DB Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB 07-05-2007. Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008"

Transcriptie

1 DB Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008 Koepelplan Zoals bekend heeft de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (UvW) op 30 juni 2006 besloten dat de waterschapsverkiezingen in 2008 door alle waterschappen landelijk gelijktijdig en gezamenlijk worden gehouden. Een en ander is vastgelegd in het ter informatie./. nogmaals hierbij gevoegde 'Koepelplan Landelijke waterschapsverkiezingen 2008'. In vervolg op het Koepelplan is in de Ledenvergadering van de UvW van 22 december 2006 besloten dat 20% van de geschatte gezamenlijke kosten van 16 miljoen als vast bedrag wordt omgeslagen over de 26 waterschapen en 80% over de waterschappen naar rato van het aantal stemgerechtigden per waterschap. Zoals blijkt uit de bijlagen betekent dit voor ons waterschap een bedrag van ,-. Dit bedrag is exclusief de eigen uren en exclusief de kosten die het waterschap maakt voor 'regionaal maatwerk', met name op het gebied van communicatie. Volmacht Teneinde een juridische basis te creëren voor het op landelijk niveau kunnen aanbesteden en sluiten van contracten (bijvoorbeeld drukwerk, communicatieactiviteiten, automatisering, postbezorging, responsverwerking), inclusief het kunnen optreden bij eventuele geschillen, is in de Ledenvergadering van de UvW van 30 maart 2007 overeenstemming bereikt over een volmacht waarmee de waterschappen aan de UvW de bevoegdheid hiervoor geven. De volmacht is tevens bedoeld voor het rechtmatig kunnen vullen van een databank met stemgerechtigden door Het Waterschapshuis. Met het verstrekken van de volmacht verbindt ieder waterschap zich formeel aan de in Unieverband afgesproken verdeelsleutel met betrekking tot de te maken kosten en wordt de UvW en Het Waterschapshuis rechtszekerheid gegeven voor wat betreft de financiering van het project. De volmacht wordt verstrekt door de voorzitter op basis van artikel 95 van de Waterschapswet dat bepaalt dat de voorzitter het waterschap vertegenwoordigt in en buiten rechte. Op grond van deze bepaling behoeft het de goedkeuring van het dagelijks bestuur indien de voorzitter diens vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een ander verleent. DB070104DRU.DOC 1/

2 Financiële consequenties Voor wat betreft de financiering wordt opgemerkt dat in het MIP 2008 een bedrag is opgenomen van ,-. In 2006 is als voorschot een bedrag van ,- aan de UvW betaald en in de loop van 2007 zal de UvW een bedrag van ,- als tweede voorschot declareren. In 2008 zal een derde voorschot worden gedeclareerd van ,-. Met het oog op de gebruikmaking van de volmacht en vooruitlopend op de te betalen voorschotten zal het algemeen bestuur in de vergadering van 25 juni 2007 worden voorgesteld om het totaal benodigde krediet beschikbaar te stellen. Voorstel Ik stel u voor om overeenkomstig bijgevoegd model: 1. volmacht en mandaat te geven aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen en aan de Stichting Het Waterschapshuis voor (rechts)handelingen en besluitvorming in het kader van de voorbereiding van de waterschapsverkiezingen; 2. financieel bij te dragen in de landelijke verkiezingskosten overeenkomstig de in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 22 december 2006 overeengekomen verdeelsleutel en het algemeen bestuur daartoe bij gelegenheid van de vergadering van 25 juni 2007 een kredietvoorstel voor te leggen. De secretaris/directeur, drs. F.M.C.M. Wesdijk DB070104DRU.DOC 2/

3 Deelname Project Landelijke Verkiezingen 2008 volmacht Ondergetekende: de heer dr. J.J. Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard, ingevolge het bepaalde in artikel 95 van de Waterschapswet ten deze handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 7 mei 2007, hierna genoemd 'het waterschap'; overwegende, dat de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, hierna genoemd 'de Unie', in maart 2004 het besluit hebben genomen om de waterschapsverkiezingen gezamenlijk in het Project Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008 te organiseren; dat hiervoor in de ledenvergadering van juni 2006 het koepelplan is vastgesteld met hierin de aanpak van het project en de totale kostenraming van maximaal 16 miljoen voor de centrale verkiezingsactiviteiten; dat de Stichting Het Waterschapshuis, in opdracht van de Unie, een aantal producten en diensten voor het landelijk verkiezingsproject realiseert, uitvoert en coördineert; dat in het kader van het verkiezingsproject door de Unie van Waterschappen namens en voor rekening van de deelnemende waterschappen t.b.v. de centrale verkiezingsactiviteiten een aantal contracten moet worden afgesloten; verklaart hierbij: 1. aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen, met het recht van substitutie, volmacht te verlenen om mede namens het waterschap t.b.v. centrale verkiezingsactiviteiten op landelijk niveau contracten aan te besteden en af te sluiten en in en buiten rechte op te treden in eventueel daaruit voortvloeiende geschillen; 2. de Stichting Het Waterschapshuis, mandaat en volmacht te geven om uitsluitend t.b.v. de waterschapsverkiezingen, namens het waterschap, rechtstreeks dan wel indirect kiesrechtgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie te betrekken en het waterschap bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wettelijk te vertegenwoordigen m.b.t. de voor die gegevensverstrekking benodigde wijziging van de autorisatie van het waterschap en de nieuwe rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen; 3. zich te verplichten financieel bij te dragen in de kosten van het Project Landelijke Verkiezingen 2008 overeenkomstig de in de ledenvergadering van december 2006 overeengekomen verdeelsleutel. Aldus in tweevoud getekend te Sittard op 7 mei 2007 De voorzitter, dr. J.J. Schrijen DB070105DRU.DOC

4 UNIC VAN WATERSCHAPPEN De leden-waterschappen i KT atd Bezoekadres Koningskade AA Den Haag Postadres Postbus AF, Den Haag Telefoon ' Fax datum 5 april 2007 ons kenmerk BJZ/RR contactpersoon M.A.H, van Esch betreft uw kenmerk volmacht en informatie inzake project Waterschapsverkiezingen bijlagen 7 doorkiesnummer Geachte leden, Graag vragen wij inzake de landelijke waterschapsverkiezingen 2008 uw aandacht voor het volgende. De ledenvergadering heeft op 30 juni 2006 met het koepelplan (bijlage 1) besloten de organisatie van de waterschapsverkiezingen 2008 gezamenlijk op te pakken. Het plan bevat onder andere de hoofdlijnen van het project, randvoorwaarden, projectresultaten en een kostenraming. Inmiddels is er in het kader van de voorbereiding van de verkiezingen een aantal besluiten genomen en documenten vastgesteld. De Stuurgroep Waterschapsverkiezingen 2008 acht het van het grootste belang dat de waterschappen goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Door de leden van de werkgroepen wordt daarom regelmatig teruggekoppeld via contactpersonen met de waterschappen die niet in de betreffende werkgroep zijn vertegenwoordigd. Tegen deze achtergrond ontvangt u hierbij een overzicht van de documenten en de daarop gebaseerde besluitvorming. Op deze manier hopen wij dat een goed overzicht ontstaat van de stand van zaken op dit moment. Bijgevoegd treft u meerdere documenten aan, waaronder de volmacht (bijlage 2), de projectorganisatie (bijlage 3), de overzichten centraal-decentraal van bestuurlijk-juridische zaken en van communicatie (bijlagen 4 en 5), de kostenverdeelsleutel (bijlage 6) en de lijst van interne projectleiders (bijlage 7). In de ledenvergadering van 30 maart 2007 is overeenstemming bereikt over een volmacht waarmee de waterschappen aan de Unie van Waterschappen de bevoegdheid geven om ten behoeve van de waterschapsverkiezingen in november 2008 alle landelijke activiteiten te organiseren en daartoe overeenkomsten aan te gaan. Om het elektronisch stemmen mogelijk te maken zal de Unie van Waterschappen vervolgens een overeenkomst sluiten met Het Waterschapshuis. De volmacht is bijgevoegd en wij verzoeken u deze volmacht spoedig te behandelen in het dagelijks bestuur van het waterschap en zo mogelijk deze maand nog te ondertekenen en terug te sturen naar het Uniebureau.

5 Pagina 2 van 2 In de ledenvergadering van 22 december 2006 is overeenstemming bereikt over de verdeling op hoofdlijnen tussen wat centraal en decentraal zal kunnen worden aangepakt en over de kostenverdeelsleutel waarin 80% van de uitgaven (met een maximum van 16 miljoen) op basis van het aantal stemgerechtigde ingezetenen wordt verrekend en 20% op basis van het aantal waterschappen (met de redenatie dat een deel van de contracten gelijke voordelen biedt). Deze beide documenten hebben wij dus vastgesteld in de ledenvergadering en zijn terug te vinden op de website (gedeelte voor de leden waarvoor medewerkers van de waterschappen zich kunnen aanmelden). Uitgangspunt is daarbij 'centraal doen, wat centraal kan'. De Stuurgroep landelijke waterschapsverkiezingen 2008 heeft sinds de bijeenkomst van 2 maart jl. een nieuwe voorzitter in de persoon van mw. drs. J.M. de Vries, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, die ook in het Uniebestuur vanaf april deze portefeuille van dr. S. Schaap heeft overgenomen. In de opengevallen plaats is ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslan, als lid tot de stuurgroep toegetreden. En sedert 1 december jl. wordt de functie van secretaris vervuld door mr. M.A.H, van Esch die drs. D. Poos is opgevolgd. De stuurgroep vergadert om de maand en heeft de laatste vergadering van 2 maart jl. onder meer gesproken over de mogelijkheden van voorlichting aan de geledingen in de samenleving die met een lijst aan de nieuwe verkiezingen zullen kunnen deelnemen. Volgens de planning kan in de Ledenvergadering van 29 juni 2007 een besluit genomen worden over de gewenste aanpak, een non discriminatoire benadering van bestaande groeperingen en landelijke faciliteiten voor het enthousiasmeren van belangstellenden in de regio. Ook zullen aan de orde komen enkele grote bestekken voor de aanbestedingen. Tot slot treft u in de bijlagen aan een overzicht van de interne projectleiders bij de waterschappen zoals die nu bij het Uniebureau bekend zijn. Wij vragen u om dit kritisch na te kijken en zonodig mutaties aan de secretaris van het project, mr. M.A.H, van Esch, met een naar of per telefoon met nummer , door te geven. Ook voor vragen of opmerkingen over de onderwerpen in deze ledenbrief of andere ontwikkelingen, kunt u bij hem terecht. Wilt u alleen op de hoogte gehouden blijven van de voortgang in het project, meldt u zich dan voor de digitale nieuwsbrief en op het ledengedeelte van de website aan. Dan kunt u bijvoorbeeld kennis nemen van de kalender en de integrale planning van het project, het communicatieplan, het contractenoverzicht en de aankondigingen van de aanbestedingen. Graag vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, stuurgroep, drs. J.M. de Vries voorzitter mr. M.A.H, van Esch secretaris

6 Bijlage 1 var Wa-ter&chappen Koepelplan Landelijke waterschapsverkiezingen 2008 Inleiding Reeds in maart 2004 heeft de ledenvergadering een principebesluit genomen om in het najaar van 2008 landelijke waterschapsverkiezingen te organiseren. In juni 2005 heeft de ledenvergadering dit besluit nogmaals bekrachtigd en heeft ingestemd met de opzet van het project. In oktober 2005 is vervolgens een besluit genomen over de reikwijdte van het project landelijke verkiezingen Genoemde besluiten zijn nader uitgewerkt in voorliggende projectaanpak. Probleemstelling In de toelichting bij het voorontwerp wijziging Waterschapswet wordt de basis gelegd voor de landelijke verkiezingen in In het voorontwerp valt te lezen dat de waterschappen landelijke verkiezingen nieuwe stijl organiseren: met minder categorieën en de introductie van een lijstenstelsel voor de ingezetenen. Tevens wordt in het voorontwerp een AMvB Waterschapsverkiezingen aangekondigd. Verwacht wordt dat deze AMvB medio 2007 van kracht wordt. Deze AMvB maakt het voor de waterschappen makkelijker en aantrekkelijker om samen te werken. De AMvB zorgt ook voor grote veranderingen. De regelgeving gaat straks uit van een lijstenstelsel in plaats van het huidige personenstelsel. Dit heeft voor de procedures en uitvoering van de verkiezingen verregaande consequenties. Voor de regelgeving zal - nog meer dan in het verleden - de Kieswet worden gevolgd met de daaraan gerelateerde modellen en besluiten. Dat biedt aan de ene kant duidelijkheid, maar aan de andere kant een verdere standaardisering en formalisering van de verkiezingen. Kennis over deze standaarden en formaliteiten op basis van de Kieswet is op dit moment beperkt aanwezig bij de waterschappen. Door waterschapsverkiezingen te standaardiseren wordt het mogelijk hogere eisen te stellen aan de productie van de sternbescheiden, het stemproces en de stemopneming, waardoor de risico's van verkiezingen beter worden beheerst. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van waterschapsverkiezingen behoort toe aan de waterschappen. Dat is nu het geval en zal ook in de toekomst het geval zijn. De Unie (of een ander bureau of organisatie) neemt deze taak niet over. Desalniettemin zijn er voordelen te behalen door verregaande samenwerking bij landelijke verkiezingen. Samenwerking voor en tijdens de gelijktijdige verkiezingen in 2008 biedt kansen uit oogpunt van transparantie, effectiviteit en efficiency. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan kostenbesparing en gezamenlijke profilering. Vanwege de grootschaligheid en complexiteit in de voorbereiding naar landelijke verkiezingen en tijdens de uitvoering er van is gekozen voor een projectmatige aanpak van de landelijke samenwerking. Doelstelling Om landelijke verkiezingen mogelijk te maken is het van belang dat waterschappen samenwerken. Kernbegrippen van het project zijn gezamenlijkheid, rechtsgeldigheid en efficiency. Deze begrippen worden nader uitgewerkt en geconcretiseerd in de deelprojectplannen communicatie, ICT/bestanden en bestuurlijk-juridische zaken. In de media is vaak te horen dat het doel van landelijke verkiezingen is gelegen in een verhoging van de opkomstpercentages. Verhoging van de opkomstpercentages is in het

7 - 2 - project geen doel op zich, maar een gewenst positief effect van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen. Via gezamenlijke voorbereiding van de verkiezingen wordt beoogd in de voorbereidingsen uitvoeringsfase maximaal (efficiency) voordeel te behalen. Dit is mogelijk door te komen tot een hoge mate van standaardisatie in de aanloop- en uitvoeringsfase van gezamenlijke verkiezingen in 2008, waardoor waterschappen werk uit handen wordt genomen bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen. Daarnaast heeft het project tot doel de kans op fouten bij de verkiezingen te minimaliseren. Tevens wordt met de gezamenlijkheid beoogd dat de waterschappen zich goed profileren. Ten slotte wordt met het project beoogd de kosten van waterschapsverkiezingen te beheersen. Randvoorwaarden, reikwijdte en projectafbakening De ledenvergadering van de Unie heeft in haar vergadering van oktober 2005 besloten om niet alleen in de aanloopfase, maar ook in de uitvoeringsfase samen te werken. Het project loopt daarmee door tot en met de verkiezingen in het najaar van Daarbij heeft zij de voorwaarde gesteld dat de uitwerking wel praktisch moet blijven. De ledenvergadering spreekt het vertrouwen uit dat de benodigde wetswijzigingen tijdig gereed zijn, zodat in 2008 landelijke verkiezingen nieuwe stijl kunnen worden georganiseerd. Mochten de wetswijzigingen niet tijdig van kracht zijn, dan ziet de ledenvergadering liever uitstel van de landelijke verkiezingen nieuwe stijl (met een aantal maanden/een jaar), dan landelijke verkiezingen oude stijl (met de huidige categorieën en zonder lijstenstelsel) in het najaar van Rond de zomer van wanneer de Raad van State is 'bevallen' van het advies over het voorontwerp en het ministerie het wetsontwerp gereed maakt voor aanbieding aan de Tweede Kamer - kan een wat reëlere inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van de landelijke verkiezingen nieuwe stijl. Indien wordt verwacht dat het tijdstip van najaar 2008 niet gehaald wordt, dan zal door de Unie een 'noodscenario' worden opgesteld. Tot aan de zomer van 2006 is het echter lastig een reële inschatting te maken van de haalbaarheid en gaat de Unie er vanuit dat de verkiezingen in het najaar van 2008 doorgang kunnen vinden. Projectresultaten In de ontwerpfase (periode tot april 2007) worden de volgende producten gerealiseerd: - modellen (model-procesverbaal, model-bekendmaking, model-protocol stemming en stemopneming); - handleiding waterschapsverkiezingen (waaronder een planning, waarin staat wanneer en op welke wijze zaken als registratie, kandidaatstelling, stemming, stemopneming en vaststelling van de verkiezingsuitslag plaatsvinden); - tijdschema voor het hele verkiezingsproces; - formulieren (kandidaatstellingsformulieren, stembiljetten, eventueel kandidatenlijsten); - ICT-gerelateerde zaken, zoals de kandidaatstellingsprocedure, standaardisering van het uitwisselingsformaat voor alle bestanden tussen waterschap en externen (afstemming met belastingsystemen van waterschappen) en standaardisering van stemming en stemopneming; - model-bestek voor aanbesteding drukken, printen, converteren en responsverwerking; - model-bestek voor communicatie. In de uitvoeringsfase (periode april 2007 tot eind 2008) kunnen worden de volgende producten worden gerealiseerd: - centrale aanbesteding voordrukken, printen, converteren en responsverwerking;

8 coördinatie aanlevering databestanden, productie stembescheiden, responsverwerking en stemopneming; - één contract voor postbezorging; - een helpdesk verkiezingen opzetten voor medewerkers van waterschappen; - een centraal callcenter opzetten voor kandidaten en kiezers; - communicatiemiddelen, zoals (voorlichtings) boekjes, ontwikkelen van één logo, benaderen van landelijke pers, tv- en radiospots, informatiebrochures, posters, StemWijzer, internetsite enzovoort. Projectstructuur Opdrachtgever van het Project landelijke waterschapsverkiezingen is de voorzitter van de Unie van Waterschappen. Er is een ambtelijke Projectgroep Landelijke waterschapsverkiezingen ingesteld. De projectleider is afkomstig vanuit de waterschappen. Het secretariaat ligt bij de Unie van Waterschappen. Daarnaast bestaat de projectgroep uit een aantal deskundige waterschappers en een onafhankelijk adviseur. De projectgroep komt ongeveer maandelijks bij elkaar en rapporteert periodiek aan de CBCF, bestuur en LV. Op cruciale momenten - zonodig buiten de reguliere vergaderingen om - wordt de LV geïnformeerd en gevraagd mee te praten/denken. De projectgroep rapporteert aan een stuurgroep die bestaat uit twee voorzitters, twee directeuren van waterschappen en twee afdelingshoofden van het Uniebureau. Voorzitter van de stuurgroep is de Unievoorzitter. De projectleider en secretaris van de projectgroep maken eveneens deel uit van de stuurgroep. De stuurgroep legt verantwoording af aan de ledenvergadering en het bestuur van de Unie. Per onderwerp (communicatie, bestuurlijk-juridische aspecten en ICT/bestanden) is een werkgroep ingesteld. De werkgroepen worden getrokken door een projectgroeplid. Leden van de werkgroepen zijn afkomstig van de waterschappen. Voor aanbesteding wordt een ad-hoc werkgroep ingesteld. Om ook gebruik te kunnen maken van de opgedane kennis bij de waterschappen is een deskundigengroep ingesteld, bestaande uit waterschappers (deskundigen en functioneel verantwoordelijken voor verkiezingen). De klankbordgroep wordt gedurende het project enkele malen gebruikt voor kennisdeling, kennisinbreng, afstemming en advies. Door ieder waterschap wordt een contactpersoon (ambassadeur) aangewezen op hoog ambtelijk niveau. Deze ambassadeur heeft als taak draagvlak te creëren voor het project binnen zijn eigen waterschap en er voor te waken dat het waterschap gedurende de rit niet afhaakt. Op gezette tijden vindt afstemming en informatie-overdracht plaats met externe organisaties (onder andere Ministerie van V&W, provincies, marktpartijen, belangengroepen, burgers). Projectaanpak De afzonderlijke werkgroepen maken een detailplanning van de werkzaamheden. Van cruciaal belang is een aantal data die in de AMvB komen te staan, zoals het moment van registratie, het moment van kandidaatstelling en de periode van verkiezingen. Hierover is nauw contact met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de opsteller van de AMvB. De totale projectplanning is in hoge mate afhankelijk van genoemde cruciale data. De werkgroep BJZ stelt een handboek op, waarin de planningen van de werkgroepen communicatie en ICT/bestanden op een later tijdstip worden opgenomen. In onderstaand schema vindt u een eerste globale tijdsplanning.

9 Na de zomer Medio november Medio november Begin jan. Handeling Openbare kennisgeving dag van registratie en dag van kandidaatstelling. Aanvang periode waarbinnen ondersteuners ter secretarie handtekeningen kunnen plaatsen t.b.v. registratie groeperingen/kandidaatstelling. DAG VAN KANDIDAATSTELLING Zitting stembureau: toetsing registratie groeperingen, geldigheid kandidaatstelling en nummering kandidatenlijsten. Verzending beslissing stembureau/gelegenheid herstel vormverzuim (registratie en kandidaatstelling) Openbaarmaking registratie groeperingen en nummering. Laatste dag herstel vormverzuim Zitting stembureau: beslissing stembureau geldigheid registratie en kandidaatstelling Verzending beslissing stembureau Laatste dag beroep RvS tegen beslissing stembureau Laatste dag uitspraak RvS Openbare kennisgeving laatste stemdag en stemprotocol VERZENDING STEMBILJETTEN CA. LAATSTE DAG VAN STEMMING Zitting stembureau: stemopneming Zitting stembureau: vaststelling uitslag Verzending/uitreiking kennisgeving benoeming/gekozen zijn Openbare kennisgeving ter inzage verkiezingsuitslag/proces-verbaal Laatste dag aanvaarding benoeming Vergadering algemeen bestuur; onderzoek geloofsbrieven/toelating. Kennisgeving aan (niet)toegelatenen 1 e vergadering nieuw algemeen bestuur/ beëdiging Opmerking Minimaal drie weken vóór dag van de kandidaatstelling. Regeling uit Model-kiesreglement Minimaal een volle dag nodig om zitting voor te bereiden. Nieuw: herstel vormverzuim ook voor registratie groeperingen. 3 e dag na kandidaatstelling tot uur uur. Beroepstermijn vier dagen NB nieuw: beroepstermijn registratie groeperingen en kandidaatstelling lopen gelijk. 6 e dag na ontvangst beroepschrift 21 dagen voor laatste stemdag. In afwijking van Kieswet wordt oproep niet ontvangen min. 14 dg. vóór (laatste) stemdag. Wsb 2.8.3: uiterlijk 5" dag na laatste stemdag Wsb: (vaststelling z.s.m.) Wsb Max. 10 e dag na kennisgeving van benoeming Max. 27 e dag na laatste stemdag Kieswet (Kw)/ Waterschapsbesluit (Wsb) H1-1 G2 I 1 I I7-3 Kw: niet bepaald; Wsb: J7 J 1-1/M 8-1 N1 P1 V1 P20 Kw V 2-1 Wsb KwV4/V12 Wsb KwV13 Wsb De komende maanden wordt de planning van communicatie, ICT/bestanden en aanbesteding in het schema toegevoegd. Kwaliteit, capaciteit en financiën Vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat de waterschappen en de Unie voldoende expertise in huis hebben om het project grotendeels zelfstandig uit te voeren. Op enkele deelonderwerpen is het denkbaar dat expertise van buitenaf gewenst is. Daarnaast dient een bedrag gereserveerd te worden voor het organiseren een/enkele conferentie(s). Personele inzet wordt ter beschikking gesteld door de waterschappen en de Unie van Waterschappen. De voorbereiding en uitvoering van landelijke verkiezingen vragen om de

10 - 5 - benodigde financiële middelen. Deze kosten worden niet opgenomen in de Uniebegroting. De kosten die gemoeid zijn met een eventuele uitbesteding en alle overige kosten worden door de projectgroep in het projectplan in kaart gebracht en worden - na goedkeuring door de stuurgroep - door alle waterschappen gezamenlijk gedragen. Dit gebeurt dus volledig buiten de Uniebegroting om. Op dit moment, ruim twee jaar voor de verkiezingen, is het nog niet mogelijk precies aan te geven wat de totale kosten van het project zullen zijn. Onderstaand een indicatie van de te verwachten kosten, waarbij is uitgegaan van een opkomstpercentage van 30%. Het betreft de totale projectkosten, inclusief de aanbestedingen en opdrachtverstrekking aan het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis zal bij de uitvoering van enkele werkzaamheden waterschappers op detacheringbasis inhuren. Deze detacheringkosten worden niet aan het project verkiezingen toegerekend en zijn derhalve niet in onderstaand kostenoverzicht opgenomen. De detacheringkosten verrekent Het Waterschapshuis via de 'normale' contributie van Het Waterschapshuis. Indicatie kosten waterschapsverkiezingen 2008 Aantal stemgerechtigden Aantal stemmen (30%) Aantal stemmen per post (66%) Porti stempakket Porti retourenvelop Responsverwerking stembiljetten Stempakket Call center Opdracht Het Waterschapshuis Communicatie (stelpost) Onvoorzien TOTAAL (incl. b.t.w.) 0,35 0,5 0,22 0, De projectkosten worden op basis van nacalculatie verrekend met de waterschappen. Over de wijze waarop de verrekening zal plaatsvinden wordt een aparte notitie opgesteld. De gedachte is om de totale kosten om te slaan over 26 waterschappen, deels op basis van een vast bedrag, deels naar rato van het aantal stemgerechtigden in het waterschap. In genoemde notitie zal expliciet worden aangegeven welke producten voor dit bedrag geleverd worden (zoals welke communicatieonderdelen, print en mail, intern et stem men enzovoort). De projectgroep gaat er vanuit dat de totale projectkosten lager zijn dan in het geval dat ieder waterschap afzonderlijk alle activiteiten zou moeten ontwikkelen en uitvoeren. Zoals

11 - 6 - blijkt uit bovenstaande is echter moeilijk aan te geven hoeveel het precieze voordeel per waterschap is. De projectgroep gaat er vanuit dat er aanzienlijke schaalvoordelen zijn te behalen bij gezamenlijke uitbesteding van print, mail en responseverwerking en gezamenlijke communicatieactiviteiten (zoals inkoop van millimeters in dagbladen en tv-zendtijd). Ook het gezamenlijk ontwikkelen van internetstemmen zal goedkoper uitpakken dan in het geval dat ieder waterschap dit individueel moet laten ontwikkelen. BJZ/RJ

12

13 Bijlage 2 Deelname Project Landelijke Verkiezingen 2008 volmacht Ondergetekende: de heer/mevrouw voorzitter van waterschap, gevestigd te ten deze handelend met instemming van het dagelijks bestuur, hierna genoemd "het waterschap", overwegende, dat de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, hierna genoemd "de Unie", in maart 2004 het besluit hebben genomen om de waterschapsverkiezingen gezamenlijk in het Project Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008 te organiseren; dat hiervoor in de ledenvergadering van juni 2006 het koepelplan is vastgesteld met hierin de aanpak van het project en de totale kostenraming van maximaal 16 miljoen voor de centrale verkiezingsactiviteiten; dat de Stichting Het Waterschapshuis, in opdracht van de Unie, een aantal producten en diensten voor het landelijk verkiezingsproject realiseert, uitvoert en coördineert; dat in het kader van het verkiezingsproject door de Unie van Waterschappen namens en voor rekening van de deelnemende waterschappen t.b.v. de centrale verkiezingsactiviteiten een aantal contracten moet worden afgesloten; verklaart hierbij: aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen, met het recht van substitutie, volmacht te verlenen om mede namens het waterschap t.b.v. centrale verkiezingsactiviteiten op landelijk niveau contracten aan te besteden en af te sluiten en in en buiten rechte op te treden in eventueel daaruit voortvloeiende geschillen; de Stichting Het Waterschapshuis, mandaat en volmacht te geven om uitsluitend t.b.v. de waterschapsverkiezingen, namens het waterschap, rechtstreeks dan wel indirect kiesrechtgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie te betrekken en het waterschap bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wettelijk te vertegenwoordigen m.b.t. de - voor die gegevensverstrekking benodigde - wijziging van de autorisatie van het waterschap en de nieuwe rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen; zich te verplichten financieel bij te dragen in de kosten van het Project Landelijke Verkiezingen 2008 overeenkomstig de in de ledenvergadering van december 2006 overeengekomen verdeelsleutel. Aldus in tweevoud getekend te op 2007 de voorzitter, BJZ/RR 36499

14 waterschaps verkiezingen Bijlage Overzicht van de Projectorganisatie van het project Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008 Stuurgroep Naam mw. drs. J.M. de Vries (voorzitter) drs. C.G. Groothuis ir. A. Haijtjema mr. H.J.M. Havekes drs. H.J. Loijenga A.B. Stoker drs. L.H.J. Verheijen ir. P.A.E. van Erkelens mr. M.A.H, van Esch (secretaris) Organisatie Hollands Noorderkwartier Uniebureau Rijnland Uniebureau Velt en Vecht Vallei & Eem Aa en Maas Fryslan Uniebureau Telefoon Projectgroep Naam Ad Stoker (voorzitter) Harry Bauman Simon Bouwman Corine Jansen Marco Rijkschroeff Bram van Strijen Ruud van Esch (secretaris) Organisatie Vallei & Eem Noorderzijlvest Adviseur (Het Waterschapshuis) Rijn en IJssel Schieland en de Krimpenerwaard/ Het Waterschapshuis Adviseur (Schieland en de Krimpenerwaard) Uniebureau Telefoon BJZ/RR 36500

15 waterschaps verkiezingen 2008 Werkgroep BJZ Naam Harry Bauman (voorzitter) Gert Bos Pauline Bos Jos Geelen Hans Kapteyn Nynke de Lange Bram van Strijen Marianne van der Veen Peter Visch Willeke van de Brake (secretaris) Organisatie Noorderzijivest Zuiderzeeland Delfland Peel en Maasvallei Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) Reest en Wieden Adviseur (Schieland en de Krimpenerwaard) Het Waterschapshuis Zeeuwse Eilanden Veluwe Telefoon Werkgroep Communicatie Naam Corine Jansen (voorzitter) Ida van Emmerik Patricia Flint Camiel Masselink Astrid Russchen Miranda van Spengen Cees Meijer Heiltje Duijster (secretaris) Organisatie Rijn en IJssel Hunze en Aa's Veluwe Rivierenland De Stichtse Rijnlanden Schieland en de Krimpenerwaard Uniebureau Hollandse Delta Telefoon BJZ/RR 36500

16 waterschaps verkiezingen Werkgroep Aanbesteding 2008 Naam Ad Stoker (voorzitter) Pauline Bos Simon Bouwman Jannie Koster Alex van Leengoed Ria van Os Lucas Weterings Ruud van Esch (secretaris) Organisatie Vallei & Eem Delfland Het Waterschapshuis Groot Salland De Dommel Rivierenland Brabantse Delta Uniebureau Telefoon t avleenqoed dommel, nl Werkgroep Bestanden Naam Jacques Hoeijenbos (voorzitter) Jos Backus Pieter Hoekstra Jack Moerman Johan van Scherpenzeel Marco Rijkschroeff (secretaris) Organisatie Rijnland/Het Waterschapshuis Aa en Maas Wetterskip Fryslan Brabantse Delta Vallei & Eem Schieland en de Krimpenerwaard/ Het Waterschapshuis Telefoon Werkgroep ICT Naam Marco Rijkschroeff (voorzitter/secretaris) Michel G.M. Maas Gerry Kramer Organisatie Schieland en de Krimpenerwaard/ Het Waterschapshuis Waternet Hollands Noorderkwartier Telefoon Vacature Vacature BJZ/RR 36500

17 UNIT VAN WATERSCHAPPEN Overzicht van de projectleiders voor de waterschapsverkiezingen 2008 Waterschap Waterschap Aa en Maas HHS Amstel, Gooi en Vecht / Waternet Waterschap Brabantse Delta HHS van Delfland Waterschap De Dommel Wetterskip Fryslan Waterschap Groot Salland HHS Hollands Noorderkwartier Waterschap Hollandse Delta Waterschap Hunze en Aa's Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Peel en Maasvallei Waterschap Reest en Wieden Waterschap Regge en Dinkel Waterschap Rijn en IJssel HHS van Rijnland Waterschap Rivierenland Waterschap Roer en Overmaas HHS van Schieland + Krimpenerwaard HHS De Stichtse Rijnlanden Waterschap Vallei & Eem Waterschap Velt en Vecht Waterschap Veluwe Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterschap Zuiderzeeland Unie van Waterschappen Het Waterschapshuis Naam Gerard Broers H. Kaptein Anton Merks Henk Hoogweg Marco Spee/ Ria Nibourg Pieter Helinga Hans Uitslag/ Mariam Beekman Monique Leenders/ Marjolein Kistjes Martin Dijkgraaf Joost de Vries Harry Bauman Jos Geelen Nienke de Lange Marieke Bezema Carmen Molenaar Albert van Kampen Corné van lersel Rob Drummen Miranda van Spengen Cor.J.Vos Hans Stellaard Peter Donker Willeke van de Brake Peter Visch Paul Boussen Ger Bos Ruud van Esch Simon Bouwman Telefoon Bijlage 4 & & & BJZ/RR 36501

18 B UNIE VAN WATERSCHAPPEN Bijlage 5 Centraal en decentraal (COM) De Werkgroep communicatie van de Waterschapsverkiezingen 2008 geeft in dit stuk eerst aan welke communicatiezaken bij voorkeur centraal/landelijk op te pakken vanwege de voordelen die dat biedt. Daarna volgt een overzicht met die zaken, waarvan de werkgroep vindt dat deze beter door de individuele waterschappen geregeld kunnen worden. Gesprekken met communicatieadviseurs van de waterschappen hebben als input gediend voor de gemaakte onderverdeling. Centraal De Werkgroep communicatie ontwikkelt en coördineert een landelijke campagne rondom de Waterschapsverkiezingen Daarbij worden de onderstaande communicatiemiddelen en communicatiegerelateerde zaken centraal door de werkgroep georganiseerd en/of ontwikkeld. Landelijk Logo/huisstijl (ontwerp) Verplichte bekendmakingen (tekst) Radio-, televisiespots; advertenties (de verplichte bekendmakingen). Stemwijzer; Kieskompas Website Uitleg Het logo vormt het centrale beeldmerk in de campagne, zowel landelijk als in de regionale uitwerking door individuele waterschappen in hun beheergebied. Het logo is inmiddels ontwikkeld. Alle waterschappen zijn gehouden aan dezelfde wetgeving en zullen dezelfde verplichte bekendmakingen moeten plaatsen. Het gaat om vijf bekendmakingen. Deze teksten worden centraal opgesteld, waarna waterschapsspecifieke informatie wordt ingevoegd (bijvoorbeeld adresgegevens). Bij eerdere samenwerkingsverbanden rondom de verkiezingen is deze werkwijze goed bevallen. De Werkgroep bestuurlijke en juridische zaken (BJZ) stelt de teksten van de bekendmakingen op. De Werkgroep communicatie zorgt voor verwerking van de teksten in aansprekende advertenties. De Werkgroep communicatie zorgt voor een collectieve landelijke mediamix voor radio, televisie en gedrukte media (huisaan-huisbladen). De werkgroep zal hiervoor de benodigde spots laten ontwikkelen en de bekendmakingen laten produceren (zie vorige punt), alsmede via een mediabureau de benodigde zendtijd en advertentieruimte reserveren. Centrale inkoop van tijd en ruimte maakt grote kortingen mogelijk. De meest voordelige combinatie is nog niet bekend. NB: De landelijke tvcampagne loopt wellicht via Postbus 51. Dat is afhankelijk van vereiste, nog plaats te vinden toetsing. Het format voor de Stemwijzer of het Kieskompas (keuze voor stemhulpmiddel moet nog worden bepaald) wordt centraal opgesteld, zodat een goed raamwerk ontstaat waarbinnen de individuele Stemwijzers/Kieskompassen van de waterschappen hun plaats kunnen krijgen. Er zal een webportal worden gemaakt die bereikbaar is via waterschapsverkiezingen, nl (nog af te stemmen met Waterschap Roer en Overmaas, eigenaar van deze domeinnaam). Via deze portal kunnen bezoekers ook doorklikken naar het internetstemmen.

19 Pagina 2 van 3 Toolkit Informatienummer Callcenter FAQ-lijst Fotomap Perscommunicatie De werkgroep ontwikkelt een toolkit voor de waterschappen. In de toolkit bevinden zich allerlei zaken, die de waterschappen kunnen gebruiken om binnen hun eigen waterschapsgebied met een regionale campagne op de landelijke campagne voort te borduren. De toolkit bestaat uit een aantal onderdelen: een cd met het logo, tekstvoorstellen voor persberichten, digitale ontwerpen voor posters, spandoeken, banners, informatie over de planning van het verkiezingstraject, uitzend- & plaatsingschema's, etc. Regelen van landelijk informatienummer dat op/in alle uitingen vermeld staat/wordt. Callcenter inhuren (te bereiken via het centrale informatienummer) is een centrale actie. Hierbij moet worden opgemerkt dat taal/dialecten een aandachtspunt zijn en wellicht ook reden om in sommige gevallen af te wijken van deelname aan het centrale callcenter. Dit moet worden uitgezocht. Alle waterschappen krijgen grotendeels met dezelfde vragen van kandidaten, kiezers, pers etc. te maken. De FAQ-lijst wordt daarom centraal opgesteld. De uitstraling van de campagne gaat verder dan het gezamenlijke logo. Gestreefd wordt naar een campagne die qua uitstraling voortborduurt op de campagne Nederland leeft met water. In dezelfde sfeer zal een gevarieerde verzameling foto's worden samengesteld waar in de landelijke campagne gebruik van wordt gemaakt, maar waaruit ook de individuele waterschappen kunnen putten (zonder bijkomende kosten). Goed fotomateriaal laten ontwikkelen is kostbaar en zoveel mogelijk eenheid in type fotogebruik vergroot herkenbaarheid/beeld campagne. Er zal voor worden gezorgd dat de beschikbare fotoserie representatief is voor Nederland, zodat alle regio's passende beelden aantreffen. Landelijk alleen over de onderwerpen: 'landelijke verkiezingen' en 'internetstemmen'. Decentraal Van onderstaande communicatiemiddelen en communicatiegerelateerde zaken stelt de Werkgroep communicatie (advies) voor om deze per waterschap te organiseren en/ofte ontwikkelen. Regionaal Kandidatenboekje (verkiezingskrant) Brochures Perscommunicatie Uitleg Indien gewenst maken waterschappen zelf een kandidatenkrant waarin de lijsten en kandidaten zich presenteren. Om juridische redenen kan een dergelijke krant of boekje niet in het stempakket worden opgenomen. Het vervaardigen van overige brochures/foldermateriaal over de verkiezingen is een keuze voor elk waterschap zelf. leder waterschap is verantwoordelijk voor zijn eigen perscommunicatie, ook als het gaat om landelijke media. Centraal worden alleen de onderwerpen: 'landelijke verkiezingen' en 'internetstemmen' opgepakt BJZ/EL LV/34303

20 y-f Pagina 3 van 3 Communicatie met belangengroepen en intermediairs Aanplakborden voor lijsten Radio- en televisiespots Advertenties (regionaal) Stemwijzer/Kieskompas Overige middelen Waterschappen informeren die belangengroepen die ze voor hun regio van belang achten (over de verkiezingen, kandidaatstelling en het nieuwe lijstensysteem). Sommige gemeenten stellen tijdens verkiezingsperiodes aanplakborden beschikbaar, waarop politieke partijen posters kunnen plakken. Waterschappen zullen zelf actie moeten ondernemen om gemeenten te bewegen om net zoals bij politieke verkiezingen (tijdelijk) aanplakborden beschikbaar te stellen voor de lijsten. Waterschappen kunnen de landelijke ontwikkelde spotjes ook aanvullend via de regionale/lokale zenders inzetten als daar behoefte aan is. Ze kunnen ook scripts of elementen uit de spots gebruiken om er vervolgens een regionale draai aan te geven. De benodigde zendtijd kopen ze waarschijnlijk zelf in. Hierover is op dit moment nog geen 100% zekerheid omdat het onderzoek naar de meest gunstige, centraal te regelen mediaplanning, nog loopt. Advertentieruimte voor de verplichte bekendmakingen wordt gezamenlijk ingekocht. Aanvullende advertenties plaatsen om de verkiezingen verder onder de aandacht te brengen, is een afweging die elk waterschap zelf maakt. Ruimte daarvoor zal het waterschap zelf moeten inkopen (via hun eigen mediabureau). De organisatie achter de Stemwijzer dan wel het Kieskompas stelt samen met elk individueel waterschap onderscheidende stellingen voor de stemwijzer op. Dit moet per waterschap gebeuren omdat ieder waterschap zijn eigen lijsten zal kennen. Waterschappen bepalen zelf welke middelen ze verder willen ontwikkelen. De mogelijkheden zijn legio: bestickeren voertuigen, busreclame, promotieteams, logo op briefpapier laten meeliften, artikelen in relatiemagazines, verkiezingsavonden, gadgets/give aways etc. De Werkgroep communicatie stelt het op prijs, wanneer zij hierover wordt geïnformeerd BJZ/EL LV/34303

Bijlage. Koepelplan Landelijke waterschapsverkiezingen Inleiding

Bijlage. Koepelplan Landelijke waterschapsverkiezingen Inleiding Bijlage Koepelplan Landelijke waterschapsverkiezingen 2008 Inleiding Reeds in maart 2004 heeft de ledenvergadering een principebesluit genomen om in het najaar van 2008 landelijke waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikbaarstelling krediet waterschapsverkiezingen 2008; 8e begrotingswijziging 2007

Onderwerp: Beschikbaarstelling krediet waterschapsverkiezingen 2008; 8e begrotingswijziging 2007 DB 21-05-2007 Agendapunt: o17 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Beschikbaarstelling krediet waterschapsverkiezingen 2008; 8e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen

Nadere informatie

Ilmlllllllllllll "lllilllnlllllllll~ 1111

Ilmlllllllllllll lllilllnlllllllll~ 1111 VVVOORSTEL BIJLAGE 2.6 Ilmlllllllllllll "lllilllnlllllllll~ 1111 07.31777 Vergaderdatum 12-12-2007 I Agendanummer 1fJ Onderwerp Krediet waterschapsverkiezingen 2008 Registratienummer 07.31777 CoIlegevergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 25 maart 2014 NUMMER : WM/MBZ/NdL/8126 OPSTELLER : Mr. N. de Lange-Liemburg, 0522-276 721

Nadere informatie

De notitie inzake de landelijke waterschapsverkiezingen 2008 voor kennisgeving aan te nemen.

De notitie inzake de landelijke waterschapsverkiezingen 2008 voor kennisgeving aan te nemen. DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER 1*1 BULAGE(N) i 2 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H J,X DATUM BEHANDELING IN D&H 15 augustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601322 LANDELIJKE WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

--- _._-----------------

--- _._----------------- rf --- _._----------------- i::::i- UN IC V/\N W/\T::RSCH/\PPCN Bij/age Lv 06 81a BIJLAGE 1.20 oplegnotitie Agendapunt 4 Onderwerp Project Landelijke Verkiezingen 2008 Bijlagen LV 06-81a Um d 1111111111

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

c H?it\_--//'-1 BIJLAGE '"

c H?it\_--//'-1 BIJLAGE ' BIJLAGE 1.22 111111111111111'"11111111111111111111111111111111 07.00085 Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218, 2509 AE Den Haag Telefoon 070 35197 51 Fax 070 35446 42 De voorzitter

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

UNIC V/\N W,A,TCRSCH/\PPCN

UNIC V/\N W,A,TCRSCH/\PPCN rr a UNIC V/\N W,A,TCRSCH/\PPCN BIJLAGE 1.29 Bij/age LV 07-44 Bijlage Mededelingen 1111111111111111111111111111111110111111111 07.31015 Agendapunt 11 11.1 11.2 Garantiefonds watertechnologie (bijlagen

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

UN I:::: V/,N W/\T::RSCHAPPCN

UN I:::: V/,N W/\T::RSCHAPPCN BIJLAGE 1.24 UN I:::: V/,N W/\T::RSCHAPPCN //11///11//1/111 /11/11 11111 1/1/1111// 1/1111111/111 07.06746 Bezoelwdres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Te1efoon

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Bijlage 1: Communicatiestrategie

Bijlage 1: Communicatiestrategie Bijlage 1: Communicatiestrategie Inleiding In maart 2015 worden voor het eerst stembusverkiezingen voor de waterschappen gehouden. Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In deze bijlage

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag NED~ Groenendaal _ Bureau voor verkiezingen Betreft: Getekende contracten Beste Erna, Bijgaand de getekende contracten retour. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 agendapunt 04.H.34 1220756 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 Kennis

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 19 december 2007 Ons kenmerk DGW/BOI 2007/1822 Onderwerp Internetstemmen bij de waterschappen

Nadere informatie

Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel

Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Projectresultaat 3 Hoofdstuk 2 Inleiding 3 2.1 Verantwoordelijkheden 4 2.2 Landelijke activiteiten

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 1. Inleiding Van 13 november tot 25 november om 12.00 uur kiezen de ingezetenen van de waterschappen via directe verkiezingen

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

V0232/H maart 2015 PARTIJEN

V0232/H maart 2015 PARTIJEN Opsteller S. Zappeij-Ploeger, A.J. de Korte RA, M.H. van der Veen-Brouwer, mr. P. Minneboo, mr. R. Jagt, mr. F. Theissen en mr. L. Huntjens kenmerk Aantal pagina s [16] Datum besluit V0232/H3517 6 maart

Nadere informatie

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN De leden-waterschappen t.a.v. het dagelijks bestuur BEZOEKADRES Koningskade 40 2596 AA Den Haag 070 35197 51 Nederland POSTADRES Postbus 93218 2509 AE Den Haag Nederland datum ons

Nadere informatie

Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll

Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll - in - het van Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll 19114 De Dommel. Onderwerp: IElektronisch bekendmaken - Voorstelnummer BABS: 7515 Auteur: Hulshof der Putten, Miriam Portefeuillehouder: Glas Peter

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Draaiboek organisatie (online) verkiezing nieuwe leden ondersteuningsplanraad (OPR)

Draaiboek organisatie (online) verkiezing nieuwe leden ondersteuningsplanraad (OPR) Draaiboek organisatie (online) verkiezing nieuwe leden ondersteuningsplanraad () De in dit draaiboek genoemde termijnen zijn deels afhankelijk van de gestelde termijnen in het reglement. De actiepunten

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen?

Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen? Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen? Communicatieplan waterschapsverkiezingen 2015 van het waterschap Noorderzijlvest Dit communicatieplan ondersteunt de verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN VERKIEZINGEN 2008

COMMUNICATIEPLAN VERKIEZINGEN 2008 COMMUNICATIEPLAN VERKIEZINGEN 2008 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... 2 2. Doel en doelgroepen... 3 2.1 Communicatiedoelstelling... 3 2.2 Doelgroepen... 3 3. De reclamecampagne... 4 4. Middelen... 5 4.1 Startfase...

Nadere informatie

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565 bhared Services Organisatie IVlinisterie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG Bedrijf HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND T.A.V. HET DAGELIJKS BESTUUR Postbus 3061 2601

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Plan van aanpak CONCEPT Waterschapsverkiezingen 2015 Projectnummer: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Status: Harm Küpers Joost de Vries concept Datum: 8 april 2014 Opsteller: Joost de Vries Versie: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling waterschapsverkiezingen 2008

Regeling waterschapsverkiezingen 2008 VW Regeling waterschapsverkiezingen 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende regels ter zake van de uitvoering van hoofdstuk 2 van het Waterschapsbesluit (Regeling waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Partijen, Hierna gezamenlijk te noemen: de waterschappen,

Partijen, Hierna gezamenlijk te noemen: de waterschappen, DM 1213175-v1 Overeenkomst van kosten voor gemene rekening ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten in de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland,

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 S50628 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK en Uitspraak in het geding tussen: H.C. Bremer, wonend te Amsterdam, appellant, de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015

Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015 Plan van Aanpak WATERSCHAPS VERKIEZINGEN 2015 Uw waterschap zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water Er valt wat te kiezen. Opdrachtgever: Harry Bauman Opdrachtnemer: Tineke Kramer Datum: juni

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering.

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering. Van: Heijloo, R. Verzonden: donderdag 24 februari 2011 9:35 Aan: Wijngaart, P. van den Paul CC: Bom - Lemstra, A.W.; Swart, I. (Ingrid) Onderwerp: FW: bijeenkomst VZHW 28 februari 2011 Urgentie: Hoog Beste

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 1 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015 Arnoud van Vliet secretarisdirecteur waterschap Hollandse Delta 2 INHOUD PRESENTATIE ALGEMEEN ORGANISATIE VERKIEZINGEN BELANGRIJKE DATA MEEDOEN? 3 BESTUREN Waterschappen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN datum vergadering 5 juli 2011 auteur Paul van Roekel telefoon 033 4346263 e-mail pvanroekel@wve.nl onderwerp Elektronisch bekendmaken en aanpassing advertentiebeleid agendapunt registratienummer paraaf

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 18 juli 2006 Ons kenmerk 2006-0000240051 Het College van Burgemeester en Wethouders CC. Onderdeel CZW/KOA Inlichtingen M. Dam-Jansen/ E. Beneder

Nadere informatie

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter;

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter; Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 01-03-2016 - Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H 01-03-2016 - Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.a.3 1248201 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GUNNING VERBOUWING GEMEENLANDSHUIS Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 1 maart 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland DE ONDERGETEKENDEN: Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bassa, lid van het Dagelijks Bestuur, hierna

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag. Datum 30 juni 2017 Verbeteringen in het verkiezingsproces

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag. Datum 30 juni 2017 Verbeteringen in het verkiezingsproces De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20011 2500 AE Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Datum 30 juni 2017 Betreft Verbeteringen

Nadere informatie

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015 Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd voor het waterschapsbestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta (fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden) door het Provinciaal Bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

IIIUI 1111111 11111111111111111111111111111

IIIUI 1111111 11111111111111111111111111111 IIIUI 1111111 11111111111111111111111111111 06.05463 BIJLAGE 3.1 Agenda 1 e vergadering werkgroep BJZ Waterschapsverkiezingen 2008 Datum: vrijdag 3 februari 2006, van 10.00 tot 12.00/12.30 uur Plaats:

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;. gelet op het besluit van het dagelijks bestuur van 22 mei 2012; gelet op de artikelen 3:12,

Nadere informatie

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 0703519751 Fax 0703544642 datum 3 mei 2013 ons kenmerk contactpersoon P.C.G. Glas

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

IIIIII mliii 11m 111111111111111111111111 07.29791. ons kenmerk 39548 PMO/RR. uw kenmerk

IIIIII mliii 11m 111111111111111111111111 07.29791. ons kenmerk 39548 PMO/RR. uw kenmerk UN I:: V,A,N W/\T::RSCH/\PP::N IIIIII mliii 11m 111111111111111111111111 07.29791 BIJLAGE. 1.28 Bezoelwdres Koningskade..0 2596 AA Den Haag Postcldres Postbus 93218 2509 AE Den Haag 'felcroon 070351 9751

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 3 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Vergaderstukken Unie van Waterschappen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan: - de agenda

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 3.b.10 1169960 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KINGFISHER MISSIE ZUID-AFRIKA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 6 januari 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

: *14IT012153* Waterschapsverkiezingen 2015

: *14IT012153* Waterschapsverkiezingen 2015 Behandelend ambtenaar: A.M.W.J.H.Merks Beleidsveldbeheerder: H. van Stokkom Portefeuillehouder: C. Moonen Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 13.zk11530 Kenmerk : 14IT012153 Barcode : *14IT012153*

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 2.o l to8^5o 201 1 53I NWB) B A N K Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD Den Haag, 7 november 2011 Waterschap r! r Cf! Overmaas 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o o" 1

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND.

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND. KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND. Artikel 1. Algemeen Verkiezing van deelnemersvertegenwoordigers

Nadere informatie