Think global, act local. Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Think global, act local. Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1"

Transcriptie

1 OCMWs - Brussel, 13 december 2010 CPAS - Bruxelles, 13 décembre 2010 Think global, act local Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1

2 In deze presentatie Dans cette présentation A. Voorstelling van EAPN B. De oude Europese Lissabonstrategie C. Aanbeveling Actieve Inclusie D. Europees Jaar van Strijd tegen Armoede E. De nieuwe Europese strategie Europa 2020 F. Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting A. Présentation de l EAPN B. La stratégie précédente de Lisbonne C. Recommandation de l Inclusion Active D. Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté E. La nouvelle stratégie Européenne «Europe 2020» F. Plateforme Européenne contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale 2

3 A. Voorstelling van EAPN, Europees Netwerk Armoedebestrijding A. Présentation de l EAPN, Réseau Européen de Lutte contre la Pauvreté

4 Hoofddoel van EAPN Objectif principal d'eapn Mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven versterken (empowerment) zodat ze hun rechten kunnen opnemen, hun isolement doorbreken en uit de armoede geraken. Renforcer des personnes et des groupes qui vivent en pauvreté et exclusion sociale (empowerment) pour qu'ils peuvent revendiquer leurs droits, rompre leur isolement et sortir de la pauvreté. 4

5 Structuur van EAPN Structure d'eapn Een netwerk van 28 nationale netwerken (EU27 + Noorwegen) (2 nat netwerken in voorbereiding: Estland, Letland) 26 Europese organisaties die hoofdzakelijk werken rond armoede Internationale vzw oprichting in dec 1990 algemene vergadering (160p) uitvoerend comité (30 leden) secretariaat in Brussel met 9 stafleden Un réseau de 28 réseaux nationaux (UE27 + Norvège) (2 rés.nat. en préparations: Estonie, Lettonie) 26 organisations européennes avec la pauvreté comme un des objectifs principaux Aisbl international fondée en déc 1990 assemblée générale de 160 p comité exécutif de 30 membres secrétariat à Bruxelles avec une équipe de 9 membres 5

6 Algemene doelen armoedebestrijding bovenaan op de politieke agenda van de EU plaatsen acties tegen armoede en sociale uitsluiting opzetten en verhogen lobbyen met en voor mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven Objectifs généraux placer la pauvreté et l exclusion sociale à l'agenda politique de l Union européenne promouvoir des actions contre la pauvreté et l'exclusion sociale faire du lobbying avec et pour les personnes et groupes qui vivent dans le pauveté et l'exclusion sociale 6

7 Werking Uitvoerend Comité (RvB) met 3 mainstreaming groepen participatie discriminatie globalisering WG sociaal beleid WG werk WG structuurfondsen Campagnegroepen: de EU die we willen toereikend minimum inkomen Fonctionnement Comité Exécutif (CA) avec 3 groupes mainstreaming participation discrimination mondialisation Groupe politique social Groupe emploi Groupe fonds structurelles Groupes de campagne: l'ue que nous voulons revenu minimum adéquat 7

8 Europese Ontmoeting van mensen in armoede Rencontre Européenne des personnes en pauvreté begonnen in 2001 onder Belgisch voorzitterschap initiatief van EUvoorzitterschap 125 delegatieleden 80 politieke verantwoordelijken début en 2001 sous la présidence belge initiative de la présidence de l'ue 125 délégués 80 responsables politiques 8

9 B. De oude Europese Lissabon-strategie B. La stratégie précédente de Lisbonne

10 Strategie Sociale Inclusie (2000) Stratégie Inclusion Sociale "een betekenisvolle impact op de uitroeiing van armoede tegen 2010" Open Methode van Coördinatie: De oude Europese Lissabon-strategie gemeenschappelijke doelen NAP nationale rapporten sociale bescherming / sociale inclusie gemeensch. indicatoren gezamenlijk rapport EC-Com Sociale Bescherming peer review programma PROGRESS " un impacte décisif sur l'éradication de la pauvreté pour 2010" Méthode Ouverte de Coordination: objectifs communs PAN rapport national protection sociale / inclusion sociale indicateurs communs rapport conjoint CE - Com Protection Sociale peer review programme PROGRESS 10

11 C. De Europese Aanbeveling Actieve Inclusie C. La Recommandation Européenne de l Inclusion Active

12 Actieve Inclusie (1) Inclusion Active 3 luiken: 1. steun voor een toereikend inkomen 2. een inclusieve arbeidsmarkt 3. toegang tot diensten van goede kwaliteit actieve inclusie = een goede mix van deze drie luiken!!! 3 volets: 1. appui pour un revenu adéquat 2. un marché de travail inclusif 3. accès à des services de qualité inclusion active = un bon mix de ces trois volets!!! 12

13 Actieve Inclusie (2) 1. Een toereikend inkomen: individueel basisrecht tot inkomen en sociale bijstand, voldoende om een leven te leiden in menselijke waardigheid met actieve beschikbaarheid voor werk en opleiding beleid voor economische en sociale integratie van allen rekening houden met levensstandaard en hoogte van prijzen blijven werk zoeken voor mensen die er voor geschikt zijn Inclusion Active 1. Un revenu adéquat: un droit fondamental individuel pour un revenu et de l assistance sociale, suffisant pour vivre en dignité avec disponibilité active pour l emploi et la formation une politique pour une intégration économique et sociale de tous tenir compte avec le niveau de vie et des prix continuer à chercher du travail pour ceux qui sont capable de le faire 13

14 Actieve Inclusie (3) 2. Inclusieve arbeidsmarkt: Effectieve hulp voor personen die kunnen werken om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen en er te blijven beantwoorden aan noden om te komen tot een stapsgewijze integratie in de maatschappij en in de arbeidsmarkt de arbeidsmarkt open maken voor iedereen kwalitatieve jobs bevorderen en werkende armen vermijden behoud van jobs en vooruitgang in jobs Inclusion Active 2. Marché de travail inclusif: Appui effectif pour les personnes qui sont capable de travailler pour (r)entrer au marché de travail et d y rester répondre aux besoins pour arriver à une intégration progressive à la société et au marché de travail ouvrir le marché de travail pour tous promouvoir des emplois de qualité et éviter les travailleurs pauvres maintient des emplois et progrès dans l emploi 14

15 Actieve Inclusie (4) Inclusion Active 2. Inclusieve Arbeidsmarkt: onderwijs en opleiding aanpassen aan nieuwe vaardigheden (bv. ICT) preventie door aanpak op maat / persoonsgericht belasting op arbeid herzien zonder sociale zekerheid in gevaar te brengen steun aan sociale economie en beschutte tewerkstelling begeleiding op de werkvloer en tegen discriminatie 2. Marché de travail inclusif: adapter l enseignement et la formation à des compétences nouvelles une approche personnelle / à mesure révision des impôts sur le travail sans mettre en danger la sécurité sociale appui à l économie sociale et l emploi protégé accompagnement dans le travail et contre la discrimination 15

16 Actieve Inclusie (5) Inclusion Active 3. Toegang tot kwalitatieve diensten: Diensten voor: sociale bijstand, tewerkstelling en opleiding, private en sociale huisvesting, kinderopvang, lange termijn opvang, gezondheidszorg. territoriaal, fysiek en financieel toegankelijk solidariteit, gelijke kansen en diversiteit investeren in menselijk kapitaal, werkcondities, en toereikende fysieke infrastructuur participatie van gebruikers en persoonsgerichte aanpak opvolging, evaluatie, goede praktijken 3. Accès à des services de qualité: Des services : d assistance sociale, d emploi et de formation, pour le logement privé et sociale, pour la garde d enfants et personnes dépendantes, de soins de santé accès territorial, physique et financier solidarité, égalité des chances et diversité investir au capital humain, conditions de travail et infrastructure physique adéquate participation des usagers et approche personnalisée suivi, évaluation et bonnes pratiques 16

17 D. Europees Jaar van Strijd tegen Armoede D. Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté

18 Europees Jaar 2010 (a) Année Européenne 2010 a) Erkenning van de fundamentele rechten van mensen in armoede en sociale uitsluiting - om menswaardig te leven - de effectieve toegang bevorderen tot sociale, economische en culturele rechten en tot voldoende middelen en kwalitatieve diensten + sensibiliseren van het publiek Erkenning? Zie budgetstandaards of referentiebudgetten (= luik 1 Actieve Inclusie) Sensibilisering publiek: positief (a)reconnaissance des droits: - reconnaître le droit fondamental des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale à vivre dans la dignité - promouvoir accès effectif aux droits sociaux, économiques et culturels ainsi qu'à des ressources suffisantes et à des services de qualité + sensibilisation du public Reconnaissance? Voir budgets standard ou de référence (volet 1 de l inclusion active) Sensibilisation du public: positif 18

19 Europees Jaar 2010 (b) Année Européenne 2010 b) Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie: - de voeling verhogen van het publiek met het beleid en de acties - de collectieve en individuele verantwoordelijkheid beklemtonen (vrijwilligerswerk) Voeling met beleid? negatief effect van regeringsvorming + opvangcrisis asielzoekers Medeverantwoordelijkheid: grotere betrokkenheid van het (sociale) middenveld (b) Responsabilité partagée et participation: - accroître l'adhésion du public aux politiques et actions - souligner la responsabilité collective et individuelle (bénévolat) Adhésion aux politiques? effet négatif de la formation d un nouveau gouvernement + crise d accueil des chercheurs d asile Responsabilité partagée: plus d implication par la société civile (sociale) 19

20 Europees Jaar 2010 (c) Année Européenne 2010 c) Samenhang: een samenleving bevorderen zonder armoede, met een rechtvaardige verdeling van middelen en goede levenskwaliteit + intergenerationele en intragenerationele solidariteit (c) Cohésion: promouvoir une société sans pauvreté, permettant une répartition équitable et une bonne qualité de vie + solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle Zonder armoede? Stijging armoedecijfers (Andor EU 2009: miljoen) Rechtvaardige verdeling? herstelprogramma s uit de crisis op kap van sociale besparingen (>< sociale zekerheid als automatische stabilisator in tijden van economische crisis) Sans pauvreté? augmentation des chiffres (Andor UE 2009: million) Répartition équitable? Programmes d austérités pour sortir de la crise en dépit des dépenses sociales (>< sécurité sociale comme stabilisateur automatic de la crise économique) 20

21 Europees Jaar 2010 (d) Année Européenne 2010 d) Engagement en concrete actie: - van de EU en de Lidstaten om een beslissend elan te geven aan de uitroeiing van armoede op alle beleidsniveaus - via lessen uit verwezenlijkingen van de sociale OMC - nieuw elan aan het intensifiëren van de acties op het sociale domein door EU en de Lidstaten Beslissend elan? Status quo sinds weigering toereikend inkomen geen nieuwe maatregelen Nieuw Europees Platform? Sociale OMC? Kinderarmoede! Daklozen! (d) Engagement et action concrète: - de l'ue et des États membres à donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté à tous les niveaux de gouvernance - en tirant parti des réalisations et des potentialités de la MOC sociale - un nouvel élan à l'intensification de l'action des États membres et de l'ue dans le domaine social. Élan décisif? Status quo depuis refus sur le revenu adéquat pas de nouvelles mesures! La nouvelle Plateforme Européenne? MOC sociale? Pauvreté des enfants! Sans-abrisme! 21

22 E. De nieuwe Europees Strategie Europa 2020 E. La nouvelle Startégie Européenne «Europe 2020»

23 Strategie Europa 2020 (17 juni/juin 2010) Stratégie Europe prioriteiten: Slimme groei: een economie ontwikkelen gebaseerd op kennis en vernieuwing Duurzame groei: een meer groene en meer competitieve economie die efficiënt omspringt met de (natuur)bronnen die we hebben Inclusieve groei: een economie nastreven die economische, sociale en territoriale cohesie biedt 3 priorités: Une croissance intelligente : développer une économie basée sur la connaissance et l innovation Une croissance durable: une économie plus verte et plus compétitive qui utilise les ressources (naturelles) d une manière efficiente Une croissance inclusive: une économie qui cherche à atteindre une cohésion économique, sociale, et territoriale 23

24 Strategie Europa 2020 Stratégie Europe kerndoelen: 1. Werkgelegenheidsgraad (groep 20-64j): 69% 75% 2. 3% van BBP investeren in Onderzoek & Ontwikkeling 3. Vermindering van gasuitstoot met 20% (t.o.v.1990) 4. Onderwijs: vermindering vroegtijdige schoolverlaters: van 15% 10% en ten minste 40% tussen jaar met diploma hoger onderwijs 5. Sociale insluiting bevorderen, door vermindering van armoede: ten minste 20 miljoen minder mensen die in armoede leven 5 grands objectives : 1. Taux d emploi (de 20 à 64 ans): de 69% à 75% 2. Investir 3 % du PIB de l UE dans recherche et développement 3. Réduction de 20% des émissions comparé à Enseignement: ramener le taux d abandon scolaire de 15% à moins de 10 % et au moins 40 % des jeunes (30-40 ans) avec un diplôme de l enseignement supérieur; 5. Promouvoir l inclusion sociale par la réduction du nombre de personnes vivant en pauvreté au moins de 20 millions 24

25 Strategie Europa 2020 Stratégie Europe kerndoelen: 7 initiatives phares: 1. Innovatie-unie 2. Jeugd in beweging 3. Een digitale agenda voor Europa 4. Efficiënt gebruik van hulpbronnen 5. Industriebeleid in een tijd van mondialisering 6. Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen 7. Europees Platform tegen narmoede 1. Une union pour l innovation 2. Jeunesse en mouvement 3. Une stratégie numérique pour l Europe 4. Une Europe efficace dans l utilisation des ressources 5. Une politique industrielle à l ère de la mondialisation 6. Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emploi 7. Une plateforme européenne contre la pauvreté 25

26 F. Het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting F. La Plateforme Européenne de Lutte contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale

27 Europees Platform (europees niveau) Plateforme Européenne (niveau européen) Sociale OMC aanpassen een platform voor samenwerking: uitwisseling onder gelijken, uitwisseling van goede praktijken + het engagement van publieke en private actoren + doelgerichte steun van ESF Programma voor sociale innovatie (onderwijs, opleiding, werkgelegenheid, antidiscriminatie, nieuwe agenda voor de integratie van migranten) Adequate en duurzame sociale bescherming en pensioensystemen + betere toegang tot systemen gezondheidszorgen Faire évoluer la MOC Sociale à une plateforme de coopération: révision par les pairs, échange de bonnes pratiques + l engagement des acteurs publics et privés + soutien ciblé du FSE Programme d innovation sociale (éducation, formation, emploi, anti-discrimination, nouveau agenda intégration migrants) Une protection sociale et des systèmes de pensions adéquates et durables + meilleur accès aux soins de santé 27

28 Europees Platform (nationaal niveau) Plateforme Européenne (niveau national) Collectieve en individuele verantwoordelijkheid bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting bevorderen Maatregelen voor een verbetering van de specifieke omstandigheden van risicogroepen (eenoudergezinnen, oudere vrouwen, minderheden, Roma, gehandicapten, daklozen) Systemen van sociale zekerheid en pensioenen inzetten om adequate inkomenssteun en toegang tot gezondheidszorgen te verzekeren Promouvoir la responsabilité collective et individuelle partagée dans la lutte contre la pauvreté et l exclusion sociale; Créer et appliquer des mesures répondant aux particularités des groupes à risque (familles monoparentales, femmes âgées, minorités, Roms, personnes handicapées et sans abris); Mobiliser pleinement les systèmes de sécurité sociale et de retraite afin de garantir une aide au revenu et un accès aux soins de santé adéquats. 28

29 Europees Platform (voorstellen EAPN) Plateforme Européenne (www.eapn.eu) 1) Een aangepaste (versterkte!) Sociale Open Methode van Coördinatie als kern van een dynamisch en participatief Platform, opgebouwd vanuit nationale platforms tegen armoede, om resultaten af te leveren 2) Vooruitgang i.v.m. Sociale Standaards naar een Kaderrichtlijn sociale rechten 3) Betere financiering door Eur fondsen te gebruiken om recht op diensten te ondersteunen, voor proefprojecten en voor betere participatie en beleid 4) Sociale doelen in het globale beleid van Europa 2020 door een armoedetoets in alle beleidsdomeinen 1. Une MOC sociale transformée (renforcée!) par des Plateformes Nationales et Européennes dynamiques et participatives pour délivrer des résultats 2. Des cadres européennes visant à garantir des normes sociales européennes 3. Mobiliser les fonds européennes pour des services sociaux et durables, des projets de démonstration, d une participation accrue et une meilleure gouvernance 4. L intégration transversale des objectifs d inclusion sociale dans l ensemble de la stratégie Europe 2020, par une évaluation de 29 l impact social des mesures

30 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 1. EC Mededeling ivm diepgaande beoordeling van de toepassing van Actieve Inclusie op nationaal niveau inclusief de effectiviteit van systemen voor minimum inkomen + concrete voorstellen voor steun vanuit structuurfondsen 2. Witboek ivm duurzame en toereikende pensioenen 3. Steun voor Eur Jaar Actieve Veroudering 4. Europees kwaliteitskader voor sociale diensten (o.m. langdurige gezondheidszorgen en dakloosheid) 5. Toepassing van de actie ongelijkheden in gezondheidszorgen 1. Communication de la CE pour une évaluation profonde de l implémentation de l Inclusion Active au niveau national inclus l effectivité des systèmes de revenu minimum + propositions concrètes pour appui par les fonds structurels 2. Livre blanc sur les pensions adéquats et durables 3. Appui à l Année Eur du vieillissement active 4. Cadre qualitatif européen pour les services sociaux (inclus les soins de santé de longue durée et le sans-abrisme) 5. Implémentation de l action «inégalités dans les soins de santé» 30

31 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 6. EC Mededeling ivm voorstel EC aanbeveling ivm vroegtijdige schoolverlaters 7. EC voorstel van aanbeveling ivm kinderarmoede 8. Nieuwe Europese Agenda voor Integratie voor betere participatie van 3 de wereldburgers in Europese economieën en samenleving 9. EU Kader voor nationale strategieën voor integratie van Roma 10.Opstapacties voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen 11.Opvolging Europese strategie voor gelijke rechten voor gehandicapten 6. Communication de la CE: proposition pour une recommandation sur l abandon scolaire 7. Proposition d une recommandation sur la pauvreté des enfants 8. Nouvelle stratégie de l intégration pour une meilleur participation des ressortissants des tiers pays dans les économies et sociétés européennes 9. Un cadre européen pour des stratégies d intégration des Roms 10.Actions pour l indépendance économique des femmes 11.Suivi de la stratégie européenne des droits égaux des handicapés 31

32 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 12.Opvolging van het werk ivm dakloosheid en huisvesting 13.Verfijning van sociale impact beoordeling (EU en nationaal) 14.Groter deel van ESF voor sociale inclusie en betere toegang voor sociale inclusie actoren 15.Betere toegang voor lokale groepen in alle Europese fondsen 16.Wetenschappelijk verantwoorde sociale vernieuwing bevorderen (mogelijke focus op systemen van sociale bijstand) via: een onderzoek naar werkbare methoden om resultaten te meten criteria opstellen voor sociale experimenten een stuurgroep van hoog niveau voor advies en leiding van vernieuwingsacties 12.Suivi du travail concernant le sansabrisme et le logement 13.Améliorer l évaluation de l impact social 14.Une plus grande partie du FSE pour l inclusion sociale et meilleur accès pour les acteurs de l inclusion sociale 15.Meilleur accès pour des groupes locales à tous les fonds européens 16.Innovation sociale sur base scientifique (accent possible sur les systèmes de protection sociale) par: recherche de méthodes pour mesurer l impact des actions critères pour des expériments sociaux groupe de pilotage à haut niveau pour avis et guidance des actions novatrices 32

33 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 17.Regelmatige uitwisseling en partnerschap tussen actoren in specifieke domeinen: actieve inclusie, kinderarmoede, Roma integratie, dakloosheid, financiële inclusie (via het fonds Progress) 18.Sociale economie ondersteunen ikv Actieve Inclusie door opwaardering van het wettelijke en administratief kader en via een initiatief sociaal ondernemen 19.Bespreking van de overschakeling van het sociaal beleid in de Lissabon-strategie (Open Methode van Coördinatie) in Europa Sleutelmoment: Ronde Tafel hervormen tot Jaarlijkse Conventie (evaluatie en aanbevelingen ivm het Eur Platform) 17.Echange régulier et partenariat entre acteurs des différents domaines: inclusion active, pauvreté des enfants, intégration des Roms, sans-abrisme, inclusion financière (par le fond Progress) 18.Promouvoir l économie sociale dans l Inclusion Active par réévaluer le cadre juridique et administratif et par une «initiative entreprise sociale» 19.Concertation sur le passage de la politique social de la Stratégie Lisbonne (MOC) à «Europe 2020» 20.Moment clé: transformer la Table Ronde dans une Convention Annuelle (évaluation de la Plateforme Européenne) 33

34 Voor meer informatie Pour plus d information Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting / Plateforme contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale 9&newsId=959&furtherNews=yes

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

La prévention des risques psychosociaux en Belgique: projets, campagnes, outils

La prévention des risques psychosociaux en Belgique: projets, campagnes, outils 1 La prévention des risques psychosociaux en Belgique: projets, campagnes, outils Véronique Crutzen, Conseillère DG Humanisation du travail SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Lancement campagne

Nadere informatie

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles Présentation de l édition 2013 Du 14 au 21 octobre 2013 La Semaine de la Démocratie locale Association de la Ville et des Communes de la Région

Nadere informatie

Green Care en Flandre

Green Care en Flandre Green Care en Flandre Willem ROMBAUT 1. Green Care et SGZ 2. Un cadre qualitatif 3. Réunir l offre et la demande 4. Analyse SWOT 1 1. Green Care et SGZ Green Care? L activation, bénévole et assistée, de

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Investir dans les régions : politique de cohésion 2014-2020 Investeren in de regio s: cohesiebeleid 2014-2020. 30 mars 2015-30 maart 2015

Investir dans les régions : politique de cohésion 2014-2020 Investeren in de regio s: cohesiebeleid 2014-2020. 30 mars 2015-30 maart 2015 Investir dans les régions : politique de cohésion 2014-2020 Investeren in de regio s: cohesiebeleid 2014-2020 30 mars 2015-30 maart 2015 Miriam Burajová Commission européenne Direction générale de la politique

Nadere informatie

www.itinerainstitute.org

www.itinerainstitute.org www.itinerainstitute.org La Belgique, le vieillissement et les pensions AD 2010 Vergrijzing en pensioenen Vieillissement et pensions Il était une fois un pays Surendetté Surtaxé, notamment pour le travail

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Donatienne Hermesse Maison de Quartier Bonnevie Donatienne

Nadere informatie

BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE 2391/1. Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid

BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE 2391/1. Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 5-2391/1 5-2391/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014 9 DÉCEMBRE 2013 9 DECEMBER 2013 Proposition de loi créant un cadre pour la politique fédérale de lutte contre

Nadere informatie

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum Données enregistrées durant l'état définitif du 12ème mois de l'année concernée Gegevens opgenomen in de definitieve staat van de 12de maand van het betrokken jaar A. Les titulaires du minimex De gerechtigden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Le diagnostic pragmatique

Le diagnostic pragmatique Le diagnostic pragmatique échange d expériences et bonnes pratiques Een beknopte socio-economische uitwisseling van ervaringen en van goede aanpak Christophe Ebermann et Sarah Seus, Ramboll Management

Nadere informatie

CODES IN DE STROOM A080

CODES IN DE STROOM A080 Zone LANGUAGE 1 Français Frans 2 Neerlandais Nederlands 3 Allemand Duits Zone Identificatie actie 1 Eerste inschrijving 2 Diagnosegesprek 3 Trajectvoorstel 4 Collectieve informatiesessie 5 Opleiding 6

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES 1 FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES Aperçu de la situation relative aux autorisations en Belgique et en Europe Luc Hens Président CAB 2 Introduction composition et mandat du CAB Réalisations

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 1. Uitbreiding van de terroristische misdrijven en aanpassing wetgeving met het oog op meer doeltreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

CHARTER HANDISTREAMING 3 DECEMBER 2015 HANDISTREAMING CHARTE 3 DÉCEMBRE 2015. Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi

CHARTER HANDISTREAMING 3 DECEMBER 2015 HANDISTREAMING CHARTE 3 DÉCEMBRE 2015. Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi HANDISTREAMING CHARTE 3 DÉCEMBRE 2015 Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les Commissions communautaires commune et française célèbrent la Journée internationale des personnes en situation

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

Soins Verts en Flandre

Soins Verts en Flandre Soins Verts en Flandre Grez Doiceau 25 novembre 2015 Willem Rombaut Steunpunt Groene Zorg Centre de Support pour les Soins Verts Diestsevest 40 3000 Leuven willem.rombaut@groenezorg.be www.groenezorg.be

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 11 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Réalisations 2014 Op het programma in 2015

Réalisations 2014 Op het programma in 2015 Réalisations 2014 Op het programma in 2015 Resultaten 2014 325 terreinvrijwilligers die onbezoldigd werken = ca, 30 voltijdse equivalenten 40% 60% artsen specialisten paramedici en technici 44 kantoorvrijwilligers

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents

Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents Vergelijking van : Onderwijs Meertaligheid en ouderbetrokkenheid Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents Minderhedenforum Meertaligheid positief benaderen

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Diversiteit als motor voor creativiteit. Workshop HR public 17 januari 2012

Diversiteit als motor voor creativiteit. Workshop HR public 17 januari 2012 Diversiteit als motor voor creativiteit Workshop HR public 17 januari 2012 Diversité en externe Benoit van Grieken, director diversity structure CSR et diversité? Randstad Diversity Exemples concrets Débat

Nadere informatie

Prévention et Intérim 7 juin 2012 Prévention de la charge psychosociale: Evaluation de la législation et pistes d action pour l avenir

Prévention et Intérim 7 juin 2012 Prévention de la charge psychosociale: Evaluation de la législation et pistes d action pour l avenir Luc Van Hamme 1 Preventie en Interim 7 juni 2012 Preventie psychosociale belasting: Evaluatie van de wetgeving en acties voor de toekomst Luc Van Hamme Adviseur-generaal Hoofd van de regionale directies

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-201) Nr. 70 C.R.I. COM (2014-201) N 70 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

22572 BELGISCH STAATSBLAD 25.04.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

22572 BELGISCH STAATSBLAD 25.04.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 22572 BELGISCH STAATSBLAD 25.04.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU N. 2008 1399 [C 2008/24035] 31 JANUARI 2008. Ministerieel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

'PROFESSIONALS OPLEIDEN EN BEGELEIDEN' DIVERSITEIT IN DE ZORG EN OPVOEDING VAN JONGE KINDEREN,

'PROFESSIONALS OPLEIDEN EN BEGELEIDEN' DIVERSITEIT IN DE ZORG EN OPVOEDING VAN JONGE KINDEREN, 'PROFESSIONALS OPLEIDEN EN BEGELEIDEN' DIVERSITEIT IN DE ZORG EN OPVOEDING VAN JONGE KINDEREN, MET FOCUS OP KWETSBARE EN KANSARME KINDEREN. 'FORMER ET ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS' DIVERSITÉ DANS LES

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.449 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003

A D V I E S Nr. 1.449 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 A D V I E S Nr. 1.449 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 IAO - 92e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2004) - Rapport IV (1) - Ontwikkeling van menselijke

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires

Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires Soutien des équipes algologiques par les centres multidisciplinaires Initiatives en matière de formation anne.berquin@uclouvain.be Le besoin Rapport interuniversitaire 2011 «Manque sévère de formation

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

Herhaalde en ongepaste bemoeienissen van de overheid op de huurmarkt Ondanks een stijgende vraag, worden de eigenaars en de investeerders ontmoedigd om te renoveren, te bouwen of te investeren in goedkope

Nadere informatie

5-254/5 5-254/5. Proposition de résolution relative à la lutte contre la pauvreté. Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding

5-254/5 5-254/5. Proposition de résolution relative à la lutte contre la pauvreté. Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding 5-254/5 5-254/5 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2010-2011 ZITTING 2010-2011 7 JUIN 2011 7 JUNI 2011 Proposition de résolution relative à la lutte contre la pauvreté Voorstel van resolutie

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Activation du comportement de recherche d emploi (ACR)

Activation du comportement de recherche d emploi (ACR) Activation du comportement de recherche d emploi (ACR) 1 28/02/2011 Dispositif d activation du comportement de recherche d emploi (ACR) L accord de coopération du 30 avril 2004 Deux volets: accompagnement

Nadere informatie

Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone.

Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone. Persbericht Brussel, 22 april 2010 Xpertize.be, de eerste Belgische rekruteringssite met petersysteem, breidt zijn activiteiten uit op de iphone. Xpertize ontwikkelde met behulp van de onderneming AppSolution

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur la marche mondiale des femmes de l an 2000. betreffende de Wereldvrouwenmars 2000 DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. sur la marche mondiale des femmes de l an 2000. betreffende de Wereldvrouwenmars 2000 DE BELGIQUE DOC 50 0732/002 DOC 50 0732/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 juli 2000 6 juillet 2000 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende de Wereldvrouwenmars 2000 PROPOSITION

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF RAADGEVENDE BENELUXRAAD RECOMMANDATION AANBEVELING

CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF RAADGEVENDE BENELUXRAAD RECOMMANDATION AANBEVELING 858/1 RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF DE BENELUX 10 juli 2014 10 juillet 2014 AANBEVELING over de meeneembaarheid van diploma s en beroepskwalificaties

Nadere informatie

Conseil Fédéral pour la Qualité de l'activité Infirmière Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit

Conseil Fédéral pour la Qualité de l'activité Infirmière Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit 1 CFQAI - FRKVA Symposium 2011 Les indicateurs de la qualité de l'activité infirmière Indicatoren m.b.t. de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit 2 Introduction - Inleiding Le rôle du CFQAI Miguel

Nadere informatie

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47876 MONITEUR BELGE 19.08.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 RESOLUTION 2008-I-18 DU 29 MAI 2008 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN Reconnaissance des certificats de conduite roumains

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD

23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 23556 MONITEUR BELGE 03.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2007 1767 [C 2007/31090] 15 DECEMBER 2006. Verordening nr. 06/04 tot vaststelling

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Formation syndicale.

Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Formation syndicale. Neerlegging-Dépôt: 12/12/2013 Regist.-Enregistr.: 18/02/2014 N : 119535/C0/145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Commission paritaire pour les entreprises horticoles Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

FRKVA - Resultaten zorgthema decubitus CFQAI - Résultats thèmes de soins escarres

FRKVA - Resultaten zorgthema decubitus CFQAI - Résultats thèmes de soins escarres FRKVA - Resultaten zorgthema decubitus CFQAI - Résultats thèmes de soins escarres Prof dr Peter Van Bogaert Universiteit Antwerpen Lid Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit

Nadere informatie

La méthodologie d évaluation environnementale BREEAM appliquée àla rénovation des stations

La méthodologie d évaluation environnementale BREEAM appliquée àla rénovation des stations La méthodologie d évaluation environnementale BREEAM appliquée àla rénovation des stations Une approche systématique et innovante François-Olivier Devaux STIB Eddy Deruwe IBAM 11e Rendez-vous de progrès

Nadere informatie

Convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation

Convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation 53 Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 inzake het sectoraal model van opleidingsplan Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP - 1747 / 1-97 / 98 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1747 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (') loktober 1998 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (') pr OCTOBRE

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Collectieve

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

PROGRAMMES ANNUELS 2015

PROGRAMMES ANNUELS 2015 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Conseil interparlementaire consultatif de Benelux JAARPROGRAMMA S 2015 VAN DE S PROGRAMMES ANNUELS 2015 DES S Voor het bepalen van de prioriteiten werd rekening

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

2 0 -ot- 2005 ERRATUM ERRATUM. Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n 120.

2 0 -ot- 2005 ERRATUM ERRATUM. Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n 120. Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Fédérale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie