Plan van aanpak coördinatie multiprobleem situaties in Hoogeveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak coördinatie multiprobleem situaties in Hoogeveen"

Transcriptie

1 Plan van aanpak coördinatie multiprobleem situaties in Hoogeveen Aanleiding Er is de afgelopen tijd in gemeenten veel aandacht voor het versterken van de samenwerking in de verschillende netwerken/ketens bij de aanpak van individuele casuïstiek. Steeds meer is duidelijk dat een probleem vaak niet alleen komt, maar samengaat met een complex aan problematiek, zowel op het individuele niveau als binnen het gezin. De roep om een samenhangende en gecoördineerde aanpak werd hiermee steeds duidelijker. Deze roep is vanuit verschillende gezichts- en beleidsvelden ontstaan: vanuit de perspectieven veiligheid en overlast, leefbaarheid, zorg, onderwijs, werk, participatie. Vanuit al deze perspectieven zijn activiteiten geïnitieerd voor het bijeenbrengen van de betrokken actoren op de casus. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook andere organisaties waren hierbij initiatiefnemers. Een goede stap in de richting waardoor de verschillende betrokkenen er in elk geval van doordrongen raakten dat samenwerking meer oplevert om de problemen uiteindelijk daadwerkelijk op te lossen. Ook heeft men elkaar beter leren kennen, hetgeen een randvoorwaarde is voor samenwerking. Er is echter ook een wirwar ontstaan aan deels overlappende casuïstiekoverleggen. Ondanks ieders inzet krijgen onze bewoners toch niet altijd die hulp die nodig is. Bovendien duurt het vaak te lang voordat hulp beschikbaar is. Of doordat de verschillende signalen niet altijd bij elkaar komen worden de risico s niet op hun juiste waarde ingeschat. Kortom: het is de hoogste tijd voor de gemeente om een sterke regie te organiseren op: -De organisatie van de samenwerking binnen/tussen de netwerkstructuren -Het proces van coördinatie van zorg. Zorgcoördinatie is de verzamelterm voor alle activiteiten inzake het volgen, coördineren van de uitvoering van de hulpverlening en samenwerking als meerdere partijen bij een individu/gezin betrokken zijn. Ontwikkelingen op het gebied van coördinatie van zorg: gemeentelijk en landelijk Centrum Jeugd en Gezin (CJG) De gemeente wordt bij wet verantwoordelijk om zorg te dragen voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning (w.o. onderwijs, zorg, politie, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, huisartsen, e.d.) voor jeugdigen tot 23 jaar en hun ouders. Dit is een nieuwe, extra taak voor de gemeente, waarbij de gemeente zelfs doorzettingsmacht krijgt bij stagnerende coördinatie. Doel van het CJG is om kinderen, jongeren en hun ouders snel, effectief én afdoende ondersteuning te bieden als dat nodig is. Vanuit de ontwikkeling van het Hoogeveense Centrum voor Jeugd en Gezin wordt hiertoe gewerkt aan een sluitende aanpak onder regie van de gemeente, conform het principe één gezin, één plan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bureau Jeugdzorg, zeker in het geval van complexe en meervoudige problematiek. Het model voor de sluitende aanpak van de zorgcoördinatie is interactief tot stand gekomen en vastgesteld door de stuurgroep CJG,

2 waarin onze partners op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs op directieniveau participeren. De aanpak voorziet conform de wet in een escalatiemodel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen complexe en minder complexe problematiek. Belangrijke uitgangspunten voor het model zijn: Ouders zijn en blijven primair verantwoordelijk. Zij worden dan ook betrokken bij het overleg over de aanpak van de problematiek. Het is eenvoudig te hanteren Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ondubbelzinnig helder Snelheid van handelen wordt bevorderd De gemeente heeft de regie over het proces. Het ligt in de bedoeling om het model in september 2010 operationeel te hebben, waarna de implementatie nog de nodige tijd in beslag zal nemen. Met de invoering van dit model worden een aantal casuïstiekoverleggen gebundeld, w.o.: Zorgkoepel, JOT, externe ZAT s op scholen, buurtnetwerken, steunpunt 0-18 jaar. Naast de sluitende aanpak CJG is de gemeente verantwoordelijk voor een laagdrempelige informatie- en adviesfunctie en voor een aanbod op het gebied van ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Het ligt in de verwachting dat op termijn (een deel van) de taken van de provincie op het gebied van de Jeugdzorg overgaan naar de gemeente. En mogelijk ook andere taken van het Rijk (gesloten jeugdzorg) en de AWBZ (Licht verstandelijk gehandicapten-jeugd). Dat betekent een aanzienlijke verzwaring van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een belangrijke randvoorwaarde is dat we met het CJG een stevige basis leggen op het gebied van zorgcoördinatie. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) onderscheidt 9 prestatievelden waarop gemeenten samenhangend beleid moeten voeren. Prestatieveld 8 is het bevorderen van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Bij OGGZ gaat het om zorg gericht op mensen met meervoudige complexe problematiek die hulpverlening ontwijken of afwijzen, maar die wel zorgen en/of overlast veroorzaken bij naasten, buren of instellingen. De hulpverlening aan de doelgroep van de OGGZ wordt met name belemmerd door het gegeven dat er geen sprake is van een enkelvoudige hulpvraag die beantwoord kan worden door één instelling en discipline. Er is daarentegen sprake van meervoudige problematiek die door meerdere instellingen en disciplines in goede onderlinge afstemming moet worden aangepakt. Er is geen sprake van een instelling of discipline die kan worden aangesproken als hoofdverantwoordelijke. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waardoor het gevaar bestaat dat geen instelling zich echt verantwoordelijk voelt. Daarom heeft de wetgever de gemeente een initiërende, coördinerende en toezichthoudende rol gegeven op het gebied van de OGGZ. In juni 2008 heeft de gemeente een oggz-convenant gesloten met de GGD Drenthe, GGZ Drenthe, Promens Care, Leger des Heils, Politie Drenthe, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Verslavingszorg Noord Nederland, Stichting Woonconcept, Stichting Domesta en Woonstichting Actium. Het convenant formaliseert een aantal instrumenten die zich in de praktijk hebben ontwikkeld en bewezen, zoals het Meldpunt OGGZ en de OGGZ-netwerken en de inzet van specifieke OGGZ-hulpverleners.

3 Het Meldpunt OGGZ is een centraal telefonisch meldpunt waar instellingen en burgers OGGZ-cliënten kunnen aanmelden. Hoogeveen heeft samen met andere Drentse gemeenten het meldpunt ondergebracht bij de GGD in Assen (gekoppeld aan het Meldpunt Huiselijk Geweld). Als de problematiek van een individuele cliënt de competenties van een instelling overstijgt, dient de betreffende instelling in eerste instantie zelf samenwerking te zoeken met organisaties die haar competenties kunnen aanvullen. Als de instelling echter niet in staat is zelfstandig of met hulp van een andere organisatie de cliënt te helpen, moet zij de cliënt zo spoedig mogelijk aanmelden bij het Meldpunt OGGZ. Het Meldpunt verzamelt indien nodig aanvullende informatie en bespreekt de melding met de voorzitter van het van toepassing zijnde OGGZ-netwerk. Verder registreert ze de cliëntgegevens, de afspraken tussen de instellingen en het verloop van de hulpverlening. Een OGGZ-netwerk bestaat uit uitvoerende werkers van de gemeente (sociale dienst), GGZ/VNN, de woningcorporaties, de politie en het algemeen maatschappelijk werk. Indien de problematiek daarom vraagt, wordt het netwerk uitgebreid met uitvoerende werkers van Promens Care en/of het Leger des Heils. In een OGGZ-netwerk worden individuele OGGZcliënten besproken en worden afspraken gemaakt en bewaakt over de aanpak en de te treffen maatregelen. Hoogeveen heeft thans twee netwerken: een netwerk voor Centrum Oost (inclusief de Zeeheldenbuurt) en een netwerk voor de hele gemeente. Het netwerk in Centrum Oost is een initiatief van het welzijnswerk en wordt voorgezeten door de buurtopbouwwerker. Het stedelijke netwerk is een initiatief van de gemeente en wordt voorgezeten door de GGD. Het voorzitterschap van het stedelijke netwerk wordt additioneel gefinancierd door de gemeente. In 2009 zijn 64 cliënten in de 2 Hoogeveense OGGZ-netwerken besproken. In 20 gevallen betrof dit een gezin. De oggz-netwerken zijn een belangrijke schakel in onze zorgketen voor marginaal gehuisvesten. Deze keten bestaat naast de oggz-netwerken uit het Project Problematisch Woongedrag, Interwonen, de Inloopvoorziening voor dak- en thuislozen en de nachtopvangregeling voor dak- en thuislozen. De centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang Assen investeert thans in het vergroten van de kwaliteit van de Drentse oggz-structuur. Ze financiert de GGD voor beleidsexpertise, deskundigheidsbevordering van de netwerkvoorzitters, het realiseren van een cliëntvolgsysteem e.d. De GGD pleit voor het Drenthe-breed invoeren van oggz-netwerken nieuwe stijl. De hebben de volgende kenmerken: onafhankelijk voorzitter, de voorzitter is procesverantwoordelijk en heeft doorzettingsmacht, per casus wordt een casushouder aangewezen (varieert van casemanagement tot het volgen van de case), partijen hebben leveringsplicht (plicht te leveren wat het netwerk nodig acht) en de casushouder mag partijen aanspreken op de leveringsplicht. De regionale stuurgroep van het Project Problematisch Woongedrag heeft de GGD gevraagd om, binnen de opdracht die ze heeft gekregen van centrumgemeente Assen, te onderzoeken of het wenselijk is het PPW en de oggz-structuur met elkaar te verbinden of te integreren. De uitkomsten van dit onderzoek, de wens van de GGD om te komen tot een oggz-netwerk nieuwe stijl en afstemmingsvraagstukken met de structuur van het CJG en het Veiligheidshuis vragen om een bezinning op de gewenste oggz-structuur in Hoogeveen.

4 Veiligheidshuis (VH) Een andere ontwikkeling is die van het Veiligheidshuis in Hoogeveen. Een Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast en criminaliteit. De ketenpartners zijn: Gemeenten Politie Openbaar Ministerie Raad voor de Kinderbescherming Reclasseringsorganisaties Welzijnsorganisaties In een Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Een Veiligheidshuis richt zich op de volgende dadergroepen: meerderjarige veelplegers jeugd(ige veelplegers) daders van huiselijk geweld ex-gedetineerden (nazorg) overlastgevende personen Het kabinet heeft gekozen voor een landelijk dekkend systeem van veiligheidshuizen in De Veiligheidshuizen moeten een bijdrage leveren aan de doelstelling om de criminaliteit en overlast met 25 procent te reduceren en de recidive terug te dringen. Het Veiligheidshuis Drenthe beschikt over drie locatiegebonden vestigingen (de drie Drentse politiedistricten: Assen, Emmen en Hoogeveen) en heeft daarmee een provinciale dekking. De locatie van het Veiligheidshuis in Hoogeveen is geopend in december Inmiddels vindt maandelijks het casusoverleg nazorg ex-gedetineerden en veelplegers plaats. Daarnaast zijn werkplekken beschikbaar voor medewerkers van ketenpartners. In het Veiligheidshuis ligt de regie deels bij de gemeenten, deels bij het OM: het OM voert de regie op de strafrechtketen, de gemeente voert de regie op het hulpverleningstraject en op de ketensamenwerking. In 2009 zijn 68 ex-gedetineerden uit Hoogeveen uitgestroomd. Het aantal uitgereikte huisverboden in in 2009 betrof 5. Alleen al in het eerste kwartaal 2010 waren dit er 6. Er zijn in Hoogeveen 2 groepen jongeren die in hinderlijke mate overlast veroorzaken. De omvang van deze groepen: 8 en 15. De leeftijd varieert van 13 tot 18 jaar. Daarnaast zijn er 2 groepen die echt overlast veroozaken. De omvang van deze groepen: 30 en 20. De leeftijd varieert van 14 tot 19 jaar.

5 Jongeren Opvang Team (JOT) Het Jongeren Opvang Team (JOT) is een overleg dat zich afspeelt op het grensvlak van preventie en curatie gericht op jongeren van 12 jaar en ouder. Het JOT wordt, evenals de Zorgkoepel en de buurtnetwerken opgenomen binnen de sluitende aanpak van het CJG. In het JOT zijn in ? Jongeren ingebracht. Het aantal casussen dat in schooljaar 2008/2009 in de Zorgkoepel is ingebracht betrof 30. In schooljaar 2007/2008 waren dit er 40. RAAK: aanpak kindermishandelijk Vanuit centrumgemeente Emmen, in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin, gewerkt aan een sluitende aanpak inzake kindermishandeling in Drenthe: de RAAK-aanpak. Het is van groot belang er voor te waken dat dit niet weer een nieuwe aparte zorgstructuur wordt, maar dat deze wordt ingebed in de nieuw te ontwikkelen aanpak voor multiprobleem situaties. Vergroten samenhang en afstemming Doel aanpak coördinatie multiprobleem situaties Gestructureerde samenhangende aanpak voor volwassenen, jeugdigen en gezinnen met meervoudige problemen zodanig dat niemand tussen wal en schip valt en mensen díe ondersteuning, zorg en/of dienstverlening krijgen die nodig is. Deze werkwijze moet versnippering en inefficiency voorkomen en gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van de cliënt in zijn/haar sociale context. Vanwege de combinatie van meerdere problemen in meerdere domeinen (zorg en hulpverlening, wonen, onderwijs, veiligheid, welzijn, werk, inkomen, gezondheid) wordt er zeer intensief beroep gedaan op de hulp- en dienstverlening vanuit de verschillende invalshoeken. Bovendien is er in meer of mindere mate sprake van overlap tussen de casuïstiek op het gebied van OGGZ, Veiligheidshuis en CJG. Een risico is dan dat een casus op onderdelen in meerdere casuïstiekoverleggen aan de orde wordt gesteld, of dat een casus tussen de mazen van de 3 netwerken glipt en men niet de integrale hulp krijgt die nodig is Er is veel kennis, ervaring beschikbaar in de verschillende netwerken. Deze wordt echter op dit moment onvoldoende gedeeld en daardoor onvoldoende benut. Dat geldt ook voor de aansluiting tussen de justitiële keten en zorg- en hulpverleningsketen. Om de inzet, zowel preventief als curatief, effectiever en slagvaardiger te maken en de samenwerking tussen hulpverleners binnen het gezin te stroomlijnen en hierbij de zorgcoördinatie éénduidig te organiseren is een verdergaande samenhang en verbinding noodzakelijk tussen de Hoogeveense zorgstructuren op het gebied van OGGZ, Veiligheidshuis en CJG. Een heldere en éénduidige zorgstructuur biedt veel beleidsinformatie over het beschikbare aanbod. Voldoet dit, is er voldoende, zijn er dubbelingen, zijn er witte vlekken of andere knelpunten. Zicht op (de effectiviteit van) het aanbod is van groot belang met het oog op de komende bezuinigingen.

6 Uitgangspunten voor het model 1. De gemeente heeft de regie over het proces; de professionals zijn verantwoordelijk voor de inhoud 2. Hulp dient zo dichtbij mogelijk, zo snel mogelijk en zo licht mogelijk te worden gegeven 3. De aanpak wordt samen met de cliënt en zijn sociale context (gezin, buren, vrienden, familie) ontwikkeld 4. Verantwoordelijkheden zijn helder en éénduidig vastgelegd 5. Gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend; instellingen zijn hierop aanspreekbaar 6. Als hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van de Drentse Verwijsindex 7. Indien nodig wordt, bij dreigende impasse, gebruik gemaakt van doorzettingsmacht 8. Gefaseerde aanpak (groeimodel) Voorwaarden voor de organisatorische structuur Het resultaat moet zijn een transparante en eenvoudige structuur van sluitende samenwerking. De professionals van de samenwerkingspartners zijn met deze werkwijze bekend en weten (éénduidig) wat van hen verwacht wordt en werken zodanig. De te ontwikkelen structuur van de netwerksamenwerking verbindt de genoemde (beleids)domeinen veiligheid en overlast, leefbaarheid, zorg, onderwijs en werk. Dat betekent dat er geen sprake is van los van elkaar functionerende structuren. De sluitende aanpak voor het CJG wordt gezien als groeimodel om deze verbinding te bewerkstelligen, waarbij het laagdrempelige karakter van het CJG gewaarborgd moet blijven. Binnen de samenwerkingsstructuur zijn rollen en taken vastgelegd, bekend bij en onderschreven door de betrokken professionals. Ook de verschillende werkprocessen zijn vastgelegd. Evenals een privacyprotocol. De procesregie is in handen van de gemeente. Werkwijze Het project wordt begeleid door een ambtelijke werkgroep bestaande uit: R. Hogervorst, voorzitter en trekker project (o.a. projectleider CJG) A. Overgoor, (verantwoordelijk voor o.a. OGGZ, AMW, Huiselijk geweld) N. van Rij (projectleider Veiligheidshuis) In de analysefase wordt onderzoek gedaan naar vigerend beleid op de verschillende gebieden, verantwoordelijkheidsverdeling (centrumgemeente, gemeente, politie, justitie), aard en oorsprong van de diverse casuïstiekoverleggen, samenwerkingsovereenkomsten, regionaal versus lokaal, knelpunten, mate van overlap, hiaten, gesprekken met de betrokken partners inzake mogelijke oplossingsrichtingen. Ook willen we kijken hoe andere gemeenten dit hebben opgelost. In Tilburg bijvoorbeeld wordt al enige tijd met een integraal model gewerkt. In de ontwerpfase wordt een voorstel opgesteld voor de nieuwe werkwijze. Dit voorstel wordt uitvoerig besproken met de verschillende bestaande netwerken (CJG, OGGZ, VH, PPW). Vervolgens wordt door het College een besluit genomen over de voorgestelde aanpak.

7 Daarna vindt de daadwerkelijke implementatie plaats. Werkenderwijs wordt het model doorontwikkeld. Onderdeel hiervan is een éénduidig gebruik van een registratie- c.q. volgsysteem. Planning in tijd Het model sluitende aanpak Hoogeveense multiprobleemsituaties is medio 2011 gereed, inclusief een implementatieplan. Aansluitend vindt de implementatie plaats. Beleid, strategie en projecten Mei 2010

Onderwerp Voorstel sluitende coördinatie multiprobleem-situaties in Hoogeveen, m.b.t. programma s Meedoen, Talentontwikkeling en Veilig.

Onderwerp Voorstel sluitende coördinatie multiprobleem-situaties in Hoogeveen, m.b.t. programma s Meedoen, Talentontwikkeling en Veilig. Onderwerp Voorstel sluitende coördinatie multiprobleem-situaties in Hoogeveen, m.b.t. programma s Meedoen, Talentontwikkeling en Veilig. Voorgesteld besluit 1. Instemmen met het realiseren van een sluitende

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Voorstel voor burgemeester en wethouders

GEMEENTE HOOGEVEEN Voorstel voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Voorstel sluitende coördinatie multiprobleemsituaties in Hoogeveen, m.b.t. programma s Meedoen, Talentontwikkeling en Veilig. Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met het realiseren van een sluitende

Nadere informatie

Visie OGGz Zuidwest Drenthe

Visie OGGz Zuidwest Drenthe Visie OGGz Zuidwest Drenthe I. Doelgroep De landelijk en wettelijk gehanteerde term OGGz betekent Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is gericht op mensen met meervoudige complexe problematiek

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Vervolgnota Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde activiteiten 2. De vraag om de benodigde middelen betrekken bij de afwegingen in het kader

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Voorstel voor burgemeester en wethouders

GEMEENTE HOOGEVEEN Voorstel voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Sluitende zorgketen voor marginaal gehuisvesten Voorgesteld besluit: 1. Kennisnemen van bijgaande notitie Inloopvoorziening voor dak- en thuislozen in Hoogeveen. 2. Optreden als deelnemer aan/gelijkwaardig

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1 Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis Onderdeel Plan Fase 1 Versie 1-0 7 juni 2008 De eerste indrukken van 40 dagen veiligheidshuis en taakopdracht werkgroepen 1. Inleiding Een eerste

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008

Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008 Begrippenlijst signaleringssysteem Zorg voor Jeugd versie 1 juli 2008 In de begrippenlijst zijn de termen rondom het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd opgenomen. De begrippenlijst heeft geen juridische

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND Veiligheidshuis IJsselland, notitie versie 4.0, 12 december 2007 1 1. Inleiding Landelijk worden op veel plaatsen veiligheidshuizen ingericht. In de meeste gevallen gaat het

Nadere informatie

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf )" Routing

VAN. Reg.nr. pr I ^ ^ ^ / ^Lf ) Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 4 2 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

Samenvatting visie op stadsdeeltafels

Samenvatting visie op stadsdeeltafels Samenvatting visie op stadsdeeltafels Rondetafelconferentie Dinsdag 23 november 2010, van 14.00-17.00 uur Bijlmer Parktheater Voorgeschiedenis, het waarom van de stadsdeeltafel Inwoners van Amsterdam Zuidoost

Nadere informatie

Wel of niet samen? De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG in beeld

Wel of niet samen? De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG in beeld Wel of niet samen? De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG in beeld Auteurs: Frank van Summeren (MSc) Onderzoeker/adviseur Veiligheid, Partners+Pröpper Dave van Loon Projectmedewerker Kennisnetwerk

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

O3 is een samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, Modus, MEE en GGD. 2

O3 is een samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, Modus, MEE en GGD. 2 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De gemeente Heusden is sinds januari 2011 aangesloten bij het Veiligheidshuis s-hertogenbosch en omstreken (VH-DB). Sinds januari 2015 is de onze gemeente

Nadere informatie

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel

raadsvoorstel voorstel raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04129 / Aansluiting Veiligheidshuis portefeuillehouder J.B. Waaijer afdeling Bestuur en Strategie opgesteld door D. Pronk datum/voorstel nr 28 oktober 2014 / CB-14-584

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Notitie Centrum Jeugd & Gezin

Notitie Centrum Jeugd & Gezin Notitie Centrum Jeugd & Gezin JULI 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Wat moet er komen 3 4. (Beleids) ontwikkelingen 4 4.1 Provinciaal 4 4.2 Gemeentelijk beleid 5 5. Regionale samenwerking

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Verslag Themamiddag. De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG

Verslag Themamiddag. De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG Verslag Themamiddag De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG 18 november 2010 VERSLAG THEMAMIDDAG Introductie Donderdag 18 november vond in s- Hertogenbosch de themamiddag 'de samenwerking

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie