Eerstelijnsverloskunde vanuit cliëntenperspectief in Groningen stad en ommeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerstelijnsverloskunde vanuit cliëntenperspectief in Groningen stad en ommeland"

Transcriptie

1 Eerstelijnsverloskunde vanuit cliëntenperspectief in Groningen stad en ommeland Student E.I. (Esther) Feijen - de Jong Identiteitsnummer Opleiding Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht Afstudeerrichting Verplegingswetenschap Plaats Groningen Periode November 2003 November 2004 Eerste begeleider Dr. G.J. Dijkstra Tweede begeleider Drs. G. Groot Jebbink

2 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Voorwoord Deze doctoraalscriptie is het verslag van het onderzoek waarmee ik de deeltijdstudie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht afrond. Dit onderzoek richt zich op de kwaliteit van de eerstelijns verloskundige zorg gezien vanuit het perspectief van de cliënt. Wat vinden cliënten nu eigenlijk belangrijk en hoe ervaren zij de zorg die zij krijgen van de verloskundige zorgverlener. Professionals hebben hier vaak wel een mening over maar de tijd ontbreekt om gedegen onderzoek uit te voeren. Voor mij was het de uitgelezen kans om mijn liefde voor het vak verloskunde te combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Een aantal mensen wil ik bedanken. Zij zijn een belangrijke spil geweest bij het opzetten en afronden van het onderzoek: De respondenten, zij zijn de basis van het onderzoek. In grote getale hebben zij de moeite genomen aan te geven hoe ze de zorg hebben ervaren en hoe belangrijk ze dit vonden. Geke Dijkstra, mijn steun en toeverlaat. Ik ben je zeer dankbaar voor je steun tijdens mijn onderzoek, als docent, als coördinator van het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken maar ook als klankbord. Tijdens het onderzoeksproces heb ik gemerkt dat onderzoek doen veel onzekerheden oproept, hier heb jij mij geweldig in gesteund. Geert Groot Jebbink, als tweede begeleider, had jij op precies de juiste momenten de goede opmerkingen en aanvullingen waardoor het proces geolied verliep. Medewerkers van het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, met name Willem en Irene, bedankt voor jullie hulp. Hans v/d Berg en Ina de Vries van Geové zorgverzekeraar. Vanaf het begin zijn jullie enthousiast geweest over mijn onderzoek. Hiernaast hebben jullie een aantal erg waardevolle op- en aanmerkingen gegeven bij de ontwikkeling van de onderzoeksopzet. Bedankt! DVP-leden. Alle DVP-leden hebben de enquête beoordeeld, tevens kreeg ik vele opbeurende woorden, bedankt hiervoor. Alle verloskundigen van de kring Groningen e.o. Geweldig dat jullie zo enthousiast de enquêtes hebben uitgedeeld. Hopelijk vallen de resultaten een beetje mee!! Verloskundig actieve huisartsen in noordwest Groningen. Bedankt dat jullie de moeite hebben genomen de enquêtes uit te delen. II

3 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Mijn studie heb ik ervaren als een heel leuke en leerzame tijd. Tijdens de theorieperiode was het een zwaar karwei om het goed te combineren met mijn werk als vrijgevestigd verloskundige. Dankzij een aantal mensen heb ik dit toch in de beschikbare tijd kunnen redden: Vrienden, jullie hebben steeds met interesse mijn studie gevolgd, zelfs na vijf jaren blijven jullie onvermoeibaar vragen hoe het gaat. Dit vond ik erg prettig, bedankt. Mijn studievriendinnen, Liesbeth, Monique en Gonda, eindelijk dan staan we weer op gelijke voet. Bedankt voor jullie steun maar bovenal bedankt voor de lol die we hebben gehad de afgelopen jaren. Collega's van de groepspraktijk van verloskundigen, elke vrijdag was ik niet beschikbaar voor een dienst of spreekuur. In de drukke tijden die we achter de rug hebben was dit een hele opgave. Toch heb ik altijd naar de universiteit kunnen gaan. Bedankt voor jullie flexibiliteit. Pap en mam, zoals altijd steunen jullie mij door dik en dun. Naast mentale steun bieden jullie ook praktische steun, ik heb goed aan mijn scriptie kunnen werken wanneer Casper weer eens een weekend bij jullie logeerde. Bedankt hiervoor. Casper, ook al ben je nog veel te klein om dit te snappen. Lieve vent, door jouw enthousiasme voor de kleine dingen van het leven is relativeren niet moeilijk Lieve Robert, alle avonden en uren die jij samen met mij in het onderzoek hebt gestoken zijn voor mij zeer waardevol. Alleen jij weet welke inspanningen het heeft gekost om af te studeren. Dankzij jou heb ik het gered. In situaties van paniek weet jij mij altijd rustig te krijgen. Samen met jou kan ik alles aan!! Esther Feijen de Jong Groningen, december III

4 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Inhoudsopgave Samenvatting VI Summary VIII Inleiding 1 1 Wetenschappelijke relevantie, praktische relevantie en theoretische onderbouwing Inleiding Wetenschappelijke relevantie van de probleemstelling Theoretische onderbouwing Theoretisch model Meetinstrumenten Conclusie 10 2 Methode van onderzoek en gegevensverzameling Inleiding Type onderzoek Onderzoekspopulatie Onderzoekseenheden Gegevensverzameling en verspreiding Power Validiteit en betrouwbaarheid Validiteit Betrouwbaarheid Methode van analyse 15 3 Resultaten Inleiding Ontwikkeling van de QUOTE-vragenlijst voor de eerstelijns verloskunde Respons en exclusie Kenmerken van de respondenten Betrouwbaarheid Resultaten QUOTE-vragenlijst voor de eerstelijns verloskunde Gemiddelde cijfers per zorgperiode Gemiddelde scores per dimensie Ervaringsscores naar achtergrondkenmerken Belangscores naar achtergrondkenmerken 27 IV

5 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Wensen van respondenten ten aanzien van de plaats van bevallen Invloed van de plaats van bevalling op de beoordeling van de kwaliteit van zorg De vijf beste en vijf slechtste ervaringen De vijf hoogste en vijf laagste belangscores Verbeterpunten Opmerkingen van de respondenten 33 4 Conclusies, discussie en aanbevelingen 4.1 Inleiding Conclusies Discussie Aanbevelingen 37 Referenties 39 Bijlage 1: De vragenlijst Bijlage 2: Ervarings-, belang- en verbeterscores per vraag Bijlage 3: Opmerkingen respondenten V

6 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Samenvatting Samenvatting Doelstelling en probleemstelling De doelstelling van dit onderzoek is het creëren van inzicht in de kwaliteit van zorg beoordeeld door bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen ten aanzien van de geleverde zorg door de eerstelijns verloskundige of huisarts. Aanleiding hiervoor zijn de problemen die zijn ontstaan in het onderzoeksgebied door een tekort aan verloskundige zorgverleners. Door dit probleem zijn een aantal constructies gecreëerd waardoor de cliënt in de eerstelijn kon worden begeleid maar niet altijd de keuze had om thuis te bevallen. Vanuit deze situatie is het belangrijk te weten hoe de client de geboden zorg ervaart. De probleemstelling richt zich derhalve op het oordeel van bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen ten aanzien van de kwaliteit van zorg geleverd door de eerstelijns verloskundige of huisarts. Methode Met behulp van een schriftelijke vragenlijst, die gebaseerd is op de QUOTE-vragenlijsten (QUality Of care Through the patients Eyes), zijn de ervaringen en verwachtingen van de cliënt van de eerstelijns verloskundige zorgverlener ten aanzien van de kwaliteit van zorg gemeten. Het concept kwaliteit van zorg kan worden ingedeeld in zeven dimensies (accommodatie, informatie, bereikbaarheid/toegankelijkheid, klachten, bejegening, zelfstandigheid en deskundigheid). Deze zeven dimensies worden in de schriftelijke vragenlijst gemeten. Daarnaast is gekeken of er significante verschillen bestaan op achtergrondkenmerken van de respondenten (leeftijd, pariteit, geografische spreiding en opleidingsniveau) en op de daadwerkelijke plaats van bevallen (thuis, ziekenhuis-eigen keus en ziekenhuis-geen eigen keus). De respondenten zijn cliënten die de gehele zorgperiode (zwangerschap, bevalling en kraamtijd) onder zorg zijn geweest bij de eerstelijns verloskundige of verloskundig actieve huisarts. In de periode april tot en met augustus 2004 werden 264 vragenlijsten uitgedeeld door verloskundige zorgverleners. Resultaten In totaal werden 150 vragenlijsten teruggestuurd (respons van 57%). Ten aanzien van de ervaringen scoorden zes dimensies boven de 3.5 (schaal van 1 tot en met 4). Belangrijk vinden de respondenten de dimensie bejegening (6.98), zelfstandigheid (6.81), bereikbaarheid/toegankelijkheid (6.53), informatie (6.36), deskundigheid (6.28) en VI

7 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Samenvatting accommodatie (6.23) (schaal van 1-10). Respondenten van het platteland ervoeren over het algemeen de zorg beter dan respondenten uit de stad Groningen. Hoog opgeleide respondenten vinden de dimensies zelfstandigheid, deskundigheid, bejegening en de bereikbaarheid/toegankelijkheid belangrijker dan laag opgeleiden. Respondenten van het platteland vinden de dimensie bereikbaarheid/toegankelijkheid significant van meer belang dan respondenten uit de stad Groningen. Respondenten die thuis zijn bevallen hebben de dimensies bereikbaarheid/toegankelijkheid, bejegening en zelfstandigheid significant beter ervaren dan respondenten die in het ziekenhuis zijn bevallen. Conclusie De dimensies bejegening en deskundigheid worden door de respondenten als best ervaren. De dimensies bejegening en zelfstandigheid komen in het onderzoek naar voren als belangrijkste onderwerpen. Bevallen vrouwen in het onderzoeksgebied wensen dus een vertrouwensband met de zorgverlener en wensen dat er empathie is vanuit de zorgverlener (bejegening). Hiernaast vindt de bevallen vrouw het van belang dat ze wordt betrokken bij besluitvorming in het zorgproces (zelfstandigheid). Bij volledige keuzevrijheid zou ongeveer 66% van de respondenten thuis willen bevallen, ongeveer 18% hiervan moest noodgedwongen in het ziekenhuis bevallen. Respondenten die thuis zijn bevallen ervaren de dimensies bereikbaarheid/toegankelijkheid, bejegening en zelfstandigheid beter dan respondenten die in het ziekenhuis zijn bevallen. VII

8 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Summary Summary Aim and research problem The aim of this research project is to create an overview towards the quality of care given by primary health care professionals judged by women recently given birth in the city of Groningen, North-Drenthe and northwest Groningen. The reason for this research is the problem in the research area that arose by a shortage of midwives and general practitioners. To resolve this problem a few constructions were created. These solutions resulted in care that could be given by primary health care professionals but pregnant women could not choose between giving birth at home and giving birth in a hospital. At this time it is important to know how these women experience the care. Therefore the research problem focuses on the judgement towards the quality of care of women given birth at the city of Groningen, North- Drenthe and northwest Groningen. Method Through a questionnaire, based on the QUOTE-questionnaires (QUality Of care Through the patients Eyes), experiences and expectations of the client are measured. Quality of care is a concept that can be subdivided into seven dimensions (accommodation, information, accessibility/availability, complaints, courtesy, perceived autonomy, professional competence). These seven dimensions are measured by means of the questionnaire. Besides that, examination took place to see if respondent characteristics (age, nullipara versus multipara, geographical location, and level of education) differed significantly and if there was a significant difference in place of birth (homebirth, hospital birth-own choice and hospital birth-obligatorily). The respondents are clients who were under care of the midwife or the general practitioner throughout their whole pregnancy, labour and puerperium. During the period April up to and including August questionnaires were distributed by midwifes and general practitioners. Results A total of 150 questionnaires were returned (response of 57%). With respect to experiences six dimensions scored above 3.5 (scale 1-4). Important dimensions were courtesy (6.98), perceived autonomy (6.81), accessibility/availability (6.53), information (6.36), professional competence (6.28) and accommodation (6.23) (scale 1-10). Respondents from the countryside generally experienced better care than respondents in the city Groningen. In VIII

9 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Summary contrast with low educated respondents highly educated respondents believe that the dimensions perceived autonomy, professional competence, courtesy and accessibility/availability are more important. Respondents from the countryside find that the dimension accessibility/availability is more important than responders from the city Groningen. Respondents who gave birth at home experienced the dimensions accessibility/availability, courtesy and perceived autonomy better than respondent who gave birth in the hospital. Conclusion The respondents experience the dimensions courtesy and professional competence the best. The dimensions courtesy and perceived autonomy are considered the most important issues. So women who gave birth in the research area wish to have a faith link with their midwife or general practitioner and are wishing for empathy. Next to this, women who gave birth believe it is important to be involved in decision-making in the care process. 66% Of the respondents would want to give birth at home if there was complete choice freedom. However 18% of this respondents had to deliver by force of circumstance in the hospital. Respondents who have delivered at home experience the dimensions accessibility/availability, courtesy and perceived autonomy better than respondent who delivered in the hospital IX

10 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Inleiding Inleiding Goede kwaliteit van zorg is voor alle partijen in de gezondheidszorg van belang: voor cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en overheid. Momenteel erkennen al deze partijen dat het zorgaanbod afgestemd moet zijn op de zorgvraag in plaats van andersom. Deze trend richting een meer vraaggestuurde zorg veronderstelt dat gebruikers van zorgvoorzieningen een inbreng hebben in het kwaliteitsbeleid binnen de zorgsector (Janssen & Sixma, 2003). Gebruikers van zorgvoorzieningen zijn bij uitstek de (ervarings-)deskundigen voor wat betreft het functioneren van de zorg. Zij kunnen een uitermate nuttige bijdrage leveren aan het evalueren van zorgaanbieders en zorgvoorzieningen (Janssen & Sixma, 2003). De eerstelijns verloskundige zorg in Nederland is in internationaal opzicht uniek. In Nederland wordt vastgehouden aan de gedachte dat zwangerschap en baring in principe normale levensverrichtingen zijn. De zorg is sterk ontwikkeld en wordt voornamelijk uitgevoerd door verloskundigen en huisartsen. Circa 30% van de vrouwen bevalt thuis en de plaats van bevallen wordt indien mogelijk door de cliënt bepaald (Brouwer, 2002). Echter, de verloskundige zorgverlening heeft te kampen met een aantal knelpunten waardoor de continuïteit van zorg in gevaar komt. Deze knelpunten doen zich op landelijk niveau bij verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en kraamverzorgenden voor. Bij verloskundigen en kraamverzorgenden bestaat het grootste probleem uit een tekort aan menskracht. Hiernaast ervaren verloskundigen veel problemen op het organisatorische vlak, dit zijn veelal problemen met de automatisering, administratieve taken en de praktijkorganisatie (Wiegers et al, 1999, Van der Meulen 2001(a)). "Huisartsen zijn in dezelfde mate bevoegd zwangerschappen en bevallingen te begeleiden als verloskundigen. Het aantal huisartsen dat zich in de praktijk actief met verloskundige zorg bezig houdt, neemt echter al geruime tijd af" (Stuurgroep modernisering verloskunde, 2000). Een hoge werkdruk en het moeilijk vinden van waarneming zijn voor huisartsen belangrijke knelpunten. Dit geldt zeker voor de huisartsen die bevallingen begeleiden. Het aantal verloskundig actieve huisartsen neemt sterk af, in 1983 was 43% verloskundig actief ten opzichte van 16% in 1999 (Van der Meulen, 2001(a)). De hierboven beschreven capaciteitsproblemen zijn ook in de stad en in de provincie Groningen een groot probleem. Als reactie hierop is in 2001 het District Verloskundig Platform stad Groningen (DVP) opgericht. Dit platform dat uit de verschillende partijen in de eerstelijnsverloskunde bestaat (verloskundigen, huisartsen, zorgverzekeraar Geové, Martiniziekenhuis, Academisch Ziekenhuis Groningen, kraamzorg stichting Het Groene Kruis, Koninklijke Organisatie van Verloskundigen KNOV), heeft zich tot doel gesteld een 1

11 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Inleiding oplossing te vinden voor deze crisis. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van een eerstelijns verloskundig centrum in het Martiniziekenhuis, het Parthuis. In februari 2002 is het centrum operationeel geworden. Het Parthuis voorziet in meerdere behoeften, te weten: 1. Opvang en begeleiding van zwangeren en barenden uit de provincie Groningen, met name uit noordwest Groningen waar geen eerstelijns verloskundige praktijken bestaan en de huisartsen voornamelijk verantwoordelijk waren voor deze zorg. Concreet betekent dit voor de cliënt dat zij niet thuis kan bevallen en soms ook voor de zwangerschapscontroles naar de stad Groningen moet komen. 2. Opvang en begeleiding van zwangeren en barenden uit de stad Groningen. In de stad bestaat een capaciteitsgebrek waardoor de verloskundige praktijken die er bestaan de toevoer van cliënten niet aankunnen. Een bepaald deel van de cliënten in Groningen kan hierdoor niet thuis bevallen. 3. Waarneemfunctie. De verloskundige praktijken in Groningen en omstreken kunnen het Parthuis gebruiken als waarnemer voor bevallingsdiensten. Voor de cliënt heeft dit tot gevolg dat zij op bepaalde dagen niet thuis kan bevallen. 4. Achterwachtfunctie. De verloskundige praktijken in Groningen en omstreken gebruiken het Parthuis als achterwacht wanneer zich twee of meer bevallingen tegelijkertijd aandienen. Dit betekent voor de cliënt dat zij indien zij thuis wilde bevallen ze gedwongen is naar het eerstelijns centrum te gaan. Het Parthuis is een constructie gericht op crisisbestrijding en is een tijdelijke oplossing. In de toekomst zal het Parthuis verdwijnen en is het streven dat de zorg weer zal worden uitgevoerd door de eerstelijns verloskundige. Concluderend is er momenteel in de stad Groningen en provincie noordwest Groningen sprake van een situatie waarin de cliënt sterk wordt beperkt in haar keuzevrijheid ten aanzien van de plaats van bevallen. In vele gevallen moet de cliënt verplicht in het ziekenhuis/parthuis bevallen. Het Parthuis heeft een tijdelijke functie en zal over een paar jaren geleidelijk worden opgeheven. Doordat er een forse uitbreiding heeft plaatsgevonden in de opleidingscapaciteit van verloskundigen kan er over een aantal jaren weer sprake zijn van voldoende capaciteit. Op dat moment zal de vraag c.q. de behoefte van de cliënt een belangrijke rol gaan spelen. Daarom is het nodig te analyseren hoe de cliënt de kwaliteit van zorg ervaart en wat zij belangrijk vindt. Mede vanuit deze beoordeling kan er richting worden gegeven aan het te voeren beleid in de provincie Groningen. Vervolgens kan het Parthuis, dat een tijdelijke functie heeft, verdwijnen of in een andere vorm terugkomen. 2

12 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Inleiding De probleemstelling die hieruit voortvloeit, luidt: Hoe beoordelen bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen de kwaliteit van zorg geleverd door de eerstelijns verloskundige of huisarts? Met als doelstelling: Het creëren van inzicht in de kwaliteit van zorg beoordeeld door bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen ten aanzien van de geleverde zorg door de eerstelijns verloskundige of huisarts. Mede op basis van deze gegevens kan beleid worden geformuleerd ten aanzien van de voorzieningen in de eerstelijns verloskundige zorg in de toekomst. Een eerstelijns verloskundige wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een medisch beroepsbeoefenaar die zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid de zwangerschap, baring en het kraambed begeleidt en bewaakt. Tijdens de baring en het kraambed wordt zij ondersteund door de kraamverzorgende. De verloskundige (huisarts) handelt, binnen de wettelijk gestelde kaders, in de overtuiging dat zwangerschap, baring en kraambed fysiologische processen zijn. Zij selecteert zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen met een verhoogd risico en consulteert dan wel verwijst volgens besliskundige criteria naar tweede of derde lijn (Handboek Kwaliteit, KNOV, 1999). Noord-Drenthe, noordwest Groningen en de stad Groningen is het afzetgebied van het Parthuis. In de stad Groningen en Noord-Drenthe werken verloskundigen, in noordwest Groningen werken verloskundig actieve huisartsen. Hierbij wordt noordwest Groningen gedefinieerd als het gebied ten noorden van de A7 en ten westen van de N46 inclusief de gemeenten Ten Boer en Loppersum. Indeling van het onderzoeksverslag: In hoofdstuk één wordt de praktische en wetenschappelijke relevantie beschreven. Tevens vindt er een theoretische onderbouwing van de probleemstelling plaats. In paragraaf 1.4 worden de specifieke vraagstelling en de deelvragen beschreven. In het tweede hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven. Achtereenvolgens komen het type onderzoek, de onderzoekspopulatie, de onderzoeksvariabelen en de analyse van de gegevens aan de orde. Vervolgens worden in hoofdstuk drie de resultaten beschreven en als laatste worden in hoofdstuk vier de conclusies, discussie en aanbevelingen weergegeven. 3

13 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 1. Wetenschappelijke relevantie, praktische relevantie en theoretische onderbouwing. 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 1.2 de wetenschappelijke relevantie van de probleemstelling beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 het onderzoek theoretisch onderbouwd. Als laatste volgt in paragraaf 1.4 de conclusie waarin de vraagstelling en deelvragen worden beschreven. 1.2 Wetenschappelijke relevantie van de probleemstelling In 2001 is door het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de eerstelijnsverloskunde vanuit cliëntenperspectief in de regio Zwolle en omstreken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat zwangeren en recent bevallen vrouwen zich in meerderheid uitspreken voor de verloskundige als hulpverlener. Tevens bevalt de meerderheid van de vrouwen in deze regio bij voorkeur thuis. Een kraamhotel sprak de respondenten niet of nauwelijks aan (Krol & Groothoff, 2001). Ook TNO (2003) heeft een onderzoek verricht naar de thuisbevalling in Nederland over de periode Uit dit onderzoek kwam naar voren dat in ,8% van de vrouwen thuis aan de bevalling begonnen en 32,2% van de vrouwen poliklinisch. In 2000 waren deze percentages respectievelijk 69,5% en 30,5%. Dit betekent dat meer zwangeren kiezen voor een thuisbevalling als zij de keuze tussen een eerstelijns thuisbevalling of poliklinische bevalling hebben. Er is dus sprake van een blijvende belangstelling van zwangeren voor een thuisbevalling. Brouwer et al heeft in oktober 2002 onderzocht wat klanten van apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen en poliklinieken wensen en belangrijk vinden ten aanzien van de kwaliteit van zorg. In dit onderzoek werd de kwaliteit van zorg beoordeeld op zeven dimensies en tevens werd door de patiënten aangegeven hoe belangrijk de patiënt deze dimensies vond. Met andere woorden werd in dit onderzoek gemeten wat mensen belangrijk vonden in de zorg én hoe zij de zorg ervoeren. Ten aanzien van de mate van belangrijkheid van de dimensies werden deskundigheid en informatievoorziening belangrijk gevonden. Bij de huisarts sprong bejegening eruit als dimensie die van groot belang werd geacht. De zorg werd redelijk tot goed ervaren. Opvallend was dat oudere mensen meer tevreden waren dan jongeren. De drie bovengenoemde onderzoeken hebben alledrie deelaspecten die worden gebruikt in dit onderzoek. Ze zijn echter niet volledig toepasbaar op de verloskundige zorgverlening in 4

14 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Groningen en ommeland. Daarom is het noodzakelijk dat onderzocht wordt wat cliënten in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen wensen en ervaren ten aanzien van de eerstelijns verloskundige zorg. 1.3 Theoretische onderbouwing Theoretisch model In dit onderzoek zal het Service Quality Model van Parasuraman (1985) als theoretisch kader gebruikt worden. Dit model gaat uit van de verhouding tussen de verwachtingen van de klant enerzijds en de beleving of ervaring van de geleverde zorg anderzijds. Deze beide aspecten bepalen voor de klant de geboden dienstverlening. In de gezondheidszorg worden deze verwachtingen en ervaringen vertaald in de mening van de cliënt/patiënt ten aanzien van kwaliteit van zorg. Het is derhalve belangrijk te weten wat de verwachtingen van klanten zijn, zodat deze kunnen worden vertaald in kenmerken van de dienstverlening (Harteloh & Casparie, 2001). Het theoretische model (Parasuraman) concentreert zich op concrete verwachtingen en ervaringen van de consument. Het gaat daarbij om een vergelijking tussen enerzijds beliefs (wensen en verwachtingen) en anderzijds waarderingen (feitelijke ervaringen). Van den Nieuwenhoff & Sixma (2000) concretiseren het begrip verwachting naar concrete wensen (ofwel eisen) van de patiënt/cliënt betreffende de zorg en dienstverlening. De zorg die de cliënt/patiënt verwacht is afhankelijk van de variabelen informatie, persoonlijke behoeften en voorgaande ervaringen (Harteloh & Casparie, 2001). Deze verwachtingen zet de cliënt/patiënt af tegen de ervaren/beleefde zorg. Op basis van dit gegeven ontstaat er een oordeel over de kwaliteit van zorg. Figuur 1.1 Conceptueel model voor kwaliteit van zorgverlening (Harteloh & Casparie, 2001) 5

15 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Naast de variabelen waarop de patiënt de verwachte zorg baseert zijn er determinanten op basis waarvan de patiënt de ervaren zorg beoordeelt. In het Service Quality Model worden tien dimensies benoemd, namelijk: 1 Toegankelijkheid. 6 Communicatie. 2 Competentie. 7 Beleefdheid. 3 Geloofwaardigheid. 8 Betrouwbaarheid. 4 Flexibiliteit. 9 Veiligheid. 5 Tastbaarheden. 10 Begrip/kennis van de klant. Na een uitgebreide schriftelijke toetsing zijn deze tien dimensies samengevoegd tot vier dimensies, namelijk: 1. Tastbaarheden. Deze hebben betrekking op de aanwezige faciliteiten; mensen, materieel en gebouwen. De toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn de belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit ervan. 2. Betrouwbaarheid. Dit is het vermogen van een dienst of organisatie om de toegezegde dienst daadwerkelijk en accuraat uit te voeren. De veiligheid en afwezigheid van fouten of klachten vormen indicatoren voor de kwaliteit van deze dimensie. 3. Dienstverlening. Dit bestaat uit het vermogen klanten goed te kunnen helpen. De competentie van dienstverlener en de dienstverlenende organisatie bepalen de kwaliteit van deze dimensie. Er bestaat een groot raakvlak met de inhoudelijke alsmede met de continuïteit en coördinatie van de dienstverlening. 4. Vertrouwen en empathie. Deze dimensie bepaalt vooral de relationele kwaliteit van de dienst. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Dimensies 1. Tastbaarheden Informatie Persoonlijke behoeften Voorgaande ervaringen 2. Betrouwbaarheid 3. Dienstverlening 4. Vertrouwen en empathie Verwachte zorg Ervaren/beleefde zorg Oordeel over kwaliteit Figuur 1.2: Dimensies van de kwaliteit van zorgverlening (Harteloh &Casparie, 2001) 6

16 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Door middel van vormen van marktonderzoek (bijv. patiëntenquête, ontslaginterview, scenariostudies) kan kennis worden genomen van de verwachtingen of de ervaringen van de cliënt/patiënt om de zorgverlening hierop af te stemmen (Harteloh & Casparie, 2001) Meetinstrumenten Voor het meten van cliëntenmeningen in Nederland zijn vele methoden beschikbaar. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) beschrijft in een publicatie van 2002 een overzicht van 15 methoden. Wanneer deze methoden worden gerangschikt naar sector zijn er twee gemaakt voor de eerstelijn. Dit zijn "het informatiemodel verantwoorde keuze van zorg" en "het QUOTE-meetinstrument". "Het informatiemodel verantwoorde keuze van zorg" meet voornamelijk ervaringen van de cliënt met de zorgaanbieder. De QUOTEvragenlijsten gaan een stapje verder en meten naast de ervaringen van de cliënt met de zorgaanbieder ook hoe belangrijk de cliënt bepaalde aspecten van de zorg vindt (Weijdema & Van der Spoel-Meijer, 2002). De QUOTE-vragenlijsten zijn door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL, 1998) ontwikkeld, ze zijn mede gebaseerd op het Service Quality Model. Dit meetinstrument, genaamd QUOTE (QUality Of care Through the Patient's Eyes) is gemaakt met als doel het ontwikkelen van een meetinstrument voor de kwaliteit van zorg, dat voldoet aan de eisen die vanuit de wetenschap en vanuit de maatschappij worden gesteld. Hierbij heeft men zich gericht op de zorg zoals verleend door professionele zorgverleners. Het QUOTE-meetinstrument zal in dit onderzoek gebruikt worden als meetinstrument omdat het specifiek gemaakt is voor de Nederlandse gezondheidszorg, het gebaseerd is op het Service Quality Model, het in de eerstelijn al bij andere beroepsgroepen wordt toegepast en het aangepast kan worden voor de eerstelijns verloskundige zorgverlening (Sixma et al, 1998). Het QUOTE-meetinstrument: Ontwikkeling en toetsing van het QUOTE-meetinstrument. Initieel zijn er door Sixma et al vier meetinstrumenten ontwikkeld die betrekking hebben op vier categorieën gebruikers van zorgvoorzieningen: 1. Patiënten met astmatische aandoeningen. 2. Patiënten met reumatische aandoeningen. 3. Personen met een blijvende, lichamelijke handicap 4. Hulpbehoevende personen van 65 jaar of ouder. 7

17 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Bij het ontwikkelen van de meetinstrumenten zijn vanaf het begin patiënten betrokken geweest. Hierbij gaat het zowel over leden van patiëntenverenigingen als over patiënten die "niet-georganiseerd" zijn. De QUOTE-meetinstrumenten zijn twee keer empirisch getoetst: 1. Eerste toetsing, met drie doelen: - Methodische vergelijking en verdere onderbouwing van de keuze voor het ontwikkelen van een schriftelijke vragenlijst. - Validering van de resultaten van de focusgroepbijeenkomsten. - Testen van de concept-vragenlijst. 2. Tweede toetsing. Met als doelstelling om via itemselectie en schaalconstructie, te komen tot een serie van vier nieuwe meetinstrumenten die in aanzet voldoen aan de wetenschappelijke eisen van validiteit, stabiliteit en betrouwbaarheid en die daarnaast in maatschappelijk opzicht bruikbaar zijn. Uiteindelijk is er een meetinstrument ontstaan waarvan de kern bestaat uit 32 kwaliteitsindicatoren. Hiervan zijn 16 indicatoren opgenomen in een algemeen (of generiek) deel. De resterende indicatoren zijn categoriespecifiek. De generieke indicatoren kunnen worden onderscheiden in indicatoren die betrekking hebben op de structuur van gezondheidszorgvoorzieningen, en indicatoren die betrekking hebben op het proces van zorg- en hulpverlening. Voorbeelden van structuurkenmerken zijn; bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, de continuïteit van zorg en de kosten van zorgvoorzieningen. Proceskenmerken hebben betrekking op zaken als de bejegening naar patiënten/cliënten, informatieverstrekking, ervaren autonomie en de vaardigheden van de zorgverleners. Beide dimensies zijn in het meetinstrument opgevat als schaal, waarbij ze alletwee voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en stabiliteit (Sixma et al, 1998). De 32 indicatoren kunnen in het meetinstrument worden samengevat in zeven dimensies: 1. Bereikbaarheid/toegankelijkheid. "Dit is het vermogen van een organisatie om adequaat op de wensen en behoeften van klanten in te kunnen spelen. Het is een resultante van de continuïteit van de contacten en de interne coördinatie. Continuïteit kan worden beschreven in termen van beschikbaarheid en een naadloos op elkaar aansluiten van de diverse zorgmomenten. Het gaat om continuïteit in tijd, plaats en persoon. De continuïteit van de zorg kan worden bestudeerd aan de hand van zorgmomenten zoals de overdracht, vervanging, opeenvolging van zorgverlener, de voortdurende toegankelijkheid van instellingen of de bereikbaarheid van beroepsbeoefenaren. De toegankelijkheid van gezondheidszorg kan worden onderscheiden in een materiële en een financiële toegankelijkheid. De materiële toegankelijkheid kan globaal worden 8

18 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 omschreven als het gemak waarmee een cliënt contact krijgt met een zorgverlener. De materiële toegankelijkheid wordt op lokaal niveau weerspiegeld door de tijd die men moet wachten voordat een behandeling wordt verkregen., of de tijd die in de wachtkamer moet worden doorgebracht (wachttijd). Daarnaast gaat het om de mogelijkheid van zorg op ieder gewenst uur, in een gezondheidszorginstelling of aan huis. Materiële toegankelijkheid vooronderstelt beschikbaarheid en goede spreiding van voorzieningen en zorgverleners. Naast materiële toegankelijkheid speelt financiële toegankelijkheid een rol. Het is te omschrijven als het gemak waarmee een persoon zich door middel van een ziektekostenverzekering van toegang tot de gezondheidszorg kan voorzien (Harteloh & Casparie, 2001)." 2. Accommodatie. Hierbij gaat het over onderwerpen als hygiëne, privacy en aantrekkelijkheid van de accommodatie (Sixma et al, 1998). 3. Deskundigheid. "Deskundigheid kan worden verdeeld in de subdimensies kennis, vaardigheden en normen professioneel handelen. Dit houdt respectievelijk in: kennis: de hulpverlener is op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn vakgebied, en heeft specifieke kennis en kunde ten aanzien van zijn vakgebied. Vaardigheden: De hulpverlener kan zich verplaatsen in de specifieke problemen van de cliënt en geeft adviezen die passend en bruikbaar zijn. Normen professioneel handelen: De hulpverlener verwijst goed door naar andere hulpverleners en werkt hiermee goed samen. Verder is de hulpverlener bereid te praten over zaken die volgens de cliënt niet goed zijn verlopen (Van den Nieuwenhoff & Sixma, 2002)." 4. Informatie. Hierbij gaat het over de informatie van de cliënt aan de hulpverlener (nagaan waar de problemen en mogelijkheden liggen), informatie van de hulpverlener aan de cliënt, optimale informatievoorziening (naast mondeling ook schriftelijke informatie geven) en informatieopslag en overdracht (vertrouwelijk werken en afschriften geven van brieven en eventueel zorgdossier) (Van den Nieuwenhoff & Sixma, 2002). 5. Bejegening. Hierbij gaat het om vertrouwen en empathie (Van den Nieuwenhoff & Sixma, 2002). 6. Zelfstandigheid. Hierbij gaat het om besluitvorming en inbreng van de cliënt in het zorgproces (Van den Nieuwenhoff & Sixma, 2002). 7. Klachten. Hierbij gaat het om de uitleg van de klachtenprocedure en het geven van de mogelijkheid tot een second opinion (Brouwer et al, 2002). 9

19 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 Gebruik van het QUOTE-meetinstrument. Het QUOTE-meetinstrument meet de belang- en ervaringsscores van cliënten. Belangscores zijn scores die meten wat de wensen (verwachtingen/eisen) zijn van de cliënt (Janssen & Sixma, 2003). Het houdt in dat cliënten een waarde kunnen toekennen aan de kwaliteitsindicatoren. Per indicator kan de cliënt aangeven of de indicator "niet belangrijk" (score 0), "eigenlijk wel belangrijk" (score3), "belangrijk" (score 6) of "van het allergrootste belang" is (score 10). Het rekenkundig gemiddelde bepaalt de belangscores. Vervolgens wordt, met behulp van dezelfde kwaliteitsindicatoren, de ervaring van cliënten gemeten, bijvoorbeeld: Nee Eigenlijk Eigenlijk Ja niet wel 1. Ik kan steeds bij dezelfde huisarts terecht Deze scores worden in de verwerking opgevat als een Likert schaal van één tot en met vier. Het rekenkundig gemiddelde bepaalt de ervaringsscores. Naarmate de score lager is vinden meer ondervraagde personen dat er (eigenlijk) geen sprake is van goede kwaliteit van zorg. Vertaling van de uitkomsten van het onderzoek Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het vertalen van de ervarings- en belangscores van het QUOTE-meetinstrument: 1. Het opstellen van een stappenplan voor kwaliteitsverbetering met behulp van zogenaamde "impactfactoren". 2. Het opstellen van een stappenplan voor kwaliteitsverbetering met behulp van zogenaamde "drempelwaarden". 3. Het rapporteren over de kwaliteit van zorg via rapportcijfers (Sixma et al, 1998) In dit onderzoek is de doelstelling; het creëren van inzicht in de verwachtingen en ervaringen van zwangeren en recent bevallen vrouwen in Groningen stad en noordwest Groningen ten aanzien van de eerstelijns verloskundige of huisarts. Met andere woorden er wordt een overzicht gecreëerd over hoe het gesteld is met de kwaliteit van zorg voor zwangeren en bevallen vrouwen in de regio Groningen en omstreken. Uit het ontstane overzicht kan de kwaliteit van zorg worden verbeterd. 1.4 Conclusie Uit het voorgaande blijkt dat er in Nederland geen vragenlijst bestaat welke de kwaliteit van zorg specifiek vanuit cliëntenperspectief meet met als onderwerp de eerstelijns verloskundige zorg. Het Service Quality Model biedt een kader waarop een vragenlijst voor de eerstelijns 10

20 Eerstelijns verloskundige zorg vanuit cliëntenperspectief Hoofdstuk 1 verloskunde kan worden gebaseerd. De QUOTE-vragenlijst gebruikt dit kader en is uitgebreid getest op validiteit en betrouwbaarheid maar is nog niet ontwikkeld voor de eerstelijns verloskundige zorg. De probleemstelling en specifieke vraagstellingen voor dit onderzoek zijn daarom als volgt: Probleemstelling: Hoe beoordelen bevallen vrouwen in de stad Groningen, Noord-Drenthe en noordwest Groningen de kwaliteit van zorg geleverd door de eerstelijns verloskundige of huisarts? Vraagstellingen: 1. Wat zijn specifieke aspecten voor de eerstelijns verloskundige zorg in de QUOTEvragenlijst? 2. Wat is de ervaring van bevallen vrouwen in de stad Groningen en de provincie noordwest Groningen ten aanzien van de eerstelijns verloskundige of huisarts? 3. Welke aspecten vinden bevallen vrouwen belangrijk in de stad Groningen en de provincie noordwest Groningen ten aanzien van de eerstelijns verloskundige of huisarts? 4. Wat is de invloed van sociaal demografische factoren (leeftijd, opleidingsniveau, pariteit en geografische spreiding) op het cliëntenperspectief ten aanzien van de kwaliteit van zorg van de eerstelijns verloskundige of huisarts? 5. Wat is de gewenste plaats van bevallen bij volledige keuzevrijheid? 6. Is de daadwerkelijke plaats van bevallen van invloed op de beoordeling van de kwaliteit van zorg? 7. Welke vijf punten worden als goed en welke vijf punten worden als slecht ervaren? 8. Welke vijf punten zijn belangrijk en welke zijn onbelangrijk? 9. Welke vijf verbeterpunten kunnen worden opgesteld uit de vragenlijst? Het onderzoek richt zich voornamelijk op de dimensies van de kwaliteit van zorg. De andere factoren (voorgaande ervaringen, informatie, persoonlijke behoeften) die ook van invloed zijn op de ervaringen en verwachtingen van de cliënt zullen zijdelings mee worden genomen in het algemene deel van de schriftelijke vragenlijst. 11

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Informatie voor de cliënt Twintig verloskundige praktijken

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners van Somatische en Psychogeriatrische Afdelingen Validation of the Depression List (DL) and the Geriatric

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Questionnaire for patients with HIV

Questionnaire for patients with HIV Questionnaire for patients with HIV Name QUOTE-HIV Language Dutch Number of items 27 Developed by Academic Medical Centre. University of Amsterdam, NIVEL Year 1998 Corresponding literature Hekkink CF,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen

Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen Postprint Version 1.0 Journal website http://www.nivel.nl/pdf/artikel-groei-klinische-verloskundigen.pdf Pubmed link DOI Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen LAMMERT HINGSTMAN, RAYMOND

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst.

Deze vragenlijst vul je in door aan te kruisen in welke mate je het eens bent met de uitspraken in de vragenlijst. Wij, Verloskundigenpraktijk Baarn, hebben je begeleid tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraambed. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen aanbieden, zijn wij zelf voortdurend aan het onderzoeken

Nadere informatie

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F.

Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding. Relation between Cyberbullying and Parenting. D.J.A. Steggink. Eerste begeleider: Dr. F. Relatie tussen Cyberpesten en Opvoeding Relation between Cyberbullying and Parenting D.J.A. Steggink Eerste begeleider: Dr. F. Dehue Tweede begeleider: Drs. I. Stevelmans April, 2011 Faculteit Psychologie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Bijlage G Werkinstructie PREM Fysiotherapie Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Wat is de PREM Fysiotherapie? Deze vragenlijst gaat over patiëntervaringen met fysiotherapie en is een

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Drie Meren,

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Ziekteverzuim Moderation of the Big Five Personality Factors on

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw De Invloed van Werk- en Persoonskenmerken op het Welbevinden van Werknemers The Influence of Job and Personality Characteristics on Employee Well-being Drs. P.E. Gouw Eerste begeleider: Dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Cliënttevredenheid. Algemeen. Eigen Regie. 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf. Ikzelf met hulp van iemand anders.

Cliënttevredenheid. Algemeen. Eigen Regie. 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf. Ikzelf met hulp van iemand anders. Cliënttevredenheid Algemeen 1. Wie gaat de vragenlijst invullen? * Ikzelf Ikzelf met hulp van iemand anders Iemand anders Eigen Regie Eigen regie staat voor zelf sturing geven aan je leven. Eigen regie

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners?

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Are Premorbid Neuroticism-related Personality Traits a

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 9 Samenvatting Samenvatting 176 In hoofdstuk 1 wordt een beeld geschetst hoe de huidige organisatie van de verloskundige zorg in Nederland aan het veranderen is. Net als in de rest van de gezondheidszorg,

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for elderly people

QUOTE-questionnaire for elderly people QUOTE-questionnaire for elderly people Name Language Number of items Developed by QUOTE-elderly Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NWO Year 1997 Corresponding literature

Nadere informatie

Ervaren tevredenheid over de geboorte

Ervaren tevredenheid over de geboorte Ervaren tevredenheid over de geboorte een meetinstrument voor moeders na de bevalling Introductie Inzicht krijgen in moeders ervaringen over de geboorte van haar kind kan worden gerealiseerd door gebruik

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie