SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V."

Transcriptie

1 ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan XX Amsterdam

2 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder 4 3. Halfjaarbericht Balans per 30 juni Winst- en verliesrekening over de periode 28 mei 2013 tot en met 30 juni Kasstroomoverzicht over de periode 28 mei 2013 tot en met 30 juni 2014 ` Toelichting op het halfjaarbericht 12

3 3 1. KERNCIJFERS Kerncijfers 28 mei juni 2014 Direct resultaat Per participatie in EUR *) juni 2014 Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie in EUR Handelswaarde per participatie in EUR**) Uitgekeerd dividend per uitgegeven certificaat ***) 387 *) Afgezet tegen de nominale waarde van per certificaat tegen een gemiddeld aantal geplaatste certificaten van 555. **) De Beheerder stelt op elke Waarderingsdatum de Handelswaarde van een Certificaat vast. Het doel van de Handelswaarde is om een indicatie van de waarde van een Certificaat te geven ten behoeve van de handel op de secundaire markt van de Certificaten. ***) In december 2013 is er per uitgegeven certificaat 225 uitgekeerd. In juni 2014 is er per certificaat 162 uitgekeerd.

4 4 2. VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de periode 28 mei 2013 tot en met 30 juni Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is op 28 mei 2013 opgericht door de initiatiefnemer Annexum Beheer B.V. Het eerste statutaire boekjaar loopt van 28 mei 2013 tot en met 31 december Doelstelling De doelstelling van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is het beleggen van haar vermogen zodanig dat de risico s daarvan worden gespreid, teneinde de Certificaathouders in de opbrengst te doen delen, met inachtneming van de eisen voortvloeiend uit de status van Fiscale Beleggingsinstelling. Directie Per 28 mei 2013 is Annexum Beheer B.V. bestuurder van het fonds en worden alle beheeractiviteiten door Annexum Beheer B.V. uitgevoerd. Wet op het financieel toezicht Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht ('Wft'). Annexum Beheer B.V., de beheerder van Supermarkt Beleggingsfonds B.V., is geregistreerd bij de AFM en heeft een vergunning op grond van de Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Het prospectus Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is opgesteld in overeenstemming met hoofdstuk 5.1 van de Wft. Het prospectus is goedgekeurd door de AFM op 8 mei Resultaten Supermarkt Beleggingsfonds B.V. heeft over de periode van 28 mei 2013 tot en met 30 juni 2014 een resultaat behaald na belastingen van negatief. Het negatieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt door eenmalige afwaardering van de initiële aankoopkosten van het vastgoed ( ) en van de initiële kosten bij oprichting van het fonds ( ). Direct resultaat Over de periode van 28 mei 2013 tot en met 30 juni 2014 heeft Supermarkt Beleggingsfonds B.V. een positief direct resultaat (resultaat inclusief periodieke rentelasten) behaald van Hieronder is het directe resultaat nader gespecificeerd: Huuropbrengst Exploitatielasten (98.810) Rentekosten ( ) Beheerkosten (36.546) Overige bedrijfslasten (16.858) Direct resultaat Indirect resultaat Over de periode van 28 mei 2013 tot en met 30 juni 2014 heeft Supermarkt Beleggingsfonds B.V. een negatief indirect resultaat behaald van Hier onder is het indirecte resultaat nader gespecificeerd:

5 5 Oprichtings- en structureringskosten (initiële kosten) ( ) Ongerealiseerde waardeverandering *) ( ) Amortisatie financieringskosten (8.000) Indirect resultaat ( ) * Doordat aankoopkosten bij initiële opname worden geactiveerd binnen het vastgoed, maar door de waardering op balansdatum op marktwaarde, via de herwaardering van het vastgoed indirect ten laste wordt gebracht van het resultaat. Het negatieve effect van de aankoopkosten betrof De marktwaarde van het vastgoed is per 30 juni hoger dan de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief aankoopkosten). Handelswaarde De Beheerder stelt op elke Waarderingsdatum (in beginsel uiterlijk de vijfde werkdag van elk kwartaal) de Handelswaarde van een Certificaat vast. Het doel van de Handelswaarde is om een indicatie van de waarde van een Certificaat te geven ten behoeve van de handel op de secundaire markt van de Certificaten. De Handelswaarde zal worden vastgesteld door een Discounted Cashflow (DCF) waardering toe te passen op alle vermogenswaarden van het Vastgoedfonds. Waar mogelijk zullen relevante invoervariabelen van de DCF waardering worden getoetst door een externe deskundige. De Beheerder is, afhankelijk van de marktomstandigheden, bevoegd de Handelswaarde middels een opslag of afslag op de Intrinsieke waarde bij te stellen. De Handelswaarde zal worden gecorrigeerd voor afschrijvingen. Door het verschil in waarderingsmethodiek zal de Handelswaarde kunnen afwijken van de Intrinsieke waarde. Per 30 juni 2014 was de Handelswaarde per certificaat. Intrinsieke waarde Op 30 juni 2014 bedraagt het eigen vermogen Het aantal uitstaande participaties bedraagt De intrinsieke waarde per participatie is Het verloop van het eigen vermogen over de periode 28 mei 2013 en 30 juni 2014 is als volgt: Eigen vermogen Stand per 28 mei Emissie Resultaat over periode 28 mei 2013 tot en met 30 juni2014 ( ) (Interim) dividend december 2013 *) (91.575) (Interim) dividend juni 2014 *) ( ) Stand per 30 juni *) Uitkering Supermarkt Beleggingsfonds B.V. keert tweemaal per jaar uit, te weten in juni en december van elk jaar. Eind december 2013 hebben 407 certificaten een dividend uitkering ontvangen van bruto 225 per certificaat. Hierop is door Supermarkt Beleggingsfonds B.V. 15% dividendbelasting ingehouden, de netto uitkering bedroeg derhalve 191,25 per certificaat. Medio juni 2014 hebben certificaten een dividend uitkering ontvangen van bruto 162,- (netto: 137,70) per certificaat. Financiering De totale hypothecaire financiering die het fonds bij de FGH Bank heeft aangetrokken bedroeg 6,5 miljoen. Hiervan heeft 5,0 miljoen een looptijd van 5 jaar met een vast rentepercentage van 4,09%. Daarnaast is er een overbruggingsfinanciering van totaal 1,5

6 6 miljoen aangetrokken. Deze kent een variabel rentepercentage tegen 3 maands Euribor tarief, verhoogd met een opslag van 3,80%. Eind januari 2014 is er op de overbruggingsfinanciering 0,5 miljoen afgelost. De overbruggingsfinanciering heeft een looptijd tot 1 december Solvabiliteit De solvabiliteit, zijnde de verhouding tussen het eigen vermogen van 4,2 miljoen en het totaal vermogen van 10,7 miljoen van het fonds, is circa 40%. Aankoop vastgoed Op 29 juli 2013 zijn de eerste twee supermarktlocaties aangekocht. De eerste in Panningen aan het Pastoor Huijbenplein. Het betreft een Lidl supermarkt, een viertal dagwinkels en een bovenwoning. De koopsom bedroeg kosten koper. Het vastgoed heeft een oppervlakte van circa m2. De totale huurstroom bedraagt circa De huurovereenkomst met Lidl Nederland Gmbh loopt tot 1 november De tweede supermarktlocatie is in Pernis aan de G.A. Soetemanweg. Huurder is Plus Vastgoed B.V. welke een huurcontract heeft tot 1 februari De koopsom bedroeg circa kosten koper. De jaarlijkse huurstroom bedraagt circa De supermarkt heeft een oppervlakte van circa m2. Op 23 december 2013 de derde supermarktlocatie in Maasland aan de Huis te Veldelaan aangekocht. De koopsom bedroeg circa kosten koper. Huurder is Ahold Europe Real Estate & Construction B.V., welke recent een nieuwe 10 jarige overeenkomst heeft afgesloten met het fonds.de jaarlijkse huurstroom bedraagt circa De supermarkt heeft een oppervlakte van circa m2. Taxatie van het vastgoed Op grond van het feit dat Supermarkt Beleggingsfonds B.V. een vastgoedfonds is dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten, dient het vastgoed eens per jaar te worden gewaardeerd op reële waarde door middel van een jaarlijkse (externe) taxatie. Per 30 april 2014 heeft er een taxatie plaatsgevonden door LMBS Retail B.V., deze heeft de drie locaties in totaal getaxeerd op kosten koper. Verhuursituatie Pernis, G.A. Soetemanweg 97 Plus Vastgoed wil haar winkeloppervlak met circa 100 m2 vergroten, zodat zij de winkel kunnen gaan optimaliseren. Alle mogelijke varianten om tot vergroting te komen, zijn in kaart gebracht en met Plus besproken. Plus voorkeursvariant wordt momenteel voorgelegd aan het bestuur van de VvE waar de supermarkt deel van uitmaakt. Indien het bestuur van de VvE positief tegenover de gewenste ontwikkeling staat, zal een afspraak worden gemaakt met de Gemeente om aankoop van de grond te bespreken. Panningen, P. Huijbenplein en 27 In Panningen wordt naar alle waarschijnlijkheid door de Gemeente een nieuwe locatie mogelijk gemaakt, waar 2 supermarktketens zich kunnen gaan vestigen. De locatie is in eigendom van de gemeente en de plannen zijn in de ontwerp fase. De aanwezige supermarktketens zijn geen voorstander van de komst van nog een extra supermarkt; relocatie van een of twee reeds aanwezige supermarktketens behoort echter tot de mogelijkheden. De beheerder volgt de ontwikkelingen op de voet en is gesprekspartner in een eigenarenoverleg. Ook wordt gesproken met de gemeente, waarbij de gemeente als voorwaarde heeft gesteld dat bij eventuele relocatie, leegstand voorkomen dient te worden. Recent heeft Lidl aangegeven dat zij de supermarkt wenst uit te breiden met een bake-off. Op dit moment worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht en zijn gesprekken met Lidl

7 7 over de (financiële) haalbaarheid opgestart. Maasland, Huis te Veldelaan 2 Er zijn geen bijzonderheden. Risico s De activiteiten van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. brengen diverse (financiële) risico s met zich mee: marktrisico, rendementsrisico, Lock-up risico, risico beperkte verhandelbaarheid, leegstandrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. De financiële risico s zijn toe te rekenen aan de financiële instrumenten debiteuren, leningen, liquide middelen, crediteuren, leningen en derivaten. Voor uitgebreide beschrijving van de risico s verwijzen wij naar de laatst beschikbare Prospectus van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. Het risicomanagement wordt uitgevoerd door de beheerder om de risico s voor het fonds tot het minimum te beperken. Intern beheersingssysteem De beheerder beschikt krachtens de Wet op het financieel toezicht over een beschrijving van de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem van de vennootschap. De beheerder verklaart dat de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneren. Fiscale beleggingsinstelling Supermarkt Beleggingsfonds voldoet aan de vereisten van een fiscale beleggingsinstelling, waardoor het vennootschapsbelastingtarief van 0% van toepassing is. Een van de vereisten is dat zij binnen 8 maanden na afloop van het verslagjaar het fiscale resultaat als dividend uitkeert. Een ander vereiste is dat het vastgoed maximaal met 60% vreemd vermogen is gefinancierd. Accountantscontrole Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd. In het voorjaar van 2015 wordt een accountantscontrole uitgevoerd op de jaarrekening 2014, waarvan de cijfers van deze periode onderdeel uitmaken. Vooruitzichten Op dit moment ligt een update van het prospectus ter goedkeuring voor bij de AFM. Na goedkeuring door de AFM zal de emissie worden afgerond. Amsterdam, augustus 2014 Annexum Beheer B.V. H.W. Boissevain R.P. van Gool

8 8 HALFJAARBERICHT Balans per 30 juni 2014 Winst- en verliesrekening over de periode 28 mei 2013 tot en met 30 juni 2014 Kasstroomoverzicht over de periode 28 mei 2013 tot en met 30 juni 2014 Toelichting op het halfjaarbericht

9 9 3.1 BALANS PER 30 JUNI 2014 (voor resultaatbestemming) (Bedragen in euro s) Noot 30 jun 2014 Activa Beleggingen Beleggingen direct in vastgoed Vorderingen Overige activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen 4 Aandelenkapitaal Agioreserve Resultaat boekjaar ( ) Langlopende schulden Kortlopende schulden

10 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 28 MEI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014 (Bedragen in euro s) Noot 28 mei jun 2014 Opbrengsten uit beleggingen Huuropbrengst Exploitatielasten 10 (98.810) Som der bedrijfsopbrengsten Ongerealiseerde waardeverandering ( ) Bedrijfslasten Rentelasten Beheerkosten Oprichtings- en structureringskosten Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Belastingen - Resultaat na belastingen ( )

11 KASSTROOMOVERZICHT TOT EN MET 30 JUNI 2014 (Bedragen in euro s) 28 mei jun 2014 Resultaat na belastingen ( ) Ongerealiseerde waardeverandering 1, Aankoop beleggingen 1 ( ) Mutatie vorderingen en overlopende activa 2 ( ) Mutatie kortlopende schulden Totale kasstroom uit beleggingsactiviteiten ( ) Uitgifte certificaten Ontvangst uit hypothecaire financieringen Uitkeringen aan participanten 4 ( ) Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Geldmiddelen per 28 mei Geldmiddelen per 30 juni Toename/ (afname) geldmiddelen

12 TOELICHTING OP HET HALFJAARBERICHT Activiteiten De activiteiten van Supermarkt Beleggingsfonds B.V., statutair gevestigd te Amsterdam op de Strawinskylaan 485, bestaan voornamelijk uit beleggen in onroerende zaken met als doel een aantrekkelijk rendement te realiseren. Doelstelling De doelstelling van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is het beleggen van haar vermogen zodanig dat de risico s daarvan worden gespreid, teneinde de Certificaathouders in de opbrengst te doen delen, met inachtneming van de eisen voortvloeiend uit de status van Fiscale Beleggingsinstelling. Gelieerde partijen Supermarkt Beleggingsfonds B.V. heeft de volgende verbonden partijen: Stichting Administratiekantoor Annexumfondsen en Annexum Beheer B.V. Directie De directie van het fonds is Annexum Beheer B.V. De vennootschap is opgericht per 28 mei Het eerste boekjaar is verlengd en loopt van 28 mei 2013 tot en met 31 december Dit halfjaarbericht is opgesteld vanaf datum oprichting waardoor de vergelijkende cijfers ontbreken. ALGEMEEN De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. De grondslagen voor de waardebepaling van het Vastgoedfonds ten behoeve van de financiële verslaglegging zijn gebaseerd op wetgeving, modellen en richtlijnen voor de jaarverslaglegging van beleggingsinstellingen. De halfjaarrekening is opgesteld in euro s. De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden hierna weergegeven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, met uitzondering van de beleggingen direct in Vastgoed. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

13 13 De Certificaten luiden in euro's en aangezien het Vastgoedfonds alleen zal beleggen in de Eurozone zal voor de financiële verslaglegging de euro als rapportagevaluta worden gebruikt. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten verstaan, zoals vorderingen en schulden. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. per balanspost. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Beleggingen direct in vastgoed De vastgoedobjecten van het Vastgoedfonds worden gewaardeerd tegen reële waarde, gecorrigeerd voor eventuele balansposten samenhangend met huurincentives. Onder reële waarde wordt in dit verband verstaan: de onderhandse verkoopwaarde, conditie "kosten koper" bij verkoop aan terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Bij de bepaling van deze waarde wordt onder meer rekening gehouden met verschillen tussen markthuur en contractuele huur, resterende looptijd huurcontracten, exploitatiekosten, leegstand, de verkoopkosten, de staat van onderhoud en eventuele verwachte relevante toekomstige omstandigheden. De reële waarde van de vastgoedportefeuille wordt vastgesteld door middel van interne of externe waardering. Waarderingen vinden in beginsel plaats op basis van de DCF (Discounted Cash Flow) methode. Deze waarderingsmethode is gebruikelijk in de vastgoedmarkt voor de waardering van vastgoed. Waar mogelijk zullen relevante invoervariabelen van de DCF waardering worden getoetst door externe deskundigen. Dit zal tenminste eenmaal per jaar plaatsvinden. Bij de keuze van externe deskundigen worden reputatie, onafhankelijkheid, relevante ervaring met de locatie en het type vastgoedobject in aanmerking genomen. De waardering van de beleggingen in direct vastgoed maken onderdeel uit van de jaarlijkse accountantscontrole. De Kosten koper worden in beginsel verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs van de beleggingen direct in vastgoed. De aankoopkosten vormen een onderdeel van de waardeverandering van de beleggingen direct in vastgoed bij de eerstvolgende waardering na aankoop. Op beleggingen direct in vastgoed wordt niet afgeschreven. Winsten of verliezen die voortvloeien uit een wijziging in de reële waarde van beleggingen direct in vastgoed worden opgenomen in de winst en verliesrekening over de periode waarin ze ontstaan. Winsten en verliezen die voortvloeien uit de verkoop van beleggingen direct in vastgoed worden bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengst bij verkoop en de laatst gepubliceerde boekwaarde van de specifieke vastgoedobjecten worden verantwoord in de periode waarin de verkoop plaatsvindt. Uitgaven in verband met beleggingen direct in vastgoed worden als exploitatiekosten, direct ten laste van de winst en verliesrekening gebracht. Voor de bepaling van hetgeen als beleggingen direct in vastgoed wordt opgenomen is van belang de verkrijging van de eigendom.

14 14 Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Langlopende schulden Rentedragende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met de kosten die samenhangen met het aangaan van de rentedragende leningen. Na de eerste verwerking worden de rentedragende leningen verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een eventueel verschil tussen de kostprijs en de af te lossen schuld in de winst en verliesrekening over de looptijd van de rentedragende lening wordt verantwoord Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Bruto huuropbrengsten uit beleggingen direct in vastgoed Bruto huuropbrengsten zijn de in de verslagperiode in rekening gebrachte huren gecorrigeerd met aanpassingen inzake huurvrije perioden, huurkortingen en andere huurincentives. Huurvrije perioden, huurkortingen en andere huurincentives worden verdisconteerd over de gehele looptijd van het huurcontract waarop zij betrekking hebben. De hieruit voortkomende balansposten worden verantwoord onder de overlopende activa in verband met huurincentives. Deze overlopende posten worden gecorrigeerd op de reële waarde van de betreffende beleggingen direct in vastgoed. Overige baten en lasten Overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Exploitatiekosten Onder Exploitatie kosten zijn opgenomen de exploitatiekosten die rechtstreeks verband houden met de exploitatie van de beleggingen direct in vastgoed, exclusief de kosten die kunnen worden doorbelast aan huurders. Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Management- en vennootschapskosten De management- en vennootschapskosten hebben betrekking op de kosten die direct betrekking hebben op het uitvoeren van de doelstellingen van het Vastgoedfonds. Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Oprichtings- en structureringskosten De vergoedingen en algemene kosten die in rekening zijn gebracht door de Beheerder en haar adviseurs en die zijn gerelateerd aan het oprichten van het Vastgoedfonds en het plaatsen van de Certificaten worden rechtstreeks ten laste van de winst en verliesrekening gebracht.

15 15 De resultaten uit de verkoop van vastgoed worden toegerekend aan de periode waarin het vastgoed door middel van een notariële akte juridisch wordt geleverd. Overige opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Belastingen Het Vastgoedfonds opteert voor de status van FBI voor de vennootschapsbelasting. Dit heeft als consequentie dat het resultaat in Nederland van de Vennootschap is onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Doordat de onderneming is onderworpen aan een tarief van 0% zijn geen waarderingsgrondslagen weergegeven voor de aan vennootschapsbelasting gerelateerde posten. De vennootschap keert vanaf 2013 via haar aandeelhouder Stichting Administratiekantoor Annexumfondsen aan de certificaathouders dividend uit onder inhouding van dividendbelasting. De certificaathouders kunnen deze ingehouden dividendbelasting verrekenen met hun aangifte inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten.

16 16 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS (in EUR) 1. Beleggingen direct in vastgoed Het verloop van de post beleggingen direct in vastgoed is als volgt. Vastgoed Aankoopkosten Totaal Stand per 28 mei Verkrijgingprijs Ongerealiseerde waardeverandering ( ) ( ) Stand per 30 juni De aankoopkosten, zijnde , worden in beginsel verwerkt als onderdeel van de verkrijgingprijs van de beleggingen direct in vastgoed. De aankoopkosten vormen een onderdeel van de waardeverandering van de beleggingen direct in vastgoed bij de eerstvolgende waardering na aankoop. De marktwaarde van het vastgoed is hoger ten opzichte van de aankoopprijs Taxatie van het vastgoed Op grond van het feit dat Supermarkt Beleggingsfonds B.V. een vastgoedfonds is dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten, dient het vastgoed eens per jaar te worden gewaardeerd op reële waarde gewaardeerd door middel van een jaarlijkse (externe) taxatie. Per 30 april 2014 heeft LMBS Retail B.V. de portefeuille getaxeerd op De reële waarde van de vastgoedportefeuille wordt vastgesteld door middel van interne of externe waardering. Waarderingen vinden in beginsel plaats op basis van de DCF (Discounted Cash Flow) methode. Deze waarderingsmethode is gebruikelijk in de vastgoedmarkt voor de waardering van vastgoed. Waar mogelijk zullen relevante invoervariabelen van de DCF waardering worden getoetst door externe deskundigen. Dit zal tenminste eenmaal per jaar plaatsvinden. Bij de keuze van externe deskundigen worden reputatie, onafhankelijkheid, relevante ervaring met de locatie en het type vastgoedobject in aanmerking genomen. De waardering van de beleggingen in direct vastgoed maken onderdeel uit van de jaarlijkse accountantscontrole. Met betrekking tot de waardering zijn enkele belangrijke aannames als volgt: Regio Theoretische huuropbrengst (per m 2 ) BAR k.k. Maasland 155,- 6,7% Pernis 135,- 7,9% Panningen 125,- 8,0% Zekerheden Een eerste bankhypotheek van op elk van de volgende registergoederen:

17 17 -Het appartementsrecht rechtgevend op gebruik van de winkelstrip met een bovenwoning, deeluitmakend van het complex gelegen aan de Pastoor Huijbenplein 19, 21, 21a, 23, 25, 29, 5981 BH te Panningen. - Het appartementsrecht rechtgevend op gebruik van de supermarkt van het complex gelegen aan de G.A. Soetemanweg 97, 3195 TC te Pernis. -Het appartementsrecht rechtgevend op gebruik van de supermarkt van het complex gelegen aan de Huis te Veldelaan 2, 3155 SE te Maasland. 2. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt samengesteld: Stand per 28 mei Te vorderen BTW Overlopende activa Stand per 30 juni In de post overlopende activa is een bedrag van verwerkt met betrekking tot huuropbrengsten die Ahold nog naar de vorige eigenaar, Stichting Voorfinanciering Belegginginstelling, had overgemaakt. Begin juli 2014 zijn deze bedragen overgemaakt naar het fonds. 3. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 4. Eigen vermogen De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt gespecificeerd: Aandelen- Agio- Onverdeeld Totaal kapitaal reserve resultaat Stand per 28 mei Storting kapitaal Resultaat boekjaar - - ( ) ( ) Interim-dividend - ( ) - ( ) Stand per 30 juni ( ) Per 30 juni 2014 bestaat het geplaatst kapitaal uit aandelen met een nominale waarde van 1,-. Per 30 juni 2014 zijn er daarvan opgevraagd. Alle opgevraagd en volgestorte aandelen zijn gecertificeerd. De intrinsieke waarde per aandeel/certificaat bedraagt 30 juni Overzicht van totaalresultaat Omdat er geen verschil is tussen het totaalresultaat en het resultaat conform de winst- en verliesrekening, is een overzicht van het totaalresultaat achterwege gelaten.

18 18 5. Langlopende schulden Het verloop van de langlopende schulden in het boekjaar is als volgt: Stand per 28 mei Oorspronkelijke hypotheek Financieringskosten (40.000) Amortisatie financieringskosten Stand per 30 juni Financieringsvoorwaarden Hypotheek FGH Bank Rentepercentage : vast, 4,09% Looptijd : tot 1 juni 2018 Renteberekening : 30/360 Periodieke aflossing : geen Zekerheden Eerste bankhypotheek van op elk van de volgende registergoederen: - Het appartementsrecht deeluitmakend van het complex gelegen aan de Pastor Huijbenplein 19, 21, 21a, 23, 25, 29, 5981 BH te Panningen - Het appartementsrecht deeluitmakend van het complex gelegen aan de G.A. Soetermanweg 97, 3195 TC te Pernis. - Het appartementsrecht deeluitmakend van het complex gelegen aan de Huis te Velde laan 2, 3155 SE te Maasland. Convenanten - LTV (Loan To Value), na aflossing van de overbruggingsfinanciering zal de LTV convenant 50% bedragen. Indien deze grens alsdan met meer dan 5% wordt overschreden, zal er een verplichte periodieke aflossing worden ingevoerd van 3%. - ICR (Interest Coverage Ratio), zijnde de verhouding tussen de netto huuropbrengst en de financieringslasten dient te alle tijden minimaal 3,0 te zijn. 6. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn als volgt samengesteld: Crediteuren Vooruit ontvangen huur en servicekosten Waarborgsommen huurders Nog te betalen rente Af te dragen dividendbelasting Nog te betalen marketing en adviseurs kosten Overige kortlopende schulden Af te lossen overbruggingsfinanciering *) Stand per 30 juni

19 19 *) Op moment van aankoop van de eerste twee supermarktlocaties heeft de FGH Bank een overbruggingsfinanciering verstrekt van Eind januari 2014 is er op de overbruggingsfinanciering afgelost. Financieringsvoorwaarden overbruggingsfinanciering Hoofdsom : Rentepercentage : 3 maands Euribor tarief, verhoogd met een opslag van 3,80% Looptijd : tot 1 december 2014 Periodieke aflossing : geen 7. Financiële instrumenten Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke postgewijze toelichting. Hieronder worden de aan de financiële instrumenten verbonden risico's toegelicht. Risicomanagement De activiteiten van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. brengen diverse financiële risico s met zich mee: marktrisico en renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. De financiële risico s zijn toe te rekenen aan de financiële instrumenten: debiteuren, leningen, liquide middelen, crediteuren, leningen en derivaten. De waarderingsgrondslagen van bovengenoemde financiële instrumenten zijn beschreven in de paragraaf Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening. Risicomanagement wordt uitgevoerd door de beheerder om de risico s voor de vennootschap tot het minimum te beperken. Marktrisico en renterisico Supermarkt Beleggingsfonds B.V. financiert de vastgoedbelegging met eigen vermogen en met een langlopende hypothecaire lening. Het renterisico dat gelopen wordt, heeft betrekking op de langlopende hypothecaire lening. Supermarkt Beleggingsfonds B.V. beperkt haar renterisico door het rentetarief voor 5 jaar te hebben vastgezet. Kredietrisico De belangrijkste financiële activa bestaan uit liquide middelen, debiteuren en overige vorderingen. Het kredietrisico op liquide middelen is zeer beperkt, daar de liquide middelen aangehouden worden bij gerenommeerde banken. Het kredietrisico is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de debiteuren. Dit kredietrisico wordt beperkt door het vooraf zorgvuldig screenen van potentiële huurkandidaten. Verder worden van huurders zekerheden verlangd in de vorm van waarborgsommen of bankgaranties. De vorderingen zijn opgenomen onder aftrek van een voorziening voor dubieuze vorderingen. Doordat het huurdersbestand uit een groot aantal verschillende partijen bestaat, is bijna geen sprake van een concentratie van kredietrisico. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico voor Supermarkt Beleggingsfonds B.V. betreft het voldoende aanhouden van liquide middelen door de uitgaande kasstromen te limiteren opdat de exploitatielasten, rentelasten, aflossing, beheervergoeding en algemene kosten betaald kunnen worden. Voor een overzicht van de looptijden van de hypothecaire lening wordt verwezen naar noot 7. De overlopende activa, debiteuren, overlopende passiva en crediteuren zijn kortlopend.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 1 Inhoud Blad Jaarrapport 2011 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de directie over 2011 5 Jaarrekening 17 Balans per 31 december 2011 18 Winst-

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V.

Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. J a a r r a p p o r t 2 0 1 1 1 2 Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. 1 2 Inhoudsopgave Kengetallen onroerend goed-portefeuille 4 Profiel Propertunity NL N.V. 6 Prijsbepalingen en koersontwikkeling 2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds

Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds Jaarverslag 2012 Vastgoed Fundament Fonds Inhoud ALGEMENE INFORMATIE 3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 4 JAARREKENING 2012 8 BALANS 9 WINST- EN VERLIESREKENING 10 KASSTROOMOVERZICHT 11 TOELICHTING OP DE BALANS

Nadere informatie

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 WINKELFONDS DUITSLAND 6 N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 9 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 15 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2012 11 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2011

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2011 HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND N.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Enkelvoudige balans per 31 december 2011 9 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2013

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2013 HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 15 Winst-en-verliesrekening over 2013 17 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2012 HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Jaarverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 19 Winst-en-verliesrekening over 2012 21 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen...3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting,

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Prospectus Triodos Groenfonds NV

Prospectus Triodos Groenfonds NV Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Kerncijfers 2. Profiel ShoppingParks 3. Verslag van de directie 8

Kerncijfers 2. Profiel ShoppingParks 3. Verslag van de directie 8 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 2 Profiel ShoppingParks 3 Raad van commissarissen en directie 5 Preadvies van de raad van commissarissen 7 Verslag van de directie 8 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans 16

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Geconsolideerde. jaarrekening

Geconsolideerde. jaarrekening 9 Geconsolideerde jaarrekening 73 9.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 na voorgestelde resultaatbestemming (x 1.000) VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa 1.1 Onroerende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie