GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011"

Transcriptie

1 GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN SITUATIE OP 31/12/2011 BAROMETRE DE LA SANTE DES ENTREPRISES BELGES SITUATION AU 31/12/2011

2 HANDELSINFORMATIE bron van zekerheid Van beknopte tot zeer gedetailleerde handelsrapporten over Belgische en buitenlandse ondernemingen. De gegevens worden geëvalueerd met betrekking tot kredietwaardigheid en zijn op diverse manieren raadpleegbaar. DATABASE MARKETING bron van succes Creatie, verrijking en optimalisatie van uw business-to-businessbestanden, gebaseerd op de gigantische Graydon-databank en een jarenlange knowhow in gegevensbeheer. CALL CENTER bron van contact Lead generation & qualification, telefonische opvolging van uw facturen in uw naam, verrijking van uw bestanden, opvolging van uw mailings,... kortom, u kan zich toespitsen op uw kernactiviteit. Onze specialisten van het Call Center vullen u hierbij aan. INCASSO bron van inkomsten Curatieve maatregelen zorgen ervoor dat uw geld op uw rekening staat: van rappelbrieven, telefonische contacten tot juridische opvolging. OPLEIDINGEN bron van deskundigheid De Graydon Business Academy (voorheen Academy for Credit Management) verzorgt hoogstaande opleidingen en lunchcauserieën over creditmanagement en debiteurenbeheer, met medewerking van docenten uit de academische wereld en de praktijk. INFOS COMMERCIALES source de sécurité Pour des rapports commerciaux résumés ou détaillés concernant des belges ou étrangères. Evaluation de données. Informations consultables de diverses manières. DATABASE MARKETING source de succès Création, enrichissement et optimalisation des fichiers «business-to-business» à l aide de la gigantesque base de données Graydon Belgium et d un savoir-faire accumulé depuis de nombreuses années en matière de gestion des données. CALL CENTER source de contact Lead generation & qualification, suivi téléphonique de vos factures en votre nom, enrichissement téléphonique de vos fichiers, suivi téléphonique de vos publipostages,... En conclusion, vous pouvez vous concentrer sur votre activité essentielle. Nos spécialistes du Call Center vous y assisteront. RECOUVREMENT source de revenus Grâce à des mesures curatives votre argent se trouve sur votre compte: de lettres de rappel, contacts téléphoniques jusqu au suivi juridique. FORMATIONS source de compétences La Graydon Business Academy (appelée auparavant Academy for Credit Management) offre des formations de haut niveau et des déjeuners-causeries en gestion du crédit et des débiteurs, en collaboration avec des enseignants du monde académique et des spécialistes travaillant sur le terrain.

3 INHOUD CONTENU 1. Inleiding Graydon Belgium en de modellen voor faillissement en succes Afbakening en omschrijving van het onderzoeksveld Algemene waarnemingen inzake knipperlichten bij gefailleerden in Alarmwaarde van het knipperlicht 7 2. Analyse van de knipperlichten Knipperlicht 1: Eigen vermogen kleiner dan 50% van het kapitaal Knipperlicht 2: Algemene schuldgraad meer dan 100% Knipperlicht 3: Protesten op wisselbrieven Knipperlicht 4: Vervallen schulden naar fiscus of RSZ Knipperlicht 5: Dagvaardingen van de RSZ Knipperlicht 6: Rentabiliteit twee opeenvolgende jaren negatief Knipperlicht 7: Geen publicatie van de jaarrekening voor de jongste twee opeenvolgende jaren Knipperlicht 8: Bestuurder is in dezelfde functie gesignaleerd in een failliete onderneming Knipperlicht 9: FiTo -meter sterk negatief Knipperlicht 10: Voorlopig bewindvoerder aangesteld Knipperlicht 11: Liquiditeit kleiner dan 0, Knipperlicht 12: Graydon Sociale Score (GSS) negatief Knipperlicht 13: Basislimietbedrag negatief Belang voor het handelsonderzoek van het aantal knipperlichten per bedrijf Besluit Introduction Graydon Belgium et les modèles de faillite et de succès Balisage et description du champ d investigation Observations générales concernant les clignotants des en faillite en Valeur d alarme du clignotant 7 2. Analyse des clignotants Clignotant 1: Fonds propres inférieurs à 50% du capital Clignotant 2: Taux d endettement général supérieur à 100% Clignotant 3: Protêts Clignotant 4: Dettes vis-à-vis du fisc ou de l ONSS venues à échéance Clignotant 5: Citations par l ONSS Clignotant 6: Rentabilité négative pendant deux années successives Clignotant 7: Pas de publication de comptes annuels successivement pour les deux dernières années Clignotant 8: Administrateur signalé dans la même fonction dans une entreprise en faillite Clignotant 9: FiTo -mètre fortement négatif Clignotant 10: Désignation d un administrateur provisoire Clignotant 11: Liquidités inférieures à 0, Clignotant 12: Score Social Graydon (GSS) négatif Clignotant 13: Montant limite de base négatif Importance du nombre de clignotants par entreprise pour l enquête commerciale Conclusion 22 Graydon Belgium nv /sa Uitbreidingstraat 84 b1 BE-2600 Berchem T: (0) F: (0) Tekst: Eric Van den Broele Lay-out: Nicky Sterck

4 GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN Inleiding 1. Introduction 1.1. Graydon Belgium en de modellen voor faillissement en succes Graydon Belgium nv onderhoudt en voedt een databank waarin elke in België gevestigde economische entiteit, drager van een ondernemingsnummer, wordt teruggevonden. De belangrijke diversiteit aan bronnen zorgt ervoor dat eender welke onderneming - van de allergrootste firma tot het kleinste zelfstandige bedrijf - van bij het ontstaan wordt geregistreerd. Zodoende profileert de Graydon-databank zich als een reusachtige en gemakkelijk hanteerbare bibliotheek waar op evidente wijze alle officiële stukken met betrekking tot een onderneming, zoals jaarrekeningen, oprichtingsaktes en diverse publicaties in het Staatsblad, worden teruggevonden. Naast de bundeling van officiële bronnen worden vele andere (zoals enquêtes, lectuur van kranten, gegevensverzameling rechtstreeks bij de bedrijven, rechtstreeks contact met diverse instanties,...) nauwkeurig up-todate gehouden. Eric Van den Broele Deputy Senior Manager Research, Graydon Belgium 1.1. Graydon Belgium et les modèles de faillite et de succès Graydon Belgium sa alimente et entretient une base de données reprenant toutes les entités économiques sises en Belgique, et porteuses d un numéro d entreprise. Grâce à la grande diversité de sources, n importe quelle entreprise, de la plus grande société à la plus petite entreprise indépendante, y est enregistrée dès sa création. La base de données Graydon se profile comme une bibliothèque géante et facile, dans laquelle sont classés de manière synoptique tous les documents officiels concernant les, comme les comptes annuels, les actes de constitution et les diverses publications au Moniteur belge. Outre les compilations des sources officielles, bien d autres informations encore (enquêtes, lecture des journaux, données collectées auprès des, contact direct avec diverses instances,...) y sont conservées et actualisées. Inderdaad sporen de 140 Graydon-medewerkers, zich scrupuleus houdend aan regelgeving ter zake, met de grootst mogelijke systematiek elk bijkomend gegeven op dat een beter inzicht verschaft in de actuele toestand van de individuele vennootschap of eenmanszaak. De verwerking van de informatiestroom genereert meer dan tachtig knipperlichten waarvan er, in overleg met de U.R.H.B., slechts dertien in deze studie worden besproken. Die signalen vormen op hun beurt, via diverse statistische analyses en wegingen, de voedingsbodem voor de hieronder geciteerde beoordelingssystemen. Op basis van het volledige gegevenspalet worden actief eigen scoresystemen toegepast die zowel de faillissementskans als de groeimogelijk-heden van een bedrijf inschatten. Hiertoe is van bij Graydon s ontstaan een traditie opgebouwd van diepgaand onderzoek, zowel intern als in nauwe samenwerking met de diverse universitaire onderzoekscentra die ons land rijk is. Volledigheidshalve wijzen we op het feit dat in deze studie een aantal knipperlichten individueel worden geëvalueerd op hun alarmwaarde. Onderhavige studie is dan ook bedoeld als aanvullende documentatie ten behoeve van de lezers-handelsrechters van dit tijdschrift. Het is echter geenszins de weergave van de analysemethodiek die Graydon in haar eigen modellen en toepassingen hanteert. Ook zal de lezer begrijpen dat de alarmwaarde van het individuele knipperlicht haar beperkingen kent. Het zijn de op basis van jarenlang onderzoek ontwikkelde - slechts ten dele in deze studie betrokken- Graydon-modellen, die de verschillende knipperlichten en andere gegevens via doorgedreven analyse en weging benaderen, die Graydon in staat stellen accurate uitspraken te doen over kansen op faillissement en succes. Graydon Belgium is fier op de intense samenwerking met de verschillende rechtbanken van koophandel en met het vertrouwen dat de rechtbanken in het bedrijf stellen. Op de handelsrechtbanken bestaat de uitdrukkelijke wil de kamers voor handelsonderzoek de nodige instrumenten in handen te geven, opdat de werkzaamheden efficiënt kunnen verlopen. Op de meeste handelsrechtbanken wordt op systematische wijze het handelsonderzoek gedocumenteerd met de objectieve gegevens en interpretatiesystemen die Graydon ter beschikking stelt. Omgekeerd engageert Graydon zich, en dit van in den beginne, om op geen enkele wijze gebruik te maken van kennis die mogelijkerwijs kan afgeleid worden uit de bevragingen door diezelfde rechtbanken. We blijven hopen dat deze samenwerking de rechtbanken ondersteunt in hun streven bedrijven in moeilijkheden ruim tijdig op te sporen, zodat de rechtbanken daadwerkelijk kunnen bijdragen tot hun herstel. Les 140 collaborateurs Graydon passent au crible, en respectant strictement la législation en la matière, avec la plus grande systématique, toute nouvelle donnée offrant une meilleure vue de la situation actuelle des individuelles ou unipersonnelles. Le traitement du flux d information génère plus de quatre-vingts clignotants dont, en concertation avec l U.J.C.B., seulement treize sont présentés dans cette étude. Ces signaux forment à leur tour, via diverses analyses statistiques et pondérations, la base nourricière pour les systèmes d évaluation évoqués ci-après. Sur base de la palette complète des données, des systèmes de scoring propres sont également activement exploités pour évaluer les risques de faillite et les possibilités de croissance d une entreprise. À cet effet, dès la constitution de l entreprise, on a instauré une tradition d enquête approfondie, tant au niveau interne qu en étroite collaboration avec les différents centres de recherche universitaires présents dans notre pays. Pour être complets, nous signalons que dans cette étude, certains clignotants sont évalués individuellement quant à leur valeur d alarme. La présente étude est donc conçue comme une documentation complémentaire pour les lecteurs-juges des tribunaux de commerce de ce magazine. Elle ne reflète en aucune façon la méthode d analyse que Graydon applique dans ses propres modèles et applications. Le lecteur comprendra également que la «valeur d alarme» de chaque clignotant a ses limites. Ce sont les modèles Graydon, conçus sur la base d une longue enquête et seulement abordés partiellement dans cette étude, qui révèlent les différents clignotants et d autres données issus d une analyse et d une pondération minutieuses et qui permettent à Graydon de formuler des prévisions précises en matière d échec et de succès. Graydon Belgium est fière de la collaboration intense avec les différents tribunaux de commerce et de la confiance que ceux-ci portent à notre entreprise. Les tribunaux manifestent leur volonté de donner aux chambres d enquête commerciale les instruments nécessaires pour mener efficacement leur tâche à bien. Dans la plupart des tribunaux de commerce, il apparaît que les enquêtes commerciales sont systématiquement documentées par les données objectives et les systèmes d interprétation mis à disposition par Graydon. D autre part, Graydon s engage, et ceci depuis le début, à ne pas utiliser la connaissance qui peut être déduite des questions posées par ces mêmes tribunaux. Nous espérons que cette collaboration soutiendra les tribunaux dans leur effort de détecter à temps les en difficulté, afin de pouvoir contribuer véritablement à leur sauvetage. 4 Graydon Belgium

5 2011 BAROMETRE DE LA SANTE DES ENTREPRISES BELGES 1.2. Afbakening en omschrijving van het onderzoeksveld Het onderhavige onderzoek is volledig toegespitst op de rechtspersonen of structuren die rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met het uitoefenen van een handelsactiviteit. Hierdoor worden enkel constructies bestudeerd die effectief faillissementsgevoelig zijn. Vervuiling van statistieken én van projecties ten opzichte van een totale populatie wordt zodoende vermeden. Inderdaad zou het weinig kies zijn de faillissementskansen van bijvoorbeeld handels af te wegen ten opzichte van een totale populatie van geregistreerde entiteiten waaronder ministeries, OCMW s, vzw s en dergelijke. In totaal werden binnen de op 31 december 2011 actieve populatie vennootschapsvormen geselecteerd voor verder onderzoek. Dezelfde criteria toegepast op de faillissementen uitgesproken in de loop van het jaar 2011 leverden cases op. Praktisch betekent dit dat het jaar 2011 een aanwas kende van het aantal van +4,67% (einde 2011 was dat +3,63%, einde 2010 was er nauwelijks groei ten opzichte van 2009, einde 2009 waren er 1,4% meer bedrijven actief dan einde 2008, terwijl de groei het jaar voordien was er nog een van 4,8%), terwijl het aantal faillissementen binnen diezelfde selectie beduidend sterker steeg: 526 cases meer dan het jaar voordien of een toename met 6,74%. Wegens de terecht door de rechtbank vereiste objectieve grond der knipperlichten opteren we ervoor om, binnen het kader van deze studie, enkel die signalen te gebruiken die objectief en onweerlegbaar vaststelbaar zijn. Dit betekent dat het ofwel gaat om signalen die uit de jaarrekening worden gehaald (ratio s), ofwel om signalen die een duidelijke rechtsgrond hebben (dagvaardingen RSZ, protesten op wissels,...). Daarnaast worden drie beoordelingssystemen (de FiTo -meter, de Graydon Sociale Score en het basislimietbedrag) gebruikt die Graydon weliswaar als onderdeel van haar modellen aanwendt, maar die volgens een vaste formule worden berekend op basis van de hierboven vernoemde objectieve signalen. Er moet worden opgemerkt dat de bevoegde rechters de signalen, in combinatie met andere factoren én op basis van de eigen ruime ervaring en knowhow, beoordelen. Voor elk knipperlicht wordt geprojecteerd in welke mate het wordt waargenomen, zowel binnen de actieve populatie als binnen de populatie bedrijven die in de loop van 2011 failliet werd verklaard. Door deze benadering wordt uitdrukkelijk getoond in welke verhouding een welbepaald knipperlicht staat ten opzichte van zowel in 2011 actieve als in 2011 gefailleerde ondernemingen. De alarmwaarde van het knipperlicht wordt hiermee statistisch onderbouwd. Voor elk knipperlicht wordt rekening gehouden met de gerechtelijke territoria (de arrondissementen). Bij eerdere publicaties werd ook een tweede tabel geprojecteerd die telkens rekening hield met de staatkundige structuren. Gezien er voor de uitgave van dit tijdschrift werd gekozen ook een overzicht te geven met betrekking tot de evolutie van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen, werd er ook ditmaal voor geopteerd deze tabellenreeks niet te publiceren. De volledige tabellenreeksen worden, samen met een benadering van de knipperlichten die van toepassing zijn op eenmanszaken, gelijktijdig met deze studie gepubliceerd op de webstek Al het cijfermateriaal heeft betrekking tot het jaar Feiten zijn ofwel dat jaar vastgesteld, ofwel is de continuïteit van een eerder geregistreerd gegeven aangetoond Balisage et description du champ d investigation La présente enquête est entièrement consacrée aux personnes morales ou aux structures qui peuvent être directement liées à l exercice d une activité commerciale. À cet effet, on analyse uniquement les structures qui courent un risque réel de faillite. Ce faisant, on évite ainsi la pollution des statistiques et des projections par rapport à une population totale. En effet, il serait peu judicieux de pondérer les risques de faillite des commerciales, par exemple, par rapport à une population totale d entités enregistrées comprenant notamment des ministères, des CPAS, des ASBL et autres. Au total, ont été sélectionnées pour l étude parmi la population active au 31 décembre Les mêmes critères appliqués aux faillites prononcées dans le courant de l année 2011 ont produit cas. Dans la pratique, cela signifie pour l année 2011 une hausse du nombre de sociétés de +4,67% (fin 2011, elle était de +3,63%, fin 2010 l on ne comptait guère de croissance par rapport à 2009, fin 2009 l on comptait une augmentation de 1,4% de plus d en activité qu à la fin 2008, mais la croissance de l année précédente était de 4,8%), tandis que le nombre de faillites dans la même sélection a considérablement augmenté : 526 cas de plus que l année précédente, soit une croissance de 6,74%. En raison du fondement objectif des clignotants exigé à juste titre par le tribunal, dans le cadre de cette étude, nous avons décidé d utiliser uniquement les signaux pouvant être établis de manière objective et incontestable. Cela signifie qu il s agit soit de signaux obtenus à partir de comptes annuels (ratios), soit de signaux présentant un fondement juridique clair (citations ONSS, protêts, etc.). En outre, on utilise trois systèmes d évaluation (le «FiTo -mètre», le Score Social Graydon et le montant limite de base) sans doute exploités par Graydon dans ses modèles, mais qui sont calculés à l aide d une formule fixe sur la base des «signaux objectifs» précités. Il convient de remarquer que le tribunal utilise uniquement les clignotants comme instrument de base. Ce sont les juges compétents qui évaluent les signaux sur la base de leur savoir-faire et de leur propre expérience. Pour chaque clignotant, on a également projeté la fréquence, aussi bien sur la population active que sur les qui ont été déclarées en faillite en Cette approche permet de montrer clairement la position d un clignotant déterminé par rapport aux actives ou faillies en La valeur d alarme du clignotant est ainsi étayée de manière statistique. Pour chaque clignotant, on a tenu compte des territoires judiciaires (les arrondissements). Lors de publications précédentes, un deuxième tableau fut projeté qui à chaque fois tenait compte des structures politiques. Vu que pour l édition de ce magazine on a opté pour y ajouter un aperçu relatif à l évolution de la Loi sur la Continuité des Entreprises, on a également préféré ne pas publier ces statistiques cette fois-ci. Les séries de tableaux, ainsi que l approche applicable aux sociétés unipersonnelles pour les clignotants, ont été publiées en même temps que cette étude sur le site web Tous les chiffres concernent l année Les faits ont été constatés au cours de cette année ou marquent la continuité de données déjà enregistrées. Graydon Belgium 5

6 GEZONDHEIDSBAROMETER VAN DE BELGISCHE ONDERNEMINGEN Algemene waarnemingen inzake knipperlichten bij gefailleerden in Observations générales concernant les clignotants des en faillite en 2011 OVERZICHT VAN VENNOOTSCHAPPEN Situatie per 31 december APERCU DES SOCIÉTÉS Situation au 31 décembre 2011 ondernemingen Nombre d ondernemingen met knipperlicht Nombre d avec clignotant Faillissementen 2011 analyse analyse Brussel - Bruxelles /Halle/Vilvoorde ,18% ,98% 22,85% ,58% 29,75% Brugge ,53% ,18% 3,40% 157 0,95% 1,89% Ieper ,94% ,10% 0,74% 27 0,62% 0,32% Kortrijk ,76% ,97% 4,15% 200 0,90% 2,40% Oostende ,45% ,93% 1,39% 97 1,42% 1,17% Veurne ,03% ,28% 1,02% 44 0,91% 0,53% Dendemonde ,55% ,18% 4,70% 377 1,44% 4,53% Gent ,12% ,33% 5,40% 296 1,03% 3,56% Oudenaarde ,64% ,55% 1,45% 77 1,00% 0,92% Antwerpen ,16% ,35% 12,84% ,97% 13,63% Mechelen ,15% ,87% 2,92% 146 0,99% 1,75% Turnhout ,36% ,95% 3,92% 307 1,50% 3,69% Leuven ,30% ,64% 3,96% 201 1,00% 2,41% Hasselt ,60% ,46% 4,07% 336 1,55% 4,04% Tongeren ,18% ,09% 2,88% 250 1,67% 3,00% Mons ,23% ,06% 2,40% 243 2,30% 2,92% Charleroi ,99% ,08% 3,30% 392 2,75% 4,71% Tournai ,97% ,44% 2,08% 209 2,24% 2,51% Dinant ,03% ,51% 1,01% 100 2,04% 1,20% Namur ,95% ,49% 2,07% 184 1,99% 2,21% Arlon ,43% ,79% 0,46% 41 2,01% 0,49% Marche-en-Famenne ,47% ,66% 0,48% 33 1,50% 0,40% Neufchâteau ,55% ,87% 0,54% 41 1,57% 0,49% Eupen ,47% ,23% 0,41% 23 1,05% 0,28% Liège ,98% ,84% 4,03% 443 2,35% 5,32% Huy ,93% ,79% 0,89% 83 1,89% 1,00% Verviers ,39% ,09% 1,34% 102 1,55% 1,23% Nivelles ,63% ,28% 5,28% 305 1,40% 3,66% BELGIE - BELGIQUE ,00% ,42% 100,00% ,76% 100,00% Commentaar Verschillende internationale studies tonen aan dat bedrijven die naar het faillissement toeglijden een vrij gelijklopend stramien volgen, waarbij vaak jaren voor het faillissement die bedrijven eerst welbepaalde (soms extern waarneembare) defecten vertonen die naderhand worden bevestigd door voor de buitenwereld duidelijk waarneembare fouten. Eerste niet onbelangrijke vaststelling: ondanks het feit dat zeker tegen het einde van 2010 sprake was van een economische revival, bleken in de praktijk de gevolgen van de crisisperiode verder na te zinderen. Bovendien werkte de tweede crisisgolf die doorbrak in september 2011 sneller op de gezondheidsgraad van de bedrijfswereld in. We noteren voor 2011 een stijging van het aantal ondernemingen dat minstens één van de dertien knipperlichten vertoont van cases in 2009 (34,95% van de totale populatie) over cases in 2010 (33,4% van de totale populatie) naar cases in 2011 (34,42% van de totale populatie). Ook vinden we bij verdere analyse (op de volgende bladzijden) dat binnen de groep bedrijven mét knipperlichten we een verder stijging waarnemen van vooral financiële knipperlichten. Deze cijfers bevestigen opnieuw uitdrukkelijk dat de crisisgolven in eerste instantie die bedrijven die reeds voordien problemen kenden verder hebben aangetast. Gesteld dat het relatieve aantal bedrijven mét knipperlichten in een welbepaald arrondissement mag gelden als graadmeter voor de gezondheidssituatie van de bedrijven in dat arrondissement, zijn er over het land opmerkelijke verschillen te noteren. Inderdaad mag desgevallend opnieuw het arrondissement Ieper met slechts 27,1% (verleden jaar nog 25,69%) ondernemingen met knipperlichten gelden als dat arrondissement met relatief het grootste aantal gezonde ondernemingen. Ook de arrondissementen Dendermonde (29,18% met knipperlichten) en Kortrijk (29,97% met knipperlichten) scoren bijzonder goed. Oudenaarde (30,55% met knipperlichten) evolueerde sterker neerwaarts dan enkele omliggende arrondissementen en werd, in vergelijking met de toestand verleden jaar, ingehaald zowel door de arrondissementen Kortrijk en Gent (30,33% met knipperlichten). Ook Hasselt scoort nu beter (30,46% met knipperlichten). Het arrondissement Nijvel piekt negatief met 39,28% (verleden jaar 37,65% ondernemingen met knipperlichtensignaletiek), en scoort hiermee voor het eerst nog slechter dan het Brusselse, dat een betere score laat noteren dan in 2010 (nu 38,98% ondernemingen, verleden jaar nog 40,2%). De gerechtelijk arrondissementen Charleroi (38,08% ondernemingen) en Bergen (37,06% ondernemingen) evolueerden eveneens ongunstig en halen zo een gunstig evoluerend Aarlen (36,79% ondernemingen, verleden jaar 37,15%) weg van een derde plaats Commentaire Plusieurs études internationales indiquent que les qui se rapprochent de la faillite ont des parcours relativement similaires selon lesquels, souvent plusieurs années avant la faillite, les connaissent déjà des problèmes évidents (parfois évaluables de l extérieur) qui seront ensuite confirmés par des erreurs parfaitement claires aux yeux des observateurs externes. Première observation non négligeable : malgré une certaine reprise économique, surtout fin 2010, les conséquences de la crise ont continué à se faire ressentir. La seconde vague de crise, qui a débuté en septembre 2011, a produit ses effets plus rapidement sur la santé des. On observe en 2011 une augmentation de nombre d présentant au moins un des treize clignotants, de cas en 2009 (34,95% de la population totale) à cas en 2010 (33,4% de la population totale), et cas en 2011 (34,42% de la population totale). L analyse (en pages suivantes) révèle que dans le groupe des avec des clignotants, on observe une nouvelle hausse des clignotants financiers surtout. Ces chiffres confirment à nouveau explicitement que les vagues de crise ont touché principalement les qui étaient déjà en difficulté. En admettant que le nombre relatif d avec clignotants dans un arrondissement donné peut faire office de Baromètre pour la santé des dans cet arrondissement, on remarque des différences notables à l échelle nationale. En effet, l arrondissement d Ypres, avec seulement 27,1% d avec clignotants (alors que l année passée il s agissait encore de 25,69%), peut à nouveau être considéré comme l arrondissement ayant le plus grand nombre - relatif - d sans clignotants. Autrement dit, l arrondissement d Ypres comporte donc le plus grand nombre d saines. Aussi les arrondissements de Termonde (29,18% avec clignotants) et de Courtrai (29,97% avec des clignotants) présentent un score favorable. Audenarde (30,55% avec clignotants) a davantage régressé que quelques arrondissements environnants et a été, en comparaison avec la situation de l année dernière, rattrapé par les arrondissements de Courtrai et Gand (30,33% avec des clignotants). Hasselt remporte un meilleur score à présent (30,46% avec des clignotants). L arrondissement de Nivelles atteint un pic négatif, avec 39,28% (l année dernière, 37,65% d avec une signalétique de clignotant), et remporte ainsi un score inférieur à celui de la région de Bruxelles, qui fait pourtant mieux qu en 2010 (à présent 38,98% d, l année dernière 40,2%). Les arrondissements judiciaires de Charleroi (38,08% d ) et de Mons (37,06% d ) ont également évolué négativement et évincent ainsi de la troisième place Arlon, qui évolue tranquillement (36,79% des, l année dernière 37,15%). 6 Graydon Belgium

7 2011 BAROMETRE DE LA SANTE DES ENTREPRISES BELGES 1.4. Alarmwaarde van het knipperlicht Hoe sterk weegt een welbepaald knipperlicht? Dit kan eenvoudig worden berekend door te bepalen hoe vaak een faillissement werd uitgesproken nadat het knipperlicht werd vastgesteld. Hiervoor gaan we na bij hoeveel bedrijven die in 2011 failliet werden verklaard het signaal vroegtijdig voorkwam. Dit wordt in verhouding geplaatst tot het totaal aantal keren dat we datzelfde signaal vaststellen bij ondernemingen die per 31 december 2011 nog actief waren. Inderdaad werden in 2011 binnen de wereld der meer dan één bedrijf per groep van 56,8 failliet verklaard: de zwaarste score ooit. Einde 2010 was dat één per 57,8, in 2009 één per 57,5 maar in 2007 was dat nog één per 65. Anders gesteld: na een positieve trendbreuk in 2010 evolueert 2011 terug negatief: naar verhouding zijn zelfs nooit eerder zo veel bedrijven die de samen met de U.R.H.B. gedefinieerde ziektesymptomen vertonen, bovendien worden naar verhouding meer faillissementen uitgesproken Valeur d alarme du clignotant Quel est le poids d un clignotant donné? Cela peut être calculé de manière simple en déterminant la fréquence des jugements de faillite après la constatation du clignotant. Pour ce faire, on a déterminé le nombre de sociétés qui ont été déclarées en faillite en 2011 et pour lesquelles ce signal est apparu. Cela a été comparé au nombre total de reprises auquel ce même signal a été constaté dans les qui étaient encore actives au 31 décembre Dans le monde des sociétés, plus d une entreprise sur 56,8 a été déclarée en faillite en 2011 : le plus mauvais score de tous les temps (fin 2010 une sur 57,8, en 2009 une sur 57,5 et seulement une sur 65 en 2007). Autrement dit : après une inversion de tendance positive en 2010, 2011 évolue à nouveau dans le sens négatif. Proportionnellement, il n y a jamais eu autant d présentant les symptômes de maladie définis en collaboration avec l U.J.C.B., et autant de faillites prononcées. Enerzijds blijkt hieruit dat de rechtbanken die in 2010 vaak wegens van de naweeën van de eerste crisisigolf uit 2008 een soepelere houding aannamen, die houding naderhand opnieuw verstrengden. Anderzijds bleek de beperkte groei van de bedrijven die gebruik - maken van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen een onvoldoende vangnet om de vele bedrijven in moeilijkheden, die er in 2011 bijkwamen, op te vangen. Onderstaande tabel geeft weer in hoeveel gevallen het knipperlicht in 2011 effectief gevolgd werd door een faillissementsuitspraak alsook het procent van de per 31/12/2011 actieve en het procent van de in 2011 failliet verklaarde bedrijven waar een specifiek knipperlicht voorkomt Eén fal.per... ondernemingen Une faillite par Eén fal.per... ondernemingen Une faillite par... D une part il s avère que les tribunaux qui avaient adopté une position plus souple en 2010, souvent à cause des séquelles de la première vague de crise en 2008, ont à nouveau durci le ton. D autre part, la croissance limitée des ayant fait usage de la Loi sur la Continuité des Entreprises s est avérée un filet de sécurité insuffisant pour les nombreuses s étant retrouvées en difficulté en Le tableau ci-dessous indique le nombre de cas dans lesquels le clignotant a été effectivement suivi en 2011 d un jugement de faillite, ainsi que le pourcentage des sociétés actives au 31 décembre 2011 et déclarées en faillite en 2011 et dans lesquelles un clignotant spécifique est apparu Eén fal.per... ondernemingen Une faillite par Eén fal.per... ondernemingen Une faillite par Eén fal.per... ondernemingen Une faillite par Eén fal.per... ondernemingen Une faillite par % bij faillerende ondernemingen % auprès des faillies % bij actieve ondernemingen % auprès des actives onderzoek april étude avril 2012 Rentabiliteit 2 jaar negatief Rentabilité négative pendant 2 années successives 27,5 28,7 42,2 59,5 72,1 41,4 11,8% 8,5% Liquiditeit < 0,5 Liquidité < 0,5 40,9 44,1 42,8 71,9 90,2 40,4 23,0% 16,3% Algemene schuldgraad > 100% Degré d endettement général supérieur à 100% 30,1 34,1 31,9 50,1 63,9 30,6 22,6% 12,0% Eigen vermogen < 50% kapitaal Fonds propres inférieurs à 50% du capital 25,9 28,1 26,8 25,8 41, ,9% 18,1% Basislimietbedrag negatief Montant limite de base négatif 7,8 8,2 11,5 17,5 20,6 11,7 0,3% 0,1% Vervallen schuld Fiscus RSZ Dettes échues envers le fisc ou l ONSS 15,7 12, ,6 25,3 10,9 16,1% 3,1% Dagvaardingen RSZ Citations par l ONSS 13,4 11,7 10,6 11,1 17,3 9,2 12,1% 1,8% FiTo -meter sterk negatief FiTo -mètre fortement négatif 8,6 9,5 10,6 17,3 19,1 8,9 11,2% 1,6% Bestuurder in ander faillissement Administrateur signalé dans une autre entreprise en faillite 8,3 8 7,5 7,8 10,5 5,9 24,3% 2,1% Geen publicatie jaarrekening 24 maand Pas de publication des C.A. pendant les 24 derniers mois 9,3 9 8,5 7,7 7,8 5 43,7% 3,2% Protesten op wisselbrieven Protêts 4,0 3,9 4 3,8 5,7 3,7 5,3% 0,3% GSS sterk negatief Score social Graydon fortement négatif 2,8 3,1 2,7 2,7 = 3,4 2,2 17,7% 0,4% Niet elk knipperlicht is even sterk. Bovendien blijken net de financiële ratio s, die in de dagdagelijkse praktijk het vaakst gebruikt worden, nog steeds beduidend zwakker dan criteria als daar zijn scores die berekend worden op basis van waarnemingen inzake sociale verplichtingen, het feit dat bestuurders eerder betrokken zijn in een ander faillissement of de vaststelling dat een jaarrekening met beduidende vertraging wordt gepubliceerd. Wie probeert onderscheid te maken tussen een bedrijf dat in moeilijkheden verkeert en een bedrijf dat normaal loopt, aan de hand van bijvoorbeeld het ook in veel actieve ondernemingen voorkomend knipperlicht van de zwakke liquiditeit (type 11) zal absoluut niet het verschil kunnen maken: een bedrijf op 40,4 gevallen met zwakke liquiditeit gaat over de kop. Andere traditionele knipperlichten zoals een hoge schuldgraad of een zwak eigen vermogen discrimineren slechts zwak. Het sterkste signaal, bovendien duidelijk versterkt in 2011, blijft zonder enige twijfel de GSS (Graydon Sociale Score). In 2011 gingen inderdaad één op 2,2 gevallen met dit kenmerk naderhand over de kop. Het knipperlicht is des te meer belangwekkend, omdat het effectief vaak voorkomt bij falende ondernemingen (17,7% van alle gefailleerden had dit kenmerk), terwijl het knipperlicht uiterst zelden voorkomt bij actieve ondernemingen (slechts in 0,4% van de gevallen). Beschouwen we de evolutie van de signaalwaarde, dan stellen we vast dat de signalen op basis van klassieke jaarrekeninganalyse beperkte kracht hebben, terwijl het feitenmateriaal beduidend beter de evolutie aanduidt. Tous les clignotants n ont pas la même valeur. En outre, ce sont les ratios financiers, qui sont utilisés le plus fréquemment dans la pratique quotidienne, qui ne cessent de s affaiblir par rapport à d autres critères comme les scores calculés sur base d observations au niveau des obligations sociales, le fait que les administrateurs aient déjà été impliqués précédemment dans une faillite ou que les comptes soient publiés très tardivement. Si on tente de faire la distinction entre une société en difficultés et une société en situation normale sur la base, par exemple, du clignotant de faibles liquidités (code 11) également présent dans de nombreuses sociétés actives, il sera difficile de distinguer les différences: une société sur 40,4 cas de faibles liquidités est déclarée en faillite. D autres clignotants traditionnels comme un taux d endettement élevé ou des fonds propres réduits font peu de différence. Le signal le plus fort, qui s est d ailleurs nettement renforcé en 2011 reste sans aucun doute le GSS (Social Score Graydon). En effet, en 2011 une société sur 2,2 présentant cette caractéristique a été déclarée en faillite. Ce clignotant est d autant plus important parce qu il apparaît effectivement souvent dans les en difficulté (17,7% de toutes les sociétés en faillite présentaient cette caractéristique), tandis qu il apparaît rarement dans les actives (uniquement dans 0,4% des cas). En observant l évolution de la valeur d alarme du clignotant, nous constatons que sur la base de l analyse classique des comptes annuels, ces signaux n ont qu une valeur limitée, tandis que les faits reflètent l évolution d une manière beaucoup plus efficace. Graydon Belgium 7

Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire

Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire Gerechtelijke reorganisatie round -up van een jaar werking 2009-2010 Ré o r g a n i s a t i o n judiciaire le point d une année de fonctionnement unie der rechters in handelszaken van België union des

Nadere informatie

Editoriaal / Editorial

Editoriaal / Editorial 1 Editoriaal / Editorial Een kwart eeuw hervorming van het revisoraat De wet van 1985 heeft het bedrijfsrevisoraat grondig hervormd. Naar aanleiding van deze hervorming steeg het aantal bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014

SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014 5-2451/1 5-2451/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014 23 JANVIER 2014 23 JANUARI 2014 Proposition de loi modifiant la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des

Nadere informatie

D ACTIVITES 2002 DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE. Session extraordinaire de 2003

D ACTIVITES 2002 DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE. Session extraordinaire de 2003 EXAMEN DU RAPPORT D ACTIVITES 2002 DU COMITE PERMANENT DE CONTROLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE Session extraordinaire de 2003 Il est également important de souligner que, de façon générale,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 februari 2009 27 février 2009 WETSONTWERP tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet

Nadere informatie

Value Square Fund SICAV BEVEK. Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014

Value Square Fund SICAV BEVEK. Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014 SICAV BEVEK Rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 Jaarverslag op 31 december 2014 Société d investissement à capital variable publique de droit belge Catégorie Placements répondant aux conditions prévues

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3380/001 DOC 53 3380/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 février 2014 17 februari 2014 Monitoring socio-économique 2013 du SPF Emploi, Travail

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020

otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020 otari s u n Tijdschrift voor het notariaat Revue pour le notariat JUNI 2014 49STE JAARG. JUIN 2014 49ÈME ANNÉE Pierre Van den Eynde... over de werking van COBRA sur le fonctionnement du COBRA 14 06 Internationa(a)l

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. (Art. 38 tot 85) (Art. 38 à 85)

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. (Art. 38 tot 85) (Art. 38 à 85) DOC 54 1125/009 DOC 54 1125/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 juni 2015 30 juin 2015 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET (Art. 38 tot 85) Wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CRABV 51 COM 382 CRABV 51 COM 382 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2006-2007) Nr. 61 C.R.I. COM (2006-2007) N 61 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3144/004 DOC 53 3144/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 10 décembre 2013 PROJET DE LOI concernant l introduction d un statut unique entre ouvriers

Nadere informatie

DINSDAG 07 DECEMBER 2010. La réunion publique est ouverte à 14 h 24 par Mme Liesbeth Van der Auwera, présidente.

DINSDAG 07 DECEMBER 2010. La réunion publique est ouverte à 14 h 24 par Mme Liesbeth Van der Auwera, présidente. CRABV 53 COM 062 07/12/2010 1 COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE

Nadere informatie

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 2-1018/1 2-1018/1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 Mensenhandel en visafraude La traite des êtres humains et la fraude de visas

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 96 I.V. COM (2007-2008) Nr. 96 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à un cadre légal spécifique pour le financement participatif DOC 53 3335/001 DOC 53 3335/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 3 février 2014 3 februari 2014 PROPOSITION DE RÉSOLUTION relative à un cadre légal spécifique

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE 29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE Om aan de bemerking van de Raad van State te antwoorden, merkt de Regering op dat het ontwerp strookt met het Europese recht. Gezien het statuut van

Nadere informatie

van WOENSDAG 13 JUNI 2012 MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin Voormiddag

van WOENSDAG 13 JUNI 2012 MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 13 JUIN 2012 Matin

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Jo Baret - Sophie Maquet Benoemingscommissies Commissions de nomination Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat DECEMBER 2013-48STE JAARG. DÉCEMBRE 2013-48ÈME ANNÉE Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 - 1566/ 10-97/98

Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 - 1566/ 10-97/98 - 1566/ 10-97/98 Chambre des représentants de Belgique - 1566 / 10-97 / 98 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1998-1999 (*) 5 NOVEMBRE 1998 GEWONE ZITTING 1998-1999 (*) 5 NOVEMBER

Nadere informatie

Fonds commun de placement de droit belge, à nombre variable de parts

Fonds commun de placement de droit belge, à nombre variable de parts BELFIUS PLAN BONDS FCP GBF Rapport semi-annuel au 30 avril 2014 Halfjaarverslag op 30 april 2014 Fonds commun de placement de droit belge, à nombre variable de parts Catégorie Instruments financiers et

Nadere informatie

94 19S. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique 1688/1 1688/1 941 95

94 19S. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique 1688/1 1688/1 941 95 1688/1 94 19S 1688/1 941 95 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1994-1995 (*) 25 JANUARI 1995 SESSION ORDINAIRE 1994-1995 (*) 25 JANVIER 1995

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. La sécurité du réseau ferroviaire en Belgique. De veiligheid van het spoorwegennet in België

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. La sécurité du réseau ferroviaire en Belgique. De veiligheid van het spoorwegennet in België DOC 53 0444/013 DOC 53 0444/013 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 décembre 2012 La sécurité du réseau ferroviaire en Belgique L exécution des recommandations

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie