Advies. Uniforme sociale correcties drinkwater. Brussel, 4 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies. Uniforme sociale correcties drinkwater. Brussel, 4 april 2012"

Transcriptie

1 Advies Uniforme sociale correcties drinkwater Brussel, 4 april 2012 SERV_ADV_ _correcties_drinkwater Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T F

2 Advies op eigen initiatief Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) Goedkeuring dagelijks bestuur SERV: 4 april 2012 Goedkeuring/bekrachtiging raad: 9 mei

3 Mevrouw Joke Schauvliege Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Koolstraat 35 B-1000 BRUSSEL contactpersoon ons kenmerk Brussel Annick Lamote SERV_BR_ _correcties_drinkwater_alit 4 april Advies sociale correcties drinkwater Mevrouw de minister De SERV onderschrijft in het bijgevoegde advies op eigen initiatief onder voorbehoud van bekrachtiging door de eerstvolgende bijeenkomst van de raad - uw intentie om voor de meest kwetsbare huishoudens een extra inspanning te leveren en waardeert dat u zal laten onderzoeken op welke wijze de waterfactuur zou kunnen dalen door ondersteuning van waterbesparende maatregelen. Uw voorstel zal evenwel niet remediëren aan het zorgwekkende feit dat het aantal mensen van wie de watervoorziening afgesloten werd in 2011 verdubbelde t.o.v Uw voorstel voor uniformisering van de sociale correcties voor alle drinkwatermaatschappijen is een goede zaak, maar er moet beter afgewogen worden op welke manier dit best gebeurt. Wij zullen hiertoe vanuit de SERV een aanzet geven in een studie over het Beleid ter beperking van de energie- en waterfactuur van kwetsbare bevolkingsgroepen (zie SERV-werkprogramma 2012). Bovendien moet de uniformisering van deze sociale correcties in een breder perspectief bekeken worden, meer bepaald in samenhang met de reeds bestaande sociale vrijstellingen voor de andere componenten van de waterfactuur en de toekenning van gratis drinkwater. Wij rekenen erop, mevrouw de Minister, dat u met dit advies rekening zal houden en zullen u na het zomerreces voorstellen formuleren, waarvan de SERV wenst dat ze snel zullen geïmplementeerd worden. Hoogachtend Pieter Kerremans administrateur-generaal Karel Van Eetvelt voorzitter 3

4 Inhoud Krachtlijnen... 5 Advies Situering van het advies Toelichting bij het vooropgestelde scenario Bemerkingen en aanbevelingen Algemeen Doelbereik en afbakening doelgroep Lagere tarieven of extra m³? Financiering

5 Krachtlijnen Op 20 januari 2012 legde de Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur aan de Vlaamse regering een mededeling voor met enkele mogelijke scenario s om te komen tot uniforme sociale correcties op de drinkwatercomponent van de waterfactuur. Vandaag passen immers slechts drie van de tien drinkwatermaatschappijen een sociale correctie toe, die bovendien sterk onderling verschilt. De SERV onderschrijft de intentie in de mededeling om de drinkwaterfactuur voor de meest kwetsbare huishoudens te beperken en vindt het positief dat zal onderzocht worden op welke wijze de waterfactuur zou kunnen dalen door ondersteuning van waterbesparende maatregelen. De SERV vraagt om een uitbreiding van de doelgroep te onderzoeken omdat wellicht niet alle kwetsbare gezinnen zullen bereikt worden. Uniformisering van de sociale correcties is een goede zaak, maar er moet beter afgewogen worden op welke manier dit best gebeurt. De SERV zal hiertoe een aanzet geven in een studie over het Beleid ter beperking van de energie- en waterfactuur van kwetsbare bevolkingsgroepen. Bovendien moet de uniformisering van deze sociale correcties in een breder perspectief bekeken worden, meer bepaald in samenhang met de reeds bestaande sociale vrijstellingen voor de andere componenten van de waterfactuur en de toekenning van gratis drinkwater. De evaluatie van de toekenning van gratis water moet volgens de SERV integraal deel uitmaken van de analyse ter voorbereiding van de invoering van sociale correcties voor kwetsbare gezinnen. Om het aantal afsluitingen te beperken zijn andere maatregelen aangewezen, vermits slechts 3,5 % van de gezinnen die afgesloten worden van drinkwater tot de doelgroep behoren die extra gratis water zou krijgen. In dit advies spreekt de SERV zich nog niet uit over de modaliteiten van de sociale correctie. Maar de raad is wel van mening dat de bevoegdheid inzake prijzencontrole de invoering van sociale tarieven lager dan de maximumtarieven in het Vlaams gewest niet belemmert. Het lijkt dus niet nodig om de sociale correctie onder de vorm van gratis water toe te kennen. De raad spreekt zich evenmin uit over de wijze van financiering. Alvorens een beslissing te nemen over de modaliteiten van de sociale correcties en de financiering moeten de herverdelingseffecten nader onderzocht worden. 5

6 Advies 1. Situering van het advies Op 20 januari 2012 kondigde de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur aan maatregelen voor te bereiden om de waterfactuur van kansarmen te verlagen. Ze legde aan de Vlaamse regering een mededeling voor met enkele mogelijke scenario s om te komen tot uniforme sociale correcties op de drinkwatercomponent van de waterfactuur 1. De aanleiding was de grote toename van het aantal gezinnen dat door de drinkwatermaatschappijen werd afgesloten van drinkwater. In 2009 waren dat 791 gezinnen. In 2010 was hun aantal ongeveer verdrievoudigd. Slechts drie 2 van de tien drinkwatermaatschappijen passen een sociale correctie toe, die bovendien sterk onderling verschilt. De minister wil komen tot een eenvormige regeling voor alle drinkwatermaatschappijen. Die zou de drinkwatermaatschappijen verplichten om de factuur te beperken voor gezinnen die nu reeds een sociale vrijstelling genieten voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. De WaterRegulator, de reguleringsinstantie voor drinkwater opgericht als subentiteit bij de VMM, heeft op vraag van de Minister de onderstaande 3 scenario s en 6 simulaties uitgewerkt. De uitgewerkte scenario s zijn gebaseerd op de reeds bestaande sociale correcties en een aantal eigen voorstellen. Scenario 1: uniformiseren bestaande sociale correcties Simulatie 1: vrijstelling vaste vergoeding Simulatie 2: vermindering van de vaste vergoeding Simulatie 3: extra 15 m³ gratis per persoon in het gezin Scenario 2: toekenning van een gelijke tegemoetkoming (vast bedrag) als compensatie voor de drinkwatercomponent van de waterfactuur Scenario 3: sociale tariefstructuur met gelijk sociaal tarief voor de drinkwatercomponent van de waterfactuur Simulatie 1: sociaal tarief in combinatie van laagste vaste vergoeding en laagste variabele vergoeding Simulatie 2: alternatief sociaal tarief. 1 VR MED.0032/1BIS Mededeling van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur betreffende scenario s voor uniforme sociale correcties van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur in Vlaanderen. 2 Pidpa: korting op jaarlijkse vaste vergoeding van 38,62 euro voor klanten in budgetbeheer of budgetbegeleiding bij het OCMW (0,3 % van de abonnees). TMVW: vrijstelling van de jaarlijkse vaste vergoeding en korting op de aansluitingskost voor klanten die recht hebben op het leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten (6,4 % van de abonnees). Knokke-Heist: bijkomende hoeveelheid van 15 m³ gratis per persoon voor inwoners die genieten van het leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, een tegemoetkoming voor gehandicapten, verhoogde kinderbijslag of twee kinderen ten laste mits het inkomen lager is dan een bepaalde grens en ten slotte gezinnen in collectieve schuldenregeling (3,1 % van de abonnees). 6

7 De Minister heeft het rapport van de regulator voorgelegd aan de drinkwatermaatschappijen en aan de armoede- en consumentenorganisaties met de vraag om binnen twee maanden advies uit te brengen over de optie om als sociale openbare dienstverplichting een extra aantal m³ drinkwater bijkomend kosteloos ter beschikking te stellen. Deze extra m³ drinkwater komen dus bovenop de 15 m³ die sinds 1997 aan elke abonnee en per gedomicilieerde gratis worden toegekend 3. De SERV heeft beslist om hierover op eigen initiatief het voorliggende advies te formuleren. Momenteel bereidt de SERV bovendien een studie voor over het Beleid ter beperking van de energie- en waterfactuur van kwetsbare bevolkingsgroepen. In deze studie zullen de sociale correcties op de waterfactuur uitvoeriger aan bod komen en hoopt de SERV een antwoord te kunnen geven op de openstaande vragen die ook verder in dit advies worden gesteld. 2. Toelichting bij het vooropgestelde scenario Concreet vroeg de Minister aan de voormelde organisaties advies over een voorstel om aan de rechthebbenden op een vrijstelling of compensatie van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage een aantal m³ drinkwater bijkomend kosteloos ter beschikking te stellen. Er wordt niet gespecifieerd om hoeveel m³ het gaat en of de toekenning per abonnee of per persoon zou gebeuren. De WaterRegulator heeft naar analogie met de sociale correctie die de gemeentelijke waterdienst van Knokke-Heist toepast volgende berekeningen gemaakt uitgaande van een extra 15 m³ per persoon: hoeveel de sociale correctie zou kosten en dit uitgezet in percentage ten opzichte van de drinkwateromzet; hoeveel 3 typegezinnen (met respectievelijk 1, 3 en 5 personen) van de gerechtigde abonnees minder zullen moeten betalen; hoe groot de tariefstijging zou zijn bij doorrekening via variabele vergoeding; hoeveel 3 typegezinnen niet-gerechtigde abonnees meer zouden betalen bij doorrekening via variabele vergoeding; hoe groot de tariefstijging zou zijn bij doorrekening via vaste vergoeding; hoeveel 3 typegezinnen niet-gerechtigde abonnees meer zouden betalen bij doorrekening via vaste vergoeding. De WaterRegulator is bij deze berekeningen uitgegaan van een financiering hetzij via een verhoging van de vaste vergoeding voor de niet-gerechtigde huishoudelijke abonnees, hetzij via een verhoging van de variabele vergoeding voor alle huishoudelijke abonnees inclusief de rechthebbenden op extra gratis water. In de simulatie van de 3 Decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 (BS 31/12/ de ed.) 7

8 WaterRegulator gebeurt de compensatie binnen het segment van de huishoudelijke abonnees 4. Dit impliceert meteen ook dat er verschillende tarieven komen tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke (klein)verbruikers. De kostprijs van de maatregel zou voor alle drinkwatermaatschappijen samen uitkomen op 13,7 miljoen euro, of ongeveer 2,3% van de totale drinkwateromzet. Indien dit bedrag gecompenseerd zou worden via een verhoging van de variabele vergoeding dan betekent dit gemiddeld een verhoging van 0,0618 euro per m³. In de simulatie van de WaterRegulator wordt ervan uitgegaan dat ook de rechthebbenden op hun betalend verbruik (dus boven de 30 m³ per persoon) hiervoor zouden meebetalen. Indien dit bedrag gecompenseerd zou worden via een verhoging van de vaste vergoeding dan betekent dit gemiddeld een verhoging van 5,59 euro per niet-rechthebbende abonnee. De WaterRegulator berekende deze verhoging niet door voor de rechthebbende abonnees, wat impliceert dat er twee verschillende tarieven zouden toegepast worden voor de vaste vergoeding. Omdat de drinkwatertarieven sterk verschillen, verschilt ook de impact van de toekenning van extra 15 m³ gratis water per drinkwatermaatschappij. Gemiddeld genomen zal het voordeel voor een alleenstaande rechthebbende zo n 27 euro bedragen, voor een gezin met 3 personen 83 euro en voor een gezin met 5 personen 137 euro. In onderstaande tabel wordt telkens het minimum en maximum weergegeven per gezinstype. Tevens wordt ook aangegeven wat niet-rechthebbende gezinnen meer zullen betalen bij een verhoging van de variabele vergoeding en bij een verhoging van de vaste vergoeding. Ook dit verschilt per drinkwatermaatschappij en per gezinstype. één persoon / 50 m³ 3 personen / 108 m³ 5 personen / 160 m³ minder te betalen door rechthebbenden 5 min 18,98 18,6% 56,94 41,40% 94,90 57,4% max 40,21 39,4% 108,48 68,10% 173,11 85,2% meer te betalen door niet-rechthebbenden bij verhoging variabele vergoeding min 1,36 0,7% 2,94 0,8% 4,36 0,9% max 4,44 2,0% 9,58 2,3% 14,19 2,5% meer te betalen door niet-rechthebbenden bij verhoging vaste vergoeding min 2,45 1,4% 2,45 0,7% 2,45 0,5% max 6,70 3,2% 6,70 1,9% 6,70 1,4% 3. Bemerkingen en aanbevelingen Hierna formuleert de SERV enkele algemene bemerkingen en aanbevelingen. Vervolgens gaat de raad dieper in op aspecten die te maken hebben met het doelbereik, de 4 Hiertoe behoren alleen kleinverbruikers (< 500 m³ per jaar) met gedomicilieerde personen. 5 Ingeval compensatie via verhoging van de variabele vergoeding, zullen deze bedragen iets kleiner zijn omdat het verbruik boven 30 m³ per persoon iets duurder wordt. 8

9 afbakening van de doelgroep, de modaliteiten van de sociale correctie en de financiering ervan Algemeen Het uitgangspunt om voor de meest kwetsbare huishoudens een extra inspanning te leveren om de waterfactuur betaalbaar te houden, die bovendien in heel Vlaanderen gelijk zou zijn, is volgens de SERV een goede zaak. Maar er moet goed afgewogen worden op welke manier die best gebeurt en bovendien moeten deze sociale correcties in breder perspectief bekeken worden. De raad vraagt uitdrukkelijk om bij een globale herziening van de sociale correcties voor drinkwater rekening te houden met de resultaten van zijn aangekondigde studie. De raad wijst tevens op het belang van een duidelijke communicatie bij de inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving. Uniformisering sociale correcties is wenselijk De SERV heeft al in meerdere publicaties 6 gepleit voor de invoering van een uniforme tariefstructuur voor drinkwatertarieven. Er is nood aan een transparante prijszetting waarbij de structuur van de tarieven dezelfde is, maar de prijs per maatschappij kan verschillen op basis van een aantal afgelijnde criteria die de kosten van drinkwaterproductie en -distributie beïnvloeden. Een uniforme prijsstructuur impliceert volgens de raad ook een uniforme toepassing van sociale en ecologische correcties. Nu passen slechts 3 van de 10 drinkwatermaatschappijen sterk verschillende - sociale correcties op de drinkwatercomponent toe. Voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage geldt wel een gelijke sociale correctie voor heel Vlaanderen en voor de gemeentelijke saneringsbijdragen kunnen gemeenten zelf bepalen welke correctie ze toepassen (al blijken de meeste gemeenten in de praktijk wel eenzelfde correctie toe te passen als op bovengemeentelijk niveau). Een afstemming van de verschillende correcties is volgens de SERV een stap in de goede richting, maar er moet goed afgewogen worden op welke manier dit best gebeurt. Dit lijkt nu nog niet het geval te zijn geweest. De scenario s die de WaterRegulator uitwerkte geven een eerste indicatie, maar volgens de SERV is verder onderzoek nodig om effectieve en efficiënte sociale correcties af te lijnen. Volgende punten moeten verder uitgewerkt worden alvorens een goede keuze te kunnen maken inzake sociale correcties: explicitering van de doelstelling doelbereik en afbakening van de doelgroep afweging van verschillende modaliteiten kostprijs en financiering van de maatregel 6 Aanbeveling van 12 september 2007 over De kostenterugwinning van waterdiensten : beleidsvragen voor de Vlaamse watersector. Rapport van 11 juni 2008 De prijs van water 2008 : analyse en aanbevelingen. 9

10 herverdelingseffecten administratieve lasten voor drinkwatermaatschappijen en abonnees. Enkele van deze punten komen verder in dit advies aan bod. Op korte termijn zal de SERV hier dieper op ingaan in zijn analyse van het Beleid ter beperking van de energie- en waterfactuur van kwetsbare bevolkingsgroepen. maar moet globaal bekeken worden met andere sociale correcties De sociale correcties voor de component drinkwater op de waterfactuur moeten globaal bekeken worden met de reeds bestaande sociale correcties 7 voor de andere componenten op de waterfactuur. Ook moet de toekenning van de gratis 15 m³ per gedomicilieerde geëvalueerd worden. Deze evaluatie moet volgens de SERV integraal deel uitmaken van de analyse ter voorbereiding van de invoering van sociale correcties voor kwetsbare gezinnen. De SERV vindt het alvast positief dat de Minister ook aankondigt om te laten onderzoeken op welke wijze de waterfactuur zou kunnen dalen door ondersteuning van waterbesparende maatregelen. Net zoals op het vlak van energie is de daling van het verbruik een evidente manier om de factuur te doen dalen. Ook hier zal moeten gezocht worden naar specifieke ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen. Sociale correcties op de waterfactuur kunnen volgens de SERV ook niet los gezien worden van maatregelen in sectoraal beleid zoals het energiebeleid, het woonbeleid en het armoedebeleid in het algemeen. De raad zal hiertoe een aanzet geven in een studie over het Beleid ter beperking van de energie- en waterfactuur van kwetsbare bevolkingsgroepen. Hij vraagt uitdrukkelijk om bij een globale herziening van de sociale correcties voor drinkwater rekening te houden met de resultaten van deze studie. De SERV wijst tevens op het belang van een duidelijke communicatie bij de inwerkingtreding van de gewijzigde regelgeving Doelbereik en afbakening doelgroep Indien het de bedoeling is om het aantal afsluitingen te beperken dan mist de vooropgestelde maatregel zijn doel. De SERV vraagt om ook voor rechthebbende zonder individuele watermeter een compensatieregeling uit te werken. Tevens zou moeten onderzocht worden of de afgebakende doelgroep niet verruimd kan worden. Aantal afsluitingen zal niet dalen In haar mededeling aan de Vlaamse Regering wijst de Minister op het toenemend aantal abonnees waarvan het drinkwater wordt afgesloten. Dit aantal verdrievoudigde tussen 2009 en Recente gegevens van de drinkwatermaatschappijen tonen aan dat deze toename zich verder zet: in 2011 werden abonnees afgesloten van drinkwater, wat het dubbele is van het aantal in Het overgrote deel van de afsluitingen gebeurt op advies van de Lokale Adviescommissie met als reden wanbetaling. 7 Zie ook SERV-rapport van 8 oktober 1997 De verdelingseffecten van de nieuwe regeling voor de afvalwaterheffing en de drinkwatertarieven. 10

11 Binnen de groep abonnees waarvan het drinkwater wordt afgesloten is de groep waarvoor nu een sociale correctie zou worden voorzien evenwel zeer beperkt. Het aandeel rechthebbenden op een vrijstelling voor bovengemeentelijke saneringsbijdrage bedraagt amper 3,5% van de abonnees die effectief afgesloten worden van drinkwater. Dit lijkt erop te wijzen dat de Lokale Adviescommissies een belangrijke filter zijn bij de beslissing tot afsluiting. De doelgroep die nu reeds geniet van een sociale vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage blijft dus grotendeels gespaard van afsluitingen van drinkwater. Maar dit betekent ook dat de vooropgestelde maatregel nauwelijks of geen invloed zal hebben op het aantal afsluitingen. Indien het de bedoeling is om het aantal afsluitingen te beperken dan zal de vooropgestelde maatregel zijn doel dus missen. Wil men het aantal afsluitingen doen dalen dan moeten volgens de SERV eerst een aantal zaken nader onderzocht worden zoals het profiel van de afgesloten abonnees, de reden voor de afsluiting, de werking van de LAC s, De sociale statistieken 8 die de drinkwatermaatschappijen op 31 maart 2012 voor het eerst 9 moeten rapporteren, zullen vanuit die optiek al relevante informatie kunnen aanleveren. Zorg voor compensatie bij collectieve watermeters De doelgroep die een extra tegemoetkoming zou ontvangen is duidelijk afgebakend. Het betreft gezinnen die nu ook al vrijgesteld zijn van bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Concreet gaat het om gezinnen met een inwonend gezinslid dat geniet van de volgende tegemoetkoming: i. gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen ii. leefloon of levensminimum iii. inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap iv. tegemoetkoming hulp aan bejaarden v. integratietegemoetkoming voor personen met een handicap De VMM raamt het aantal rechthebbenden in 2011 op drinkwaterabonnees. Heel wat gezinnen beschikken evenwel (nog) niet over een individuele watermeter. Zij worden dus niet bereikt via een korting op de waterfactuur. Hetzelfde geldt voor de toegekende 15 m³ per persoon gratis. Ingeval van collectieve watermeters is er geen garantie dat dit correct wordt doorgerekend. Dit was evenmin het geval voor de vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsbijdragen. Daarom werd vanaf 2008 een compensatie ingevoerd voor rechthebbenden op deze vrijstelling zonder individuele watermeter. In 2011 raamt VMM dit aantal op gezinnen of bijna een derde van de afgebakende doelgroep. De SERV vraagt om ook voor rechthebbenden zonder individuele watermeter een compensatieregeling uit te werken. Aangezien het dezelfde groep betreft die een compensatie ontvangt voor de vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage lijkt de administratieve last voor de drinkwatermaatschappijen eerder beperkt. De TMVW 8 Ministerieel Besluit van 12 december 2011 betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement (BS van 2 januari 2012). 9 Deze eerste rapportage zal nog onvolledig zijn. Vanaf 2013 zouden de sociale statistieken volledige gegevens moeten opleveren. 11

12 past dit trouwens al toe in de praktijk, ze betaalt de sociale correctie onder de vorm van een korting op de vaste vergoeding gezamenlijk uit met de compensatie voor de bovengemeentelijke saneringsbijdrage aan rechthebbenden zonder individuele watermeter. Onderzoek ruimere afbakening doelgroep Dezelfde afbakening van de doelgroep als voor de vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage beperkt ongetwijfeld de bijkomende administratieve lasten voor de drinkwatermaatschappijen en maakt tevens een automatische toekenning mogelijk. Een cruciale vraag die evenwel nader onderzocht moet worden is of alle kwetsbare gezinnen worden bereikt. Naast hoger genoemde uitkeringsrechthebbenden zijn er immers ook gezinnen die kwetsbaar zijn omwille van een laag inkomen of omdat ze in een procedure van schuldbeheer verwikkeld zijn. Die vallen nu uit te boot. Volgens de SERV moet nader onderzocht worden of de afgebakende doelgroep niet moet verruimd worden. Zo zou bijvoorbeeld kunnen overwogen worden om de doelgroep uit te breiden tot gezinnen die het OMNIO-statuut 10 genieten. Dit statuut wordt pas toegekend na objectief onderzoek van het gezinsinkomen Lagere tarieven of extra m³ gratis? De keuze van de Minister om als sociale openbare dienstverplichting een extra aantal m³ gratis drinkwater ter beschikking te stellen in plaats van een korting op de tarieven, is mede ingegeven door de onduidelijkheid over de bevoegdheid van het Vlaams gewest voor het prijzenbeleid. Volgens de SERV staat de huidige bevoegdheidsverdeling de toekenning van lagere sociale tarieven niet in de weg. De raad licht hierna zijn visie hierover toe. De SERV vraagt om te expliciteren of een uniforme correctie een gelijk voordeel (m³) of gelijk bedrag zal inhouden. De raad vraagt bovendien om naast of in plaats van de toekenning van extra gratis water ook andere opties te bekijken die de waterfactuur van meest kwetsbare gezinnen kunnen verlichten. Kosten, baten en verdelingsaspecten moeten hierbij bekeken worden. De SERV spreekt zich nu nog niet uit over de modaliteiten van een sociale correctie, maar zal hier in zijn aangekondigde studie in detail op ingaan. Federale maximumtarieven sluiten toekenning lagere sociale tarieven in Vlaanderen niet uit Na de staatshervorming worden de gewesten bevoegd voor de prijzencontrole van de drinkwatertarieven. Voor drinkwaterdistributie bestaan er geen sociale tarieven zoals voor gas en elektriciteit, maar worden wel maximumtarieven per drinkwatermaatschappij bepaald. Deze 10 Wie een laag inkomen heeft, komt in aanmerking voor het OMNIO-statuut. Dit geeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Concreet mag het bruto belastbare gezinsinkomen (2011) niet hoger zijn dan ,71 euro, te verhogen met 2 889,22 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari 2012 op hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al dan niet een familieband is. Het OMNIO-statuut geldt voor alle leden van gezin. 12

13 maximumtarieven gelden zowel voor de vaste als voor de variabele vergoeding. Wanneer een drinkwatermaatschappij een prijsverhoging wil doorvoeren moet zij hiervoor eerst een dossier indienen bij de federale prijzencommissie. Op advies van deze commissie beslist de Minister van Economische Zaken over de toe te passen maximumprijs. Deze maximumprijs is dwingend. Drinkwatermaatschappijen mogen geen hogere prijs aanrekenen, een lagere prijs mag wel. Zij kunnen dus autonoom beslissen om een lager sociaal tarief in te voeren. Hiervoor is geen goedkeuring van de Minister van Economie nodig 11. Indien de sociale correcties of het nu gaat om de toekenning van extra gratis m³ of om een vermindering van het vast of variabel tarief worden gecompenseerd via verhoging van de gewone tarieven dan moet de drinkwatermaatschappij hiervoor sowieso een dossier indienen bij de federale prijzencommissie. Deze zal oordelen of de prijsverhoging gerechtvaardigd is. Bij de invoering van de gratis 15 m³ in 1997 hebben de drinkwatermaatschappijen ook tariefverhogingen moeten voorleggen aan de prijzencommissie. Zij zullen dit nu opnieuw moeten doen tenzij voor een alternatieve financieringswijze zou geopteerd worden. Ook indien het Vlaams gewest bevoegd wordt voor de prijzencontrole is een dergelijke procedure aangewezen gelet op het regionaal monopoliekarakter van de drinkwatermarkt. Uniforme sociale correctie : gelijk voordeel of gelijk tarief? De simulatie van de WaterRegulator (zie tabel supra) toont duidelijk aan dat de toekenning van extra gratis water niet overal een gelijke tegemoetkoming betekent. Dit komt omdat de drinkwatertarieven sterk verschillen tussen de drinkwatermaatschappijen onderling. Dit geldt overigens ook voor de toekenning van 15 m³ gratis drinkwater. De levering van een bepaald volume gratis drinkwater zou evenwel ook als een gelijk geldelijk voordeel kunnen toegekend worden. Dit is het geval bij de levering van gratis elektriciteit. Op basis van gemiddelde marktprijzen en types gebruikers en huishoudens bepaalt de VREG jaarlijks hoeveel 100 kwh uitgedrukt in euro vertegenwoordigt. Dit bedrag wordt, rekening houdend met het aantal personen, in mindering gebracht van de elektriciteitsfactuur. De SERV vraagt om te expliciteren of een uniforme correctie een gelijk voordeel (m³) of gelijk bedrag zal inhouden. Vanuit het oogpunt van uniformiteit geeft de raad de voorkeur aan een gelijke geldelijke tegemoetkoming. Sociale correctie per gezin of per abonnee? Het is niet duidelijk of de toekenning van extra gratis water zou gelden per abonnee of per gedomicilieerde. De simulatie van de WaterRegulator gaat uit van de toekenning van extra 15 m³ per gedomicilieerde. De SERV vindt dit onderscheid zeer belangrijk. Indien het zou gaan om een toekenning per abonnee zou het effect ervan gelijkaardig zijn aan een korting op de vaste vergoeding. Relatief gezien zal het voordeel ervan groter zijn voor kleine verbruikers/kleine huishoudens. Een toekenning per gedomicilieerde impliceert een relatief groter voor- 11 Zie Senaat schriftelijke vraag nr van 22 maart 2011 inzake de aanvraag van het invoeren van een sociale tegemoetkomingen voor drinkwaterproductie en levering bij de VMW. 13

14 deel naarmate het verbruik/huishouden groter is, wat minder aanspoort tot rationeel waterverbruik en vanuit ecologisch oogpunt minder interessant is. Bovendien wordt hierbij abstractie maakt van het dalend gemiddeld verbruik 12 per persoon naarmate het huishouden groter is. De SERV zal in zijn studie Beleid ter beperking van de energie- en waterfactuur van kwetsbare bevolkingsgroepen dieper ingaan op de modaliteiten van een sociale correctie en de verdelingseffecten ervan in kaart brengen (o.a. de relatie tussen inkomen, gezinsgrootte en waterverbruik). De concrete vorm van de sociale correctie zal afhangen van de herverdeling die men beoogt: is die eerder horizontaal (van kleine naar grote gezinnen) of eerder verticaal (van hoge inkomens naar lage inkomens)? 3.4. Financiering Financiering is onduidelijk Het is onduidelijk hoe de sociale correctie zal gefinancierd worden. Het scenario, uitgewerkt door de VMM, voorziet in een compensatie binnen het segment van de huishoudelijke klanten. Alvorens zich uit te spreken over de billijkheid van de compensatie binnen het huishoudelijk segment moeten volgens de SERV de huidige en toekomstige verdelingseffecten tussen de verschillende soorten gebruikers in kaart gebracht worden. Een belangrijke vraag is of de compensatie zal gebeuren op niveau van de drinkwatermaatschappij of op niveau van het Vlaams gewest. Bij financiering per drinkwatermaatschappij zal dit, zoals hoger reeds vermeld, aanleiding geven tot prijsverhogingsaanvragen bij de prijzencommissie. Financiering op niveau van het Vlaams gewest via een vaste toeslag 13 per abonnee of per m³ laat een uniforme behandeling toe zowel inzake de sociale correctie als de extra bijdrage. De financiering zal ook afhangen van de beoogde herverdeling (horizontaal versus verticaal). Een compensatie via verhoging van het variabel tarief zal relatief gezien de grotere huishoudens, die gemiddeld meer verbruiken, zwaarder treffen. Een verhoging van de vaste vergoeding zal de kleine verbruikers/gezinnen relatief zwaarder treffen. Zowel de keuze inzake de modaliteiten van de sociale correctie als van de financiering zullen dus meebepalend zijn voor de herverdelingseffecten tussen huishoudelijke klanten. Volgens de SERV moeten de herverdelingseffecten nader onderzocht worden alvorens een beslissing te nemen inzake de toepassing van een sociale correctie op de drinkwaterfactuur. 12 Het gemiddeld verbruik per persoon per gezin zag er 2011 als volgt uit : 50 m³ voor een alleenstaande, 39 m³, 36 m³, 33 m³ en 32 m³ voor respectievelijk gezinnen met 2, 3, 4 en 5 personen. 13 Cf. de financiering van gratis elektriciteit als uniforme toeslag op de distributienettarieven en een gelijk voordeel per gezinstype dat in mindering wordt gebracht op de elektriciteitsfactuur. 14

SCENARIO S VOOR UNIFORME SOCIALE CORRECTIE VAN DE DRINKWATERCOMPONENT VAN DE INTEGRALE WATERFACTUUR IN VLAANDEREN 2011-1

SCENARIO S VOOR UNIFORME SOCIALE CORRECTIE VAN DE DRINKWATERCOMPONENT VAN DE INTEGRALE WATERFACTUUR IN VLAANDEREN 2011-1 SCENARIO S VOOR UNIFORME SOCIALE CORRECTIE VAN DE DRINKWATERCOMPONENT VAN DE INTEGRALE WATERFACTUUR IN VLAANDEREN 2011-1 1 Inleiding... 3 2 Situering... 3 2.1 Evolutie drinkwatercomponent waterfactuur...

Nadere informatie

Advies. Besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater. Brussel, 10 juli 2013

Advies. Besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater. Brussel, 10 juli 2013 Advies Besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater Brussel, 10 juli 2013 SERV_ADV_20130710_SODV_drinkwater Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft

houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft ingediend op 588 (2015-2016) Nr. 1 30 november 2015 (2015-2016) Voorstel van decreet van Rob Beenders en Bart Van Malderen houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

Advies. LAC-procedure water. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _LAC water.docx

Advies. LAC-procedure water. Brussel, 28 januari SERV_ADV_ _LAC water.docx Advies LAC-procedure water Brussel, 28 januari 2013 SERV_ADV_20130128_LAC water.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217 70 08 info@serv.be

Nadere informatie

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013

Nieuwe sociale maatregelen. Adelheid Vanhille 7 november 2013 Nieuwe sociale maatregelen Adelheid Vanhille 7 november 2013 Opbouw Algemeen Waterverkoopreglement Sociale openbare dienstverplichtingen Abnormaal hoog verbruik minnelijke schikking 2 Algemeen waterverkoopreglement

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling

Nadere informatie

contactpersoon ons kenmerk Brussel Annick Lamote SERV_BR_ _verzameldecreet_alit 9 februari 2015

contactpersoon ons kenmerk Brussel Annick Lamote SERV_BR_ _verzameldecreet_alit 9 februari 2015 Mevrouw Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-Laan 20 bus 1 1000 BRUSSEL contactpersoon ons kenmerk Brussel Annick Lamote SERV_BR_20150209_verzameldecreet_alit

Nadere informatie

In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet

In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet ingediend op 562 (2015-2016) Nr. 4 24 november 2015 (2015-2016) In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen* van het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming

Nadere informatie

TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016

TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016 TARIEFREGLEMENT DRINKWATER, VAST RECHT EN SANERINGSBIJDRAGE GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN AGSO KNOKKE-HEIST IN ZITTING VAN 2 februari 2016 DE RAAD VAN BESTUUR: Gelet op het gemeentedecreet,

Nadere informatie

WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel

WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel WELKOM Nieuwe tariefstructuur en -regulering 1. Nieuwe tariefstructuur 2. Tariefregulering 3. Overgangsregeling 4. Conclusies 1. Nieuwe tariefstructuur Beslissingen Vlaamse Regering (12 juni, 17 juli en

Nadere informatie

Advies. Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit. Brussel, 22 april 2015

Advies. Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit. Brussel, 22 april 2015 Advies Reparatiedecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit Brussel, 22 april 2015 SERV_20150422_reparatiedecreet VCF_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Een nieuwe waterfactuur

Een nieuwe waterfactuur Een nieuwe waterfactuur Een nieuwe waterfactuur 1. Nieuwe tariefstructuur 2. Tariefregulering 1. Nieuwe tariefstructuur Integrale waterfactuur sinds 2005 Alle waterkosten op één factuur: Productie en levering

Nadere informatie

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit

Brussel, 10 oktober _Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit. Advies. ontwerpbesluit gratis elektriciteit Brussel, 10 oktober 2003 101003_Advies_ontwerpbesluit_gratis_elektriciteit Advies ontwerpbesluit gratis elektriciteit Inhoud Inhoud... 2 1. Situering van de adviesvraag... 3 2. Krachtlijnen van het advies...

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI

Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI geactualiseerd op 13.01.2016 Historiek wetgeving i.v.m. de geïntegreerde waterfactuur, reorganisatie van de watersector en de contractuele sanering bedrijfsafvalwater op een RWZI A) DECRETEN Datum Belgisch

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 54.996/1 van 5 februari 2014 over een ontwerp van ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

van Caroline Gennez en Rob Beenders

van Caroline Gennez en Rob Beenders ingediend op 1112 (2016-2017) Nr. 1 17 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Caroline Gennez en Rob Beenders houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor

Nadere informatie

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar

De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar Bart Gille 1/5 De integrale waterfactuur van de drinkwatermaatschappijen... de effecten van het nieuwe waterbeleid worden zichtbaar 1. INLEIDING Door de reorganisatie van de watersector in December 2004

Nadere informatie

Hoorzitting en gedachtewisseling

Hoorzitting en gedachtewisseling stuk ingediend op 1726 (2011-2012) Nr. 1 6 september 2012 (2011-2012) Hoorzitting en gedachtewisseling over een uniforme sociale correctie van de drinkwatercomponent van de waterfactuur Verslag namens

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016 Advies Uitzendarbeid Brussel, 21 maart 2016 SERV_20160321_Uitzendarbeid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag:

Nadere informatie

DOCUMENTBESCHRIJVING. Titel Analyse kosteloze levering drinkwater 2013. Samenstellers en eindredactie Dienst Reguleringsinstantie

DOCUMENTBESCHRIJVING. Titel Analyse kosteloze levering drinkwater 2013. Samenstellers en eindredactie Dienst Reguleringsinstantie Analyse kosteloze levering drinkwater 2013 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Analyse kosteloze levering drinkwater 2013 Samenstellers en eindredactie Dienst Reguleringsinstantie Inhoud In dit rapport wordt de

Nadere informatie

Een nieuwe tariefstructuur voor water

Een nieuwe tariefstructuur voor water Een nieuwe tariefstructuur voor water De Vlaamse regering voert op 1 januari 2016 een nieuwe tariefstructuur in voor heel Vlaanderen. In het overgangsjaar 2016 zie je op je factuur zowel het oude tarief

Nadere informatie

Advies. Wijziging energieheffing. Brussel, 5 september 2016

Advies. Wijziging energieheffing. Brussel, 5 september 2016 Advies Wijziging energieheffing Brussel, 5 september 2016 SERV_20160905_wijziging_energieheffing_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

(B.S.14.XII.2003) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

(B.S.14.XII.2003) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen Ministerieel besluit van 22 januari 2003 houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

562 (2015-2016) Nr. 1 30 oktober 2015 (2015-2016) ingediend op. Ontwerp van decreet

562 (2015-2016) Nr. 1 30 oktober 2015 (2015-2016) ingediend op. Ontwerp van decreet ingediend op 562 (2015-2016) Nr. 1 30 oktober 2015 (2015-2016) Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur

VLAAMSE OVERHEID. 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur VLAAMSE OVERHEID 5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Advies. Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE. Brussel, 27 februari 2017

Advies. Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE. Brussel, 27 februari 2017 Advies Zesde Staatshervorming & diverse bepalingen WSE Brussel, 27 februari 2017 SERV_ADV_20170227_Decreet_III_6de_STAH_Bep_WSE.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Persbericht VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Brussel, 2 december 2016 - BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 11-10 advies hernieuwbare EU-richtlijn Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de vzw Aqua Flanders, ontvangen op 22/12/2014;

Gelet op de aanvraag van de vzw Aqua Flanders, ontvangen op 22/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 14/2015 van 25 maart 2015 Betreft: aanvraag van de vzw Aqua Flanders tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 53/2005,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving LW-AFMQOEJCJ-GAEAIVT RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.408/1 van 1 december 2016 over een voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

1036 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

1036 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 1036 BELGISCH STAATSBLAD 10.01.2014 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID [C 2013/36228] 6 DECEMBER 2013. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL Inleiding... 5 Leidingwaterbalans Conclusies...18

INHOUDSTAFEL Inleiding... 5 Leidingwaterbalans Conclusies...18 Leidingwaterbalans voor 2011 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 5 2 Leidingwaterbalans 2011... 8 2.1 Waterbalans... 8 2.2 Ruwwater... 9 2.2.1 Winning van ruwwater... 9 2.2.2 Inkoop en verkoop van ruwwater...

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

VR DOC.0962/1BIS

VR DOC.0962/1BIS VR 2017 0610 DOC.0962/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 11 6 augustus 2015

Nieuwsbrief nr. 11 6 augustus 2015 1. Studiedag en infosessie keurders 2. Digitale keuringen 3. Nieuwe CEO water-link 4. Samenwerking met VEWIN 5. Vrijstelling waterheffing in Vlaanderen 6. Putwaterproblematiek 7. Nieuwe tariefstructuur

Nadere informatie

De elektriciteitsfactuur onder stroom

De elektriciteitsfactuur onder stroom De elektriciteitsfactuur onder stroom Auteurs: Jan Maris en Geert Schuermans 2016_02_02 E&A Artikel De gids op maatschappelijk gebied Volgens Febeg, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Verbist: Wonen in Vlaanderen

Verbist: Wonen in Vlaanderen Wonen in Vlaanderen Gerlinde Verbist Slotconferentie FLEMOSI IWT-project (SBO-project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door Inhoud 1. Woonbeleid in Vlaanderen 2. Data en model 3. Voordeel van

Nadere informatie

De tariefstructuur voor water

De tariefstructuur voor water De tariefstructuur voor water HUISHOUDELIJKE KLANTEN Onder huishoudelijke klanten verstaan wij gezinnen of klanten met een wooneenheid 1. VASTRECHT MET KORTING Wij rekenen een vastrecht voor zowel: de

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30december1992 Brussel, 18mei2017 Advies 2017109 Uitgebracht op eigen initiatief Artikel 109 van de wet van 30december1992

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/018 BERAADSLAGING NR 09/015 VAN 3 MAART 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Advies. Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden. Brussel, 12 december 2016

Advies. Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden. Brussel, 12 december 2016 Advies Aanwervingsstimulans: perspectief voor langdurig werkzoekenden Brussel, 12 december 2016 SERV_20161212_Aanwervingsstimulans_LWZ_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Situering. 3 Advies. 3.1 Algemeen

1 Inleiding. 2 Situering. 3 Advies. 3.1 Algemeen Advies van de reguleringsinstantie met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement 2010-1 1/6 1 Inleiding De Vlaamse Regering

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Advies. Decreet ondersteuning sociale economie. Brussel, 28 september SERV_ADV_ _ondersteuning_soc_economie

Advies. Decreet ondersteuning sociale economie. Brussel, 28 september SERV_ADV_ _ondersteuning_soc_economie Advies Decreet ondersteuning sociale economie Brussel, 28 september 2011 SERV_ADV_20110928_ondersteuning_soc_economie Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Drinkwatertarief in jouw gemeente

Drinkwatertarief in jouw gemeente Drinkwatertarief in jouw gemeente Hoe is het opgebouwd? water-link, 6 november 2017 Programma 9.00u: Onthaal 9.30u: Welkomstwoord en inleiding 9.40u: Tariefregulering drinkwater 10.20u: Kosten, opbrengsten

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS.

Kinderarmoede en huisvesting. Gerlinde Verbist. Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS. Kinderarmoede en huisvesting Gerlinde Verbist Werken rond de structurele oorzaken van kinderarmoede COLLOQUIUM - KBS 12 juni 2014 Inhoud 1. Kinderarmoede en woonstatus 2. Financiële maatregelen wonen 3.

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/039 ADVIES NR. 14/11 VAN 4 MAART 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Drinkwatertarief in jouw gemeente

Drinkwatertarief in jouw gemeente Drinkwatertarief in jouw gemeente Hoe is het opgebouwd? IWVA, 17 oktober 2017 Programma 9.00u: Onthaal 9.30u: Welkomstwoord en inleiding 9.40u: Tariefregulering drinkwater 10.20u: Kosten, opbrengsten en

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/14 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA.

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van. 2012, Z-.; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2013 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr.1.672 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari 2009 ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

DOCUMENTBESCHRIJVING. Titel Drinkwaterbalans voor Vlaanderen jaar 2013

DOCUMENTBESCHRIJVING. Titel Drinkwaterbalans voor Vlaanderen jaar 2013 Drinkwaterbalans voor Vlaanderen 2013 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Drinkwaterbalans voor Vlaanderen jaar 2013 Samenstellers Afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM Dienst Lokaal Waterbeheer, Team Watervoorziening

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER

DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER DE KOSTEN VOOR RIOLERING EN ZUIVERING AFVALWATER Resultaten online bevraging executive summary Auteurs: Datum: Herwerking: Veerle Minne, Sarah Botterman 6 februari 2015 VMM Inhoudstafel 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Advies. Sociale openbaredienstverplichtingen energie. Brussel, 4 juli 2012

Advies. Sociale openbaredienstverplichtingen energie. Brussel, 4 juli 2012 Advies Sociale openbaredienstverplichtingen energie Brussel, 4 juli 2012 SERV_ADV_20120704_Sociale_ODV_energiescans Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Advies. Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste graad. Brussel, 21 september 2016

Advies. Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste graad. Brussel, 21 september 2016 Advies Modernisering secundair onderwijs: maatregelen basisonderwijs en eerste Brussel, 21 september 2016 SERV_20160921_moderniseringSO_BOen1ste_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers

Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers Pagina 1 van 342 Imagine the result Vergelijking van de kostprijs van water/afvalwater/hemelwater voor de gebruikers in verschillende Europese landen Landenfiches 06/12/2012 Projectnummer BE0112.000615

Nadere informatie

Tarifering van drinkwater. Analyse en aanbevelingen

Tarifering van drinkwater. Analyse en aanbevelingen Tarifering van drinkwater Analyse en aanbevelingen Goedgekeurd raad 16 juni 2014 INHOUD Inleiding... 5 1. Drinkwatertarieven : huidige situatie... 6 1.1. Integrale waterfactuur voor huishoudens... 6 3

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie