ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. halfjaarbericht 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. halfjaarbericht 2012"

Transcriptie

1 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. halfjaarbericht 2012

2

3

4 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Profiel 5 VERSLAG VAN DE fondsmanager 11 Halfjaarbericht Geconsolideerde balans per 30 juni Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni Geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 1 januari tot en met 30 juni Toelichting geconsolideerd halfjaarbericht 28 Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 juni Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar OVERIGE GEGEVENS

5 Algemene informatie Profiel Fonds ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. (voorheen Fortis MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V., naamswijziging per 26 april 2011) Gustav Mahlerlaan 10 Postbus 283 (HQ5040) 1000 EA Amsterdam Beheerder ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund Management B.V. Gustav Mahlerlaan 10 Postbus 283 (HQ5040) 1000 EA Amsterdam Administratiekantoor Stichting Administratiekantoor ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund Gustav Mahlerlaan 10 Postbus 283 (HQ5040) 1000 EA Amsterdam Fondsmanager MPC Capital Strawinskylaan XX Amsterdam Fiscaal adviseur PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Fascinatio Boulevard 350 Postbus AV Rotterdam Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5 Postbus BJ Amsterdam Juridisch adviseur Loyens & Loeff N.V Fred. Roeskesstraat 100 Postbus BD Amsterdam Notaris Loyens & Loeff N.V. Fred. Roeskesstraat 100 Postbus BD Amsterdam Algemeen Enig aandeelhouder van het fonds is Stichting Administratiekantoor ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund die voor ieder aandeel een certificaat heeft uitgegeven aan de certificaathouders. De NV is een entiteit met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Nederlands recht. Algemene doelstelling van de NV De NV heeft als doel het beleggen van vermogen, onder meer in registergoederen en (personen-)vennootschappen die op hun beurt beleggen in registergoederen. Beleggingsdoelstelling van de NV De beleggingsdoelstelling van ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. is het realiseren van een stabiel rendement met een aanvaardbaar risicoprofiel binnen een gespreide portefeuille van logistiek en bedrijfsmatig direct vastgoed in Nederland en in de toekomst mogelijk in Duitsland, België en Luxemburg. Beleggingsbeleid van de NV Het fonds tracht haar beleggingsdoelstelling te realiseren door naast de exploitatie van de bestaande portefeuille bij voorkeur lang en volledig verhuurde logistieke en industriële bedrijfsgebouwen, groothandelsgebouwen, productielocaties en datacenters verspreid over (vooralsnog) Nederland aan te kopen en te exploiteren en te verkopen ten behoeve van de nieuwe portefeuille. Het fonds zal in de toekomst geen nieuwe solitaire kantoorgebouwen verwerven en zich volledig richten op de markt voor logistiek vastgoed en bedrijfsgebouwen. Kernpunten van het beleggingsbeleid Streven naar stabiel direct rendement bij een verantwoord risicoprofiel. Logistiek en bedrijfsmatig (direct) vastgoed in Nederland en mogelijk in de toekomst daarbuiten, in Duitsland, België en Luxemburg. Gebouwen zijn gelegen in economisch sterke regio s en/of op transportassen van Nederland. Spreiding portefeuille met betrekking tot locatie, expiratiedata huurcontracten, branche huurders, etcetera. Bij voorkeur langjarige huurcontracten met solvabele huurders of korte huurcontracten waar waarde aan het vastgoed toegevoegd kan worden. Investeringsvolume tussen de 1 miljoen en 50 miljoen per object, waarbij een object niet meer dan 25% van de portefeuille mag bedragen. Toezicht, advies en goedkeuring aan- en verkoop beslissingen door Raad van Commissarissen ( RvC ). Behouden financiering van de portefeuille. Actief vastgoedmanagement door professionele fondsmanager en property manager. Gebruik van fundamentele research om beleggingsbeleid te ondersteunen. De NV kan beleggen in objecten die zijn aan te merken als direct vastgoed alsmede in indirect vastgoed. Onder direct vastgoed wordt verstaan de stenen alsook vastgoed dat in eigendom is van een rechtspersoon, vennootschap of lichaam waarin de NV een meerderheidsbelang houdt en zeggenschap over het management daarvan heeft. Onder indirect vastgoed wordt verstaan vastgoed dat in eigendom is van een rechtspersoon, vennootschap of lichaam waarin de NV een minderheidsbelang houdt en geen zeggenschap heeft over het management daarvan. Het is de NV verder toegestaan om een object (direct of indirect) in mede-eigendom te houden. Financieringsbeleid van de NV De NV streeft er naar om elk object voor circa 50% tot 55% van de fiscale boekwaarde van dat object te financieren met vreemd vermogen. In verband met het speciale statuut van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) van de NV mag het totale vreemd vermogen niet meer dan 60% van de fiscale boekwaarde (inclusief geactiveerde kosten) van alle objecten bedragen (zie fiscale aspecten). In bepaalde situaties kan het fonds, na toestemming van de RvC tijdelijk een hoger financieringspercentage hanteren, waarbij het voor een FBI wettelijk vastgestelde percentage van maximaal 60% niet of slechts tijdelijk mag worden overschreden conform de daarvoor geldende voorwaarden. Daarnaast streeft het fonds naar een optimale verhouding tussen vaste en variabele rente alsmede een passende looptijd voor de financiering bij de aankoop van een nieuw object. Er zal worden getracht aflossingsvrije leningen aan te gaan. Voor zover dat streven niet realiseerbaar blijkt, wordt er getracht om de aflossing tijdens de looptijd gering te laten zijn. 4 5

6 Uitkeringsbeleid van de NV Het bedrag dat jaarlijks in de vorm van dividend aan de certificaathouders wordt uitgekeerd is in belangrijke mate afhankelijk van de fiscale winst van de NV. Om voor het fiscaal regime voor beleggingsinstellingen in aanmerking te komen, moet de NV onder andere binnen acht maanden na afloop van het boekjaar een bepaald gedeelte van zijn fiscale winst hebben uitgekeerd. Deze uitdelingsverplichting wordt berekend door een aantal correcties toe te passen op het commerciële resultaat van het fonds. De NV dient in beginsel dividendbelasting over deze uitkering in te houden en af te dragen. Het dividend zal - indien van toepassing - in halfjaarlijkse termijnen worden uitgekeerd per einde juni en per einde december van elk boekjaar. Kerncijfers Fiscale aspecten De NV heeft de status van Fiscale Beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 verkregen. Dit houdt in dat 0% vennootschapbelasting is verschuldigd, mits aan de wettelijke voorwaarden ter verkrijging en behoud van de status van een FBI is voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn: 1. Het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds dienen te bestaan uit het beleggen van vermogen. 2. Financiering met vreemd vermogen mag maximaal 60% van de fiscale boekwaarde van de onroerende zaken (en aanverwante rechten) bedragen en maximaal 20% van de fiscale boekwaarde van de overige beleggingen. 3. Binnen acht maanden na afloop van het boekjaar moet het fonds een bepaald gedeelte van zijn fiscale winst hebben uitgekeerd. Deze uitdelingsverplichting wordt berekend door op de fiscale winst van de NV een aantal correcties toe te passen. 4. De samenstelling van de kring van certificaathouders moet aan de wettelijke eisen voldoen. Dividenduitkering ( ) Dividendrendement (%) ,3% ,9% 9,1% (hj) Bezettingsgraad (%) 4,4% 97,3% 7,8 93,0% 93,2% 92,8% 93,0% 7,7 5,9 6,1 8,0% 6,8 Net Asset Value ( ) (hj) (hj) Resterende looptijd huurcontracten (jr) Totaal activa ( ) Vreemd vermogen ( ) Eigen vermogen ( ) Aantal certificaten van aandelen Intrinsieke waarde per certificaat ( ) Dividenduitkering per certificaat ( ) Dividendrendement (in % van intrinsieke waarde per einde periode) 4,36% 9,92% 11,33% 9,12% 8,04% Indirect rendement (in % van intrinsieke waarde voorgaande periode) 0,13% -5,38% -6,62% -11,84% -18,84% Bezettingsgraad (%) 97,3% 93,0% 93,2% 92,8% 93,0% Resterende gewogen looptijd huurcontracten (jaar) 7,8 7,7 5,9 6,1 6, (hj) (hj) Verloop waarde certificaat Onderstaand overzicht geeft de componenten van de waardemutatie van een certificaat gedurende de eerste helft van 2012 weer: % Waarde certificaat per 1 januari 2012 (=100%) ,0% Gerealiseerd indirect resultaat verkoop objecten -81-1,3% Direct resultaat exploitatie portefeuille 331 5,3% ,0% Halfjaarlijkse uitkering (juni) ,4% Gezien het dynamische karakter van het fonds waarbij certificaathouders tegen verschillende waarden certificaten hebben aangekocht gedurende de looptijd van het fonds wordt het dividendrendement weergegeven ten opzichte van de meest recente intrinsieke waarde per certificaat. Dit dividendrendement over de eerste helft van 2012 bedraagt 4,36%. De waarde van een certificaat is gestegen met 0,13% gedurende de verslagperiode. Belangrijke reden hiervoor is een geringe waardestijging van enkele objecten als gevolg van het afsluiten van nieuwe huurcontracten voor beschikbare ruimten en het openbreken en vernieuwen van bestaande huurcontracten, waardoor huurders weer langjarig aan het fonds verbonden zijn. Alleen de objecten waar huuraanpassingen hebben plaatsgevonden zijn hergewaardeerd per 30 juni Per einde jaar zal de gehele portefeuille extern getaxeerd worden. De bezettingsgraad van de portefeuille is hierdoor toegenomen van 93,0% per 31 december 2011 naar 97,3% per 30 juni De resterende looptijd van de huurcontracten is gestegen van 7,7 jaar per 31 december 2011 naar 7,8 jaar per 30 juni ,6% Herwaardering (geen kasstroom) 67 1,1% Afschrijvingen geactiveerde kosten (geen kasstroom) -34-0,5% Waarde certificaat per 30 juni ,13% De dividenduitkering van 275,- is 25,- hoger dan de werkelijke kasstroom (commercieel resultaat zonder herwaarderingsresultaat en afschrijvingslasten) per certificaat van 250,- gedurende het eerste halfjaar. De herwaardering en de afschrijvingen op geactiveerde aankoopkosten, alsmede de afschrijving op financierings- en emissiekosten bedragen per saldo 33,- positief. Per saldo neemt de waarde van het certificaat toe met 8,- van 6.298,- tot 6.306,- 6 7

7 juridische structuur Certificaathouders 100% aandeelhouder SAK REGF 100% aandeelhouder REGF NV Directie REGF Management B.V. Directie 100% eigenaar Commanditaire Vennoot 33% vd participaties (normale) Het Drieluik C.V Veldsteen 27, Breda Innsbruckweg 97, R'dam Sevillaweg 39, R'dam Jeverweg 16-18, Groningen Brouwgoed C.V. 1. Schieweg 85, Delft 2. Korte Stadionweg 107, R'dam 3. Huifakkerstaat 22, Breda 8 Het Kwadraat C.V Venrayseweg 180, Venlo De Combinatie C.V. Edisonstraat 12, Almelo Munnikenheiweg 35, Etten-Leur 3.3. Keersluisweg 20, Almere 4.4. Veldsteen 19, Breda 5.5. Geurdeland 13, Andelst Het Octaaf C.V. 1. Huifakkerstraat 18, Breda 2. Huifakkerstraat 20, Breda 3. Diamantweg 6, Alkmaar De Hogenkamp 16, Ulft Informaticaweg 9, Doetinchem De Gaard , Waalwijk Helftheuvelweg 47, Den Bosch Sobrietasplein , Helmond Tussenriemer 20, Roosendaal Van Salmstraat 76-77, Boxtel Geurdeland 7, Andelst Ferdinand Bolstraat 25, Zwolle Columbusweg 20, Venlo 9

8 Verslag van de fondsmanager Operationele gang van zaken Het fonds, beheerder en fondsmanager ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund Management B.V. treedt op als beheerder van het fonds. MPC Capital ( MPC ) is vanaf 1 november 2011 fondsmanager. Hieronder worden de relevante macro-economische ontwikkelingen over de eerste helft van 2012 alsmede een vooruitzicht voor de tweede helft van het jaar weergegeven, waarna wordt ingegaan op het fonds gedurende de eerste helft van Macro-economische ontwikkelingen gedurende eerste helft 2012 Mondiaal spelen momenteel enkele economisch ongunstige ontwikkelingen. In de eerste plaats vindt er een vertraging plaats van de economische groei in praktisch alle regio s. In tegenstelling tot 2011, toen vooral tijdelijke factoren (kernramp in Japan en stijging van de olieprijs) voor een terugval in de groei zorgden, zijn de oorzaken nu van meer structurele aard. In Europa zijn dat bijvoorbeeld de bezuinigingen op de overheidsuitgaven en belastingverhogingen, die worden doorgevoerd om de overheidstekorten terug te dringen. De recessie in Europa leidt voorts tot verminderde exportkansen voor opkomende landen, Japan en de Verenigde Staten. Overigens verwacht ABN AMRO dat de afname van de economische groei niet leidt tot een mondiale recessie. In opkomende landen, vooral in Azië, blijft de groei hoog en hebben beleidsmakers nog de nodige manoeuvreerruimte om stimulansen te geven. De Amerikaanse economie blijft groeien, maar beneden trend. In de tweede helft van dit jaar verwacht ABN AMRO enig herstel van de groei van de wereldeconomie, als gevolg van de daling van de olieprijs en het gevoerde stimuleringsbeleid in de opkomende landen. De inflatie in de eurozone is in juni gestabiliseerd op 2,4% na enkele dalingen in eerdere maanden (nog 2,6% in april). De daling is waarschijnlijk vooral te danken aan de sterke terugval van de olieprijs in april. Er wordt een verdere afname van de inflatie verwacht, maar deze beweging wordt afgeremd doordat in diverse landen de indirecte belastingen zijn verhoogd of zullen worden verhoogd om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De verwachting is dat de inflatie in Europa in 2013 ruim onder de 2% zal uitkomen. In Nederland zal de inflatie in 2013 naar verwachting gemiddeld boven de 2% liggen door de komende BTW-verhoging van 2%. Logistiek vastgoed biedt interessante kansen Dat de renteverschillen binnen de eurozone verder oplopen, heeft te maken met het wegtrekken van kapitaal uit de perifere eurolanden. De financiële markten blijven in de ban van de onrust rond de Europese schuldencrisis. Naast de situatie in Griekenland, liepen in Spanje de spanningen ook op door de zwakke kapitaalpositie van het bankwezen. De EU-top zette eind juni een stap in positieve zin in de richting van een bankenunie. Voorlopig blijft de rente naar verwachting laag, maar voor het einde van het jaar voorziet ABN AMRO hogere niveaus, ervan uitgaande dat de economische groei dan weer is toegenomen en ook verdere maatregelen zijn genomen om de crisis te beteugelen. (Bron: ABN AMRO, 2012) De meeste economische indicatoren in de eurozone lieten in het tweede kwartaal van 2012 een duidelijke verdere daling zien. Dat gold in eerste instantie voor de verschillende inkoopmanager indices, voor de Economisch-Sentimentindicator (ESI), maar nu ook voor de Duitse index voor het ondernemersklimaat (Ifo-index), die in de voorgaande maanden nog goed overeind was gebleven. Mogelijk zal er pas in het laatste kwartaal van dit jaar weer sprake zijn van enige groei. Het consumentenvertrouwen in Europa is gedaald en consumentenbestedingen zijn teruggelopen. De werkloosheid is verder opgelopen (in mei 2012 licht boven de 11%). Wel zijn er grote verschillen: in Nederland ligt de werkloosheid rond de 5%, in Spanje zien we cijfers van ruim 24%. DE VASTGOEDMARKT GEDURENDE EERSTE HELFT 2012 Nederlandse beleggingsmarkt Het is de verwachting dat de beleggingsvolumes van 2011 in 2012 niet gehaald worden. Een belangrijke reden hiervoor is de terughoudendheid van banken om vastgoedfinancieringen te verstrekken. Hierdoor zijn er minder beleggers in de markt die in staat zijn beleggingstransacties te realiseren. Doordat er minder transacties plaatsvinden zullen de vastgoedprijzen een neerwaartse trend vertonen. Gedurende de eerste helft van 2012 hebben er in Nederland in totaal voor 2,6 miljard aan beleggingstransacties plaatsgevonden, dat is circa 9,0% lager dan de eerste helft van

9 Tevens is het de verwachting dat aanvangsrendementen voor kwalitatief goed vastgoed zullen stabiliseren. Beleggers die momenteel in de markt zijn, zijn namelijk op zoek naar beleggingsproducten met een laag risicoprofiel. Doorgaans is dat nieuw vastgoed gelegen op goede locaties dat voor een lange periode is verhuurd aan solvabele huurders. Daarnaast zal de splitsing tussen kwalitatief hoogwaardig vastgoed en vastgoed van mindere kwaliteit verder toenemen. Zowel beleggers als huurders kunnen kiezen tussen deze categorieën. Doordat de vraag naar het laatstgenoemde segment afneemt, dalen de prijzen voor dit segment ook. Vastgoed dat gelegen is op goede locaties (langs transportcorridors en logistieke hubs) en voor een lange periode is verhuurd aan solvabele huurders, kan nog steeds rekenen op belangstelling vanuit de markt. Zowel vanuit beleggingsperspectief als vanuit het perspectief van de huurder. Markt voor bedrijfsruimten In een recent verschenen rapport van vastgoedadviseur CBRE wordt de verwachting uitgesproken dat de markt voor bedrijfsruimten en logistiek vastgoed interessante kansen biedt voor investeerders vanwege het lage leegstandspercentage en de schaarste die er in deze markt is ontstaan doordat er de afgelopen jaren weinig nieuwbouw is gepleegd. Er is derhalve zowel vanuit beleggersperspectief als gebruikersperspectief, veel vraag naar het prime segment bedrijfsmatig en logistiek vastgoed. De markt voor logistiek vastgoed en bedrijfsruimte presteert beter dan de markt voor kantoorruimte. De laatstgenoemde markt bevindt zich in moeilijke omstandigheden met oplopende leegstand en sterke waardedaling. Nederland blijft zich sterk profileren binnen de Europese logistieke markt. Dit heeft onder andere te maken met de logistiek gunstige ligging van Nederland in Europa en het gunstige fiscale klimaat op het gebied van douane-afwikkeling bij op- en overslag van goederen. Hierdoor blijft Nederland een aantrekkelijke vestigingslocatie. Belangrijke mainports als de Rotterdamse haven en Schiphol blijven een prominente entree tot Europa en hebben groeicijfers laten zien gedurende de eerste helft van 2012 ten opzichte van de tweede helft van Dit heeft een positieve invloed op vraag naar bedrijfsruimten en logistiek vastgoed op de goede locaties. Doordat er de afgelopen jaren weinig nieuwe projecten ontwikkeld zijn is het bestaande aanbod van logistiek vastgoed gedaald, wat heeft geresulteerd in een lager leegstandspercentage in de gehele markt voor bedrijfsruimten van circa 7,0% (DTZ, juni 2012). Vrijwel alle objecten die in de periode speculatief ontwikkeld werden, zijn door gebruikers opgenomen. Gedurende de eerste helft van 2012 werd er circa 1,26 miljoen m 2 bedrijfsruimte opgenomen. Dat is een stijging van 7,2% ten opzichte van dezelfde periode in De totale prognose voor de opname bedraagt circa 2,5 miljoen m 2, dit is circa 19,0% lager dan de totale opname in Het totale aanbod op de Nederlands bedrijfsruimtemarkt bedraagt per 30 juni 2012 circa 9,2 miljoen m 2. Dit is een daling van het totale aanbod van circa 4,0% ten opzichte van ultimo De markt kenmerkt zich nog steeds als een huurdersmarkt, waarin het gebruikelijk is om huurders aanzienlijke incentives te verstrekken bij het afsluiten van een nieuw huurcontract of het bij het verlengen van een bestaande huurovereenkomst. Dit kan zich vertalen in een lagere jaarhuur, het verstrekken van een verbouwingsbijdrage, een huurvrije periode of combinaties daarvan. Zoals in het jaarverslag van 2011 reeds gemeld, zijn huurders gedurende de eerste helft van 2012, minder snel bereid huurovereenkomsten voor langere perioden te tekenen. Dit heeft te maken met het feit dat huurders in de huidige markt een hogere mate van flexibiliteit wensen. Lange huurcontracten (> 5 jaar) worden derhalve schaarser in de huidige markt. (Bron: DTZ, 2012) HET FONDS GEDURENDE EERSTE HELFT 2012 Het fonds heeft ondanks de zeer lastige marktomstandigheden een stabiele operationele performance laten zien. Door het proactieve contact dat de fondsmanager met de huurders van het fonds onderhoudt is het fonds in staat geweest om enkele huurcontracten open te breken en de huurders voor een langere periode aan het fonds te binden. Tevens is er leegstand ingevuld door nieuwe huurders aan te trekken waar ruimte beschikbaar was voor verhuur (Helmond, Rotterdam). De vernieuwde en nieuwe huurcontracten hebben een positief effect gehad op de gewogen looptijd van de huurcontracten en de bezettingsgraad van het fonds. Hierop zal verderop in het verslag worden ingegaan

10 Gewogen looptijd huurcontracten en Maastricht, Prins Bisschopsingel 22 HUUR, VERHUUR EN VERLENGING VAN BESTAANDE Er wordt onder meer extra kantoorruimte, circa 61 m 2, gerealiseerd en bezettingsgraad De tweede verkoop van het fonds gedurende de eerste helft van HUURCONTRACTEN GEDURENDE 2012 het gebouw zal voorzien worden van een nieuwe klimaatinstallatie. De verhuuractiviteiten die er in de eerste helft van 2012 hebben 2012 betreft de Prins Bisschopsingel 22 te Maastricht. Het betreft Het onderhouden van goede relaties met huurders is één van plaatsgevonden, hebben een positief effect gehad op zowel de een kantoorgebouw dat eveneens sinds 2009 fysiek leeg staat; het de belangrijkste taken van de manager. De doelstelling van de Staalmarkt heeft voor het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst gewogen looptijd van de huurcontracten als de bezettingsgraad huurcontract met Woningstichting Servatius is per 31 december manager gedurende 2012 blijft onverkort huisvestingspartner een investeringsbijdrage gekregen van ,-, wat neerkomt op van het fonds. De gemiddeld gewogen looptijd van de 2010 geëxpireerd. Gedurende de periode van leegstand is weinig te zijn voor de huurders in het fonds. Deze strategie van het 2 jaar huur; de nieuwe jaarhuur bedraag ,-. huurcontracten bedraagt per 30 juni ,8 jaar (ten opzichte interesse vanuit de markt geweest voor huur van dit object. De fonds heeft in de eerste helft van 2012 geleid tot de volgende van 7,7 jaar ten opzichte van 31 december 2011) op basis van de kantorenmarkt van Maastricht concentreert zich in toenemende verhuurtransacties. Door het afsluiten van dit huurcontract stijgt de waarde met taxatiewaarden van de objecten in het fonds en 7,3 jaar op basis mate op Maastricht Airport en de nabije omgeving van het ,- van ,- (boekwaarde per 31 december 2011) van de totale contracthuur van het fonds. De reden dat beide vliegveld. Steeds meer grotere huurders vetrekken naar deze Andelst, Geurdeland 7 naar ,- per 30 juni Deze waardestijging van het looptijden worden opgenomen is dat de definities door elkaar locatie. Om deze reden was het dan ook niet de verwachting dat Per 1 januari 2012 heeft het fonds het huurcontract met object resulteert in een stijging van de intrinsieke waarde per heen gebruikt worden in de vastgoedmarkt. er op korte termijn een huurder voor het gehele object gevonden Rhinetex opengebroken en vernieuwd. Het betreft een nieuwe certificaat van circa 33,-. zou worden. huurovereenkomst voor een periode van 15 jaar dat expireert De bezettingsgraad van het fonds is fors gestegen ten opzichte op 31 december In ruil voor het aangaan van de nieuwe Staalmarkt is momenteel bezig om alle gebouwen die zij huurt van 31 december 2011 (93,0%). Deze bedraagt per 30 juni 2012 Het object is verkocht per 15 februari De gerealiseerde huurovereenkomst heeft het fonds geïnvesteerd in een nieuwe te (laten) rebranden. Dit betekent naar verwachting dat de 97,3%. De belangrijkste reden hiervoor is het afsluiten van de verkoopprijs van het object bedraagt , de boekwaarde klimaatinstallatie en brandmeldinstallatie. Dit betreft een mogelijkheid bestaat om voor de andere objecten die Staalmarkt vernieuwde en nieuwe huurcontracten. Tevens hebben de van dit object bedroeg per 31 december ,- (exclusief gebouwverbeterende investering. Het beschikbaar stellen van huurt (Almere, Alkmaar en Doetinchem) soortgelijke trajecten verkopen een positieve invloed gehad op de bezettingsgraad van geactiveerde kosten). In overleg met de financier van dit een investeringsbudget heeft geen invloed op de hoogte van het met Staalmarkt in te gaan; het afsluiten van nieuwe, langjarige het fonds, waarop hieronder nader ingegaan zal worden. object, Deutsche Hypo, is ,- afgelost op de lening. Het uit te keren dividend, daar dit reeds in het onderhoudsbudget huurcontracten in ruil voor een investingsbijdrage. Dit zijn resterende bedrag van de verkoopopbrengst is toegevoegd aan was opgenomen. interessante mogelijkheden voor het fonds in de toekomst. AANKOPEN de liquide middelen. De lening blijft hiermee ruimschoots binnen Gedurende de eerste helft van 2012 hebben er geen aankopen in haar convenanten. Naast deze gebouwverbeterende investering heeft het fonds Helmond, Sobriëtasplein het fonds plaatsgevonden. de huurder een incentive gegeven in de vorm van een korting Het fonds heeft in nauwe samenwerking met de makelaar van het De intrinsieke waarde van een participatie is door verkoop op de jaarhuur. De nieuw overeengekomen jaarhuur bedraagt object een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Uitgeverij VERKOPEN afgenomen met 63,- per certificaat , deze bedroeg ,-. Dit komt neer op een Novema. Het betreft de laatste nog beschikbare kantoorvloer Gedurende de eerste helft van 2012 hebben er twee verkopen korting van circa 14%. van 190 m 2, waardoor de kantoorruimte momenteel volledig plaats gevonden in het fonds. Conform het prospectus van verhuurd is. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode het fonds zijn de verkopen goedgekeurd door de Raad van Door het afsluiten van het nieuwe contract is de waarde van het van 3 jaar, ingaand op 1 maart 2012 en expirerend op 29 februari Commissarissen en passen de verkopen in de vorig jaar, ten object stabiel gebleven ( ,- per 30 juni 2012). Dit heeft Met deze verhuurtransactie is de bezettingsgraad van dit behoeve van de emissie, nieuw vastgestelde strategie. Hieronder te maken met het feit dat enerzijds de huurinkomsten lager zijn object gestegen van 77% naar 81%. worden de kenmerken van de verkopen nader toegelicht. voor dit object, anderzijds heeft een langer huurcontract een positieve invloed op de waardeontwikkeling van een object en De jaarhuur bedraagt 9.500,-, wat neerkomt op een huur van Vaassen, Griftsemolenweg 20 is het object in waarde toegenomen door de investeringen die in 50/m 2 per jaar. Er is geen incentive verstrekt aan Novema. Door De eerste verkoop betreft de Griftsemolenweg 20 te Vaassen het gebouw gedaan zijn. het afsluiten van dit contract is de waarde van het Sobriëtasplein zoals reeds aangekondigd in het jaarverslag van Het betreft licht gestegen met ,- naar ,- het kleinste object uit de portefeuille dat sinds 2009 leeg staat. Dit Almelo, Edisonstraat 12 (boekwaarde per 31 december 2011 bedraagt ,-). object is per 30 januari 2012 verkocht. Gedurende de periode van Per 1 juni 2012 is er een nieuwe, langjarige huurovereenkomst Hierdoor stijgt de intrinsieke waarde per participatie met circa leegstand is er beperkt interesse getoond voor huren van het ob- afgesloten met Staalmarkt. De huurovereenkomst is afgesloten 5,- per certificaat. ject. Eind 2011 maakte een kandidaat bekend geïnteresseerd te zijn voor een periode van 11,5 jaar en expireert derhalve op 31 in verwerving van het object voor een prijs van ,- (boek- december 2023 (oorspronkelijke expiratiedatum was 30 juni Rotterdam, Innsbruckweg 97 waarde per 31 december 2011 bedroeg ,-). De verkoop 2013). In ruil voor het afsluiten van een nieuw, langjarige Zoals reeds vermeld in het jaarverslag van 2011 is dit object in heeft geen invloed gehad op de intrinsieke waarde per participatie huurovereenkomst wordt het object op verzoek van Staalmarkt december 2011 beschikbaar gekomen voor verhuur. Sinds dat en het object was vrij van hypotheek. verbouwd. Het betreft een gebouwverbeterende investering. moment is het fonds bezig geweest een nieuwe huurder voor 14 15

11 dit object aan te trekken. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe huurovereenkomst met Machinefabriek Houdijk BV voor een periode van 5 jaar. De huurovereenkomst is ingegaan per 1 mei 2012 en expireert derhalve op 30 april De huurder heeft na 2,5 jaar vanaf ingangsdatum van het huurcontract éénmaal de mogelijkheid de huurovereenkomst te ontbinden. De overeengekomen jaarhuur bedraagt ,-. Op verzoek van de huurder laat het fonds krachtstroom aanleggen en wordt er een hoger lichtvolume gerealiseerd in de bedrijfshal van het object. De kosten daarvoor bedragen circa ,-. De onderhoudskosten bedragen op jaarbasis circa 6,5% van de huurinkomsten van dat jaar. Voor het jaar 2012 is een bedrag van circa begroot voor onderhoud. Gedurende de eerste helft van 2012 is er een bedrag van ,- uitgegeven aan onderhoud, wat neerkomt op circa 2,37% van de begrote huurinkomsten voor 2012, welke ,- bedragen. In de tweede helft van 2012 zal er conform begroting meer aan onderhoud uitgegeven worden dan in de eerste helft van Dit heeft te maken met het feit dat gedurende de tweede helft van 2012 de meeste onderhoudswerkzaamheden gepland zijn. De nieuwe huurovereenkomst heeft een positief effect op de gewogen looptijd van de huurcontracten en de bezettingsgraad van het fonds. Tevens heeft het nieuwe huurcontract met Machinefabriek Houdijk BV een positieve invloed op de waarde van het object; deze stijgt met naar ,- (boekwaarde per 31 december 2011 bedraagt ,-). Door de stijging in waarde van het object stijgt de intrinsieke waarde per participatie met circa 33,-. Beschikbare objecten Door de verkopen en de nieuwe huurcontracten die gedurende de eerste helft van 2012 gerealiseerd zijn, zijn nog twee objecten (gedeeltelijk) beschikbaar voor verhuur. Om ook voor deze objecten een passende invulling te geven, zijn er makelaars aangesteld. De manager heeft goed contact met deze makelaars en gezamenlijk wordt de markt proactief benaderd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanschrijven van op hetzelfde bedrijventerrein gevestigde bedrijven, het versturen van mailings, het nabellen van potentiële kandidaten. De objecten die per 30 juni 2012 nog beschikbaar zijn voor verhuur zijn (% van de totale markthuurwaarde van de portefeuille): Helmond, Sobriëtasplein (gedeeltelijk) (0,77%); Rotterdam, Sevillaweg 39 (1,96%); ONDERHOUD EN VERBOUWINGEN GEDURENDE DE EERSTE HELFT VAN 2012 Ook voor het jaar 2012 dient de door Royal Haskoning opgestelde meerjaren onderhoudsbegroting als uitgangspunt voor het jaarlijks uit te voeren onderhoud. Royal Haskoning heeft voor een 10-jaars termijn in kaart gebracht wat er aan onderhoud aan de objecten plaats dient te vinden om ze in technisch goede staat te houden

12 Verslag van de fondsmanager Financiële gang van zaken Waarde vastgoedbeleggingen Conform prospectus wordt de portefeuille jaarlijks eenmaal getaxeerd door een onafhankelijke externe deskundige, DTZ Zadelhoff. Hierbij zijn alleen de gebouwen waar aanpassingen in de huursituatie hebben plaatsgevonden geherwaardeerd. In de tweede helft van 2012 zal de gehele portefeuille extern getaxeerd worden. Per einde juni 2012 is, zoals ieder jaar, een interne taxatie uitgevoerd. Dit is gedaan aan de hand van een assessment op de portefeuille van het fonds op basis van vier criteria. De gehele portefeuille zal aan het einde van het jaar conform prospectus volledig extern getaxeerd worden. De vastgestelde criteria waren de volgende: 1. Wijzigingen huurcontracten (looptijden, huurniveaus etc); 2. Bezettingsgraad; 3. Incentives; 4. Financiële stand van zaken huurder. Per object is vervolgens vastgesteld of de genoemde criteria zijn gewijzigd gedurende de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni Indien er zich een wijziging in een of meer criteria heeft voorgedaan, is het effect op de waardering door de beheerder van het fonds per object zo nauwkeurig mogelijk ingeschat in samenspraak met de taxateur van het fonds, DTZ Zadelhoff. Geconcludeerd kan worden dat wijzigingen in criteria bij drie objecten aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van de waarde per object per 30 juni 2012 ten opzichte van de taxatiewaarde per 31 december Naar aanleiding van de interne taxatie per 30 juni 2012 zijn de drie objecten positief geherwaardeerd met ,-. Het betreft de volgende objecten: Edisonstraat 12 te Almelo ( ,-); Innsbruckweg 97 te Rotterdam ( ,-); Sobriëtasplein te Helmond ( ,-). Dit betreffen derhalve zoals gemeld alleen de objecten waar aanpassingen in de huursituatie hebben plaatsgevonden gedurende de eerste helft van De totale waarde van de portefeuille bedraagt hiermee ,- per 30 juni Op basis van de verslaggevingsregels (RJ ) is ,- verantwoord in de winst- en verliesrekening. Het resterende bedrag van ,- is gecompenseerd met de nog geactiveerde aankoopkosten. Financiering met eigen vermogen Het maatschappelijk kapitaal van het fonds bedraagt ,-. Het is verdeeld over aandelen met een nominale waarde van 250,-. Het geplaatste kapitaal bedraagt ,-. Het volledige aandelenkapitaal in het REGF is ten titel van beheer overgedragen aan Stichting Administratiekantoor ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund (SAK), waartegenover het SAK certificaten heeft uitgegeven. Het aantal uitstaande certificaten van aandelen bedraagt en is verdeeld over 322 certificaathouders. Het eigen vermogen bedraagt per 30 juni ,- (per 31 december 2011: ,-). Direct (dividend) rendement In juni 2012 is de reguliere reguliere dividenduitkering over de eerste helft van het jaar 2012 gedaan. Deze uitkering bedraagt 275,- per certificaat. Gezien het dynamische karakter van het fonds waarbij certificaathouders tegen verschillende waarden certificaten hebben aangekocht gedurende de looptijd van het fonds wordt het dividendrendement weergegeven ten opzichte van de meest recente intrinsieke waarde per certificaat. Het dividendrendement van de reguliere uitkering over de eerste helft van het boekjaar 2012 op basis van de intrinsieke waarde per 30 juni 2012 bedraagt hiermee 4,36%. Dividenduitkering op niveau van de NV juni december Totaal Bruto dividenduitkering Ingehouden dividendbelasting Netto dividenduitkering Dividenduitkering per certificaat juni december Totaal Bruto dividenduitkering 275,00 275,00 Ingehouden dividendbelasting -41,25-41,25 Netto dividenduitkering 233,75 233,75 Begroting versus werkelijke directe resultaten gedurende de eerste helft van 2012 In de volgende tabel worden de begrote (directe) opbrengsten en kosten vergeleken met de werkelijke (directe) resultaten. Het betreft hier de vergelijking van de begroting met de werkelijke resultaten over de eerste helft van Het commerciële resultaat wordt weergegeven exclusief verkoopresultaat direct vastgoed, De kosten voor lokale belastingen en erfpacht ten bedrage van ,- zijn lager dan begroot, namelijk ,- (-26,4%). De kosten zijn met name afhankelijk van lagere afgegeven WOZ waarden en tarieven van de diverse gemeenten. Er is bezwaar aangetekend tegen diverse aanslagen. Daarnaast is er in de begroting nog geen rekening gehouden met de verkoop van de objecten in Vaassen en in Maastricht. herwaarderingsresultaat en afschrijvingslasten, oftewel de kasstroom van de operationale activiteiten van het fonds. De kosten van verzekeringen ( ,-) zijn ,- lager dan de begrote verzekeringskosten van ,- (-21,8%) door aanpassing De huurinkomsten ten bedrage van ,- zijn ,- hoger dan de begrote huurinkomsten van ,- (0,6%). De interestinkomsten bedragen ,- en zijn ,- hoger dan de begrote inkomsten van ,- (50,5%). Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere rentevergoeding op de bankrekening van tarieven en door de verkoop van de objecten in Vaassen en Maastricht. De kosten voor vastgoedbeheer ( ,-), fondsmanagement ( ,-), kosten RvC ( ,-) en overige exploitatiekosten ( ,-) zijn (nagenoeg) conform begroting. dan verwacht. De overige fondskosten ten bedrage van ,- zijn ,- De onderhoudskosten ten bedrage van ,- zijn, zoals reeds vermeld, ,- lager dan het begrote onderhoud van ,- lager dan begrote fondskosten van ,- (-35,1%). Dit komt met name door lagere fiscale, juridische en taxatiekosten. (-22,2%). Dit heeft voornamelijk te maken met de planning van de onderhoudswerkzaamheden over het gehele jaar

13 Begroting (hj) Werkelijk (hj) Afwijking (abs.) Afwijking % Inkomsten Huurinkomsten ,6 Interestinkomsten ,5 Totale inkomsten ,9 Kosten Onderhoud ,2 Vastgoedbeheer ,8 Lokale belastingen en erfpacht ,4 Verzekeringen ,8 Fondsmanagement ,3 Kosten RvC ,0 Overige exploitatiekosten ,4 Overige fondskosten ,1 Totale operationele kosten ,7 Operationeel resultaat ,3 Interest vreemd vermogen ,4 Kastroom operationele activiteiten ,9 De interestlasten ten bedrage van ,- zijn ,- lager (-10,4%) dan de begrote lasten van ,-, doordat een deel van de financieringen variabel is gefinancieerd en rentetarieven zijn gedaald gedurende de eerste helft van waarde van de certificaten. Een voorbeeld van de hefboomwerking: als het fonds een financieringspercentage van 50% aanhoudt, dan zal bij een absolute waardedaling van 10% van de objecten een waardedaling van 20% van het eigen vermogen optreden. Bij een waardestijging werkt dit uiteraard andersom. Voor een overzicht van de rendementen wordt Indirect rendement - waardemutatie van de certificaten verwezen naar de volgende tabel. Onder invloed van de verslechterde marktomstandigheden en de daarmee gepaard gaande marktbrede afwaarderingen op vastgoed, is het indirecte rendement de afgelopen jaren negatief geweest. Hierdoor is de intrinsieke waarde per certificaat gedaald. Door het gebruik van vreemd vermogen (het hefboomeffect ) werkt het effect van waardemutaties van het vastgoed versterkt door in de waardemutaties van de intrinsieke Financiering met vreemd vermogen Lening Eurohypo De langlopende schulden bestaan voor het belangrijkste deel uit een hypothecaire geldlening afgesloten bij Eurohypo AG. De hoofdsom van de lening bedroeg oorspronkelijk ,-. De lening heeft een looptijd van 7 jaar ingaande op 14 november 2006 en dient derhalve te worden afgelost op 13 november Tussentijds hoeft er niet te worden afgelost op de lening. De rente dient telkens per kalenderkwartaal achteraf te worden voldaan. De rente is variabel en gebaseerd op het 3-maands Euribor tarief. De NV dient een opslag van 0,50% te betalen aan Eurohypo AG bovenop het Euribor-tarief. Vanwege de verkoop van twee objecten in 2010 is gedurende dat jaar ,- op de lening afgelost. Het resterende leningsbedrag bedroeg hiermee ,-. Ultimo 2011 is ,- op deze lening afgelost gezien de relatief grote omvang aan liquide middelen De waarde van het swapcontract bedraagt per 30 juni ,- negatief. Ten aanzien van dit contract wordt kostprijshedge-accounting toegepast waardoor de negatieve marktwaarde van de renteswap niet in de balans is verantwoord. Indien de marktrente stijgt zal de waarde van het swapcontract weer stijgen. Aan het einde van de looptijd van het swapcontract zal de waarde ervan nihil bedragen. Indien het contract niet tussentijds wordt opengebroken en dus wordt afgerekend, heeft de waarde van het contract geen invloed op de resultaten van het fonds. binnen het fonds. De omvang van de lening komt hiermee uit op ,- per 30 juni Lening Deutsche Hypo Per 18 december 2009 is er een hypothecaire geldlening Als zekerheid zijn 22 objecten verhypotheceerd met een gezamelijke waarde van ,- per 30 juni Op de financiering is een loan to value convenant van toepassing. Dit houdt in dat het bedrag van de lening niet meer mag bedragen dan 60% van de waarde van de verhypotheceerde objecten. De loan to value ratio per 30 juni 2012 bedraagt 58,52%. afgesloten bij Deutsche Hypo. De oorspronkelijke hoofdsom van de lening bedraagt ,- en heeft een looptijd tot 30 december 2012 en is derhalve geclassificeerd als kortlopend. Deutsche Hypo heeft reeds bevestigd dat de looptijd van deze lening indien gewenst verlengd kan worden met minimaal een half jaar. Tussentijds wordt er in principe niet afgelost op de lening. In verband met de verkoop van het object te Maastricht is ,- afgelost op de lening. Het Financiële instrumenten en risicobeheersing Ter afdekking van het renterisico op de Eurohypo lening is op 14 november 2006 een Interest Rate Swap (IRS) afgesloten ten bedrage van ,- voor een periode van zeven jaar. Deze IRS is afgesloten tegen een tarief van 3,89%, waardoor de rentelasten voor de NV gedeeltelijk zijn gefixeerd op circa 4,39% (inclusief opslag resterende leningsbedrag bedraagt hiermee ,-. De rente is variabel en gebaseerd op het 3-maands Euribor tarief met een opslag van 0,85% nominaal plus een liquiditeitsopslag van 0,40%. De liquiditeitsopslag is vastgesteld voor een termijn van 2 jaar. De totale gemiddelde rente voor de eerste helft van 2012 bedraagt 2,36% (3-maands Euribortarief van 1,11% + nominale opslag van van 0,50%). Het restant van de langlopende financiering 0,85% + liquiditeitsopslag van 0,40%). ( ,-) kende een variabele rentevoet die was gebaseerd op het Euribor-driemaands tarief. In december van dit boekjaar is ,- van de Eurohypo lening afgelost. Hiervan was gefixeerd qua rentelasten en tegen variabel rente gefinancieerd. Per balansdatum is daarmee de rente van de gehele financiering van Eurohypo ter grootte van ,- gefixeerd. Als zekerheden zijn, na verkoop van het object te Maastricht, nog drie objecten verhypotheceerd, te weten Geurdeland 7 te Andelst, De Hogenkamp 16 te Ulft en Columbusweg 20 te Venlo. De totale taxatiewaarde van deze objecten bedraagt ,-. Gedurende de looptijd van de lening mag de Overzicht rendementen per certificaat sinds oprichting fonds 2012 (hj) Intrinsieke waarde per einde periode ( ) Uitgekeerd direct rendement (absoluut) ( ) Uitgekeerd direct rendement (in % van intrinsieke waarde) 4,36% 9,92% 11,33% 9,12% 8,04% 6,52% Indirect rendement (in % t.o.v. intrinsieke waarde voorgaand jaar) 0,13% -5,38% -6,62% -11,84% -18,84% -0,38% 20 21

14 loan- to-value-ratio van de lening maximaal 60% bedragen. Per 30 juni 2012 bedraagt deze ratio 40,45%. Hiermee voldoet de lening ruimschoots aan het loan-to-value convenant. Lening Deutsche Hypo II Per 15 juli 2011 is een tweede hypothecaire geldlening afgesloten bij Deutsche Hypo ten behoeve van de aankoop van het object aan de Zijlweg 18 te Waalwijk. De hoofdsom van de lening bedraagt ,- De lening heeft een looptijd tot 31 december Tussentijds wordt er niet afgelost op de lening. De rente is variabel en gebaseerd op het 3-maands Euribor tarief met een opslag van 1,20% nominaal plus een liquiditeitsopslag van 0,50%. Beide opslagen gelden tot 31 december Na die datum zullen de opslagen opnieuw worden vastgesteld. De totale gemiddelde rente in 2012 bedraagt 2,79% (3-maands Euribortarief van 1,09% + nominale opslag van 1,20% + liquiditeitsopslag van 0,5%). Als zekerheid is het object aan de Zijlweg 18 te Waalwijk verhypotheceerd. De taxatiewaarde van dit object bedraagt per balansdatum ,-. Gedurende de looptijd van de lening mag de loan to value ratio van de lening maximaal 65% bedragen. Per balansdatum bedraagt deze ratio 50%. BTW financiering Deutsche Hypo Per 15 juli 2011 is er BTW financiering aangegaan met Deutsche Hypo inzake tijdelijke financiering van de omzetbelasting van de aankoop van het object aan de Zijlweg 18 te Waalwijk. De omzetbelasting dient bij aankoop betaald te worden maar kan via de kwartaalaangifte teruggevorderd worden bij de fiscus. De hoogte van deze financiering bedraagt ,- Dit is 19% over het aankoopbedrag van ,- De financiering is op 9 januari 2012 afgelost. De rente is variabel en gebaseerd op het 3-maands Euribor tarief met een totale opslag van 2,00% (inclusief liquiditeitsopslag). De opslag geldt gedurende de gehele looptijd van de financiering. De totale gemiddelde rente in de eerste helft van 2012 bedraagt 3,14% (3-maands Euribortarief van 1,14% + opslag van 2,00%). Als zekerheid gold het eerste pandrecht op de BTW vordering op de fiscus. Op 9 januari 2012 is de BTW financiering terugbetaald. Kredietfaciliteit Real Estate Participation & Finance B.V. Per 15 juli 2011 is er eveneens voor de aankoop van het object aan de Zijlweg 18 te Waalwijk een kredietfaciliteit aangegaan met Real Estate Participations & Finance B.V., een 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V. De hoogte van de faciliteit bedraagt maximaal ,-. Vanaf 2011 tot op heden is voor ,- gebruik gemaakt van deze faciliteit. De faciliteit heeft een looptijd tot uiterlijk 1 augustus 2012 en is derhalve gepresenteerd onder de kortlopende leningen. Momenteel is de manager in gesprek met Real Estate Participations & Finance B.V. om deze faciliteit te verlengen en verwacht het proces in de tweede helft van 2012 af te ronden. De rente is variabel en gebaseerd op het 1-maands Euribor tarief met een opslag van 2,50%. De opslag geldt gedurende de gehele looptijd van de faciliteit. De totale gemiddelde rente in de eerste helft van 2012 bedraagt bedraagt 3,09% (1-maands Euribortarief van 0,59% + opslag van 2,50%). Per 30 juni 2012 is er nog een object (Ferdinand Bolstraat te Zwolle) vrij van hypotheek met een getaxeerde waarde van ,- Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale fondsvermogen. De solvabiliteitsratio van de NV is gedurende de verslagperiode gestegen van 42,4% naar 44,3%. Zoals hiervoor al vermeld, is bij de aankoop van het object aan de Zijlweg 18 te Waalwijk er een BTW financiering afgesloten. Deze lening bedraagt ,-. Deze lening is op 9 januari 2012 na de terugontvangst van de omzetbelasting op de aankoop afgelost waardoor de solvabiliteitsratio stijgt naar 44,3%. VERWACHTINGEN VOOR DE TWEEDE HELFT VAN 2012 Verkoop De manager is in gesprek met een kandidaat koper voor de Sevillaweg 39 te Rotterdam. Dit object staat sinds geruimte tijd (gedeeltelijk) leeg. In de periode van leegstand is er beperkt interesse getoond in huur van het object door geïnteresseerde kandidaat huurders. Daarnaast is de grond onder het gebouw uitgegeven in erfpacht waardoor jaarlijks canon verschuldigd is aan de Gemeente Rotterdam wat een negatief effect heeft op het directe resultaat. Verkoop van de Sevillaweg 39 te Rotterdam zal een positief effect op de gewogen looptijd van de huurcontracten en de bezettingsgraad van het fonds. De verkoop zal naar verwachting gerealiseerd worden in de tweede helft van In onderstaande tabel zijn de financieringen met de kenmerken samengevat. Financier Financiering Expiratiedatum Aard rente Rente 2012 Reguliere aflossing Max. LTV ratio Huidige LTV ratio Eurohypo vast 4,39% geen LTV < 60% 58,5% Deutsche Hypo I variabel 2,36% geen LTV < 60% 40,5% Deutsche Hypo II variabel 2,79% geen LTV < 65% 50,0% Real Estate Participations & Finance BV variabel 3,09% mogelijk - - Herfinanciering van de gehele portefeuille Zoals reeds aangekondigd in het jaarverslag 2011 worden momenteel de mogelijkheden en condities voor herfinanciering van de gehele portefeuille onderzocht. (Eerder) herfinancieren kan interessant zijn voor het fonds vanwege de huidige relatief lage renteniveau s (en overige financieringscondities). Tevens kan (eerder) herfinancieren mogelijk interessant zijn gezien de verwachte verkrapping van de financieringsmarkt in de komende jaren. De verwachting is echter dat dit een moeilijk Indirect rendement Gezien de moeilijke marktomstandigheden voor vastgoed en de marktbrede financieringsproblematiek zal de waarde van het vastgoed onder druk blijven staan, wat kan leiden tot negatieve herwaarderingen in de tweede helft van het jaar. De hoogte van de herwaardering zal per object verschillen en onder meer afhangen van de locatie, de resterende looptijd van het huurcontract, de kwaliteit van de huurder en de technische staat van het object. traject zal zijn gezien de verslechterde marktomstandigheden en de verslechterde mogelijkheden op de financieringsmarkt. AFM-vergunning In het jaarverslag van 2011 is vermeld dat de beheerder een AFM vergunning zal aanvragen. Gedurende de tweede helft van 2012 Amsterdam, augustus 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund Management B.V. Namens de directie wordt de AFM-vergunning verwacht voor de beheerder van het fonds. Deze vergunning zal verder bijdragen aan de governance T.A.M. Meulman en transparantie van het fonds. H.A.J. Boom - Conradi Groei fonds Daarnaast zal de fondsmanager verdere invulling geven aan de in 2011 nieuw vastgestelde strategie. Ondanks de marktomstandigheden zullen zich kansen voordoen om het fonds op een verantwoorde manier te laten groeien. Verdere groei zal het risicoprofiel verbeteren en tevens bijdragen aan de doelstelling om het fonds uit te laten groeien tot een solide fonds met logistiek en bedrijfsmatig vastgoed. Direct rendement Conform de begroting, zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering in april van 2012, wordt een dividenduitkering in december 2012 verwacht van het niveau van juni 2012, oftewel 275,- per certificaat

15 Halfjaarbericht 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. Geconsolideerde balans per 30 juni 2012 (Voor winstbestemming) Activa Toelichting Beleggingen Direct Vastgoed Vorderingen Overige vorderingen Overige activa Immateriële vaste activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva Toelichting Eigen vermogen 5 Geplaatst en gestort kapitaal Agio op kapitaalstorting Herwaarderingsreserve Wettelijke reserve Overige reserves Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva

16 Geconsolideerde winst- en verliesrekening (Over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2012 ) Geconsolideerd kasstroomoverzicht (Over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2012 ) Toelichting Opbrengsten uit beleggingen Huurinkomsten direct vastgoed Gerealiseerd verkoopresultaat direct vastgoed Ongerealiseerde waardemutatie direct vastgoed Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Exploitatiekosten vastgoed Rentelasten, vastgoed- en fondsbeheer kosten 12 & Afschrijvingen immateriële vaste activa Overige kosten Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat na belastingen Verkopen direct vastgoed Desinvestering / activering aankoopkosten Afschrijving aankoopkosten Herwaardering vastgoed Correctie huurincentives Mutatie immateriele vaste activa Mutatie kortlopende vorderingen en reclass Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat na belastingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Dividenduitkering Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Liquide middelen aanvang verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode Mutatie geldmiddelen

17 Toelichting geconsolideerd halfjaarbericht Activiteiten object vindt er een positieve herwaardering plaats die verantwoord Emissiekosten van de renteswaps niet verantwoord in de balans en de winst- en Het doel van ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund wordt in de resultatenrekening. Indien de taxatiewaarde per object Emissiekosten hebben betrekking op de kosten die gepaard verliesrekening. Indien van toepassing wordt het ineffectieve deel NV is door de aankoop, de exploitatie en de verkoop van nieuw lager is dan de verkrijgingsprijs per pand vindt er een negatieve gaan met de emissie van nieuwe certificaten. De kosten van elke van de waardeverandering van de renteswaps verantwoord in de en recent ontwikkeld vastgoed een aantrekkelijk rendement te herwaardering plaats via de resultatenrekening. Voor deze emissie worden geactiveerd en over een periode van 5 jaar lineair winst-en verliesrekening onder de rentelasten. realiseren met een aanvaardbaar risico. ongerealiseerde waardemutaties wordt een herwaarderingsreserve afgeschreven vanaf de emissiedatum. aangehouden mits per saldo per object sprake is van een cumulatieve VASTGOED- EN FONDSBEHEERKOSTEN ALGEMENE GRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING VOOR positieve herwaardering. De dotatie aan deze reserve vindt plaats VORDERINGEN Onder de vastgoedbeheerkosten wordt de vergoeding voor de DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING vanuit de winstbestemming. Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek property manager (Kadans Vastgoed B.V.) opgenomen. Onder Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met de van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. de fondsbeheerkosten wordt de vergoeding voor de beheerder wettelijke bepalingen van titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken Aankoopkosten opgenomen. van de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn De aankoopkosten bevatten onder andere overdrachtsbelasting, EIGEN VERMOGEN door de Raad van Jaarverslaggeving. Het halfjaarbericht is opgesteld niet-verrekenbare BTW alsmede de selectie- en acquisitiekosten, De mutaties in de herwaarderingsreserve worden gevormd ten laste OVERIGE KOSTEN in euro s. notariskosten en overige aankoopkosten. Onder deze overige of ten gunste van de winstbestemming. Voor geactiveerde opstarten Onder overige kosten zijn onder andere opgenomen: kosten aankoopkosten wordt verstaan de taxatiekosten en advieskosten emissiekosten wordt een wettelijke reserve aangehouden. verbonden aan de financiële administratie van de NV, kosten Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de die betrekking hebben op de aankoop van de vastgoedobjecten. voor de jaarlijkse externe taxatie van de objecten door een verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien Deze aankoopkosten per object worden geactiveerd in de eerste HUUROPBRENGSTEN onafhankelijke deskundige, jaarlijkse accountantskosten, kosten geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering waardering. Transactiekosten kunnen worden afgeschreven over de De huuropbrengsten betreffen de over de verslagperiode aan de voor (het bijeenroepen van) de algemene vergadering van plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en vermoedelijke looptijd van de belegging (8 jaar) indien en voor zover huurders in rekening gebrachte huren. Verstrekte huurincentives aandeelhouders en de vergadering van certificaathouders, kosten verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties de verantwoorde waarde inclusief transactiekosten lager is dan de worden toegerekend aan de resterende looptijd van het huurcontract voor publiciteit, drukwerk, de kosten voor adviseurs van de NV, wordt verwezen naar de toelichting. reële waarde. Dit betekent dat in geval van een waardestijging van ( straightlining ). kosten voor informatieverschaffing en overige, onvoorziene kosten. het actief, waardestijgingen gecompenseerd worden met de nog DIRECT VASTGOED geactiveerde aankoopkosten van dat actief voordat zij per saldo EXPLOITATIEKOSTEN RESULTAATVERANTWOORDING Beleggingen in direct vastgoed betreffen objecten waarvan de NV leiden tot een bate in de winst- en verliesrekening. In het geval van Onder exploitatiekosten worden de direct met de exploitatie Huuropbrengsten en overige opbrengsten worden verantwoord de stenen in (mede-)eigendom houdt alsook objecten waarbij het een waardedaling van een actief, wordt de boekwaarde bepaald van direct vastgoed samenhangende kosten opgenomen zoals in het jaar waarop ze betrekking hebben. De bedrijfslasten komen onderliggende vastgoed in eigendom is van een rechtspersoon, als de som van de reële waarde en de nog niet afgeschreven onderhoud, beheerkosten (property manager), verzekeringen, eveneens ten laste van het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. vennootschap of lichaam waarin de NV een meerderheidsbelang aankoopkosten, tenzij de aankoopkosten al zijn gecompenseerd door erfpacht en onroerende zaakbelastingen. houdt en zeggenschap over het management daarvan heeft, en die een eerdere waardestijging, zoals bedoeld in de vorige zin (RJ ). VENNOOTSCHAPSBELASTING worden aangehouden om (directe of indirecte) huuropbrengsten RENTESWAPS De NV heeft de status van een fiscale beleggingsinstelling als bedoeld en/of waardestijgingen te realiseren. De eerste waardering van IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Ter afdekking van het renterisico kan gebruik worden gemaakt van in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Dit een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs. De Opstartkosten renteswaps. Renteswaps worden gewaardeerd tegen kostprijs. houdt in dat 0% vennootschapsbelasting is verschuldigd, mits aan verkrijgingsprijs van een vastgoedbelegging omvat de koopsom, De initiële kosten in verband met het oprichten en de introductie Dit betekent dat de renteswaps initieel tegen kostprijs worden de wettelijke voorwaarden ter verkrijging en behoud van de status eventuele overdrachtsbelasting en eventueel niet-verrekenbare van de NV worden vanaf de introductie in 5 jaar lineair afgeschreven. gewaardeerd, en vervolgens tegen kostprijs of lagere marktwaarde. van fiscale beleggingsinstelling is voldaan. De mate waarin het Fonds BTW, alsmede aan het object overige toe te rekenen aankoopkosten. Tegenover deze activering wordt een wettelijke reserve Indien mogelijk wordt kostprijshedge-accounting toegepast voor haar beleggingen mag financieren middels leningen, is één van de Alle objecten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Hieronder aangehouden. Onder geactiveerde opstartkosten wordt onder de renteswaps die ervoor zorgen dat het variabele renterisico op belangrijkste voorwaarden: direct vastgoed mag voor maximaal wordt verstaan de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat, andere verstaan de underwriting fee en de advieskosten bij de hypothecaire leningen gefixeerd wordt voor een bepaalde periode. 60% van de fiscale boekwaarde worden gefinancierd. Een belegging conditie kosten koper en onder gestanddoening van de vigerende opstart van het fonds. Hiermee wordt beoogd de NV te beschermen tegen stijgende in indirect vastgoed mag met maximaal 20% aan leningen worden huurovereenkomsten. Bij de bepaling van deze waarde wordt onder rentelasten. Onder kostprijshedge-accounting worden de renteswaps gefinancierd. Een andere voorwaarde is dat de NV de fiscale winst meer rekening gehouden met verschillen tussen markthuur en Financieringskosten in de balans en de winst-en verliesrekening verwerkt op het moment binnen acht maanden na afloop van het boekjaar heeft uitgekeerd contractuele huur, exploitatiekosten, leegstand, resterende looptijd, Financieringskosten hebben betrekking op de afsluitprovisie die dat ook de rente op de onderliggende hypothecaire leningen in de aan de certificaathouders, de zogenaamde uitdelingsverplichting. de staat van onderhoud en verwachte toekomstige ontwikkelingen. betaald moet worden bij het aantrekken van de (hypothecaire) winst- en verliesrekening wordt verantwoord. Om kostprijshedge- Ieder object wordt jaarlijks getaxeerd door een onafhankelijke financiering. Financieringskosten worden geactiveerd en gedurende accounting toe te passen zijn de hedge relaties gedocumenteerd externe deskundige. Indien de taxatiewaarde per pand hoger is de looptijd van de financiering lineair afgeschreven. en worden deze periodiek getest op effectiviteit. Voor zover sprake dan de verkrijgingsprijs plus geactiveerde aankoopkosten per is van een effectieve hedge worden de waardeveranderingen 28 29

18 SCHATTINGEN Leegstandsrisico Regelgeving op deze wijze kwijtraken. Reeds door de NV gedane uitkeringen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van het Het leegstandsrisico is het risico dat objecten, na afloop of beëindiging De NV is onderworpen aan de plaatselijke, regionale en kunnen in beginsel niet worden teruggevorderd van de halfjaarbericht te kunnen toepassen, is het nodig dat de van de overeenkomst met een huurder, niet opnieuw verhuurd kan nationale regelgeving waar zij beleggingen heeft. De certificaathouders. beheerder van het ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth worden. Dit houdt in dat gedurende de leegstandsperiode geen regelgeving waaraan zij is onderworpen heeft betrekking Fund NV zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en huuropbrengsten gegenereerd worden. Tevens kan de beheerder op milieu-, veiligheids- en onderhoudsnormen, de rechten Illiquiditeit van certificaten dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn genoodzaakt worden, teneinde nieuwe huurders aan te trekken, van huurders en andere wetgeving die van invloed is op de Een certificaat kan uitsluitend na de uitdrukkelijke schriftelijke voor de in het halfjaarbericht opgenomen bedragen. Indien huurkorting te geven of aanpassingen aan te brengen in objecten onroerend goedmarkten, waaronder met name de fiscale toestemming van de beheerder worden overgedragen. het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht welke additionele kosten voor de NV met zich meebrengen. wetgeving. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat de Certificaten kunnen uitsluitend worden verworven tegen noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen regelgeving dan wel de interpretatie, uitvoering of wijziging een tegenwaarde van tenminste ,- per belegger, inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij Huurrisico van bestaande regelgeving, niet zal leiden tot extra kosten van welke minimale tegenwaarde ook geldt voor certificaathouders de toelichting op de betreffende posten van het halfjaarbericht. De algemene economische situatie in van invloed op de huurprijzen. de NV of geen andere nadelige gevolgen zullen hebben voor de die additionele certificaten wensen te verwerven. Het is een In geval van toenemende leegstand, en derhalve een lagere vraag exploitatie van haar onroerend goed portefeuille, hetgeen de certificaathouder verder niet toegestaan om certificaten RISICOPARAGRAAF naar huurruimtes, komen de huurprijzen onder druk te staan. In resultaten en de financiële situatie van de NV in negatieve zin te verkopen indien de tegenwaarde van zijn certificaten Algemeen economisch voorspoedige tijden zal een toename van de vraag bij een kan beïnvloeden. daardoor minder dan ,- zou gaan bedragen, tenzij de Een bepaalde mate van risico is inherent aan iedere belegging in gelijkblijvend aanbod aan huurruimtes leiden tot hogere huurprijzen. certificaathouder alle door hem gehouden certificaten verkoopt direct en indirect vastgoed en deze risico s zijn ook van toepassing Lagere huurprijzen leiden tot een lager exploitatieresultaat van de Verkoopopbrengst en overdraagt. Er is geen garantie dat een regelmatige of op de NV. Voor een uitgebreidere beschrijving van de risico s wordt NV en mogelijk tot een lagere verkoopopbrengst van objecten. De waarde bij de verkoop van vastgoed is voor een groot levendige handel in certificaten zal ontstaan, en de certificaten verwezen naar de prospectus van het fonds. Bij direct vastgoed deel afhankelijk van de huur. De huurprijzen komen tot stand zijn niet ter beurze genoteerd noch bestaat daartoe het gaat het hierbij in het algemeen om de waardefluctuaties van Renterisico / financieringsrisico op basis van vraag en aanbod. In economische tijden zullen voornemen. De NV is voorts niet verplicht certificaten terug of in het onroerend goed die onder andere het gevolg kunnen zijn van Voor zover verplichtingen gerelateerd zijn aan een object van langere de huren en de kapitalisatiefactor dalen en zal de leegstand te kopen in geval certificaathouders wensen uit te treden. Gevolg een verandering in vraag en aanbod. Vanwege de relatief lange aard zijn dan die van het vreemd vermogen waarmee dit (gedeeltelijk) toenemen. Dit betekent dat de waarde van de objecten in een is dat een belegging in het fonds een beperkt verhandelbare en periode die benodigd is om onroerend goed te ontwikkelen, het is gefinancierd, is een wijziging van de rentestand van invloed op neergaande conjunctuur kan dalen, hetgeen een negatieve mogelijk zelfs illiquide belegging is. De verwachting is verder dat kapitaalintensieve karakter en de lange termijn huurcontracten, is het exploitatieresultaat van de NV alsmede op de marktwaarde van invloed heeft op de verkoopopbrengst. de looptijd van de NV langer zal zijn dan de acht tot tien jaar die in het gewoonlijk niet mogelijk om op korte termijn te reageren op het desbetreffende object. Renterisico s worden door de beheerder de vastgoedsector voor niet-groeifondsen gebruikelijk is. schaarste of overschot. Veranderingen in algemene economische zoveel mogelijk afgedekt middels swapcontracten. Onderhoud ontwikkelingen, rentestanden en (verwachte) inflatie niveaus Een slechte staat van onderhoud is van invloed op de kunnen eveneens de waarde beïnvloeden. Hefboomeffectrisico huuropbrengsten en de waarde van een object. Beleid van de Het fonds maakt bij de financiering van de portefeuille gebruik van NV is te beleggen in nieuwe en recent ontwikkelde objecten. Economie vreemd vermogen. Door gebruik te maken van vreemd vermogen Tevens gaat de NV uit van de jaarlijkse onderhoudslasten om De algemene economische situatie in Nederland kan een stijgt de rendementsverwachting voor het eigen vermogen. Ook de objecten in een kwalitatief goede staat van onderhoud te negatieve invloed hebben op de waarde van objecten, de het financiële risico voor de belegger - als verschaffer van eigen houden. Gedurende de looptijd kan de NV te maken krijgen met leegstand en de mogelijkheid van huurders om aan de vermogen- neemt dan toe. Als er een wijziging optreedt in de waarde onvoorziene onderhoudslasten hetgeen een negatieve invloed betalingsverplichtingen te voldoen. van de activa van het fonds, en als de financiering met vreemd kan hebben op het exploitatieresultaat van het jaar waarop vermogen in absolute zin gelijk blijft, dan zal de intrinsieke waarde deze onvoorziene last betrekking heeft. Debiteurenrisico van de certificaten, sterker dalen of stijgen dan wanneer er geen Het risico bestaat dat een huurder niet aan zijn huurverplichtingen gebruik zou zijn gemaakt van vreemd vermogen. Verlies inleg certificaathouders jegens de NV kan voldoen. De kwaliteit en de krediet- waardigheid Als de huurinkomsten sterk teruglopen, kan de mogelijkheid van huurders beïnvloedt derhalve het debiteuren- en het Voorbeeld hefboomwerking: als het fonds een financieringspercentage zich voordoen dat de NV niet meer aan haar verplichtingen leegstandsrisico dat de NV loopt. Om die reden worden de huurders van 50% aanhoudt, dan zal bij een absolute waardedaling van 10% kan voldoen en dat objecten gedwongen moeten worden getoetst op hun solvabiliteit, betrouwbaarheid en betalingsgedrag. van de objecten een waardedaling van 20% van het eigen vermogen verkocht. Indien de schulden van de NV hoger zijn dan optreden. Bij een waardestijging werkt dit uiteraard andersom. de verkoopopbrengst van de objecten zal het door de certificaathouders ingelegde kapitaal worden aangesproken. Het risico bestaat dat de certificaathouders hun volledige inleg 30 31

19 Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 juni 2012 De aan de objecten toe te rekenen kosten ten bedrage van ,- zijn als volgt opgebouwd: 1 Direct Vastgoed Taxatiewaarde Aan objecten toe te rekenen kosten Beleggingen in direct vastgoed Af: huurincentives per einde verslagperiode Totaal Het verloop van de beleggingen in direct vastgoed is als volgt: Stand per begin boekjaar Aankopen Verkopen Desinvestering / activering aankoopkosten Afschrijving en aankoopkosten Herwaardering via winst- en verliesrekening Vrijval correctie huurincentives Stand per einde verslagperiode De gedesinvesteerde aankoopkosten zijn de nog resterende aankoopkosten op moment van verkoop van de twee objecten te Vaassen ( ) en Maastricht ( ), in totaal ,-. Stand per 1 januari Geactiveerde kosten Afschrijvingen Stand per 30 juni a) Aankoopkosten Totale aankoopkosten Reclassificatie naar taxatiewaarden (cum.) Verkoop objecten Totale toe te rekenen aankoopkosten na reclassificatie b) Overdrachtsbelasting Totale overdrachtsbelasting Reclassificatie naar taxatiewaarden (cum.) Verkoop objecten Totale toe te rekenen overdrachtsbelasting na reclassificatie c) Niet verrekenbare BTW Niet verrekenbare BTW Totaal

20 2 Overige vorderingen Stand incentivve per 1 januari Nieuw verstrekte incentive Debiteuren servicekosten lopend boekjaar Huurincentives 2 a Debiteuren huurders 2 b Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde verzekeringspremie Vooruitbetaalde exploitatiekosten Vordering Kadans Vordering Jeog BV Totaal a Huurincentives Deze vordering heeft betrekking op huurkortingen (incentives) in verschillende vormen verstrekt aan verschillende huurders. Alle huurkortingen zijn verwerkt in het halfjaarbericht volgens de straightlining methode, waarbij de verstrekte huurincentives worden toegerekend aan de resterende looptijd van het huurcontract. In onderstaande tabel is weergegeven welk objecten het hier betreft en het verloop van de geactiveerde huurincentives. In onderstaande tabel is weergegeven welk objecten het hier betreft. Toe te rekenen korting verslagperiode Stand incentive per 30 juni Huurincentive Jeverweg Groningen Huurincentive Huifakkerstraat 22 Breda Huurincentive Tussenriemer 20 Roosendaal Huurincentive Venrayseweg 180 Venlo b Debiteuren huurders Huur Brouwgoed CV Huur Combinatie CV Huur Drieluik CV Huur Kwadraat CV Huur REGF NV Totaal Immateriële vaste activa a) Financieringskosten b) Emissiekosten Totaal Hieronder worden de immateriële vaste activa nader gespecificeerd. Stand per 1 januari Geactiveerde kosten Afschrijvingen Stand per 30 juni a) Financieringskosten Afsluitprovisie Eurohypo Afsluitprovisie Deutsche Hypo Afsluitprovisie Real Estate Participations & Finance BV Totale financieringskosten Totaal Het bedrag ad ,- is in de resultatentrekening van de NV opgenomen als huurkorting. b) Emissiekosten Structureringsfee Marketingkosten Kosten voor advisering Emissiekosten juli Totale emissiekosten Totaal

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. JAARVERSLAG 2011

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. JAARVERSLAG 2011 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Profiel 5 Verslag RAAD VAN COMMISSARISSEN 8 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 11 JAARREKENING Geconsolideerde

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 14 JAARREKENING 32 Geconsolideerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5. VERSLAG VAN DE beheerder 11. Geconsolideerde balans per 30 juni 2014 21

Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5. VERSLAG VAN DE beheerder 11. Geconsolideerde balans per 30 juni 2014 21 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG VAN DE beheerder 11 HALFJAARBERICHT 20 Geconsolideerde balans per 30 juni 2014 21 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5. VERSLAG VAN DE beheerder 11. Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 21

Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5. VERSLAG VAN DE beheerder 11. Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 21 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG VAN DE beheerder 11 HALFJAARBERICHT 2013 20 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 21 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 1

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V.

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. Presentatie jaarvergadering 2012 Amsterdam, 27 mei 2013 Agenda 1. Opening en goedkeuring notulen jaarvergadering 2011 2. Bespreking jaarverslag. Toelichting

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling. Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V.

Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling. Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V. Een besloten vennootschap welke opteert voor de status van een fiscale beleggingsinstelling Halfjaarbericht 2011 Kadans Biopartner B.V. juli 2011 Juli 2011 Opgesteld door: Kadans Biofacilities B.V. T:

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN Genia Financieringen is een nieuwe naam in de financiële wereld. De kans is daarmee groot, dat u ons nog niet kent.

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2016 Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag Handelsregisternummer

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V.

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2013 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 15 JAARREKENING 30 Geconsolideerde

Nadere informatie

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding VII N.V.

Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Tussentijdse rapportage over de periode 25 januari tot en met 30 juni 2007 Renpart Vastgoed Holding VII N.V. Voor úw rendement tussentijdse rapportage over de periode

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007

MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII. Halfjaarbericht per 30 juni 2007 MAATSCHAP WONINGMAATSCHAP XXXVIII Halfjaarbericht per 30 juni 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER 3 2. BALANS PER 30 JUNI 2007 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V.

Renpart Retail XIII C.V. Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIII C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiii 2 VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

Halfjaarverslag 30 juni 2012

Halfjaarverslag 30 juni 2012 Halfjaarverslag 30 juni 2012 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax: (010)

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments goed op koers PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments goed op koers HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over het eerste halfjaar 2006 goede resultaten geboekt. Het directe resultaat bedroeg 0,68 per aandeel en

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Jaarvergadering Vastgoed Fundament Fonds 2015

Jaarvergadering Vastgoed Fundament Fonds 2015 Jaarvergadering Vastgoed Fundament Fonds 2015 24 juni 2015 Agenda jaarvergadering 25 april 2014 4. De vastgoedmarkt over boekjaar 2014 de balans en winst- en verliesrekening 2014 7. Vaststellen van de

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V.

Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V. Halfjaarverslag 2007 Voor úw rendement VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste halfjaar van 2007. In dit geconsolideerde verslag zijn de activa,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005

PERSBERICHT. Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 PERSBERICHT Goed resultaat Nieuwe Steen Investments 3 e kwartaal 2005 HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft over het derde kwartaal 2005 wederom goede resultaten geboekt. Het directe resultaat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5%

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Persbericht Eerste kwartaalcijfers 2009 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT LAAT GERINGE DALING ZIEN; WAARDEDALING VASTGOED- PORTEFEUILLE BEDRAAGT 3,5% Reinier van Gerrevink, CEO: Ondanks

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2007. Voor úw rendement

Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2007. Voor úw rendement Renpart Vastgoed Holding N.V. Halfjaarverslag 2007 Renpart Vastgoed Holding N.V. Voor úw rendement VERSLAG VAN DE DIRECTIE Geachte aandeelhouder, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste halfjaar

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

DUTCHVESTE CALANDRIA C.V.

DUTCHVESTE CALANDRIA C.V. ANNEXUM DUTCHVESTE CALANDRIA C.V. HALFJAARBERICHT 2015 Beherend Vennoot Dutchveste Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie