AKOESTISCH ONDERZOEK WINDTURBINES BEDRIJVENTERREIN DE BRAND TE 'S- HERTOGENBOSCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AKOESTISCH ONDERZOEK WINDTURBINES BEDRIJVENTERREIN DE BRAND TE 'S- HERTOGENBOSCH"

Transcriptie

1 AKOESTISCH ONDERZOEK WINDTURBINES BEDRIJVENTERREIN DE BRAND TE 'S- HERTOGENBOSCH GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH 1 augustus :B - Vrijgegeven B

2

3 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Inhoud 1 Inleiding Situatie en uitgangspunten Situatie Uitgangspunten Jaargemiddeld geluidsvermogen Berekeningsmethode Beoordelingskader Berekeningsresultaten Laagfrequent geluid Algemeen Beoordeling conform Deense regelgeving laagfrequent geluid Standpunt RIVM inzake laagfrequent geluid van windturbines Cumulatieve geluidsbelasting Conclusie Bijlage 1 Posities van de beoordelingspunten Bijlage 2 Invoergegevens van het rekenmodel Bijlage 3 Gehanteerde windstatistische gegevens Bijlage 4 Berekeningsresultaten varianten, 1 en Bijlage 5 Berekeningsresultaten varianten 1 en 2 met geluidsbeperking Bijlage 6 Berekeningen laagfrequent geluid Colofon :B - Vrijgegeven ARCADIS 1

4

5 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 1 Inleiding De Gemeente s-hertogenbosch is voornemens het Bedrijventerrein De Brand uit te breiden. Deze uitbreiding wordt aangegrepen om op of in aansluiting op het bedrijventerrein windturbines mogelijk te maken. Het projectgebied ligt aan de zuidoostkant van s-hertogenbosch. Het projectgebied grenst aan de westzijde aan het bestaande Bedrijventerrein De Brand, aan de oostzijde aan de omlegging van de Zuid- Willemsvaart, aan de noordzijde aan de rijksweg A59 en aan de noordwestzijde aan de rijksweg A2. Windturbines produceren geluid, waarbij de geluidsproductie afhankelijk is van de windsnelheid. Dit leidt tot een bepaalde geluidsbelasting op woningen, eventuele andere geluidsgevoelige bestemmingen en eventuele beschermde natuurgebieden in de omgeving van het windpark. Om deze effecten in beeld te brengen is aan het windpark een akoestisch onderzoek verricht. Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. Het voorliggende rapport beschrijft allereerst de situatie en de uitgangspunten voor het windpark (hoofdstuk 2) en de berekeningsmethode (hoofdstuk 3). Het beoordelingskader is beschreven in hoofdstuk 4. De berekeningsresultaten voor het windpark zijn beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat specifiek in op het aspect laagfrequent geluid. Hoofdstuk 7 beschrijft de cumulatieve geluidsbelasting. De conclusie van het onderzoek is beschreven in hoofdstuk :B - Vrijgegeven ARCADIS 3

6 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 2 Situatie en uitgangspunten 2.1 SITUATIE Het Bedrijventerrein De Brand ligt aan de zuidoostkant van s-hertogenbosch. Dit bedrijventerrein wordt aan de oostkant uitgebreid. Het projectgebied grenst aan de westzijde aan het bestaande bedrijventerrein De Brand, aan de oostzijde aan de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, aan de noordzijde aan de rijksweg A59 en aan de noordwestzijde aan de rijksweg A2. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich ten oosten van het toekomstige kanaal. Direct ten noordwesten van het projectgebied bevindt zich de woonwijk Hintham. Ook aan andere zijden van het gebied bevinden zich woningen. Daarnaast bevindt zich op het bestaande bedrijventerrein een kinderdagverblijf. In Afbeelding 1 is een overzicht gegeven van het onderzoeksgebied en de beoordelingspunten bij de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen. Afbeelding 1: Overzicht van het onderzoeksgebied en de posities van de beoordelingspunten 4 ARCADIS :B - Vrijgegeven

7 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 2.2 UITGANGSPUNTEN In het projectgebied worden vier windturbines mogelijk gemaakt. Het precieze type windturbine en de ashoogte zijn nog niet bekend. In het bestemmingsplan wordt wel vastgelegd dat de windturbines een maximale ashoogte hebben van 12 meter en een maximale rotordiameter van 11 meter. Voor het onderzoek wordt derhalve uitgegaan van vier windturbines met de volgende eigenschappen: Maximale ashoogte: 12 meter; Maximale rotordiameter: 11 m; Maximaal bronvermogen (LWA): 17 db(a), uitgaande van voornoemde rotordiameter en een maximaal geïnstalleerd vermogen per turbine van circa 3,1 MW. De meeste windturbines in deze klasse hebben een iets lager bronvermogen. Het windpark omvat vier windturbines. Hiervoor worden opstellingsvlakken aangewezen. De precieze posities van de windturbines zijn nog niet bekend. Derhalve zijn de effecten in eerste instantie beschouwd voor een akoestisch gezien redelijk optimale opstellingsvariant, aangeduid als variant. Deze variant is weergegeven in Afbeelding 2. Aanvullend zijn twee worst case opstellingsvarianten beschouwd: Variant 1: Dit betreft de worst case opstelling gezien vanuit de woningen aan de westkant en de zuidkant. De beschouwde posities van de windturbines zijn weergegeven in Afbeelding 3. Variant 2: Dit betreft de worst case opstelling gezien vanuit de woningen aan de oostkant en de noordoostkant. De beschouwde posities van de windturbines zijn weergegeven in Afbeelding JAARGEMIDDELD GELUIDSVERMOGEN Het jaargemiddelde geluidsvermogen (LE) van de windturbines is bepaald op basis van het lokale windklimaat en het bronvermogen per windsnelheidsklasse van een windturbine met een maximaal bronvermogen van 17 db(a). Voor het lokale windklimaat is uitgegaan van de langjarige windverdeling van het KNMI zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift windturbines, bijlage 4 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De gehanteerde windverdeling is vermeld in bijlage 3. Uitgaande van een maximaal bronvermogen van 17 db(a) en het lokale windklimaat, bedraagt het jaargemiddelde geluidsvermogen (LE) 1 van de windturbines: 12,3 db(a) in de dagperiode; 12,5 db(a) in de avondperiode; 12,9 db(a) in de nachtperiode. De meeste windturbines met een maximale ashoogte van 12 m, een maximale rotordiameter van 11 m en een maximaal geïnstalleerd vermogen van 3,1 MW hebben een iets lager bronvermogen. In de berekeningen is uitgegaan van het relatieve geluidsspectrum zoals vermeld in Tabel 1. Dit spectrum is representatief voor windturbines in de beoogde klasse. 1 Bij de berekening van het jaargemiddelde geluidsvermogen is uitgegaan van het bronvermogen per windsnelheidsklasse van de Siemens SWT turbine met een maximaal bronvermogen van 17 db(a) :B - Vrijgegeven ARCADIS 5

8 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 25 Hz 5 Hz 1 Hz 2 Hz 4 Hz 8 Hz -28, ,7-6,6-6,1-6,7-8,4-13,3-24,6 Tabel 1: Relatieve geluidsspectrum windturbines [db(a)] Afbeelding 2: Posities van de vier windturbines uitgaande van variant (akoestisch gezien redelijk optimale opstelling) 6 ARCADIS :B - Vrijgegeven

9 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Afbeelding 3: Posities van de vier windturbines uitgaande van variant 1 ( worst case in westelijke en zuidelijke richting) :B - Vrijgegeven ARCADIS 7

10 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Afbeelding 4: Posities van de vier windturbines uitgaande van variant 2 ( worst case in oostelijke en noordoostelijke richting) 8 ARCADIS :B - Vrijgegeven

11 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 3 Berekeningsmethode Het akoestisch onderzoek is verricht conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines, bijlage 4 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De overdrachtsberekeningen zijn verricht met het softwarepakket Geomilieu versie V2.3, module IL-WT. In de berekeningen is met de van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreducties, bodem- en luchtdemping. Gezien de hoogte van de windturbines, de ligging ten opzichte van de dichtstbijzijnde woningen en het feit dat de precieze posities van de turbines nog niet bekend zijn is de invloed van gebouwen en objecten in de berekeningen buiten beschouwing gelaten. Voor het onderzoeksgebied is uitgegaan van een hard, geluidsreflecterend bodemgebied (bodemfactor ), met uitzondering van de ingevoerde deels geluidsabsorberende bodemgebieden zoals grasland en agrarisch gebied. De invoergegevens van het rekenmodel zijn vermeld in bijlage :B - Vrijgegeven ARCADIS 9

12 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 4 Beoordelingskader In Nederland zijn de geluidsnormen voor windturbines vastgelegd in artikel 3.14a van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, vaak aangeduid als het Activiteitenbesluit. De beoordelingsmethode is vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift windturbines, bijlage 4 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook wel aangeduid als de Activiteitenregeling. Voor een windturbine of een combinatie van windturbines geldt de eis dat het geluidsniveau op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van gevoelige terreinen, niet hoger mag zijn dan: 47 db Lden; 41 db Lnight. Lden is het jaargemiddelde geluidsniveau over het gehele etmaal, met toepassing van een straffactor van 5 db voor de avondperiode en 1 db voor de nachtperiode. Lnight is het jaargemiddelde geluidsniveau over de nachtperiode. Bij de bepaling van de Lden en de Lnight waarden wordt conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines voor de windturbines uitgegaan van de gemiddelde emissie op basis van de langjarige windverdeling op ashoogte. Bij bijzondere lokale omstandigheden kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift normen met een andere waarde vaststellen. 1 ARCADIS :B - Vrijgegeven

13 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 5 Berekeningsresultaten De geluidsbelasting vanwege het windpark De Brand is beoordeeld op de gevels van de woningen in de omgeving van het windpark en op het kinderdagverblijf. De posities van de beoordelingspunten zijn weergegeven in Afbeelding 1 en in bijlage 1. In de berekeningen is uitgegaan van invallende geluidsniveaus, dus exclusief de reflectie van de achterliggende gevel. De beoordelingshoogte is 5 meter boven maaiveld, met uitzondering van de appartementen. Bij de appartementen aan de rand van de woonwijk Hintham in Den Bosch is ook op grotere hoogtes beoordeeld, tot op 18 meter voor de appartementen aan de Herman Moerkerklaan en tot op 11 meter voor de overige appartementen. De berekeningsresultaten voor variant, de akoestisch gezien redelijk optimale variant, zijn vermeld in bijlage 4 en samengevat in Tabel 2. De geluidscontouren zijn weergegeven in Afbeelding 5. Uit deze tabel blijkt dat bij de omliggende woningen aan de grenswaarden van 47 db Lden en 41 db Lnight wordt voldaan, met uitzondering van de woning Beusing 1 (punt 16). Daarnaast wordt niet voldaan bij het kinderdagverblijf (punt 27). Door de gemeente s-hertogenbosch is aangegeven dat de meest zuidelijke turbine van de lijnopstelling alleen wordt toestaan als de woning Beusing 1 bij het windpark wordt betrokken. Als de woning tot de sfeer van de inrichting kan worden gerekend zijn de grenswaarden van het Activiteitenbesluit hier niet op van toepassing. Als de woning niet bij het windpark wordt betrokken, vervalt de meest zuidelijke turbine en wordt hierdoor ook bij deze woning aan de reguliere grenswaarden voldaan. Bij het kinderdagverblijf wordt niet voldaan aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het geluidsniveau in de avond- en nachtperiode. In de avond- en nachtperiode is het kinderdagverblijf echter niet geopend. Voor het kinderdagverblijf is derhalve feitelijk alleen het niveau in de dagperiode (Lday) van belang. Het lijkt redelijk om hiervoor dezelfde grenswaarde aan te houden als voor het Lden, namelijk 47 db. Hier wordt aan voldaan. Aanvullend op voornoemde variant zijn ook twee worst case varianten beschouwd, waarbij de turbines aan de uiterste randen van de opstellingsvlakken worden opgesteld. Uit de eerste berekeningen (zie bijlage 4) blijkt dat dit zou kunnen leiden tot een overschrijding van de geluidseisen. Uitgaande van deze worst case posities dienen er beperkingen te worden opgelegd aan het gehanteerde worst case geluidsvermogen. Dit komt neer op het volgende: Variant 1: Het jaargemiddelde geluidsvermogen (LE) van windturbine WT3 dient te worden beperkt tot maximaal 1,3 db(a) in de dagperiode. Dit betekent een reductie van 2 db(a) in de dagperiode ten opzichte van het gehanteerde worst case uitgangspunt. Het jaargemiddelde geluidsvermogen (LE) van windturbine WT4 dient te worden beperkt tot maximaal 11,9 db(a) in de nachtperiode. Dit betekent een reductie van 1 db(a) in de dagperiode ten opzichte van het gehanteerde worst case uitgangspunt :B - Vrijgegeven ARCADIS 11

14 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Variant 2: Het jaargemiddelde geluidsvermogen (LE) van windturbines WT1 t/m WT3 dient te worden beperkt tot maximaal 1,9 db(a) in de nachtperiode. Dit betekent een reductie van 2 db(a) in de nachtperiode ten opzichte van het gehanteerde worst case uitgangspunt. De berekeningsresultaten voor voornoemde varianten zonder beperkingen zijn vermeld in bijlage 4. De berekeningsresultaten voor de varianten met voornoemde beperkingen zijn vermeld in bijlage 5 en samengevat in Tabel 2. De geluidscontouren voor laatstgenoemde varianten zijn weergegeven in Afbeelding 6 en Afbeelding 7. Voornoemde reducties kunnen worden gerealiseerd door een stillere windturbine te selecteren en/of door instelling van een noise mode het jaargemiddelde geluidsvermogen in de betreffende etmaalperiode te reduceren. Dit kan gevolgen hebben voor de energieopbrengst, maar dit is mede afhankelijk van de uiteindelijke turbinekeuze en de precieze ashoogte en posities. Gezien het feit dat in de berekeningen is uitgegaan van de meest extreme turbineposities, betreffen voornoemde reducties de maximaal benodigde reducties. Door meer optimale posities van de windturbine te selecteren, kunnen de reducties worden beperkt. Bij opstelling conform variant is geen beperking van het bronvermogen nodig. 12 ARCADIS :B - Vrijgegeven

15 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Beoordelingspunt Nr. Variant Beoordelingsniveau [db] (red. optimaal) Variant 1 met beperking (west/zuid) Variant 2 met beperk. (oost/- noordoost) L den L night L den L night L den L night 1 appartementen Herman Moerkerklaan appartementen Jan Krusemanstraat appartementen Godfried Schalkenstraat appartementen Cornelis Bossstraat appartementen Lucas Gasselstraat woning Graafsebaan 9a, Rosmalen woning Graafsebaan 27, Rosmalen Graafsebaan 41, Rosmalen woning Graafsebaan woning Kloosterstraat 5, Rosmalen woning Berlicumseweg 5, Rosmalen woning Berlicumseweg 7, Rosmalen woning Berlicumseweg 7, Rosmalen woning Oude Bossche Baan 1, Berlicum woning Wamberg 5, Berlicum woning Beusing 1, Den Dungen 51** 44** 49** 42** 52** 45** 17 woning Beusingsedijk 8, Dungen woning Nijvelaar 1, Den Dungen woning Poeldonk 3, Den Dungen woning Poeldonk 25, Den Dungen woning Meersestraat 1, Den Dungen woning Bosscheweg 62, Den Dungen woning Poeldonkweg 35, Den Bosch woning Poeldonkweg 3, Den Bosch woning Zoomweg 7, Den Bosch woning Oosterplasweg 43,, Den Bosch Kinderdagverblijf Quality Kids, de Boogschutter 2, Den Bosch 52 (46)* 46* 55 (47)* 49* 52 (46)* * Het kinderdagverblijf is in de avond- en nachtperiode niet geopend. Voor het kinderdagverblijf is derhalve feitelijk alleen het niveau in de dagperiode (L day) van belang. Het lijkt redelijk om hiervoor dezelfde grenswaarde aan te houden als voor het Lden, namelijk 47 db. Het L day niveau is in de tabel tussen haakjes weergegeven. ** Dit betreft de geluidsbelasting vanwege alle vier de turbines, er van uitgaande dat de woning Beusing 1 bij het windpark wordt betrokken. Als de woning niet bij het windpark wordt betrokken wordt de meest zuidelijke windturbine niet toegestaan en zal de geluidsbelasting ook bij deze woning niet hoger zijn dan 47 db L den en 41 db L night. Tabel 2: Overzicht van de berekeningsresultaten 45* :B - Vrijgegeven ARCADIS 13

16 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Afbeelding 5: Lden geluidscontouren variant windpark De Brand (37, 42, 47 en 52 db contouren) 14 ARCADIS :B - Vrijgegeven

17 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Afbeelding 6: Lden geluidscontouren variant 1 windpark De Brand met beperking geluidsvermogen (37, 42, 47 en 52 db contouren) :B - Vrijgegeven ARCADIS 15

18 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Afbeelding 7: Lden geluidscontouren variant 2 windpark De Brand met beperking geluidsvermogen (37, 42, 47 en 52 db contouren) 16 ARCADIS :B - Vrijgegeven

19 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 6 Laagfrequent geluid 6.1 ALGEMEEN Nederland kent geen wettelijke eisen voor de beoordeling van laagfrequent geluid, maar er zijn wel richtlijnen zoals de NSG-richtlijn en de Vercammen-curve. De NSG-curve is gebaseerd op de 9%- gehoordrempel van een doorsnee groep oudere personen (5 tot 6 jaar). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat klachten over LF-geluid voornamelijk afkomstig zijn van oudere mensen. Bij jongeren - jonger dan 4 jaar - zijn klachten zeldzaam. Met de NSG curve wordt dus vooral de hoorbaarheid van laagfrequent geluid getoetst. De Vercammen-curve wordt gebruikt om te beoordelen of laagfrequent geluid tot hinder kan leiden. Deze curve is gebaseerd op 3 tot 1 % gehinderden door laagfrequent geluid. Op 1 januari 212 is in Denemarken een nieuwe geluidsnorm voor laagfrequent geluid van windturbines van kracht geworden. De Deense norm en methodiek voor de beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines is vastgelegd in de wettelijke regeling Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, BEK nr van 15 december 211, gepubliceerd op 22 december 211. Ofschoon een Deense norm vanzelfsprekend niet van toepassing is op Nederlandse windparken, zijn mede naar aanleiding van vragen bij andere windparken op verzoek van de gemeente s-hertogenbosch toch aanvullende berekeningen verricht om vast te stellen hoe het laagfrequent geluid vanwege de geplande windturbines zich verhoudt tot de Deense norm. De Deense grenswaarde voor het laagfrequent geluid in het frequentiegebied van de 1 t/m de 16 Hz tertsband (LpALF) is 2 db. Deze eis geldt voor het niveau binnen in de woningen. In de praktijk is gebleken dat de Deense norm voor laagfrequent geluid van windturbines strenger is dan de Vercammen curve. 6.2 BEOORDELING CONFORM DEENSE REGELGEVING LAAGFREQUENT GELUID Voor de zeven meest kritische beoordelingspunten rondom het windpark is een beoordeling uitgevoerd conform de Deense regelgeving voor laagfrequent geluid. De berekeningsresultaten zijn samengevat in Tabel 3. De berekeningsbladen zijn opgenomen in bijlage 6. Uit Tabel 3 blijkt dat voor variant bij de omliggende woningen wordt voldaan aan de Deense grenswaarde van 2 db voor laagfrequent geluid, met uitzondering van de woning Beusing 1 (punt 16). Daarnaast wordt niet voldaan bij het kinderdagverblijf (punt 27). Door de gemeente s-hertogenbosch is aangegeven dat de meest zuidelijke turbine van de lijnopstelling alleen wordt toestaan als de woning Beusing 1 bij het windpark wordt betrokken. Als de woning tot de sfeer van de inrichting kan worden gerekend zijn de reguliere grenswaarden hier niet op van toepassing. Als de woning niet bij het windpark wordt betrokken vervalt de meest zuidelijke turbine en wordt hierdoor ook bij deze woning aan de grenswaarde voor laagfrequent geluid voldaan :B - Vrijgegeven ARCADIS 17

20 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Bij het Kinderdagverblijf Quality Kids wordt de Deense grenswaarde met 4 db overschreden. Deze overschrijding zou mogelijk tot hinder kunnen leiden. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat, mede gezien de ligging op het industrieterrein en nabij de snelweg, overdag het heersende achtergrondniveau hoger is en een bepaald niveau laagfrequent geluid minder herkenbaar is en dus minder snel tot hinder zal leiden dan s nachts. Daarnaast is de eventuele hinder afhankelijk van de mate van geluidsisolatie. Gezien de ligging op een industrieterrein in de nabijheid van een snelweg, mag verwacht worden dat de isolatie van het kinderdagverblijf hoger is dan van een gemiddelde woning. Voor de worst case opstellingsvarianten met de in hoofdstuk 5 beschreven beperking van het geluidsvermogen, zijn de niveaus plaatselijk net iets anders, maar de conclusie is vergelijkbaar met die voor variant. De enige uitzondering is de woning Oude Bossche Baan 1. Bij deze woning wordt voor variant 2 in de nachtperiode voldaan aan de grenswaarde voor laagfrequent geluid, maar wordt in dag- en avondperiode de grenswaarde met 2 db overschreden omdat dan vanuit het Activiteitenbesluit in principe geen (extra) beperkingen gelden. Het kan niet worden uitgesloten dat dit tot hinder zou kunnen leiden, maar gezien de mate van overschrijding in relatie tot het feit dat overdag en s avonds het heersende achtergrondniveau hoger is wordt deze kans niet groot geacht. Voor variant 1 wordt wel voldaan. Als er voor een stiller type turbine wordt gekozen of een turbine met een relatief gunstig geluidsspectrum, zal het geluidsniveau vanwege laagfrequent geluid en de kans op hinder lager uitvallen. Beoordelingspunt Beoordelingsniveau [db] Nr. Variant Variant 1 Variant 2 4 appartementen Cornelis Bossstraat 1 woning Kloosterstraat 5, Rosmalen 14 woning Oude Bossche Baan 1, Berlicum 16 woning Beusing 1, Den Dungen*** 17 woning Beusingsedijk 8, Dungen 2 woning Poeldonk 25, Den Dungen 27 Kinderdagverblijf Quality Kids, de Boogschutter 2, Den Bosch L den L night L palf bij 6/8 m/s L den L night L palf bij 6/8 m/s L den L night L palf bij 6/8 m/s / / / / / / / / /22 (2/2)** / /21 (2/21)** / / / / / / /18 52 (46)* 46* 22/24 55 (47)* 49* 25/26 (24/25)** 52 (46)* 45* 23/24 * Het kinderdagverblijf is in de avond- en nachtperiode niet geopend. Voor het kinderdagverblijf is derhalve feitelijk alleen het niveau in de dagperiode (L day) van belang. Het lijkt redelijk om hiervoor dezelfde grenswaarde aan te houden als voor het Lden, namelijk 47 db. Het L day niveau is in de tabel tussen haakjes weergegeven. ** Inclusief beperking bronvermogen. * ** Voor de woning Beusing 1 is de geluidsbelasting vanwege alle vier de turbines weergegeven, er van uitgaande dat de ze woning bij het windpark wordt betrokken. Als de woning niet bij het windpark wordt betrokken wordt de meest zuidelijke windturbine niet toegestaan en zal de geluidsbelasting bij deze woning aan de grenswaarden voldoen. Tabel 3: Overzicht van de berekeningsresultaten voor de maatgevende beoordelingspunten 18 ARCADIS :B - Vrijgegeven

21 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 6.3 STANDPUNT RIVM INZAKE LAAGFREQUENT GELUID VAN WINDTURBINES Recentelijk heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ook aandacht besteed aan het aspect geluid van windturbines. Dit is beschreven in het RIVM rapport Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden, GGD Informatieblad medische milieukunde, Update 213, I. van Kamp et al. met kenmerk 21/213. In dit rapport wordt opgemerkt dat windturbines ook laagfrequent geluid produceren en dat het laagfrequente deel van het geluid van windturbines wellicht, net als bij andere geluidbronnen, tot extra hinder kan leiden, maar dat er nog geen evidentie is dat dit een factor van belang is. Het RIVM is van mening dat de Nederlandse 47 Lden en 41 db Lnight normen voldoende bescherming bieden en dat het laagfrequent geluid van windturbines geen aparte beoordeling behoeft :B - Vrijgegeven ARCADIS 19

22 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 7 Cumulatieve geluidsbelasting Het industrieterrein De Brand II wordt een geluidsgezoneerd industrieterrein. Uit het rapport Industrielawaai industrieterrein De Brand II met kenmerk 52 GZ W juli 214 V1.2 van het Geluidburo blijkt dat er voor het kinderdagverblijf en woning Beusing 1 hogere waarden worden vastgesteld. Bij de afweging voor het vaststellen van de hogere waarden dient dan rekening te worden gehouden met de cumulatieve geluidsbelasting. Op de betreffende punten zijn de bronnen industrie en windturbines de maatgevende geluidsbronnen. De cumulatieve geluidsbelasting wordt derhalve bepaald door de geluidsbelasting vanwege industrie en de windturbines. Volledigheidshalve is de cumulatieve geluidsbelasting beschouwd voor alle in voornoemd rapport beschouwde woningen en geluidsgevoelige bestemmingen. De cumulatieve geluidsbelasting is bepaald conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines, bijlage 4 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Bij de cumulatie van de geluidsbelasting wordt rekening gehouden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen. De cumulatieve geluidsbelasting vanwege industrie en windturbines is vermeld in Tabel 4. De vastgestelde cumulatieve geluidsbelasting LILCUM is de gecumuleerde geluidsbelasting die evenveel hinder veroorzaakt als eenzelfde geluidsbelasting Letmaal vanwege industrielawaai. Aanvullend is de cumulatieve geluidsbelasting ook weergegeven als LWTCUM, de gecumuleerde geluidsbelasting die evenveel hinder veroorzaakt als eenzelfde geluidsbelasting Lden vanwege windturbinegeluid. Uit Tabel 4 blijkt dat de cumulatieve geluidsbelasting wordt bepaald door het windturbinegeluid. Het industriegeluid is van ondergeschikt belang. Dit komt doordat het geluid van windturbines als hinderlijker wordt beschouwd dan eenzelfde geluidsbelasting vanwege industrie. 2 ARCADIS :B - Vrijgegeven

23 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Beoordelingspunt Nr. L etmaal [db(a)] industrie 14 woning Oude Bossche Baan 1, Berlicum Gecumuleerde geluidsbelasting op basis van hoogste waarden varianten, 1 en 2 L den [db] windturbines L ILCUM [db(a)] woning Beusing 1, Den Dungen 55 52** 65** woning Beusingsedijk 8, Dungen woning Poeldonk 25, Den Dungen Kinderdagverblijf Quality Kids, de Boogschutter 2, Den Bosch 55* 55* 7* 55* L WTCUM [db] * De geluidsbelasting op het kinderdagverblijf is uitgedrukt in L etmaal en L den. Het kinderdagverblijf is in de avond- en nachtperiode echter niet geopend. Voor het kinderdagverblijf is derhalve feitelijk alleen het niveau in de dagperiode (L day) van belang. De feitelijke geluidsbelasting is dan lager. ** Indien de woning Beusing 1 te Den Dungen niet bij het windpark wordt betrokken is de geluidsbelasting vanwege windturbinegeluid hier niet hoger dan 47 db Lden. De cumulatieve geluidsbelasting is dan niet hoger dan 59 db(a) L ILCUM en 48 db L WTCUM. Tabel 4: Overzicht van de cumulatieve geluidsbelasting voor de maatgevende beoordelingspunten :B - Vrijgegeven ARCADIS 21

24 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch 8 Conclusie In het projectgebied worden vier windturbines mogelijk gemaakt. Het precieze type windturbine en de ashoogte zijn nog niet bekend. Voor het onderzoek is uitgegaan van vier windturbines met de volgende eigenschappen: Maximale ashoogte: 12 meter; Maximale tiphoogte: 171 meter; Maximale rotordiameter: 11 m; Maximaal bronvermogen (LWA): 17 db(a). De precieze posities van de windturbines zijn ook nog niet bekend, maar er zijn opstellingsvlakken aangewezen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat uitgaande van een akoestisch gezien redelijk optimale opstelling het beoogde windpark inpasbaar is binnen de geluidseisen van het Activiteitenbesluit. Uitgaande van een worst case situatie met opstelling van de windturbines aan de uiterste randen van de opstellingsvlakken, dienen beperkingen te worden opgelegd aan het geluidsvermogen van een of meerdere windturbines om te kunnen voldoen aan de geluidseisen van het Activiteitenbesluit. De benodigde beperking (in over het algemeen de nachtperiode) bedraagt maximaal 2 db(a) voor maximaal drie windturbines. De noodzakelijke reducties kunnen worden gerealiseerd door een stillere windturbine te selecteren en/of door instelling van een noise mode het jaargemiddelde geluidsvermogen in de betreffende etmaalperiode te reduceren. Dit kan gevolgen hebben voor de energieopbrengst, maar dit is mede afhankelijk van de uiteindelijke turbinekeuze en de precieze ashoogte en posities. Gezien het feit dat in de berekeningen is uitgegaan van de meest extreme turbineposities, betreffen voornoemde reducties de maximaal benodigde reducties. Door meer optimale posities van de windturbine te selecteren, kunnen de reducties worden beperkt. Bij een akoestisch gezien gunstige opstelling is geen beperking van het bronvermogen nodig. 22 ARCADIS :B - Vrijgegeven

25 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Bijlage 1 Posities van de beoordelingspunten :B - Vrijgegeven ARCADIS 23

26 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Bijlage 2 Invoergegevens van het rekenmodel 24 ARCADIS :B - Vrijgegeven

27

28

29

30

31

32 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine Lijnopstelling - variant Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam Groep Item ID Grp.ID Datum Vorm X Y Hoogte LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 25 LE (D) 5 WT1 WT :57, 29 jul 214 Punt , ,67 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT2 WT :54, 29 jul 214 Punt , ,12 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT3 WT :55, 29 jul 214 Punt , ,38 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT4 WT :19, 15 jul 214 Punt , ,39 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 Geomilieu V :36:8

33 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine Lijnopstelling - variant Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 25 LE (A) 5 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k WT1 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,11 85,51 92,81 95,91 96,41 95,81 94,11 89,21 77,91 WT2 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 WT3 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 WT4 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 Geomilieu V :36:8

34 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine Lijnopstelling - variant Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (A) Totaal LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 25 LE (N) 5 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 31 LE (P4) 63 WT1 12,52 74,47 85,87 93,17 96,27 96,77 96,17 94,47 89,57 78,27 12, WT2 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, WT3 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, WT4 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, Geomilieu V :36:8

35 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine Lijnopstelling - variant Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (P4) 125 LE (P4) 25 LE (P4) 5 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal WT WT WT WT Geomilieu V :36:8

36 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant 1 ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine lijnopstelling - var. 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam Groep Item ID Grp.ID Datum Vorm X Y Hoogte LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 25 LE (D) 5 WT1 WT :3, 15 jul 214 Punt , ,9 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT2 WT :3, 15 jul 214 Punt , ,65 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT3 WT :3, 15 jul 214 Punt 15324, ,35 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT4 WT :3, 15 jul 214 Punt , ,4 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 Geomilieu V :57:26

37 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant 1 ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine lijnopstelling - var. 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 25 LE (A) 5 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k WT1 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,11 85,51 92,81 95,91 96,41 95,81 94,11 89,21 77,91 WT2 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 WT3 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 WT4 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 Geomilieu V :57:26

38 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant 1 ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine lijnopstelling - var. 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (A) Totaal LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 25 LE (N) 5 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 31 LE (P4) 63 WT1 12,52 74,47 85,87 93,17 96,27 96,77 96,17 94,47 89,57 78,27 12, WT2 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, WT3 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, WT4 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, Geomilieu V :57:26

39 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant 1 ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine lijnopstelling - var. 1 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (P4) 125 LE (P4) 25 LE (P4) 5 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal WT WT WT WT Geomilieu V :57:26

40 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant 2 ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine lijnopstelling - var. 2 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam Groep Item ID Grp.ID Datum Vorm X Y Hoogte LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 25 LE (D) 5 WT1 WT :31, 15 jul 214 Punt 153, ,3 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT2 WT :31, 15 jul 214 Punt , ,1 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT3 WT :31, 15 jul 214 Punt , ,96 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 WT4 WT :31, 15 jul 214 Punt , ,69 12, 73,9 85,3 92,6 95,7 96,2 Geomilieu V :55:35

41 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant 2 ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine lijnopstelling - var. 2 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 25 LE (A) 5 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k WT1 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,11 85,51 92,81 95,91 96,41 95,81 94,11 89,21 77,91 WT2 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 WT3 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 WT4 95,6 93,9 89, 77,7 12,31 74,12 85,52 92,82 95,92 96,42 95,82 94,12 89,22 77,92 Geomilieu V :55:35

42 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant 2 ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine lijnopstelling - var. 2 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (A) Totaal LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 25 LE (N) 5 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 31 LE (P4) 63 WT1 12,52 74,47 85,87 93,17 96,27 96,77 96,17 94,47 89,57 78,27 12, WT2 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, WT3 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, WT4 12,53 74,45 85,85 93,15 96,25 96,75 96,15 94,45 89,55 78,25 12, Geomilieu V :55:35

43 Akoestisch onderzoek De Brand Invoergegevens van de windturbines - variant 2 ARCADIS - B Bijlage 2 Model: Windturbine lijnopstelling - var. 2 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT Naam LE (P4) 125 LE (P4) 25 LE (P4) 5 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal WT WT WT WT Geomilieu V :55:35

44 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Bijlage 3 Gehanteerde windstatistische gegevens Distributieve windverdeling in procenten Windsnelheids- klasse Dag Avond Nacht 1 2,4 1,1 1,2 2 5,1 3 2,3 3 7,5 5,8 4,1 4 1,6 9,1 6,9 5 12,5 12,9 1,9 6 12,3 14,5 14,9 7 12,5 14,8 17,3 8 1,7 11,7 13,3 9 7,6 8,5 9,6 1 5,9 6 6, , ,3 2,9 13 2,1 1, ,2 1,3 1,5 15 1,2,7,9 16,6,4,4 17,2,2,1 18,1,2 19,1,1,1 2, :B - Vrijgegeven ARCADIS 25

45 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Bijlage 4 Berekeningsresultaten varianten, 1 en 2 26 ARCADIS :B - Vrijgegeven

46 Akoestisch onderzoek De Brand Berekeningsresultaten variant ARCADIS - B Bijlage 4 Rapport: Resultatentabel Model: Windturbine Lijnopstelling - variant LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A appartementen Herman Moerkerklaan 5, _B appartementen Herman Moerkerklaan 1, _C appartementen Herman Moerkerklaan 15, _D appartementen Herman Moerkerklaan 18, _A appartementen Jan Krusemanstraat 5, _B appartementen Jan Krusemanstraat 11, _A appartementen Godfried Schalkenstraat 5, _B appartementen Godfried Schalkenstraat 11, _A appartementen Cornelis Bossstraat 5, _B appartementen Cornelis Bossstraat 11, _A appartementen Lucas Gasselstraat 5, _B appartementen Lucas Gasselstraat 11, _A woning Graafsebaan 9a, Rosmalen 5, _A woning Graafsebaan 27, Rosmalen 5, _A Graafsebaan 41, Rosmalen 5, _A woning Graafsebaan 67 5, _A woning Kloosterstraat 5, Rosmalen 5, _A woning Berlicumseweg 5, Rosmalen 5, _A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, _A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, _A woning Oude Bossche Baan 1, Berlicum 5, _A woning Wamberg 5, Berlicum 5, _A woning Beusing 1, Den Dungen 5, _A woning Beusingsedijk 8, Dungen 5, _A woning Nijvelaar 1, Den Dungen 5, _A woning Poeldonk 3, Den Dungen 5, _A woning Poeldonk 25, Den Dungen 5, _A woning Meersestraat 1, Den Dungen 5, _A woning Bosscheweg 62, Den Dungen 5, _A woning Poeldonkweg 35, Den Bosch 5, _A woning Poeldonkweg 3, Den Bosch 5, _A woning Zoomweg 7, Den Bosch 5, _A woning Oosterplasweg 43,, Den Bosch 5, _A Kinderdagverblijf Quality Kids 5, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :14:55

47 Akoestisch onderzoek De Brand Berekeningsresultaten variant 1 ARCADIS - B Bijlage 4 Rapport: Resultatentabel Model: Windturbine lijnopstelling - var. 1 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A appartementen Herman Moerkerklaan 5, 37,8 38, 38,4 44,7 1_B appartementen Herman Moerkerklaan 1, 38,4 38,6 39, 45,3 1_C appartementen Herman Moerkerklaan 15, 38,5 38,7 39,1 45,4 1_D appartementen Herman Moerkerklaan 18, 38,5 38,7 39,1 45,4 2_A appartementen Jan Krusemanstraat 5, 38,1 38,3 38,6 44,9 2_B appartementen Jan Krusemanstraat 11, 38,8 39, 39,3 45,6 3_A appartementen Godfried Schalkenstraat 5, 38,4 38,6 39, 45,3 3_B appartementen Godfried Schalkenstraat 11, 39,1 39,3 39,6 45,9 4_A appartementen Cornelis Bossstraat 5, 38,5 38,7 39,1 45,4 4_B appartementen Cornelis Bossstraat 11, 39,1 39,3 39,7 45,9 5_A appartementen Lucas Gasselstraat 5, 38,5 38,7 39, 45,3 5_B appartementen Lucas Gasselstraat 11, 38,9 39,2 39,5 45,8 6_A woning Graafsebaan 9a, Rosmalen 5, 38,3 38,5 38,9 45,2 7_A woning Graafsebaan 27, Rosmalen 5, 38,6 38,8 39,2 45,5 8_A Graafsebaan 41, Rosmalen 5, 38,5 38,7 39, 45,3 9_A woning Graafsebaan 67 5, 37,7 37,9 38,3 44,6 1_A woning Kloosterstraat 5, Rosmalen 5, 4,4 4,6 41, 47,3 11_A woning Berlicumseweg 5, Rosmalen 5, 37,7 37,9 38,3 44,6 12_A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, 37,8 38, 38,4 44,7 13_A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, 36,5 36,7 37,1 43,4 14_A woning Oude Bossche Baan 1, Berlicum 5, 4,1 4,3 4,7 47, 15_A woning Wamberg 5, Berlicum 5, 36,9 37,1 37,4 43,7 16_A woning Beusing 1, Den Dungen 5, 42,3 42,6 42,9 49,2 17_A woning Beusingsedijk 8, Dungen 5, 39,7 39,9 4,3 46,6 18_A woning Nijvelaar 1, Den Dungen 5, 36,8 37, 37,3 43,6 19_A woning Poeldonk 3, Den Dungen 5, 39,7 4, 4,3 46,6 2_A woning Poeldonk 25, Den Dungen 5, 41,1 41,3 41,7 48, 21_A woning Meersestraat 1, Den Dungen 5, 3,1 3,3 3,6 36,9 22_A woning Bosscheweg 62, Den Dungen 5, 28,8 29,1 29,4 35,7 23_A woning Poeldonkweg 35, Den Bosch 5, 29,6 29,8 3,1 36,4 24_A woning Poeldonkweg 3, Den Bosch 5, 28,4 28,6 28,9 35,2 25_A woning Zoomweg 7, Den Bosch 5, 3,8 31, 31,3 37,6 26_A woning Oosterplasweg 43,, Den Bosch 5, 36,7 37, 37,3 43,6 27_A Kinderdagverblijf Quality Kids 5, 48,3 48,5 48,9 55,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :58:28

48 Akoestisch onderzoek De Brand Berekeningsresultaten variant 2 ARCADIS - B Bijlage 4 Rapport: Resultatentabel Model: Windturbine lijnopstelling - var. 2 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A appartementen Herman Moerkerklaan 5, 36,6 36,8 37,2 43,5 1_B appartementen Herman Moerkerklaan 1, 37,2 37,4 37,8 44,1 1_C appartementen Herman Moerkerklaan 15, 37,3 37,5 37,9 44,2 1_D appartementen Herman Moerkerklaan 18, 37,3 37,5 37,9 44,1 2_A appartementen Jan Krusemanstraat 5, 36,9 37,1 37,4 43,7 2_B appartementen Jan Krusemanstraat 11, 37,6 37,8 38,1 44,4 3_A appartementen Godfried Schalkenstraat 5, 37,2 37,4 37,7 44, 3_B appartementen Godfried Schalkenstraat 11, 37,8 38,1 38,4 44,7 4_A appartementen Cornelis Bossstraat 5, 37,3 37,5 37,8 44,1 4_B appartementen Cornelis Bossstraat 11, 37,8 38, 38,4 44,7 5_A appartementen Lucas Gasselstraat 5, 37,3 37,5 37,8 44,1 5_B appartementen Lucas Gasselstraat 11, 37,8 38, 38,3 44,6 6_A woning Graafsebaan 9a, Rosmalen 5, 37,8 38, 38,4 44,7 7_A woning Graafsebaan 27, Rosmalen 5, 38,3 38,5 38,9 45,2 8_A Graafsebaan 41, Rosmalen 5, 38,3 38,5 38,8 45,1 9_A woning Graafsebaan 67 5, 38,1 38,3 38,7 45, 1_A woning Kloosterstraat 5, Rosmalen 5, 41,4 41,6 42, 48,3 11_A woning Berlicumseweg 5, Rosmalen 5, 38,4 38,6 39, 45,3 12_A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, 38,5 38,7 39, 45,3 13_A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, 37, 37,2 37,5 43,8 14_A woning Oude Bossche Baan 1, Berlicum 5, 41,7 42, 42,3 48,6 15_A woning Wamberg 5, Berlicum 5, 38,2 38,4 38,8 45,1 16_A woning Beusing 1, Den Dungen 5, 45,1 45,3 45,7 52, 17_A woning Beusingsedijk 8, Dungen 5, 4,5 4,7 41,1 47,4 18_A woning Nijvelaar 1, Den Dungen 5, 36,1 36,4 36,7 43, 19_A woning Poeldonk 3, Den Dungen 5, 38,2 38,5 38,8 45,1 2_A woning Poeldonk 25, Den Dungen 5, 39,1 39,3 39,6 45,9 21_A woning Meersestraat 1, Den Dungen 5, 29,7 3, 3,3 36,6 22_A woning Bosscheweg 62, Den Dungen 5, 28,5 28,8 29,1 35,4 23_A Poeldonkweg 35, Den Bosch 5, 29,3 29,5 29,8 36,1 24_A woning Poeldonkweg 3, Den Bosch 5, 27,9 28,1 28,4 34,7 25_A woning Zoomweg 7, Den Bosch 5, 29,9 3,1 3,5 36,8 26_A woning Oosterplasweg 43,, Den Bosch 5, 35,8 36, 36,4 42,7 27_A Kinderdagverblijf Quality Kids 5, 46,3 46,6 46,9 53,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :58:5

49 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein De Brand te 's-hertogenbosch Bijlage 5 Berekeningsresultaten varianten 1 en 2 met geluidsbeperking Reducties bronvermogen Variant 1: WT1: -- WT2: -- WT3: 2 db dagperiode WT4: 1 db nachtperiode Variant 2: WT1: 2 db nachtperiode WT2: 2 db nachtperiode WT3: 2 db nachtperiode WT4: :B - Vrijgegeven ARCADIS 27

50 Akoestisch onderzoek De Brand Berekeningsresultaten variant 1 met beperking geluidsvermogen ARCADIS - B Bijlage 5 Rapport: Resultatentabel Model: Windturbine lijnopstelling - var. 1 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Ja Naam Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A appartementen Herman Moerkerklaan 5, 37,5 38, 38,4 44,6 1_B appartementen Herman Moerkerklaan 1, 38,2 38,6 39, 45,2 1_C appartementen Herman Moerkerklaan 15, 38,3 38,7 39,1 45,3 1_D appartementen Herman Moerkerklaan 18, 38,2 38,7 39, 45,3 2_A appartementen Jan Krusemanstraat 5, 37,8 38,3 38,6 44,9 2_B appartementen Jan Krusemanstraat 11, 38,5 39, 39,3 45,6 3_A appartementen Godfried Schalkenstraat 5, 38,2 38,6 39, 45,2 3_B appartementen Godfried Schalkenstraat 11, 38,9 39,3 39,6 45,9 4_A appartementen Cornelis Bossstraat 5, 38,4 38,7 39,1 45,4 4_B appartementen Cornelis Bossstraat 11, 38,9 39,3 39,6 45,9 5_A appartementen Lucas Gasselstraat 5, 38,3 38,7 39, 45,3 5_B appartementen Lucas Gasselstraat 11, 38,8 39,2 39,5 45,8 6_A woning Graafsebaan 9a, Rosmalen 5, 38,2 38,5 38,9 45,1 7_A woning Graafsebaan 27, Rosmalen 5, 38,5 38,8 39,2 45,5 8_A Graafsebaan 41, Rosmalen 5, 38,4 38,7 39, 45,3 9_A woning Graafsebaan 67 5, 37,6 37,9 38,3 44,6 1_A woning Kloosterstraat 5, Rosmalen 5, 4,3 4,6 41, 47,2 11_A woning Berlicumseweg 5, Rosmalen 5, 37,5 37,9 38,3 44,5 12_A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, 37,6 38, 38,3 44,6 13_A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, 36,3 36,8 37, 43,3 14_A woning Oude Bossche Baan 1, Berlicum 5, 39,4 4,3 4,6 46,8 15_A woning Wamberg 5, Berlicum 5, 36,2 37,1 37,2 43,5 16_A woning Beusing 1, Den Dungen 5, 41,8 42,6 42,3 48,7 17_A woning Beusingsedijk 8, Dungen 5, 39,5 39,9 39,5 45,9 18_A woning Nijvelaar 1, Den Dungen 5, 36,6 37, 36,5 43, 19_A woning Poeldonk 3, Den Dungen 5, 39,6 4, 39,5 45,9 2_A woning Poeldonk 25, Den Dungen 5, 41, 41,3 4,8 47,3 21_A woning Meersestraat 1, Den Dungen 5, 29,7 3,3 3, 36,4 22_A woning Bosscheweg 62, Den Dungen 5, 28,4 29,1 28,9 35,3 23_A woning Poeldonkweg 35, Den Bosch 5, 28,9 29,8 29,9 36,2 24_A woning Poeldonkweg 3, Den Bosch 5, 27,8 28,6 28,8 35, 25_A woning Zoomweg 7, Den Bosch 5, 3,3 31, 31,2 37,5 26_A woning Oosterplasweg 43,, Den Bosch 5, 36,3 37, 37,3 43,5 27_A Kinderdagverblijf Quality Kids 5, 46,9 48,5 48,9 55, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :59:3

51 Akoestisch onderzoek De Brand Berekeningsresultaten variant 2 met beperking geluidsvermogen ARCADIS - B Bijlage 5 Rapport: Resultatentabel Model: Windturbine lijnopstelling - var. 2 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Ja Naam Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A appartementen Herman Moerkerklaan 5, 36,6 36,8 35,3 42,1 1_B appartementen Herman Moerkerklaan 1, 37,2 37,4 35,9 42,7 1_C appartementen Herman Moerkerklaan 15, 37,3 37,5 36, 42,8 1_D appartementen Herman Moerkerklaan 18, 37,3 37,5 36, 42,8 2_A appartementen Jan Krusemanstraat 5, 36,9 37,1 35,6 42,3 2_B appartementen Jan Krusemanstraat 11, 37,6 37,8 36,3 43, 3_A appartementen Godfried Schalkenstraat 5, 37,2 37,4 35,8 42,6 3_B appartementen Godfried Schalkenstraat 11, 37,8 38,1 36,5 43,3 4_A appartementen Cornelis Bossstraat 5, 37,3 37,5 35,9 42,7 4_B appartementen Cornelis Bossstraat 11, 37,8 38, 36,5 43,3 5_A appartementen Lucas Gasselstraat 5, 37,3 37,5 35,9 42,7 5_B appartementen Lucas Gasselstraat 11, 37,8 38, 36,4 43,2 6_A woning Graafsebaan 9a, Rosmalen 5, 37,8 38, 36,4 43,2 7_A woning Graafsebaan 27, Rosmalen 5, 38,3 38,5 36,9 43,7 8_A Graafsebaan 41, Rosmalen 5, 38,3 38,5 36,9 43,7 9_A woning Graafsebaan 67 5, 38,1 38,3 36,8 43,6 1_A woning Kloosterstraat 5, Rosmalen 5, 41,4 41,7 4, 46,8 11_A woning Berlicumseweg 5, Rosmalen 5, 38,4 38,6 37,1 43,9 12_A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, 38,5 38,7 37,1 43,9 13_A woning Berlicumseweg 7, Rosmalen 5, 37, 37,2 35,7 42,5 14_A woning Oude Bossche Baan 1, Berlicum 5, 41,7 42, 4,5 47,3 15_A woning Wamberg 5, Berlicum 5, 38,2 38,4 37,3 44, 16_A woning Beusing 1, Den Dungen 5, 45,1 45,3 45,1 51,5 17_A woning Beusingsedijk 8, Dungen 5, 4,5 4,7 4,6 47, 18_A woning Nijvelaar 1, Den Dungen 5, 36,1 36,4 36,2 42,6 19_A woning Poeldonk 3, Den Dungen 5, 38,2 38,5 38,4 44,8 2_A woning Poeldonk 25, Den Dungen 5, 39,1 39,3 39,2 45,6 21_A woning Meersestraat 1, Den Dungen 5, 29,7 3, 29,6 36, 22_A woning Bosscheweg 62, Den Dungen 5, 28,5 28,8 28,2 34,7 23_A Poeldonkweg 35, Den Bosch 5, 29,3 29,5 28,5 35,1 24_A woning Poeldonkweg 3, Den Bosch 5, 27,9 28,1 26,9 33,6 25_A woning Zoomweg 7, Den Bosch 5, 29,9 3,1 28,8 35,5 26_A woning Oosterplasweg 43,, Den Bosch 5, 35,8 36, 34,6 41,3 27_A Kinderdagverblijf Quality Kids 5, 46,3 46,6 45, 51,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :4:5

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 06_002 Datum 10 april 2017 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel Notitie / Memo Aan: Suzan Tack Van: Gideon Konings Datum: 3 mei 2016 Kopie: Frank van Hout Ons kenmerk: T&PN002F02 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp:

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

Laagfrequent geluid van windturbines

Laagfrequent geluid van windturbines Laagfrequent geluid van windturbines Nieuwe Deense wetgeving Presentatie NSG-bijeenkomst 5 februari 2013 door Erik Koppen ARCADIS Imagine the result Inhoud presentatie Wat is laagfrequent geluid? Deense

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 05_002 Datum 19 mei 2014 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden.

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Eneco Wind B.V. Postbus 19020 3001 BA Rotterdam Kenmerk: S11071 Laarakkerdijk

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 6 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 0 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl Datum:

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost V.O.F. De Beemster Compagnie Akoestisch onderzoek plan De Nieuwe Tuinderij west en oost INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.1.1. Wet geluidhinder 2 2.1.2. Reken-

Nadere informatie

Windlocatie Nieuwe Hemweg

Windlocatie Nieuwe Hemweg Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever Nuon Energy Windlocatie Nieuwe Hemweg Datum 18-5-2017 Versie 1 Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat 56 3521 AV Utrecht Tel: 030-677 6466 Mail: info@boschenvanrijn.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE TURBINE CEVA/ PRODELTA Datum Aan De Wolff Nederland Windenergie, t.a.v. de heer S. Bakker Van A.U.G. Beltau Betreft Aanvullend akoestisch onderzoek windturbine Vestas

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek Windpark AVRI. Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Klant:

RAPPORT. Akoestisch onderzoek Windpark AVRI. Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Klant: RAPPORT Akoestisch onderzoek Windpark AVRI Klant: Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen Referentie: -P&SR001D01 Versie: 01/Finale versie Datum: 15 december 2015 Projectgerelateerd

Nadere informatie

SPORTPARK DIEMERPARK - AKOESTISCH ONDERZOEK

SPORTPARK DIEMERPARK - AKOESTISCH ONDERZOEK SPORTPARK DIEMERPARK - AKOESTISCH ONDERZOEK GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL OOST 20 augustus 2012 076518816:D - Vrijgegeven B01064.000363.0200 Sportpark Diemerpark - Akoestisch onderzoek Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

In de volgende figuur is een bovenaanzicht weergegeven met de ligging van camping De Cuynder en het toekomstige tracé van de N381.

In de volgende figuur is een bovenaanzicht weergegeven met de ligging van camping De Cuynder en het toekomstige tracé van de N381. Notitie Project Provincie Fryslân/Akoestisch onderzoek N381 Betreft Resultaten Camping De Cuynder, Donkerbroek Ons kenmerk V.2010.1601.04.N002 Versie 001 Datum 8 september 2011 Verwerkt door GKE AWO Contactpersoon

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Rapportnummer O 15642-5-RA d.d. 2 mei 2016 Geluid naar omgeving

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand bedrijventerrein en alternatieve variant Rapportnummer O 15642-3-RA-002 d.d. 23

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats 17 JUNI 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving Notitie Datum: 27 februari 2017 Project: Windpark Koningspleij Uw kenmerk: - Locatie: Arnhem Ons kenmerk: V068465aa.00001.md Betreft: Beoordeling laagfrquent geluid Versie: 01_001 In opdracht van Outsmart

Nadere informatie

Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven

Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven Akoestisch onderzoek Opdrachtgever RWE Innogy Windpower Netherlands BV Contactpersoon de heer A.H. Schultinga Kenmerk R068243ag.00003.dv Versie 02_003 Datum 9 maart

Nadere informatie

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief 715075 6 aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage.

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage. Notitie 6091300.N01 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de te realiseren nieuwbouw van kantoren in het plangebied voormalig politiebureau te Emmen Inleiding In opdracht van Grontmij Nederland bv is

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Westenwind Dalfsen BV Kenmerk : R068292aaA0.dv Datum : 2 februari 2009 Auteur : ing. D. Vrolijk ir. M.T. Dijkstra Inhoudsopgave

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden De Stijll bv t.a.v. dhr. G. Reitsema Van Limburg Stirumstraat 19 7901 AM Hoogeveen Betreft : Notitie akoestisch onderzoek Hoogeveenseweg 13 te Zuidwolde Projectnr. : 20130724 Datum : 15 april 2013 Behandeld

Nadere informatie

Prins Bernhardlaan AC Utrecht. S12027 A WP Kloosterlanden V5.docx. Akoestisch onderzoek windpark Kloosterlanden te Deventer.

Prins Bernhardlaan AC Utrecht. S12027 A WP Kloosterlanden V5.docx. Akoestisch onderzoek windpark Kloosterlanden te Deventer. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Bosch & Van Rijn Prins Bernhardlaan 63 3555 AC Utrecht Kenmerk: S12027 A

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel Gemeente: Uden Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek windturbines. Business Centre Treepoort te Zundert

Akoestisch onderzoek windturbines. Business Centre Treepoort te Zundert Akoestisch onderzoek windturbines Business Centre Treepoort te Zundert Akoestisch onderzoek windturbines Business Centre Treepoort te Zundert Opdrachtgever : Eneco Wind B.V. Postbus 19020 3001 BA ROTTERDAM

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek ligging geluidscontour t.g.v.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek stemgeluid terras voormalige Watermeterfabriek in Haarlem

Akoestisch onderzoek stemgeluid terras voormalige Watermeterfabriek in Haarlem Notitie Contactpersoon Jean-Pierre van Mulken Datum 18 november 2016 Kenmerk N001-1245063JEA-rlk-V01-NL Akoestisch onderzoek stemgeluid terras voormalige Watermeterfabriek in Haarlem 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever POG. Windpark Oude Maas. Akoestisch onderzoek t.b.v. MER en vergunningen

Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever POG. Windpark Oude Maas. Akoestisch onderzoek t.b.v. MER en vergunningen Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever POG Windpark Oude Maas Akoestisch onderzoek t.b.v. MER en vergunningen Windpark Oude Maas Akoestisch onderzoek t.b.v. MER en vergunningen Datum 10-3-2017 Versie

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK WONINGEN VAN KRIEKENSTRAAT 15.084.01 Behandeld door: Ing. H.W. Tideman, 26 augustus 2015 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Scharenberg b.v. St Isidorushoeve 1 Inleiding In opdracht van de

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek BIJLAGE 2 Akoestisch onderzoek Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

AANPASSING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN DEN SLIEM/LAARBERG BESTEMMINGSPLAN LAARBERG FASE 1A

AANPASSING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN DEN SLIEM/LAARBERG BESTEMMINGSPLAN LAARBERG FASE 1A AANPASSING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN DEN SLIEM/LAARBERG BESTEMMINGSPLAN LAARBERG FASE 1A GEMEENTE OOST GELRE 25 januari 2010 B02013/CE0/005/000008/MW Inhoud 1 Inleiding 3 2 Situatiebeschrijving 4 3

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel BIJLAGE 3 Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Gemeente: T.J.M. van Diepen Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk -

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk - Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer t.a.v. de heer U. Buitenhuis Postbus 9200 6800 HA ARNHEM datum 4 april 2017 project BP seweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek seweg 7 uw

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar rapport van de afdeling september 2015 www.utrecht.nl Colofon uitgave Milieu en Mobiliteit Gemeente Utrecht 030-286 00 00 info@utrecht.nl in

Nadere informatie

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN RWE INNOGY WINDPOWER NETHERLANDS B.V. 12 oktober 2015 078421205:D - Vrijgegeven B02047.000077.0900 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Situatie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein

Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Provinciaal inpassingsplan Geluidverkaveling Haven- en industrieterrein Wanssum regels Provincie Limburg 3 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: bestaand kavel gronden behorend bij een ten tijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Nadere informatie

Haalbaarheid Duurzame energie

Haalbaarheid Duurzame energie Haalbaarheid Duurzame energie Wijk bij Duurstede Imagine the result Agenda Vraagstelling Inventarisatie Resultaten Conclusies Hoofdvraag 1. Welke bijdrage kunnen de verschillende vormen van duurzame energie

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Cortenoeverseweg 105 Brummen

Akoestisch Onderzoek Cortenoeverseweg 105 Brummen Akoestisch Onderzoek Cortenoeverseweg 105 Brummen 2014-3001-1 2 april 2014 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch

Nadere informatie

Windenergie en geluid:

Windenergie en geluid: Windenergie en geluid: Hinderbeleving en communicatie GTL-congres 4 november 2015 Steven Velthuijsen Achtergrond Windenergie Windenergie en geluid Windenergie en geluidsbeleving Hoofdthema s: 1) Geluidsnorm

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie