Eerstelijnsverloskunde vanuit cliëntenperspectief in Groningen stad en ommeland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerstelijnsverloskunde vanuit cliëntenperspectief in Groningen stad en ommeland"

Transcriptie

1 Eerstelijnsverloskunde vanuit cliëntenperspectief in Groningen stad en ommeland Student E.I. (Esther) Feijen - de Jong Identiteitsnummer Opleiding Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht Afstudeerrichting Verplegingswetenschap Plaats Groningen Periode November 2003 November 2004 Eerste begeleider Dr. G.J. Dijkstra Tweede begeleider Drs. G. Groot Jebbink

2 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Voorwoord Deze doctoraalscriptie is het verslag van het onderzoek waarmee ik de deeltijdstudie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht afrond. Dit onderzoek richt zich op de kwaliteit van de eerstelijns verloskundige zorg gezien vanuit het perspectief van de cliënt. Wat vinden cliënten nu eigenlijk belangrijk en hoe ervaren zij de zorg die zij krijgen van de verloskundige zorgverlener. Professionals hebben hier vaak wel een mening over maar de tijd ontbreekt om gedegen onderzoek uit te voeren. Voor mij was het de uitgelezen kans om mijn liefde voor het vak verloskunde te combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Een aantal mensen wil ik bedanken. Zij zijn een belangrijke spil geweest bij het opzetten en afronden van het onderzoek: De respondenten, zij zijn de basis van het onderzoek. In grote getale hebben zij de moeite genomen aan te geven hoe ze de zorg hebben ervaren en hoe belangrijk ze dit vonden. Geke Dijkstra, mijn steun en toeverlaat. Ik ben je zeer dankbaar voor je steun tijdens mijn onderzoek, als docent, als coördinator van het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken maar ook als klankbord. Tijdens het onderzoeksproces heb ik gemerkt dat onderzoek doen veel onzekerheden oproept, hier heb jij mij geweldig in gesteund. Geert Groot Jebbink, als tweede begeleider, had jij op precies de juiste momenten de goede opmerkingen en aanvullingen waardoor het proces geolied verliep. Medewerkers van het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, met name Willem en Irene, bedankt voor jullie hulp. Hans v/d Berg en Ina de Vries van Geové zorgverzekeraar. Vanaf het begin zijn jullie enthousiast geweest over mijn onderzoek. Hiernaast hebben jullie een aantal erg waardevolle op- en aanmerkingen gegeven bij de ontwikkeling van de onderzoeksopzet. Bedankt! DVP-leden. Alle DVP-leden hebben de enquête beoordeeld, tevens kreeg ik vele opbeurende woorden, bedankt hiervoor. Alle verloskundigen van de kring Groningen e.o. Geweldig dat jullie zo enthousiast de enquêtes hebben uitgedeeld. Hopelijk vallen de resultaten een beetje mee!! Verloskundig actieve huisartsen in noordwest Groningen. Bedankt dat jullie de moeite hebben genomen de enquêtes uit te delen. II

3 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Mijn studie heb ik ervaren als een heel leuke en leerzame tijd. Tijdens de theorieperiode was het een zwaar karwei om het goed te combineren met mijn werk als vrijgevestigd verloskundige. Dankzij een aantal mensen heb ik dit toch in de beschikbare tijd kunnen redden: Vrienden, jullie hebben steeds met interesse mijn studie gevolgd, zelfs na vijf jaren blijven jullie onvermoeibaar vragen hoe het gaat. Dit vond ik erg prettig, bedankt. Mijn studievriendinnen, Liesbeth, Monique en Gonda, eindelijk dan staan we weer op gelijke voet. Bedankt voor jullie steun maar bovenal bedankt voor de lol die we hebben gehad de afgelopen jaren. Collega's van de groepspraktijk van verloskundigen, elke vrijdag was ik niet beschikbaar voor een dienst of spreekuur. In de drukke tijden die we achter de rug hebben was dit een hele opgave. Toch heb ik altijd naar de universiteit kunnen gaan. Bedankt voor jullie flexibiliteit. Pap en mam, zoals altijd steunen jullie mij door dik en dun. Naast mentale steun bieden jullie ook praktische steun, ik heb goed aan mijn scriptie kunnen werken wanneer Casper weer eens een weekend bij jullie logeerde. Bedankt hiervoor. Casper, ook al ben je nog veel te klein om dit te snappen. Lieve vent, door jouw enthousiasme voor de kleine dingen van het leven is relativeren niet moeilijk Lieve Robert, alle avonden en uren die jij samen met mij in het onderzoek hebt gestoken zijn voor mij zeer waardevol. Alleen jij weet welke inspanningen het heeft gekost om af te studeren. Dankzij jou heb ik het gered. In situaties van paniek weet jij mij altijd rustig te krijgen. Samen met jou kan ik alles aan!! Esther Feijen de Jong Groningen, december III

4 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Inhoudsopgave Samenvatting VI Summary VIII Inleiding 1 1 Wetenschappelijke relevantie, praktische relevantie en theoretische onderbouwing Inleiding Wetenschappelijke relevantie van de probleemstelling Theoretische onderbouwing Theoretisch model Meetinstrumenten Conclusie 10 2 Methode van onderzoek en gegevensverzameling Inleiding Type onderzoek Onderzoekspopulatie Onderzoekseenheden Gegevensverzameling en verspreiding Power Validiteit en betrouwbaarheid Validiteit Betrouwbaarheid Methode van analyse 15 3 Resultaten Inleiding Ontwikkeling van de QUOTE-vragenlijst voor de eerstelijns verloskunde Respons en exclusie Kenmerken van de respondenten Betrouwbaarheid Resultaten QUOTE-vragenlijst voor de eerstelijns verloskunde Gemiddelde cijfers per zorgperiode Gemiddelde scores per dimensie Ervaringsscores naar achtergrondkenmerken Belangscores naar achtergrondkenmerken 27 IV

5 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Wensen van respondenten ten aanzien van de plaats van bevallen Invloed van de plaats van bevalling op de beoordeling van de kwaliteit van zorg De vijf beste en vijf slechtste ervaringen De vijf hoogste en vijf laagste belangscores Verbeterpunten Opmerkingen van de respondenten 33 4 Conclusies, discussie en aanbevelingen 4.1 Inleiding Conclusies Discussie Aanbevelingen 37 Referenties 39 Bijlage 1: De vragenlijst Bijlage 2: Ervarings-, belang- en verbeterscores per vraag Bijlage 3: Opmerkingen respondenten V

6 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Samenvatting Samenvatting Doelstelling en probleemstelling De doelstelling van dit onderzoek is het creëren van inzicht in de kwaliteit van zorg beoordeeld door bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen ten aanzien van de geleverde zorg door de eerstelijns verloskundige of huisarts. Aanleiding hiervoor zijn de problemen die zijn ontstaan in het onderzoeksgebied door een tekort aan verloskundige zorgverleners. Door dit probleem zijn een aantal constructies gecreëerd waardoor de cliënt in de eerstelijn kon worden begeleid maar niet altijd de keuze had om thuis te bevallen. Vanuit deze situatie is het belangrijk te weten hoe de client de geboden zorg ervaart. De probleemstelling richt zich derhalve op het oordeel van bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen ten aanzien van de kwaliteit van zorg geleverd door de eerstelijns verloskundige of huisarts. Methode Met behulp van een schriftelijke vragenlijst, die gebaseerd is op de QUOTE-vragenlijsten (QUality Of care Through the patients Eyes), zijn de ervaringen en verwachtingen van de cliënt van de eerstelijns verloskundige zorgverlener ten aanzien van de kwaliteit van zorg gemeten. Het concept kwaliteit van zorg kan worden ingedeeld in zeven dimensies (accommodatie, informatie, bereikbaarheid/toegankelijkheid, klachten, bejegening, zelfstandigheid en deskundigheid). Deze zeven dimensies worden in de schriftelijke vragenlijst gemeten. Daarnaast is gekeken of er significante verschillen bestaan op achtergrondkenmerken van de respondenten (leeftijd, pariteit, geografische spreiding en opleidingsniveau) en op de daadwerkelijke plaats van bevallen (thuis, ziekenhuis-eigen keus en ziekenhuis-geen eigen keus). De respondenten zijn cliënten die de gehele zorgperiode (zwangerschap, bevalling en kraamtijd) onder zorg zijn geweest bij de eerstelijns verloskundige of verloskundig actieve huisarts. In de periode april tot en met augustus 2004 werden 264 vragenlijsten uitgedeeld door verloskundige zorgverleners. Resultaten In totaal werden 150 vragenlijsten teruggestuurd (respons van 57%). Ten aanzien van de ervaringen scoorden zes dimensies boven de 3.5 (schaal van 1 tot en met 4). Belangrijk vinden de respondenten de dimensie bejegening (6.98), zelfstandigheid (6.81), bereikbaarheid/toegankelijkheid (6.53), informatie (6.36), deskundigheid (6.28) en VI

7 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Samenvatting accommodatie (6.23) (schaal van 1-10). Respondenten van het platteland ervoeren over het algemeen de zorg beter dan respondenten uit de stad Groningen. Hoog opgeleide respondenten vinden de dimensies zelfstandigheid, deskundigheid, bejegening en de bereikbaarheid/toegankelijkheid belangrijker dan laag opgeleiden. Respondenten van het platteland vinden de dimensie bereikbaarheid/toegankelijkheid significant van meer belang dan respondenten uit de stad Groningen. Respondenten die thuis zijn bevallen hebben de dimensies bereikbaarheid/toegankelijkheid, bejegening en zelfstandigheid significant beter ervaren dan respondenten die in het ziekenhuis zijn bevallen. Conclusie De dimensies bejegening en deskundigheid worden door de respondenten als best ervaren. De dimensies bejegening en zelfstandigheid komen in het onderzoek naar voren als belangrijkste onderwerpen. Bevallen vrouwen in het onderzoeksgebied wensen dus een vertrouwensband met de zorgverlener en wensen dat er empathie is vanuit de zorgverlener (bejegening). Hiernaast vindt de bevallen vrouw het van belang dat ze wordt betrokken bij besluitvorming in het zorgproces (zelfstandigheid). Bij volledige keuzevrijheid zou ongeveer 66% van de respondenten thuis willen bevallen, ongeveer 18% hiervan moest noodgedwongen in het ziekenhuis bevallen. Respondenten die thuis zijn bevallen ervaren de dimensies bereikbaarheid/toegankelijkheid, bejegening en zelfstandigheid beter dan respondenten die in het ziekenhuis zijn bevallen. VII

8 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Summary Summary Aim and research problem The aim of this research project is to create an overview towards the quality of care given by primary health care professionals judged by women recently given birth in the city of Groningen, North-Drenthe and northwest Groningen. The reason for this research is the problem in the research area that arose by a shortage of midwives and general practitioners. To resolve this problem a few constructions were created. These solutions resulted in care that could be given by primary health care professionals but pregnant women could not choose between giving birth at home and giving birth in a hospital. At this time it is important to know how these women experience the care. Therefore the research problem focuses on the judgement towards the quality of care of women given birth at the city of Groningen, North- Drenthe and northwest Groningen. Method Through a questionnaire, based on the QUOTE-questionnaires (QUality Of care Through the patients Eyes), experiences and expectations of the client are measured. Quality of care is a concept that can be subdivided into seven dimensions (accommodation, information, accessibility/availability, complaints, courtesy, perceived autonomy, professional competence). These seven dimensions are measured by means of the questionnaire. Besides that, examination took place to see if respondent characteristics (age, nullipara versus multipara, geographical location, and level of education) differed significantly and if there was a significant difference in place of birth (homebirth, hospital birth-own choice and hospital birth-obligatorily). The respondents are clients who were under care of the midwife or the general practitioner throughout their whole pregnancy, labour and puerperium. During the period April up to and including August questionnaires were distributed by midwifes and general practitioners. Results A total of 150 questionnaires were returned (response of 57%). With respect to experiences six dimensions scored above 3.5 (scale 1-4). Important dimensions were courtesy (6.98), perceived autonomy (6.81), accessibility/availability (6.53), information (6.36), professional competence (6.28) and accommodation (6.23) (scale 1-10). Respondents from the countryside generally experienced better care than respondents in the city Groningen. In VIII

9 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Summary contrast with low educated respondents highly educated respondents believe that the dimensions perceived autonomy, professional competence, courtesy and accessibility/availability are more important. Respondents from the countryside find that the dimension accessibility/availability is more important than responders from the city Groningen. Respondents who gave birth at home experienced the dimensions accessibility/availability, courtesy and perceived autonomy better than respondent who gave birth in the hospital. Conclusion The respondents experience the dimensions courtesy and professional competence the best. The dimensions courtesy and perceived autonomy are considered the most important issues. So women who gave birth in the research area wish to have a faith link with their midwife or general practitioner and are wishing for empathy. Next to this, women who gave birth believe it is important to be involved in decision-making in the care process. 66% Of the respondents would want to give birth at home if there was complete choice freedom. However 18% of this respondents had to deliver by force of circumstance in the hospital. Respondents who have delivered at home experience the dimensions accessibility/availability, courtesy and perceived autonomy better than respondent who delivered in the hospital IX

10 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Inleiding Inleiding Goede kwaliteit van zorg is voor alle partijen in de gezondheidszorg van belang: voor cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en overheid. Momenteel erkennen al deze partijen dat het zorgaanbod afgestemd moet zijn op de zorgvraag in plaats van andersom. Deze trend richting een meer vraaggestuurde zorg veronderstelt dat gebruikers van zorgvoorzieningen een inbreng hebben in het kwaliteitsbeleid binnen de zorgsector (Janssen & Sixma, 2003). Gebruikers van zorgvoorzieningen zijn bij uitstek de (ervarings-)deskundigen voor wat betreft het functioneren van de zorg. Zij kunnen een uitermate nuttige bijdrage leveren aan het evalueren van zorgaanbieders en zorgvoorzieningen (Janssen & Sixma, 2003). De eerstelijns verloskundige zorg in Nederland is in internationaal opzicht uniek. In Nederland wordt vastgehouden aan de gedachte dat zwangerschap en baring in principe normale levensverrichtingen zijn. De zorg is sterk ontwikkeld en wordt voornamelijk uitgevoerd door verloskundigen en huisartsen. Circa 30% van de vrouwen bevalt thuis en de plaats van bevallen wordt indien mogelijk door de cliënt bepaald (Brouwer, 2002). Echter, de verloskundige zorgverlening heeft te kampen met een aantal knelpunten waardoor de continuïteit van zorg in gevaar komt. Deze knelpunten doen zich op landelijk niveau bij verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en kraamverzorgenden voor. Bij verloskundigen en kraamverzorgenden bestaat het grootste probleem uit een tekort aan menskracht. Hiernaast ervaren verloskundigen veel problemen op het organisatorische vlak, dit zijn veelal problemen met de automatisering, administratieve taken en de praktijkorganisatie (Wiegers et al, 1999, Van der Meulen 2001(a)). "Huisartsen zijn in dezelfde mate bevoegd zwangerschappen en bevallingen te begeleiden als verloskundigen. Het aantal huisartsen dat zich in de praktijk actief met verloskundige zorg bezig houdt, neemt echter al geruime tijd af" (Stuurgroep modernisering verloskunde, 2000). Een hoge werkdruk en het moeilijk vinden van waarneming zijn voor huisartsen belangrijke knelpunten. Dit geldt zeker voor de huisartsen die bevallingen begeleiden. Het aantal verloskundig actieve huisartsen neemt sterk af, in 1983 was 43% verloskundig actief ten opzichte van 16% in 1999 (Van der Meulen, 2001(a)). De hierboven beschreven capaciteitsproblemen zijn ook in de stad en in de provincie Groningen een groot probleem. Als reactie hierop is in 2001 het District Verloskundig Platform stad Groningen (DVP) opgericht. Dit platform dat uit de verschillende partijen in de eerstelijnsverloskunde bestaat (verloskundigen, huisartsen, zorgverzekeraar Geové, Martiniziekenhuis, Academisch Ziekenhuis Groningen, kraamzorg stichting Het Groene Kruis, Koninklijke Organisatie van Verloskundigen KNOV), heeft zich tot doel gesteld een 1

11 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Inleiding oplossing te vinden voor deze crisis. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van een eerstelijns verloskundig centrum in het Martiniziekenhuis, het Parthuis. In februari 2002 is het centrum operationeel geworden. Het Parthuis voorziet in meerdere behoeften, te weten: 1. Opvang en begeleiding van zwangeren en barenden uit de provincie Groningen, met name uit noordwest Groningen waar geen eerstelijns verloskundige praktijken bestaan en de huisartsen voornamelijk verantwoordelijk waren voor deze zorg. Concreet betekent dit voor de cliënt dat zij niet thuis kan bevallen en soms ook voor de zwangerschapscontroles naar de stad Groningen moet komen. 2. Opvang en begeleiding van zwangeren en barenden uit de stad Groningen. In de stad bestaat een capaciteitsgebrek waardoor de verloskundige praktijken die er bestaan de toevoer van cliënten niet aankunnen. Een bepaald deel van de cliënten in Groningen kan hierdoor niet thuis bevallen. 3. Waarneemfunctie. De verloskundige praktijken in Groningen en omstreken kunnen het Parthuis gebruiken als waarnemer voor bevallingsdiensten. Voor de cliënt heeft dit tot gevolg dat zij op bepaalde dagen niet thuis kan bevallen. 4. Achterwachtfunctie. De verloskundige praktijken in Groningen en omstreken gebruiken het Parthuis als achterwacht wanneer zich twee of meer bevallingen tegelijkertijd aandienen. Dit betekent voor de cliënt dat zij indien zij thuis wilde bevallen ze gedwongen is naar het eerstelijns centrum te gaan. Het Parthuis is een constructie gericht op crisisbestrijding en is een tijdelijke oplossing. In de toekomst zal het Parthuis verdwijnen en is het streven dat de zorg weer zal worden uitgevoerd door de eerstelijns verloskundige. Concluderend is er momenteel in de stad Groningen en provincie noordwest Groningen sprake van een situatie waarin de cliënt sterk wordt beperkt in haar keuzevrijheid ten aanzien van de plaats van bevallen. In vele gevallen moet de cliënt verplicht in het ziekenhuis/parthuis bevallen. Het Parthuis heeft een tijdelijke functie en zal over een paar jaren geleidelijk worden opgeheven. Doordat er een forse uitbreiding heeft plaatsgevonden in de opleidingscapaciteit van verloskundigen kan er over een aantal jaren weer sprake zijn van voldoende capaciteit. Op dat moment zal de vraag c.q. de behoefte van de cliënt een belangrijke rol gaan spelen. Daarom is het nodig te analyseren hoe de cliënt de kwaliteit van zorg ervaart en wat zij belangrijk vindt. Mede vanuit deze beoordeling kan er richting worden gegeven aan het te voeren beleid in de provincie Groningen. Vervolgens kan het Parthuis, dat een tijdelijke functie heeft, verdwijnen of in een andere vorm terugkomen. 2

12 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Inleiding De probleemstelling die hieruit voortvloeit, luidt: Hoe beoordelen bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen de kwaliteit van zorg geleverd door de eerstelijns verloskundige of huisarts? Met als doelstelling: Het creëren van inzicht in de kwaliteit van zorg beoordeeld door bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen ten aanzien van de geleverde zorg door de eerstelijns verloskundige of huisarts. Mede op basis van deze gegevens kan beleid worden geformuleerd ten aanzien van de voorzieningen in de eerstelijns verloskundige zorg in de toekomst. Een eerstelijns verloskundige wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een medisch beroepsbeoefenaar die zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid de zwangerschap, baring en het kraambed begeleidt en bewaakt. Tijdens de baring en het kraambed wordt zij ondersteund door de kraamverzorgende. De verloskundige (huisarts) handelt, binnen de wettelijk gestelde kaders, in de overtuiging dat zwangerschap, baring en kraambed fysiologische processen zijn. Zij selecteert zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen met een verhoogd risico en consulteert dan wel verwijst volgens besliskundige criteria naar tweede of derde lijn (Handboek Kwaliteit, KNOV, 1999). Noord-Drenthe, noordwest Groningen en de stad Groningen is het afzetgebied van het Parthuis. In de stad Groningen en Noord-Drenthe werken verloskundigen, in noordwest Groningen werken verloskundig actieve huisartsen. Hierbij wordt noordwest Groningen gedefinieerd als het gebied ten noorden van de A7 en ten westen van de N46 inclusief de gemeenten Ten Boer en Loppersum. Indeling van het onderzoeksverslag: In hoofdstuk één wordt de praktische en wetenschappelijke relevantie beschreven. Tevens vindt er een theoretische onderbouwing van de probleemstelling plaats. In paragraaf 1.4 worden de specifieke vraagstelling en de deelvragen beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven. Achtereenvolgens komen het type onderzoek, de onderzoekspopulatie, de onderzoeksvariabelen en de analyse van de gegevens aan de orde. Vervolgens worden in hoofdstuk drie de resultaten beschreven en als laatste worden in hoofdstuk vier de conclusies, discussie en aanbevelingen weergegeven. 3

13 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 1. Wetenschappelijke relevantie, praktische relevantie en theoretische onderbouwing. 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 1.2 de wetenschappelijke relevantie van de probleemstelling beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 het onderzoek theoretisch onderbouwd. Als laatste volgt in paragraaf 1.4 de conclusie waarin de vraagstelling en deelvragen worden beschreven. 1.2 Wetenschappelijke relevantie van de probleemstelling In 2001 is door het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de eerstelijnsverloskunde vanuit cliëntenperspectief in de regio Zwolle en omstreken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat zwangeren en recent bevallen vrouwen zich in meerderheid uitspreken voor de verloskundige als hulpverlener. Tevens bevalt de meerderheid van de vrouwen in deze regio bij voorkeur thuis. Een kraamhotel sprak de respondenten niet of nauwelijks aan (Krol & Groothoff, 2001). Ook TNO (2003) heeft een onderzoek verricht naar de thuisbevalling in Nederland over de periode Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in ,8% van de vrouwen thuis aan de bevalling begonnen en 32,2% van de vrouwen poliklinisch. In 2000 waren deze percentages respectievelijk 69,5% en 30,5%. Dit betekent dat meer zwangeren kiezen voor een thuisbevalling als zij de keuze tussen een eerstelijns thuisbevalling of poliklinische bevalling hebben. Er is dus sprake van een blijvende belangstelling van zwangeren voor een thuisbevalling. Brouwer et al heeft in oktober 2002 onderzocht wat klanten van apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen en poliklinieken wensen en belangrijk vinden ten aanzien van de kwaliteit van zorg. In dit onderzoek werd de kwaliteit van zorg beoordeeld op zeven dimensies en tevens werd door de patiënten aangegeven hoe belangrijk de patiënt deze dimensies vond. Met andere woorden werd in dit onderzoek gemeten wat mensen belangrijk vonden in de zorg én hoe zij de zorg ervoeren. Ten aanzien van de mate van belangrijkheid van de dimensies werden deskundigheid en informatievoorziening belangrijk gevonden. Bij de huisarts sprong bejegening eruit als dimensie die van groot belang werd geacht. De zorg werd redelijk tot goed ervaren. Opvallend was dat oudere mensen meer tevreden waren dan jongeren. De drie bovengenoemde onderzoeken hebben alledrie deelaspecten die worden gebruikt in dit onderzoek. Ze zijn echter niet volledig toepasbaar op de verloskundige zorgverlening in 4

14 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Groningen en ommeland. Daarom is het noodzakelijk dat onderzocht wordt wat cliënten in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen wensen en ervaren ten aanzien van de eerstelijns verloskundige zorg. 1.3 Theoretische onderbouwing Theoretisch model In dit onderzoek zal het Service Quality Model van Parasuraman (1985) als theoretisch kader gebruikt worden. Dit model gaat uit van de verhouding tussen de verwachtingen van de klant enerzijds en de beleving of ervaring van de geleverde zorg anderzijds. Deze beide aspecten bepalen voor de klant de geboden dienstverlening. In de gezondheidszorg worden deze verwachtingen en ervaringen vertaald in de mening van de cliënt/patiënt ten aanzien van kwaliteit van zorg. Het is derhalve belangrijk te weten wat de verwachtingen van klanten zijn, zodat deze kunnen worden vertaald in kenmerken van de dienstverlening (Harteloh & Casparie, 2001). Het theoretische model (Parasuraman) concentreert zich op concrete verwachtingen en ervaringen van de consument. Het gaat daarbij om een vergelijking tussen enerzijds beliefs (wensen en verwachtingen) en anderzijds waarderingen (feitelijke ervaringen). Van den Nieuwenhoff & Sixma (2000) concretiseren het begrip verwachting naar concrete wensen (ofwel eisen) van de patiënt/cliënt betreffende de zorg en dienstverlening. De zorg die de cliënt/patiënt verwacht is afhankelijk van de variabelen informatie, persoonlijke behoeften en voorgaande ervaringen (Harteloh & Casparie, 2001). Deze verwachtingen zet de cliënt/patiënt af tegen de ervaren/beleefde zorg. Op basis van dit gegeven ontstaat er een oordeel over de kwaliteit van zorg. Figuur 1.1 Conceptueel model voor kwaliteit van zorgverlening (Harteloh & Casparie, 2001) 5

15 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Naast de variabelen waarop de patiënt de verwachte zorg baseert zijn er determinanten op basis waarvan de patiënt de ervaren zorg beoordeelt. In het Service Quality Model worden tien dimensies benoemd, namelijk: 1 Toegankelijkheid. 6 Communicatie. 2 Competentie. 7 Beleefdheid. 3 Geloofwaardigheid. 8 Betrouwbaarheid. 4 Flexibiliteit. 9 Veiligheid. 5 Tastbaarheden. 10 Begrip/kennis van de klant. Na een uitgebreide schriftelijke toetsing zijn deze tien dimensies samengevoegd tot vier dimensies, namelijk: 1. Tastbaarheden. Deze hebben betrekking op de aanwezige faciliteiten; mensen, materieel en gebouwen. De toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn de belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit ervan. 2. Betrouwbaarheid. Dit is het vermogen van een dienst of organisatie om de toegezegde dienst daadwerkelijk en accuraat uit te voeren. De veiligheid en afwezigheid van fouten of klachten vormen indicatoren voor de kwaliteit van deze dimensie. 3. Dienstverlening. Dit bestaat uit het vermogen klanten goed te kunnen helpen. De competentie van dienstverlener en de dienstverlenende organisatie bepalen de kwaliteit van deze dimensie. Er bestaat een groot raakvlak met de inhoudelijke alsmede met de continuïteit en coördinatie van de dienstverlening. 4. Vertrouwen en empathie. Deze dimensie bepaalt vooral de relationele kwaliteit van de dienst. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Dimensies 1. Tastbaarheden Informatie Persoonlijke behoeften Voorgaande ervaringen 2. Betrouwbaarheid 3. Dienstverlening 4. Vertrouwen en empathie Verwachte zorg Ervaren/beleefde zorg Oordeel over kwaliteit Figuur 1.2: Dimensies van de kwaliteit van zorgverlening (Harteloh &Casparie, 2001) 6

16 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Door middel van vormen van marktonderzoek (bijv. patiëntenquête, ontslaginterview, scenariostudies) kan kennis worden genomen van de verwachtingen of de ervaringen van de cliënt/patiënt om de zorgverlening hierop af te stemmen (Harteloh & Casparie, 2001) Meetinstrumenten Voor het meten van cliëntenmeningen in Nederland zijn vele methoden beschikbaar. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) beschrijft in een publicatie van 2002 een overzicht van 15 methoden. Wanneer deze methoden worden gerangschikt naar sector zijn er twee gemaakt voor de eerstelijn. Dit zijn "het informatiemodel verantwoorde keuze van zorg" en "het QUOTE-meetinstrument". "Het informatiemodel verantwoorde keuze van zorg" meet voornamelijk ervaringen van de cliënt met de zorgaanbieder. De QUOTEvragenlijsten gaan een stapje verder en meten naast de ervaringen van de cliënt met de zorgaanbieder ook hoe belangrijk de cliënt bepaalde aspecten van de zorg vindt (Weijdema & Van der Spoel-Meijer, 2002). De QUOTE-vragenlijsten zijn door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL, 1998) ontwikkeld, ze zijn mede gebaseerd op het Service Quality Model. Dit meetinstrument, genaamd QUOTE (QUality Of care Through the Patient's Eyes) is gemaakt met als doel het ontwikkelen van een meetinstrument voor de kwaliteit van zorg, dat voldoet aan de eisen die vanuit de wetenschap en vanuit de maatschappij worden gesteld. Hierbij heeft men zich gericht op de zorg zoals verleend door professionele zorgverleners. Het QUOTE-meetinstrument zal in dit onderzoek gebruikt worden als meetinstrument omdat het specifiek gemaakt is voor de Nederlandse gezondheidszorg, het gebaseerd is op het Service Quality Model, het in de eerstelijn al bij andere beroepsgroepen wordt toegepast en het aangepast kan worden voor de eerstelijns verloskundige zorgverlening (Sixma et al, 1998). Het QUOTE-meetinstrument: Ontwikkeling en toetsing van het QUOTE-meetinstrument. Initieel zijn er door Sixma et al vier meetinstrumenten ontwikkeld die betrekking hebben op vier categorieën gebruikers van zorgvoorzieningen: 1. Patiënten met astmatische aandoeningen. 2. Patiënten met reumatische aandoeningen. 3. Personen met een blijvende, lichamelijke handicap 4. Hulpbehoevende personen van 65 jaar of ouder. 7

17 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Bij het ontwikkelen van de meetinstrumenten zijn vanaf het begin patiënten betrokken geweest. Hierbij gaat het zowel over leden van patiëntenverenigingen als over patiënten die "niet-georganiseerd" zijn. De QUOTE-meetinstrumenten zijn twee keer empirisch getoetst: 1. Eerste toetsing, met drie doelen: - Methodische vergelijking en verdere onderbouwing van de keuze voor het ontwikkelen van een schriftelijke vragenlijst. - Validering van de resultaten van de focusgroepbijeenkomsten. - Testen van de concept-vragenlijst. 2. Tweede toetsing. Met als doelstelling om via itemselectie en schaalconstructie, te komen tot een serie van vier nieuwe meetinstrumenten die in aanzet voldoen aan de wetenschappelijke eisen van validiteit, stabiliteit en betrouwbaarheid en die daarnaast in maatschappelijk opzicht bruikbaar zijn. Uiteindelijk is er een meetinstrument ontstaan waarvan de kern bestaat uit 32 kwaliteitsindicatoren. Hiervan zijn 16 indicatoren opgenomen in een algemeen (of generiek) deel. De resterende indicatoren zijn categoriespecifiek. De generieke indicatoren kunnen worden onderscheiden in indicatoren die betrekking hebben op de structuur van gezondheidszorgvoorzieningen, en indicatoren die betrekking hebben op het proces van zorg- en hulpverlening. Voorbeelden van structuurkenmerken zijn; bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, de continuïteit van zorg en de kosten van zorgvoorzieningen. Proceskenmerken hebben betrekking op zaken als de bejegening naar patiënten/cliënten, informatieverstrekking, ervaren autonomie en de vaardigheden van de zorgverleners. Beide dimensies zijn in het meetinstrument opgevat als schaal, waarbij ze alletwee voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en stabiliteit (Sixma et al, 1998). De 32 indicatoren kunnen in het meetinstrument worden samengevat in zeven dimensies: 1. Bereikbaarheid/toegankelijkheid. "Dit is het vermogen van een organisatie om adequaat op de wensen en behoeften van klanten in te kunnen spelen. Het is een resultante van de continuïteit van de contacten en de interne coördinatie. Continuïteit kan worden beschreven in termen van beschikbaarheid en een naadloos op elkaar aansluiten van de diverse zorgmomenten. Het gaat om continuïteit in tijd, plaats en persoon. De continuïteit van de zorg kan worden bestudeerd aan de hand van zorgmomenten zoals de overdracht, vervanging, opeenvolging van zorgverlener, de voortdurende toegankelijkheid van instellingen of de bereikbaarheid van beroepsbeoefenaren. De toegankelijkheid van gezondheidszorg kan worden onderscheiden in een materiële en een financiële toegankelijkheid. De materiële toegankelijkheid kan globaal worden 8

18 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 omschreven als het gemak waarmee een cliënt contact krijgt met een zorgverlener. De materiële toegankelijkheid wordt op lokaal niveau weerspiegeld door de tijd die men moet wachten voordat een behandeling wordt verkregen., of de tijd die in de wachtkamer moet worden doorgebracht (wachttijd). Daarnaast gaat het om de mogelijkheid van zorg op ieder gewenst uur, in een gezondheidszorginstelling of aan huis. Materiële toegankelijkheid vooronderstelt beschikbaarheid en goede spreiding van voorzieningen en zorgverleners. Naast materiële toegankelijkheid speelt financiële toegankelijkheid een rol. Het is te omschrijven als het gemak waarmee een persoon zich door middel van een ziektekostenverzekering van toegang tot de gezondheidszorg kan voorzien (Harteloh & Casparie, 2001)." 2. Accommodatie. Hierbij gaat het over onderwerpen als hygiëne, privacy en aantrekkelijkheid van de accommodatie (Sixma et al, 1998). 3. Deskundigheid. "Deskundigheid kan worden verdeeld in de subdimensies kennis, vaardigheden en normen professioneel handelen. Dit houdt respectievelijk in: kennis: de hulpverlener is op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn vakgebied, en heeft specifieke kennis en kunde ten aanzien van zijn vakgebied. Vaardigheden: De hulpverlener kan zich verplaatsen in de specifieke problemen van de cliënt en geeft adviezen die passend en bruikbaar zijn. Normen professioneel handelen: De hulpverlener verwijst goed door naar andere hulpverleners en werkt hiermee goed samen. Verder is de hulpverlener bereid te praten over zaken die volgens de cliënt niet goed zijn verlopen (Van den Nieuwenhoff & Sixma, 2002)." 4. Informatie. Hierbij gaat het over de informatie van de cliënt aan de hulpverlener (nagaan waar de problemen en mogelijkheden liggen), informatie van de hulpverlener aan de cliënt, optimale informatievoorziening (naast mondeling ook schriftelijke informatie geven) en informatieopslag en overdracht (vertrouwelijk werken en afschriften geven van brieven en eventueel zorgdossier) (Van den Nieuwenhoff & Sixma, 2002). 5. Bejegening. Hierbij gaat het om vertrouwen en empathie (Van den Nieuwenhoff & Sixma, 2002). 6. Zelfstandigheid. Hierbij gaat het om besluitvorming en inbreng van de cliënt in het zorgproces (Van den Nieuwenhoff & Sixma, 2002). 7. Klachten. Hierbij gaat het om de uitleg van de klachtenprocedure en het geven van de mogelijkheid tot een second opinion (Brouwer et al, 2002). 9

19 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Gebruik van het QUOTE-meetinstrument. Het QUOTE-meetinstrument meet de belang- en ervaringsscores van cliënten. Belangscores zijn scores die meten wat de wensen (verwachtingen/eisen) zijn van de cliënt (Janssen & Sixma, 2003). Het houdt in dat cliënten een waarde kunnen toekennen aan de kwaliteitsindicatoren. Per indicator kan de cliënt aangeven of de indicator "niet belangrijk" (score 0), "eigenlijk wel belangrijk" (score3), "belangrijk" (score 6) of "van het allergrootste belang" is (score 10). Het rekenkundig gemiddelde bepaalt de belangscores. Vervolgens wordt, met behulp van dezelfde kwaliteitsindicatoren, de ervaring van cliënten gemeten, bijvoorbeeld: Nee Eigenlijk Eigenlijk Ja niet wel 1. Ik kan steeds bij dezelfde huisarts terecht Deze scores worden in de verwerking opgevat als een Likert schaal van één tot en met vier. Het rekenkundig gemiddelde bepaalt de ervaringsscores. Naarmate de score lager is vinden meer ondervraagde personen dat er (eigenlijk) geen sprake is van goede kwaliteit van zorg. Vertaling van de uitkomsten van het onderzoek Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het vertalen van de ervarings- en belangscores van het QUOTE-meetinstrument: 1. Het opstellen van een stappenplan voor kwaliteitsverbetering met behulp van zogenaamde "impactfactoren". 2. Het opstellen van een stappenplan voor kwaliteitsverbetering met behulp van zogenaamde "drempelwaarden". 3. Het rapporteren over de kwaliteit van zorg via rapportcijfers (Sixma et al, 1998) In dit onderzoek is de doelstelling; het creëren van inzicht in de verwachtingen en ervaringen van zwangeren en recent bevallen vrouwen in Groningen stad en noordwest Groningen ten aanzien van de eerstelijns verloskundige of huisarts. Met andere woorden er wordt een overzicht gecreëerd over hoe het gesteld is met de kwaliteit van zorg voor zwangeren en bevallen vrouwen in de regio Groningen en omstreken. Uit het ontstane overzicht kan de kwaliteit van zorg worden verbeterd. 1.4 Conclusie Uit het voorgaande blijkt dat er in Nederland geen vragenlijst bestaat welke de kwaliteit van zorg specifiek vanuit cliëntenperspectief meet met als onderwerp de eerstelijns verloskundige zorg. Het Service Quality Model biedt een kader waarop een vragenlijst voor de eerstelijns 10

20 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 verloskunde kan worden gebaseerd. De QUOTE-vragenlijst gebruikt dit kader en is uitgebreid getest op validiteit en betrouwbaarheid maar is nog niet ontwikkeld voor de eerstelijns verloskundige zorg. De probleemstelling en specifieke vraagstellingen voor dit onderzoek zijn daarom als volgt: Probleemstelling: Hoe beoordelen bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen de kwaliteit van zorg geleverd door de eerstelijns verloskundige of huisarts? Vraagstellingen: 1. Wat zijn specifieke aspecten voor de eerstelijns verloskundige zorg in de QUOTEvragenlijst? 2. Wat is de ervaring van bevallen vrouwen in de stad Groningen en de provincie noordwest Groningen ten aanzien van de eerstelijns verloskundige of huisarts? 3. Welke aspecten vinden bevallen vrouwen belangrijk in de stad Groningen en de provincie noordwest Groningen ten aanzien van de eerstelijns verloskundige of huisarts? 4. Wat is de invloed van sociaal demografische factoren (leeftijd, opleidingsniveau, pariteit en geografische spreiding) op het cliëntenperspectief ten aanzien van de kwaliteit van zorg van de eerstelijns verloskundige of huisarts? 5. Wat is de gewenste plaats van bevallen bij volledige keuzevrijheid? 6. Is de daadwerkelijke plaats van bevallen van invloed op de beoordeling van de kwaliteit van zorg? 7. Welke vijf punten worden als goed en welke vijf punten worden als slecht ervaren? 8. Welke vijf punten zijn belangrijk en welke zijn onbelangrijk? 9. Welke vijf verbeterpunten kunnen worden opgesteld uit de vragenlijst? Het onderzoek richt zich voornamelijk op de dimensies van de kwaliteit van zorg. De andere factoren (voorgaande ervaringen, informatie, persoonlijke behoeften) die ook van invloed zijn op de ervaringen en verwachtingen van de cliënt zullen zijdelings mee worden genomen in het algemene deel van de schriftelijke vragenlijst. 11

Deliver-studie 2008-2011. Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde

Deliver-studie 2008-2011. Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde Deliver-studie 2008-2011 Nationale studie naar de eerstelijns verloskunde Inhoudsopgave Inleiding 3 De Deliver-studie: methode van het onderzoek 4 De cliënt: kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

Een uitgave van de CliP-Pers. Een tevreden cliënt? Kanttekeningen bij klanttevredenheidsonderzoeken van sociale diensten.

Een uitgave van de CliP-Pers. Een tevreden cliënt? Kanttekeningen bij klanttevredenheidsonderzoeken van sociale diensten. Een uitgave van de CliP-Pers 7 Een tevreden cliënt? Kanttekeningen bij klanttevredenheidsonderzoeken van sociale diensten Jetske de Jong Beleefde bejegening Een tevreden cliënt? Kanttekeningen bij klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek

Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 712UDSSRUW 3*-*' Kraamzorg in Nederland; een landelijk onderzoek Divisie

Nadere informatie

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG INDICATIESTELLING KRAAMZORG Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg Definitief concept COMPLIANCE CONSULT, 20 JUNI 2005 Maaike Veenvliet Linda Nijeboer SAMENVATTING Inleiding en vraagstelling Er is op

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek Praktijk voor Osteopathie INHOUD

Patiënttevredenheidsonderzoek Praktijk voor Osteopathie INHOUD INHOUD Competenties...5 Samenvatting...6 Osteopathie...7 De onderneming...9 1. Patiënttevredenheid...10 1.1 Waarom meten...10 2. Het patiënttevredenheidsonderzoek...12 2.1 Kwalitatief of kwantitatief...13

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts

De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts Irene van Ham De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts 2006 Ham, I van. De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts Academisch proefschrift,

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid

Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Centrale Huisartsenposten: Patiëntentevredenheid Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek Hanneke Janssens Marjon Reumkens Begeleiders: Drs. P.Giesen Dr. H. Mokkink Drs. E. Moll van Charante Afdeling:

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Empowerment in de gezondheidszorg

Empowerment in de gezondheidszorg Empowerment in de gezondheidszorg Een kwalitatief onderzoek naar het begrip empowerment omtrent het PGB Figuur 1 De tekeningen zijn bedoeld om protest te voeren tegen de wegbezuiniging van het PGB (Janssen,

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Meten is weten. Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek

Meten is weten. Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek Meten is weten Een inventariserend onderzoek naar benaderingen en instrumenten die de overheid inzet om de tevredenheid van medewerkers en klanten te onderzoeken.

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Zorg in Dialoog. Een pre-experimenteel onderzoek. Masterpiece

Zorg in Dialoog. Een pre-experimenteel onderzoek. Masterpiece Zorg in Dialoog Een pre-experimenteel onderzoek Masterpiece Studentnummer: 2043843 Naam: Joost Groothuijsen Onderwijsinstelling: Hogeschool Zuyd Heerlen Faculteit: Verpleegkunde Afstudeerrichting: AGZ

Nadere informatie

Een eigen invulling. Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap. A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot

Een eigen invulling. Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap. A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot Een eigen invulling Zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke handicap A.R. Huizing M.A. Maaskant J.P.H. Hamers W. Groot December 2002 COLOFON Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt met financiering

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

De consequenties van marketing voor de rol van de medisch specialist. Kwestie van crisis?

De consequenties van marketing voor de rol van de medisch specialist. Kwestie van crisis? De consequenties van marketing voor de rol van de medisch specialist. Kwestie van crisis? Joost de Schepper Student nr.: 269436js Begeleider: Drs. Marije Stoffer 1 e Meelezer: Prof. dr. Robbert Huijsman

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG

Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG Onderzoek naar de interesses van leerlingen in Bolgatanga, ten opzichte van de seksuele voorlichting van de YHFG You only have one life, so make sure you make the best of it Datum: December 2011 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion

Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170. Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Auteurs Michelle van der Kolk 110435 Marleen Kotkamp 110170 Opleiding Maatschappelijk werk & Dienstverlening Academie Mens & Maatschappij Saxion Opdrachtgever Stichting Maatschappelijk Werk Noord West

Nadere informatie