DB Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB 07-05-2007. Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008"

Transcriptie

1 DB Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008 Koepelplan Zoals bekend heeft de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (UvW) op 30 juni 2006 besloten dat de waterschapsverkiezingen in 2008 door alle waterschappen landelijk gelijktijdig en gezamenlijk worden gehouden. Een en ander is vastgelegd in het ter informatie./. nogmaals hierbij gevoegde 'Koepelplan Landelijke waterschapsverkiezingen 2008'. In vervolg op het Koepelplan is in de Ledenvergadering van de UvW van 22 december 2006 besloten dat 20% van de geschatte gezamenlijke kosten van 16 miljoen als vast bedrag wordt omgeslagen over de 26 waterschapen en 80% over de waterschappen naar rato van het aantal stemgerechtigden per waterschap. Zoals blijkt uit de bijlagen betekent dit voor ons waterschap een bedrag van ,-. Dit bedrag is exclusief de eigen uren en exclusief de kosten die het waterschap maakt voor 'regionaal maatwerk', met name op het gebied van communicatie. Volmacht Teneinde een juridische basis te creëren voor het op landelijk niveau kunnen aanbesteden en sluiten van contracten (bijvoorbeeld drukwerk, communicatieactiviteiten, automatisering, postbezorging, responsverwerking), inclusief het kunnen optreden bij eventuele geschillen, is in de Ledenvergadering van de UvW van 30 maart 2007 overeenstemming bereikt over een volmacht waarmee de waterschappen aan de UvW de bevoegdheid hiervoor geven. De volmacht is tevens bedoeld voor het rechtmatig kunnen vullen van een databank met stemgerechtigden door Het Waterschapshuis. Met het verstrekken van de volmacht verbindt ieder waterschap zich formeel aan de in Unieverband afgesproken verdeelsleutel met betrekking tot de te maken kosten en wordt de UvW en Het Waterschapshuis rechtszekerheid gegeven voor wat betreft de financiering van het project. De volmacht wordt verstrekt door de voorzitter op basis van artikel 95 van de Waterschapswet dat bepaalt dat de voorzitter het waterschap vertegenwoordigt in en buiten rechte. Op grond van deze bepaling behoeft het de goedkeuring van het dagelijks bestuur indien de voorzitter diens vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een ander verleent. DB070104DRU.DOC 1/

2 Financiële consequenties Voor wat betreft de financiering wordt opgemerkt dat in het MIP 2008 een bedrag is opgenomen van ,-. In 2006 is als voorschot een bedrag van ,- aan de UvW betaald en in de loop van 2007 zal de UvW een bedrag van ,- als tweede voorschot declareren. In 2008 zal een derde voorschot worden gedeclareerd van ,-. Met het oog op de gebruikmaking van de volmacht en vooruitlopend op de te betalen voorschotten zal het algemeen bestuur in de vergadering van 25 juni 2007 worden voorgesteld om het totaal benodigde krediet beschikbaar te stellen. Voorstel Ik stel u voor om overeenkomstig bijgevoegd model: 1. volmacht en mandaat te geven aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen en aan de Stichting Het Waterschapshuis voor (rechts)handelingen en besluitvorming in het kader van de voorbereiding van de waterschapsverkiezingen; 2. financieel bij te dragen in de landelijke verkiezingskosten overeenkomstig de in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 22 december 2006 overeengekomen verdeelsleutel en het algemeen bestuur daartoe bij gelegenheid van de vergadering van 25 juni 2007 een kredietvoorstel voor te leggen. De secretaris/directeur, drs. F.M.C.M. Wesdijk DB070104DRU.DOC 2/

3 Deelname Project Landelijke Verkiezingen 2008 volmacht Ondergetekende: de heer dr. J.J. Schrijen, voorzitter van Waterschap Roer en Overmaas, gevestigd te Sittard, ingevolge het bepaalde in artikel 95 van de Waterschapswet ten deze handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 7 mei 2007, hierna genoemd 'het waterschap'; overwegende, dat de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, hierna genoemd 'de Unie', in maart 2004 het besluit hebben genomen om de waterschapsverkiezingen gezamenlijk in het Project Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008 te organiseren; dat hiervoor in de ledenvergadering van juni 2006 het koepelplan is vastgesteld met hierin de aanpak van het project en de totale kostenraming van maximaal 16 miljoen voor de centrale verkiezingsactiviteiten; dat de Stichting Het Waterschapshuis, in opdracht van de Unie, een aantal producten en diensten voor het landelijk verkiezingsproject realiseert, uitvoert en coördineert; dat in het kader van het verkiezingsproject door de Unie van Waterschappen namens en voor rekening van de deelnemende waterschappen t.b.v. de centrale verkiezingsactiviteiten een aantal contracten moet worden afgesloten; verklaart hierbij: 1. aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen, met het recht van substitutie, volmacht te verlenen om mede namens het waterschap t.b.v. centrale verkiezingsactiviteiten op landelijk niveau contracten aan te besteden en af te sluiten en in en buiten rechte op te treden in eventueel daaruit voortvloeiende geschillen; 2. de Stichting Het Waterschapshuis, mandaat en volmacht te geven om uitsluitend t.b.v. de waterschapsverkiezingen, namens het waterschap, rechtstreeks dan wel indirect kiesrechtgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie te betrekken en het waterschap bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wettelijk te vertegenwoordigen m.b.t. de voor die gegevensverstrekking benodigde wijziging van de autorisatie van het waterschap en de nieuwe rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen; 3. zich te verplichten financieel bij te dragen in de kosten van het Project Landelijke Verkiezingen 2008 overeenkomstig de in de ledenvergadering van december 2006 overeengekomen verdeelsleutel. Aldus in tweevoud getekend te Sittard op 7 mei 2007 De voorzitter, dr. J.J. Schrijen DB070105DRU.DOC

4 UNIC VAN WATERSCHAPPEN De leden-waterschappen i KT atd Bezoekadres Koningskade AA Den Haag Postadres Postbus AF, Den Haag Telefoon ' Fax datum 5 april 2007 ons kenmerk BJZ/RR contactpersoon M.A.H, van Esch betreft uw kenmerk volmacht en informatie inzake project Waterschapsverkiezingen bijlagen 7 doorkiesnummer Geachte leden, Graag vragen wij inzake de landelijke waterschapsverkiezingen 2008 uw aandacht voor het volgende. De ledenvergadering heeft op 30 juni 2006 met het koepelplan (bijlage 1) besloten de organisatie van de waterschapsverkiezingen 2008 gezamenlijk op te pakken. Het plan bevat onder andere de hoofdlijnen van het project, randvoorwaarden, projectresultaten en een kostenraming. Inmiddels is er in het kader van de voorbereiding van de verkiezingen een aantal besluiten genomen en documenten vastgesteld. De Stuurgroep Waterschapsverkiezingen 2008 acht het van het grootste belang dat de waterschappen goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Door de leden van de werkgroepen wordt daarom regelmatig teruggekoppeld via contactpersonen met de waterschappen die niet in de betreffende werkgroep zijn vertegenwoordigd. Tegen deze achtergrond ontvangt u hierbij een overzicht van de documenten en de daarop gebaseerde besluitvorming. Op deze manier hopen wij dat een goed overzicht ontstaat van de stand van zaken op dit moment. Bijgevoegd treft u meerdere documenten aan, waaronder de volmacht (bijlage 2), de projectorganisatie (bijlage 3), de overzichten centraal-decentraal van bestuurlijk-juridische zaken en van communicatie (bijlagen 4 en 5), de kostenverdeelsleutel (bijlage 6) en de lijst van interne projectleiders (bijlage 7). In de ledenvergadering van 30 maart 2007 is overeenstemming bereikt over een volmacht waarmee de waterschappen aan de Unie van Waterschappen de bevoegdheid geven om ten behoeve van de waterschapsverkiezingen in november 2008 alle landelijke activiteiten te organiseren en daartoe overeenkomsten aan te gaan. Om het elektronisch stemmen mogelijk te maken zal de Unie van Waterschappen vervolgens een overeenkomst sluiten met Het Waterschapshuis. De volmacht is bijgevoegd en wij verzoeken u deze volmacht spoedig te behandelen in het dagelijks bestuur van het waterschap en zo mogelijk deze maand nog te ondertekenen en terug te sturen naar het Uniebureau.

5 Pagina 2 van 2 In de ledenvergadering van 22 december 2006 is overeenstemming bereikt over de verdeling op hoofdlijnen tussen wat centraal en decentraal zal kunnen worden aangepakt en over de kostenverdeelsleutel waarin 80% van de uitgaven (met een maximum van 16 miljoen) op basis van het aantal stemgerechtigde ingezetenen wordt verrekend en 20% op basis van het aantal waterschappen (met de redenatie dat een deel van de contracten gelijke voordelen biedt). Deze beide documenten hebben wij dus vastgesteld in de ledenvergadering en zijn terug te vinden op de website (gedeelte voor de leden waarvoor medewerkers van de waterschappen zich kunnen aanmelden). Uitgangspunt is daarbij 'centraal doen, wat centraal kan'. De Stuurgroep landelijke waterschapsverkiezingen 2008 heeft sinds de bijeenkomst van 2 maart jl. een nieuwe voorzitter in de persoon van mw. drs. J.M. de Vries, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, die ook in het Uniebestuur vanaf april deze portefeuille van dr. S. Schaap heeft overgenomen. In de opengevallen plaats is ir. P.A.E. van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslan, als lid tot de stuurgroep toegetreden. En sedert 1 december jl. wordt de functie van secretaris vervuld door mr. M.A.H, van Esch die drs. D. Poos is opgevolgd. De stuurgroep vergadert om de maand en heeft de laatste vergadering van 2 maart jl. onder meer gesproken over de mogelijkheden van voorlichting aan de geledingen in de samenleving die met een lijst aan de nieuwe verkiezingen zullen kunnen deelnemen. Volgens de planning kan in de Ledenvergadering van 29 juni 2007 een besluit genomen worden over de gewenste aanpak, een non discriminatoire benadering van bestaande groeperingen en landelijke faciliteiten voor het enthousiasmeren van belangstellenden in de regio. Ook zullen aan de orde komen enkele grote bestekken voor de aanbestedingen. Tot slot treft u in de bijlagen aan een overzicht van de interne projectleiders bij de waterschappen zoals die nu bij het Uniebureau bekend zijn. Wij vragen u om dit kritisch na te kijken en zonodig mutaties aan de secretaris van het project, mr. M.A.H, van Esch, met een naar of per telefoon met nummer , door te geven. Ook voor vragen of opmerkingen over de onderwerpen in deze ledenbrief of andere ontwikkelingen, kunt u bij hem terecht. Wilt u alleen op de hoogte gehouden blijven van de voortgang in het project, meldt u zich dan voor de digitale nieuwsbrief en op het ledengedeelte van de website aan. Dan kunt u bijvoorbeeld kennis nemen van de kalender en de integrale planning van het project, het communicatieplan, het contractenoverzicht en de aankondigingen van de aanbestedingen. Graag vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, stuurgroep, drs. J.M. de Vries voorzitter mr. M.A.H, van Esch secretaris

6 Bijlage 1 var Wa-ter&chappen Koepelplan Landelijke waterschapsverkiezingen 2008 Inleiding Reeds in maart 2004 heeft de ledenvergadering een principebesluit genomen om in het najaar van 2008 landelijke waterschapsverkiezingen te organiseren. In juni 2005 heeft de ledenvergadering dit besluit nogmaals bekrachtigd en heeft ingestemd met de opzet van het project. In oktober 2005 is vervolgens een besluit genomen over de reikwijdte van het project landelijke verkiezingen Genoemde besluiten zijn nader uitgewerkt in voorliggende projectaanpak. Probleemstelling In de toelichting bij het voorontwerp wijziging Waterschapswet wordt de basis gelegd voor de landelijke verkiezingen in In het voorontwerp valt te lezen dat de waterschappen landelijke verkiezingen nieuwe stijl organiseren: met minder categorieën en de introductie van een lijstenstelsel voor de ingezetenen. Tevens wordt in het voorontwerp een AMvB Waterschapsverkiezingen aangekondigd. Verwacht wordt dat deze AMvB medio 2007 van kracht wordt. Deze AMvB maakt het voor de waterschappen makkelijker en aantrekkelijker om samen te werken. De AMvB zorgt ook voor grote veranderingen. De regelgeving gaat straks uit van een lijstenstelsel in plaats van het huidige personenstelsel. Dit heeft voor de procedures en uitvoering van de verkiezingen verregaande consequenties. Voor de regelgeving zal - nog meer dan in het verleden - de Kieswet worden gevolgd met de daaraan gerelateerde modellen en besluiten. Dat biedt aan de ene kant duidelijkheid, maar aan de andere kant een verdere standaardisering en formalisering van de verkiezingen. Kennis over deze standaarden en formaliteiten op basis van de Kieswet is op dit moment beperkt aanwezig bij de waterschappen. Door waterschapsverkiezingen te standaardiseren wordt het mogelijk hogere eisen te stellen aan de productie van de sternbescheiden, het stemproces en de stemopneming, waardoor de risico's van verkiezingen beter worden beheerst. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van waterschapsverkiezingen behoort toe aan de waterschappen. Dat is nu het geval en zal ook in de toekomst het geval zijn. De Unie (of een ander bureau of organisatie) neemt deze taak niet over. Desalniettemin zijn er voordelen te behalen door verregaande samenwerking bij landelijke verkiezingen. Samenwerking voor en tijdens de gelijktijdige verkiezingen in 2008 biedt kansen uit oogpunt van transparantie, effectiviteit en efficiency. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan kostenbesparing en gezamenlijke profilering. Vanwege de grootschaligheid en complexiteit in de voorbereiding naar landelijke verkiezingen en tijdens de uitvoering er van is gekozen voor een projectmatige aanpak van de landelijke samenwerking. Doelstelling Om landelijke verkiezingen mogelijk te maken is het van belang dat waterschappen samenwerken. Kernbegrippen van het project zijn gezamenlijkheid, rechtsgeldigheid en efficiency. Deze begrippen worden nader uitgewerkt en geconcretiseerd in de deelprojectplannen communicatie, ICT/bestanden en bestuurlijk-juridische zaken. In de media is vaak te horen dat het doel van landelijke verkiezingen is gelegen in een verhoging van de opkomstpercentages. Verhoging van de opkomstpercentages is in het

7 - 2 - project geen doel op zich, maar een gewenst positief effect van de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen. Via gezamenlijke voorbereiding van de verkiezingen wordt beoogd in de voorbereidingsen uitvoeringsfase maximaal (efficiency) voordeel te behalen. Dit is mogelijk door te komen tot een hoge mate van standaardisatie in de aanloop- en uitvoeringsfase van gezamenlijke verkiezingen in 2008, waardoor waterschappen werk uit handen wordt genomen bij de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen. Daarnaast heeft het project tot doel de kans op fouten bij de verkiezingen te minimaliseren. Tevens wordt met de gezamenlijkheid beoogd dat de waterschappen zich goed profileren. Ten slotte wordt met het project beoogd de kosten van waterschapsverkiezingen te beheersen. Randvoorwaarden, reikwijdte en projectafbakening De ledenvergadering van de Unie heeft in haar vergadering van oktober 2005 besloten om niet alleen in de aanloopfase, maar ook in de uitvoeringsfase samen te werken. Het project loopt daarmee door tot en met de verkiezingen in het najaar van Daarbij heeft zij de voorwaarde gesteld dat de uitwerking wel praktisch moet blijven. De ledenvergadering spreekt het vertrouwen uit dat de benodigde wetswijzigingen tijdig gereed zijn, zodat in 2008 landelijke verkiezingen nieuwe stijl kunnen worden georganiseerd. Mochten de wetswijzigingen niet tijdig van kracht zijn, dan ziet de ledenvergadering liever uitstel van de landelijke verkiezingen nieuwe stijl (met een aantal maanden/een jaar), dan landelijke verkiezingen oude stijl (met de huidige categorieën en zonder lijstenstelsel) in het najaar van Rond de zomer van wanneer de Raad van State is 'bevallen' van het advies over het voorontwerp en het ministerie het wetsontwerp gereed maakt voor aanbieding aan de Tweede Kamer - kan een wat reëlere inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van de landelijke verkiezingen nieuwe stijl. Indien wordt verwacht dat het tijdstip van najaar 2008 niet gehaald wordt, dan zal door de Unie een 'noodscenario' worden opgesteld. Tot aan de zomer van 2006 is het echter lastig een reële inschatting te maken van de haalbaarheid en gaat de Unie er vanuit dat de verkiezingen in het najaar van 2008 doorgang kunnen vinden. Projectresultaten In de ontwerpfase (periode tot april 2007) worden de volgende producten gerealiseerd: - modellen (model-procesverbaal, model-bekendmaking, model-protocol stemming en stemopneming); - handleiding waterschapsverkiezingen (waaronder een planning, waarin staat wanneer en op welke wijze zaken als registratie, kandidaatstelling, stemming, stemopneming en vaststelling van de verkiezingsuitslag plaatsvinden); - tijdschema voor het hele verkiezingsproces; - formulieren (kandidaatstellingsformulieren, stembiljetten, eventueel kandidatenlijsten); - ICT-gerelateerde zaken, zoals de kandidaatstellingsprocedure, standaardisering van het uitwisselingsformaat voor alle bestanden tussen waterschap en externen (afstemming met belastingsystemen van waterschappen) en standaardisering van stemming en stemopneming; - model-bestek voor aanbesteding drukken, printen, converteren en responsverwerking; - model-bestek voor communicatie. In de uitvoeringsfase (periode april 2007 tot eind 2008) kunnen worden de volgende producten worden gerealiseerd: - centrale aanbesteding voordrukken, printen, converteren en responsverwerking;

8 coördinatie aanlevering databestanden, productie stembescheiden, responsverwerking en stemopneming; - één contract voor postbezorging; - een helpdesk verkiezingen opzetten voor medewerkers van waterschappen; - een centraal callcenter opzetten voor kandidaten en kiezers; - communicatiemiddelen, zoals (voorlichtings) boekjes, ontwikkelen van één logo, benaderen van landelijke pers, tv- en radiospots, informatiebrochures, posters, StemWijzer, internetsite enzovoort. Projectstructuur Opdrachtgever van het Project landelijke waterschapsverkiezingen is de voorzitter van de Unie van Waterschappen. Er is een ambtelijke Projectgroep Landelijke waterschapsverkiezingen ingesteld. De projectleider is afkomstig vanuit de waterschappen. Het secretariaat ligt bij de Unie van Waterschappen. Daarnaast bestaat de projectgroep uit een aantal deskundige waterschappers en een onafhankelijk adviseur. De projectgroep komt ongeveer maandelijks bij elkaar en rapporteert periodiek aan de CBCF, bestuur en LV. Op cruciale momenten - zonodig buiten de reguliere vergaderingen om - wordt de LV geïnformeerd en gevraagd mee te praten/denken. De projectgroep rapporteert aan een stuurgroep die bestaat uit twee voorzitters, twee directeuren van waterschappen en twee afdelingshoofden van het Uniebureau. Voorzitter van de stuurgroep is de Unievoorzitter. De projectleider en secretaris van de projectgroep maken eveneens deel uit van de stuurgroep. De stuurgroep legt verantwoording af aan de ledenvergadering en het bestuur van de Unie. Per onderwerp (communicatie, bestuurlijk-juridische aspecten en ICT/bestanden) is een werkgroep ingesteld. De werkgroepen worden getrokken door een projectgroeplid. Leden van de werkgroepen zijn afkomstig van de waterschappen. Voor aanbesteding wordt een ad-hoc werkgroep ingesteld. Om ook gebruik te kunnen maken van de opgedane kennis bij de waterschappen is een deskundigengroep ingesteld, bestaande uit waterschappers (deskundigen en functioneel verantwoordelijken voor verkiezingen). De klankbordgroep wordt gedurende het project enkele malen gebruikt voor kennisdeling, kennisinbreng, afstemming en advies. Door ieder waterschap wordt een contactpersoon (ambassadeur) aangewezen op hoog ambtelijk niveau. Deze ambassadeur heeft als taak draagvlak te creëren voor het project binnen zijn eigen waterschap en er voor te waken dat het waterschap gedurende de rit niet afhaakt. Op gezette tijden vindt afstemming en informatie-overdracht plaats met externe organisaties (onder andere Ministerie van V&W, provincies, marktpartijen, belangengroepen, burgers). Projectaanpak De afzonderlijke werkgroepen maken een detailplanning van de werkzaamheden. Van cruciaal belang is een aantal data die in de AMvB komen te staan, zoals het moment van registratie, het moment van kandidaatstelling en de periode van verkiezingen. Hierover is nauw contact met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de opsteller van de AMvB. De totale projectplanning is in hoge mate afhankelijk van genoemde cruciale data. De werkgroep BJZ stelt een handboek op, waarin de planningen van de werkgroepen communicatie en ICT/bestanden op een later tijdstip worden opgenomen. In onderstaand schema vindt u een eerste globale tijdsplanning.

9 Na de zomer Medio november Medio november Begin jan. Handeling Openbare kennisgeving dag van registratie en dag van kandidaatstelling. Aanvang periode waarbinnen ondersteuners ter secretarie handtekeningen kunnen plaatsen t.b.v. registratie groeperingen/kandidaatstelling. DAG VAN KANDIDAATSTELLING Zitting stembureau: toetsing registratie groeperingen, geldigheid kandidaatstelling en nummering kandidatenlijsten. Verzending beslissing stembureau/gelegenheid herstel vormverzuim (registratie en kandidaatstelling) Openbaarmaking registratie groeperingen en nummering. Laatste dag herstel vormverzuim Zitting stembureau: beslissing stembureau geldigheid registratie en kandidaatstelling Verzending beslissing stembureau Laatste dag beroep RvS tegen beslissing stembureau Laatste dag uitspraak RvS Openbare kennisgeving laatste stemdag en stemprotocol VERZENDING STEMBILJETTEN CA. LAATSTE DAG VAN STEMMING Zitting stembureau: stemopneming Zitting stembureau: vaststelling uitslag Verzending/uitreiking kennisgeving benoeming/gekozen zijn Openbare kennisgeving ter inzage verkiezingsuitslag/proces-verbaal Laatste dag aanvaarding benoeming Vergadering algemeen bestuur; onderzoek geloofsbrieven/toelating. Kennisgeving aan (niet)toegelatenen 1 e vergadering nieuw algemeen bestuur/ beëdiging Opmerking Minimaal drie weken vóór dag van de kandidaatstelling. Regeling uit Model-kiesreglement Minimaal een volle dag nodig om zitting voor te bereiden. Nieuw: herstel vormverzuim ook voor registratie groeperingen. 3 e dag na kandidaatstelling tot uur uur. Beroepstermijn vier dagen NB nieuw: beroepstermijn registratie groeperingen en kandidaatstelling lopen gelijk. 6 e dag na ontvangst beroepschrift 21 dagen voor laatste stemdag. In afwijking van Kieswet wordt oproep niet ontvangen min. 14 dg. vóór (laatste) stemdag. Wsb 2.8.3: uiterlijk 5" dag na laatste stemdag Wsb: (vaststelling z.s.m.) Wsb Max. 10 e dag na kennisgeving van benoeming Max. 27 e dag na laatste stemdag Kieswet (Kw)/ Waterschapsbesluit (Wsb) H1-1 G2 I 1 I I7-3 Kw: niet bepaald; Wsb: J7 J 1-1/M 8-1 N1 P1 V1 P20 Kw V 2-1 Wsb KwV4/V12 Wsb KwV13 Wsb De komende maanden wordt de planning van communicatie, ICT/bestanden en aanbesteding in het schema toegevoegd. Kwaliteit, capaciteit en financiën Vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat de waterschappen en de Unie voldoende expertise in huis hebben om het project grotendeels zelfstandig uit te voeren. Op enkele deelonderwerpen is het denkbaar dat expertise van buitenaf gewenst is. Daarnaast dient een bedrag gereserveerd te worden voor het organiseren een/enkele conferentie(s). Personele inzet wordt ter beschikking gesteld door de waterschappen en de Unie van Waterschappen. De voorbereiding en uitvoering van landelijke verkiezingen vragen om de

10 - 5 - benodigde financiële middelen. Deze kosten worden niet opgenomen in de Uniebegroting. De kosten die gemoeid zijn met een eventuele uitbesteding en alle overige kosten worden door de projectgroep in het projectplan in kaart gebracht en worden - na goedkeuring door de stuurgroep - door alle waterschappen gezamenlijk gedragen. Dit gebeurt dus volledig buiten de Uniebegroting om. Op dit moment, ruim twee jaar voor de verkiezingen, is het nog niet mogelijk precies aan te geven wat de totale kosten van het project zullen zijn. Onderstaand een indicatie van de te verwachten kosten, waarbij is uitgegaan van een opkomstpercentage van 30%. Het betreft de totale projectkosten, inclusief de aanbestedingen en opdrachtverstrekking aan het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis zal bij de uitvoering van enkele werkzaamheden waterschappers op detacheringbasis inhuren. Deze detacheringkosten worden niet aan het project verkiezingen toegerekend en zijn derhalve niet in onderstaand kostenoverzicht opgenomen. De detacheringkosten verrekent Het Waterschapshuis via de 'normale' contributie van Het Waterschapshuis. Indicatie kosten waterschapsverkiezingen 2008 Aantal stemgerechtigden Aantal stemmen (30%) Aantal stemmen per post (66%) Porti stempakket Porti retourenvelop Responsverwerking stembiljetten Stempakket Call center Opdracht Het Waterschapshuis Communicatie (stelpost) Onvoorzien TOTAAL (incl. b.t.w.) 0,35 0,5 0,22 0, De projectkosten worden op basis van nacalculatie verrekend met de waterschappen. Over de wijze waarop de verrekening zal plaatsvinden wordt een aparte notitie opgesteld. De gedachte is om de totale kosten om te slaan over 26 waterschappen, deels op basis van een vast bedrag, deels naar rato van het aantal stemgerechtigden in het waterschap. In genoemde notitie zal expliciet worden aangegeven welke producten voor dit bedrag geleverd worden (zoals welke communicatieonderdelen, print en mail, intern et stem men enzovoort). De projectgroep gaat er vanuit dat de totale projectkosten lager zijn dan in het geval dat ieder waterschap afzonderlijk alle activiteiten zou moeten ontwikkelen en uitvoeren. Zoals

11 - 6 - blijkt uit bovenstaande is echter moeilijk aan te geven hoeveel het precieze voordeel per waterschap is. De projectgroep gaat er vanuit dat er aanzienlijke schaalvoordelen zijn te behalen bij gezamenlijke uitbesteding van print, mail en responseverwerking en gezamenlijke communicatieactiviteiten (zoals inkoop van millimeters in dagbladen en tv-zendtijd). Ook het gezamenlijk ontwikkelen van internetstemmen zal goedkoper uitpakken dan in het geval dat ieder waterschap dit individueel moet laten ontwikkelen. BJZ/RJ

12

13 Bijlage 2 Deelname Project Landelijke Verkiezingen 2008 volmacht Ondergetekende: de heer/mevrouw voorzitter van waterschap, gevestigd te ten deze handelend met instemming van het dagelijks bestuur, hierna genoemd "het waterschap", overwegende, dat de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, hierna genoemd "de Unie", in maart 2004 het besluit hebben genomen om de waterschapsverkiezingen gezamenlijk in het Project Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008 te organiseren; dat hiervoor in de ledenvergadering van juni 2006 het koepelplan is vastgesteld met hierin de aanpak van het project en de totale kostenraming van maximaal 16 miljoen voor de centrale verkiezingsactiviteiten; dat de Stichting Het Waterschapshuis, in opdracht van de Unie, een aantal producten en diensten voor het landelijk verkiezingsproject realiseert, uitvoert en coördineert; dat in het kader van het verkiezingsproject door de Unie van Waterschappen namens en voor rekening van de deelnemende waterschappen t.b.v. de centrale verkiezingsactiviteiten een aantal contracten moet worden afgesloten; verklaart hierbij: aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen, met het recht van substitutie, volmacht te verlenen om mede namens het waterschap t.b.v. centrale verkiezingsactiviteiten op landelijk niveau contracten aan te besteden en af te sluiten en in en buiten rechte op te treden in eventueel daaruit voortvloeiende geschillen; de Stichting Het Waterschapshuis, mandaat en volmacht te geven om uitsluitend t.b.v. de waterschapsverkiezingen, namens het waterschap, rechtstreeks dan wel indirect kiesrechtgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie te betrekken en het waterschap bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wettelijk te vertegenwoordigen m.b.t. de - voor die gegevensverstrekking benodigde - wijziging van de autorisatie van het waterschap en de nieuwe rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen; zich te verplichten financieel bij te dragen in de kosten van het Project Landelijke Verkiezingen 2008 overeenkomstig de in de ledenvergadering van december 2006 overeengekomen verdeelsleutel. Aldus in tweevoud getekend te op 2007 de voorzitter, BJZ/RR 36499

14 waterschaps verkiezingen Bijlage Overzicht van de Projectorganisatie van het project Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008 Stuurgroep Naam mw. drs. J.M. de Vries (voorzitter) drs. C.G. Groothuis ir. A. Haijtjema mr. H.J.M. Havekes drs. H.J. Loijenga A.B. Stoker drs. L.H.J. Verheijen ir. P.A.E. van Erkelens mr. M.A.H, van Esch (secretaris) Organisatie Hollands Noorderkwartier Uniebureau Rijnland Uniebureau Velt en Vecht Vallei & Eem Aa en Maas Fryslan Uniebureau Telefoon Projectgroep Naam Ad Stoker (voorzitter) Harry Bauman Simon Bouwman Corine Jansen Marco Rijkschroeff Bram van Strijen Ruud van Esch (secretaris) Organisatie Vallei & Eem Noorderzijlvest Adviseur (Het Waterschapshuis) Rijn en IJssel Schieland en de Krimpenerwaard/ Het Waterschapshuis Adviseur (Schieland en de Krimpenerwaard) Uniebureau Telefoon BJZ/RR 36500

15 waterschaps verkiezingen 2008 Werkgroep BJZ Naam Harry Bauman (voorzitter) Gert Bos Pauline Bos Jos Geelen Hans Kapteyn Nynke de Lange Bram van Strijen Marianne van der Veen Peter Visch Willeke van de Brake (secretaris) Organisatie Noorderzijivest Zuiderzeeland Delfland Peel en Maasvallei Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) Reest en Wieden Adviseur (Schieland en de Krimpenerwaard) Het Waterschapshuis Zeeuwse Eilanden Veluwe Telefoon Werkgroep Communicatie Naam Corine Jansen (voorzitter) Ida van Emmerik Patricia Flint Camiel Masselink Astrid Russchen Miranda van Spengen Cees Meijer Heiltje Duijster (secretaris) Organisatie Rijn en IJssel Hunze en Aa's Veluwe Rivierenland De Stichtse Rijnlanden Schieland en de Krimpenerwaard Uniebureau Hollandse Delta Telefoon BJZ/RR 36500

16 waterschaps verkiezingen Werkgroep Aanbesteding 2008 Naam Ad Stoker (voorzitter) Pauline Bos Simon Bouwman Jannie Koster Alex van Leengoed Ria van Os Lucas Weterings Ruud van Esch (secretaris) Organisatie Vallei & Eem Delfland Het Waterschapshuis Groot Salland De Dommel Rivierenland Brabantse Delta Uniebureau Telefoon t avleenqoed dommel, nl Werkgroep Bestanden Naam Jacques Hoeijenbos (voorzitter) Jos Backus Pieter Hoekstra Jack Moerman Johan van Scherpenzeel Marco Rijkschroeff (secretaris) Organisatie Rijnland/Het Waterschapshuis Aa en Maas Wetterskip Fryslan Brabantse Delta Vallei & Eem Schieland en de Krimpenerwaard/ Het Waterschapshuis Telefoon Werkgroep ICT Naam Marco Rijkschroeff (voorzitter/secretaris) Michel G.M. Maas Gerry Kramer Organisatie Schieland en de Krimpenerwaard/ Het Waterschapshuis Waternet Hollands Noorderkwartier Telefoon Vacature Vacature BJZ/RR 36500

17 UNIT VAN WATERSCHAPPEN Overzicht van de projectleiders voor de waterschapsverkiezingen 2008 Waterschap Waterschap Aa en Maas HHS Amstel, Gooi en Vecht / Waternet Waterschap Brabantse Delta HHS van Delfland Waterschap De Dommel Wetterskip Fryslan Waterschap Groot Salland HHS Hollands Noorderkwartier Waterschap Hollandse Delta Waterschap Hunze en Aa's Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Peel en Maasvallei Waterschap Reest en Wieden Waterschap Regge en Dinkel Waterschap Rijn en IJssel HHS van Rijnland Waterschap Rivierenland Waterschap Roer en Overmaas HHS van Schieland + Krimpenerwaard HHS De Stichtse Rijnlanden Waterschap Vallei & Eem Waterschap Velt en Vecht Waterschap Veluwe Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Waterschap Zuiderzeeland Unie van Waterschappen Het Waterschapshuis Naam Gerard Broers H. Kaptein Anton Merks Henk Hoogweg Marco Spee/ Ria Nibourg Pieter Helinga Hans Uitslag/ Mariam Beekman Monique Leenders/ Marjolein Kistjes Martin Dijkgraaf Joost de Vries Harry Bauman Jos Geelen Nienke de Lange Marieke Bezema Carmen Molenaar Albert van Kampen Corné van lersel Rob Drummen Miranda van Spengen Cor.J.Vos Hans Stellaard Peter Donker Willeke van de Brake Peter Visch Paul Boussen Ger Bos Ruud van Esch Simon Bouwman Telefoon Bijlage 4 & & & BJZ/RR 36501

18 B UNIE VAN WATERSCHAPPEN Bijlage 5 Centraal en decentraal (COM) De Werkgroep communicatie van de Waterschapsverkiezingen 2008 geeft in dit stuk eerst aan welke communicatiezaken bij voorkeur centraal/landelijk op te pakken vanwege de voordelen die dat biedt. Daarna volgt een overzicht met die zaken, waarvan de werkgroep vindt dat deze beter door de individuele waterschappen geregeld kunnen worden. Gesprekken met communicatieadviseurs van de waterschappen hebben als input gediend voor de gemaakte onderverdeling. Centraal De Werkgroep communicatie ontwikkelt en coördineert een landelijke campagne rondom de Waterschapsverkiezingen Daarbij worden de onderstaande communicatiemiddelen en communicatiegerelateerde zaken centraal door de werkgroep georganiseerd en/of ontwikkeld. Landelijk Logo/huisstijl (ontwerp) Verplichte bekendmakingen (tekst) Radio-, televisiespots; advertenties (de verplichte bekendmakingen). Stemwijzer; Kieskompas Website Uitleg Het logo vormt het centrale beeldmerk in de campagne, zowel landelijk als in de regionale uitwerking door individuele waterschappen in hun beheergebied. Het logo is inmiddels ontwikkeld. Alle waterschappen zijn gehouden aan dezelfde wetgeving en zullen dezelfde verplichte bekendmakingen moeten plaatsen. Het gaat om vijf bekendmakingen. Deze teksten worden centraal opgesteld, waarna waterschapsspecifieke informatie wordt ingevoegd (bijvoorbeeld adresgegevens). Bij eerdere samenwerkingsverbanden rondom de verkiezingen is deze werkwijze goed bevallen. De Werkgroep bestuurlijke en juridische zaken (BJZ) stelt de teksten van de bekendmakingen op. De Werkgroep communicatie zorgt voor verwerking van de teksten in aansprekende advertenties. De Werkgroep communicatie zorgt voor een collectieve landelijke mediamix voor radio, televisie en gedrukte media (huisaan-huisbladen). De werkgroep zal hiervoor de benodigde spots laten ontwikkelen en de bekendmakingen laten produceren (zie vorige punt), alsmede via een mediabureau de benodigde zendtijd en advertentieruimte reserveren. Centrale inkoop van tijd en ruimte maakt grote kortingen mogelijk. De meest voordelige combinatie is nog niet bekend. NB: De landelijke tvcampagne loopt wellicht via Postbus 51. Dat is afhankelijk van vereiste, nog plaats te vinden toetsing. Het format voor de Stemwijzer of het Kieskompas (keuze voor stemhulpmiddel moet nog worden bepaald) wordt centraal opgesteld, zodat een goed raamwerk ontstaat waarbinnen de individuele Stemwijzers/Kieskompassen van de waterschappen hun plaats kunnen krijgen. Er zal een webportal worden gemaakt die bereikbaar is via waterschapsverkiezingen, nl (nog af te stemmen met Waterschap Roer en Overmaas, eigenaar van deze domeinnaam). Via deze portal kunnen bezoekers ook doorklikken naar het internetstemmen.

19 Pagina 2 van 3 Toolkit Informatienummer Callcenter FAQ-lijst Fotomap Perscommunicatie De werkgroep ontwikkelt een toolkit voor de waterschappen. In de toolkit bevinden zich allerlei zaken, die de waterschappen kunnen gebruiken om binnen hun eigen waterschapsgebied met een regionale campagne op de landelijke campagne voort te borduren. De toolkit bestaat uit een aantal onderdelen: een cd met het logo, tekstvoorstellen voor persberichten, digitale ontwerpen voor posters, spandoeken, banners, informatie over de planning van het verkiezingstraject, uitzend- & plaatsingschema's, etc. Regelen van landelijk informatienummer dat op/in alle uitingen vermeld staat/wordt. Callcenter inhuren (te bereiken via het centrale informatienummer) is een centrale actie. Hierbij moet worden opgemerkt dat taal/dialecten een aandachtspunt zijn en wellicht ook reden om in sommige gevallen af te wijken van deelname aan het centrale callcenter. Dit moet worden uitgezocht. Alle waterschappen krijgen grotendeels met dezelfde vragen van kandidaten, kiezers, pers etc. te maken. De FAQ-lijst wordt daarom centraal opgesteld. De uitstraling van de campagne gaat verder dan het gezamenlijke logo. Gestreefd wordt naar een campagne die qua uitstraling voortborduurt op de campagne Nederland leeft met water. In dezelfde sfeer zal een gevarieerde verzameling foto's worden samengesteld waar in de landelijke campagne gebruik van wordt gemaakt, maar waaruit ook de individuele waterschappen kunnen putten (zonder bijkomende kosten). Goed fotomateriaal laten ontwikkelen is kostbaar en zoveel mogelijk eenheid in type fotogebruik vergroot herkenbaarheid/beeld campagne. Er zal voor worden gezorgd dat de beschikbare fotoserie representatief is voor Nederland, zodat alle regio's passende beelden aantreffen. Landelijk alleen over de onderwerpen: 'landelijke verkiezingen' en 'internetstemmen'. Decentraal Van onderstaande communicatiemiddelen en communicatiegerelateerde zaken stelt de Werkgroep communicatie (advies) voor om deze per waterschap te organiseren en/ofte ontwikkelen. Regionaal Kandidatenboekje (verkiezingskrant) Brochures Perscommunicatie Uitleg Indien gewenst maken waterschappen zelf een kandidatenkrant waarin de lijsten en kandidaten zich presenteren. Om juridische redenen kan een dergelijke krant of boekje niet in het stempakket worden opgenomen. Het vervaardigen van overige brochures/foldermateriaal over de verkiezingen is een keuze voor elk waterschap zelf. leder waterschap is verantwoordelijk voor zijn eigen perscommunicatie, ook als het gaat om landelijke media. Centraal worden alleen de onderwerpen: 'landelijke verkiezingen' en 'internetstemmen' opgepakt BJZ/EL LV/34303

20 y-f Pagina 3 van 3 Communicatie met belangengroepen en intermediairs Aanplakborden voor lijsten Radio- en televisiespots Advertenties (regionaal) Stemwijzer/Kieskompas Overige middelen Waterschappen informeren die belangengroepen die ze voor hun regio van belang achten (over de verkiezingen, kandidaatstelling en het nieuwe lijstensysteem). Sommige gemeenten stellen tijdens verkiezingsperiodes aanplakborden beschikbaar, waarop politieke partijen posters kunnen plakken. Waterschappen zullen zelf actie moeten ondernemen om gemeenten te bewegen om net zoals bij politieke verkiezingen (tijdelijk) aanplakborden beschikbaar te stellen voor de lijsten. Waterschappen kunnen de landelijke ontwikkelde spotjes ook aanvullend via de regionale/lokale zenders inzetten als daar behoefte aan is. Ze kunnen ook scripts of elementen uit de spots gebruiken om er vervolgens een regionale draai aan te geven. De benodigde zendtijd kopen ze waarschijnlijk zelf in. Hierover is op dit moment nog geen 100% zekerheid omdat het onderzoek naar de meest gunstige, centraal te regelen mediaplanning, nog loopt. Advertentieruimte voor de verplichte bekendmakingen wordt gezamenlijk ingekocht. Aanvullende advertenties plaatsen om de verkiezingen verder onder de aandacht te brengen, is een afweging die elk waterschap zelf maakt. Ruimte daarvoor zal het waterschap zelf moeten inkopen (via hun eigen mediabureau). De organisatie achter de Stemwijzer dan wel het Kieskompas stelt samen met elk individueel waterschap onderscheidende stellingen voor de stemwijzer op. Dit moet per waterschap gebeuren omdat ieder waterschap zijn eigen lijsten zal kennen. Waterschappen bepalen zelf welke middelen ze verder willen ontwikkelen. De mogelijkheden zijn legio: bestickeren voertuigen, busreclame, promotieteams, logo op briefpapier laten meeliften, artikelen in relatiemagazines, verkiezingsavonden, gadgets/give aways etc. De Werkgroep communicatie stelt het op prijs, wanneer zij hierover wordt geïnformeerd BJZ/EL LV/34303

Onderwerp: Beschikbaarstelling krediet waterschapsverkiezingen 2008; 8e begrotingswijziging 2007

Onderwerp: Beschikbaarstelling krediet waterschapsverkiezingen 2008; 8e begrotingswijziging 2007 DB 21-05-2007 Agendapunt: o17 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Beschikbaarstelling krediet waterschapsverkiezingen 2008; 8e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen

Nadere informatie

Ilmlllllllllllll "lllilllnlllllllll~ 1111

Ilmlllllllllllll lllilllnlllllllll~ 1111 VVVOORSTEL BIJLAGE 2.6 Ilmlllllllllllll "lllilllnlllllllll~ 1111 07.31777 Vergaderdatum 12-12-2007 I Agendanummer 1fJ Onderwerp Krediet waterschapsverkiezingen 2008 Registratienummer 07.31777 CoIlegevergadering

Nadere informatie

--- _._-----------------

--- _._----------------- rf --- _._----------------- i::::i- UN IC V/\N W/\T::RSCH/\PPCN Bij/age Lv 06 81a BIJLAGE 1.20 oplegnotitie Agendapunt 4 Onderwerp Project Landelijke Verkiezingen 2008 Bijlagen LV 06-81a Um d 1111111111

Nadere informatie

UNIC V/\N W,A,TCRSCH/\PPCN

UNIC V/\N W,A,TCRSCH/\PPCN rr a UNIC V/\N W,A,TCRSCH/\PPCN BIJLAGE 1.29 Bij/age LV 07-44 Bijlage Mededelingen 1111111111111111111111111111111110111111111 07.31015 Agendapunt 11 11.1 11.2 Garantiefonds watertechnologie (bijlagen

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

UN I:::: V/,N W/\T::RSCHAPPCN

UN I:::: V/,N W/\T::RSCHAPPCN BIJLAGE 1.24 UN I:::: V/,N W/\T::RSCHAPPCN //11///11//1/111 /11/11 11111 1/1/1111// 1/1111111/111 07.06746 Bezoelwdres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Te1efoon

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 19 december 2007 Ons kenmerk DGW/BOI 2007/1822 Onderwerp Internetstemmen bij de waterschappen

Nadere informatie

Bijlage 1: Communicatiestrategie

Bijlage 1: Communicatiestrategie Bijlage 1: Communicatiestrategie Inleiding In maart 2015 worden voor het eerst stembusverkiezingen voor de waterschappen gehouden. Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In deze bijlage

Nadere informatie

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag NED~ Groenendaal _ Bureau voor verkiezingen Betreft: Getekende contracten Beste Erna, Bijgaand de getekende contracten retour. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 1. Inleiding Van 13 november tot 25 november om 12.00 uur kiezen de ingezetenen van de waterschappen via directe verkiezingen

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen?

Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen? Wat betekent uw stem voor de waterschapsverkiezingen? Communicatieplan waterschapsverkiezingen 2015 van het waterschap Noorderzijlvest Dit communicatieplan ondersteunt de verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen:

S50628. 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: 200504781/1 Datum uitspraak: 28 juni 2005 S50628 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK en Uitspraak in het geding tussen: H.C. Bremer, wonend te Amsterdam, appellant, de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN De leden-waterschappen t.a.v. het dagelijks bestuur BEZOEKADRES Koningskade 40 2596 AA Den Haag 070 35197 51 Nederland POSTADRES Postbus 93218 2509 AE Den Haag Nederland datum ons

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565

Factuur Factuurdatum: 29 april 2015 Factuurnummer 1800004842 Debiteurnummer: 10072565 bhared Services Organisatie IVlinisterie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG Bedrijf HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND T.A.V. HET DAGELIJKS BESTUUR Postbus 3061 2601

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN datum vergadering 5 juli 2011 auteur Paul van Roekel telefoon 033 4346263 e-mail pvanroekel@wve.nl onderwerp Elektronisch bekendmaken en aanpassing advertentiebeleid agendapunt registratienummer paraaf

Nadere informatie

IIIUI 1111111 11111111111111111111111111111

IIIUI 1111111 11111111111111111111111111111 IIIUI 1111111 11111111111111111111111111111 06.05463 BIJLAGE 3.1 Agenda 1 e vergadering werkgroep BJZ Waterschapsverkiezingen 2008 Datum: vrijdag 3 februari 2006, van 10.00 tot 12.00/12.30 uur Plaats:

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 december 2012;. gelet op het besluit van het dagelijks bestuur van 22 mei 2012; gelet op de artikelen 3:12,

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

BIJLAGEN. 1. Aanbevelingen 2. Uitkomsten enquête bestuur. 3. Foto s communicatiemiddelen

BIJLAGEN. 1. Aanbevelingen 2. Uitkomsten enquête bestuur. 3. Foto s communicatiemiddelen EVALUATIE BIJLAGEN BIJLAGEN 1. Aanbevelingen 2. Uitkomsten enquête bestuur 3. Foto s communicatiemiddelen BIJLAGE 1 AANBEVELINGEN Fase 1 Voorbereiding Bij volgende verkiezingen evenals dit jaar tijdig

Nadere informatie

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter;

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter; Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap

Nadere informatie

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN

S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN S UNIÜ VAN WATÜRSCHAPPÜN Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 0703519751 Fax 0703544642 datum 3 mei 2013 ons kenmerk contactpersoon P.C.G. Glas

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen

Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 2500 EX Den Haag SECRETARIAAT KIESRAAD Onderwerp Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen 1.

Nadere informatie

Concept Communicatieplan. Verkiezingen

Concept Communicatieplan. Verkiezingen Concept Communicatieplan Verkiezingen INHOUDSOPGAVE Bladzijde 1. Inleiding.. 3 1.1. Achtergrond en argumentatie... 3 2. Analyse en organisatie..... 4 2.1. Aandachtspunt 4 2.2. Geborgde zetels. 4 2.3. Interne

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

IIIIII mliii 11m 111111111111111111111111 07.29791. ons kenmerk 39548 PMO/RR. uw kenmerk

IIIIII mliii 11m 111111111111111111111111 07.29791. ons kenmerk 39548 PMO/RR. uw kenmerk UN I:: V,A,N W/\T::RSCH/\PP::N IIIIII mliii 11m 111111111111111111111111 07.29791 BIJLAGE. 1.28 Bezoelwdres Koningskade..0 2596 AA Den Haag Postcldres Postbus 93218 2509 AE Den Haag 'felcroon 070351 9751

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495. AB: Ja 18-12-2013 4-12-2013

Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495. AB: Ja 18-12-2013 4-12-2013 Onderwerp: Aanpassing Inspraakverordening in verband met elektronische bekendmakingen Nummer: Bestuursstukken\1495 Agendapunt: 4 DB: Ja 18-11-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Ids Vlieg, 0598-693827 Financiële

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Cruquius Manifest Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Waterbeheer in Nederland staat voor een groot uitdaging: Waterbeheerders

Nadere informatie

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 2.o l to8^5o 201 1 53I NWB) B A N K Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD Den Haag, 7 november 2011 Waterschap r! r Cf! Overmaas 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o o" 1

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Nr.: 2001-13.915/50/A.14, RRL. Groningen, 19 december 2001

Nr.: 2001-13.915/50/A.14, RRL. Groningen, 19 december 2001 Aan de leden van de Statencommissie Ruimte, Water en Groen Nr.: 2001-13.915/50/A.14, RRL. Groningen, 19 december 2001 Behandeld door : R.A. Bouwer Telefoonnummer : (050) 316 4972 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE 4 november 2004 nr. 200408810/1, 200408815/1 en 200408820/1

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE 4 november 2004 nr. 200408810/1, 200408815/1 en 200408820/1 41104A AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE 4 november 2004 nr. 200408810/1, 200408815/1 en 200408820/1 Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland, het algemeen bestuur van

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Donderdag 29 november, nr. 74 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 6 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta"

Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta Initiatiefvoorstel Aanpassing reglementen waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta" Samenvatting Met dit statenvoorstel stellen Provinciale Staten voor om de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

Toelichting 120012/JAS 2/4

Toelichting 120012/JAS 2/4 Toelichting Aanleiding Het Openbaar Ministerie gaat zich in de toekomst meer richten op de (middel)zware milieucriminaliteit. Om tegen de kleinschaliger milieudelicten op te kunnen treden wordt de bestuurlijke

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_zaaknummer. Maatschappelijke Ontwikkeling. Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. zaak_zaaknummer. Maatschappelijke Ontwikkeling. Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn bericht_id zaak_zaaknummer Collegevoorstel Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 19 mei 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AS Rotterdam T. 01045 37 200 F. 010 41 3) 694. Evaluatie bestuursverkiezing 2004/2005

Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AS Rotterdam T. 01045 37 200 F. 010 41 3) 694. Evaluatie bestuursverkiezing 2004/2005 Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AS Rotterdam T. 01045 37 200 F. 010 41 3) 694 ') Evaluatie bestuursverkiezing 2004/2005 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wijze van stemmen 5 2. Kandidaatstelling 6 3. Verkiezing

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 3-1-2011 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Lourens, C.E. D&H 18-1-2011 I Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J.

Parafering besluit PFO Hae 3-1-2011 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Lourens, C.E. D&H 18-1-2011 I Conform Geparafeerd door: Buisman, A.J. agendapunt 3.b.1 924816 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EERVOL ONTSLAG EN BENOEMING LEDEN BEZWAARSCHRIFTEN- EN KLACHTENCOMMISSIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18 januari

Nadere informatie

datum ons kenmerk contactpersoon 31 augustus 2012 64503 LB M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 52 t/m 77 - resch@uvw.

datum ons kenmerk contactpersoon 31 augustus 2012 64503 LB M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 52 t/m 77 - resch@uvw. De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 31 augustus 2012 64503 LB M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 52 t/m 77 - resch@uvw.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. obs t Kofschip Papendrecht. Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs t Kofschip Papendrecht Versie datum: Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR leden 3.1. bezetting 3.2. zittingstermijn 3.3. kandidaatstelling

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland ^i^jdai/- Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunende Beheersproducten Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: H.10 719505 O Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug.

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug. Zaaknummer: AVGCL16 Onderwerp Verkiezing van de leden van provinciale staten Collegevoorstel Inleiding Op 2 maart 2011 worden de leden van provinciale staten gekozen. Voor deze verkiezingen moeten stembureaus

Nadere informatie

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken; Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001 MEMO Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet Datum 9 april 2008 Ons kenmerk BPR2008/U52926 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Onderdeel DGKB/BPR Inlichtingen T F Uw kenmerk Onderwerp eisen voor

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie