: Moslimvrijwilligers gezocht!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Moslimvrijwilligers gezocht!"

Transcriptie

1 Moslimvrijwilligers gezocht! Een onderzoek naar de motivatie van moslimjongeren voor vrijwilligerswerk Namen : Ozlem Yildiz & Hanane Yahia Studentennummer : & Opleiding : Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Academie : Academie voor Sociale Professies Studiejaar : 4 de De titel : Moslimvrijwilligers gezocht! De ondertitel : Een onderzoek naar de motivatie van moslimjongeren voor vrijwilligerswerk De opdrachtgever : Drs. Yassin Hartog, IHSAN Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering De docentbegeleider :Dhr. Lars van Lenteren Versie : 5 de versie Datum :06 december 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Korte omschrijving opdrachtgever... 4 Aanleiding van de opdracht... 5 Het formuleren van de vraagstelling... 8 Inhoudelijke oriëntatie op het onderzoeksonderwerp... 9 Onderzoeksontwerp... Error! Bookmark not defined. Stappenplan Eindproduct kenmerken Een literatuurlijst van relevante literatuur Samenwerkingsovereenkomst

3 Inleiding Om de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met succes te kunnen afronden is het vereist een afstudeeropdracht uit te voeren in opdracht van een opdrachtgever. In ons geval wordt deze opdracht verstrekt door stichting IHSAN, het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijk Activeringswerk, gevestigd te Den Haag. De opdracht wordt uitgevoerd door Hanane Yahia en Ozlem Yildiz. De hierna volgende beschrijving van de onderzoeksopzet vormt een leidraad voor de uitvoering van ons onderzoek. Onder meer wordt beschreven wat onze vraagstelling is. De vraagstelling is gericht op een doelgroep die wij interessant vinden om onderzoek naar te verrichten. Om onze vraagstelling nader te verfijnen hebben wij ook deelvragen geformuleerd. Tevens hebben wij een stappenplan gemaakt waarin een plan van aanpak is beschreven. 3

4 Korte omschrijving opdrachtgever IHSAN, het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijk Activeringswerk, is een landelijke tweedelijnsorganisatie die zich richt op maatschappelijke activering van moslims. Hiertoe ondersteunt IHSAN besturen van islamitische organisaties bij het bevorderen en organiseren van maatschappelijke vrijwillige inzet van moslims. IHSAN werft dus niet zelf vrijwilligers, maar ondersteunt het kader van zelforganisaties van moslims bij het activeren van hun achterban. Momenteel voert IHSAN twee projecten uit. Het ene project betreft het bevorderen van de vrijwillige inzet van moslimjongeren ten behoeve van Jeugd en Gezin, terwijl het andere project gericht is op het bevorderen van vrijwillige inzet ten behoeve van Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening. Teneinde het islamitisch kader (de besturen van moskeeverenigingen en aanverwante jongerenen vrouwenorganisaties) te kunnen ondersteunen bij het werven, aansturen en binden van moslimvrijwilligers, verzamelt IHSAN informatie en organiseert IHSAN trainingen voor moslimkaderleden. Daarnaast organiseert IHSAN in samenwerking met de islamitische zelforganisaties trainingen en cursussen voor moslimvrijwilligers op het terrein van Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening, alsmede op het terrein van Jeugd en Gezin. Het doel van beide IHSAN-projecten is om jongeren met een islamitische achtergrond te activeren tot betrokken burgers, die goed en up-to-date geïnformeerd zijn en die adequaat worden begeleid bij hun vrijwillige maatschappelijke inzet. Binnen de islamitische gemeenschap bestaat er veel verborgen vrijwilligerswerk. Het betreft bijvoorbeeld inzet ten behoeve van familie of kennissen of incidentele inzet voor de moskee of een aanverwante vrijwilligersorganisatie. Tengevolge van o.m. gebrekkige kennis op het terrein van PR en communicatie, blijft deze vrijwillige inzet vaak verborgen, zowel voor de het eigen milieu als voor de rest van de samenleving. Jongeren, en moslimjongeren meer in het bijzonder, staan heden ten dage niet bepaald in de rij om vrijwilligerswerk te doen en maatschappelijke problemen zoals opvoedings- en inkomensproblematiek te helpen aanpakken. IHSAN wil de vrijwillige inzet van moslimjongeren ten behoeve van maatschappelijke doeleinden bevorderen. Daarom wil IHSAN meer bekendheid geven aan het islamitische gedachtegoed op het terrein van sociaal denken en handelen, en moslims aanspreken op islamitische kernwaarden, zoals rahma (barmhartigheid) en mas uliya (verantwoordelijkheid) en het je fi sabilillah (op Allah s weg) inzetten voor de ander (zonder daarvoor iets terug te verwachten). Tevens wil IHSAN het draagvlak voor vrijwilligerswerk in de moslimgemeenschappen vergroten en het vrijwilligerswerk van moslimjongeren zichtbaarder maken voor de samenleving als geheel. IHSAN doet dit door het jonge vrijwillige kader in islamitische kringen ten helpen bij het werven, trainen en behouden van vrijwilligers. IHSAN wil helpen om de jongeren uit de islamitische bevolkingsgroep te activeren tot betrokken burgers, die goed en up-to-date geïnformeerd zijn en bekwaam worden begeleid bij hun vrijwillige maatschappelijke inzet.(ihsan, 2009). 4

5 Aanleiding van de opdracht Met welk vraagstuk zit de opdrachtgever? IHSAN wil graag laten onderzoeken welke argumenten gebruikt kunnen worden om moslimjongeren te werven, te enthousiasmeren en te behouden voor vrijwilligerswerk. Hierbij valt te denken aan zowel seculiere als religieuze argumenten (bijvoorbeeld volgens de systematiek van nut, fun, plicht en deugd (genoemd in het onderzoek van Henk Meeuws meer nut dan fun ). Op welke waarden zijn moslimjongeren aanspreekbaar? Tevens wil IHSAN graag weten wat moslimjongeren die reeds als vrijwilliger actief zijn, nodig hebben om met plezier actief te blijven. Vragen als: Wat inspireert hen, wat geeft hen bevrediging en wat maakt ze enthousiast? Anderzijds wil IHSAN graag weten waar zij tegenaan lopen, bijvoorbeeld een gebrek aan professionele begeleiding, structuur, waardering of resultaat. Waar doet het vraagstuk zich voor? Het vraagstuk doet zich voor in de moslimgemeenschappen in Nederland, meer specifiek in zo n 475 moskeeën en ruim 500 aanverwante jongeren-, studenten- vrouwen- en ouderenverenigingen. Het onderhavige onderzoek beperkt zich tot de moslimgemeenschappen in de regio Den Haag. Waarom is het een vraagstuk en hoe is het ontstaan? Nederland telt meer dan 450 moskeeën en ruim 500 aanverwante jongeren-, studentenvrouwen- en ouderenverenigingen, 44 islamitische basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. Uit onderzoek (Canatan, Oudijk & Ljamai, 2003) naar de maatschappelijke rol van moskeeën, blijkt dat moskeeën belangrijke verzamel- en vindplaatsen zijn voor vrijwillig kader en voor vrijwilligers, onder wie veel moslimjongeren. Gemiddeld zijn er per moskee ruim 40 personen vrijwillig actief, waarvan bijna de helft uit jongeren bestaat. Bij al deze organisaties zijn in totaal duizenden vrijwilligers betrokken. Tevens is uit onderzoek ( vd Sar, Lombo-Visser, Boender, 2008) gebleken dat de activiteiten van moslimvrijwilligers bij moskeeën en zelforganisaties zoals het geven van huiswerkbegeleiding, het verzorgen van taallessen, het houden van een spreekuur voor administratieve zaken en het doorverwijzen naar officiële instanties een zeer aanzienlijk maatschappelijk rendement opleveren. Wanneer al de activiteiten van deze vrijwilligers zouden worden gekapitaliseerd, gaat het in totaal om een zeer aanzienlijk bedrag aan maatschappelijke inzet. Daarnaast gaat het om een groot sociaal potentieel. Als de vrijwilligers in de moskeeën en zelforganisaties up-to-date geïnformeerd zouden zijn (over maatschappelijke kwesties, de Sociale Kaart van hun omgeving en mogelijke samenwerkingspartners, etc.), goed zouden worden aangestuurd en zich zouden bezighouden met structurele activiteiten, dan zou dit de effectiviteit van hun activiteiten sterk ten goede komen. De vraag van de opdrachtgever is hoe meer moslimjongeren betrokken kunnen worden om vrijwilligerswerk te verrichten, m.n. ten behoeve van de thema s Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening en Jeugd en Gezin. 5

6 Doel van het onderzoek Het doel van ons onderzoek is om moslimzelforganisaties te kunnen informeren over wat de motivaties van moslimjongeren zouden kunnen zijn om vrijwilligerswerk te doen. Aan de hand van deze informatie kunnen deze organisaties meer vrijwilligers uit de islamitische kring werven en behouden. Welke doelgroep is in het kader van de opdracht relevant? De primaire doelgroep van het onderzoek zijn de moslimjongeren tussen de 18 en 27 jaar in de regio Den Haag. Wie zijn directe of indirecte belanghebbenden? De direct belanghebbenden zijn de moslimjongeren zelf, de Haagse moslimgemeenschap en de opdrachtgever (IHSAN). De moslimjongeren kunnen door vrijwilligerswerk hun sociale contacten vergroten, zij kunnen uit hun vrijwilligerswerk voldoening halen en werken aan de ontwikkeling van hun talenten en competenties en aan zelfrealisatie. Door het uitbreiden van hun sociale netwerken, zullen deze jongeren minder snel in een isolement terechtkomen en in aanraking komen met milieus die ze eerder nog niet kenden. Tot de direct belanghebbenden uit de Haagse moslimgemeenschap behoren met name de leden van de moslimgemeenschap die aangesloten zijn bij de hierna genoemde organisaties en instellingen, die deel uitmaken van de islamitische sociale infrastructuur. Indirect belanghebbenden zijn de reguliere (welzijn-)organisaties die gebruik maken van vrijwilligers alsmede de specifieke moslimzelforganisaties die gebruik maken van vrijwilligers: de organisaties en instellingen die deel uitmaken van de islamitische sociale infrastructuur, zoals moskeeën en vrouwen- en jongerenorganisaties, die vrijwilligers uit islamitische kring (willen) betrekken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals uitsluiting en achterstelling in de islamitische gemeenschap en in de Nederlandse samenleving als geheel. Beschrijving van de opdracht De opdracht luidt dat onderzoek wordt verricht naar wat moslimjongeren motiveert om vrijwilligerswerk te doen. Korte omschrijving van het eindresultaat / praktische belang voor de opdrachtgever. Met het eindproduct worden IHSAN en haar doelgroep geinformeerd over de wijze waarop bestuurders van islamitische zelforganisaties de moslimjongeren het beste kunnen motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen en te blijven doen. De conclusies en aanbevelingen en de adviezen die worden uitgebracht op grond van het onderzoek kunnen IHSAN en de zelforganisaties van moslims gebruiken om meer vrijwilligers uit de islamitische kring te werven en te behouden. Aan de hand van de informatie die in dit verband wordt vergaard, moeten bestuurders van zelforganisaties van moslims gerichter moslimjongeren kunnen verleiden om vrijwilligerswerk te gaan doen, ze vervolgens adequaat kunnen aansturen en tenslotte ze als vrijwilliger weten te behouden. Vanuit de optiek van het begeleidende kader kan dit vertaald worden naar: Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de bedreigingen? 6

7 Het vernieuwende karakter van het eindresultaat. Naar de motivaties van vrijwilligers zijn door tal van organisaties die met vrijwilligers werken reeds onderzocht (Movisie,2004 en Verwey Jonker, 2005). Er is echter nog niet eerder uitgebreid onderzoek gedaan naar de specifieke motivaties van moslimjongeren om vrijwilligerswerk te doen. Bekeken wordt onder meer in hoeverre de motivaties van moslimjongeren afwijken van de motivaties van jongeren in het algemeen. Maatschappelijke relevantie en actualiteit van het onderwerp. IHSAN wil, leunend op de islamitische theologie van sociaal handelen, met haar project de inzet van de jongeren uit islamitische achterban voor Jeugd en Gezin en Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening bevorderen. Die vrijwillige inzet betreft de zorg voor elkaar in eigen kring, maar ook die voor de samenleving in het algemeen. Een positief bijeffect van deze sociale inzet zou kunnen zijn dat de acceptatie en waardering van moslims door de publieke - en beleidsomgeving gaat toenemen. De moslimgemeenschap lijkt tegenwoordig in de media in een negatief daglicht gesteld te worden. Mede hierdoor lijkt de moslimgemeenschap weinig positiefs voor de Nederlandse samenleving te kunnen betekenen. Juist in dat verband is het van belang voor de moslimgemeenschap om te laten zien waar hun sterke punten voor de Nederlandse samenleving liggen. Relatie met de opleiding en de bijdrage die opdracht levert aan de kwaliteitsverbetering van de beroepspraktijk. Door de jongeren aan te sporen om actief deel te nemen aan vrijwilligerswerk kunnen zij hun sociale netwerk vergroten en kunnen zij uit vrijwilligerswerk mogelijkheden tot persoonlijke groei en zelfvoldoening halen. Doordat hun sociale contacten worden vergroot, zullen deze jongeren minder snel in een isolement terecht komen. Waardoor zij minder snel hulp zullen zoeken bij een maatschappelijk werker. Tenslotte is voorkoming beter dan genezen. Het belang van het eindresultaat voor andere instellingen en/of doelgroepen. Met ons eindresultaat kunnen IHSAN en de zelforganisaties van moslims gebruiken om meer vrijwilligers uit de islamitische kring te werven. Reguliere (welzijn-)organisaties die gebruik maken van vrijwillige inzet kunnen bij hun werving gebruik maken van de uitkomsten van dit onderzoek. Dit kan middels de trainingen die IHSAN biedt aan kaderleden en de informatie die wordt gepubliceerd op de website van IHSAN. 7

8 Het formuleren van de vraagstelling Hoofdvraag: Welke (seculiere en religieuze) argumenten kunnen worden ingezet bij het motiveren van moslimjongeren (18 t/m 27jaar in Den Haag) om vrijwilligerswerk te gaan doen? Deelvragen: 1. Wat wordt verstaan onder moslimjongeren? 2. Wat wordt verstaan onder vrijwilligerswerk? 3. Wat wordt verstaan onder motivatie? 4. Vinden de moslimzelforganisaties dat er te weinig moslimjongeren als vrijwilliger actief zijn? Waarom vinden zij dit? 5. Welke faciliteiten/mogelijkheden bieden de zelforganisaties (waarmee IHSAN samenwerkt) aan de vrijwillige moslimjongeren? 6. Wat zijn de belangrijkste redenen van de moslimjongeren om actief deel te nemen aan vrijwilligerswerk? 7. Wat zijn de belangrijkste redenen van de (potentiële) jonge moslimvrijwilligers om NIET deel te nemen aan vrijwilligerswerk? 8

9 Inhoudelijke oriëntatie op het onderzoeksonderwerp Wat weet je al over het vraagstuk, en over de belangrijkste begrippen die daarbij aan de orde komen, uit wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur? Voorafgaand aan de start van dit onderzoek heeft een uitgebreide inhoudelijke oriëntatie plaatsgevonden, om te komen tot een goed uitgangspunt, verdere verdieping en afbakening van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van relevante literatuur en van de begrippen die betrekking hebben op het onderzoek. Opdrachtgever IHSAN heeft aangegeven dat moslimzelforganisaties moeite hebben met het werven en behouden van moslimjongeren voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers kunnen de moslimzelforganisaties niet afdoende kunnen functioneren, omdat er door de verzakelijking van de samenleving een heleboel werk niet of niet goed zou worden gedaan. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving, omdat de door hen verrichte werkzaamheden een aanvulling vormen op het werk dat wordt verricht door beroepskrachten, m.n. werk waar beroepskrachten niet aan toekomen en werk dat onbetaalbaar zou zijn wanneer het door beroepskrachten verricht zou (moeten) worden (Vlaardingerbroek & Beaumont, 2002). Het begrip moslimjongeren zijn jongeren die de islam als religie hebben. In deze onderzoek richten wij ons op moslimjongeren tussen 18 t/m 27jaar. Het begrip vrijwilligerswerk wordt doorgaans omschreven als werk ten behoeve van andere mensen, organisaties of de samenleving als geheel dat onbetaald, onverplicht en in georganiseerd verband wordt verricht. Onbetaald werk dat buiten georganiseerd verband wordt verricht, zoals hulp aan buren of bekenden, valt buiten deze omschrijving, ( Daal,1995 ). Vrijwilligers zijn geen beroepskrachten. Voor beroepskrachten zijn er allerlei wettelijke regelingen, voor vrijwilligers nauwelijks (Vrijwilligersovereenkomst, WA-verzekering). Vrijwilligers moeten het vooral hebben van hun eigen inzet en motivatie, niet van een goede betaling of een prima rechtspositie (Heinsius, 1992). Een belangrijk onderdeel van het vrijwilligersbeleid vormt op peil houden van de motivatie van vrijwilligers. Het begrip motivatie is een begrip dat afkomstig is uit de psychologie, criminologie en pedagogiek, en wordt omschreven als het bepaald zijn door motieven (van het gedrag), de bereidheid tot doelgerichte inspanning of enthousiasme voor een taak. Het begrip verwijst naar het geheel van factoren die maken dat iemand een bepaalde handeling uitvoert of nalaat ze uit te voeren. Motivatie is een term die in de psychologie gebruikt wordt voor de innerlijke gesteldheid waardoor iemand tot zekere activiteiten komt, de bereidheid heeft tot het ten toon spreiden van een bepaald gedrag. Belangrijke synoniemen van motivatie zijn beweegreden, motief en drijfveer. Al deze begrippen geven aan waarom iemand iets doet, of hij of zij gemotiveerd is tot het verrichten van bepaald gedrag in verschillende situaties. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een studie (bereidheid om te studeren om uiteindelijk een diploma te behalen), sport (de wil om te presteren en daarvoor te trainen) of relaties: "Ik heb niet de motivatie om nog te investeren in onze vriendschap." De motivatie van iemand is niet altijd even makkelijk te achterhalen. Van sommige motivaties zijn mensen zich ook niet bewust. Om die reden zijn studies over de motivatie ingewikkeld. ( In zijn studie naar de motivatie van vrijwilligers, maakt Henk Meeuws een wat gedifferentieerder onderscheid. Hij heeft een aantal maatschappelijke trends gesignaleerd en tegenover elkaar gezet, zeg maar spanningspolen, waartussen de motivatie om vrijwilligerswerk te doen zich beweegt en waardoor deze wordt beïnvloed. Ten eerste benoemt Meeuws de toegenomen marktwerking, het grotere belang van de wetten van de economie. Dat roept tegelijkertijd haar tegenpool op, namelijk het sociaal optimaliseren, dat bijvoorbeeld vorm krijgt in het normen en waardendebat en in bewegingen als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Profijtdenken 9

10 staat er tegenover de beleving van waarden. Horizontaal vinden we professionaliteit, de kenniseconomie, het belang van scholing en meedoen met de markt, tegenover de liefhebberij en de burger die zelf wel uitmaakt waar zij haar ziel en zaligheid vindt. Economisch maximaliseren / Profijtdenken / Instrumenteel NUT ( no problem ) Probleemoplossend werk FUN ( leuk toch? ) Aantrekkelijk werk PLICHT ( Gij zult! ) Normgestuurd werk DEUGD ( dit doet ons goed ) Zinvol werk Sociaal optimaliseren / Relationeel / Waardenbeleving NUT - no problem Wanneer Profijt en Professionaliteit samenkomen, heeft dit een type vrijwilligerswerk tot gevolg waarin het NUT centraal staat. Concrete probelemen worden effectief en efficiënt aangepakt. FUN - leuk toch? Profijtelijk denken maar zelfsturend en naar liefhebberij te werk gaan. Dit levert een type vrijwilligerswerk op waarin het individuele centraal staat. Het nut gaat over de vrijwilliger zelf: het is goed voor je CV, het verenigt zelfontplooiing met een zinvolle vrijetijdsbsteding, of is gewoon leuk om te doen. FUN dus. PLICHT Gij zult! Waardenbeleving en professionaliteit gecombineerd, levert een sociale verantwoordelijkheid op. Vrijwilligerswerk is iets wat moet. Goed burgerschap kent rechten en plichten, en het goed van allen staat hier op het spel. Hier wordt een moreel of religieus appèl gedaan: gij zult. DEUGD - dit doet ons goed In de ruimte tussen Waardenbeleving en Liefhebberij staat vrijwilligerswerk waarin het zoeken naar, en ervaren van goed, zinvol en deugdelijk samenleven centraal staat. Goed handelen is hier niet primair nuttig, efficiënt, effectief, of voortvloeiend uit een plicht, het is evenmin vooral leuk voor mijzelf. Het is werk dat alle betrokkenen deugd doet, een levensstijl van deugdzaam leven, denk maar aan een ingesleten, ingeoefende goede gewoonte die je je eigen hebt gemaakt. En die je tot mooi mens maakt. ( Uit het onderzoek van Canatan, Oudijk en Ljamai (2003) blijkt dat moskeeën belangrijke verzamel- en vindplaatsen zijn voor vrijwillig kader en voor vrijwilligers, onder wie veel moslimjongeren. Gemiddeld zijn er per moskee ruim 40 personen vrijwillig actief, waarvan bijna de helft uit jongeren bestaat. Bij al deze organisaties zijn in totaal duizenden vrijwilligers betrokken. De moskeebestuurders geven aan dat het aantal vrijwilligers in de moskee na verloop van tijd gelijk blijft. Een aantal besturen van Turkse moskeeën spreekt zelfs van een stijging, vooral van vrouwelijke vrijwilligers of studenten. Wel geven de besturen regelmatig te kennen meer vrijwilligers te willen hebben om meer activiteiten te kunnen ontplooien. 10

11 Uit onderzoek (van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Verwey-Jonker Instituut) blijkt dat veel autochtonen (41%) vrijwilligerswerk doen, terwijl dat bij allochtonen minder vaak het geval is: 22% van de Surinamers en 23 % van de Antillianen doen vrijwilligerswerk, en slechts 19 % van de Turken en 17% van de Marokkanen, meestal voor een organisatie uit de eigen etnische kring, zoals de moskee. Qua vrijwilligerswerk zijn er verschillen te constateren tussen etnische groepen. De Marokkaanse en Surinaamse moskeegemeenschappen doen relatief weinig maatschappelijke activiteiten en tellen daardoor relatief weinig vrijwilligers. De Marokkaanse en Surinaamse moskeeën hebben ook relatief weinig jongere en vrouwelijke vrijwilligers in huis. Tevens is uit onderzoek vd Sar, Lombo-Visser, Boender, 2008 gebleken dat de activiteiten moslimvrijwilligers bij moskeeën en zelforganisaties zoals het geven van huiswerkbegeleiding, het verzorgen van taallessen, het houden van een spreekuur voor administratieve zaken en het doorverwijzen naar officiële instanties een zeer aanzienlijk maatschappelijk rendement opleveren. Onder maatschappelijk rendement van moskeeën worden de kosten verstaan, die de rest van de samenleving (overheid, bedrijven, non-profit organisaties) uitspaart vanwege de activiteiten van die moskeeën uitspaart. 11

12 Onderzoeksontwerp In het kader van het hierboven geschetste vraagstuk wordt onderzoek verricht door middel van literatuuronderzoek, interviews met kaderleden en met name interviews met vrijwilligers. Op het terrein van onderzoek naar (motivaties betreffende) vrijwilligerswerk (onder allochtonen) is een schat aan literatuur beschikbaar. Daarnaast kunnen eventueel (ervaring-)deskundigen of experts op een bepaald kennisgebied worden ondervraagd, bijv. medewerkers van succesvolle organisaties die veelvuldig gebruik maken van (autochtone en allochtone) vrijwilligers. De techniek om data te verzamelen die wordt gebruikt voor het onderzoek is de gestructureerde vragenlijst. In de vragenlijst worden op gestructureerde wijze vragen gesteld aan moslimjongeren die deelnemen aan het onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van open en gesloten vragen betreffende de motivatie tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Door deze techniek te gebruiken wordt snel informatie verzameld over een grote groep. En worden antwoorden gevonden op de vragen die de opdrachtgever en de onderzoekers belangrijk vinden voor het onderzoek. Er is voor gekozen om een inventariserend onderzoek te verrichten, teneinde in kaart te brengen wat de motivaties van moslimjongeren (zouden kunnen) zijn om actief deel te nemen aan vrijwilligerswerk. De afstudeergroep bestaat uit twee personen. Gekozen is om 30 personen te interviewen. Dit betekent dat eenieder 15 personen interviewt. Hierbij worden de moslimjongeren in twee groepen ingedeeld. De ene groep zal bestaan uit moslimjongeren die reeds vrijwilligerswerk uitvoeren of hebben uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling om aan de hand van de ervaringen van deze groep een duidelijk beeld te verkrijgen over de motivaties van de moslimjongeren die reeds vrijwilligerswerk verrichten binnen moslimgemeenschap. De tweede groep zal bestaan uit moslimjongeren die (nog) geen vrijwilligerswerk doen / overwegen om vrijwilligerswerk te gaan doen voeren / geen behoefte hebben om vrijwilligerswerk te gaan doen. Deze moslimjongeren zullen worden ondervraagd over de redenen waarom zij geen vrijwilligers (willen) doen en wat hen eventueel zou motiveren om wel vrijwilligerswerk te (gaan) verrichten. 12

13 Stappenplan Om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen verrichten, wordt gebruik gemaakt van een stappenplan. Hierin wordt de werkwijze en de planning beschreven, die worden verdeeld in verschillende fasen. Per fase worden de te ondernemen activiteiten en de beoogde resultaten beschreven. Fase I Oriëntatie en ontwerp Stap 1: Zoeken naar een onderwerp van onderzoek. Stap 2: Afspraak met de opdrachtgever Fase II Voorbereiding Stap 1: Onderzoeksvoorstel Stap 2: Probleemomschrijving: hoofdvraag en deelvragen Stap 3: Plan van aanpak Fase III Uitvoering Stap 1: Informatie verwerven Stap 2: Interviews afnemen Fase IV Analyse en conclusie Stap 1: Informatie analyseren Stap 2: Beantwoorden van vragen Fase V Ontwikkeling/ advisering Stap 1:Conclusies en aanbevelingen Fase VI Presentatie Stap 1: Presentatie Fase I Oriëntatie en ontwerp Om te kunnen beginnen met het afstuderen zijn wij op zoek gegaan naar een voor ons relevant onderzoek. Wij zijn op zoek gegaan naar een geschikte opdrachtgever. Uit de verschillende onderzoeksvragen die wij bij de verschillende opdrachtgevers te horen hebben gekregen trok de bovengenoemde onderzoeksvraag ons het meest aan. Fase II Voorbereiding Tijdens de voorbereiding van dit onderzoek hebben wij een onderzoeksvoorstel opgesteld. Hierin hebben wij een korte omschrijving van de opdrachtgever, de aanleiding voor de opdracht, de probleemstelling, het verwachte eindproduct, de relevantie en bruikbaarheid van de opdracht en een voorlopige werkplan beschreven. Bovenstaande hebben wij met de afstudeercoördinator besproken, waarna wij een goedkeuring hebben gekregen om van start te gaan met het onderzoek. Ons is vervolgens een afstudeerbegeleider en beoordelaar toegewezen. Met de afstudeerbegeleider is afgesproken om van start te gaan met de onderzoeksopzet. 13

14 Plan van Aanpak Activiteiten Eindverantwoordelijke Informatie van Afronden voor: Aantal uren per week per persoon 1.Lezen van literatuur en documenten. Verzamelen van informatie 2. Het verwerken van de verzamelde informatie 3.Het bedenken van interviewvragen en het opstellen van een vragenlijst. Hanane Ozlem Ozlem Boeken/ literatuur, internet bronnen, Boeken/ literatuur, internet bronnen, Interviewmethoden, Literatuur Aantal uren in totaal 20 december uur N.V.T. 24 oktober uur N.V.T. 24 oktober 2011 N.V.T. 50 uur 4.Het afnemen van interviews en het bewerken hiervan. ( 15 interviews p.p.) 5.Het beantwoorden van deelvraag 1en2 6.Het beantwoorden van deelvraag 3 7.Het beantwoorden van deelvraag 4 en5 Hanane Ozlem Hanane Ozlem Interviews met respondenten. Boeken / literatuur, internetbronnen, Interviews Boeken / literatuur, internetbronnen, Interviews Documenten van IHSAN 23 januari uur 28 november uur 5 december uur 30 januari uur 8.Het beantwoorden van deelvraag 6en7 9.Conclusie en Aanbevelingen Hanane Boeken / literatuur, internetbronnen, Interviews 13 februari uur Ozlem Deelvragen 20 februari uur 10.Concept eindverslag Hanane en Ozlem Afstudeerdocument 27 februari uur 11.Om de 2 weken komen we Hanane en Ozlem Afstudeerdocument 2 uur met opdrachtgever bij elkaar Yassin Hartog 12.Om de 2 weken komen we Hanane en Ozlem Afstudeerdocument, 2 uur met de begeleider bij elkaar Lars van Lenteren. etc. 13.Definitieve eindverslag Hanane en Ozlem Afstudeerdocument, etc. 26 maart uur 14

15 Fase III Uitvoering In het kader van het in de onderzoeksopzet geschetste vraagstuk zullen wij onderzoek verrichten door middel van literatuuronderzoek, interviews met kaderleden en met name interviews met vrijwilligers. Daarnaast zullen wij (ervaring-)deskundigen of experts op een bepaald kennisgebied ondervragen, bijv. medewerkers van succesvolle organisaties die veelvuldig gebruik maken van (autochtone en allochtone) vrijwilligers. Gedurende het onderzoek zullen wij gebruik maken van de volgende bronnen: - literatuur - interviews - internet - documenten van IHSAN - respondenten - contactpersoon opdrachtgever - afstudeerproject docent Interviews: Hierbij zullen wij de moslimjongeren in twee groepen indelen. De ene groep zal bestaan uit moslimjongeren die vrijwilligerswerk uitvoeren of hebben uitgevoerd. Door middel van de ervaringen van deze groep hopen wij een duidelijk beeld te krijgen over de motivaties van moslimjongeren om vrijwilligerswerk te verrichten binnen moslimgemeenschap. De tweede groep zal bestaan uit moslimjongeren die geen vrijwilligerswerk verrichten / eraan denken om (eventueel) vrijwilligerswerk uit te voeren / moslimjongeren die geen behoefte hebben om vrijwilligerswerk uit te voeren. Wij zullen deze moslimjongeren ondervragen wat betreft de redenen waarom zij geen vrijwilligerswerk (willen) doen en wat hen eventueel zou motiveren om vrijwilligerswerk te (gaan) verrichten Fase IV Analyse en conclusie De verzamelde gegevens zoals interviews, aantekeningen van vraaggesprekken, planmateriaal, artikelen etc, gaan we ordenen per deelvraag in het verslag. Uitgebreide informatieteksten zoals literatuur en documenten van IHSAN gaan we in ons eigen woorden samenvatten, en uit grote tabellen of diagrammen trekken we conclusies. Met de conclusies die we afgeleiden uit de informatie, proberen we de deelvragen te beantwoorden. De antwoorden op alle deelvragen gaan ons uiteindelijk helpen om de hoofdvraag te beantwoorden. Tenslotte stellen we conclusies en aanbevelingen op ten behoeve van IHSAN. Fase V Ontwikkeling/ advisering Nadat we al de informatie hebben bestudeerd en bewerkt, gaan we per deelvraag conclusies trekken. Aan de hand daarvan stellen we aanbevelingen op. Fase VI Presentatie -Voor wie: docenten, opdrachtgever en studenten -Wanneer: Juni Waar: Haagse Hogeschool -Hoe: Presentatie van het hele afstudeerproject, o.m. hoofdvragen, deelvragen, uitleg motivaties, conclusies en aanbevelingen, aan de hand van een PowerPoint presentatie. -Welke informatie wordt gepresenteerd: de opzet en de resultaten van het afstudeerproject. 15

16 Eindproduct kenmerken Wij willen met het eindproduct aanbevelingen bieden aan opdrachtgever IHSAN, die vervolgens deze aanbevelingen kan doorgeven aan moslimzelforganisaties. 16

17 Een literatuurlijst van relevante literatuur Canatan, K. Oudijk, C.H. & Ljamai, A. (Juni 2003) De Maatschappelijke rol van de Rotterdamse moskeeen. Centrum voor Onderzoek en Statistiek Daal, H.J.van (1995) Vademecum vrijwilligerswerk door allochtonen, Verwey Jonker instituut, Utrecht Heinsius, J. (1992), Werken met vrijwilligers, Centrum voor Ingebouwde Vorming, Utrecht Meeuws, H.(2006) Meer nut dan fun. Over het organiseren van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. Amsterdam: Edmund Husserl- stichting Vlaardingerbroek, P. & Beaumont, C. ( 2002) Vrijwilligerswerk werkt.. zeker met een statuut! geraadpleegd 04 oktober

18 Samenwerkingsovereenkomst Naam adres Telefoonnummer Hanane Yahia Ozlem Yildiz Deze overeenkomst geldt voor Hanane Yahia en Ozlem Yildiz, die een onderzoek gaan doen naar de motivaties van moslimjongeren om vrijwilligerswerk te (gaan) doen. Deze overeenkomst is volledig in goed onderling overleg opgesteld. Ondergetekenden verklaren het eens te zijn met deze overeenkomst en zullen alles in deze overeenkomst naleven: Hanane Yahia Ozlem Yildiz Ondertekend op Handtekening Begeleider: De opdrachtgever verklaart hierbij om deel te nemen aan het onderzoek en tot het einde van het onderzoek begeleiding te geven aan Hanane Yahia en Ozlem Yildiz HANDTEKENING opdrachtgever Contactpersonen Naam adres Telefoonnummer Lars van Lenteren Opdrachtgever

GEHEUGENSTEUN BIJ DE INSPIRATIEOCHTEND VOOR COÖRDINATOREN VAN

GEHEUGENSTEUN BIJ DE INSPIRATIEOCHTEND VOOR COÖRDINATOREN VAN GEHEUGENSTEUN BIJ DE INSPIRATIEOCHTEND VOOR COÖRDINATOREN VAN PROJECTEN VAN VRIJWILLIGE, INFORMELE ZORG 23 november 2006 Bernadette van Dijk speuren naar het verlangen vrijwilligers begeleiden in projecten

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Floor Binkhorst Februari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA

Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA Informatie over afstudeerprojecten voor (potentiële) opdrachtgevers Human Resource Management van de AMA Wie bent u als opdrachtgever? U bent werkgever, HRM-adviseur, directeur, decaan of beleidsmedewerker

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO

PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO PROFIELWERKSTUKDAG 4HAVO & 5VWO DINSDAG 10 JUNI 2014 Tijdpad PWS Fase Omschrijving Tijd (in uur) Inleveren 1 Oriëntatie (keuze onderwerp) en opstellen onderzoeksvraag, deelvragen en hypothese 10 Document

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER AFSTUDEEROPDRACHTEN BEDRIJVEN

INSCHRIJFFORMULIER AFSTUDEEROPDRACHTEN BEDRIJVEN 2015 INSCHRIJFFORMULIER AFSTUDEEROPDRACHTEN BEDRIJVEN INLEIDING TITEL Titel opdracht: Subtitel: PROFIEL Naam bedrijf: Vestigingsplaats: Website bedrijf: Korte uitleg activiteit bedrijf: Naam afdeling:

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van 6 8 jaar het best kunnen worden geïnterviewd over hun mening van de buitenschoolse opvang (BSO). Om hier antwoord op te kunnen geven,

Nadere informatie

Jonge mantelzorgers. Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen. van jonge mantelzorgers in Zwolle. Een samenvatting van het onderzoek

Jonge mantelzorgers. Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen. van jonge mantelzorgers in Zwolle. Een samenvatting van het onderzoek Jonge mantelzorgers Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers in Zwolle Een samenvatting van het onderzoek Renée Lieffijn, Esther Lukas, Jacolien van der Vegt, Karien Willems

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND.

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. A. INLEIDING De gemeente Helmond heeft in haar brief, kenmerk 0899005794 NP, Vrijwilligerscentrale Helmond uitgenodigd een

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën

Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Pagina 1 Profielwerkstuk: stappenplan, tips en ideeën Je gaat een profielwerkstuk maken. Dan is euthanasie een goed onderwerp. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over praat of aan denkt, maar

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v Communicatie & Multimedia Design Onderzoeksopzet Afstudeerstage mt&v Michel Janse 24 6 2010 Inleiding. In dit document geef ik een conceptuele weergave van het pad dat ik tijdens mijn onderzoek en het

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk Deel 2 bijlage 1 Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk RICHTEN VAN HET VRIJWILLIGERSWERK Richten gaat over de doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek

Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Bijlage 2. Aanvraag start Afstudeeronderzoek Formulier Aanvraag start Afstudeeronderzoek Opleiding Sport en Bewegen Hierbij het verzoek om onderstaande gegevens in te vullen en in te dienen bij de afstudeercommissie.

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUKBOEKJE

PROFIELWERKSTUKBOEKJE PROFIELWERKSTUKBOEKJE HAVO/ATHENEUM 2012/2013 Naam: Klas: HET PROFIELWERKSTUK LEERLINGENBOEKJE HAVO4/ATHENEUM 5 2012-2013 Een van de onderdelen van het examen is het profielwerkstuk (PWS). In dit werkstuk

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3

PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 INSTITUTE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY R E A D E R PAPER IMPLEMENTATIE ICT INFRASTRUCTURE PROJECT 3 MODEL STRUCTUUR EN INDELING VAN DE ITP3 PAPER VERSIE 3.0 PARAMARIBO 21 OKTOBER 2016 BY MCT

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK

HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK HET ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK Inleiding In de beroepspraktijk zal het geregeld voorkomen dat u een beslissing moet nemen ( moet ik dit nu wel of niet doen? ) of dat u inzicht moet krijgen

Nadere informatie

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda.

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Robbin Oerlemans Studentnummer.: 2060164 Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Inleiding AANLEIDING

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Sociaal-Wetenschappelijke. 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar. De islam aan de grenzen verkend. Sociaal-Wetenschappelijke Raad Sociaal-Wetenschappelijke Koninklijke Nederlandse Raad Akademie van Wetenschappen 6e SWR-Hendrik Muller Seminaar De islam aan de grenzen verkend Sociaal-Wetenschappelijke Raad Wie organiseert het Seminaar?

Nadere informatie

De Islam en de omgeving

De Islam en de omgeving De Islam en de omgeving POSE-2 ISLAM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST Presenteer een actueel onderwerp aan de klas dat te maken heeft met de islam in de Nederlandse samenleving, en leg vervolgens een

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers. 24 januari 2011 Michaëla Merkus

Binden en boeien van vrijwilligers. 24 januari 2011 Michaëla Merkus Binden en boeien van vrijwilligers 24 januari 2011 Michaëla Merkus Introductie Vertel iets over jezelf Doe je zelf vrijwilligerswerk Waarom Definitie van vrijwilligerswerk Werk dat onbetaald en onverplicht

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland Onderzoeksplan Audit Nieuw!Zeeland Nicoline Craste Versie: 9-11-2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE AANLEIDING EN KADER... 3 1.2 OPDRACHT... 3 2 ONDERZOEKSKADER... 3 2.1 DOELSTELLING... 3

Nadere informatie

Afstudeeropdracht Multimedia gebruik in muziekonderwijs

Afstudeeropdracht Multimedia gebruik in muziekonderwijs Multimedia gebruik in muziekonderwijs Naam: Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD deeltijd jaar 4 Afstudeercoördinator: Deborah Helmens Datum: november 2012 Afstudeeropdracht & Probleemstelling Met 2 jonge

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland 2 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag... 3 2. Centrale vraagstelling... 3 3. Omschrijving

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Roel Konieczny Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMGEBIED EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Dordrecht.

Cultuurparticipatie in Dordrecht. Cultuurparticipatie in Dordrecht. Bas Hoeing CMV 2 09018387 Inhoudsopgave: Aanleiding Blz. 3 Het probleem Blz. 3 De opdrachtgever Blz. 3 Vraagstelling Blz. 4 Deelvragen Blz. 4 Aanpak Blz. 4 Definities

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland

Datum 2 april 2013 Betreft Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling Boekwerk Voorstel voor een project omschrijving 1.1 Doelstelling Het doel van het te ontwikkelen lespakket Boekwerk is leerlingen op een nieuwe manier bezig te laten zijn met taal, boeken en vakinhoud.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

Evenwichtig woningaanbod

Evenwichtig woningaanbod ONDERZOEKSOPZET Evenwichtig woningaanbod 24 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Leeswijzer 6 2 Doel en probleemstelling van het onderzoek 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie