Think global, act local. Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Think global, act local. Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1"

Transcriptie

1 OCMWs - Brussel, 13 december 2010 CPAS - Bruxelles, 13 décembre 2010 Think global, act local Balans van het Europees Jaar Armoedebestrijding Bilan de l Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté 1

2 In deze presentatie Dans cette présentation A. Voorstelling van EAPN B. De oude Europese Lissabonstrategie C. Aanbeveling Actieve Inclusie D. Europees Jaar van Strijd tegen Armoede E. De nieuwe Europese strategie Europa 2020 F. Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting A. Présentation de l EAPN B. La stratégie précédente de Lisbonne C. Recommandation de l Inclusion Active D. Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté E. La nouvelle stratégie Européenne «Europe 2020» F. Plateforme Européenne contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale 2

3 A. Voorstelling van EAPN, Europees Netwerk Armoedebestrijding A. Présentation de l EAPN, Réseau Européen de Lutte contre la Pauvreté

4 Hoofddoel van EAPN Objectif principal d'eapn Mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven versterken (empowerment) zodat ze hun rechten kunnen opnemen, hun isolement doorbreken en uit de armoede geraken. Renforcer des personnes et des groupes qui vivent en pauvreté et exclusion sociale (empowerment) pour qu'ils peuvent revendiquer leurs droits, rompre leur isolement et sortir de la pauvreté. 4

5 Structuur van EAPN Structure d'eapn Een netwerk van 28 nationale netwerken (EU27 + Noorwegen) (2 nat netwerken in voorbereiding: Estland, Letland) 26 Europese organisaties die hoofdzakelijk werken rond armoede Internationale vzw oprichting in dec 1990 algemene vergadering (160p) uitvoerend comité (30 leden) secretariaat in Brussel met 9 stafleden Un réseau de 28 réseaux nationaux (UE27 + Norvège) (2 rés.nat. en préparations: Estonie, Lettonie) 26 organisations européennes avec la pauvreté comme un des objectifs principaux Aisbl international fondée en déc 1990 assemblée générale de 160 p comité exécutif de 30 membres secrétariat à Bruxelles avec une équipe de 9 membres 5

6 Algemene doelen armoedebestrijding bovenaan op de politieke agenda van de EU plaatsen acties tegen armoede en sociale uitsluiting opzetten en verhogen lobbyen met en voor mensen en groepen die in armoede en sociale uitsluiting leven Objectifs généraux placer la pauvreté et l exclusion sociale à l'agenda politique de l Union européenne promouvoir des actions contre la pauvreté et l'exclusion sociale faire du lobbying avec et pour les personnes et groupes qui vivent dans le pauveté et l'exclusion sociale 6

7 Werking Uitvoerend Comité (RvB) met 3 mainstreaming groepen participatie discriminatie globalisering WG sociaal beleid WG werk WG structuurfondsen Campagnegroepen: de EU die we willen toereikend minimum inkomen Fonctionnement Comité Exécutif (CA) avec 3 groupes mainstreaming participation discrimination mondialisation Groupe politique social Groupe emploi Groupe fonds structurelles Groupes de campagne: l'ue que nous voulons revenu minimum adéquat 7

8 Europese Ontmoeting van mensen in armoede Rencontre Européenne des personnes en pauvreté begonnen in 2001 onder Belgisch voorzitterschap initiatief van EUvoorzitterschap 125 delegatieleden 80 politieke verantwoordelijken début en 2001 sous la présidence belge initiative de la présidence de l'ue 125 délégués 80 responsables politiques 8

9 B. De oude Europese Lissabon-strategie B. La stratégie précédente de Lisbonne

10 Strategie Sociale Inclusie (2000) Stratégie Inclusion Sociale "een betekenisvolle impact op de uitroeiing van armoede tegen 2010" Open Methode van Coördinatie: De oude Europese Lissabon-strategie gemeenschappelijke doelen NAP nationale rapporten sociale bescherming / sociale inclusie gemeensch. indicatoren gezamenlijk rapport EC-Com Sociale Bescherming peer review programma PROGRESS " un impacte décisif sur l'éradication de la pauvreté pour 2010" Méthode Ouverte de Coordination: objectifs communs PAN rapport national protection sociale / inclusion sociale indicateurs communs rapport conjoint CE - Com Protection Sociale peer review programme PROGRESS 10

11 C. De Europese Aanbeveling Actieve Inclusie C. La Recommandation Européenne de l Inclusion Active

12 Actieve Inclusie (1) Inclusion Active 3 luiken: 1. steun voor een toereikend inkomen 2. een inclusieve arbeidsmarkt 3. toegang tot diensten van goede kwaliteit actieve inclusie = een goede mix van deze drie luiken!!! 3 volets: 1. appui pour un revenu adéquat 2. un marché de travail inclusif 3. accès à des services de qualité inclusion active = un bon mix de ces trois volets!!! 12

13 Actieve Inclusie (2) 1. Een toereikend inkomen: individueel basisrecht tot inkomen en sociale bijstand, voldoende om een leven te leiden in menselijke waardigheid met actieve beschikbaarheid voor werk en opleiding beleid voor economische en sociale integratie van allen rekening houden met levensstandaard en hoogte van prijzen blijven werk zoeken voor mensen die er voor geschikt zijn Inclusion Active 1. Un revenu adéquat: un droit fondamental individuel pour un revenu et de l assistance sociale, suffisant pour vivre en dignité avec disponibilité active pour l emploi et la formation une politique pour une intégration économique et sociale de tous tenir compte avec le niveau de vie et des prix continuer à chercher du travail pour ceux qui sont capable de le faire 13

14 Actieve Inclusie (3) 2. Inclusieve arbeidsmarkt: Effectieve hulp voor personen die kunnen werken om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen en er te blijven beantwoorden aan noden om te komen tot een stapsgewijze integratie in de maatschappij en in de arbeidsmarkt de arbeidsmarkt open maken voor iedereen kwalitatieve jobs bevorderen en werkende armen vermijden behoud van jobs en vooruitgang in jobs Inclusion Active 2. Marché de travail inclusif: Appui effectif pour les personnes qui sont capable de travailler pour (r)entrer au marché de travail et d y rester répondre aux besoins pour arriver à une intégration progressive à la société et au marché de travail ouvrir le marché de travail pour tous promouvoir des emplois de qualité et éviter les travailleurs pauvres maintient des emplois et progrès dans l emploi 14

15 Actieve Inclusie (4) Inclusion Active 2. Inclusieve Arbeidsmarkt: onderwijs en opleiding aanpassen aan nieuwe vaardigheden (bv. ICT) preventie door aanpak op maat / persoonsgericht belasting op arbeid herzien zonder sociale zekerheid in gevaar te brengen steun aan sociale economie en beschutte tewerkstelling begeleiding op de werkvloer en tegen discriminatie 2. Marché de travail inclusif: adapter l enseignement et la formation à des compétences nouvelles une approche personnelle / à mesure révision des impôts sur le travail sans mettre en danger la sécurité sociale appui à l économie sociale et l emploi protégé accompagnement dans le travail et contre la discrimination 15

16 Actieve Inclusie (5) Inclusion Active 3. Toegang tot kwalitatieve diensten: Diensten voor: sociale bijstand, tewerkstelling en opleiding, private en sociale huisvesting, kinderopvang, lange termijn opvang, gezondheidszorg. territoriaal, fysiek en financieel toegankelijk solidariteit, gelijke kansen en diversiteit investeren in menselijk kapitaal, werkcondities, en toereikende fysieke infrastructuur participatie van gebruikers en persoonsgerichte aanpak opvolging, evaluatie, goede praktijken 3. Accès à des services de qualité: Des services : d assistance sociale, d emploi et de formation, pour le logement privé et sociale, pour la garde d enfants et personnes dépendantes, de soins de santé accès territorial, physique et financier solidarité, égalité des chances et diversité investir au capital humain, conditions de travail et infrastructure physique adéquate participation des usagers et approche personnalisée suivi, évaluation et bonnes pratiques 16

17 D. Europees Jaar van Strijd tegen Armoede D. Année Européenne de Lutte contre la Pauvreté

18 Europees Jaar 2010 (a) Année Européenne 2010 a) Erkenning van de fundamentele rechten van mensen in armoede en sociale uitsluiting - om menswaardig te leven - de effectieve toegang bevorderen tot sociale, economische en culturele rechten en tot voldoende middelen en kwalitatieve diensten + sensibiliseren van het publiek Erkenning? Zie budgetstandaards of referentiebudgetten (= luik 1 Actieve Inclusie) Sensibilisering publiek: positief (a)reconnaissance des droits: - reconnaître le droit fondamental des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale à vivre dans la dignité - promouvoir accès effectif aux droits sociaux, économiques et culturels ainsi qu'à des ressources suffisantes et à des services de qualité + sensibilisation du public Reconnaissance? Voir budgets standard ou de référence (volet 1 de l inclusion active) Sensibilisation du public: positif 18

19 Europees Jaar 2010 (b) Année Européenne 2010 b) Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie: - de voeling verhogen van het publiek met het beleid en de acties - de collectieve en individuele verantwoordelijkheid beklemtonen (vrijwilligerswerk) Voeling met beleid? negatief effect van regeringsvorming + opvangcrisis asielzoekers Medeverantwoordelijkheid: grotere betrokkenheid van het (sociale) middenveld (b) Responsabilité partagée et participation: - accroître l'adhésion du public aux politiques et actions - souligner la responsabilité collective et individuelle (bénévolat) Adhésion aux politiques? effet négatif de la formation d un nouveau gouvernement + crise d accueil des chercheurs d asile Responsabilité partagée: plus d implication par la société civile (sociale) 19

20 Europees Jaar 2010 (c) Année Européenne 2010 c) Samenhang: een samenleving bevorderen zonder armoede, met een rechtvaardige verdeling van middelen en goede levenskwaliteit + intergenerationele en intragenerationele solidariteit (c) Cohésion: promouvoir une société sans pauvreté, permettant une répartition équitable et une bonne qualité de vie + solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle Zonder armoede? Stijging armoedecijfers (Andor EU 2009: miljoen) Rechtvaardige verdeling? herstelprogramma s uit de crisis op kap van sociale besparingen (>< sociale zekerheid als automatische stabilisator in tijden van economische crisis) Sans pauvreté? augmentation des chiffres (Andor UE 2009: million) Répartition équitable? Programmes d austérités pour sortir de la crise en dépit des dépenses sociales (>< sécurité sociale comme stabilisateur automatic de la crise économique) 20

21 Europees Jaar 2010 (d) Année Européenne 2010 d) Engagement en concrete actie: - van de EU en de Lidstaten om een beslissend elan te geven aan de uitroeiing van armoede op alle beleidsniveaus - via lessen uit verwezenlijkingen van de sociale OMC - nieuw elan aan het intensifiëren van de acties op het sociale domein door EU en de Lidstaten Beslissend elan? Status quo sinds weigering toereikend inkomen geen nieuwe maatregelen Nieuw Europees Platform? Sociale OMC? Kinderarmoede! Daklozen! (d) Engagement et action concrète: - de l'ue et des États membres à donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté à tous les niveaux de gouvernance - en tirant parti des réalisations et des potentialités de la MOC sociale - un nouvel élan à l'intensification de l'action des États membres et de l'ue dans le domaine social. Élan décisif? Status quo depuis refus sur le revenu adéquat pas de nouvelles mesures! La nouvelle Plateforme Européenne? MOC sociale? Pauvreté des enfants! Sans-abrisme! 21

22 E. De nieuwe Europees Strategie Europa 2020 E. La nouvelle Startégie Européenne «Europe 2020»

23 Strategie Europa 2020 (17 juni/juin 2010) Stratégie Europe prioriteiten: Slimme groei: een economie ontwikkelen gebaseerd op kennis en vernieuwing Duurzame groei: een meer groene en meer competitieve economie die efficiënt omspringt met de (natuur)bronnen die we hebben Inclusieve groei: een economie nastreven die economische, sociale en territoriale cohesie biedt 3 priorités: Une croissance intelligente : développer une économie basée sur la connaissance et l innovation Une croissance durable: une économie plus verte et plus compétitive qui utilise les ressources (naturelles) d une manière efficiente Une croissance inclusive: une économie qui cherche à atteindre une cohésion économique, sociale, et territoriale 23

24 Strategie Europa 2020 Stratégie Europe kerndoelen: 1. Werkgelegenheidsgraad (groep 20-64j): 69% 75% 2. 3% van BBP investeren in Onderzoek & Ontwikkeling 3. Vermindering van gasuitstoot met 20% (t.o.v.1990) 4. Onderwijs: vermindering vroegtijdige schoolverlaters: van 15% 10% en ten minste 40% tussen jaar met diploma hoger onderwijs 5. Sociale insluiting bevorderen, door vermindering van armoede: ten minste 20 miljoen minder mensen die in armoede leven 5 grands objectives : 1. Taux d emploi (de 20 à 64 ans): de 69% à 75% 2. Investir 3 % du PIB de l UE dans recherche et développement 3. Réduction de 20% des émissions comparé à Enseignement: ramener le taux d abandon scolaire de 15% à moins de 10 % et au moins 40 % des jeunes (30-40 ans) avec un diplôme de l enseignement supérieur; 5. Promouvoir l inclusion sociale par la réduction du nombre de personnes vivant en pauvreté au moins de 20 millions 24

25 Strategie Europa 2020 Stratégie Europe kerndoelen: 7 initiatives phares: 1. Innovatie-unie 2. Jeugd in beweging 3. Een digitale agenda voor Europa 4. Efficiënt gebruik van hulpbronnen 5. Industriebeleid in een tijd van mondialisering 6. Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen 7. Europees Platform tegen narmoede 1. Une union pour l innovation 2. Jeunesse en mouvement 3. Une stratégie numérique pour l Europe 4. Une Europe efficace dans l utilisation des ressources 5. Une politique industrielle à l ère de la mondialisation 6. Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emploi 7. Une plateforme européenne contre la pauvreté 25

26 F. Het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting F. La Plateforme Européenne de Lutte contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale

27 Europees Platform (europees niveau) Plateforme Européenne (niveau européen) Sociale OMC aanpassen een platform voor samenwerking: uitwisseling onder gelijken, uitwisseling van goede praktijken + het engagement van publieke en private actoren + doelgerichte steun van ESF Programma voor sociale innovatie (onderwijs, opleiding, werkgelegenheid, antidiscriminatie, nieuwe agenda voor de integratie van migranten) Adequate en duurzame sociale bescherming en pensioensystemen + betere toegang tot systemen gezondheidszorgen Faire évoluer la MOC Sociale à une plateforme de coopération: révision par les pairs, échange de bonnes pratiques + l engagement des acteurs publics et privés + soutien ciblé du FSE Programme d innovation sociale (éducation, formation, emploi, anti-discrimination, nouveau agenda intégration migrants) Une protection sociale et des systèmes de pensions adéquates et durables + meilleur accès aux soins de santé 27

28 Europees Platform (nationaal niveau) Plateforme Européenne (niveau national) Collectieve en individuele verantwoordelijkheid bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting bevorderen Maatregelen voor een verbetering van de specifieke omstandigheden van risicogroepen (eenoudergezinnen, oudere vrouwen, minderheden, Roma, gehandicapten, daklozen) Systemen van sociale zekerheid en pensioenen inzetten om adequate inkomenssteun en toegang tot gezondheidszorgen te verzekeren Promouvoir la responsabilité collective et individuelle partagée dans la lutte contre la pauvreté et l exclusion sociale; Créer et appliquer des mesures répondant aux particularités des groupes à risque (familles monoparentales, femmes âgées, minorités, Roms, personnes handicapées et sans abris); Mobiliser pleinement les systèmes de sécurité sociale et de retraite afin de garantir une aide au revenu et un accès aux soins de santé adéquats. 28

29 Europees Platform (voorstellen EAPN) Plateforme Européenne (www.eapn.eu) 1) Een aangepaste (versterkte!) Sociale Open Methode van Coördinatie als kern van een dynamisch en participatief Platform, opgebouwd vanuit nationale platforms tegen armoede, om resultaten af te leveren 2) Vooruitgang i.v.m. Sociale Standaards naar een Kaderrichtlijn sociale rechten 3) Betere financiering door Eur fondsen te gebruiken om recht op diensten te ondersteunen, voor proefprojecten en voor betere participatie en beleid 4) Sociale doelen in het globale beleid van Europa 2020 door een armoedetoets in alle beleidsdomeinen 1. Une MOC sociale transformée (renforcée!) par des Plateformes Nationales et Européennes dynamiques et participatives pour délivrer des résultats 2. Des cadres européennes visant à garantir des normes sociales européennes 3. Mobiliser les fonds européennes pour des services sociaux et durables, des projets de démonstration, d une participation accrue et une meilleure gouvernance 4. L intégration transversale des objectifs d inclusion sociale dans l ensemble de la stratégie Europe 2020, par une évaluation de 29 l impact social des mesures

30 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 1. EC Mededeling ivm diepgaande beoordeling van de toepassing van Actieve Inclusie op nationaal niveau inclusief de effectiviteit van systemen voor minimum inkomen + concrete voorstellen voor steun vanuit structuurfondsen 2. Witboek ivm duurzame en toereikende pensioenen 3. Steun voor Eur Jaar Actieve Veroudering 4. Europees kwaliteitskader voor sociale diensten (o.m. langdurige gezondheidszorgen en dakloosheid) 5. Toepassing van de actie ongelijkheden in gezondheidszorgen 1. Communication de la CE pour une évaluation profonde de l implémentation de l Inclusion Active au niveau national inclus l effectivité des systèmes de revenu minimum + propositions concrètes pour appui par les fonds structurels 2. Livre blanc sur les pensions adéquats et durables 3. Appui à l Année Eur du vieillissement active 4. Cadre qualitatif européen pour les services sociaux (inclus les soins de santé de longue durée et le sans-abrisme) 5. Implémentation de l action «inégalités dans les soins de santé» 30

31 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 6. EC Mededeling ivm voorstel EC aanbeveling ivm vroegtijdige schoolverlaters 7. EC voorstel van aanbeveling ivm kinderarmoede 8. Nieuwe Europese Agenda voor Integratie voor betere participatie van 3 de wereldburgers in Europese economieën en samenleving 9. EU Kader voor nationale strategieën voor integratie van Roma 10.Opstapacties voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen 11.Opvolging Europese strategie voor gelijke rechten voor gehandicapten 6. Communication de la CE: proposition pour une recommandation sur l abandon scolaire 7. Proposition d une recommandation sur la pauvreté des enfants 8. Nouvelle stratégie de l intégration pour une meilleur participation des ressortissants des tiers pays dans les économies et sociétés européennes 9. Un cadre européen pour des stratégies d intégration des Roms 10.Actions pour l indépendance économique des femmes 11.Suivi de la stratégie européenne des droits égaux des handicapés 31

32 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 12.Opvolging van het werk ivm dakloosheid en huisvesting 13.Verfijning van sociale impact beoordeling (EU en nationaal) 14.Groter deel van ESF voor sociale inclusie en betere toegang voor sociale inclusie actoren 15.Betere toegang voor lokale groepen in alle Europese fondsen 16.Wetenschappelijk verantwoorde sociale vernieuwing bevorderen (mogelijke focus op systemen van sociale bijstand) via: een onderzoek naar werkbare methoden om resultaten te meten criteria opstellen voor sociale experimenten een stuurgroep van hoog niveau voor advies en leiding van vernieuwingsacties 12.Suivi du travail concernant le sansabrisme et le logement 13.Améliorer l évaluation de l impact social 14.Une plus grande partie du FSE pour l inclusion sociale et meilleur accès pour les acteurs de l inclusion sociale 15.Meilleur accès pour des groupes locales à tous les fonds européens 16.Innovation sociale sur base scientifique (accent possible sur les systèmes de protection sociale) par: recherche de méthodes pour mesurer l impact des actions critères pour des expériments sociaux groupe de pilotage à haut niveau pour avis et guidance des actions novatrices 32

33 Europees Platform (EC 16/12/2010) Plateforme Européenne (CE 16/12/2010) 17.Regelmatige uitwisseling en partnerschap tussen actoren in specifieke domeinen: actieve inclusie, kinderarmoede, Roma integratie, dakloosheid, financiële inclusie (via het fonds Progress) 18.Sociale economie ondersteunen ikv Actieve Inclusie door opwaardering van het wettelijke en administratief kader en via een initiatief sociaal ondernemen 19.Bespreking van de overschakeling van het sociaal beleid in de Lissabon-strategie (Open Methode van Coördinatie) in Europa Sleutelmoment: Ronde Tafel hervormen tot Jaarlijkse Conventie (evaluatie en aanbevelingen ivm het Eur Platform) 17.Echange régulier et partenariat entre acteurs des différents domaines: inclusion active, pauvreté des enfants, intégration des Roms, sans-abrisme, inclusion financière (par le fond Progress) 18.Promouvoir l économie sociale dans l Inclusion Active par réévaluer le cadre juridique et administratif et par une «initiative entreprise sociale» 19.Concertation sur le passage de la politique social de la Stratégie Lisbonne (MOC) à «Europe 2020» 20.Moment clé: transformer la Table Ronde dans une Convention Annuelle (évaluation de la Plateforme Européenne) 33

34 Voor meer informatie Pour plus d information Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting / Plateforme contre la Pauvreté et l Exclusion Sociale 9&newsId=959&furtherNews=yes

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT BELGISCHE KAMER VAN. (Chambre) (Sénat) (Kamer) (Senaat) 0553/004 5-193/4 5-193/4 VERSLAG RAPPORT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT BELGISCHE KAMER VAN. (Chambre) (Sénat) (Kamer) (Senaat) 0553/004 5-193/4 5-193/4 VERSLAG RAPPORT DOC 53 0553/004 (Chambre) (Sénat) DOC 53 0553/004 (Kamer) (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT 20 janvier 2011 20 januari 2011 ÉCHANGE

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement

Regeerakkoord Accord de Gouvernement Regeerakkoord Accord de Gouvernement 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming in werking moeten laten treden,

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 1945/005 DOC 53 1945/005 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012 20

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 2586/021 DOC 53 2586/021 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 décembre 2012 21 december 2012 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 1173/001 DOC 54 1173/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 16 juni 2015 16 juin 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende maatregelen voor het tegengaan

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 54 0497/015 DOC 54 0497/015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 13 november 2014 13 novembre 2014 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van 18 en 19 januari 2014 dag 2

Buitengewone Algemene Vergadering van 18 en 19 januari 2014 dag 2 Piratenpartij België Parti Pirate Belge Buitengewone Algemene Vergadering van 18 en 19 januari 2014 dag 2 Assemblée générale Extraordinaire du 18 et 19 janvier 2014 jour 2 18 & 19 januari 2014 18 & 19

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/010 DOC 53 3096/010 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2012 DOC 53 1945/018 DOC 53 1945/018 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 décembre 2011 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2012

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*)

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. van de minister van Begroting belast met de Nationale Loterij (*) DOC 54 0020/002 DOC 54 0020/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 november 2014 7 novembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Begroting belast

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 52 2523/005 DOC 52 2523/005 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers Chambre des représentants de Belgique 17 décembre 2012 JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2013

Nadere informatie

LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE

LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE CLUSTER ECOBUILD ÉDITION / EDITIE 2012 LE RÉSEAU DES ACTEURS BRUXELLOIS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RENOVATION DURABLES HET BRUSSELSE NETWERK VAN DUURZAME BOUW EN RENOVATIE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 DOC 53 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 20 décembre 2011 justification du budget général des dépenses pour l année budgétaire 2012 20 december 2011

Nadere informatie

«AGENDA IRIS 21» Développement durable. Présentation des projets retenus Appel à projets 2007. Plus d infos : www.bruxellesenvironnement.

«AGENDA IRIS 21» Développement durable. Présentation des projets retenus Appel à projets 2007. Plus d infos : www.bruxellesenvironnement. Développement durable «AGENDA IRIS 21» Présentation des projets retenus Appel à projets 2007 Plus d infos : www.bruxellesenvironnement.be info@bruxellesenvironnement.be 02 775 75 75 TABLE DES MATIERES

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 DOC 52 2224/004 DOC 52 2224/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2009 12 novembre 2009 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.07.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.07.2011 BELGISCH STAATSBLAD 41891 BUREAU DE SELECTION DE L ADMINISTRATION FEDERALE Sélection comparative néerlandophone de bachelor [2011/203683] La sélection comparative néerlandophone de bachelor (m/f) (niveau B) pour le SPF Finance

Nadere informatie

Annexe Inventaire d initiatives dans les 28 lignes d action Bijlage Inventaris van initiatieven in de 28 actielijnen

Annexe Inventaire d initiatives dans les 28 lignes d action Bijlage Inventaris van initiatieven in de 28 actielijnen 14.10.2010 Annexe Inventaire d initiatives dans les 28 lignes d action ijlage Inventaris van initiatieven in de 28 actielijnen oelichting Niveau van het initiatief: = ederale overheid; = laamse overheid;

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE DOC 52 1596/005 DOC 52 1596/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2008 21 novembre 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor

Nadere informatie

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 JAAR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN BELGIË EN VIETNAM Table des matières Inhoudsopgave Avant-propos...5 1. Début des relations...

Nadere informatie

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Bulletin des interpellations et des questions orales. Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BIV (2003-2004) Nr. 52 BIQ (2003-2004) N 52 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations et

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2013-2014) Nr. 60 C.R.I. COM (2013-2014) N 60 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE DOC 52 0994/007 DOC 52 0994/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 april 2008 7 avril 2008 VERANTWOORDING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Les grandes tendances du management public en Europe

Les grandes tendances du management public en Europe P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Maandelijks n 77 - April 2008 Mensuel n 77 - Avril 2008 Gratis Abonnement gratuit 5 d e Ov e r h e i d s c o n g r e s 5 è m e Co n g r è s du

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/009 DOC 53 3096/009 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

Vieillissement démographique et financement de la sécurité sociale: un défi soutenable?

Vieillissement démographique et financement de la sécurité sociale: un défi soutenable? Vieillissement démographique et financement de la sécurité sociale: un défi soutenable? Vergrijzing en financiering van de sociale zekerheid: een haalbare uitdaging? Actes du Colloque organisé par le Bureau

Nadere informatie

DRUKPROEF - EPREUVE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

DRUKPROEF - EPREUVE NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 2586/027 DRUKPROEF - EPREUVE DOC 53 2586/027 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 décembre 2012 27 december 2012 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE

Nadere informatie

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België 2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België Voorbereid door Federale Overheidsdienst van Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. sur le Partenariat transatlantique de commerce et d investissement (TTIP)

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. sur le Partenariat transatlantique de commerce et d investissement (TTIP) DOC 54 0899/001 DOC 54 0899/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 februari 2015 13 février 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over het Trans-Atlantisch Handels-

Nadere informatie