PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcriptie

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2 Focus op verbinden Grensoverschrijdend ondernemen in Noo rd-nederland en Noord-Duitsland

3 2

4 Focus op verbinden Grensoverschrijdend ondernemen in Noo rd- Nederland en Noord-Duitsland Engbert Boneschansker (Bureau Beleidsonderzoek) Gert-Jan Hospers (Universiteit Twente) In opdracht van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland Leeuwarden, april

5 2 ww w.bure au be lei dso n derzoe k.n l bure au be lei dso n derzoe k.n l ( ) po stbu s 2523, 8901 AA Zuidergr ac htswal 18 Leeu w ar den

6 INHOUD MANAGEMEMENT SAMENVATTING 5 DEEL I: PLAN VAN AANPAK GRENSOVERSCHRIJDEND ONDERNEMEN 9 1 INLEIDING 11 2 REGIONALE ECONOMIE, MKB EN KANSEN VOOR SAMENWERKING Overeenkomsten en verschillen regionale economie Aard mkb, ketennetwerken en kenniseconomie Kansen voor samenwerking: complementariteit 19 3 PROGRAMMA GRENSOVERSCHRIJDEND ONDERNEMEN Opzet van samenwerking Thema s Manieren van samenwerking 25 4 ADVIES: FOCUS OP VERBINDEN 29 DEEL II: REGIO S VERGELEKEN 33 1 INLEIDING 35 2 SCHETS REGIO S 37 3 RUIMTELIJK-ECONOMISCHE DATA 43 4 FOCUS: HET EMSLAND 47 5 FOCUS: OSTFRIESLAND 51 DEEL III: BIJLAGEN 57 I: Onderzoeksopdracht 59 II: Grensoverschrijdende samenwerking regio Syddanmark-Schleswig 62 III: Grensoverschrijdende samenwerking Euregio Maas-Rijn 64 IV: Grensoverschrijdende samenwerking Euregio Rijn-Waal 65 V: Politiek-bestuurlijke organisatie en samenwerkende regio s Duitsland 66 VI: Onderwijsstructuur Duitsland en kennisaanbod Niedersachsen/Bremen 68 VII: Projectideeën (Leuchtturmprojekte) workshop 70 VIII: Geïnterviewde personen en deelnemers workshop 71 Literatuur en documentatie 73 3

7 4

8 MANAGEMENT SAMENVATTING De Kamer van Koophandel Noord-Nederland voert een aantal activiteiten uit op het gebied van samenwerking met (het noorden van) Duitsland. De Kamer voert de activiteiten uit in samenwerking met Duitse partners, zoals de Industrie- und Handelskammern (IHK), en met Nederlandse werkgeversclubs, onderwijsinstellingen en overheden. Er gebeurt al veel, maar de indruk is dat de aanpak van de Nederlands- Duitse samenwerking meer focus en samenhang zou kunnen krijgen. Daarmee wordt grensoverschrijdend ondernemen effectiever. Meer focus betekent ook: meer doen op basis van de vraag van mkb ers anders gezegd: vraaggestuurd werken. Grensoverschrijdend ondernemen heeft als doel het versterken van de bedrijvigheid aan beide kanten van de grens. De concurrentiekracht van de totale regio wordt zo vergroot. Dat moet leiden tot meer omzet, toegevoegde waarde, bedrijvigheid en werk in de hele grensregio. Juist in een tijd van economische crisis en van toenemende internationale concurrentie en schaalvergroting, kan grensoverschrijdend samenwerken een extra impuls geven aan het kansrijke mkb. Het kansrijke mkb betreft ondernemers in stuwende sectoren die behoren tot de zogenoemde ontwikkelaars en toepassers. Vergelijking Noord-Nederland en het gebied over de grens De aanpak richt zich op Noord-Nederland en het noordwesten van Duitsland. Daarmee wordt gedoeld op het gebied vlak over de grens - een gebied dat in pakweg twee uur bereikbaar is met de auto. Dat komt neer op ongeveer het Weser-Ems gebied. Van de verder weg gelegen grote steden is Bremen ook in een uur of twee te bereiken. Met grensoverschrijdend ondernemen worden contacten en referenties vlak over de grens opgebouwd, die vervolgens een opstap kunnen vormen voor samenwerking verderop in Duitsland. Het grensgebied in het noordwesten van Duitsland lijkt op Noord-Nederland. Het Weser-Ems gebied is grotendeels een dunbevolkt plattelandsgebied met verspreid enkele kleinere steden. De regio heeft een economische structuur die vergelijkbaar is met die van Noord-Nederland: relatief veel landbouw, industrie en bouw. Er is ook een zekere mate van culturele verwantschap tussen de mensen aan beide kanten van de grens in termen van taal en geschiedenis. Toch zijn er ook verschillen: het mkb over de grens is over het algemeen iets groter: met name zijn er meer bedrijven in de middencategorie van werknemers; er is een groter aandeel familiebedrijven; familiebedrijven zijn veelal meer gericht op continuïteit en vertrouwen, en werken vaker met een vast netwerk van toeleveranciers; het bedrijfsleven kent ook in het noorden van Duitsland een meer formele en hiërarchische cultuur, alhoewel de jongere generatie daar inmiddels minder aan hecht. Er is ook een verschil in economische ontwikkeling. Met name in het Emsland gaat het economisch goed, met een werkloosheid van maar 3,1%. Ook het aantal inwoners van het Emsland blijft stijgen, ondanks krimp in andere regio s. In de industriële sector zijn grote (familie)bedrijven, zoals de Meyer Werft, jeneverstokerij Berentzen, en bijvoorbeeld gordijnenfabrikant ADO. In Emden (Ostfriesland) is, vanwege onder andere de zeehaven, Volkswagen gevestigd. De auto-industrie is de grootste werkgever van 5

9 Ostfriesland. In de regio is ook de windenergiesector sterk gegroeid; ENERCON is de tweede grootste werkgever van Ostfriesland. Bevindingen Een belangrijke bevinding is dat samenwerking over de grens kleinschalig en op het niveau van mkb ers moet plaatsvinden. Het gaat erom dat Noord-Nederlandse mkb ers zoveel mogelijk aansluiten in ketens of netwerken van het Duitse mkb, en vice versa. Kansen zijn er in niches als bedrijven innovatief zijn en bijdragen aan de oplossing van een specifiek probleem in de keten. Bij de aanpak van grensoverschrijdend ondernemen moeten de volgende uitgangspunten worden gehanteerd. Kleinschalig en concreet Grensoverschrijdend ondernemen moet kleinschalig en zo concreet mogelijk gebeuren. Door de activiteiten klein en concreet te houden, moet er automatisch vraaggestuurd worden gewerkt. Op een kleinschalig en gedetailleerd niveau gaat het om concrete vragen van mkb ers. Vraaggestuurd en branchegericht Door de activiteiten klein en concreet te houden, moet er automatisch vraaggestuurd worden gewerkt. In de praktijk zal dit betekenen dat grensoverschrijdend ondernemen in sterke mate branchegericht moet worden opgezet. Binnen branches hebben ondernemers met vergelijkbare vragen te maken en is er een hoge mate van herkenning over wat er in de sector speelt. Daarbij is het wel van belang om oog te hebben voor crossovers: combinaties van vragen en oplossingen die over de grenzen van branches heen gaan. Toeleveranciers en ketennetwerken. Grensoverschrijdend ondernemen vindt vooral bij toeleveranciers plaats (of in zekere zin bij toeleveranciers van toeleveranciers). Dat betekent dat het bij grensoverschrijdend ondernemen vooral gaat over contacten en relaties op het niveau van (kleinere) toeleveranciers. Om op het niveau van toeleveranciers relaties te leggen, is kennis van de keten en de spelers in die keten noodzakelijk. Thema s Het is zinvol om een aantal thema s als kapstok voor grensoverschrijdend ondernemen te formuleren. Niet alle economische speerpunten of clusters geven echter altijd kansen voor het mkb. Bij speerpunten of thema s sluipt vaak een zekere beleidsmatige noodzaak binnen, waarin de gemiddelde mkb er zich niet altijd herkent. Het is in elk geval zinvol om aan te sluiten bij de volgende kansrijke thema s. Maritieme activiteiten. Rond dit thema is er een breed pallet van markten: van haven- en deltatechnologie tot aan scheepsbouw. Hier liggen kansen in de sfeer van toepassing van nieuwe technologieën en innovaties. Grensoverschrijdend toerisme. Er liggen kansen om het toeristisch aanbod meer grensoverschrijdend te maken, bijvoorbeeld door meer Duits-Nederlandse arrangementen en fietsroutes. Met name in de sfeer van marketing kan een gezamenlijke aanpak zinvol zijn. 6

10 Metaal/machinebouw/kunststof. Aan beide kanten van de grens is de metaalsector en de machinebouw belangrijk. Samenwerking ligt voor de hand bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op basis van specifieke vragen van afnemers. Het kan met name gaan om crossovers zoals metaal en kunststof. Automotive. Het is over het algemeen lastig om in de automotive sector voet aan de grond te krijgen als (kleine) buitenlandse leverancier; het gaat vaak om (inter)nationaal grootschalige aanbestedingen. Kansen liggen er wel als bedrijven innovatieve ideeën en verbeteringen kunnen inbrengen in de keten. Duurzame energie. Met name de ontwikkeling van windenergie en de toeleveranties die daarvoor nodig zijn in het bijzonder offshore activiteiten zijn kansrijk voor het mkb. Er liggen hier ontwikkelkansen in de sfeer van toepassing van nieuwe technologieën en innovatie Daarnaast moet er in algemene zin ingezet worden op kennis en innovatie. Aan beide kanten van de grens zijn er kennis- en netwerkorganisaties. Juist op internationaal niveau is het interessant om kennisinstellingen te betrekken bij innovatievraagstukken van het bedrijfsleven. Een concrete actie is het inzichtelijk maken van innovatiethema s en kennisinstituten aan beide kanten van de grens. De bereikbaarheid van Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied vraagt ook aandacht. De bereikbaarheid is op dit moment redelijk goed op niveau, maar er kan meer aandacht zijn voor grensoverschrijdende treinverbindingen, de rol van regionale vliegvelden en congestieknelpunten. Verder zijn aan beide kanten van de grens door vergrijzing en ontgroening problemen te verwachten op de arbeidsmarkt, zeker in de vorm Fachkräftemangel. Per thema dat hiervoor is genoemd kan worden gekeken of aan bijvoorbeeld de inzet van werklozen of de Fachkräftemangel aandacht moet worden geschonken. Op specifieke onderdelen is het zinvol te kijken of gezamenlijke regiomarketing een meerwaarde heeft, bijvoorbeeld bij maritieme activiteiten in de Eems-Dollard-delta, energie en (grensoverschrijdend) toerisme. Rol Kamer van Koophandel: verbinden. Individuele mkb ers hebben veelal niet de tijd, het overzicht en het organiserend vermogen om verbindend op te treden ze zijn druk met hun eigen business. De Kamer van Koophandel wordt gezien als de partij die kan verbinden. De rol van de Kamer van Koophandel moet daarom vooral op het gebied liggen van contacten leggen, ontmoetingen organiseren, netwerken opzetten en ondersteunen. De Kamer van Koophandel is niet de enige partij met kennis van en contacten met het mkb. Met name branche-organisaties, maar ook andere partijen variërend van regionale kennisinstellingen en werkgeversorganisaties, tot lokale afdelingen van de Rotary, zijn intensief betrokken bij netwerken van ondernemers. Er ligt juist een rol voor de Kamer van Koophandel waar contacten en netwerken nog niet of matig zijn ontwikkeld. De Kamer is bovendien een belangrijke verbindende schakel voor contacten zoals met de IHK s of met de Wirtschaftsförderer van regio s. 7

11 8

12 DEEL I: PLAN VAN AANPAK GRENSOVERSCHRIJDEND ONDERNEMEN 9

13 10

14 1 INLEIDING De Kamer van Koophandel Noord-Nederland voert een aantal activiteiten uit op het gebied van samenwerking met (het noorden van) Duitsland. Het gaat daarbij onder meer om de organisatie van handelsmissies en bijeenkomsten (seminars, spreekdagen, ondernemerstreffen en dergelijke) en, in het algemeen, het versterken van internationale contacten. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met meerdere buitenlandse partners, zoals de Industrie- und Handelskammern. De Kamer voert de activiteiten uit in samenwerking met partners in Nederland zoals de provinciale exportclubs, MKB Noord, VNO-NCW, de NOM, Syntens, regionale overheden en bijvoorbeeld de Eems-Dollard regio (EDR). Er wordt verder samengewerkt in het kader van SPINN, waarbij ook kennisinstellingen zijn betrokken. 1 Vraagstelling: meer samenhang en focus Er gebeurt al veel, maar de indruk is dat de aanpak van de Nederlands-Duitse samenwerking meer focus zou kunnen krijgen. Er ontbreekt als het ware een rode draad die alle activiteiten verbindt. Het idee is dat met meer samenhang tussen de activiteiten de effectiviteit van het totale programma wordt vergroot. De effectiviteit van samenwerking is bovendien groter als die uitgaat van de vraag van ondernemers uit het mkb. Dat vereist inzicht in zaken waar mkb ers tegen aan lopen bij internationale samenwerking. Kansrijke mkb Doel: vergroten concurrentiekracht Kansen liggen vooral bij ondernemers in Grensoverschrijdend ondernemen heeft als doel om de bedrijvigheid aan beide kanten van de grens te versterken. Het del, transport en onderdelen van de stuwende sectoren (industrie, groothan- versterken van bedrijvigheid is gericht op het vergroten van zakelijke dienstverlening) die - volgens regionale concurrentiekracht. In een tijd van globalisering en de zogenoemde mkb-innovatiepiramide - hoge snelheid van innovatie en marktontwikkelingen is dat behoren tot de categorie ontwikkelaars een noodzaak voor behoud en groei van het kansrijke mkb. en toepassers. Het is deze groep Met het versterken van bedrijvigheid wordt een bijdrage waarvan verwacht mag worden dat investeringen in grensoverschrijdend geleverd aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid. ondernemen écht iets kunnen opleveren. Daarmee is ook duidelijk dat het niet (per se) gaat om het vergroten van de export van Nederlandse bedrijven naar Duitsland. Het gaat veeleer om het versterken van de bedrijvigheid aan beide kanten van de grens zodat de totale regio sterker wordt. Wederzijdse leveranties en uitwisseling moeten bijdragen aan de efficiëntie en concurrentiekracht van de betrokken bedrijven. De basisgedachte is dat door meer samenwerking meer uitwisseling van kennis en innovatieve ideeën plaatsvindt, en in het mkb meer massa kan worden gecreëerd. Bovendien kan de positionering van één grensoverschrijdende economische regio de internationale positie van bedrijven in die regio versterken. Een eindbeeld is dat het normaal zou moeten zijn om grensoverschrijdend te ondernemen zonder belemmeringen. Het gaat om grenzeloos ondernemen in één economische zone. Grensregio s De aanpak richt zich aan de ene kant van de grens op Noord-Nederland, het werkgebied van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Aan de andere kant van de grens gaat het om het noordwesten van Duitsland. Daarmee wordt in dit rapport gedoeld op ten eerste het gebied vlak over de grens, het gaat immers om grensoverschrijdend ondernemen. Gekozen is voor een afbakening van een gebied dat in pakweg twee uur bereikbaar is met de auto: dat komt neer op ongeveer het Weser-Ems gebied (of regio 1 SPINN = Samenwerkende Partners Internationalisering Noord-Nederland. 11

15 Weser-Ems). Van de verder weg gelegen grote steden is (alleen vanuit Groningen) Bremen ook in 2 uur te bereiken. In dit rapport wordt ervan uitgegaan dat grensoverschrijdend ondernemen primair dit gebied betreft. Dat gebied deelt bovendien een aantal kenmerken met Noord-Nederland op economisch, ruimtelijk en cultureel vlak. Grensoverschrijdend ondernemen in Noord-Nederland en dit gebied kan wel een opstap zijn naar internationale samenwerking in andere gebieden in Duitsland. Onderzoeksgebied: Noord-Nederland / Weser-Ems gebied* Nordwestdeutschland en Norddeutschland De termen Nordwestdeutschland en Norddeutschland worden voor verschillende gebieden gebruikt. Met noordwest Duitsland wordt veelal gedoeld op de länder Bremen en Niedersachsen (of het westelijke deel daarvan) en een noordelijk deel van Nordrhein-Westfalen. Soms worden alleen de Landkreise (en Kreisfreie Stadt Emden) in het noordwestelijk kustgebied bedoeld. Met noord Duitsland wordt veelal gedoeld op alle noordelijk aan de kust gelegen gelegen Länder: Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig- Holstein en Mecklenburg-Vorpommern. * Aan Nederlandse kant gaat het om de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Aan Duitse kant gaat het om het gebied direct aan de grens. Het Weser-Ems gebied is vanuit Noord-Nederland ruwweg binnen ca. 2 uur te bereiken. (Zie voor een toelichting deel II, hoofdstuk 2.) De gebieden rond Bremen, Hamburg, Hannover en Braunschweig, en (in het zuiden) Nordrhein-Westfalen liggen verder weg, met beduidend langere reistijden. Alleen vanuit Groningen is in (ruim) 2 uur Bremen te bereiken. Leeswijzer Dit rapport kent drie delen. Deel I betreft een plan van aanpak voor grensoverschrijdend ondernemen. In dit deel wordt gekeken waar kansen voor samenwerking liggen en worden concrete ideeën en voorstellen gepresenteerd. Hoofdstuk 2 geeft een beknopte analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen de economieën en de aard van het mkb van Duitsland en Noord-Nederland. Het hoofdstuk behandelt tevens een aantal kansrijke gebieden en economische thema s voor samenwerking. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de onderwerpen waarop samenwerking kan plaatsvinden en doet suggesties en aanbevelingen van de manier waarop dat kan worden georganiseerd. Hoofdstuk 4 bevat het samenvattende advies over mogelijke activiteiten en de rol van de Kamer van Koophandel daarin. Deel II geeft achtergrondinformatie in de vorm van een beschrijving van de ruimtelijkeconomische kenmerken van het noorden van Duitsland in vergelijking met Noord- Nederland. In dat deel worden kwantitatieve data voor heel Duitsland gegeven en wordt, in meer kwalitatieve zin, dieper ingegaan op de ruimtelijk-economische kenmerken van twee direct aangrenzende regio s: het Emsland en Ostfiesland. Ten slotte is er een deel III met bijlagen waarin verdere achtergrondinformatie is opgenomen. 12

16 2 REGIONALE ECONOMIE, MKB EN KANSEN VOOR SAMENWERKING 2.1 Overeenkomsten en verschillen regionale economie Het grensgebied in het noordwesten van Duitsland lijkt op Noord-Nederland. Het Weser-Ems gebied is grotendeels een plattelandsgebied waarin verspreid enkele kleinere steden liggen (Lingen, Nordhorn, Emden, Aurich, Meppen en Leer). 2 Verder weg liggen middelgrote steden als Oldenburg, Wilhelmshaven en Osnabrück. 3 Het is een relatief dunbevolkt gebied. De structuur van de regionale economie lijkt op die van Noord-Nederland, met een relatief groot belang van landbouw, industrie en bouw, en juist minder zakelijke dienstverlening. Er is ontegenzeggelijk een zekere mate van culturele verwantschap tussen de mensen aan beide kanten van de grens in termen van taal en geschiedenis. Zowel Noord-Nederland als het Weser-Ems gebied hebben te maken met vergrijzing en ontgroening van de bevolking en in sommige gebieden bevolkingskrimp. Met name vergrijzing en ontgroening hebben ook economische gevolgen: een toenemend gebrek aan arbeidskrachten en in het bijzonder vakmensen. In beide regio s wordt er beleid ontwikkeld om de gevolgen van de bevolkingsveranderingen bij te sturen. Tegelijkertijd biedt vergrijzing aan beide kanten van de grens kansen op bijvoorbeeld het gebied van healthy aging. Bevolking en bedrijven Noord-Nederland en regio Weser-Ems Noord-Nederland Regio Weser-Ems Bevolking 1,7 mln 2,5 mln Beroepsbevolking 1,1 mln 1,2 mln Bedrijfsvestigingen Bron: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Unternehmensregister), CBS, Kamer van Koophandel (Handelsregister; economisch actieve ondernemingen). Industrie De industrie is in het Weser-Ems gebied belangrijker dan in Noord-Nederland: bijna 1 op de 5 personen in het Weser-Ems gebied werkt in de industrie; in Noord-Nederland is dat 1 op de 7,5. Als aandeel van het bruto regionaal product (brp) gaat het in de regio Weser-Ems om ruim 22%; in Noord-Nederland om ruim 21%. In Duitsland is de industrie sowieso een grotere sector dan in Nederland met een groter aandeel in het aantal werkenden en in het bruto nationaal product (bnp); de Nederlandse economie kent een groter aandeel van zakelijke en financiële diensten. De belangrijkste industriële sectoren in het Weser-Ems gebied zijn de voedselindustrie, chemie, rubber- en kunststofindustrie, glas-, keramiek- en steenindustrie, autoindustrie, metaalindustrie en machinebouw, -reparatie en -installatie. Deze sectoren zijn goed voor ruim 70% van het aantal industriële bedrijven en van de industriële werkgelegenheid in het gebied. 2 Het inwoneraantal van deze steden ligt tussen de inwoners. Zie bijlage V voor een gebiedsafbakening van het Weser-Ems gebied. 3 Deze steden hebben tussen de inwoners. 13

17 Vergeleken met Noord-Nederland zijn er overeenkomsten en verschillen. Ook in Noord- Nederland nemen de voedselindustrie, en vooral de metaalindustrie en machinebouw, -reparatie en -installatie een belangrijke positie in in het totaal aantal bedrijven. De chemie en rubber en kunstsof zijn minder sterk vertegenwoordigd. De glas-, keramiek- en steenindustrie en auto-industrie zijn beperkt aanwezig in Noord- Nederland. Bouw De bouwsector is ook belangrijk in het Weser-Ems gebied: rond de 6-7% van het brp en de beroepsbevolking is gerelateerd aan de bouwsector. Dat is meer dan het Duitse gemiddelde. In Noord-Nederland is de bouw iets minder belangrijk rond de 5% van het brp en de beroepsbevolking maar eveneens Ostfriesland In Ostfriesland is de industrialisatie pas laat begonnen. Eeuwenlang werkte men in de landbouw en visserij. In de twintigste eeuw kwam daar verandering in: Emden ontwikkelde zich tot de zeehaven van het Ruhrgebied en mede daarom koos Volkswagen de stad in 1964 uit om er een fabriek te bouwen. De auto-industrie is de grootste werkgever van de regio. Door stijgende verkopen in Amerika en Azië laat de Duitse autobouwer de laatste tijd indrukwekkende groeicijfers zien. Verder werken nergens in Duitsland zo veel mensen in de scheepsbouw als in de westhoek van Ostfriesland. Omdat de Duitse overheid duurzame energieopwekking met afnamegaranties en vaste vergoedingen stimuleert, zijn de windmolens een interessante inkomstenbron. Net zoals in ons land klaagde men aanvankelijk over landschapsvervuiling, maar langzamerhand zien mensen de molens steeds meer als visitekaartje van het moderne Ostfriesland. ENERCON is na Volkswagen Emden de grootste werkgever van Ostfriesland. Voor de economie van Ostfriesland is ook de toeristische sector van groot belang. De meeste bezoekers zijn geen dagjesmensen, maar verblijven meerdere dagen of zelfs weken in de regio, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. De meeste Ostfriesen houden hun geschiedenis, taal en cultuur levendig. Voor hen staat het karakteristieke landschap, de kust en de wind van hun Heimat voor vrijheid. Het wel en wee van het gebied is echter sterk afhankelijk van externe ontwikkelingen. Decennia lang was de streek arm en afhankelijk van hulp van buitenaf. De economie van Ostfriesland is kwetsbaar voor invloeden van buitenaf: een beslissing op een hoofdkantoor buiten de regio, onrust in de Duitse energiepolitiek of een verregende zomer de streek merkt het meteen. belangrijker dan op het nationale niveau. Verder doet de bouw-sector in Duitsland het op dit moment redelijk goed, terwijl de bouwsector in Nederland als gevolg van vraaguitval in een crisis zit. Landbouw In de regio Weser-Ems werken relatief veel personen in de landbouw, bosbouw en visserij (bijna 5% van de beroeps-bevolking). Daar zit een opvallend verschil met Noord- Nederland: hier is maar een paar procent werkzaam in de landbouw. De Noord-Nederlandse landbouwsector is daarentegen goed voor 3,5% van het brp; in de regio Weser- Ems is dat rond de 2%. Dat duidt erop dat de landbouwsector in Noord-Nederland intensiever en efficiënter is dan die over de grens. Bremen De verder weg gelegen grootstedelijke gebieden zijn van een beduidend grotere schaal en ook van een ander karakter dan de steden in Noord-Nederland. Voor grensoverschrijdend ondernemen is met name Bremen relevant die stad ligt nog enigszins dichtbij. De beroepsbevolking van Bremen (Stadt) telt personen en er zijn bijna bedrijfsvestigingen. De stad Bremen heeft inwoners. Ter vergelijking: de grootste stad in Noord-Nederland (Groningen) heeft inwoners. In de regio Bremen gaat het om een dichtbevolkt, stedelijk gebied met een ander type economie. De structuur van de economie is meer gericht op sectoren als handel, logistiek en zakelijke diensten, en minder op landbouw en industrie. 4 4 Er is ook een bestuurlijk verschil: Bremen is de hoofdstad van een Land (deelstaat). Verder is Bremen onderdeel van Metropolregion Bremen-Oldenburg. Zie bijlage V. 14

18 2.2 Aard mkb, ketennetwerken en kenniseconomie Aard van mkb (KMU) Het midden- en kleinbedrijf (mkb) - Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) is over de grens iets anders van karakter. Het echte grootbedrijf met meer dan 250 werknemers omvat slechts een zeer klein percentage van alle bedrijven (0,3%); ook in Noord-Nederland is dat aandeel zeer gering. Het verschil zit in het middenbedrijf: er zijn in de regio Weser-Ems met name meer bedrijven in de categorie werknemers: bijna 10% tegen ruim 4% in Noord-Nederland. Het echte kleinbedrijf minder dan 10 werknemers is typisch voor (Noord-)Nederland: bijna 95% van alle bedrijven betreft het echte kleinbedrijf. In de regio Weser-Ems is dat rond de 88%. 5 Dit beeld geldt tot op zekere hoogte voor heel Duitsland. Ook in Duitsland als geheel en in steden als Bremen en Hannover is het middenbedrijf sterker vertegenwoordigd dan in Nederland. Omdat bedrijven voor internationale samenwerking en exportrelaties vaak enige schaal nodig hebben, is het verschil in bedrijfsomvang relevant. Duitsland kent een groter aandeel bedrijven die een grotere schaal hebben. In praktische zin betekent het dat de kleine Nederlandse mkb er vaker te maken krijgt met een mkb er in Duitsland die in schaal groter is. Familiebedrijven Voor de regio Weser-Ems is verder het grotere aandeel familiebedrijven in de economie een relevante factor. Volgens de theorie zouden familiebedrijven zorgen voor grotere stabiliteit van de regionale economie, doordat ze meer gericht zijn op de langere termijn en continuïteit van de onderneming. Het zijn vaak bedrijven met sterke regionale wortels, wat continuïteit in de regionale economie met zich meebrengt. Daarnaast wordt wel gesteld dat familiebedrijven meer gebruik maken van een vast netwerk van toeleveranciers, waarbij vertrouwen en het opbouwen van een langdurige relatie een grotere rol spelen dan prijs. Het betekent ook dat netwerken van toeleveranciers en afnemers vaak hecht zijn. Tot op zekere hoogte zijn deze netwerken echter ook gesloten. Het grotere aandeel van familiebedrijven kan in die zin een beperking zijn minder toegankelijk maar ook een kans, omdat een eenmaal verworven positie kan leiden tot een langdurige en stabiele zakelijke relatie. Het Emsland Sinds de jaren vijftig heeft het Emsland een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Economisch gaat het de regio al jaren voor de wind. Zo heeft het Emsland met 3,1% werkloosheid (juni 2012) het laagste werkloosheidspercentage van Niedersachsen. Ook het aantal inwoners van het Emsland blijft maar toenemen, tot zo n op dit moment. In de loop der jaren heeft de economische structuur van het Emsland aan diversiteit gewonnen. De regionale landbouwsector bestaat nu vooral uit moderne bedrijven in de intensieve veehouderij. Het Emsland heeft zo n 500 windmolens en 160 biogasinstallaties die samen met talloze zonnepanelen ruim tweederde van de regionale stroombehoefte afdekken. In de industriële sector valt het grote aantal familiebedrijven op. De bekendste ondernemingen uit de regio zijn de Meyer Werft in Papenburg (kader), jeneverstokerij Berentzen in Haselünne, gordijnenfabrikant ADO in Aschendorf en Krone, een producent van landbouwvoertuigen met fabrieken in Spelle en Werlte. Lingen is een centrum van de zware industrie. Wat zestig jaar geleden nog een armoedig niemandsland was, is nu een welvarende en zelfbewuste regio. David McAllister, de voormalige minister-president van Niedersachsen, noemde de groei van het Emsland een Erfolgsgeschichte (succesverhaal) waarvan andere Duitse regio s kunnen leren. Het succes in het Emsland heeft ook een keerzijde. Door ontgroening, de toestroom van senioren - onder andere uit Nederland - en het feit dat mensen steeds ouder worden, vergrijst het Emsland sterk. 5 Er zijn geen eenduidige, vergelijkbare cijfers over de gemiddelde omvang van het kleinbedrijf. 15

19 Cultuur Als laatste factor bij de aard van het mkb kan worden gewezen op verschillen in de cultuur van ondernemen tussen Nederland en Duitsland. Dan gaat het met name om een meer formele en hiërarchische manier van ondernemen in Duitsland. Alhoewel kan worden gesteld dat de jongere generatie daar minder aan hecht die is als het ware meer locker is het nog steeds een verschil. Die culturele verschillen kunnen tot meerwaarde leiden, maar ook tot misverstanden. Zo hebben managers van Duitse mkbbedrijven vaak een technische achtergrond, terwijl Nederlandse managers lang niet altijd thuis zijn in de technische finesses van het product dat ze leveren. Daarbij komt dat over het algemeen de Duitse ondernemer hecht aan aspecten als een goede beheersing van de Duitse taal, en betrouwbaarheid. Op dit punt is vanuit de gesprekken ook een kritisch beeld te geven. Nederlandse mkb ers staan bekend om hun hit-and-run gedrag: ze investeren niet in het opbouwen van een duurzame relatie wat een risico voor structurele samenwerking is. Duitsers op hun beurt kunnen vaak geen Nederlands spreken en staan er daarom bijvoorbeeld op de Nederlands-Duitse Promotiedagen wat verloren bij ze zijn afhankelijk van de talenkennis van de Nederlanders. Ketennetwerken Culturele verschillen In de gesprekken die zijn gevoerd kwam regelmatig het volgende beeld naar voren: de losse, nieuwsgierige Nederlanders zorgen voor de creativiteit, de gestructureerde Duitsers voor het maken van de protocollen. Of: Duitsers zijn goed in maken (ingenieurs), Nederlanders in organiseren en verbinden. Samenwerking over de grens zal in de praktijk van het ondernemen de vorm hebben van wederzijdse toelevering of afname van (tussen)producten en kennis. Het is daarom relevant om het Duitse mkb in de grensregio te bezien vanuit het perspectief van netwerken van productketens. Het kan daarbij aan de ene kant gaan om kleinschalige, specifieke ketens. Het betreft dan 1-op-1 relaties tussen één of enkele afnemers en toeleveranciers. Over het algemeen is het lastig om daar als bedrijf van over de grens tussen te komen; toevallige contacten zullen een belangrijke rol spelen. Als het gaat om kleinschalige, specifieke ketens kan ook worden gewezen op Nederlandse bedrijven die al eigen vestigingen over de grens hebben, en vice versa. 6 Ook op die manier kan een keten van internationale samenwerking ontstaan. Aan de andere kant kan het gaan om grootschalige ketennetwerken rondom een aantal economische speerpunten. Vaak is er één grote eindgebruiker (of enkele grote eindgebruikers) die de stromen in de keten bepaalt (bepalen). Aan Duitse kant is een aantal productieketens aan te wijzen, waar in beginsel kansen liggen voor mkb ers uit Noord-Nederland in de sfeer van toeleveranties. Door het (bijna) afwezig zijn van beeldbepalende grootbedrijven in Noord-Nederland, zijn er op vergelijkbare wijze niet direct ketennetwerken aan te wijzen waar voor Duitse toeleveranciers veel kansen liggen. Zonder volledig te zijn, is aan Duitse kant een aantal economische ketennetwerken of clusters relevant (zie de tabel). Daarbij kan een aantal opmerkingen worden gemaakt. Over het algemeen is er in Duitsland veel ervaring met de praktijk van duurzame energie en heeft Duitsland daarin een voorsprong. Samenwerking zou moeten worden gezocht in kennis en kunde waarin Nederlanders en Duitsers elkaar versterken; het zal vooral gaan om specifieke marktniches en/of technologievelden. 6 Van dit type samenwerking zijn er voorbeelden, maar is geen kwantitatief overzicht beschikbaar. 16

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen Aanvalsplan Internationaal ondernemen VOORWOORD Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In onze snel veranderende wereld zien we steeds meer een markt ontstaan.

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

E i n d r a p p o r t

E i n d r a p p o r t E e n d u u r z a a m E i n d r a p p o r t E Z p u b l i c a t i e n u m m e r 0 4 O I 0 6 1 Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied E e n d u u r z a a m E i n

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014

Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. 25 september 2014 Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail: postbus@prvlimburg.nl www.limburg.nl Naamloos-5

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Inhoud Voorwoord voorzitter Inleiding Euregionale Verankering Draagvlak Overeenkomsten Verbindingen en kansen Euregionale

Nadere informatie

NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT

NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT Onderzoek economische betekenis Watertechnologie 2012 NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE:

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Samen werken met nieuwe ondernemers

Samen werken met nieuwe ondernemers Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag Jaarverslag 21 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Van de voorzitter 3 1 Het

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Belang van het hbo voor de regionale economie

Belang van het hbo voor de regionale economie Belang van het hbo voor de regionale economie Kenniscirculatie tussen het midden- en kleinbedrijf en hogescholen in de regio Heike Delfmann Sierd Jan Koster Piet Pellenbarg Rijksuniversiteit Groningen/

Nadere informatie

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid

De Uitdaging. Beleidsnota internationaal beleid De Uitdaging Beleidsnota internationaal beleid Versie november 2012 Voorwoord. Voor u ligt de beleidsnotitie waarin beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd over het internationaal beleid van de gemeente

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Ver weg maar toch dichtbij

Ver weg maar toch dichtbij Ver weg maar toch dichtbij De positie van de zeevaartsector in de Nederlandse maritieme cluster Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie Regionale hotspots Broedplaatsen voor innovatie oktober 2014 Colofon Fotografie John Lund/Getty Images Ontwerp 2D3D Design, Den Haag Druk Quantes, Den Haag Oktober 2014 ISBN 9789077005705 Verkoopprijs

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden

LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden INHOUD Aan de lezer Een stedelijke Agenda voor Noord-Nederland 4 1 Steden als dynamo s van bedrijvigheid

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie