S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4"

Transcriptie

1 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t

2 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities Algemene gegevens Profiel Verslag van de Beheerder 7 2. H A L F J A A R B E R I C H T S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S 2.1 Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op het halfjaarbericht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening H A L F J A A R B E R I C H T S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T D E F E N S I E F F O N D S 3.1 Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op het halfjaarbericht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening H A L F J A A R B E R I C H T S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T N E U T R A A L F O N D S 4.1 Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op het halfjaarbericht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening H A L F J A A R B E R I C H T S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T O F F E N S I E F F O N D S 5.1 Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting op het halfjaarbericht Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening O V E R I G E G E G E V E N S 47 1

3 1. 1 D E F I N I T I E S Accountant Administrateur AFM Beheerder Bewaarder Fonds Fondsvermogen ICBE Intrinsieke waarde Participant Participatie Prospectus Subfonds Subfondsvermogen Transactiedag Transactieprijs Voorwaarden Wft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. KAS BANK N.V. Stichting Autoriteit Financiële Markten Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. KAS-Trust Bewaarder Staalbankiers Multi Asset Fonds B.V. Het fonds voor gemene rekening met paraplustructuur: Staalbankiers Multi Asset Fonds, onderverdeeld in Subfondsen Het totale vermogen van het Fonds welke ten behoeve van de Participanten in alle Subfondsen wordt aangehouden Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten zoals bedoeld in Richtlijn 2009/65/EG van de Europese Commissie De som van de waarde van de tot het Subfonds behorende activa verminderd met de tot het Subfonds behorende verplichtingen, waaronder begrepen de kosten van beheer, bewaring en de overige kosten die ten laste van het Subfonds komen, uitgedrukt in Euro De houder van één of meer participaties in het Fonds Evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot het Fonds is verdeeld, uitgedrukt in hele eenheden Het prospectus van Staalbankiers Multi Asset Fonds, inclusief bijlagen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd Een subfonds van het Fonds bestaande uit een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van Staalbankiers Multi Asset Fonds dat wordt belegd volgens een eigen beleggingsbeleid en wordt aangeduid met een eigen naam Het totale vermogen van het Subfonds welke ten behoeve van de Participanten in het desbetreffende Subfonds wordt aangehouden Een dag waarop uitgifte of inkoop van Participaties plaats kan vinden De Intrinsieke waarde verhoogd met een opslag danwel verlaagd met een afslag De Voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds en het Prospectus tezamen Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling 2

4 1. 2 A L G E M E N E G E G E V E N S Beheerder Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. Lange Houtstraat CW s-gravenhage KvK Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat JR Amsterdam Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Staalbankiers Multi Asset Fonds B.V. Spuistraat VT Amsterdam KvK Administrateur KAS Bank N.V. Spuistraat VT Amsterdam Juridisch en Fiscaal Adviseur De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Claude Debussylaan AB Amsterdam 3

5 1. 3 P R O F I E L Algemene Informatie Staalbankiers Multi Asset Fonds (Fonds) is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( ICBE ) in de zin van de Wft. Het Fonds is op 1 september 2012 voor onbepaalde tijd opgericht en heeft als doel uitsluitend het beleggen met toepassing van het beginsel van risicospreiding in financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de Wft. Het Fonds is geen rechtspersoon, maar een fonds voor gemene rekening dat is gevormd krachtens een overeenkomst tussen de Beheerder en de Bewaarder waartoe de Participanten toetreden. Op grond van deze overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten met toepassing van het beginsel van risicospreiding gelden belegd in financiële instrumenten zoals gedefinieerd in de Wft. Deze beleggingen worden op naam van de Bewaarder voor de Participanten bewaard. De Beheerder van het Fonds is Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V., een 100% dochter van Staalbankiers N.V., die op haar beurt een 100% dochter is van Achmea B.V. De Beheerder is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag. Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. is voor onbepaalde tijd opgericht op 26 april 2012 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer De statuten liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder, zijn gepubliceerd op de website van Staalbankiers en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. De Beheerder beschikt sinds 29 november 2012 over een vergunning van de AFM ingevolge artikel 2:65 Wft en is belast met het beheer van het Fonds overeenkomstig de Voorwaarden. De werkzaamheden van de Beheerder zijn beperkt tot het beheren van beleggingsinstellingen met het beginsel van risicospreiding. In het kader van het beheer van het Fonds zijn de belangrijkste taken van de Beheerder de volgende: Het bepalen van het beleggingsbeleid van het Fonds; Het monitoren van uitbestede taken, waaronder de uitvoering van het beleggingsbeleid; Het vaststellen van de door de Administrateur berekende Intrinsieke waarde; Het opstellen van de financiële verslaggeving, zoals het (half)jaarverslag; Het organiseren van participantenvergaderingen. Bestuur De directie van de Beheerder wordt gevoerd door de heren drs. T.A. van der Kevie RBA en Ir. M.M. Braskamp. De heren Van der Kevie en Braskamp zijn daarnaast binnen Staalbankiers verantwoordelijk voor respectievelijk de afdelingen Invesents en Financial Risk Management. Structuur Het Fonds heeft een zogenoemde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in meerdere Subfondsen. De Participaties zijn verdeeld in series. Elke serie Participaties vertegenwoordigt de gerechtigdheid tot het vermogen dat door Bewaarder wordt gehouden ten behoeve van een bepaald Subfonds. Een Subfonds is een gedeelte van het Fonds waartoe de houders van een bepaalde serie Participaties gerechtigd zijn. Het in elk Subfonds te storten of daaraan toe te rekenen gedeelte van het Fonds wordt afzonderlijk belegd in de specifieke beleggingsportefeuille van het desbetreffende Subfonds. Elk Subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, koersvorming en administratie. Alle aan een Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten worden per Subfonds verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een Subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van de Participanten in het desbetreffende Subfonds. Dit komt tot uitdrukking in de waarde van een Participatie die de gerechtigdheid tot het desbetreffende Subfonds vertegenwoordigt. Deze waarde per Participatie wordt berekend door de som van de waarde van de tot het Subfonds behorende activa verminderd met de tot het Subfonds behorende verplichtingen, waaronder begrepen de kosten van beheer, bewaring en de overige kosten die ten laste van het Subfonds komen, te delen door het aantal uitstaande Participaties van de desbetreffende serie. Op grond van de Wft heeft ieder Subfonds een afgescheiden vermogen waarvoor een rangregeling geldt. Hierdoor dient het vermogen van een Subfonds alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en de bewaring van het desbetreffende Subfonds en de Participaties daarin. In de paraplustructuur zijn de volgende Subfondsen opgenomen: Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds 4

6 Daarnaast kunnen nieuwe Subfondsen worden toegevoegd door middel van de uitgifte van een nieuwe serie Participaties. Beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeleid De Subfondsen richten zich op beleggers die met toepassing van het beginsel van risicospreiding willen beleggen. Met de Subfondsen van Staalbankiers Multi Asset Fonds wordt Participanten de mogelijkheid geboden om eenvoudig een breed gespreide beleggingsportefeuille aan te houden. Afhankelijk van het risicoprofiel van de Participant kan worden belegd in de verschillende Subfondsen die elk een eigen risicoprofiel hanteren: defensief, neutraal of offensief. Welk Subfonds passend is voor een Participant is afhankelijk van de mate van risico welke een Participant wil of kan nemen. De risicograad per Subfonds is leidend voor het beleggingsbeleid en wordt bewaakt binnen de door de directie van de Beheerder aanvaardbaar geachte grenzen van het betreffende Subfonds. Het beleggingsbeleid van de Subfondsen is erop gericht om op langere termijn een hoger rendement te behalen dan dat van de per Subfonds vastgestelde representatieve maatstaf. Omdat er geen benchmark bestaat die het beleggingsbeleid voldoende representeert, wordt per Subfonds een benchmark gehanteerd die bestaat uit een combinatie van een maatstaf voor aandelen en een maatstaf voor obligaties. Voor aandelen wordt de MSCI World (uitgedrukt in euro, total return) gehanteerd, voor obligaties de EFFAS Euro All Government Bond Index met een looptijd van langer dan één jaar. Voor elk Subfonds bestaat een afzonderlijk beleggingsbeleid. Voor een nadere toelichting op het beleggingsbeleid wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het prospectus. Uitgifte en inkoop van Participaties De Beheerder geeft Participaties in de Subfondsen uit aan de Participanten. De Participaties luiden op naam. De Participanten in het Fonds zijn uitsluitend (economisch) gerechtigd tot een evenredig deel van het Fondsvermogen in de verhouding van het aantal Participaties waarmee zij in het Fonds deelnemen. Door Staalbankiers N.V. wordt een Participantenregister bijgehouden waarin de namen en adressen van alle Participanten worden opgenomen met vermelding van het aantal Participaties en de datum waarop de desbetreffende Participaties zijn uitgegeven. Van de Participaties worden geen verhandelbare participatiebewijzen afgegeven. De inkoop en uitgifte van Participaties van een Subfonds kan door de Beheerder (tijdelijk) worden opgeschort of gelimiteerd indien, naar het uitsluitende oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Boekjaar en jaarcijfers Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening en de halfjaarcijfers zullen respectievelijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar en binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar worden opgemaakt. De jaarrekening en halfjaarcijfers worden op de website van Staalbankiers gepubliceerd. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar dat loopt vanaf 1 september 2012 tot en met 31 december Dit halfjaarbericht heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 30 juni Fiscale positie Fonds In de Voorwaarden is opgenomen dat Participanten hun Participaties slechts kunnen vervreemden aan het Fonds zelf (door ze aan te bieden aan de Beheerder) of aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn. Naar huidig Nederlands fiscaal recht wordt het Fonds hierdoor als een besloten fonds voor gemene rekening beschouwd. Een besloten fonds voor gemene rekening is fiscaal transparant voor Nederlandse vennootschaps- en dividendbelastingdoeleinden, hetgeen betekent dat het Fonds niet zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (of onderworpen is aan een andere belastingheffing naar de winst) en dat uitkeringen door het Fonds niet onderworpen zijn aan de heffing van dividendbelasting. Bezittingen, schulden en resultaten van het Fonds worden rechtstreeks toegerekend aan de Participanten naar evenredigheid van hun Participaties. Dividendbelasting en bronbelasting Het Fonds streeft ernaar niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan de uitkeringen zijn onderworpen aan bronbelasting. Vanwege de fiscale transparantie zal het Fonds zelf geen aanspraak kunnen maken op verrekening of teruggaaf van onverhoopte dividendbelasting en/of buitenlandse bronbelasting die is ingehouden terzake van door het Fonds ontvangen dividenden of renten. Op het niveau van in Nederland woonachtige of gevestigde Participanten die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan mogelijk wel verrekening of teruggaaf plaatsvinden. Er zullen geen individuele 5

7 rapportages inzake bronbelasting worden verschaft aan participanten. Het Fonds beoogt geen dividend uit te keren. Mocht dat in de toekomst gebeuren, dan wordt op uitgekeerde dividenden geen dividendbelasting ingehouden. Vooruitzichten 2014 Het is de verwachting van Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. dat het beheerde vermogen in 2014 zal toenemen. De reden hiervoor is dat het Staalbankiers Multi Asset Fonds bij een groot aantal cliënten van Staalbankiers zal worden voorgelegd als alternatief voor de bestaande wijze van beleggen. Tevens zal naar verwachting de aandacht voor passieve beleggingsinstrumenten toenemen als gevolg van het verbod in januari 2014 op distributievergoedingen. Deze toegenomen aandacht voor passieve beleggingsinstrumenten zal ook een goede aanleiding zijn om het Staalbankiers Multi Asset Fonds bij cliënten te introduceren. Risico s Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het Fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als ook risico's verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang worden gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het streven naar een optimale verhouding tussen rendement en risico binnen acceptabele limieten. De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties in financiële instrumenten zijn in hoofdstuk 2 van het prospectus opgenomen. Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. bewaakt dat het Fonds in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille en de liquiditeit van de beleggingen. Naast de interne beheersingsmaatregelen en de met de vermogensbeheerder(s) overeengekomen beheersingsmaatregelen, maakt Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. tevens gebruik van de diensten van Kasbank voor controle op mandaatoverschrijdingen. 6

8 1. 4 V E R S L A G V A N D E B E H E E R D E R Start van het Fonds De beheerder van het Staalbankiers Multi Asset Fonds heeft per 29 november 2012 een vergunning van de AFM ontvangen ingevolge artikel 2:65 Wft en is belast met het beheer van het Fonds overeenkomstig de voorwaarden. Het Fonds is gestart met een startvermogen verstrekt door Staalbankiers N.V. Dit startvermogen had ten doel bij de opstartfase van het Fonds voldoende omvang te creëren waardoor het Fonds op een efficiënte wijze beheerd kon worden. In februari 2013 zijn de eerste participanten tot het Fonds toegetreden. Toelichting op het beleggingsresultaat De Subfondsen zijn verdeeld over drie categorieën: Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds Onderstaand is een overzicht van de samengestelde kerncijfers van de Subfondsen (conform artikel 122 lid 1 c BGfo en RJ ). Kerncijfers Subfondsen 2014 (in euro's) Defensief Fonds Neutraal Fonds Offensief Fonds Netto Vermogenswaarde per Netto Vermogenswaarde Aantal uitstaande participaties Netto Vermogenswaarde per participatie 104,11 107,74 112,32 Winst- en verliesrekening over de verslagperiode Directe beleggings- en overige opbrengsten Waardeveranderingen Lasten Resultaat Resultaat per participatie* 4,00 6,78 6,84 Ontwikkeling Netto Vermogenswaarde per participatie Bij start op ,00 100,00 100,00 Per ,59 99,44 99,45 Per ,04 100,77 105,04 Per ,11 107,74 112,32 Rendement Vanaf start van het Subfonds 4,11% 7,74% 12,32% Over ,45% 1,34% 5,62% Over de periode ,06% 6,91% 6,93% 7

9 Aan het Fonds wordt door de beheerder een all-in vergoeding in rekening gebracht. Daarnaast komen bepaalde overige kosten voor rekening van het Fonds. De beheerder ontvangt geen performance fee. De all-in vergoeding bedraagt 1,327% op jaarbasis, berekend over het subfondsvermogen. Deze all-in vergoeding wordt pro rata op dagbasis van het Subfondsvermogen ten laste van het Subfondsvermogen gebracht en komt ten goede aan de beheerder. De all-in vergoeding dient ter dekking van de volgende kosten: Beheerkosten; Bewaring van de activa van de Subfondsen door de bewaarder; Fondsadministratie; Administratie; Accountantskosten; Uitbesteding; Het houden van vergaderingen van Participanten; Kosten van toezicht door de AFM en DNB krachtens de Wft; Marketing; Verplichte publicaties; Kosten die verband houden met het oprichten van het Fonds. Naast deze all-in vergoeding komen bepaalde overige kosten voor rekening van de Subfondsen. Onder deze overige kosten vallen: Alle kosten die verband houden met het uitvoeren van effectentransacties, clearingkosten en kosten van bewaring ten behoeve van de subfondsen; Renteopbrengsten en kosten; Alle soorten belastingen indien deze zich voordoen bij transacties van en ten aanzien van het vermogen van het Fonds. In onderstaande grafiek is het verloop van de netto vermogenswaarde per participatie van de verschillende subfondsen weergegeven. Koersontwikkeling van de Subfondsen Koers (in euro) dec-12 jan-13 feb-13 mrt-13 apr-13 mei-13 jun-13 jul-13 aug-13 Tijd sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 SMA Defensief Fonds SMA Neutraal Fonds SMA Offensief Fonds 8

10 Staalbankiers Multi Asset Defensief fonds Het vermogen van het subfonds Staalbankiers Multi Asset Defensief fonds bedroeg ultimo juni (2013: ). Het subfonds heeft over de verslagperiode een beleggingsresultaat van 4,06% behaald (2013: 0,45%). Beleggingspecificatie van de belangen per beleggingscategorie (in euro s). Beleggingscategorie ISIN code Naam Fonds per Aandelen Financiële waarden FR Amundi ETF MSCI World Financials Aandelen Farmacie LU Lyxor ETF MSCI World Health Aandelen Technologie LU DB x-trackers MSCI World IT Aandelen Industrieel LU Lyxor ETF MSCI World Industrials Aandelen Basismaterialen FR Amundi ETF MSCI World Energy LU Lyxor ETF MSCI World Materials Aandelen Nutsbedrijven LU Lyxor ETF MSCI World Utilities LU Lyxor ETF MSCI World Telecommunication Aandelen Consumenten goederen LU Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples LU Lyxor ETF MSCI World Consumer Descretionary' Aandelen Emerging Markets LU UBS-ETF MSCI Emerging Markets A Staatsleningen FR Amundi Govt Bond Euro MTS Broad LU DB x-trackers II Global Sovereign Eur hedged Index Bedrijfsobligaties IE ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond Obligaties Emerging Markets IE00B2NPKV68 ishares JPM Emerging Markets Bond Fund Goud JE00B1VS3770 ETFS Physical Gold Vastgoed IE00B1FZS350 ishares EPRA/NAREIT Dev. Market Property Yield Private Equity IE00B1TXHL60 ishares S&P Listed Private Equity Geldmarkt IE GS Euro Liquid Reserves Fund IE00B0XJBQ64 PIMCO Euriobor Plus Fund LU Pictet Eur Short Term Moneymarket Fund LU DWS Institutional Money Plus Fund Liquiditeiten Liquiditeiten Totaal Staalbankiers Multi Asset Neutraal fonds Het vermogen van het subfonds Staalbankiers Multi Asset Neutraal fonds bedroeg ultimo juni (2013: ). Het subfonds heeft over de verslagperiode een beleggingsresultaat van 6,91% behaald (2013: 1,34%). Beleggingspecificatie van de belangen per beleggingscategorie (in euro s). Beleggingscategorie ISIN code Naam Fonds per Aandelen Financiële waarden FR Amundi ETF MSCI World Financials Aandelen Farmacie LU Lyxor ETF MSCI World Health Aandelen Technologie LU DB x-trackers MSCI World IT Aandelen Industrieel LU Lyxor ETF MSCI World Industrials Aandelen Basismaterialen FR Amundi ETF MSCI World Energy LU Lyxor ETF MSCI World Materials Aandelen Nutsbedrijven LU Lyxor ETF MSCI World Utilities LU Lyxor ETF MSCI World Telecommunication Aandelen Consumenten goederen LU Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples LU Lyxor ETF MSCI World Consumer Descretionary' Aandelen Emerging Markets LU UBS-ETF MSCI Emerging Markets A Staatsleningen FR Amundi Govt Bond Euro MTS Broad LU DB x-trackers II Global Sovereign Eur hedged Index Bedrijfsobligaties IE ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond Obligaties Emerging Markets IE00B2NPKV68 ishares JPM Emerging Markets Bond Fund Goud JE00B1VS3770 ETFS Physical Gold Vastgoed IE00B1FZS350 ishares EPRA/NAREIT Dev. Market Property Yield Private Equity IE00B1TXHL60 ishares S&P Listed Private Equity Liquiditeiten Liquiditeiten Totaal

11 Staalbankiers Multi Asset Offensief fonds Het vermogen van het subfonds Staalbankiers Multi Asset Offensief fonds bedroeg ultimo juni (2013: ). Het subfonds heeft over de verslagperiode een beleggingsresultaat van 6,93% behaald (2013: 5,62%). Beleggingspecificatie van de belangen per beleggingscategorie (in euro s). Beleggingscategorie ISIN code Naam Fonds per Aandelen Financiële waarden FR Amundi ETF MSCI World Financials Aandelen Farmacie LU Lyxor ETF MSCI World Health Aandelen Technologie LU DB x-trackers MSCI World IT Aandelen Industrieel LU Lyxor ETF MSCI World Industrials Aandelen Basismaterialen FR Amundi ETF MSCI World Energy LU Lyxor ETF MSCI World Materials Aandelen Nutsbedrijven LU Lyxor ETF MSCI World Utilities LU Lyxor ETF MSCI World Telecommunication Aandelen Consumenten goederen LU Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples LU Lyxor ETF MSCI World Consumer Descretionary' Aandelen Emerging Markets LU UBS-ETF MSCI Emerging Markets A Staatsleningen FR Amundi Govt Bond Euro MTS Broad LU DB x-trackers II Global Sovereign Eur hedged Index Bedrijfsobligaties IE ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond Obligaties Emerging Markets IE00B2NPKV68 ishares JPM Emerging Markets Bond Fund Goud JE00B1VS3770 ETFS Physical Gold Vastgoed IE00B1FZS350 ishares EPRA/NAREIT Dev. Market Property Yield Private Equity IE00B1TXHL60 ishares S&P Listed Private Equity Liquiditeiten Liquiditeiten Totaal Fund Governance De Nederlandse wetgever heeft in art.17 lid 5 van het BGfo het voorschrift opgenomen dat de beheerder van een beleggingsinstelling zorg moet dragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de Beheerder. De Beheerder heeft in haar ogen adequaat invulling gegeven aan deze voorschriften door ieder kwartaal met de directie van de Beheerder, de afdeling Compliance en de Bewaarder bijeen te komen om via een vaste gestructureerde agenda het beleid, de procedures en de risico s binnen het Fonds te bespreken. Daarnaast heeft de Beheerder extern een onafhankelijke compliance officer aangesteld die maandelijks controleert en rapporteert of de Beheerder conform de wet- en regelgeving heeft gehandeld. Risicomanagement Het risico van de Subfondsen wordt beperkt doordat de onderliggende portefeuille voornamelijk bestaat uit een brede selectie beleggingsfondsen en index trackers. De activa van deze beleggingen worden vervolgens wederom verspreid over een groot aantal effecten. Hierdoor is in de subfondsen geen sprake van grote concentratie van beleggingen in een bepaalde markt of sector. Ondanks de brede spreiding zijn beleggingen onderworpen aan de risico s die inherent zijn aan beleggen. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de Intrinsieke waarde van het Fonds kan dalen. De mogelijkheid bestaat dat een belegging in het Fonds weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat de inleg bij een ongunstig koersverloop ten dele of geheel verloren gaat. Hieronder wordt nader ingegaan op de risico s die de koers van het Fonds en de waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. De belangrijkste risico s die verbonden zijn aan het houden van Participaties in het Fonds, en de beheersmaatregelen hiervan zijn hieronder opgenomen. Risico van beleggingen in andere beleggingsfondsen Omdat het Fonds volledig kan beleggen in andere beleggingsfondsen, waaronder tevens begrepen index trackers, is het Fonds afhankelijk van het rendement, de verhandelbaarheid, de kwaliteit van de dienstverlening en het risicoprofiel van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Alle hierna volgende risico s zijn in meer of mindere mate ook van toepassing op de beleggingsfondsen waarin het Fonds belegt. De selectie van de beleggingsfondsen die worden opgenomen in de portefeuille is een uitgebreid proces. Een separaat comité is hiermee belast. De beleggingsfondsen en index trackers die opgenomen worden in het Fonds, worden onderworpen aan een analyse en dienen te voldoen aan een groot aantal stringente voorwaarden, waaronder verhandelbaarheid en kwaliteit van het fondsmanagement. 10

12 Markt- en rendementsrisico De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld veranderde economische, politieke, marktomstandigheden of verwachtingen daaromtrent alsmede door een veranderde individuele landen- of bedrijfssituatie. De mate waarin het marktrisico optreedt of op kan treden hangt af van het risicoprofiel van elk Subfonds, zoals omschreven in de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 van het Prospectus. De beleggingen van de Subfondsen zijn verspreid over een groot aantal beleggingsfondsen en index trackers. Hierdoor is geen sprake van grote concentratie van beleggingen in een bepaalde markt of sector. Ondanks de brede spreiding zijn beleggingen onderworpen aan de risico s die inherent zijn aan beleggen. De waardeontwikkeling van de belegging is afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds indirect wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten is het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de Intrinsieke waarde van het Fonds kan dalen. Valutarisico De waardeontwikkeling van de beleggingen waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct valutarisico is sprake indien de beleggingsfondsen, index trackers of andere financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen van het Fonds. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten die onderliggend beleggen in financiële instrumenten die in een vreemde valuta zijn genoteerd. Beide vormen van valutarisico zijn van toepassing op het Fonds. Via beleggingen in de onderliggende beleggingsfondsen en index trackers lopen participanten valuta risico s. Voor beleggingen in staatsleningen en bedrijfsobligaties worden posities in vreemde valuta s afgedekt, voor de overige categorieën is gekozen deze posities niet af te dekken. Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een beleggingsfonds of financieel instrument) als gevolg van het ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan er een verlies van waarde optreden. Als gevolg van het open-end karakter kan het Fonds op ieder moment worden geconfronteerd met een groot aantal uittredende Participanten. In een dergelijk geval moeten mogelijk op korte termijn beleggingen worden verkocht om aan de betalingsverplichting te voldoen en is het liquiditeitsrisico groot. Door de selectiecriteria worden beleggingsfondsen en index trackers geselecteerd waarbij dagelijkse liquiditeit wordt geboden door de aanbieder. De risico s op beperkingen in liquiditeit zijn een selectiecriterium die bij de selectie van de verschillende beleggingsfondsen en index trackers wordt gehanteerd. De risico s voor beperking in liquiditeiten wordt in de portefeuille momenteel als laag geacht. Derivatenrisico Derivaten, zoals valutatermijntransacties, opties, futures en swaps, kunnen worden gebruikt voor de beheersing van de risico/rendementsverhouding van het Fonds. Derivaten kunnen alleen zodanig worden gebruikt dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van derivaten achterwege zou worden gelaten. Verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. De waarde van een derivaat kan relatief veel stijgen of dalen bij kleine marktbewegingen. Derivaten kunnen in het meest ongunstige geval waardeloos aflopen. In de portefeuille van de Subfondsen zijn geen derivaten posities opgenomen. In onderliggende beleggingsfondsen en/of index trackers kunnen wel derivaten posities zijn opgenomen. Deze posities zijn gericht op efficiënt portefeuillebeheer en leveren niet substantieel meer risico op dan wanneer deze posities achterwege zou worden gelaten. Bij de selectie van de beleggingsfondsen en index trackers voor de portefeuilles is het gebruik van derivaten posities een belangrijk criterium waarmee rekening wordt gehouden. Risico van afwikkeling bij effectentransacties Een afwikkeling via een betalingssysteem kan niet plaatsvinden zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de verkochte respectievelijk gekochte financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt ( settlement risk ). Uitvoering van effectentransacties zijn uitbesteed aan de Kasbank. Bij het optreden van een settlement probleem kan maximaal kortstondig koersrisico gelopen worden doordat een nieuwe tegenpartij gezocht dient te worden voor de betreffende transactie. Dit kan snel worden uitgevoerd, zodat de periode van koersrisico beperkt zal zijn. 11

13 Kredietwaardigheidrisico De waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kan worden beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van landen, lagere overheden, bedrijven of instellingen en debiteuren. Dit houdt in dat het Fonds risico kan lopen als de debiteur niet aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een financieel instrument met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het financiële instrument waarin door het Fonds wordt belegd meer kan fluctueren. De beleggingen van de Subfondsen zijn verspreid over een groot aantal beleggingsfondsen en index trackers. Hierdoor is geen sprake van grote concentratie van beleggingen in een bepaalde markt, sector of debiteur. Ondanks de brede spreiding zijn beleggingen onderworpen aan de risico s die inherent zijn aan beleggen. De waardeontwikkeling van de belegging is afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin door het Fonds indirect wordt belegd. Tegenpartijrisico Een tegenpartij van het Fonds kan in gebreke blijven ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen jegens het Fonds. Dit kan leiden tot verliezen voor het Fonds. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie van tegenpartijen. Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen gelijktijdige of vrijwel gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. Bewaarnemingrisico De beleggingen van het Fonds worden in bewaring gegeven bij een (onder)bewaarnemer. Hierbij kan het risico worden gelopen dat als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer, verlies optreedt van de in bewaring gegeven activa. De Bewaarder van het Fonds is KAS-Trust Bewaarder Staalbankiers Multi Asset Fonds B.V., een 100% dochter van KAS Trust & Depository Services B.V., die op haar beurt een 100% dochter is van KAS BANK N.V. De bewaarder is een separaat en onafhankelijk opgerichte entiteit die belast is met de functie van bewaarder zoals bedoeld in de Wft voor alleen het Staalbankiers Multi Asset Fonds. Verhandelbaarheidrisico De inkoop van Participaties door het Fonds zal door de Beheerder kunnen worden opgeschort indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn dat door de inkoop in strijd zou worden gehandeld met enige wettelijke bepaling of het beleggingsbeleid, of in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de inkoop van Participaties tot gevolg kan hebben dat de belangen van de bestaande Participanten onevenredig worden geschaad. Verhandelbaarheid van de Subfondsen wordt bepaald door de liquiditeit van de onderliggende beleggingsfondsen en index trackers. Zoals onder liquiditeitsrisico omschreven is dit risico beperkt. Wet- en regelgevingrisico De financiële en fiscale wet- en regelgeving is, al dan niet met terugwerkende kracht, aan verandering onderhevig. Deze kan in ongunstige zin voor het Fonds en/of de Participanten worden gewijzigd waardoor de waarde negatief wordt beïnvloed. Er heeft zich in de verslagperiode geen significante wijziging in de wet- en regelgeving voorgedaan die van invloed is geweest op het Fonds. Ook zijn er geen significante wijzigingen te voorzien op korte termijn. Marktbeeld In het eerste halfjaar van 2014 blijven de Centrale Banken een hoofdrol spelen op de financiële markten. De ontwikkelingen op de financiële markten worden grotendeels bepaald door de stimulerende maatregelen van deze monetaire autoriteiten. Door de lage rentes zijn de koersen van aandelen en andere asset categorieën de afgelopen jaren flink gestegen. Dit was nodig om de wereldeconomie niet te laten bezwijken onder het gewicht van een enorme schuldenlast en om te voorkomen dat er deflatie zou ontstaan. Deflatie of dalende prijzen kan er voor zorgen dat consumenten aankopen uitstellen wat een negatieve uitwerking op de economische groei heeft. In Europa werden begin juni 2014 bijzondere maatregelen genomen door de Europese Centrale Bank (ECB) met als belangrijkste doel het verder stimuleren van de economische groei en het beperken van het risico van deflatie. We zien de inflatie in Europa steeds verder dalen, tot 0,5% in mei van dit jaar, een procent lager ten opzichte van mei vorig jaar. Banken moeten zelfs gaan betalen (0,1%) om geld bij de ECB te mogen uitzetten. Ook streeft de ECB met de verruimende maatregelen naar verbetering van de moeizame kredietverlening aan het MKB, vooral in de Zuid-Europese landen. Een derde effect dat de ECB beoogt met de renteverlaging is dat de lage rente een drukkend effect zal hebben op de wisselkoers van de euro. Bij een zwakkere euro wordt het duurder om goederen van buiten Europa aan te schaffen, met prijsstijgingen en inflatie als gevolg. Een zwakkere euro zorgt aan de andere kant voor goedkopere exporten en kan weer een positief effect hebben op 12

14 de economische groei in heel Europa. Vooralsnog heerst er teleurstelling dat de euro niet verder gedaald is na de maatregelen van begin juni. Een andere factor die in gedurende de eerste helft van het jaar opspeelde en grote invloed op de financiële markten had, waren de geopolitieke spanningen in de wereld. Het begon dit jaar met de spanningen rond de Oekraïne en de annexatie van de Krim. Het geopolitieke schaakspel tussen het Westen en Rusland zal voorlopig nog wel voortduren, maar wederzijdse belangen zullen beide partijen terughoudend doen opstellen in de in te stellen sancties. Toch heeft Rusland de stap gemaakt en het geopolitieke schaakspel in gang gezet, wat aantoont dat geopolitiek en prestige nog altijd de overhand kan krijgen op economische motieven. Naast de spanningen in de Oekraïne zijn er natuurlijk ook de spanningen in Irak die opnieuw opgelaaid zijn en de Verenigde Staten weer militair actief heeft laten worden in deze regio. Ondanks de nodige politieke spanningen hebben financiële markten een positief beeld laten zien over de eerste helft van het jaar. Zowel obligaties als aandelen hebben koersmatig een sterk half jaar achter de rug. Maar ook alle overige beleggingscategorieën die binnen het Fonds worden ingezet hebben allen een positief rendement weten te behalen over de eerste 6 maanden van het jaar. Verklaring inzake de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Staalbankiers Multi Asset Fonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneren. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende de verslagperiode effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Den Haag, 28 augustus 2014 Directie Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. 13

15 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t

16 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S 2.1 BALANS (voor resultaatbestemming in euro s) ref Beleggingen Aandelen beleggingsfondsen Obligatie beleggingsfondsen Geldmarkt beleggingsfondsen Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Activa min kortlopende schulden Geplaatst kapitaal Onverdeeld resultaat Fondsvermogen

17 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S 2.2 WINST- EN VERLIESREKENING Over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 (in euro s) ref. Beleggingsresultaat Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van liquide middelen Overige opbrengsten Op- en afslag Som der opbrengsten Lasten All-in kosten Overige kosten en rentelasten Som der lasten Resultaat

18 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S 2.3 KASSTROOMOVERZICHT Over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 (in euro s) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten ref. Resultaat Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankopen van beleggingen Verkopen van beleggingen Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij uitgifte participaties Betaald bij inkoop participaties Netto kasstroom Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode

19 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S 2.4 Toelichting op het halfjaarbericht ALGEMENE INFORM ATIE Het Staalbankiers Multi Asset Fonds (het Fonds) is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht, opgericht op 1 september Het Fonds is niet genoteerd op een gereglementeerde markt of op een andere markt in financiële instrumenten. Het Fonds houdt adres ten kantore van de Beheerder. De Beheerder van het Fonds is Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V., een 100% dochter van Staalbankiers N.V., die op haar beurt een 100% dochter is van Achmea B.V. De Beheerder is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag. Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. is voor onbepaalde tijd opgericht op 26 april 2012 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer De statuten liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder, zijn gepubliceerd op de Website van Staalbankiers en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. De Beheerder beschikt sinds 29 november 2012 over een vergunning van de AFM ingevolge artikel 2:65 Wft en is belast met het beheer van het Fonds overeenkomstig de Voorwaarden. De werkzaamheden van de Beheerder zijn beperkt tot het beheren van beleggingsinstellingen met het beginsel van risicospreiding. De Beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan Staalbankiers N.V. De bewaring is uitbesteed aan de Bewaarder: KAS-Trust Bewaarder Staalbankiers Multi Asset Fonds B.V. De Beheerder heeft de financiële en beleggingsadministratie evenals de berekening van de intrinsieke waarde van de Subfondsen uitbesteed aan de Administrateur: KAS BANK N.V. De Bewaarder van het Fonds, KAS-Trust Bewaarder Staalbankiers Multi Asset Fonds B.V., is een 100% dochter van KAS Trust & Depository Services B.V., die op haar beurt een 100% dochter is van KAS BANK N.V. De Bewaarder is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam. De Bewaarder is voor onbepaalde tijd opgericht op 19 april 2012 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer De statuten liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder, zijn gepubliceerd op de Website van Staalbankiers en worden op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten. Ten behoeve van de werkzaamheden die zijn uitbesteed zijn overeenkomsten gesloten, die voldoen aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen. Het Fonds heeft een zogenoemde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het Fonds is onderverdeeld in meerdere Subfondsen. In de paraplustructuur zijn de volgende Subfondsen opgenomen: Staalbankiers Multi Asset Defensief Fonds Staalbankiers Multi Asset Neutraal Fonds Staalbankiers Multi Asset Offensief Fonds Het Staalbankiers Multi Asset Fonds heeft de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals nader is uitgewerkt in het Besluit beleggingsinstellingen. Dit verslag heeft betrekking op de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni

20 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op onderdelen zijn in het halfjaarbericht bewoordingen gehanteerd die afwijken van de modellen omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. In het halfjaarbericht worden de financiële gegevens van de Subfondsen van het Fonds opgenomen. De in de balans, winst- en verliesrekening gepresenteerde cijfers vertegenwoordigen de getotaliseerde gegevens van het Fonds. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de Subfondsen zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen van het Fonds. Alle in het halfjaarbericht opgenomen bedragen zijn in euro s, tenzij anders vermeld. De opgenomen posten in de balans zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Schattingen en veronderstellingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van het halfjaarbericht vormt de beheerder van de beleggingsinstelling zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in het halfjaarbericht opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende posten. Beleggingen Beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde (marktwaarde), zijnde de beurswaarde (slotkoers) per balansdatum. Waardeveranderingen van de beleggingen, zowel gerealiseerd als ongerealiseerd, worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de overige vorderingen en kortlopende schulden is de nominale waarde nagenoeg gelijk aan de marktwaarde als gevolg van de korte looptijden van de betreffende posten. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. Eigen vermogen Algemeen Het eigen vermogen wordt bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het vreemd vermogen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen. Verwerking van plaatsing en inkoop van aandelen De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het geplaatste kapitaal van het betreffende Fonds. Resultaatbepaling Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Kosten en vergoedingen worden, voor zover direct toerekenbaar, rechtstreeks ten laste van het betreffende Fonds gebracht. Niet direct toerekenbare kosten worden naar rato van de omvang van het vermogen ten laste van de Fondsen gebracht. Op- en afslag bij toe- en uittredingen Bij de uitgifte van participaties van het Fonds wordt de uitgifteprijs van de participaties ten opzichte van de berekende intrinsieke waarde verhoogd met een opslag; bij de inkoop van participaties wordt de inkoopprijs verlaagd met een afslag. De op- en afslagen komen geheel ten goede aan het Fonds. 19

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

<< VORIGE TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE VOLGENDE >>

<< VORIGE TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE VOLGENDE >> Staalbankiers Multi Asset Fonds Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Definities 5 1.2 Algemene gegevens 6 1.3 Profiel 7 1.4 Verslag van de Beheerder 9 2. Jaarrekening Staalbankiers Multi Asset

Nadere informatie

STAALBANKIERS MULTI ASSET FONDS. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS MULTI ASSET FONDS. Jaarverslag 2014 STAALBANKIERS MULTI ASSET FONDS Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag van de Beheerder 7 2. JAARREKENING STAALBANKIERS MULTI ASSET

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Halfjaarbericht 2015 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op

Nadere informatie

STAALBANKIERS MULTI ASSET FONDS. Halfjaarbericht 2015

STAALBANKIERS MULTI ASSET FONDS. Halfjaarbericht 2015 STAALBANKIERS MULTI ASSET FONDS Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag van de Beheerder 7 2. HALFJAARBERICHT STAALBANKIERS MULTI

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Multi Asset Fonds per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Multi Asset Fonds per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Multi Asset Fonds per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 4 2. Staalbankiers Multi Asset Fonds 5 2.1 Profiel 5 2.2 Verslag van de directie 8 3. Financiële gegevens

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds Halfjaarverslag 2017 Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 3 Participatieklassen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie