Think global, act local. Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Think global, act local. Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1"

Transcriptie

1 OCMWs - Brussel, 13 december 2010 CPAS - Bruxelles, 13 décembre 2010 Think global, act local Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1

2 In deze presentatie Dans cette présentation A. Voorstelling van EAPN B. De oude Europese Lissabonstrategie C. Aanbeveling Actieve Inclusie D. Europees Jaar van Strijd tegen Armoede E. De nieuwe Europese strategie Europa 2020 F. Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting A. Présentation de l EAPN B. La stratégie précédente de Lisbonne C. Recommandation de l Inclusion Active D. Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté E. La nouvelle stratégie Européenne «Europe 2020» F. Plateforme Européenne contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale 2

3 A. Voorstelling van EAPN, Europees Netwerk Armoedebestrijding A. Présentation de l EAPN, Réseau Européen de Lutte contre la Pauvreté

4 Hoofddoel van EAPN Objectif principal d'eapn Mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven versterken (empowerment) zodat ze hun rechten kunnen opnemen, hun isolement doorbreken en uit de armoede geraken. Renforcer des personnes et des groupes qui vivent en pauvreté et exclusion sociale (empowerment) pour qu'ils peuvent revendiquer leurs droits, rompre leur isolement et sortir de la pauvreté. 4

5 Structuur van EAPN Structure d'eapn Een netwerk van 28 nationale netwerken (EU27 + Noorwegen) (2 nat netwerken in voorbereiding: Estland, Letland) 26 Europese organisaties die hoofdzakelijk werken rond armoede Internationale vzw oprichting in dec 1990 algemene vergadering (160p) uitvoerend comité (30 leden) secretariaat in Brussel met 9 stafleden Un réseau de 28 réseaux nationaux (UE27 + Norvège) (2 rés.nat. en préparations: Estonie, Lettonie) 26 organisations européennes avec la pauvreté comme un des objectifs principaux Aisbl international fondée en déc 1990 assemblée générale de 160 p comité exécutif de 30 membres secrétariat à Bruxelles avec une équipe de 9 membres 5

6 Algemene doelen armoedebestrijding bovenaan op de politieke agenda van de EU plaatsen acties tegen armoede en sociale uitsluiting opzetten en verhogen lobbyen met en voor mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven Objectifs généraux placer la pauvreté et l exclusion sociale à l'agenda politique de l Union européenne promouvoir des actions contre la pauvreté et l'exclusion sociale faire du lobbying avec et pour les personnes et groupes qui vivent dans le pauveté et l'exclusion sociale 6

7 Werking Uitvoerend Comité (RvB) met 3 mainstreaming groepen participatie discriminatie globalisering WG sociaal beleid WG werk WG structuurfondsen Campagnegroepen: de EU die we willen toereikend minimum inkomen Fonctionnement Comité Exécutif (CA) avec 3 groupes mainstreaming participation discrimination mondialisation Groupe politique social Groupe emploi Groupe fonds structurelles Groupes de campagne: l'ue que nous voulons revenu minimum adéquat 7

8 Europese Ontmoeting van mensen in armoede Rencontre Européenne des personnes en pauvreté begonnen in 2001 onder Belgisch voorzitterschap initiatief van EUvoorzitterschap 125 delegatieleden 80 politieke verantwoordelijken début en 2001 sous la présidence belge initiative de la présidence de l'ue 125 délégués 80 responsables politiques 8

9 B. De oude Europese Lissabon-strategie B. La stratégie précédente de Lisbonne

10 Strategie Sociale Inclusie (2000) Stratégie Inclusion Sociale "een betekenisvolle impact op de uitroeiing van armoede tegen 2010" Open Methode van Coördinatie: De oude Europese Lissabon-strategie gemeenschappelijke doelen NAP nationale rapporten sociale bescherming / sociale inclusie gemeensch. indicatoren gezamenlijk rapport EC-Com Sociale Bescherming peer review programma PROGRESS " un impacte décisif sur l'éradication de la pauvreté pour 2010" Méthode Ouverte de Coordination: objectifs communs PAN rapport national protection sociale / inclusion sociale indicateurs communs rapport conjoint CE - Com Protection Sociale peer review programme PROGRESS 10

11 C. De Europese Aanbeveling Actieve Inclusie C. La Recommandation Européenne de l Inclusion Active

12 Actieve Inclusie (1) Inclusion Active 3 luiken: 1. steun voor een toereikend inkomen 2. een inclusieve arbeidsmarkt 3. toegang tot diensten van goede kwaliteit actieve inclusie = een goede mix van deze drie luiken!!! 3 volets: 1. appui pour un revenu adéquat 2. un marché de travail inclusif 3. accès à des services de qualité inclusion active = un bon mix de ces trois volets!!! 12

13 Actieve Inclusie (2) 1. Een toereikend inkomen: individueel basisrecht tot inkomen en sociale bijstand, voldoende om een leven te leiden in menselijke waardigheid met actieve beschikbaarheid voor werk en opleiding beleid voor economische en sociale integratie van allen rekening houden met levensstandaard en hoogte van prijzen blijven werk zoeken voor mensen die er voor geschikt zijn Inclusion Active 1. Un revenu adéquat: un droit fondamental individuel pour un revenu et de l assistance sociale, suffisant pour vivre en dignité avec disponibilité active pour l emploi et la formation une politique pour une intégration économique et sociale de tous tenir compte avec le niveau de vie et des prix continuer à chercher du travail pour ceux qui sont capable de le faire 13

14 Actieve Inclusie (3) 2. Inclusieve arbeidsmarkt: Effectieve hulp voor personen die kunnen werken om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen en er te blijven beantwoorden aan noden om te komen tot een stapsgewijze integratie in de maatschappij en in de arbeidsmarkt de arbeidsmarkt open maken voor iedereen kwalitatieve jobs bevorderen en werkende armen vermijden behoud van jobs en vooruitgang in jobs Inclusion Active 2. Marché de travail inclusif: Appui effectif pour les personnes qui sont capable de travailler pour (r)entrer au marché de travail et d y rester répondre aux besoins pour arriver à une intégration progressive à la société et au marché de travail ouvrir le marché de travail pour tous promouvoir des emplois de qualité et éviter les travailleurs pauvres maintient des emplois et progrès dans l emploi 14

15 Actieve Inclusie (4) Inclusion Active 2. Inclusieve Arbeidsmarkt: onderwijs en opleiding aanpassen aan nieuwe vaardigheden (bv. ICT) preventie door aanpak op maat / persoonsgericht belasting op arbeid herzien zonder sociale zekerheid in gevaar te brengen steun aan sociale economie en beschutte tewerkstelling begeleiding op de werkvloer en tegen discriminatie 2. Marché de travail inclusif: adapter l enseignement et la formation à des compétences nouvelles une approche personnelle / à mesure révision des impôts sur le travail sans mettre en danger la sécurité sociale appui à l économie sociale et l emploi protégé accompagnement dans le travail et contre la discrimination 15

16 Actieve Inclusie (5) Inclusion Active 3. Toegang tot kwalitatieve diensten: Diensten voor: sociale bijstand, tewerkstelling en opleiding, private en sociale huisvesting, kinderopvang, lange termijn opvang, gezondheidszorg. territoriaal, fysiek en financieel toegankelijk solidariteit, gelijke kansen en diversiteit investeren in menselijk kapitaal, werkcondities, en toereikende fysieke infrastructuur participatie van gebruikers en persoonsgerichte aanpak opvolging, evaluatie, goede praktijken 3. Accès à des services de qualité: Des services : d assistance sociale, d emploi et de formation, pour le logement privé et sociale, pour la garde d enfants et personnes dépendantes, de soins de santé accès territorial, physique et financier solidarité, égalité des chances et diversité investir au capital humain, conditions de travail et infrastructure physique adéquate participation des usagers et approche personnalisée suivi, évaluation et bonnes pratiques 16

17 D. Europees Jaar van Strijd tegen Armoede D. Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté

18 Europees Jaar 2010 (a) Année Européenne 2010 a) Erkenning van de fundamentele rechten van mensen in armoede en sociale uitsluiting - om menswaardig te leven - de effectieve toegang bevorderen tot sociale, economische en culturele rechten en tot voldoende middelen en kwalitatieve diensten + sensibiliseren van het publiek Erkenning? Zie budgetstandaards of referentiebudgetten (= luik 1 Actieve Inclusie) Sensibilisering publiek: positief (a)reconnaissance des droits: - reconnaître le droit fondamental des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale à vivre dans la dignité - promouvoir accès effectif aux droits sociaux, économiques et culturels ainsi qu'à des ressources suffisantes et à des services de qualité + sensibilisation du public Reconnaissance? Voir budgets standard ou de référence (volet 1 de l inclusion active) Sensibilisation du public: positif 18

19 Europees Jaar 2010 (b) Année Européenne 2010 b) Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie: - de voeling verhogen van het publiek met het beleid en de acties - de collectieve en individuele verantwoordelijkheid beklemtonen (vrijwilligerswerk) Voeling met beleid? negatief effect van regeringsvorming + opvangcrisis asielzoekers Medeverantwoordelijkheid: grotere betrokkenheid van het (sociale) middenveld (b) Responsabilité partagée et participation: - accroître l'adhésion du public aux politiques et actions - souligner la responsabilité collective et individuelle (bénévolat) Adhésion aux politiques? effet négatif de la formation d un nouveau gouvernement + crise d accueil des chercheurs d asile Responsabilité partagée: plus d implication par la société civile (sociale) 19

20 Europees Jaar 2010 (c) Année Européenne 2010 c) Samenhang: een samenleving bevorderen zonder armoede, met een rechtvaardige verdeling van middelen en goede levenskwaliteit + intergenerationele en intragenerationele solidariteit (c) Cohésion: promouvoir une société sans pauvreté, permettant une répartition équitable et une bonne qualité de vie + solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle Zonder armoede? Stijging armoedecijfers (Andor EU 2009: miljoen) Rechtvaardige verdeling? herstelprogramma s uit de crisis op kap van sociale besparingen (>< sociale zekerheid als automatische stabilisator in tijden van economische crisis) Sans pauvreté? augmentation des chiffres (Andor UE 2009: million) Répartition équitable? Programmes d austérités pour sortir de la crise en dépit des dépenses sociales (>< sécurité sociale comme stabilisateur automatic de la crise économique) 20

21 Europees Jaar 2010 (d) Année Européenne 2010 d) Engagement en concrete actie: - van de EU en de Lidstaten om een beslissend elan te geven aan de uitroeiing van armoede op alle beleidsniveaus - via lessen uit verwezenlijkingen van de sociale OMC - nieuw elan aan het intensifiëren van de acties op het sociale domein door EU en de Lidstaten Beslissend elan? Status quo sinds weigering toereikend inkomen geen nieuwe maatregelen Nieuw Europees Platform? Sociale OMC? Kinderarmoede! Daklozen! (d) Engagement et action concrète: - de l'ue et des États membres à donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté à tous les niveaux de gouvernance - en tirant parti des réalisations et des potentialités de la MOC sociale - un nouvel élan à l'intensification de l'action des États membres et de l'ue dans le domaine social. Élan décisif? Status quo depuis refus sur le revenu adéquat pas de nouvelles mesures! La nouvelle Plateforme Européenne? MOC sociale? Pauvreté des enfants! Sans-abrisme! 21

22 E. De nieuwe Europees Strategie Europa 2020 E. La nouvelle Startégie Européenne «Europe 2020»

23 Strategie Europa 2020 (17 juni/juin 2010) Stratégie Europe prioriteiten: Slimme groei: een economie ontwikkelen gebaseerd op kennis en vernieuwing Duurzame groei: een meer groene en meer competitieve economie die efficiënt omspringt met de (natuur)bronnen die we hebben Inclusieve groei: een economie nastreven die economische, sociale en territoriale cohesie biedt 3 priorités: Une croissance intelligente : développer une économie basée sur la connaissance et l innovation Une croissance durable: une économie plus verte et plus compétitive qui utilise les ressources (naturelles) d une manière efficiente Une croissance inclusive: une économie qui cherche à atteindre une cohésion économique, sociale, et territoriale 23

24 Strategie Europa 2020 Stratégie Europe kerndoelen: 1. Werkgelegenheidsgraad (groep 20-64j): 69% 75% 2. 3% van BBP investeren in Onderzoek & Ontwikkeling 3. Vermindering van gasuitstoot met 20% (t.o.v.1990) 4. Onderwijs: vermindering vroegtijdige schoolverlaters: van 15% 10% en ten minste 40% tussen jaar met diploma hoger onderwijs 5. Sociale insluiting bevorderen, door vermindering van armoede: ten minste 20 miljoen minder mensen die in armoede leven 5 grands objectives : 1. Taux d emploi (de 20 à 64 ans): de 69% à 75% 2. Investir 3 % du PIB de l UE dans recherche et développement 3. Réduction de 20% des émissions comparé à Enseignement: ramener le taux d abandon scolaire de 15% à moins de 10 % et au moins 40 % des jeunes (30-40 ans) avec un diplôme de l enseignement supérieur; 5. Promouvoir l inclusion sociale par la réduction du nombre de personnes vivant en pauvreté au moins de 20 millions 24

25 Strategie Europa 2020 Stratégie Europe kerndoelen: 7 initiatives phares: 1. Innovatie-unie 2. Jeugd in beweging 3. Een digitale agenda voor Europa 4. Efficiënt gebruik van hulpbronnen 5. Industriebeleid in een tijd van mondialisering 6. Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen 7. Europees Platform tegen narmoede 1. Une union pour l innovation 2. Jeunesse en mouvement 3. Une stratégie numérique pour l Europe 4. Une Europe efficace dans l utilisation des ressources 5. Une politique industrielle à l ère de la mondialisation 6. Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emploi 7. Une plateforme européenne contre la pauvreté 25

26 F. Het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting F. La Plateforme Européenne de Lutte contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale

27 Europees Platform (europees niveau) Plateforme Européenne (niveau européen) Sociale OMC aanpassen een platform voor samenwerking: uitwisseling onder gelijken, uitwisseling van goede praktijken + het engagement van publieke en private actoren + doelgerichte steun van ESF Programma voor sociale innovatie (onderwijs, opleiding, werkgelegenheid, antidiscriminatie, nieuwe agenda voor de integratie van migranten) Adequate en duurzame sociale bescherming en pensioensystemen + betere toegang tot systemen gezondheidszorgen Faire évoluer la MOC Sociale à une plateforme de coopération: révision par les pairs, échange de bonnes pratiques + l engagement des acteurs publics et privés + soutien ciblé du FSE Programme d innovation sociale (éducation, formation, emploi, anti-discrimination, nouveau agenda intégration migrants) Une protection sociale et des systèmes de pensions adéquates et durables + meilleur accès aux soins de santé 27

28 Europees Platform (nationaal niveau) Plateforme Européenne (niveau national) Collectieve en individuele verantwoordelijkheid bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting bevorderen Maatregelen voor een verbetering van de specifieke omstandigheden van risicogroepen (eenoudergezinnen, oudere vrouwen, minderheden, Roma, gehandicapten, daklozen) Systemen van sociale zekerheid en pensioenen inzetten om adequate inkomenssteun en toegang tot gezondheidszorgen te verzekeren Promouvoir la responsabilité collective et individuelle partagée dans la lutte contre la pauvreté et l exclusion sociale; Créer et appliquer des mesures répondant aux particularités des groupes à risque (familles monoparentales, femmes âgées, minorités, Roms, personnes handicapées et sans abris); Mobiliser pleinement les systèmes de sécurité sociale et de retraite afin de garantir une aide au revenu et un accès aux soins de santé adéquats. 28

29 Europees Platform (voorstellen EAPN) Plateforme Européenne (www.eapn.eu) 1) Een aangepaste (versterkte!) Sociale Open Methode van Coördinatie als kern van een dynamisch en participatief Platform, opgebouwd vanuit nationale platforms tegen armoede, om resultaten af te leveren 2) Vooruitgang i.v.m. Sociale Standaards naar een Kaderrichtlijn sociale rechten 3) Betere financiering door Eur fondsen te gebruiken om recht op diensten te ondersteunen, voor proefprojecten en voor betere participatie en beleid 4) Sociale doelen in het globale beleid van Europa 2020 door een armoedetoets in alle beleidsdomeinen 1. Une MOC sociale transformée (renforcée!) par des Plateformes Nationales et Européennes dynamiques et participatives pour délivrer des résultats 2. Des cadres européennes visant à garantir des normes sociales européennes 3. Mobiliser les fonds européennes pour des services sociaux et durables, des projets de démonstration, d une participation accrue et une meilleure gouvernance 4. L intégration transversale des objectifs d inclusion sociale dans l ensemble de la stratégie Europe 2020, par une évaluation de 29 l impact social des mesures

30 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 1. EC Mededeling ivm diepgaande beoordeling van de toepassing van Actieve Inclusie op nationaal niveau inclusief de effectiviteit van systemen voor minimum inkomen + concrete voorstellen voor steun vanuit structuurfondsen 2. Witboek ivm duurzame en toereikende pensioenen 3. Steun voor Eur Jaar Actieve Veroudering 4. Europees kwaliteitskader voor sociale diensten (o.m. langdurige gezondheidszorgen en dakloosheid) 5. Toepassing van de actie ongelijkheden in gezondheidszorgen 1. Communication de la CE pour une évaluation profonde de l implémentation de l Inclusion Active au niveau national inclus l effectivité des systèmes de revenu minimum + propositions concrètes pour appui par les fonds structurels 2. Livre blanc sur les pensions adéquats et durables 3. Appui à l Année Eur du vieillissement active 4. Cadre qualitatif européen pour les services sociaux (inclus les soins de santé de longue durée et le sans-abrisme) 5. Implémentation de l action «inégalités dans les soins de santé» 30

31 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 6. EC Mededeling ivm voorstel EC aanbeveling ivm vroegtijdige schoolverlaters 7. EC voorstel van aanbeveling ivm kinderarmoede 8. Nieuwe Europese Agenda voor Integratie voor betere participatie van 3 de wereldburgers in Europese economieën en samenleving 9. EU Kader voor nationale strategieën voor integratie van Roma 10.Opstapacties voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen 11.Opvolging Europese strategie voor gelijke rechten voor gehandicapten 6. Communication de la CE: proposition pour une recommandation sur l abandon scolaire 7. Proposition d une recommandation sur la pauvreté des enfants 8. Nouvelle stratégie de l intégration pour une meilleur participation des ressortissants des tiers pays dans les économies et sociétés européennes 9. Un cadre européen pour des stratégies d intégration des Roms 10.Actions pour l indépendance économique des femmes 11.Suivi de la stratégie européenne des droits égaux des handicapés 31

32 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 12.Opvolging van het werk ivm dakloosheid en huisvesting 13.Verfijning van sociale impact beoordeling (EU en nationaal) 14.Groter deel van ESF voor sociale inclusie en betere toegang voor sociale inclusie actoren 15.Betere toegang voor lokale groepen in alle Europese fondsen 16.Wetenschappelijk verantwoorde sociale vernieuwing bevorderen (mogelijke focus op systemen van sociale bijstand) via: een onderzoek naar werkbare methoden om resultaten te meten criteria opstellen voor sociale experimenten een stuurgroep van hoog niveau voor advies en leiding van vernieuwingsacties 12.Suivi du travail concernant le sansabrisme et le logement 13.Améliorer l évaluation de l impact social 14.Une plus grande partie du FSE pour l inclusion sociale et meilleur accès pour les acteurs de l inclusion sociale 15.Meilleur accès pour des groupes locales à tous les fonds européens 16.Innovation sociale sur base scientifique (accent possible sur les systèmes de protection sociale) par: recherche de méthodes pour mesurer l impact des actions critères pour des expériments sociaux groupe de pilotage à haut niveau pour avis et guidance des actions novatrices 32

33 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 17.Regelmatige uitwisseling en partnerschap tussen actoren in specifieke domeinen: actieve inclusie, kinderarmoede, Roma integratie, dakloosheid, financiële inclusie (via het fonds Progress) 18.Sociale economie ondersteunen ikv Actieve Inclusie door opwaardering van het wettelijke en administratief kader en via een initiatief sociaal ondernemen 19.Bespreking van de overschakeling van het sociaal beleid in de Lissabon-strategie (Open Methode van Coördinatie) in Europa Sleutelmoment: Ronde Tafel hervormen tot Jaarlijkse Conventie (evaluatie en aanbevelingen ivm het Eur Platform) 17.Echange régulier et partenariat entre acteurs des différents domaines: inclusion active, pauvreté des enfants, intégration des Roms, sans-abrisme, inclusion financière (par le fond Progress) 18.Promouvoir l économie sociale dans l Inclusion Active par réévaluer le cadre juridique et administratif et par une «initiative entreprise sociale» 19.Concertation sur le passage de la politique social de la Stratégie Lisbonne (MOC) à «Europe 2020» 20.Moment clé: transformer la Table Ronde dans une Convention Annuelle (évaluation de la Plateforme Européenne) 33

34 Voor meer informatie Pour plus d information Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting / Plateforme contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale 9&newsId=959&furtherNews=yes

EVÉNEMENT DE LANCEMENT LANCERINGSEVENEMENT

EVÉNEMENT DE LANCEMENT LANCERINGSEVENEMENT PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA EVÉNEMENT DE LANCEMENT LANCERINGSEVENEMENT Eric DELECOSSE Directeur Equipe Technique Interreg Antenne Wallonie Technische

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Logique d intervention Interventielogica Structuration des portefeuilles Structuur van de portefeuille Principes de

Nadere informatie

Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible.

Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible. Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Drempels voor een toegankelijk

Nadere informatie

Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block

Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block Pacte Technologies Médicales Pact Medische Technologie IMPLANTS DIAGNOSTICS IN VITRO Initiatives transversales PRODUITS CONSOMMABLES APPAREILLAGE MÉDICAL Nouvelles règles européennes Initiatives transversales

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles Présentation de l édition 2013 Du 14 au 21 octobre 2013 La Semaine de la Démocratie locale Association de la Ville et des Communes de la Région

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid DOC 54 2171/002 DOC 54 2171/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 24 januari 2017 24 janvier 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het Belgisch Fonds voor

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

La prévention des risques psychosociaux en Belgique: projets, campagnes, outils

La prévention des risques psychosociaux en Belgique: projets, campagnes, outils 1 La prévention des risques psychosociaux en Belgique: projets, campagnes, outils Véronique Crutzen, Conseillère DG Humanisation du travail SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Lancement campagne

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Problématique identifiée Vaststelling van het probleem Opportunité identifiée Identificatie van een opportuniteit

Nadere informatie

Contrôle budgétaire Begrotingscontrole 30/03/2015

Contrôle budgétaire Begrotingscontrole 30/03/2015 Contrôle budgétaire Begrotingscontrole 30/03/2015 En millions EUR 2015 In miljoen EUR Décalage par rapport à l objectif structurel (Comité de Monitoring) -1.207 Inspanning Monitoringcomité Correction transferts

Nadere informatie

Green Care en Flandre

Green Care en Flandre Green Care en Flandre Willem ROMBAUT 1. Green Care et SGZ 2. Un cadre qualitatif 3. Réunir l offre et la demande 4. Analyse SWOT 1 1. Green Care et SGZ Green Care? L activation, bénévole et assistée, de

Nadere informatie

Soins Verts en Flandre

Soins Verts en Flandre Soins Verts en Flandre Meulebeke 3 mars 2016 Willem Rombaut Steunpunt Groene Zorg Centre de Support pour les Soins Verts Diestsevest 40 3000 Leuven willem.rombaut@groenezorg.be www.groenezorg.be 1. Soins

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE 2391/1. Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid

BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE 2391/1. Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid 5-2391/1 5-2391/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014 9 DÉCEMBRE 2013 9 DECEMBER 2013 Proposition de loi créant un cadre pour la politique fédérale de lutte contre

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/003 DOC 54 0413/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 januari 2016 5 janvier 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

CODES IN DE STROOM A080

CODES IN DE STROOM A080 Zone LANGUAGE 1 Français Frans 2 Neerlandais Nederlands 3 Allemand Duits Zone Identificatie actie 1 Eerste inschrijving 2 Diagnosegesprek 3 Trajectvoorstel 4 Collectieve informatiesessie 5 Opleiding 6

Nadere informatie

Cellule Diversité Intersyndicale Intersyndicale diversiteitscel

Cellule Diversité Intersyndicale Intersyndicale diversiteitscel Cellule Diversité Intersyndicale Intersyndicale diversiteitscel 2007-2016 1 2007-2008 Les premiers pas De eerste stappen Lancement des Plans de diversité à Bruxelles et mise en place des conseillers en

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

www.itinerainstitute.org

www.itinerainstitute.org www.itinerainstitute.org La Belgique, le vieillissement et les pensions AD 2010 Vergrijzing en pensioenen Vieillissement et pensions Il était une fois un pays Surendetté Surtaxé, notamment pour le travail

Nadere informatie

Marchés publics, leviers vers l accessibilité Overheidsopdrachten, een middel tot toegankelijkheid

Marchés publics, leviers vers l accessibilité Overheidsopdrachten, een middel tot toegankelijkheid Marchés publics, leviers vers l accessibilité Overheidsopdrachten, een middel tot toegankelijkheid 20/10/2016 Vincent Snoeck Président du CAWaB Voorzitter van het CAWaB Directeur du bureau Atingo Directeur

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum Données enregistrées durant l'état définitif du 12ème mois de l'année concernée Gegevens opgenomen in de definitieve staat van de 12de maand van het betrokken jaar A. Les titulaires du minimex De gerechtigden

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Donatienne Hermesse Maison de Quartier Bonnevie Donatienne

Nadere informatie

Le diagnostic pragmatique

Le diagnostic pragmatique Le diagnostic pragmatique échange d expériences et bonnes pratiques Een beknopte socio-economische uitwisseling van ervaringen en van goede aanpak Christophe Ebermann et Sarah Seus, Ramboll Management

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou Mythes ou réalités? centre public d action sociale de Molenbeek-Saint-Jean Éditeur responsable : Roland Vandenhove, Président du CPAS de M-S-J Mai 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique Rue A. Vandenpeereboom

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES 1 FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES Aperçu de la situation relative aux autorisations en Belgique et en Europe Luc Hens Président CAB 2 Introduction composition et mandat du CAB Réalisations

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 Bruxelles, jeudi 27 juillet 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JUILLET 2017 POINT 1 Sanction par le Gouvernement de la

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme

Atelier Peopleshère. 2 octobre 2012. Katrien Baert Vincent Van Damme Atelier Peopleshère 2 octobre 2012 Katrien Baert Vincent Van Damme Introduction EVALUER Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Quand? 2 EVALUER Pourquoi? 3 Pourquoi évaluer? But d une évaluation Améliorer la communication

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 1. Uitbreiding van de terroristische misdrijven en aanpassing wetgeving met het oog op meer doeltreffende

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het sectoraal model van opleidingsplan

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het sectoraal model van opleidingsplan Paritair Comité voor de bedienden uit de Voedingsnijverheid (PC220) Commission paritaire des employés de l'industrie alimentaire (CP220) Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Einde van het Europees Jaar van Strijd tegen armoede. Lancering van het Europees Platform tegen Armoede.

Einde van het Europees Jaar van Strijd tegen armoede. Lancering van het Europees Platform tegen Armoede. Einde van het Europees Jaar van Strijd tegen armoede. Lancering van het Europees Platform tegen Armoede. Brussel, 17 december 2010 Vandaag en gisteren hadden twee markanten gebeurtenissen plaats: op 16/12/10

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie

La formation continue Stratégie et évaluation. Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 La formation continue Stratégie et évaluation Marie Monville et Kris Degroote Conseil Central de l économie 1 Voortgezette beroepsopleiding: vereisten en voordelen 2 Economische groei Verbetering van

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 11 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

Nationale Dagen 2014 Journées Nationales 2014

Nationale Dagen 2014 Journées Nationales 2014 Nationale Dagen 2014 Journées Nationales 2014 BBvAg / APBMT Voor wie? Voor wat? Pour qui? Pour quoi? Dr. Bart Curvers - Dr. Philippe Farr BBvAg - APBMT Een beetje geschiedenis Un peu d histoire BbvAG vandaag

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

NffRLEGGING-DÉPOT REGISTR.'ENREGISTR. 3 0-09- 2005 0 3-11- 2005 Sous-Cbmmission Paritaire pour les services des aides familiales &»s aides seniors Convention Collective de Travail du 19 septembre 2005

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Soins Verts en Flandre

Soins Verts en Flandre Soins Verts en Flandre Grez Doiceau 25 novembre 2015 Willem Rombaut Steunpunt Groene Zorg Centre de Support pour les Soins Verts Diestsevest 40 3000 Leuven willem.rombaut@groenezorg.be www.groenezorg.be

Nadere informatie

De KMO-test: Thema 10 van de RIA. Le Small Business Act pour l Europe (2008) et sa révision (2011).

De KMO-test: Thema 10 van de RIA. Le Small Business Act pour l Europe (2008) et sa révision (2011). De KMO-test: Thema 10 van de RIA Les origines du Test PME : Le Small Business Act pour l Europe (2008) et sa révision (2011). Objectif : promouvoir la compétitivité des PME et l'esprit d'entreprise. Principe

Nadere informatie

Wat wordt geteld? omvormingen worden geteld als nieuwe onderneming hoewel ze dit in feite niet zijn. eenmanszaken vennootschappen. Ondernemingsnummers

Wat wordt geteld? omvormingen worden geteld als nieuwe onderneming hoewel ze dit in feite niet zijn. eenmanszaken vennootschappen. Ondernemingsnummers Wat wordt geteld? eenmanszaken vennootschappen omvormingen worden geteld als nieuwe onderneming hoewel ze dit in feite niet zijn Ondernemingsnummers worden niet meegeteld: vzw s, verenigingen mede-eigenaars,

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

CHARTER HANDISTREAMING 3 DECEMBER 2015 HANDISTREAMING CHARTE 3 DÉCEMBRE 2015. Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi

CHARTER HANDISTREAMING 3 DECEMBER 2015 HANDISTREAMING CHARTE 3 DÉCEMBRE 2015. Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi HANDISTREAMING CHARTE 3 DÉCEMBRE 2015 Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les Commissions communautaires commune et française célèbrent la Journée internationale des personnes en situation

Nadere informatie

Réalisations 2014 Op het programma in 2015

Réalisations 2014 Op het programma in 2015 Réalisations 2014 Op het programma in 2015 Resultaten 2014 325 terreinvrijwilligers die onbezoldigd werken = ca, 30 voltijdse equivalenten 40% 60% artsen specialisten paramedici en technici 44 kantoorvrijwilligers

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents

Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents Vergelijking van : Onderwijs Meertaligheid en ouderbetrokkenheid Comparaison de Programmes des partis politiques Multilinguisme et participation des parents Minderhedenforum Meertaligheid positief benaderen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17. Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie

Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17. Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie Plan Canal Kanaalplan CES, 08/06/17 Tom SANDERS Directeur du Département Stratégie territoriale Directeur van het Departement Territoriale Strategie Bureau Bruxellois de la Planification (BBP) Brussels

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

De krachtlijnen van de begroting 2013

De krachtlijnen van de begroting 2013 De krachtlijnen van de begroting 2013 Rudy Volders 14 December 2012 1 Inhoud Programme de stabilité / Stabiliteitsprogramma Estimations sur les efforts à fournir /Ramingen van de te leveren inspanningen

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Prévention et Intérim 7 juin 2012 Prévention de la charge psychosociale: Evaluation de la législation et pistes d action pour l avenir

Prévention et Intérim 7 juin 2012 Prévention de la charge psychosociale: Evaluation de la législation et pistes d action pour l avenir Luc Van Hamme 1 Preventie en Interim 7 juni 2012 Preventie psychosociale belasting: Evaluatie van de wetgeving en acties voor de toekomst Luc Van Hamme Adviseur-generaal Hoofd van de regionale directies

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

Special Olympics Belgium

Special Olympics Belgium Special Olympics Belgium Een grootste prestatie verdient een groot publiek Une grande performance mérite un grand public Belgium 1 / Special Olympics Belgium Wat is Special Olympics? Opgericht in 1968

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-201) Nr. 70 C.R.I. COM (2014-201) N 70 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel

Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Grensoverschrijdende toeristische fietsroute met als thema: van Romeinen tot de appel Parcours cyclistes au delà des trois frontières ayant pour thème «Des romains à la pomme». 1. Partners / Partenaires

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (31.10) (OR. fr) 14719/08 SOC 633 OTA

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (31.10) (OR. fr) 14719/08 SOC 633 OTA RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (31.10) (OR. fr) 14719/08 SOC 633 OTA van: aan: Nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap de Groep sociale vraagstukken 13987/08 SOC 576 - COM(2008) 639

Nadere informatie

Cellule d analyse européenne

Cellule d analyse européenne Cellule d analyse européenne COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Programme d action pour la réduction des charges administratives dans l UE Plans sectoriels d allègement

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

22572 BELGISCH STAATSBLAD 25.04.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

22572 BELGISCH STAATSBLAD 25.04.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 22572 BELGISCH STAATSBLAD 25.04.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU N. 2008 1399 [C 2008/24035] 31 JANUARI 2008. Ministerieel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Synthese Reflectiedagen. Synthèse Journées de Réflexion. Mobiele teams Equipes mobiles 4 en 28 oktober et 28 octobre 2014

Synthese Reflectiedagen. Synthèse Journées de Réflexion. Mobiele teams Equipes mobiles 4 en 28 oktober et 28 octobre 2014 Synthese Reflectiedagen Synthèse Journées de Réflexion Mobiele teams Equipes mobiles 4 en 28 oktober 2013 4 et 28 octobre 2014 Doel Objectif 1. Ontmoeting en uitwisseling Opportunité de rencontre et échange

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Magistrats Stagiaires judiciaires de troisième année, pour qui cette formation est obligatoire

Magistrats Stagiaires judiciaires de troisième année, pour qui cette formation est obligatoire Visite de la Cour de Justice de l Union européenne - Studiebezoek Hof van Justitie van de Europese Unie De Nederlandse versie volgt na het Franse programma. réf.: INT/2015-040-03 Public-cible Magistrats

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering

Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector. De CSV benadering Duurzame economie als motor voor de competitiviteit in de voedingssector De CSV benadering Relation conceptuelle entre CSV, développement durable, capital social et compétitivité Creating Shared Value

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Coordinateur socio Economique Politique de la Ville PdV Commune de Molenbeek-Saint-Jean Département Infrastructure et Développement Urbain

Coordinateur socio Economique Politique de la Ville PdV Commune de Molenbeek-Saint-Jean Département Infrastructure et Développement Urbain Coordinateur socio Economique Politique de la Ville PdV Commune de Molenbeek-Saint-Jean Département Infrastructure et Développement Urbain Cadre de la fonction Le Département Infrastructures et Développement

Nadere informatie