Juridische aspecten van, privacy in (wireless) sensor netwerk toepassingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridische aspecten van, privacy in (wireless) sensor netwerk toepassingen"

Transcriptie

1 Juridische aspecten van, privacy in (wireless) sensor netwerk toepassingen Workshop Wiscy sept Bram D hooghe Legal Counsel Barco NV

2 Overzicht 1. Wat is privacy? 2. Wettelijk Kader ivm Persoonsgegevens 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens 4. Concrete toepassing op Sensor networking

3 1. Wat is privacy? Europees Verdrag rechten van de mens (EVRM) Art. 8: 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. [ ]

4 1. Wat is privacy? (vervolg) Art. 8: 1. [ ] 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht TENZIJ: - Wettelijk voorzien (maw steeds parlementaire toets) EN - Noodzakelijk in een democratische samenleving voor: 1. nationale veiligheid 2. openbare veiligheid 3. economisch welzijn van het land 4. voorkomen van wanordelijkheden / strafbare feiten 5. bescherming van de gezondheid of de goede zeden of 6. bescherming van de rechten en vrijheden.

5 1. Wat is privacy? (vervolg) Privacy is ook bevestigd in: - VN verdrag burger- en politieke rechten (1966) - EU verdrag van Lissabon artikel 22 Belgische Grondwet => Privacy = RUIM BEGRIP => Zeer veel aandacht in EU / zeer zwaar gebetonneerd (maar persoonlijke nonchalence.. ) => Sensornetworking verzamelt gegevens => maw mogelijke collectie van Persoonsgegevens => Verwerking van Persoonsgegevens: => meest gereglementeerde onderdeel van privcay

6 2. Wettelijk Kader ivm Persoonsgegevens Europa Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. - Richtlijn is van toepassing ten opzichte van alle EU lidstaten - De EU lidstaten moeten elk deze regelgeving omzetten in hun nationale wetgeving => +/- zelfde regelgeving in heel EU.

7 2. Wettelijk Kader ivm Persoonsgegevens Europa Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. - Richtlijn is van toepassing ten opzichte van alle EU lidstaten - De EU lidstaten moeten elk deze regelgeving omzetten in hun nationale wetgeving => +/- zelfde regelgeving in heel EU. België - Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) - Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december Zeer getrouwe weergave van de Europse regelgeving

8 2. Wettelijk Kader ivm Persoonsgegevens (vervolg) USA - Geen algemene privacy regelgeving, sectoral approach combinatie van regelgeving en zelf-regulatie (eg Safe Harbour principle). - Clinton adm.: "Framework for Global Electronic Commerce the private sector should lead, and companies should implement selfregulation in reaction to issues brought on by Internet technology. - Enkel ad hoc regelgeving (voorbeelden): the Video Privacy Protection Act (1988) the Cable Television Protection and Competition Act (1992) the Massachusetts Data Privacy Regulations (2010) - US Supreme court: Privacy = implicit constitutional right

9 2. Wettelijk Kader ivm Persoonsgegevens (vervolg) USA - Geen algemene privacy regelgeving, sectoral approach combinatie van regelgeving en zelf-regulatie (eg Safe Harbour principle). - Clinton adm.: "Framework for Global Electronic Commerce the private sector should lead, and companies should implement selfregulation in reaction to issues brought on by Internet technology. - Enkel ad hoc regelgeving (voorbeelden): the Video Privacy Protection Act (1988) the Cable Television Protection and Competition Act (1992) the Massachusetts Data Privacy Regulations (2010) - US Supreme court: Privacy = implicit constitutional right ROW Europese regelgeving is een toetssteen voor vele landen waar Privacy is gereglementeerd (!! Reglementering afdwingen!!)

10 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens 1. Definitie Persoonsgegevens : Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Voorbeelden: foto's, radiografieën, video- en filmbeelden, klankopnames, vingerafdrukken, individuele gedragingen (incl. Coockies zie Facebook), pincodes, bankrekeningnummer, telefoonnummers & -gesprekken... Dus niet: Bedrijfsinfo, technische gegevens, info niet mbt het individu,...

11 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) OPGELET: VERBOD OP VERW. GEVOELIGE PERS. GEGEVENS - Raciale / ethnische afkomst - politieke opvattingen - godsdientsige / levenbeschouwelijke overtuiging - lidmaatschap vakvereniging - sexueel leven - gezondheid - rechtbankgeschillen - strafrechtelijke sfeer (veroordleing, verdenking,...) Verbod wordt terzijde geschoven indien onder strikte voorwaarden van toezicht en gebruik!!

12 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) OPGELET: VERBOD OP VERW. GEVOELIGE PERS. GEGEVENS - Raciale / ethnische afkomst - politieke opvattingen - godsdientsige / levenbeschouwelijke overtuiging - lidmaatschap vakvereniging - sexueel leven - gezondheid - rechtbankgeschillen - strafrechtelijke sfeer (veroordleing, verdenking,...) Verbod wordt terzijde geschoven indien onder strikte voorwaarden van toezicht en gebruik!! UITZ: verwerking van persoonsgegevens voor persoonlijke of huishoudelijke activiteiten / staatsveiligheid / Krijgsmacht / (Gerechtelijk) politie

13 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) 2. Definitie Verwerking : elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens. => hoeft niet perse het aanleggen te zijn van een databank

14 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) 3. Verplichtingen voor de verwerker van de persoonsgegevens: 1 eerlijke en rechtmatige verwerking; 2 voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en verwerkt. 3 toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn [...] 4 nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt [...]; 5 in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is [...]. 6 verwerking moet voldoende technische en organisatorische waarborgen bieden qua bescherming van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens 7 Aangifte doen bij privacycommissie van de verwerking (tenzij uitzondering van KB vb VZW ledenadmin, loonadmin, toegangscontrole, beheer klanten & leveranciers, onderwijsinstellingen ivm admin leerlingen,...)

15 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) 4. Rechten van de betrokkene: 1 verkrijgen van naam & contactgegevens houder gegevens 2 informatie over de doeleinden van de verwerking 3 informatie van het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing; 4 informatie ivm het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben 5 Andere relevante informatie [er zijn uitzonderingen]

16 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) 5. Voorwaarden om te kunnen verwerken Gewone persoonsgegevens: 1 toestemming betrokkene (vaak in alg. Vw-den) 2 noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voorafgaande maatregelen daartoe 3 noodzakelijk om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie; 4 noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang betrokkene 5 noodzakelijk voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag; 6 noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking [...] mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene [...], niet zwaarder doorwegen.

17 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) 5. Voorwaarden om te kunnen verwerken Gewone persoonsgegevens: (vervolg) vb clausule: Ziekenhuisopname ( altijd gelijk aan medische gegevens)) Deze informatie van persoonlijke aard wordt u gevraagd door de beheerder van het ziekenhuis met het oog op een correcte behandeling van uw dossier en de facturatie van uw ziekenhuisopname. De Wet van tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verleent u toegang tot uw gegevens en geeft u het recht deze te corrigeren. Wedstrijdreglement [X] mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan [X] de houder is. De gegevens worden bewaard door [X] o.m. met het oog op commerciële promoties. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door [X] in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan [X]. De wet tot de bescherming van de privacy wordt gerespecteerd.

18 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) 5. Voorwaarden om te kunnen verwerken Medische Gegevens: 1 Specifieke schriftelijke toestemming 2 Noodzakelijk voor doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant, of het beheer van de gezondheidsdiensten handelend in het belang van de betrokkene EN de gegevens worden verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg; 3 Wanneer de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door de betrokkene zijn openbaar gemaakt; 4 Specifieke wettelijke verplichtingen (arbeidsrecht / Soc. Zek.) [...]

19 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) 5. Voorwaarden om te kunnen verwerken Medische Gegevens: (Vervolg) - Steeds verwerkt worden onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, tenzij mits schriftelijke toestemming / dringend gevaar / beteugeling strafr. inbreuk. + categorieën van personen die toegang hebben moeten duidelijk worden aangeduid + deze personen MOETEN gebonden zijn door geheimhouding (wettelijk / statuut / contract) + in geval van toestemmming bij geschrift, redenen van verwerking moeten vermeld worden - Medische gegevens moeten worden ingezameld bij de betrokkene tenzij absoluut niet anders kan (comateus / kind /...)

20 3. Toepassing Wet verw. Persoonsgegevens (vervolg) 5. Voorwaarden om te kunnen verwerken Medische Gegevens: (vervolg) vb clausule: AG Insurance inzake Europe Assistance - De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel de verzekeringsnemer, de verzekerden en de begunstigden te identificeren in het kader van het beheer van de overeenkomsten, met inbegrip van het beheer van de verzekeringen, kostenbeheer, de afwikkeling van de verwerking en eventuele geschillen. [...] - Elke persoon die zijn identiteit bewijst heeft het recht op inzage in de gegevens die over hem worden bewaard en heeft het recht de rechtzetting van zijn persoonsgegevens te eisen indien deze incorrect zijn. - Tenslotte heeft de verzekeringsnemer het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. - Om deze rechten uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en ondertekende aanvraag aan AG Insurance [...]. - De verzekeringsnemer geeft hierbij eveneens zijn toestemming aan de verzekeraar om zijn medische en/ of andere gevoelige persoonsgegevens voor zover dit nodig is, te verwerken voor de doeleinden zoals [hierboven] vermeld. Medische gegevens en/ of andere gevoelige gegevens worden steeds verwerkt onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Een lijst van de categorieën van personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens is consulteerbaar bij [...].

21 4. Concrete toepassing op Sensor Networking Sensor network Verwerking persoonsgegevens Nee Ja

22 4. Concrete toepassing op Sensor Networking Sensor network Verwerking persoonsgegevens Nee Ja Machine monitoring Vehicle monitoring & telemetrics Seismologic monitoring Animal Monitoring

23 4. Concrete toepassing op Sensor Networking Sensor network Verwerking persoonsgegevens Nee Ja Onderhevig aan privacy Nee Ja Machine monitoring Vehicle monitoring & telemetrics Seismologic monitoring Animal Monitoring

24 4. Concrete toepassing op Sensor Networking Sensor network Verwerking persoonsgegevens Nee Ja Onderhevig aan privacy Nee Ja Machine monitoring Vehicle monitoring & telemetrics Seismologic monitoring Animal Monitoring No Privacy Issue Battlefield networking

25 4. Concrete toepassing op Sensor Networking Sensor network Verwerking persoonsgegevens Nee Ja Onderhevig aan privacy Nee Ja gevoelige persoonsgegevens Machine monitoring Nee Ja Vehicle monitoring & telemetrics Seismologic monitoring Animal Monitoring Battlefield networking No Privacy Issue Privacy regulations Strict Privacy regul.

26 4. Concrete toepassing op Sensor Networking Sensor network Verwerking persoonsgegevens Nee Ja Onderhevig aan privacy Nee Ja gevoelige persoonsgegevens Machine monitoring Nee Ja Vehicle monitoring & telemetrics Battlefield networking Smart meters Medical monitoring Seismologic monitoring RFID traject ctrl Animal Monitoring RFID shopping No Privacy Issue Privacy regulations Strict Privacy regul.

27 Meer informatie Vragen?

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter;

Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere, Voorzitter; 1/39 Aanbeveling nr 04/2009 van 14 oktober 2009 Betreft: direct marketing en bescherming van persoonsgegevens (SE/2007/076) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op de

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 businesscase CLOUD COMPUTING & PRIVACY Het juridisch kader 2 3 4 5 6 7 8 Het gebruik van cloud diensten brengt met zich mee dat persoonsgegevens in de cloud staan. Dat geeft aanleiding tot vragen op

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY

CLOUD COMPUTING & PRIVACY 1 Als een onderwijsinstelling bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de databases met persoonsgegevens niet zelf uitvoert, maar door een cloud leverancier laat doen, dan noemt de wet dit bedrijf de bewerker.

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement.

behoeve van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement. Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Diagnostisch Centrum: DiaSana 2. Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Diagnostisch Centrum DiaSana 3. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode... 4 3.1 De sector... 4 3.2 Toepassing... 4 4. Beginselen

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR

ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR ROC Rivor 16 maart 2010 PRIVACYREGLEMENT ROC RIVOR ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen...3. 2. Begripsbepaling...3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Privacyreglement klanten KinderRijk. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Privacyreglement klanten KinderRijk. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens Aantal pagina s Pagina 1 van 63 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Privacyreglement klanten KinderRijk In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010 PRIVACYREGLEMENT STICHTING PRISMA Mei 2005 Evaluatie d.d. maart 2010 Privacyregelement/OnderzoekenVerantwoording/januari2007/ evaluatie maart 2010 is onderdeel van de Stichting Prisma ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie