Variantenonderzoek Ringweg Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Variantenonderzoek Ringweg Oost"

Transcriptie

1 Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op tracéniveau Beoordeling per variant De varianten naast elkaar gezet 1

2 Kader GVVP vormt kader voor RWO Buitenring Binnenring Invalsweg N445 N446 Engelendaal 2x1 A44 Ringweg West Circulatie Ringweg Oost centrum A4 Rijnlandroute N11 met varianten voor Ringweg Oost Kader Twee varianten circulatie centrum Morsweg N Z Morsweg Z N De variant met eenrichtingsverkeer Morsweg Z N biedt een betere interne bereikbaarheid en ontlasting van de Turfmarkt, doch daardoor ook een grotere verkeersdruk op Morsweg en Zijlsingel. Per saldo neemt de intensiteit daar wel af door het instellen van eenrichtingsverkeer. Weinig effect op RWO. 2

3 Te beoordelen: Tracévarianten Wat beoordelen? Nulplus P. Snoepweg Zijldijk Sumatrastraat Sumatrastraat/Zijldijk (1) en (2) Ringweg West Te beoordelen: uitvoeringsvormen Wat beoordelen? Basisprofiel: Specifieke punten: 2 rijstroken autoverkeer opstelstroken kruispunten vrij liggende fietspaden groenstroken waar mogelijk kruisingen hoofdfietsroutes ongelijkvloers of VRI Kanaalweg Hoge Rijndijk Gelijkvloers Tunnel + Brug Tunnel + Rotonde Sumatrastraat: Maaiveld Tunnel 3

4 Criteria op stedelijk niveau voor zover relevant voor Variantenonderzoek RWO Hoe beoordelen? Thema Bereikbaarheid Beoordelingscriterium Logische ringstructuur centrum Leiden Afname verkeersdruk centrum Leiden Afname verkeersdruk Engelendaal Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen NO 2 en fijn stof Verbetering luchtkwaliteit Minder panden in hogere geluidklassen (> 58 db) Geen toename verkeersprestatie in stedelijk gebied (afgelegde kilometers) Hoe beoordelen? Criteria op tracéniveau RWO (1) Thema Bereikbaarheid Beoordelingscriterium Goede doorstroming op ringweg acceptabele afwikkeling op kruispunten minimale hinder door scheepvaartverkeer Goede ontsluiting omliggende woonwijken Geen sluipverkeer door woonwijken Goede ontsluiting omliggende bedrijventerreinen Kruisingen met hoofdfietsroutes bij voorkeur ongelijkvloers, minimaal beveiligd met VRI Geen beperkingen voor openbaar vervoer 4

5 Hoe beoordelen? Criteria op tracéniveau RWO (2) Thema Woon- en leefmilieu Beoordelingscriterium Geen overschrijding normen NO 2 en fijn stof Geluidniveau op gevel: nieuwe situaties: < 48 db reconstructies: toename < 2 db Geen barrièrewerking in woongebieden Geen visuele hinder / goede ruimtelijke inpassing Secundair, kan rol spelen bij gelijkwaardige varianten Beperking hinder in bouwperiode Hoe beoordelen? Criteria op tracéniveau RWO (3) Thema Natuurlijk milieu Beoordelingscriterium Geen aantasting waardevolle ecologische gebieden Geen aantasting waardevolle archeologische objecten Vermijden negatieve effecten op bodem en water Op ecologie en archeologie is een quick scan uitgevoerd. Zij blijken niet onderscheidend en geen knelpunten op te leveren. De aspecten bodem en water spelen vooral bij tunnels en komen aan de orde bij de uitwerking. 5

6 Hoe beoordelen? Criteria op tracéniveau RWO (4) Thema Ruimtelijke ordening en Economie Beoordelingscriterium Vermijden sloop (goede) woningen Vermijden sloop/uitplaatsing bedrijven Bijdrage aan gebieds(her)ontwikkeling Vermijden negatieve effecten recreatie (jachthaven) Tijdwinst goederenvervoer (zie bereikbaarheid) Hinder voor goederenvervoer tijdens bouw (secundair) Kosten Kosten van realisatie van de ringweg Kosten van verwerving van gronden (Financiering hier niet behandeld) Beoordeling GVVP-niveau Indikking varianten Het verkeersonderzoek wijst uit, dat varianten Nulplus (Persant Snoepweg N446 N445) en Ringweg West niet voldoen aan de functionele eisen van een binnenring voor Leiden. Zij bieden geen oplossing, zorgen voor veel verkeersdruk en overlast in Leiderdorp en vallen daarom af. Bij de verdere beoordeling worden deze varianten niet meer meegenomen. De volgende varianten blijven over. Zijldijk Sumatrastraat Sum./Zijldijk (1) Sum./Zijldijk (2) maaiveld of tunnel 6

7 Beoordeling per variant Eerste vereenvoudiging vooraf Kruising RWO Hoge Rijndijk tunnel + brug Kanaalweg heeft voorkeur qua capaciteit autoverkeer Tunnel in Hoge Rijndijk (onder kanaal door) vraagt teveel ruimtebeslag (afslaand verkeer) Tunnel + rotonde vraagt veel ruimte op Kanaalweg en leidt tot meer milieuoverlast op Kanaalweg door forse intensiteitstoename tussen Hoge Rijndijk en rotonde (van naar mvt/etm) Gelijkvloerse oplossing heeft onvoldoende capaciteit, is mogelijk een optie in combinatie met geheel ongelijkvoers afwikkelen langzaam verkeer Nader te onderzoeken! Beste optie voor fietsers? De varianten zijn vooralsnog vergeleken op basis van een tunnel + brug bij Hoge Rijndijk Beoordeling per variant (vervolg) Tweede vereenvoudiging vooraf Het GVVP-pakket leidt tot een (forse) afname van de verkeersintensiteiten in het centrum van Leiden Het GVVP-pakket leidt tot een (beperkte) afname van de verkeersdruk op de Engelendaal Het GVVP-pakket leidt tot een afname van het aantal voertuigkilometers in het stedelijk gebied (binnen buitenring) Het GVVP-pakket leidt tot een afname van de geluidhinder in het stedelijk gebied (minder panden met geluidbelasting > 58 db) De verschillen tussen de 5 varianten op deze aspecten zijn relatief klein. Deze effecten worden daarom niet telkens herhaald! 7

8 Beoordeling per variant (vervolg) Derde vereenvoudiging vooraf Ten zuiden van de Nieuwe Rijn hebben de 5 varianten hetzelfde tracé Alle varianten kruisen de Hoge Rijndijk op dezelfde wijze De intensiteitsverschillen tussen de varianten zijn klein Etmaalintensiteit nabij Hoge Rijndijk varieert tussen ca en motorvoertuigen in 2020; bij niet aanleggen Rijnlandroute: ca mvt/etmaal De varianten RWO zijn op dit deel niet onderscheidend De afweging kan zich richten op het noordelijke deel van het tracé Wel zijn er aandachtspunten! Conclusies en aandachtspunten RWO ten zuiden van Nieuwe Rijn Reconstructie Lammenschansplein gewenst na aanleg Rijnlandroute, maar dit heeft geen prioriteit Ongelijkvloerse kruising RWO met spoorlijn gewenst Opheffing (soms gedeeltelijk) van enkele ondergeschikte kruispunten levert geen knelpunten op m.b.t. ontsluiting aanliggende wijken en bedrijventerreinen Normen luchtkwaliteit worden niet overschreden; op dit punt minimale verschillen tussen de varianten Toename geluidhinder < 2dB en goed te compenseren (bv. stil asfalt), ook bij eventueel uitstel Rijnlandroute Uitstel Rijnlandroute heeft negatief effect op verkeersafwikkeling kruising Hoge Rijndijk en op oversteekbaarheid 8

9 Conclusies en aandachtspunten RWO ten zuiden van Nieuwe Rijn (vervolg) Kruisingen fietsroutes (bij spoorlijn, J. Caesarbrug, Hoge Rijndijk) zijn aandachtspunten in het definitieve ontwerp, daar ongelijkvloerse oplossingen lastig te realiseren of zeer kostbaar zijn * Geen toename barrièrewerking door ligging langs kanaal Visuele hinder Kanaalweg kan worden beperkt door zorgvuldige inpassing tunnel Tunnel gaat ten koste van deel groenstrook langs Kanaalweg Veel overlast tijdens aanleg tunnel onder Hoge Rijndijk; gelijkvloerse oplossing geeft veel minder overlast tijdens bouw Geen ruimte meer voor opstelstrook openbaar vervoer op Hoge Rijndijk * Diverse suggesties fietsverkeer Hoge Rijndijk ingediend Beoordeling tracévarianten ten 9

10 Variant Zijldijk Bereikbaarheid Goed tracé tot aan Rietschans (gestrekt tracé, vlotte doorstroming) Lastige passage Rietschans Engelendaal Willem de Zwijgerlaan: kruispunten tot aan capaciteit belast in spitsuren en risico opening Zijlbrug Zijlkwartier Leiderdorp niet bereikbaar vanaf RWO Geen verbinding RWO - De Waard - Sumatrastraat om sluipverkeer te voorkomen Verbetering ontsluiting De Waard en Baanderij Ongelijkvloerse kruising fietsroute Lage Rijndijk Ruimte reserveren op Engelendaal voor HOV Leiderdorp Leiden CS mvt/etmaal Variant Zijldijk Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming traject De Waard Traject De Waard visueel goed in te passen Geluidwerende voorziening langs Zijldijk nodig; kans op visuele hinder Knelpunt geluidhinder Rietschans (+ 4 db) Nader onderzoek geluidhinder Driegatenbrug Minimale barrièrewerking door ligging langs kanaal (Veel overlast tijdens aanleg tunnels rond Hoge Rijndijk en Zijldijk) 10

11 Variant Zijldijk Ruimtelijke ordening en Economie Sloop alle bedrijfspanden De Waard langs kanaal en 1 of 2 panden Baanderij noodzakelijk (uitgaande van handhaving groenstrook) * Geen sloop woningen (behoudens enkele bedrijfswoningen) Verplaatsing school Rietschans mogelijk noodzakelijk RWO kan aanzet geven tot herontwikkeling De Waard Tijdelijke beperking functie jachthaven (tijdens aanleg tunnel) (Forse hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnels (incl. vaarroute)) Kosten Investering: 135 miljoen ** Verwerving: miljoen * Weg kan bij gelijkvloerse kruising Hoge Rijndijk in groenstrook worden gelegd minder sloop, meer visuele hinder Waardeiland ** Bij tunnel + brug Hoge Rijndijk Variant Sumatrastraat (maaiveld) Bereikbaarheid Uitstekende ringstructuur (trekt veel verkeer aan) Combinatie met functie wijkontsluiting De Kooi beperkt vlotte doorstroming, evenals opening Sumatrabrug Betere ontsluiting De Kooi van en naar het zuiden, doch mvt/etmaal enige beperking interne bereikbaarheid (minder bewegingen van en naar ringweg toegestaan) Zorgvuldige circulatie De Kooi om sluiproutes te voorkomen De Waard beter bereikbaar Geringe verbetering bereikbaarheid Baanderij (vanuit zuidelijke richting via Lage Rijndijk) Fietsroute Lage Rijndijk kruist RWO gelijkvloers (VRI) aantal kruispuntbewegingen beperken, waardoor Lage Rijndijk minder goed bereikbaar voor autoverkeer Route OV Sumatrastraat Lage Rijndijk moet worden gewijzigd 11

12 Variant Sumatrastraat (maaiveld) Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Relatief hoge waarden NO 2 en PM 10 in Sumatrastraat Toename geluidniveau Sumatrastraat 5-6 db; compensatie moeilijk te realiseren Forse barrièrewerking en visuele hinder in De Kooi Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming De Waard Traject De Waard langs kanaal visueel goed in te passen Doorsteek De Waard zo noordelijk mogelijk om overlast Zeeheldenbuurt te voorkomen (Beperkte overlast tijdens bouw in De Kooi) Variant Sumatrastraat (maaiveld) Ruimtelijke ordening en Economie Sloop ca. 10 bedrijfspanden De Waard Sloop 28 woningen Sumatrastraat en hoek Lage Rijndijk RWO kan aanzet geven tot herontwikkeling De Waard (Hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnel Hoge Rijndijk) Kosten Investering: 95 miljoen * Verwerving: miljoen * bij tunnel + brug Hoge Rijndijk 12

13 Variant Sumatrastraat (tunnel) Bereikbaarheid Uitstekende ringstructuur Goede doorstroming door tunnels Betere ontsluiting De Kooi van en naar het zuiden, doch interne circulatie moet worden aangepast door ruimtebeslag bij tunnelmond Zorgvuldige circulatie De Kooi om sluiproutes te voorkomen De Waard beter bereikbaar Geen verbetering bereikbaarheid Baanderij Veilige fietsroute Lage Rijndijk (26.500) mvt/etmaal Variant Sumatrastraat (tunnel) Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Tunnelmond Sumatrastraat mogelijk knelpunt luchtkwaliteit en geluidhinder Minder verkeersdruk Sumatrastraat ten zuiden van tunnelmond -> afname barrièrewerking Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming De Waard Traject De Waard langs kanaal visueel goed in te passen Tunnelmond De Waard vraagt veel ruimte tracé komt dichtbij groenzone Zeeheldenbuurt (Veel overlast tijdens aanleg tunnel Sumatrastraat) 13

14 Variant Sumatrastraat (tunnel) Ruimtelijke ordening en Economie Sloop bedrijfspanden De Waard Sloop ten minste 28 woningen Sumatrastraat en hoek Lage Rijndijk (wellicht meer door slechte grond c.q. slechte staat woningen) RWO kan aanzet geven tot herontwikkeling De Waard en De Kooi (Forse hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnels) Kosten Investering: 180 miljoen * Verwerving: miljoen Tunnel Sumatrastraat: technische en financiële risico s nader te onderzoeken! * bij tunnel + brug Hoge Rijndijk Variant Sumatrastraat / Zijldijk (1) Bereikbaarheid Matige ringstructuur door splitsing hoofdroutes Lastige passage Rietschans Engelendaal Willem de Zwijgerlaan: kruispunten zwaar belast in spitsuren en risico opening Zijlbrug, reservering ruimte HOV-as Combinatie met functie wijkontsluiting De Kooi beperkt vlotte doorstroming, evenals opening Sumatrabrug / Spanjaardsbrug Betere ontsluiting De Kooi in zuidelijke richting, doch enige beperking interne circulatie mvt/etmaal Zorgvuldige circulatie De Kooi om sluiproutes te voorkomen De Waard beter bereikbaar Verbetering bereikbaarheid Baanderij vanuit zuiden Fietsroute Lage Rijndijk kruist RWO gelijkvloers (VRI); aantal kruispuntbewegingen beperken, waardoor Lage Rijndijk minder goed bereikbaar voor autoverkeer Route OV over Lage Rijndijk moet worden gewijzigd 14

15 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (1) Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Compensatie nodig geluidhinder Rietschans (+3 db), Zijldijk (+4 db), Lage Rijndijk (+4 db) en Sumatrastraat (+3 db) Nader onderzoek geluidhinder Driegatenbrug Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming De Waard Traject De Waard langs kanaal visueel goed in te passen Toename barrièrewerking in Sumatrastraat (Beperkte overlast tijdens aanleg) Variant Sumatrastraat / Zijldijk (1) Ruimtelijke ordening en Economie Sloop ca.10 bedrijfspanden De Waard en 1 of 2 panden Baanderij Geen sloop woningen (behoudens enkele bedrijfswoningen) Verplaatsing school Rietschans mogelijk noodzakelijk RWO geeft mogelijk aanzet tot herontwikkeling De Waard (Hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnel Hoge Rijndijk) Kosten Investering: 105 miljoen * Verwerving: miljoen * bij tunnel + brug Hoge Rijndijk 15

16 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (2) Bereikbaarheid Matige ringstructuur door splitsing hoofdroutes Goede afwikkeling Rietschans mogelijk door gebruik bypass Combinatie met functie wijkontsluiting De Kooi beperkt vlotte doorstroming, evenals opening Sumatrabrug / Spanjaardsbrug Betere externe ontsluiting De Kooi vanuit zuiden, doch enige beperking interne bereikbaarheid mvt/etmaal Zorgvuldige circulatie De Kooi om sluiproutes te voorkomen De Waard beter bereikbaar Verbetering ontsluiting Baanderij naar zuiden toe Fietsroute Lage Rijndijk kruist RWO gelijkvloers (VRI); aantal kruispuntbewegingen beperken, waardoor Lage Rijndijk minder goed bereikbaar voor autoverkeer Route OV over Lage Rijndijk moet worden gewijzigd Variant Sumatrastraat / Zijldijk (2) Woon- en leefmilieu Geen overschrijding normen luchtkwaliteit in 2020 Compensatie nodig geluidhinder Rietschans (+ 3 db), Zijldijk (+ 3 db), Lage Rijndijk (+ 3 db) en Sumatrastraat (+ 4 db) Nader onderzoek geluidhinder Driegatenbrug Toename barrièrewerking in Sumatrastraat Geluidniveau Waardeiland < 48 db bij afscherming De Waard Traject De Waard visueel goed in te passen (Beperkte overlast tijdens aanleg) 16

17 Variant Sumatrastraat / Zijldijk (2) Ruimtelijke ordening en Economie Sloop ca.10 bedrijfspanden De Waard Geen sloop woningen (behoudens enkele bedrijfswoningen) RWO geeft mogelijk aanzet tot herontwikkeling De Waard (Hinder goederenvervoer tijdens aanleg tunnel Hoge Rijndijk) Kosten Investering: 105 miljoen * Verwerving: miljoen * bij tunnel + brug Hoge Rijndijk Overzicht belangrijkste aspecten (1) Variant Zijldijk Behoorlijke ring, goede doorstroming tot Rietschans, matige doorstroming Rietschans, veilige fietsroute Lage Rijndijk, bedrijventerreinen beter bereikbaar. Geen knelpunten luchtkwaliteit, knelpunten geluidhinder beheersbaar, geen toename barrièrewerking, weg visueel goed inpasbaar. Sloop panden De Waard, mogelijke aanzet tot herontwikkeling. Kosten: miljoen (bij tunnel/brug Hoge Rijndijk). 17

18 Overzicht belangrijkste aspecten (2) Variant Sumatrastraat maaiveld Zeer goede ring, matige doorstroming, gelijkvloerse kruising fietsroute Lage Rijndijk, De Waard beter bereikbaar, risico sluipverkeer De Kooi, wijziging routering OV noodzakelijk. Geen overschrijding normen luchtkwaliteit, relatief veel emissies / geluidhinder / forse barrièrewerking Sumatrastraat. Sloop panden De Waard en woningen Sumatrastraat, mogelijke aanzet tot herontwikkeling De Waard. Kosten: miljoen (bij tunnel/brug Hoge Rijndijk) Overzicht belangrijkste aspecten (3) Variant Sumatrastraat tunnel Zeer goede ring, goede doorstroming, ongelijkvloerse kruising fietsroute Lage Rijndijk, De Waard beter bereikbaar, risico sluipverkeer De Kooi. Geen overschrijding normen luchtkwaliteit, ingreep met mogelijk grote gevolgen voor De Kooi (technisch lastige opgave). Sloop panden De Waard en (mogelijk vele) woningen Sumatrastraat, mogelijke aanzet tot herontwikkeling De Waard en De Kooi. Kosten: miljoen (bij tunnel/brug Hoge Rijndijk) 18

19 Overzicht belangrijkste aspecten (4) Variant Sumatrastraat / Zijldijk tegen klok in Matige ring, slechte doorstroming (bruggen, Rietschans), gelijkvloerse kruising fietsroute Lage Rijndijk, De Waard beter bereikbaar, risico sluipverkeer De Kooi, wijziging routering OV noodzakelijk Geen overschrijding normen luchtkwaliteit, wel enige knelpunten geluidhinder, toename barrièrewerking Sumatrastraat Sloop panden De Waard, mogelijke aanzet tot herontwikkeling. Kosten: miljoen (bij tunnel/brug Hoge Rijndijk) Overzicht belangrijkste aspecten (5) Variant Sumatrastraat / Zijldijk met klok mee Matige ring, slechte doorstroming (bruggen), behoorlijke afwikkeling op Rietschans, gelijkvloerse kruising fietsroute Lage Rijndijk, De Waard beter bereikbaar, risico sluipverkeer De Kooi, wijziging routering OV noodzakelijk Geen overschrijding normen luchtkwaliteit, wel enige knelpunten geluidhinder, toename barrièrewerking Sumatrastraat (sterker dan bij tegen klok in ) Sloop panden De Waard, mogelijke aanzet tot herontwikkeling. Kosten: miljoen (bij tunnel/brug Hoge Rijndijk) 19

20 Risico s Ringweg Oost Uitplaatsing bedrijven lukt niet (geen vervangende ruimte) Financiering komt niet rond Rijnlandroute komt er niet of te laat groter risico voor GVVP dan voor RWO Leiden en Leiderdorp worden het niet eens Niet op tijd klaar door lange procedures 20

Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008

Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008 Variantenonderzoek Ringweg Oost Eindrapport - concept 20 mei 2008 1 Inhoud Blz. Varianten 3 Beoordelingscriteria 14 Beoordeling 20 Afweging en conclusies 43 Het voorliggende rapport, bestaande uit een

Nadere informatie

Ringweg Oost, 7 e atelier. Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008

Ringweg Oost, 7 e atelier. Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008 Ringweg Oost, 7 e atelier Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008 Milieuonderzoek: geluid en lucht Berekening van geluidbelasting en luchtkwaliteit aan de gevels van milieugevoelige bebouwing Vertrekpunt

Nadere informatie

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Eerste beoordeling Werkt de variant? Indicatie van verkeerseffecten Kan de variant? Technische en ruimtelijke inpassing Indicatie verkeerseffecten

Nadere informatie

ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1

ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1 ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1 Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ringweg Oost Ringweg (RWO), beeldenboek Oost (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli 2013 Oplossingsrichtingen In dit document vindt u de volgende informatie als achtergrond voor de derde AggloLAB sessie op 11 juli 2013: 1. Een overzicht van

Nadere informatie

Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost. Referentie Ontwerp juni Leiden

Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost. Referentie Ontwerp juni Leiden Ringweg Oost Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost Referentie Ontwerp juni 2012 Leiden Inhoudsopgave Inhoudsopgave pag. 02 Inleiding pag. 03 Oude luchtfoto s pag. 04 Deelgebieden Ringweg Oost pag.

Nadere informatie

Verkeerskundige gevolgen

Verkeerskundige gevolgen Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp Analyse en beoordeling Datum 30 oktober 2008 LDP080 soh Concept 1.0 Kenmerk Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Leiderdorp Titel rapport Kenmerk

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Oude Spoorbaan Bespreking met klankbordgroep 8 september 2015 Agenda Inleiding / Doel van deze avond: - Inventarisatie van reacties - Eerste beantwoording

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 13 december 2013 Input Raadsleden Ideeën van de Raadsleden meegenomen in de scenario s

Nadere informatie

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan 5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan Beschrijving In de huidige situatie is hier een rotonde. De capaciteit van de rotonde wordt uitgebreid door het aanleggen van een bypass: er ontstaat

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d.

Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d. B&W-nr.: 05.1047 d.d. 20-09-2005 Onderwerp Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d. 27 juli 2005 BESLUITEN

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Belangstelling: ca. 30 personen (vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangstellenden)

Belangstelling: ca. 30 personen (vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangstellenden) Verslag van de bijeenkomst voor bewonersorganisaties over Ringweg Oost / Tracé door Leiderdorp, gehouden op 2 juli 2009 in het gemeentehuis van Leiderdorp Aanwezig: Namens gemeente Leiden: Willem Homan

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Verkeerseffecten structuurvarianten

Verkeerseffecten structuurvarianten Rembrandtlaan Veghel 1 Verkeerseffecten structuurvarianten Eerst een stapje terug hoe ziet de (verkeer)structuur van Veghel eruit? Figuur: Ontwikkelingen Veghel Figuur: Wegencategorisering Veghel De A50

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

GVVP Leiden. Variantenonderzoek Ringweg Oost

GVVP Leiden. Variantenonderzoek Ringweg Oost GVVP Leiden Variantenonderzoek Ringweg Oost Verkeersanalyses Status: definitief Leiden, 21 mei 2008 Versie 6 INHOUD BLZ. 1. Inleiding 3 2. Scope en aanpak 6 3. Autonome ontwikkeling 12 4. Verkeerskundige

Nadere informatie

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid 1 Alternatief 1A doortrekken Bentwoudlaan tot Hoogeveenseweg 25 tot 30 miljoen excl. BTW Bereikbaarheid Greenport = goed: Met name goed voor Greenport, snelle verbinding naar A12 en A20. Met doortrekken

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid!

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie VI) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 22 september 2014 Onderwerpen Inleiding Korte terugblik

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Lewenborg/Ulgersmaborg - Kardinge/Ulgersmaborg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Woensdag 15 oktober 2008 Programma Opening + aanleiding Gedeputeerde Bleker Stand van zaken/studie Jeroen Veltman

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Oude Spoorbaan Presentatie informatieavond 27 augustus 2015 Programma Inleiding Aanleiding / waar staan we in het (besluitvormings)proces Doel van

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA)

Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA) Memo Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA) De SOK is slechts in concept beschikbaar en kan nu niet behandeld worden.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Reconstructie Brede Hilledijk Kenmerk 21221394 1. Aanleiding De reconstructie van de Brede Hilledijk is noodzakelijk om een betere verbinding te krijgen tussen

Nadere informatie

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel

7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel 7. De plannen De bovenstaande doelen, uitgangspunten, wensen en (wettelijke) eisen zijn vertaald naar daadwerkelijke plannen. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om invulling te geven de doelen en wensen,

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten hulpmiddel voor ontwerpers en beleidsmakers

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. 7 oktober 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. 7 oktober 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren 7 oktober 2015 Korte terugblik op Zeef 1 Startbeslissing minister op basis van voorgeschiedenis Geen autosnelweg, blijft 70/80 km/uur. Bestaand tracé N65, geen nieuwe rondweg.

Nadere informatie

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Op 12 september 2012 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan IVVP. Hierin is besloten linksaf-stroken te

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie

Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie Verkenning Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie Presentatie aan Commissieleden 4 september 2013 AMBITIEDOCUMENT Onderwerpen Ambitiedocument:

Nadere informatie

De Korte Vliet variant

De Korte Vliet variant De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later In de regio Holland Rijnland moeten nieuwe woningen, bedrijfslocaties en infrastructuur

Nadere informatie

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 1 ONTWERP TERREININRICHTING 2 3 HERKOMST LEERLINGEN Herkomst leerlingen 4 VIJF MOGELIJKE ROUTES VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS 5 MAATREGELEN ROUTE 1: STOOFWEG EN STOOFBRUG 6

Nadere informatie

Snelfietsroute Sittard - Maastricht

Snelfietsroute Sittard - Maastricht Snelfietsroute Sittard - Maastricht Quick scan tracé Meerssen Albert Erhardt Agenda 1. Korte terugblik en vraagstelling 2. Mogelijke tracé s 3. Beoordeling van de tracés Oost en West 4. Voorkeursvariant

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V)

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V) Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! Februari 2014 Onderwerpen Proces Ambitiedocument

Nadere informatie

Opgesteld door Sjoerd Vogels

Opgesteld door Sjoerd Vogels Directie Grondgebied Projecten- en Interimmanagement Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling Aan Projectteam Knoop Lent Datum 11 juni 2013 Opgesteld door Sjoerd Vogels Extra afschriften voor Gerben Siebenga,

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r D Heule 25 4306 EA Nieuwerkerk T: 06-15020662 E: robvermeer@zeelandnet.nl Bunderhof 1 en 2 Verkeersonderzoek inleiding Ten behoeve van de ontsluiting van het woningbouwplan

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Kardinge/Ulgersmaborg - Beijum-Zuid/Hunze-Beijum-Noord/Hunze-Groningerweg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Donderdag 10 april 2008 Programma Opening + aanleiding Provinciesecretaris Bolding

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd Raadsinformatieavond Hier 23 juni komt 2015 ook tekst Hier komt tekst Aanleiding (juli 2014) 1. Planstudie Ring Utrecht Welke mogelijkheden geeft reconstructie knooppunt

Nadere informatie

Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen

Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen Datum Donderdag 11 juli 2013 Locatie Scheltemacomplex te Leiden Bijlage(n) Terugkoppeling AggloLAB sessie 3 Op donderdag 11 juli vond de derde AggloLAB bijeenkomst

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

1. De kruising van de diverse fietspaden met de Haak om Leeuwarden is vastgelegd binnen het ontwerp van de Haak.

1. De kruising van de diverse fietspaden met de Haak om Leeuwarden is vastgelegd binnen het ontwerp van de Haak. BIJLAGE 1 Het Fietsnetwerk Bij de vormgeving en kenmerken van dit netwerk is onderscheid gemaakt naar de functie ervan en het gebruik. Het fietsennetwerk bestaat uit hoofdfietsroutes, secundaire fietsroutes

Nadere informatie

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Definitief Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links Datum 28 maart 2012 Kenmerk BBW002/Wrd/0006 Eerste versie 21 oktober 2011

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 28 april 2005 Agendapunt : 08 Onderwerp : Oversteekplaats Stationsweg te Geertruidenberg Datum : 23 maart 2005 A.

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Voorlopig Ontwerp Ringweg Oost

Voorlopig Ontwerp Ringweg Oost Projectnummer: Projectmanager: Harry Devilee Ambtelijk opdrachtgever: Programmamanager Bereikbaarheid, Chris de Vor Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie Robert Strijk

Nadere informatie

Toekomst Westplein 21/05/2012

Toekomst Westplein 21/05/2012 Toekomst Westplein 21/05/2012 Programma 20:00 Een ontwikkelvisie? De ontwikkelvisie! 20:30 Stand van zaken rondom besluitvorming ontwikkelvisie en modellen vanuit de gemeente 20:45 Ambitie Ontwikkelgroep

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking 1 Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking Memo betreft Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking revisie 01 memonr. 2010.24 aan Peter Hopman Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Kentekenonderzoek N206

Kentekenonderzoek N206 Kentekenonderzoek N206 Aanleiding De doorstroming op de N206 en daarmee de bereikbaarheid van Leiden en de Regio- laat ernstig te wensen over. Mede als gevolg van de gebrekkige doorstroming op deze route

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn. Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek

Alphen aan den Rijn. Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek Alphen aan den Rijn Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek Alphen aan den Rijn Steekterpoort aanvullend akoestisch onderzoek projectnummer: datum: 104.14721.00 30032010 opdrachtleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie

Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Drachten Ureterp 1 2 Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie 3 4 Donkerbroek 5 Oosterwolde Appelscha Projectnota/MER N381 Drachten - Drentse grens Oplegnotitie Datum: 1 augustus 2003

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie