Beleidsadvies. Capita Selecta Ondernemen (HDT-H910-11) Opdrachtgever:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsadvies. Capita Selecta Ondernemen (HDT-H910-11) Opdrachtgever:"

Transcriptie

1 1

2 Capita Selecta Ondernemen (HDT-H910-11) Opdrachtgever: Dhr. M. F.R. Vondenhoff Hogeschoolhoofddocent Academie Gezondheid Opleiding Huidtherapie De Haagse Hogeschool +31 (0) Projectleden: Voornaam Achternaam Studentnummer adres Ahmed Ansa Alting Tamara Benilia Aisheline Bruijn, de Ivana Cosster Tamlyn Gunputsing Varsha Huigen Kimberley Ibrahim Kalsoom Jankipersadsing Payel Khoesial Shalini Knaap, van der Denise Leeuwen, van Maaike Lourens Nicolle Oeben Susanne Peer, van Elke Snel Natasha Theuws Sandra Toekaja Yonina Venema Yolande Verwater Marthe Vries, de Tamara Walrave Mindor Zwang Sylvana

3 Samenvatting Vanuit de Academie voor Gezondheid is de vraagstelling gekomen om het onderwijsmodel te vernieuwen. De visie vanuit de school is gericht op het afleveren van top studenten van de HBO opleidingen Huidtherapie, Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek. Om deze te visie te realiseren is er een beleidsplan geschreven, met daarin adviezen opgesteld gericht aan de Academie voor Gezondheid van de Haagse Hogeschool. Deze adviezen zijn toegespitst op een verbetering rondom meerdere algemene punten die voor alle drie de opleidingen van de Academie van gezondheid worden uitgewerkt. Als eerste punt is er een advies geschreven wat betreft het aantal studenten dat per jaar tot de verschillende opleidingen wordt toegelaten. Minder studenten per studiejaar zal een betere begeleiding mogelijk maken en met de focus op het beter kunnen plaatsen van studenten bij stageadressen in de toekomst, zal dit tot een verbetering leiden van de kwaliteit van het onderwijs mede door meer praktijkervaring. Een ander advies is gericht op de vakken en manier van het onderwijs voor de drie opleidingen. De algemene vakken worden niet meer per opleiding aan geboden, maar wordt als een algemeen vak gegeven waarin studenten van Huidtherapie, Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek samen de algemene vakken kunnen volgen. Onder algemene vakken worden de vakken sociologie, natuurkunde en psychologie verstaan. Het doel is om de kennis voor de algemene vakken gelijk te houden voor de drie opleiding, zodat dit op positieve wijze kan inwerken bij de multidisciplinaire samenwerking. De visie wordt ook vooral gericht op praktijkervaring, iets wat in het huidige onderwijsmodel onder de maat is bij veel studenten. Het advies wordt gegeven om alle praktijklessen te verplichten, maar ook om de inhoud van praktijklessen meer te richten op het werkveld. In de visie van meer praktijkervaring wordt ook het advies afgegeven dat er meer stages gevolgd moeten worden in de vierjarige opleidingen en daarnaast moeten er stageopdrachten uitgevoerd worden die meer aangesloten zijn bij het werkveld. Als laatste punt wordt er een advies gegeven omtrent de minoren die aangeboden aan de studenten van de Academie van gezondheid. Ten eerste moet er een verplichte minor Multidisciplinair samenwerken komen waarin de opleidingen samen werken en ook gebruik wordt gemaakt van het Health-point. Ook moeten er per opleidingen specifieke minoren aangeboden worden die aansluiten bij problematiek vanuit het werkveld. Voor de opleidingen Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek zijn deze minoren in het huidige onderwijs al aanwezig. De opleiding Huidtherapie loopt in deze ontwikkeling achter, maar een specifieke minor voor deze opleiding is in de maak. Aan deze adviezen zitten consequenties vast met betrekking tot structuur, cultuur en personeelsbeleid. Vanuit het perspectief van de student is gekeken hoe studenten aankijken tegen deze eventuele veranderingen en wat zij de voor en nadelen hiervan vinden. Wat betreft de rol van het werkveld spelen zij een belangrijke rol bij het aanbieden van stageplaatsen. Mocht het aantal stages en de lengte van de stages worden vergroot betekend dit een grotere druk op het werkveld. Om de potentiële sterkten en zwakten van de opgestelde adviezen duidelijk naar voren te laten komen is er in een SWOT analyse opgesteld, die per advies laat zien wat de studenten goede en ook zwakke punten vinden van de opgestelde adviezen. In dit beleidsadvies is een investeringsplan opgenomen. Met het voorgestelde beleidsadvies als leidraad zijn de kosten en opbrengsten geschat. In de kosten zijn ook de extra kosten opgenomen die komen kijken bij het gebruik van het Health-point in de Academie van gezondheid. Dit beleidsplan is een visie op een ideaal onderwijsbeleid in vergelijking met het huidige onderwijsbeleid. 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Visie Adviezen aan de academie van gezondheid Consequenties van de adviezen voor de academie voor gezondheid met betrekking tot structuur, cultuur en personeelsbeleid Pespectief van de toekomstige student De rol van het werkveld SWOT-analyse Investeringsplan Discussie en aanbevelingen Literatuurlijst Bijlage 1: Interview opleidingen Huidtherapie en HBO Verpleegkunde Bijlage 2: Notulen Notulen 18 februari Notulen 6 maart Notulen 25 maart Bijlage 3: Beleidsvoorstel Contactgegevens Achtergrond Contactgegevens opdrachtgever Project opdracht Overzicht Doelen Projectaanpak Globale aanpak en fasering Beheersaspecten Budget Tijd Organisatie Bijlage 4: Plan van aanpak Inleiding Eisen aan het projectresultaat Randvoorwaarden Functionele eisen

5 2.3. Operationele eisen Ontwerpbeperkingen Lijst van eventuele deelprojecten met eisen en onderlinge relaties Lijst van activiteiten die plaats moeten vinden om de opdracht uit te voeren Aanpak en fasering van het project Takenoverzicht Urenverantwoording Beheersaspecten

6 1. Inleiding Binnen het docenten team van de Academie voor Gezondheid op De Haagse Hogeschool is naar voren gekomen dat de huidige onderwijsvisie en het daarbij horende onderwijsmodel niet de juiste beginnende beroepsbeoefenaars oplevert zoals zij wensen. De wereld om ons heen staat niet stil. Op veel gebieden in de maatschappij veranderd er veel, zo ook in het onderwijs. De onderwijsmodellen en de beroepen waarvoor de academie studenten opleidt (HBO-V, Voeding en Diëtetiek, Huidtherapie) verandert continue. Voor de Academie voor Gezondheid is het belangrijk dat zij kwalitatief hoogwaardig onderwijs leveren. De opdrachtgever, de Academie voor Gezondheid, heeft een groep bijna afgestuurde huidtherapeuten hun visie gevraagd om de opleidingen succesvoller te maken, zodat studenten in de toekomst volledig voorbereid zullen zijn op hun beroep. De academie wil het onderwijs vernieuwen, zodat de opleidingen up-to-date blijven op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en het beroepenveld. Daarnaast is het belangrijk dat het studiesucces omhoog gaat. De academie wil advies over een onderwijsmodel dat studenten van de drie opleidingen optimaal uitdaagt zich binnen vier jaar te ontwikkelen tot succesvolle professionals. Een onderwijsmodel dat past bij de door de academie geformuleerde doelstelling en visie op onderwijs. En een onderwijsmodel waarmee de opleidingen zich profileren als kwalitatief hoogwaardig. In een beleidsadvies aan de Academie wordt de visie van de studenten betreft het onderwijs, de onderwijsontwikkelingen en de ontwikkelingen in het beroepenveld beschreven. Het beleidsadvies bevat een SWOT analyse en een investeringsplan van het advies. 6

7 2. Visie De visie die wij als projectgroep hebben is dat de opleidingen Huidtherapie, HBO Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek niet als geheel samengevoegd moeten worden. Hierdoor wordt de kwaliteit van de studenten mogelijk niet gewaarborgd. Waar we wel de opleidingen in willen samenvoegen zijn de lessen van de algemene vakken zoals; sociologie, psychologie, onderzoek, algemene natuurkunde en algemene anatomie. Dit willen we combineren, zodat alle drie de opleidingen dezelfde stof krijgen op die vakgebieden. Wij willen de huidige opleidingen verbeteren, zodat er na een 4 jaar studie topstudenten afgeleverd kunnen worden. Onder topstudenten verstaan wij studenten die zo goed mogelijk op het werkveld zijn voorbereid. Dit willen wij doen door de focus te leggen op de stages en specialisatie d.m.v. minoren. Praktijkvakken willen we beter organiseren en met de kijk op de toekomst een aantal toevoegen. Bepaalde theorievakken zullen ingeperkt worden waardoor meer tijd vrijkomt voor praktijklessen. Hierdoor zal een verschuiving optreden en zal de opleiding een meer praktisch karakter hebben. Ook vinden wij multidisciplinair samenwerken belangrijk. Als basisproject in het derde jaar willen wij verplicht gaan stellen werkzaam te zijn in het HealthPoint voor de gehele academie. Met voorafgaand een project waarbij studenten van verschillende opleidingen in een multidisciplinaire setting bij elkaar komen en taken e.d. op elkaar afstemmen. Het opdoen van praktijkervaringen zal een groot focuspunt zijn. Wij willen in het derde jaar en vierde jaar de studenten klaarstomen voor het werkveld. Onze kijk hierop is dat we de studenten een zo breed mogelijke opleiding willen aanbieden, maar ook de mogelijkheid geven van specialisaties. Tijdens specialisaties kan de student alvast kiezen voor cosmetische en medische kant van het vak of naar keuze meer specialiseren in huidhtherapeutische behandelingen. Daarnaast zal voor de gehele academie gelden dat het afstudeeronderzoek samen loopt met de afstudeerstage. Dit zorgt voor directe betrokkenheid in het werkveld. Wat zal bijdragen aan de kwalitateiten van de onderzoeken. Kortom, multidisciplinair werken en hoogwaardig praktijkonderwijs staan bij ons vooral hoog in het vaandel. 7

8 3. Adviezen aan de academie van gezondheid Student inschrijvingen 120 inschrijvingen voor de opleiding Huidtherapie. 150 inschrijvingen voor de opleiding Hbo-V. 150 inschrijvingen voor de opleiding Voeding en Diëtetiek. Studenten die zich aanmelden voor de opleiding verplichten om een proef studeerdag te volgen. Verplichte praktijklessen Huidtherapie en HBO-V. En doelgerichte praktijklessen Voeding en Diëtetiek. Meer praktijkvakken voor de Huidtherapie studenten zoals: Medische microdermabrasie; Lasertherapie; Wondzorg; Prothesen aanmeten. Vakken: Binnen de opleidingen Academie voor Gezondheidszorg de volgende vakken in dezelfde lesvorm aanbieden: Sociologie; Onderzoek; Algemene natuurkunde; Algemene anatomie. Duits en Engels toevoegen aan het lespakket. Productkennis verhogen en leren adviseren bij de verschillende huidtypen (Huidtherapie). Academie voor Gezondheid moet gebruik maken van Health-point. Multidisciplinair samenwerken en studenten klaarstomen voor de praktijk. Op projectbasis alle opleidingen binnen de Academie voor Gezondheidzorg met elkaar samen laten werken binnen het Health Point. Stage-indeling: 1e jaar: Huidtherapie: Twee dagen snuffelstage Voeding & Diëtetiek: Twee dagen snuffelstage Hbo-V: 10 weken stage 2e jaar: Huidtherapie: 20 dagen huidtherapeutische stage en 15 dagen keuzestage gerelateerd aan het beroep. Voeding & Diëtetiek: 20 dagen bij een diëtist en 15 dagen beroepsgerelateerde stage. Hbo-V: 10 weken stage Minoren: Blok 2, 10 weken 3e jaar: Huidtherapie: Verplichte internationale stage naar Duitsland 10 werkdagen (oedeemkliniek) Voeding & Diëtetiek: Hbo-V: 20 weken stage. Minoren: Blok 1, 10 weken 4e jaar: Huidtherapie: Afstudeerstage: 40 werkdagen stage en 16 weken afstuderen. Voeding & Diëtetiek: Afstudeerstage: 6 maanden Hbo-V: 10 weken minorruimte, 30 weken afstuderen en stage. 8

9 Stageopdrachten gedurende elke stage, opdrachten die gerelateerd zijn aan wat van toepassing is in de betreffende module. Minoren: 1 minor speciaal gericht op het beroep Huidtherapie verplicht. 1 minor over multidisciplinair samenwerken voor alle opleidingen binnen de Academie voor Gezondheid verplicht. 9

10 4. Consequenties van de adviezen voor de academie voor gezondheid met betrekking tot structuur, cultuur en personeelsbeleid. Studenten inschrijvingen: Door minder studenten toe te laten voor de opleidingen, zullen er jaarlijks minder studenten afstuderen. Hierdoor is er meer kans op stageplaatsen voor de studenten. Dit is voornamelijk van toepassing voor de opleidingen Huidtherapie en Voeding & Diëtetiek. Door minder studenten toe te laten voor de opleidingen verbeterd de kwaliteit van de opleiding. De verhouding docenten in tegenstelling tot de studenten is klein. Waardoor er een hoge werkdruk ontstaat bij de docenten. Studenten die deelnemen aan het proef studeren krijgen een adequaat beeld van de inhoud en het niveau van de gekozen opleiding en het beroep waarvoor zij worden opgeleid. Praktijklessen: Door de praktijklessen verplicht te stellen, verbeterd de kwaliteit van kennis en vaardigheden gerelateerd aan het beroep. De stageadressen zien dat studenten de kennis en vaardigheden bezitten waaraan zij moeten voldoen. De verhouding docenten in tegenstelling tot de studenten is klein. Waardoor er een hoge werkdruk ontstaat bij de docenten. Vakken: Door de volgende vakken aan alle studenten binnen de Academie voor Gezondheid hetzelfde aan te bieden ontstaat er geen verwarring van de kennis bij de disciplines. o Sociologie; o Onderzoek; o Algemene natuurkunde; o Algemene anatomie. Door het bovenstaande aan te bieden ontstaan er wel grote klassen. Docenten van de vakken moeten in overeenstemming met elkaar dezelfde informatie aanbieden. Hier zal aan het begin tijd in gaan zitten. Health-point: Door gebruik te maken van het Health-point kunnen de studenten van de opleidingen multidisciplinair samenwerken, door betere samenwerking lever je kwaliteit aan de zorg. Zie onderstaande: (J. Konings, 2004). o Grotere vraaggerichtheid: afstemmen van het aanbod op de vragen en problemen van patiënten; o Betere zorg: afstemmen op en gebruik maken van elkaars kwaliteiten; o Efficiënt werken: slim organiseren, bundelen van voorzieningen en faciliteiten, voorkomen van dubbel werk, zichtbaar maken van wat wel en niet werkt. Geeft een beeld van het toekomstige beroep; Is er ruimte om alles studenten voor een bepaalde tijd te plaatsen in Health-point; Zijn er begeleidende docenten aanwezig; Is de patiëntenpopulatie groot genoeg voor alle studenten van de opleidingen; Stages: Meer stages volgen zodat studenten (Nobiles, 2012): o Theoretische kennis in de praktijk brengen; o Ervaring opdoen met solliciteren; o Netwerk opbouwen; o Wennen aan het werkritme; 10

11 o Opgedane praktijkervaring gebruiken voor het afronden van de studie; o Onderwerp van je scriptie opdoen; o Relevante werkervaring opdoen voor je Curriculum Vitae; o Erachter komen waar je interesses liggen; o Mogelijk aan een baan komen; o Oriënteren op de arbeidsmarkt. Kunnen we alle studenten ieder jaar plaatsen voor een stageperiode/dag; Staan de praktijken open om ieder jaar studenten te ontvangen; Stageopdrachten: Verbeterd de kennis en vaardigheden gericht aan het beroep; Opdrachten gerelateerd aan het onderwerp van de module en/of doel van de stage; Minoren: Minor speciaal gericht op de opleiding Huidtherapie moet nog ontwikkeld worden. Dit kost tijd. Een student van de opleiding is tot heden bezig om een minor te ontwikkelen en te inventariseren waar de interesses liggen bij de studenten. Minor multidisciplinair samenwerken voor alle opleidingen van Academie voor Gezondheid verplicht stellen. Studenten krijgen hierdoor geen vrije keuze meer voor het kiezen van een minor. De samenwerking tussen de verschillende disciplines zal tijdens de studie worden ontwikkeld/verbeterd. Meningen van de teamleiders Academie voor Gezondheid met betrekking tot de bovenstaande adviezen vindt u in bijlage 1. De opleiding Voeding en Diëtetiek heeft geen mening gegeven op de gestelde vragen. 11

12 5. Pespectief van de toekomstige student Voordat de punten in het beleidsplan doorgevoerd kunnen worden, is het belangrijk om na te gaan hoe studenten tegen eventuele veranderingen aankijken. Uiteindelijk gaat het erom dat studenten tevreden zijn over de door hen gekozen studie. Hieronder zal het perspectief van de student over de opgestelde punten worden beschreven. Studenteninschrijvingen Voor de opleiding Huidtherapie geldt een numerus fixus. Dit is niet het geval voor de opleidingen HBO-V en Voeding & Diëtetiek. Als het aan het kabinet ligt, zal er in de toekomst geen sprake meer zijn van lotingstudies; er wordt overwogen om dit af te schaffen (ANP, 2012; RTL Nieuws, 2012). Uit onderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van de studenten dit niet positief bejegend. Zij vinden dat een studie met een numerus fixus de kwaliteit van de opleiding waarborgt en de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verhogen. Van de ondervraagden gaf 40% aan dat zij vrezen dat collegezalen zullen overlopen indien er geen sprake meer zal zijn van loting. Dit zal zorgen voor de verslechtering van de kwaliteit van desbetreffende opleiding, een overschot aan opgeleide mensen in bepaalde vakgebieden en hierdoor een kleinere kans op een baan. Het overige aantal studenten, die vóór de afschaffing van numerus fixus studies zijn, geven redenen dat iedereen een gelijke kans moet krijgen op het volgen van een bepaalde studie, dat uitloting zorgt voor teveel studievertraging en dat er bij uitloting wordt gekozen voor een studie die niet aansluit bij de eigenlijke wensen van de student (Kamernet, 2012). Praktijklessen Een HBO studie kent zowel verplichte lessen als niet- verplichte lessen. Aangezien de opleidingen Huidtherapie, HBO-V en Voeding & Diëtetiek gerelateerd zijn aan praktische handelingen, komen hier praktijklessen bij kijken. Veel van deze praktijklessen zijn verplicht. Tevens zijn er, naast de verplichte lessen, oefenmomenten ingepland. Dit houdt in dat studenten er zelf voor kunnen kiezen om praktische handelingen te oefenen. De verantwoordelijkheid ligt hierbij dus bij de student zelf (HHS, 2013). Uit eigen ervaring van de studenten is gebleken dat er niet of te weinig gebruik wordt gemaakt van de onbegeleide praktijklessen. Vlak voor een tentamen zien we pas dat er massaal geoefend wordt in de praktijklokalen. Veel studenten hebben hierdoor niet de juiste hoeveelheid ervaring en kennis wat betreft de handelingen. Dit wordt vaak beaamd vanuit de stageadressen waar studenten terecht komen. Tijdens het uitwisselen van ervaringen over de stageperiode komt naar voren dat velen niet op de hoogte zijn van bepaalde handelingen en hierdoor voor verrassende situaties komen te staan. Health Point Dit punt sluit indirect aan op bovenstaande punt. Door Health Point beschikbaar te maken voor studenten van de drie eerder genoemde opleidingen in de gezondheidszorg, doen zij praktijkervaring op. Studenten staan hier positief tegenover; de praktijklessen sluiten niet of te weinig aan bij problemen die men in de praktijk tegen kan komen, waardoor men niet goed wordt voorbereid op het werkveld. Door Health Point beschikbaar te maken, zullen studenten worden geconfronteerd met problemen die zij in de praktijk tegen zullen komen. Stages Onder studenten is naar voren gekomen dat er te weinig stage wordt gelopen om aan de wensen van het werkveld te kunnen voldoen. In het leerjaar staat het totale aantal stagedagen op 60 werkdagen, waarvan 20 in het 2e jaar en 40 in het 4e jaar. Studenten in het vierde jaar lopen tijdens de laatste stageperiode tegen het probleem aan dat zij te weinig praktijkervaring hebben om een volledige huidtherapeutische behandeling uit te voeren. In vergelijking met de opleiding HBO-V Voltijd en Voeding & Diëtetiek wordt er bij de opleiding Huidtherapie minder aandacht besteed aan praktijkervaring. Bij de twee eerder genoemde opleidingen wordt er alleen al het vierde jaar aanzienlijk meer stage gelopen. Daarbij is het 12

13 afstuderen gekoppeld aan deze stage. Dit is niet het geval bij de opleiding Huidtherapie (HHS, 2013). Wat betreft de verplichte internationale stage die geldt voor studenten van Huidtherapie, lopen de meningen uiteen. Een groot aantal van de studenten staat positief tegenover het opdoen van een internationale ervaring. Daarentegen struikelen veel studenten over de organisatie rondom de internationale stage. Omdat dit deel van de opleiding voor iedereen wordt verplicht, wordt er geen rekening gehouden met de financiële situatie, persoonlijke omstandigheden als gezondheid en psyche en beschikbaarheid van relevante stageplaatsen in het buitenland. Studenten hebben ondervonden dat het vinden van een stageplaats buiten Nederland voor grote problemen zorgt, vanwege het feit dat huidtherapie niet bekend is over de grens. Stageopdrachten Bij vrijwel elke stage horen één of meerdere stageopdrachten. Vaak borrelt bij studenten de vraag op wat de relevantie is van zo n stageopdracht. Studenten vinden dat stageopdrachten vaak niet genoeg aansluiten bij aspecten uit de praktijk, zoals verzekeringskwesties en verslaglegging. In de opleiding zelf wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed, waardoor studenten geen kennis hebben over deze punten. Vakinhoudelijk Tot slot zijn wij, na een groepsevaluatie, tot de conclusie gekomen dat er vakinhoudelijk beter moet worden gekeken naar de aansluiting op het werkveld. Veel studenten zijn van mening dat zij vakken aangeboden krijgen waar zij uiteindelijk niets aan hebben in de praktijk. Vooral na een stageperiode wordt dit alsmaar duidelijker. Wij studenten denken dat het meer praktijk gerelateerd maken van de bestaande vakken, het schrappen van overbodige vakken en het onderwijs aanvullen met nieuwe vakken, de kwaliteit van de opleiding aanzienlijk zal verbeteren. Hierbij is het in het belang van de studenten dat er wordt gekeken naar de toekomst. Door de praktijkvakken allemaal even vaak te oefenen, zullen ook de vaardigheden verbeteren. Praktische handelingen als adviseren wordt door veel studenten als een struikelblok ervaren. Dit is een punt waar de opleiding zich tevens op zal moeten richten. Op deze manier zullen studenten beter worden voorbereid op de praktijk en afstuderen als volwaardig huidtherapeuten. Ook qua minoren die op dit moment worden aangeboden, sluit dit vaak niet aan op de beroepskeuze. Door dit aan te laten sluiten op de inhoud van de opleidingen, zullen de studenten extra kennis opdoen die zij kunnen gebruiken voor in het werkveld. 13

14 6. De rol van het werkveld De meest recente gegevens van Zorgkaart Nederland spreekt van 757 huidtherapeuten in Nederland (Zorgkaart Nederland, 2013). Deze huidtherapeuten zijn verdeeld over 448 zelfstandige huidtherapiepraktijken, 22 ziekenhuizen en 45 overige instellingen. Sommige huidtherapeuten zijn werkzaam op meerdere locaties. Slechts 42,86% van de werkzame huidtherapeuten heeft een voltijd baan (Keuzegids 2013). De rol van het werkveld in de opleiding ligt vooral bij het openstellen voor studenten zodat zij praktijkervaring kunnen opdoen. Wanneer het aantal stages en de lengtes van de stages worden vergroot zal er een grotere druk op het werkveld komen te staan. De werkzame huidtherapeuten moeten ruimte en tijd hebben om de vele studenten te begeleiden. Dit is niet altijd het geval. Er komen berichten van de huidtherapeutische praktijken dat zij geen studenten wensen te begeleiden. Dit komt door: - De werkdruk die er in de praktijk al is; - De stagewerving van de studenten zelf (onprofessioneel); - Het aantal studenten dat stage wenst te lopen in een jaar (men wordt overspoelt met sollicitatiebrieven). Vooral het laatste punt is een grote ergernis van de huidtherapeuten. Vanuit de opleiding wordt geprobeerd dit in banen te leiden door een beperkt aantal studenten te laten solliciteren op één adres, mits er goedkeuring is vanuit de opleiding (Haagse Hogeschool, 2012). Tot op heden is hier nog weinig succes mee geweest. 14

15 7. SWOT-analyse Opleidingsgericht Onder opleidingsgericht vallen de volgende die wij in het onderwijsmodel willen veranderen. Ten eerste het aantal studententoelatingen op de opleidingen van de academie van gezondheid beperken. Ten tweede willen wij het onderwijs meer praktijkgericht maken doormiddel van verplichte praktijklessen. Sterktes Door het aannemen van minder studenten zal er meer mogelijkheid zijn tot plaatsen van studenten op een stageadres De studenten hebben mogelijkheid tot meer individuele begeleiding Door het aanbieden van een divers aanbod van praktijklessen wordt de praktijkervaring van studenten vergroot Kansen Er moeten nieuwe richtlijnen en eisen worden opgesteld voor het toelaten van studenten Meer individuele begeleiding betekend voor de studenten meer individuele ontwikkeling Tijdens de praktijklessen moet er meer gewerkt worden casuïstiek vanuit het werkveld Door het opdoen van praktijkervaring zullen studenten meer zelfvertrouwen ontwikkelen in het eigen handelen Zwaktes Doordat er minder beroepsbeoefenaars per jaar worden afgeleverd op de arbeidsmarkt, is er minder profilering van het beroep. Minder inkomsten voor de academie van gezondheid Praktijklessen moeten beter verdeeld worden over alle verschillende behandelingsmogelijkheden Docenten moeten gescreend worden op kennis en ervaring voordat zij praktijklessen kunnen geven Bedreigingen Er is een minimale kans op deelname aan de opleidingen van de academie voor gezondheid. Groeiende uitgaven 15

16 Health-point Gebruik maken van het Health-point in het onderwijs model van de academie van gezondheid in de drie opleidingen geeft studenten de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot professionele beroepsbeoefenaars op de arbeidsmarkt. Sterktes De studenten doen meer ervaring op in het werkveld, mede door de mogelijkheid van het meenemen van patiënten Door het werken in het Health-point met de verschillende opleidingen leren studenten multidisciplinair samen te werken In het Health-point kunnen vierdejaars werken aan hun competenties door het begeleiden van eerstejaars studenten Kansen De student doet ervaring op rondom de administratieve zaken van het beroep waaronder het maken van afspraken, het tekenen van een behandelovereenkomst, rapportages, verslaglegging etc. Voor het behandelen kan een lage vergoeding gerekend worden voor het in stand houden van Health-point Zwaktes Health-point biedt minimale ruimte voor een minimaal aantal studenten en patiënten, hierom moet er een agenda en duidelijke urenregistratie worden bijgehouden per student Er moet constante begeleiding voor de studenten aanwezig zijn Bedreigingen Er moeten extra kosten worden uitgetrokken voor administratieve zaken en begeleiding Verzekeringstechnisch moet alles in orde zijn voor fouten en/of ongevallen 16

17 Stage Wat betreft stage gerichte plannen willen wij verbeteringen aanbrengen: het verplichten van de internationale stage, de keuzestage beroeps gerelateerd maken en verplichte beter aansluitende stageopdrachten. Sterktes Een verplichte internationale stage geeft de studenten een rijke ervaring en extra educatie wat betreft taal, cultuur en internationale samenwerking Door de keuzestage te relateren aan het beroep doet de student extra kennis op, die hij/zij kan toepassen in het eigen werkveld De student leert door de verschillende stages op verschillende niveaus multidisciplinair samen te werken Kansen De student breidt zijn/haar contactengroep uit wat voordelen kan leveren in de toekomst Het invoeren van stageopdrachten geeft de studenten richtlijnen waardoor iedere student dezelfde stage belasting heeft Door studenten verschillende stageopdrachten te laten uitvoeren krijgen zij de kans meer aan de verschillende competenties te werken Voor alle opleidingen moet het stagebureau vaste richtlijnen opstellen wat betreft het werven van stages zodat de stagepraktijken geen overlast ondervinden van alle sollicitaties van studenten Zwaktes De internationale stage geeft veel kosten voor de student en dit moet financieel en in de privé leven wel haalbaar zijn De twee weken internationale stage is een relatief korte tijd voor de kennismaken met het gehele zorgproces Het volbrengen van de stageopdrachten zou voorafgaand aan de stage moeten plaatsvinden zodat zij deze kennis kunnen toepassen in de praktijk. Bedreigingen De grootte van de opdrachten moet in verhouding zijn met de studielast uren Internationaal moet er genoeg aanbod zijn voor stageplaatsen voor de studenten Er komt extra werk bij voor het opstellen van richtlijnen en het werven van stageplaatsen voor de internationale stage 17

18 Afstuderen Voor alle opleidingen willen we de vierdejaars stage en het afstuderen combineren zodat er een afstudeerstage is van 6 maanden. Sterktes Door afstuderen en stage te combineren krijgt de student meer gelegenheid tot het krijgen van begeleiding vanuit de praktijk en in het opdoen van ervaring. Er is meer overzicht over de loopbaan van de student doordat de stage en het afstuderen een onderdeel zijn en niet meer los van elkaar staan. Kansen De studenten krijgen meer kans om hun diploma te halen in het aangegeven tijdsbestek Er wordt meer evidence based onderzoek verricht in het werkveld Zwaktes De student zit vast aan een strak tijdschema. De student heeft minder vrijheid in het kiezen van een afstudeeronderwerp. Bedreigingen Niet voldoende aanbod van stageplaatsen die een stage aanbieden voor het aangegeven tijdsbestek De stageplaats moet open staan om de rol van stagebegeleider en de rol van opdrachtgever op zich te nemen 18

19 8. Investeringsplan Op basis van het voorgestelde beleidsadvies zijn de kosten en opbrengsten geschat. HBO-V: Er wordt voorgesteld om meer studenten aan te nemen voor het schooljaar 2013/2014. De norm in het studiejaar 2012/2013 was op 160 studenten, maar de werkelijke instroom is 199 studenten geweest. Doordat er een toename is van de werkelijke instroom wordt er geadviseerd om in 2013/2014 de norm op 220 studenten te zetten. Voeding en diëtetiek: In het studiejaar 2012/2013 was de norm voor het aantal instroom van studenten op 335 gesteld. De werkelijke instroom was in dat jaar 330 studenten. Er wordt voornamelijk voor de opleiding Voeding en diëtiek voorgesteld om minder studenten aan te nemen voor het studiejaar 2013/2014. Op basis hiervan wordt er geadviseerd om de norm voor instroom in het studiejaar 2013/2014 te stellen op 320 studenten. Huidtherapie: Voor de opleiding Huidtherapie wordt er geadviseerd om minder studenten toe te laten dan de voorafgaande jaren. Hierdoor zullen er jaarlijks minder afgestuurde huidtherapeuten zijn en is de kans op stageplaatsen en werkplaatsen voor de studenten en pas afgestudeerde huidtherapeut hoger. In het studiejaar 2012/2013 was de norm op het aantal instroom van studenten op 120 gesteld. De werkelijke instroom is 122 studenten geweest. Op basis hiervan wordt er geadviseerd om de norm voor instroom in het studiejaar 2013/2012 te stellen op 100 studenten. Totale opbrengsten: De totale studenten van academie gezondheidzorg wordt voor het jaar 2013/2014 geschat op = 640 studenten. De studenten betalen jaarlijks collegegeld, die is vastgesteld op Opbrengst is 640*1835 = op jaarbasis. Kosten Het aantal benodigd personeel is bepaald aan de hand van vastgestelde docent-student-ratio ( bron: beleidsplan academie voor gezondheid. Voor de opleiding Voeding wordt deze 1:26, voor de opleiding HBO-V 1:23 en voor de opleiding Huidtherapie 1:22. Aantal benodigde docenten voor de opleiding Voeding en diëtetiek is in 2013/2014: 320/26= 12 docenten Aantal benodigde docenten voor de opleiding HBO-V is in 2013/2014: 220/23= 10 docenten Aantal benodigde docenten voor de opleiding Huidtherapie is in 2013/2014: 100/22 = 5 docenten 27 docenten * jaarsalaris: totale kosten Health point: In het advies wordt er voorgesteld om begeleidende docenten bij Healthpoint in te zetten. Dit project zal zorgen voor een toename van het benodigde personeel. We gaan ervan uit dat het gebruik van de Health point door studenten in het derde jaar wordt aangeboden. Er zijn 40 collegeweken en per college week wordt er 1 dag (8 uur) besteed aan de Health point met een begeleidende docent. Totaal aantal benodigde uren voor dit project is 40 * 8 = 320 uur personeel op jaarbasis. Het gemiddelde uurloon van een paramedisch docent is geschat op 2374,69 euro per maand (loonwijzer,2013). Totale kosten voor het project Health point is 320 uur = ,72 op jaarbasis 19

20 Berekening: Maandsalaris 152uur per maand = 3253 euro. 27 uur per maand = 878,31 per maand x12= ,72 per jaar. Investeringsplan van voorgesteld advies: Bedrag Kosten: Personeelskosten (docenten) ,72 Totaal benodigd kapitaal: ,72 Opbrengsten: Studenten Totale opbrengst

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Sanne Beukers HET ASSINK LYCEUM 4T1

Sectorwerkstuk. Sanne Beukers HET ASSINK LYCEUM 4T1 Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM 1 Inhoud Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3 Waarom spreekt deze opleiding jou zo aan?... 3 Wat denk

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee.

Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Persoonlijk Opleidings Plan. POP leerjaar twee. Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel September 2016 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6:

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Stage werkplan. Huidtherapie Leenen

Stage werkplan. Huidtherapie Leenen Stage werkplan Huidtherapie Leenen Te Helmond Naam: Tamara de Vries Studentnummer: 09023259 HDT-vt-02 Inhoud: 1.Inleiding 2. Beschrijving leerdoelen 2.1 Huidtherapeutische stage 2.2 Overzicht leerdoelen

Nadere informatie

Beroepsrol Behandelaar

Beroepsrol Behandelaar Beroepsrol Behandelaar Het behandelplan is het centrale beroepsproduct van de voedingskundige/diëtist als behandelaar. Het is geen enkelvoudig product, maar eerder een leidraad aan de hand waarvan andere

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN.

OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. OVERZICHT EN GRIP OP STAGE- EN AFSTUDEERPROCESSEN. WAAROM ONSTAGE? STUDENT > Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stage opdrachten > Uitwisselen van ervaringen met andere studenten > Meertalig

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Als sociaal maatschappelijk begeleider bevorder je de zelfstandigheid van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Dit doe je door ze advies en informatie

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats:

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats: BLAD 1 Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO q WO Naam opleiding: Plaats: Naam: q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL Website van de opleiding: Datum: AANMELDING EN PLAATSING Ben je toelaatbaar met je

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar 2017-2018 Studenten van de Pabo HvA en UPvA lopen in hun vierde studiejaar de LIO-stage op een basisschool in Amsterdam. Deze stage vindt plaats op een opleidingsschool

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer.

Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer. Het volgende interview werd gehouden op de Hogeschool Inholland, gevestigd te Haarlem door Theo Dixon met Dhr. Marvin Brouwer. Inleiding Als eerst hebben we elkaar begroet. Een voorstel ronde gedaan en

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam

HGZO 2011. HGZO 2011 'de studentarena' Verloskunde Academie Rotterdam HGZO 2011 Verloskunde Academie Rotterdam HBO opleiding Starten 60 studenten per jaar vierjarige opleiding, 50% stage Vanaf 2009-2010: competentiegericht onderwijs ZO congres 2011 de StudentArena Voor 2009-2010

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Vergadering Week 2. Datum: Maandag 5 September Tijd: Aanwezig

Vergadering Week 2. Datum: Maandag 5 September Tijd: Aanwezig Vergadering Week 2 Datum: Maandag 5 September Tijd: 14.30 14.45 In de les van maandag 5 september van Remco van Bebberen hebben we rollen ingedeeld voor het komende project. zal de rol van voorzitter innemen,

Nadere informatie

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today

Reflectieverslag. Jeroen Tennis Today Reflectieverslag 2013 Jeroen Tennis Today 13-6-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 4 Persoonlijke leerdoelen... 4 Reflectie volgens de PDCA-cyclus... 4 Hoofdstuk 2... 7 Stage... 7 Stageopdracht...

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

VOORLICHTING LEERJAAR 3

VOORLICHTING LEERJAAR 3 VOORLICHTING LEERJAAR 3 Programma: Algemene informatie Kennismaking met de mentor Programma Dhr. Erens: teamleider bovenbouw Welkom Verschillen onderbouw en bovenbouw Examens Mevr. Rompen; decaan Keuzes

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

Wat heb je nodig om studie- en privé activiteiten goed te kunnen plannen? Het gaat al erg goed voor mijn gevoel.

Wat heb je nodig om studie- en privé activiteiten goed te kunnen plannen? Het gaat al erg goed voor mijn gevoel. 4 a) Beantwoord eerst de volgende vragen Wat wil je leren op het gebied van planning en timemanagement? Ik heb al een planning waar ik mij goed aan hou en zo alles op tijd kan afronden, Ik zorg dat ik

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Stageverslag Keuzestage Module 8

Stageverslag Keuzestage Module 8 Stageverslag Keuzestage Module 8 Naam: Esther Boers Studentnummer: 10043632 Opleiding: Huidtherapie Klas: HDT 2H Datum: 10 juli 2012 1 Inhoud Stageplaats 3 Leerproces. 4 Voornemens. 4 Proces 5 Resultaat

Nadere informatie

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar Sectorwerkstuk Pedagogisch medewerker Inhoud Inleiding... 3 Dagverslagen... 3 - Van elke dag een verslag van wat je gedaan hebt.... 3 - Wat heb jij

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaart dienstverlener niveau 4 is speciaal voor medewerkers van Passenger Services (PS) en Customer Ground Handling (CGH). Iedereen met een contract

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde Department of Family Medicine Gebouw K, 1 e verdieping Laarbeeklaan 103 1090 Brussels (Belgium) Tel: Fax: Mail: Web: +32-2-477 43 11 +32-2-477

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Gemaakt door: Janke Hannink, 4T Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo. Onderwijsassistent

Gemaakt door: Janke Hannink, 4T Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo. Onderwijsassistent Gemaakt door: Janke Hannink, 4T1 2015-2016 Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo Onderwijsassistent Inhoud Inleiding... 2 Samenwerken... 2 Dagverslagen... 3 De vestiging... 4 De opleiding... 4 Opbouw

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

UDL in de lerarenopleiding >> practice what you preach

UDL in de lerarenopleiding >> practice what you preach Innovatief Hoger Onderwijs UDL in de lerarenopleiding >> practice what you preach Vera Calders Mike Verbeeck Overzicht 1. Waarom anders werken? 2. Wat hebben we veranderd? 3. Hoe hebben we dit aangepakt?

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Verslag vergadering 11-11-2003 11-11-2004 Versie 1 Projectgroep 13 D. Liauw

Verslag vergadering 11-11-2003 11-11-2004 Versie 1 Projectgroep 13 D. Liauw 11-11-2003 11-11-2004 Projectgroep 13 D. Liauw Datum: 11-11-2004 Begin: 9.00 uur Einde: 9.30 uur Locatie: zaal MM Gebouw: Zuidplantsoen 4 Voorzitter: J. Bijl Notulist: D. Liauw Aanwezigen: H. Boomsma,

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3

Procesverslag. Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Procesverslag Voeding en Dietetiek jaar 2 blok 3 Tutorgroep 2 Lotte Joosten 10007741 Nathalie Kombolitis 10070478 Vera van Oosten 10040048 Eline Verspoor 10038043 Sanne van Schijndel 10063870 Anouk Riekert

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

VMBO / VMBO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. Hartelijk welkom. op de informatieavond leerjaar september

VMBO / VMBO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. Hartelijk welkom. op de informatieavond leerjaar september VMBO / VMBO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom op de informatieavond leerjaar 4 15 september 2014 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Inrichting van het

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Ben je tenminste drie jaar aan het werk én heb je ervaring met het organiseren van beurzen en evenementen of het bewaken van een huisstijl?

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Competentie Gericht Leren

Competentie Gericht Leren Competentie Gericht Leren Hoe en op welk moment worden de verschillende competenties aangeboden. 1 Competentie Gericht Leren Zijn eigen werkzaamheden voorbereiden Van de 9 basiscompetenties is dit de competentie

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

The University Hospital of Crete

The University Hospital of Crete The University Hospital of Crete In Heraklion, Griekenland Snuffel stageverslag Snuffel stageverslag November/december 2012 The University Hospital of Crete Student: Bonnie Oosterveld Nummer: 10004726

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan

Persoonlijk Ontwikkelplan Persoonlijk Ontwikkelplan Wesselink T, Thijs 300395 t.wesselink@st.hanze.nl thijswesselink.weebly.nl Eric Mulder e.b.mulder@pl.hanze.nl Inhoudsopgave Competentiescan... 3 Verantwoording Kerntaken... 3

Nadere informatie