Beleidsadvies. Capita Selecta Ondernemen (HDT-H910-11) Opdrachtgever:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsadvies. Capita Selecta Ondernemen (HDT-H910-11) Opdrachtgever:"

Transcriptie

1 1

2 Capita Selecta Ondernemen (HDT-H910-11) Opdrachtgever: Dhr. M. F.R. Vondenhoff Hogeschoolhoofddocent Academie Gezondheid Opleiding Huidtherapie De Haagse Hogeschool +31 (0) Projectleden: Voornaam Achternaam Studentnummer adres Ahmed Ansa Alting Tamara Benilia Aisheline Bruijn, de Ivana Cosster Tamlyn Gunputsing Varsha Huigen Kimberley Ibrahim Kalsoom Jankipersadsing Payel Khoesial Shalini Knaap, van der Denise Leeuwen, van Maaike Lourens Nicolle Oeben Susanne Peer, van Elke Snel Natasha Theuws Sandra Toekaja Yonina Venema Yolande Verwater Marthe Vries, de Tamara Walrave Mindor Zwang Sylvana

3 Samenvatting Vanuit de Academie voor Gezondheid is de vraagstelling gekomen om het onderwijsmodel te vernieuwen. De visie vanuit de school is gericht op het afleveren van top studenten van de HBO opleidingen Huidtherapie, Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek. Om deze te visie te realiseren is er een beleidsplan geschreven, met daarin adviezen opgesteld gericht aan de Academie voor Gezondheid van de Haagse Hogeschool. Deze adviezen zijn toegespitst op een verbetering rondom meerdere algemene punten die voor alle drie de opleidingen van de Academie van gezondheid worden uitgewerkt. Als eerste punt is er een advies geschreven wat betreft het aantal studenten dat per jaar tot de verschillende opleidingen wordt toegelaten. Minder studenten per studiejaar zal een betere begeleiding mogelijk maken en met de focus op het beter kunnen plaatsen van studenten bij stageadressen in de toekomst, zal dit tot een verbetering leiden van de kwaliteit van het onderwijs mede door meer praktijkervaring. Een ander advies is gericht op de vakken en manier van het onderwijs voor de drie opleidingen. De algemene vakken worden niet meer per opleiding aan geboden, maar wordt als een algemeen vak gegeven waarin studenten van Huidtherapie, Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek samen de algemene vakken kunnen volgen. Onder algemene vakken worden de vakken sociologie, natuurkunde en psychologie verstaan. Het doel is om de kennis voor de algemene vakken gelijk te houden voor de drie opleiding, zodat dit op positieve wijze kan inwerken bij de multidisciplinaire samenwerking. De visie wordt ook vooral gericht op praktijkervaring, iets wat in het huidige onderwijsmodel onder de maat is bij veel studenten. Het advies wordt gegeven om alle praktijklessen te verplichten, maar ook om de inhoud van praktijklessen meer te richten op het werkveld. In de visie van meer praktijkervaring wordt ook het advies afgegeven dat er meer stages gevolgd moeten worden in de vierjarige opleidingen en daarnaast moeten er stageopdrachten uitgevoerd worden die meer aangesloten zijn bij het werkveld. Als laatste punt wordt er een advies gegeven omtrent de minoren die aangeboden aan de studenten van de Academie van gezondheid. Ten eerste moet er een verplichte minor Multidisciplinair samenwerken komen waarin de opleidingen samen werken en ook gebruik wordt gemaakt van het Health-point. Ook moeten er per opleidingen specifieke minoren aangeboden worden die aansluiten bij problematiek vanuit het werkveld. Voor de opleidingen Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek zijn deze minoren in het huidige onderwijs al aanwezig. De opleiding Huidtherapie loopt in deze ontwikkeling achter, maar een specifieke minor voor deze opleiding is in de maak. Aan deze adviezen zitten consequenties vast met betrekking tot structuur, cultuur en personeelsbeleid. Vanuit het perspectief van de student is gekeken hoe studenten aankijken tegen deze eventuele veranderingen en wat zij de voor en nadelen hiervan vinden. Wat betreft de rol van het werkveld spelen zij een belangrijke rol bij het aanbieden van stageplaatsen. Mocht het aantal stages en de lengte van de stages worden vergroot betekend dit een grotere druk op het werkveld. Om de potentiële sterkten en zwakten van de opgestelde adviezen duidelijk naar voren te laten komen is er in een SWOT analyse opgesteld, die per advies laat zien wat de studenten goede en ook zwakke punten vinden van de opgestelde adviezen. In dit beleidsadvies is een investeringsplan opgenomen. Met het voorgestelde beleidsadvies als leidraad zijn de kosten en opbrengsten geschat. In de kosten zijn ook de extra kosten opgenomen die komen kijken bij het gebruik van het Health-point in de Academie van gezondheid. Dit beleidsplan is een visie op een ideaal onderwijsbeleid in vergelijking met het huidige onderwijsbeleid. 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Visie Adviezen aan de academie van gezondheid Consequenties van de adviezen voor de academie voor gezondheid met betrekking tot structuur, cultuur en personeelsbeleid Pespectief van de toekomstige student De rol van het werkveld SWOT-analyse Investeringsplan Discussie en aanbevelingen Literatuurlijst Bijlage 1: Interview opleidingen Huidtherapie en HBO Verpleegkunde Bijlage 2: Notulen Notulen 18 februari Notulen 6 maart Notulen 25 maart Bijlage 3: Beleidsvoorstel Contactgegevens Achtergrond Contactgegevens opdrachtgever Project opdracht Overzicht Doelen Projectaanpak Globale aanpak en fasering Beheersaspecten Budget Tijd Organisatie Bijlage 4: Plan van aanpak Inleiding Eisen aan het projectresultaat Randvoorwaarden Functionele eisen

5 2.3. Operationele eisen Ontwerpbeperkingen Lijst van eventuele deelprojecten met eisen en onderlinge relaties Lijst van activiteiten die plaats moeten vinden om de opdracht uit te voeren Aanpak en fasering van het project Takenoverzicht Urenverantwoording Beheersaspecten

6 1. Inleiding Binnen het docenten team van de Academie voor Gezondheid op De Haagse Hogeschool is naar voren gekomen dat de huidige onderwijsvisie en het daarbij horende onderwijsmodel niet de juiste beginnende beroepsbeoefenaars oplevert zoals zij wensen. De wereld om ons heen staat niet stil. Op veel gebieden in de maatschappij veranderd er veel, zo ook in het onderwijs. De onderwijsmodellen en de beroepen waarvoor de academie studenten opleidt (HBO-V, Voeding en Diëtetiek, Huidtherapie) verandert continue. Voor de Academie voor Gezondheid is het belangrijk dat zij kwalitatief hoogwaardig onderwijs leveren. De opdrachtgever, de Academie voor Gezondheid, heeft een groep bijna afgestuurde huidtherapeuten hun visie gevraagd om de opleidingen succesvoller te maken, zodat studenten in de toekomst volledig voorbereid zullen zijn op hun beroep. De academie wil het onderwijs vernieuwen, zodat de opleidingen up-to-date blijven op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en het beroepenveld. Daarnaast is het belangrijk dat het studiesucces omhoog gaat. De academie wil advies over een onderwijsmodel dat studenten van de drie opleidingen optimaal uitdaagt zich binnen vier jaar te ontwikkelen tot succesvolle professionals. Een onderwijsmodel dat past bij de door de academie geformuleerde doelstelling en visie op onderwijs. En een onderwijsmodel waarmee de opleidingen zich profileren als kwalitatief hoogwaardig. In een beleidsadvies aan de Academie wordt de visie van de studenten betreft het onderwijs, de onderwijsontwikkelingen en de ontwikkelingen in het beroepenveld beschreven. Het beleidsadvies bevat een SWOT analyse en een investeringsplan van het advies. 6

7 2. Visie De visie die wij als projectgroep hebben is dat de opleidingen Huidtherapie, HBO Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek niet als geheel samengevoegd moeten worden. Hierdoor wordt de kwaliteit van de studenten mogelijk niet gewaarborgd. Waar we wel de opleidingen in willen samenvoegen zijn de lessen van de algemene vakken zoals; sociologie, psychologie, onderzoek, algemene natuurkunde en algemene anatomie. Dit willen we combineren, zodat alle drie de opleidingen dezelfde stof krijgen op die vakgebieden. Wij willen de huidige opleidingen verbeteren, zodat er na een 4 jaar studie topstudenten afgeleverd kunnen worden. Onder topstudenten verstaan wij studenten die zo goed mogelijk op het werkveld zijn voorbereid. Dit willen wij doen door de focus te leggen op de stages en specialisatie d.m.v. minoren. Praktijkvakken willen we beter organiseren en met de kijk op de toekomst een aantal toevoegen. Bepaalde theorievakken zullen ingeperkt worden waardoor meer tijd vrijkomt voor praktijklessen. Hierdoor zal een verschuiving optreden en zal de opleiding een meer praktisch karakter hebben. Ook vinden wij multidisciplinair samenwerken belangrijk. Als basisproject in het derde jaar willen wij verplicht gaan stellen werkzaam te zijn in het HealthPoint voor de gehele academie. Met voorafgaand een project waarbij studenten van verschillende opleidingen in een multidisciplinaire setting bij elkaar komen en taken e.d. op elkaar afstemmen. Het opdoen van praktijkervaringen zal een groot focuspunt zijn. Wij willen in het derde jaar en vierde jaar de studenten klaarstomen voor het werkveld. Onze kijk hierop is dat we de studenten een zo breed mogelijke opleiding willen aanbieden, maar ook de mogelijkheid geven van specialisaties. Tijdens specialisaties kan de student alvast kiezen voor cosmetische en medische kant van het vak of naar keuze meer specialiseren in huidhtherapeutische behandelingen. Daarnaast zal voor de gehele academie gelden dat het afstudeeronderzoek samen loopt met de afstudeerstage. Dit zorgt voor directe betrokkenheid in het werkveld. Wat zal bijdragen aan de kwalitateiten van de onderzoeken. Kortom, multidisciplinair werken en hoogwaardig praktijkonderwijs staan bij ons vooral hoog in het vaandel. 7

8 3. Adviezen aan de academie van gezondheid Student inschrijvingen 120 inschrijvingen voor de opleiding Huidtherapie. 150 inschrijvingen voor de opleiding Hbo-V. 150 inschrijvingen voor de opleiding Voeding en Diëtetiek. Studenten die zich aanmelden voor de opleiding verplichten om een proef studeerdag te volgen. Verplichte praktijklessen Huidtherapie en HBO-V. En doelgerichte praktijklessen Voeding en Diëtetiek. Meer praktijkvakken voor de Huidtherapie studenten zoals: Medische microdermabrasie; Lasertherapie; Wondzorg; Prothesen aanmeten. Vakken: Binnen de opleidingen Academie voor Gezondheidszorg de volgende vakken in dezelfde lesvorm aanbieden: Sociologie; Onderzoek; Algemene natuurkunde; Algemene anatomie. Duits en Engels toevoegen aan het lespakket. Productkennis verhogen en leren adviseren bij de verschillende huidtypen (Huidtherapie). Academie voor Gezondheid moet gebruik maken van Health-point. Multidisciplinair samenwerken en studenten klaarstomen voor de praktijk. Op projectbasis alle opleidingen binnen de Academie voor Gezondheidzorg met elkaar samen laten werken binnen het Health Point. Stage-indeling: 1e jaar: Huidtherapie: Twee dagen snuffelstage Voeding & Diëtetiek: Twee dagen snuffelstage Hbo-V: 10 weken stage 2e jaar: Huidtherapie: 20 dagen huidtherapeutische stage en 15 dagen keuzestage gerelateerd aan het beroep. Voeding & Diëtetiek: 20 dagen bij een diëtist en 15 dagen beroepsgerelateerde stage. Hbo-V: 10 weken stage Minoren: Blok 2, 10 weken 3e jaar: Huidtherapie: Verplichte internationale stage naar Duitsland 10 werkdagen (oedeemkliniek) Voeding & Diëtetiek: Hbo-V: 20 weken stage. Minoren: Blok 1, 10 weken 4e jaar: Huidtherapie: Afstudeerstage: 40 werkdagen stage en 16 weken afstuderen. Voeding & Diëtetiek: Afstudeerstage: 6 maanden Hbo-V: 10 weken minorruimte, 30 weken afstuderen en stage. 8

9 Stageopdrachten gedurende elke stage, opdrachten die gerelateerd zijn aan wat van toepassing is in de betreffende module. Minoren: 1 minor speciaal gericht op het beroep Huidtherapie verplicht. 1 minor over multidisciplinair samenwerken voor alle opleidingen binnen de Academie voor Gezondheid verplicht. 9

10 4. Consequenties van de adviezen voor de academie voor gezondheid met betrekking tot structuur, cultuur en personeelsbeleid. Studenten inschrijvingen: Door minder studenten toe te laten voor de opleidingen, zullen er jaarlijks minder studenten afstuderen. Hierdoor is er meer kans op stageplaatsen voor de studenten. Dit is voornamelijk van toepassing voor de opleidingen Huidtherapie en Voeding & Diëtetiek. Door minder studenten toe te laten voor de opleidingen verbeterd de kwaliteit van de opleiding. De verhouding docenten in tegenstelling tot de studenten is klein. Waardoor er een hoge werkdruk ontstaat bij de docenten. Studenten die deelnemen aan het proef studeren krijgen een adequaat beeld van de inhoud en het niveau van de gekozen opleiding en het beroep waarvoor zij worden opgeleid. Praktijklessen: Door de praktijklessen verplicht te stellen, verbeterd de kwaliteit van kennis en vaardigheden gerelateerd aan het beroep. De stageadressen zien dat studenten de kennis en vaardigheden bezitten waaraan zij moeten voldoen. De verhouding docenten in tegenstelling tot de studenten is klein. Waardoor er een hoge werkdruk ontstaat bij de docenten. Vakken: Door de volgende vakken aan alle studenten binnen de Academie voor Gezondheid hetzelfde aan te bieden ontstaat er geen verwarring van de kennis bij de disciplines. o Sociologie; o Onderzoek; o Algemene natuurkunde; o Algemene anatomie. Door het bovenstaande aan te bieden ontstaan er wel grote klassen. Docenten van de vakken moeten in overeenstemming met elkaar dezelfde informatie aanbieden. Hier zal aan het begin tijd in gaan zitten. Health-point: Door gebruik te maken van het Health-point kunnen de studenten van de opleidingen multidisciplinair samenwerken, door betere samenwerking lever je kwaliteit aan de zorg. Zie onderstaande: (J. Konings, 2004). o Grotere vraaggerichtheid: afstemmen van het aanbod op de vragen en problemen van patiënten; o Betere zorg: afstemmen op en gebruik maken van elkaars kwaliteiten; o Efficiënt werken: slim organiseren, bundelen van voorzieningen en faciliteiten, voorkomen van dubbel werk, zichtbaar maken van wat wel en niet werkt. Geeft een beeld van het toekomstige beroep; Is er ruimte om alles studenten voor een bepaalde tijd te plaatsen in Health-point; Zijn er begeleidende docenten aanwezig; Is de patiëntenpopulatie groot genoeg voor alle studenten van de opleidingen; Stages: Meer stages volgen zodat studenten (Nobiles, 2012): o Theoretische kennis in de praktijk brengen; o Ervaring opdoen met solliciteren; o Netwerk opbouwen; o Wennen aan het werkritme; 10

11 o Opgedane praktijkervaring gebruiken voor het afronden van de studie; o Onderwerp van je scriptie opdoen; o Relevante werkervaring opdoen voor je Curriculum Vitae; o Erachter komen waar je interesses liggen; o Mogelijk aan een baan komen; o Oriënteren op de arbeidsmarkt. Kunnen we alle studenten ieder jaar plaatsen voor een stageperiode/dag; Staan de praktijken open om ieder jaar studenten te ontvangen; Stageopdrachten: Verbeterd de kennis en vaardigheden gericht aan het beroep; Opdrachten gerelateerd aan het onderwerp van de module en/of doel van de stage; Minoren: Minor speciaal gericht op de opleiding Huidtherapie moet nog ontwikkeld worden. Dit kost tijd. Een student van de opleiding is tot heden bezig om een minor te ontwikkelen en te inventariseren waar de interesses liggen bij de studenten. Minor multidisciplinair samenwerken voor alle opleidingen van Academie voor Gezondheid verplicht stellen. Studenten krijgen hierdoor geen vrije keuze meer voor het kiezen van een minor. De samenwerking tussen de verschillende disciplines zal tijdens de studie worden ontwikkeld/verbeterd. Meningen van de teamleiders Academie voor Gezondheid met betrekking tot de bovenstaande adviezen vindt u in bijlage 1. De opleiding Voeding en Diëtetiek heeft geen mening gegeven op de gestelde vragen. 11

12 5. Pespectief van de toekomstige student Voordat de punten in het beleidsplan doorgevoerd kunnen worden, is het belangrijk om na te gaan hoe studenten tegen eventuele veranderingen aankijken. Uiteindelijk gaat het erom dat studenten tevreden zijn over de door hen gekozen studie. Hieronder zal het perspectief van de student over de opgestelde punten worden beschreven. Studenteninschrijvingen Voor de opleiding Huidtherapie geldt een numerus fixus. Dit is niet het geval voor de opleidingen HBO-V en Voeding & Diëtetiek. Als het aan het kabinet ligt, zal er in de toekomst geen sprake meer zijn van lotingstudies; er wordt overwogen om dit af te schaffen (ANP, 2012; RTL Nieuws, 2012). Uit onderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van de studenten dit niet positief bejegend. Zij vinden dat een studie met een numerus fixus de kwaliteit van de opleiding waarborgt en de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verhogen. Van de ondervraagden gaf 40% aan dat zij vrezen dat collegezalen zullen overlopen indien er geen sprake meer zal zijn van loting. Dit zal zorgen voor de verslechtering van de kwaliteit van desbetreffende opleiding, een overschot aan opgeleide mensen in bepaalde vakgebieden en hierdoor een kleinere kans op een baan. Het overige aantal studenten, die vóór de afschaffing van numerus fixus studies zijn, geven redenen dat iedereen een gelijke kans moet krijgen op het volgen van een bepaalde studie, dat uitloting zorgt voor teveel studievertraging en dat er bij uitloting wordt gekozen voor een studie die niet aansluit bij de eigenlijke wensen van de student (Kamernet, 2012). Praktijklessen Een HBO studie kent zowel verplichte lessen als niet- verplichte lessen. Aangezien de opleidingen Huidtherapie, HBO-V en Voeding & Diëtetiek gerelateerd zijn aan praktische handelingen, komen hier praktijklessen bij kijken. Veel van deze praktijklessen zijn verplicht. Tevens zijn er, naast de verplichte lessen, oefenmomenten ingepland. Dit houdt in dat studenten er zelf voor kunnen kiezen om praktische handelingen te oefenen. De verantwoordelijkheid ligt hierbij dus bij de student zelf (HHS, 2013). Uit eigen ervaring van de studenten is gebleken dat er niet of te weinig gebruik wordt gemaakt van de onbegeleide praktijklessen. Vlak voor een tentamen zien we pas dat er massaal geoefend wordt in de praktijklokalen. Veel studenten hebben hierdoor niet de juiste hoeveelheid ervaring en kennis wat betreft de handelingen. Dit wordt vaak beaamd vanuit de stageadressen waar studenten terecht komen. Tijdens het uitwisselen van ervaringen over de stageperiode komt naar voren dat velen niet op de hoogte zijn van bepaalde handelingen en hierdoor voor verrassende situaties komen te staan. Health Point Dit punt sluit indirect aan op bovenstaande punt. Door Health Point beschikbaar te maken voor studenten van de drie eerder genoemde opleidingen in de gezondheidszorg, doen zij praktijkervaring op. Studenten staan hier positief tegenover; de praktijklessen sluiten niet of te weinig aan bij problemen die men in de praktijk tegen kan komen, waardoor men niet goed wordt voorbereid op het werkveld. Door Health Point beschikbaar te maken, zullen studenten worden geconfronteerd met problemen die zij in de praktijk tegen zullen komen. Stages Onder studenten is naar voren gekomen dat er te weinig stage wordt gelopen om aan de wensen van het werkveld te kunnen voldoen. In het leerjaar staat het totale aantal stagedagen op 60 werkdagen, waarvan 20 in het 2e jaar en 40 in het 4e jaar. Studenten in het vierde jaar lopen tijdens de laatste stageperiode tegen het probleem aan dat zij te weinig praktijkervaring hebben om een volledige huidtherapeutische behandeling uit te voeren. In vergelijking met de opleiding HBO-V Voltijd en Voeding & Diëtetiek wordt er bij de opleiding Huidtherapie minder aandacht besteed aan praktijkervaring. Bij de twee eerder genoemde opleidingen wordt er alleen al het vierde jaar aanzienlijk meer stage gelopen. Daarbij is het 12

13 afstuderen gekoppeld aan deze stage. Dit is niet het geval bij de opleiding Huidtherapie (HHS, 2013). Wat betreft de verplichte internationale stage die geldt voor studenten van Huidtherapie, lopen de meningen uiteen. Een groot aantal van de studenten staat positief tegenover het opdoen van een internationale ervaring. Daarentegen struikelen veel studenten over de organisatie rondom de internationale stage. Omdat dit deel van de opleiding voor iedereen wordt verplicht, wordt er geen rekening gehouden met de financiële situatie, persoonlijke omstandigheden als gezondheid en psyche en beschikbaarheid van relevante stageplaatsen in het buitenland. Studenten hebben ondervonden dat het vinden van een stageplaats buiten Nederland voor grote problemen zorgt, vanwege het feit dat huidtherapie niet bekend is over de grens. Stageopdrachten Bij vrijwel elke stage horen één of meerdere stageopdrachten. Vaak borrelt bij studenten de vraag op wat de relevantie is van zo n stageopdracht. Studenten vinden dat stageopdrachten vaak niet genoeg aansluiten bij aspecten uit de praktijk, zoals verzekeringskwesties en verslaglegging. In de opleiding zelf wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed, waardoor studenten geen kennis hebben over deze punten. Vakinhoudelijk Tot slot zijn wij, na een groepsevaluatie, tot de conclusie gekomen dat er vakinhoudelijk beter moet worden gekeken naar de aansluiting op het werkveld. Veel studenten zijn van mening dat zij vakken aangeboden krijgen waar zij uiteindelijk niets aan hebben in de praktijk. Vooral na een stageperiode wordt dit alsmaar duidelijker. Wij studenten denken dat het meer praktijk gerelateerd maken van de bestaande vakken, het schrappen van overbodige vakken en het onderwijs aanvullen met nieuwe vakken, de kwaliteit van de opleiding aanzienlijk zal verbeteren. Hierbij is het in het belang van de studenten dat er wordt gekeken naar de toekomst. Door de praktijkvakken allemaal even vaak te oefenen, zullen ook de vaardigheden verbeteren. Praktische handelingen als adviseren wordt door veel studenten als een struikelblok ervaren. Dit is een punt waar de opleiding zich tevens op zal moeten richten. Op deze manier zullen studenten beter worden voorbereid op de praktijk en afstuderen als volwaardig huidtherapeuten. Ook qua minoren die op dit moment worden aangeboden, sluit dit vaak niet aan op de beroepskeuze. Door dit aan te laten sluiten op de inhoud van de opleidingen, zullen de studenten extra kennis opdoen die zij kunnen gebruiken voor in het werkveld. 13

14 6. De rol van het werkveld De meest recente gegevens van Zorgkaart Nederland spreekt van 757 huidtherapeuten in Nederland (Zorgkaart Nederland, 2013). Deze huidtherapeuten zijn verdeeld over 448 zelfstandige huidtherapiepraktijken, 22 ziekenhuizen en 45 overige instellingen. Sommige huidtherapeuten zijn werkzaam op meerdere locaties. Slechts 42,86% van de werkzame huidtherapeuten heeft een voltijd baan (Keuzegids 2013). De rol van het werkveld in de opleiding ligt vooral bij het openstellen voor studenten zodat zij praktijkervaring kunnen opdoen. Wanneer het aantal stages en de lengtes van de stages worden vergroot zal er een grotere druk op het werkveld komen te staan. De werkzame huidtherapeuten moeten ruimte en tijd hebben om de vele studenten te begeleiden. Dit is niet altijd het geval. Er komen berichten van de huidtherapeutische praktijken dat zij geen studenten wensen te begeleiden. Dit komt door: - De werkdruk die er in de praktijk al is; - De stagewerving van de studenten zelf (onprofessioneel); - Het aantal studenten dat stage wenst te lopen in een jaar (men wordt overspoelt met sollicitatiebrieven). Vooral het laatste punt is een grote ergernis van de huidtherapeuten. Vanuit de opleiding wordt geprobeerd dit in banen te leiden door een beperkt aantal studenten te laten solliciteren op één adres, mits er goedkeuring is vanuit de opleiding (Haagse Hogeschool, 2012). Tot op heden is hier nog weinig succes mee geweest. 14

15 7. SWOT-analyse Opleidingsgericht Onder opleidingsgericht vallen de volgende die wij in het onderwijsmodel willen veranderen. Ten eerste het aantal studententoelatingen op de opleidingen van de academie van gezondheid beperken. Ten tweede willen wij het onderwijs meer praktijkgericht maken doormiddel van verplichte praktijklessen. Sterktes Door het aannemen van minder studenten zal er meer mogelijkheid zijn tot plaatsen van studenten op een stageadres De studenten hebben mogelijkheid tot meer individuele begeleiding Door het aanbieden van een divers aanbod van praktijklessen wordt de praktijkervaring van studenten vergroot Kansen Er moeten nieuwe richtlijnen en eisen worden opgesteld voor het toelaten van studenten Meer individuele begeleiding betekend voor de studenten meer individuele ontwikkeling Tijdens de praktijklessen moet er meer gewerkt worden casuïstiek vanuit het werkveld Door het opdoen van praktijkervaring zullen studenten meer zelfvertrouwen ontwikkelen in het eigen handelen Zwaktes Doordat er minder beroepsbeoefenaars per jaar worden afgeleverd op de arbeidsmarkt, is er minder profilering van het beroep. Minder inkomsten voor de academie van gezondheid Praktijklessen moeten beter verdeeld worden over alle verschillende behandelingsmogelijkheden Docenten moeten gescreend worden op kennis en ervaring voordat zij praktijklessen kunnen geven Bedreigingen Er is een minimale kans op deelname aan de opleidingen van de academie voor gezondheid. Groeiende uitgaven 15

16 Health-point Gebruik maken van het Health-point in het onderwijs model van de academie van gezondheid in de drie opleidingen geeft studenten de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot professionele beroepsbeoefenaars op de arbeidsmarkt. Sterktes De studenten doen meer ervaring op in het werkveld, mede door de mogelijkheid van het meenemen van patiënten Door het werken in het Health-point met de verschillende opleidingen leren studenten multidisciplinair samen te werken In het Health-point kunnen vierdejaars werken aan hun competenties door het begeleiden van eerstejaars studenten Kansen De student doet ervaring op rondom de administratieve zaken van het beroep waaronder het maken van afspraken, het tekenen van een behandelovereenkomst, rapportages, verslaglegging etc. Voor het behandelen kan een lage vergoeding gerekend worden voor het in stand houden van Health-point Zwaktes Health-point biedt minimale ruimte voor een minimaal aantal studenten en patiënten, hierom moet er een agenda en duidelijke urenregistratie worden bijgehouden per student Er moet constante begeleiding voor de studenten aanwezig zijn Bedreigingen Er moeten extra kosten worden uitgetrokken voor administratieve zaken en begeleiding Verzekeringstechnisch moet alles in orde zijn voor fouten en/of ongevallen 16

17 Stage Wat betreft stage gerichte plannen willen wij verbeteringen aanbrengen: het verplichten van de internationale stage, de keuzestage beroeps gerelateerd maken en verplichte beter aansluitende stageopdrachten. Sterktes Een verplichte internationale stage geeft de studenten een rijke ervaring en extra educatie wat betreft taal, cultuur en internationale samenwerking Door de keuzestage te relateren aan het beroep doet de student extra kennis op, die hij/zij kan toepassen in het eigen werkveld De student leert door de verschillende stages op verschillende niveaus multidisciplinair samen te werken Kansen De student breidt zijn/haar contactengroep uit wat voordelen kan leveren in de toekomst Het invoeren van stageopdrachten geeft de studenten richtlijnen waardoor iedere student dezelfde stage belasting heeft Door studenten verschillende stageopdrachten te laten uitvoeren krijgen zij de kans meer aan de verschillende competenties te werken Voor alle opleidingen moet het stagebureau vaste richtlijnen opstellen wat betreft het werven van stages zodat de stagepraktijken geen overlast ondervinden van alle sollicitaties van studenten Zwaktes De internationale stage geeft veel kosten voor de student en dit moet financieel en in de privé leven wel haalbaar zijn De twee weken internationale stage is een relatief korte tijd voor de kennismaken met het gehele zorgproces Het volbrengen van de stageopdrachten zou voorafgaand aan de stage moeten plaatsvinden zodat zij deze kennis kunnen toepassen in de praktijk. Bedreigingen De grootte van de opdrachten moet in verhouding zijn met de studielast uren Internationaal moet er genoeg aanbod zijn voor stageplaatsen voor de studenten Er komt extra werk bij voor het opstellen van richtlijnen en het werven van stageplaatsen voor de internationale stage 17

18 Afstuderen Voor alle opleidingen willen we de vierdejaars stage en het afstuderen combineren zodat er een afstudeerstage is van 6 maanden. Sterktes Door afstuderen en stage te combineren krijgt de student meer gelegenheid tot het krijgen van begeleiding vanuit de praktijk en in het opdoen van ervaring. Er is meer overzicht over de loopbaan van de student doordat de stage en het afstuderen een onderdeel zijn en niet meer los van elkaar staan. Kansen De studenten krijgen meer kans om hun diploma te halen in het aangegeven tijdsbestek Er wordt meer evidence based onderzoek verricht in het werkveld Zwaktes De student zit vast aan een strak tijdschema. De student heeft minder vrijheid in het kiezen van een afstudeeronderwerp. Bedreigingen Niet voldoende aanbod van stageplaatsen die een stage aanbieden voor het aangegeven tijdsbestek De stageplaats moet open staan om de rol van stagebegeleider en de rol van opdrachtgever op zich te nemen 18

19 8. Investeringsplan Op basis van het voorgestelde beleidsadvies zijn de kosten en opbrengsten geschat. HBO-V: Er wordt voorgesteld om meer studenten aan te nemen voor het schooljaar 2013/2014. De norm in het studiejaar 2012/2013 was op 160 studenten, maar de werkelijke instroom is 199 studenten geweest. Doordat er een toename is van de werkelijke instroom wordt er geadviseerd om in 2013/2014 de norm op 220 studenten te zetten. Voeding en diëtetiek: In het studiejaar 2012/2013 was de norm voor het aantal instroom van studenten op 335 gesteld. De werkelijke instroom was in dat jaar 330 studenten. Er wordt voornamelijk voor de opleiding Voeding en diëtiek voorgesteld om minder studenten aan te nemen voor het studiejaar 2013/2014. Op basis hiervan wordt er geadviseerd om de norm voor instroom in het studiejaar 2013/2014 te stellen op 320 studenten. Huidtherapie: Voor de opleiding Huidtherapie wordt er geadviseerd om minder studenten toe te laten dan de voorafgaande jaren. Hierdoor zullen er jaarlijks minder afgestuurde huidtherapeuten zijn en is de kans op stageplaatsen en werkplaatsen voor de studenten en pas afgestudeerde huidtherapeut hoger. In het studiejaar 2012/2013 was de norm op het aantal instroom van studenten op 120 gesteld. De werkelijke instroom is 122 studenten geweest. Op basis hiervan wordt er geadviseerd om de norm voor instroom in het studiejaar 2013/2012 te stellen op 100 studenten. Totale opbrengsten: De totale studenten van academie gezondheidzorg wordt voor het jaar 2013/2014 geschat op = 640 studenten. De studenten betalen jaarlijks collegegeld, die is vastgesteld op Opbrengst is 640*1835 = op jaarbasis. Kosten Het aantal benodigd personeel is bepaald aan de hand van vastgestelde docent-student-ratio ( bron: beleidsplan academie voor gezondheid. Voor de opleiding Voeding wordt deze 1:26, voor de opleiding HBO-V 1:23 en voor de opleiding Huidtherapie 1:22. Aantal benodigde docenten voor de opleiding Voeding en diëtetiek is in 2013/2014: 320/26= 12 docenten Aantal benodigde docenten voor de opleiding HBO-V is in 2013/2014: 220/23= 10 docenten Aantal benodigde docenten voor de opleiding Huidtherapie is in 2013/2014: 100/22 = 5 docenten 27 docenten * jaarsalaris: totale kosten Health point: In het advies wordt er voorgesteld om begeleidende docenten bij Healthpoint in te zetten. Dit project zal zorgen voor een toename van het benodigde personeel. We gaan ervan uit dat het gebruik van de Health point door studenten in het derde jaar wordt aangeboden. Er zijn 40 collegeweken en per college week wordt er 1 dag (8 uur) besteed aan de Health point met een begeleidende docent. Totaal aantal benodigde uren voor dit project is 40 * 8 = 320 uur personeel op jaarbasis. Het gemiddelde uurloon van een paramedisch docent is geschat op 2374,69 euro per maand (loonwijzer,2013). Totale kosten voor het project Health point is 320 uur = ,72 op jaarbasis 19

20 Berekening: Maandsalaris 152uur per maand = 3253 euro. 27 uur per maand = 878,31 per maand x12= ,72 per jaar. Investeringsplan van voorgesteld advies: Bedrag Kosten: Personeelskosten (docenten) ,72 Totaal benodigd kapitaal: ,72 Opbrengsten: Studenten Totale opbrengst

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid `Van 3 naar 1` Medemogelijk gemaakt door: Olivia van der Stap Milou de Haan Josanne van der Leij Sam van den Brink Charles Wijnen Gonzales Datum 25-11-2010

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017 ActiZ

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda HBO-Bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/59 NQA Avans Hogeschool, Breda: hbo-bachelor Opleiding

Nadere informatie

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT...

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... 4 3. MANAGEMENT SAMENVATTING... 5 4. ONDERZOEKEN, ANALYSES, OVERLEGPUNTEN EN VOORSTELLEN... 8 4.1 OVERLEGPUNTEN:... 8 4.2 ALGEMEEN:...

Nadere informatie