Regioportret Zorg en Welzijn Nijmegen Rivierenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regioportret Zorg en Welzijn Nijmegen Rivierenland"

Transcriptie

1 Regioportret Zorg en Welzijn Nijmegen Rivierenland in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 28 september 2009

2 Prismant Prismant is partner van CC Zorgadviseurs en Walvis ConsultingGroep. Samen bieden wij organisaties en professionals in de zorgsector deskundig advies, onderzoek, opleidingen en informatiebeheer. De drie organisaties zijn al jarenlang actief op het gebied van zorg en welzijn. Met deze samenwerking breiden wij onze specialistische kennis en epertise sterk uit. Zo kunnen wij onze diensten nog beter toespitsen op elke specifieke vraag. Stichting Prismant, Utrecht, september Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Prismant. Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. Prismant is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk. Uitgever Prismant Papendorpseweg 65, 3528 BJ Utrecht Postbus 85200, 3508 AE Utrecht Telefoon Fa

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Zorg en WJK op de regionale arbeidsmarkt De arbeidsmarkt van Zorg en WJK Omvang en karakteristieken Zorg en WJK op de economiebrede arbeidsmarkt Ontwikkelingen bij Zorg en WJK de afgelopen jaren Recente ontwikkelingen De samenstelling van het personeelsbestand De positie van Zorg en WJK in het onderwijs Aandeel leerlingen Doelgroepen bij de opleidingen Het studierendement Overige gegevens Stromen op de arbeidsmarkt De verwachtingen in de komende jaren Het oordeel van werkgevers Kansen voor de regio 18 3

4 4

5 1. Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK brengt heel veel informatie over de sectorale arbeidsmarkt voort. Het Ministerie van VWS, werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Zorg en Welzijn (vertegenwoordigd door de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen, Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT), Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (STAG), O&O fonds GGZ en sociale partners in de sector WJK vertegenwoordigd door FCB), CWI en Calibris zijn de opdrachtgevers voor dit programma. Bij een deel van de informatie bestaat de mogelijkheid om gegevens te regionaliseren. Waar mogelijk wordt dat ook gedaan. Het belang hiervan is groot, omdat zich soms grote regionale verschillen op de arbeidsmarkt voordoen. In het arbeidsmarktbeleid worden vaak aanbevelingen opgesteld die uitgaan van de idee dat dit beleid voor een belangrijk deel in de regio s zijn concrete beslag moet krijgen. In dat verband werd en wordt het als een gemis gezien dat er van de beschikbare gegevens tot nu toe geen samenhangend beeld per regio gepresenteerd werd. Hoe ziet het plaatje er voor een specifieke regio uit? Met deze publicatie, die in samenwerking met RegioPlus tot stand is gekomen, hopen we een begin te maken om in deze leemte te voorzien. Het hier gepresenteerde overzicht is een eerste proeve. Er komt steeds meer regionale informatie beschikbaar. We hopen dan ook het portret de komende jaren verder te ontwikkelen. De nadruk ligt op het beschikbaar stellen van de informatie in tabelvorm. Verklaringen voor verschillen en vooral de interpretatie van wat de consequenties zijn voor het te voeren regionale arbeidsmarktbeleid liggen bij de regionale spelers: zij kennen de regionale omstandigheden het best. Met de gepresenteerde informatie hopen we hiervoor wel bouwstenen aan te dragen. Leeswijzer In hoofdstuk 2 geven we een beeld van de positie van Zorg en Welzijn op de arbeidsmarkt van Nijmegen Rivierenland. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan de toekomst. Vanwege de conjuncturele neergang van de economie zijn de problemen op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn op dit moment minder groot. Dat biedt kansen om een stevig fundament te leggen voor de toekomst. Om in de toekomstige vraag naar zorg en welzijn te voorzien is een robuuste personeelsvoorziening noodzakelijk. In hoofdstuk 4 inventariseren we de knelpunten die werkgevers uit Zorg en Welzijn in de regio Nijmegen Rivierenland in een in januari gehouden enquête naar voren brachten. We sluiten in hoofdstuk 5 af met een overzicht waarin naar voren komt waar de regio kansen heeft om de personeelsvoorziening de komende jaren te verbeteren. 5

6 2. Zorg en Welzijn op de regionale arbeidsmarkt Hoeveel mensen werken er in de sector Zorg en WJK in Nijmegen Rivierenland? In welke branches zijn ze werkzaam en hoe ziet de personeelsamenstelling in de branches er uit? Hoeveel allochtonen werken er in Zorg en WJK? Hoe ziet de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand er over 10 jaar uit? Hoe groot is de populariteit van het Zorg en WJK-onderwijs in Nijmegen Rivierenland? Dit zijn de belangrijkste vragen die in dit hoofdstuk aan de orde komen De arbeidsmarkt van Zorg en WJK in Nijmegen Rivierenland Omvang en karakteristieken De omvang en enkele karakteristieken van de branches in de sector Zorg en WJK in Nijmegen Rivierenland zijn te vinden in tabel 2.1. De branche ziekenhuizen vormt de grootste branche met zo'n 14,5 duizend personen in loondienst (dus eclusief personeel niet in loondienst zoals alphahulpen en ZZP-ers). Tabel 2.1 Het aantal personen in loondienst in branches van Zorg en WJK in Nijmegen Rivierenland, het aantal arbeidsplaatsen en een aantal achtergrondkenmerken (gemiddeld over 2008) personeel in loondienst omvang werkweek gemiddelde leeftijd aandeel 50+ aandeel vrouw arbeidsplaatsen brutoverloop ziekenhuizen % 42 28% 81% 7,7% GGZ % 43 31% 68% 7,4% gehandicaptenzorg % 40 25% 81% 8,8% verpl- en verz-huizen % 42 30% 91% 9,1% thuiszorg % 43 33% 95% 12,7% VVT % 42 32% 93% 11,0% welzijn & MD % 44 34% 73% 8,3% jeugdzorg % 41 25% 72% 8,6% kinderopvang % 37 17% 96% 12,0% totaal % 41 28% 85% 9,2% Bron: bewerking PGGM-deelnemersbestand, Enquête Jaarcijfers Prismant In elke branche vormen vrouwen een ruime meerderheid onder de werknemers. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 41,25 jaar. Het aandeel 50+-ers loopt per branche uiteen van 17% in de kinderopvang tot 34% in de welzijn & MD. Het totale verloop is in vergelijking met landelijke gegevens (zie tabel 2.2) laag. 6

7 Tabel 2.2 De verdeling van de arbeidsplaatsen over de branches in Nijmegen Rivierenland, de landelijke verdeling van de arbeidsplaatsen en een aantal landelijke achtergrondkenmerken (gem. over 2008) Nijmegen Rivierenland Landelijk arbeidsplaatsen omvang gemiddelde aandeel aandeel bruto- arbeids-plaatsen werkweek leeftijd 50+ vrouw verloop ziekenhuizen 42% 26% 73% 41 27% 81% 7,9% GGZ 7% 9% 74% 42 32% 71% 7,4% gehandicaptenzorg 12% 13% 60% 39 24% 83% 8,7% verpl- en verz-huizen 13% 22% 55% 41 30% 90% 12,5% thuiszorg 11% 9% 43% 42 33% 95% 15,7% VVT 24% 31% 51% 42 31% 92% 13,6% welzijn & MD 6% 11% 65% 43 33% 70% 12,1% jeugdzorg 4% 3% 76% 40 23% 75% 9,3% kinderopvang 5% 7% 54% 35 14% 96% 10,8% totaal 100% 100% 61% 41 28% 85% 10,0% Bron: bewerking PGGM-deelnemersbestand, Enquête Jaarcijfers Prismant Zorg en WJK op de economiebrede arbeidsmarkt In Nijmegen Rivierenland zijn in 2008 in de sector Zorg en WJK mensen werkzaam. Tabel 2.3 laat zien dat dat 19,4% van alle werkzamen omvat. Landelijk bedraagt het aandeel 14,5%. De participatiegraad van vrouwen ligt in Nijmegen Rivierenland boven het landelijk gemiddelde. De werkloosheid onder vrouwen is verhoudingsgewijs van een zelfde orde van grootte. Tabel 2.3 Enkele karakteristieken van de economiebrede arbeidsmarkt (2007/2008) Nijmegen Landelijk Aandeel Zorg en WJK in totale economie 19,4% 14,5% Participatiegraad vrouwen 59,5% 59,1% Werkloosheid vrouwen 6,1% 6,2% Mutatie beroepsbevolking 8,8% 4,2% Mutatie beroepsbevolking komende 10 jaar 1,1% 1,0% Bron: CBS, Derks De beroepsbevolking groeide in Nijmegen Rivierenland de afgelopen jaren met 8,8% gemiddeld per jaar. Voor de komende jaren wordt er groei verwacht. Deze ligt met 1,1% gelijk met het landelijk gemiddelde van 1% Ontwikkelingen bij Zorg en WJK de afgelopen jaren In de periode groeide het aantal banen economiebreed, d.w.z. over alle bedrijfstakken, in Nijmegen Rivierenland jaarlijks gemiddeld met 3,2%. Landelijk bedroeg de groei in dezelfde periode 2,6%. De banen in de sector Zorg en WJK groeiden in Nijmegen Rivierenland met 5,2%, tegen een landelijk jaarlijks gemiddelde van 4,1%. 7

8 Tabel 2.4 Ontwikkelingen op de economiebrede arbeidsmarkt en in die van Zorg en WJK ( ) Nijmegen Landelijk aantal banen economiebreed gemiddelde jaarlijkse groei 3,2% 2,6% aantal banen in Zorg & WJK gemiddelde jaarlijkse groei 5,2% 4,1% aandeel Z&W in totaal ,1% 12,6% ,4% 14,5% Bron: CBS Recente ontwikkelingen Figuur 2.1 laat de meest recente verlooppercentages zien, zowel in Nijmegen Rivierenland als landelijk. Figuur 2.1 Verlooppercentage Bron: PGGM-deelnemersbestand verloop regio verloop landelijk Het verloop neemt de laatste kwartalen af. Landelijk is dit eveneens het geval De samenstelling van het personeelsbestand We besteden nu aandacht aan de samenstelling van het personeelsbestand. Wat is de herkomst van de medewerkers? En hoe ziet de leeftijdsopbouw eruit? Herkomstgroepering Allochtonen (mannen en vrouwen) komen op de arbeidsmarkt in Nijmegen Rivierenland minder voor dan landelijk. Zij maken 16% uit van de beroepsbevolking, terwijl ze landelijk een aandeel van 19% kennen. De participatiegraad van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt ligt met 50% onder het landelijk gemiddelde van 53%. 8

9 Tabel 2.5 Allochtonen in de regio (2008) Nijmegen Landelijk Aandeel allochtonen in beroepsbevolking 16% 19% Aantal werkzame allochtonen Participatiegraad allochtone vrouwen 50% 53% Potentiële beroepsbevolking allochtone vrouwen Bron: CBS Het aandeel medewerkers van allochtone komaf in de regio ligt in de sector Zorg en WJK voor de turkse allochtonen gelijk met het landelijke gemiddelde, voor de overige allochtone groepen onder het landelijke gemiddelde (zie Tabel 2.6). Tabel 2.6 Autochtonen en Allochtonen werkzaam in Zorg en WJK tov alle werkzamen in de regio (2005) Nijmegen Landelijk Aandeel autochtonen 19,2% 15,7% in zorg 17,4% 13,8% in WJK 1,8% 1,8% Aandeel Marokkanen 8,2% 9,9% in zorg 6,5% 6,7% in WJK 1,6% 3,2% Aandeel Turken 6,4% 6,4% in zorg 4,3% 4,3% in WJK 2,1% 2,1% Aandeel Surinamers/Antillianen 16,5% 16,7% in zorg 15,6% 13,5% in WJK 1,0% 3,2% Bron: CBS Van de autochtonen werkt in Nijmegen Rivierenland 17,4% in de zorg en 1,8% in de WJK sector. Van de in de regio werkzame allochtonen met een Turkse achtergrond werkt 6,4% in de sector Zorg en WJK, uitgesplitst naar 4,3% in de zorg en 2,1% in WJK. Leeftijdsopbouw De grootste groep medewerkers in Zorg en WJK bevindt zich momenteel in de leeftijdsklasse jaar (zie figuur 2.2). De daarop volgende categorieën zijn en jaar. Deze drie leeftijdscategorieën nemen tezamen 44,6% van het regionale personeelsbestand voor hun rekening. Wanneer het in- en uitstroompatroon naar leeftijd de komende 10 jaar gelijk blijft aan dat van 2008 kunnen we voorspellen hoe de leeftijdsopbouw over 10 jaar is (figuur 2.2). We houden rekening met een groei van de werkgelegenheid van 2% gemiddeld per jaar. Waarschijnlijk zal het aandeel ouderen groter zijn dan de figuur laat zien, wanneer de huidige voornemens om de AOW leeftijd te fleibiliseren en veranderingen rond het fiscale regime bij pensionering te veranderen werkelijkheid worden. 9

10 Figuur 2.2 Aantal werknemers naar leeftijdscategorie 2008, 2013 en 2018 in de regio < >= Bron: PGGM-deelnemersbestand, Leeftijdsmodel Prismant Op termijn leidt deze vergrijzing ook tot een grotere uitstroom en vervangingsvraag. Op dit moment is nog niet precies aan te geven wanneer. Dat hangt onder andere af van het succes van het eerder genoemde doorwerkbeleid. Tabel 2.7 Vijftigplussers Nijmegen Landelijk % abs % abs ,5% ,9% ,8% ,5% ,0% ,2% Bron: PGGM-deelnemersbestand, Leeftijdsmodel Prismant 2.2. De positie van Zorg en WJK in het onderwijs Aandeel leerlingen Hoe goed doet het beroepsonderwijs gericht op de sector Zorg en WJK het? Is het populair? De positie van het onderwijs in een regio kunnen we afmeten aan het aandeel dat verpleegkundige en sociaal-agogische opleidingen hebben in het totale MBO. In tabel 2.8 is dit weergegeven voor Nijmegen Rivierenland samen met de landelijke cijfers. Allereerst zijn de aandelen van 2005 en 2008 weergegeven. De aandelen van 2008 zijn nog onderverdeeld naar verpleegkundigen (niveau 4), verzorgenden, SPW3/4 en de niveaus 1 en 2. Tabel 2.8 De aandelen leerlingen verpleging, verzorging en sociaalagogisch onderwijs in het totale MBO Nijmegen Landelijk ,9% 23,7% ,0% 23,6% - Verpl 4 3,2% 3,3% - Verz 3 4,0% 4,0% - nivo ,7% 3,7% - SPW 3 + 4* 9,1% 9,2% Bron: Bewerking gegevens Cfi * incl de nieuwe opleidingen Maatschappelijke Zorg 10

11 Doelgroepen bij de opleidingen Met de verschillende leerwegen die de meeste zorg en welzijnsopleidingen kennen worden heel verschillende doelgroepen aangetrokken. De tabellen 2.9 tot en met 2.13 laten het aandeel BBL-ers en de achtergrondkenmerken van de leerlingen van een aantal opleidingen zien. Duidelijk is dat de BBL-route een andere doelgroep aantrekt dan de BOL-route. Doorgaans trekt de BOL meer leerlingen van niet-westerse komaf en uit het VMBO aan, de BBL trekt meer oudere leerlingen aan die vaak al een historie op het MBO achter de rug hebben en vaak ook al werkervaring hebben. Ook betreft het vaker mannen. Tabel 2.9 Het aandeel BBL-ers in verpleging, verzorging en sociaalagogisch onderwijs (MBO 2008) Nijmegen Landelijk Verpl 4 34,6% 41,1% Verz 3 67,1% 60,8% nivo ,8% 19,4% SPW ,5% 20,1% (sub)totaal 35,6% 31,4% Bron: Bewerking gegevens Cfi Tabel 2.10 Het aandeel mannen naar leerweg in verpleging, verzorging en sociaal-agogisch onderwijs (MBO 2008) Nijmegen Landelijk BBL BOL (vt) BBL BOL (vt) Verpl 4 13,0% 10,3% 16,1% 11,1% Verz 3 4,2% 6,8% 5,4% 7,1% nivo ,3% 4,9% 8,8% 7,7% SPW ,0% 8,8% 24,1% 9,7% (sub)totaal 13,5% 8,1% 13,6% 9,2% Bron: Bewerking gegevens Cfi Tabel 2.11 Het aandeel allochtonen in verpleging, verzorging en sociaalagogisch onderwijs (MBO 2008) Nijmegen Landelijk BBL BOL (vt) BBL BOL (vt) Verpl 4 0,6% 5,0% 7,2% 9,0% Verz 3 4,0% 12,5% 11,6% 16,2% nivo ,4% 26,0% 20,6% 36,1% SPW ,4% 12,7% 15,3% 16,8% (sub)totaal 8,0% 13,9% 12,8% 19,7% Bron: Bewerking gegevens Cfi 11

12 Tabel 2.12 Het aandeel ouderen (24+) in verpleging, verzorging en sociaalagogisch onderwijs (MBO 2008) Nijmegen Landelijk BBL BOL (vt) BBL BOL (vt) Verpl 4 47,9% 1,9% 50,0% 2,5% Verz 3 59,5% 4,2% 64,2% 3,5% nivo ,3% 3,6% 83,7% 4,1% SPW ,5% 1,6% 65,3% 2,7% (sub)totaal 65,5% 2,3% 63,7% 3,0% Bron: Bewerking gegevens Cfi Tabel 2.13 De vooropleiding naar leerweg bij verpleging, verzorging en sociaal-agogisch onderwijs (MBO 2008) Nijmegen Landelijk BBL <= vmbo* vmbo-tl mbo <= vmbo* vmbo-tl mbo Verpl 4 27,8% 12,4% 49,1% 20,5% 16,0% 49,0% Verz 3 47,2% 10,6% 31,6% 40,2% 9,4% 43,7% nivo ,7% 5,6% 9,2% 68,9% 6,2% 16,7% SPW ,4% 16,2% 33,1% 41,4% 13,5% 34,6% (sub)totaal 43,7% 11,6% 30,7% 39,6% 11,6% 39,1% BOL (vt) Verpl 4 29,1% 50,6% 9,7% 43,6% 38,9% 11,3% Verz 3 54,2% 5,7% 39,6% 60,8% 10,9% 26,8% nivo ,5% 1,4% 18,9% 82,7% 1,2% 14,3% SPW ,3% 28,8% 23,0% 51,4% 23,4% 22,8% (sub)totaal 48,9% 24,9% 21,6% 58,0% 19,6% 19,7% Bron: Bewerking gegevens Cfi * vmbo of lager (ecl. tl) / restant is voornamelijk Havo-leerlingen Figuur 2.3 De leeftijdsopbouw van leerlingen verzorgenden naar leerweg in 2008 in de regio aantallen BBL BOL (vt) _29 30_34 35_39 40_44 45_49 50_54 55_59 60>= Bron: Bewerking gegevens Cfi 12

13 Figuur 2.3 illustreert het grote verschil tussen de leerwegen bij de opleiding verzorgenden. Jongeren kiezen zowel voor de BBL als de BOL, ouderen volgen voornamelijk een BBL-route Het studierendement Het studierendement is op vele manieren te berekenen. De beschikbare bron is echter bepalend voor wat de mogelijkheden zijn. Idealiter wordt een individuele leerling gevolgd, maar dat is lang niet altijd mogelijk. Het bronbestand dat hier gebruikt is, laat toe om van elke MBO opleiding vast te stellen hoeveel personen er gedurende het afgelopen jaar mét en hoeveel zonder diploma vertrokken zijn. Het rendement wordt dan bepaald door het aantal gediplomeerden te delen door het totaal aantal vertrokken leerlingen. Tabel 2.14 Het studierendement van verpleging, verzorging en sociaal-agogisch onderwijs in het MBO ( ) Nijmegen Landelijk Verpl 4 BOL 58% 61% BBL 79% 64% Verz 3 BOL 70% 64% BBL 68% 67% SPW4 BOL 88% 71% SPW3 BOL 48% 63% Bron: Bewerking gegevens Cfi Bij de meeste opleidingen scoort Nijmegen Rivierenland gunstig ten opzichte van het landelijke beeld Overige gegevens Tabel 2.15 laat voor verpleegkunde, verzorging en SPW zien hoe de verhouding is tussen het aantal leerlingen in opleiding en het zittend personeel. Bij de verpleging steekt Nijmegen Rivierenland zeer ongustig af. Bij verzorging ook, maar wat minder. Een belangrijke doelgroep voor deze beide opleidingen zijn leerlingen die VMBO-tl afronden. Deze uitstroom zal de komende jaren landelijk gaan dalen. Dit geldt ook voor Nijmegen Rivierenland. Tabel 2.15 Enkele karakteristieken van opleiden (2008) Nijmegen Landelijk % leerlingen t.o.v. zittend personeel verpleging 4 10,6% 16,2% verzorging 3 13,5% 13,9% spw 3/4 38,3% 43,4% uitstroom VMBO-tl % verandering mutatie ,5% -14,6% Bron: Bewerking gegevens Cfi 2.3. Stromen op de arbeidsmarkt Hoe komt de sector Zorg en WJK aan zijn personeel? Van de instroom van personeel in de sector weten we voor 2005* de herkomst. * We beschikken op dit moment niet over recenter materiaal. Een vergelijking met voorgaande jaren leert echter dat de patronen structureel zijn en in de loop van de tijd weinig verandert zijn. 13

14 In Nijmegen Rivierenland was eind ,5% van de banen bezet door een werknemer die gedurende dat jaar ingestroomd was. Landelijk bedraagt dit percentage 11,7%. De doorstroom tussen de instellingen in de sector is kleiner dan landelijk en de aantrekkingskracht op degenen die eerst buiten de sector werkzaam waren is ook kleiner. De netto instroom (instroom minus doorstroom binnen Z&W) in de sector bedraagt 7,6% en is daarmee in Nijmegen Rivierenland lager dan landelijk het geval is. Tabel 2.16 De oorsprong van de instroom in de sector als % van het zittend personeel (2005) Nijmegen Landelijk uitkering 0,8% 1,0% school 2,0% 1,9% inactief 1,2% 1,5% uit baan Z&W 3,0% 3,4% uit baan niet-z&w 3,1% 3,4% overig 0,4% 0,5% totaal 10,5% 11,7% netto instroom 7,6% 8,2% Bron: CBS 2005 Bij de uitstroom zien we wat meer verschillen tussen de regio en het landelijk beeld. Zo gaat men in Nijmegen Rivierenland wat minder vaak naar een baan in Z&W. Tabel 2.17 De uitstroom naar richting uit de sector als % van het zittend personeel (2005) Nijmegen Landelijk uitkering 1,1% 1,4% inactief 1,4% 1,7% pensioen 0,9% 0,9% school 1,1% 0,8% naar baan Z&W 3,0% 3,4% naar baan niet-z&w 2,2% 2,3% overig 0,6% 0,6% totaal 10,2% 11,2% netto uitstroom** 7,2% 7,8% Bron: CBS 2005 ** De netto uitstroom betreft alle medewerkers in de sector, ook tijdelijke en ook niet -zorg/agogisch personeel. Daarom is dit percentage hoger dan wat bij zorgpersoneel, bijvoorbeeld in RegioMarge, gehanteerd wordt. 14

15 3. De verwachtingen in de komende jaren Vanwege de conjuncturele neergang van de economie zijn de problemen op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn op dit moment minder groot. Dat biedt kansen om een stevig fundament te leggen voor de toekomst. Om in de toekomstige vraag naar zorg en welzijn te voorzien is een robuuste personeelsvoorziening noodzakelijk. De vraag naar zorg en welzijn groeit terwijl de beroepsbevolking daarbij ver achterblijft en zelfs gaat krimpen. Figuur 3.1 laat dit lange termijnperspectief voor de regio Nijmegen Rivierenland zien. Figuur 3.1 Vraag naar zorg en welzijn en beroepsbevolking in de regio 130 inde (2009=100) vraag naar Z&W Bron: Bewerking gegevens Derks, en Prismant beroepsbevolking Voor het verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel wordt jaarlijks de toekomstige arbeidsmarkt verkend. Hoe verhouden zich vraag en aanbod over vier jaar? In de landelijke rapportage van RegioMarge 2009 wordt ook een aantal regionale uitkomsten gepresenteerd. Deze moeten gezien worden als een indicatie, omdat: - niet altijd gecorrigeerd kan worden voor instellingen die in meerdere regio s actief zijn - er veelal landelijke vooronderstellingen gehanteerd worden, waardoor een specifieke regionale inkleuring ontbreekt De hier gepresenteerde gegevens vormen dan ook een indicatie. Tabel 3.1 laat de regio's zien waar in een branche de verschillen tussen vraag en aanbod in 2013 groter dan 3% zijn. Daarbij is het Hoge scenario van RegioMarge 2009 gehanteerd. Ook hier gaat het om niet meer dan een indicatie. Of het probleem inderdaad zo groot is en welke maatregelen geëigend zijn om het op te lossen dan wel te reduceren hangt van een nadere analyse van betrokkenen af. Opvallend is wel dat de regio s Utrecht, Amsterdam en Rijnstreek bij meerdere branches een tekort van 3% of meer laten zien. Bij Rijnstreek geldt dat het ingeklemd ligt tussen en groot aantal regio s met een minder groot tekort. Zowel Amsterdam als Utrecht kenmerken zich door een zuigende en aantrekkende werking op potentiële werkenden op hun ommeland. Daarmee verdwijnen wel de scherpste kanten van het tekort. 15

16 Tabel 3.1 Branches waar het aanbod 3% of meer tekortschiet (2013) volgens het Hoge scenario zh GGZ ghz V&V tz ko jz WMD Veluwe Nijmegen/Rivierenland Utrecht Amsterdam KAM Rijnstreek y Haaglanden Midden-Brabant Noord/Midden Limburg Zuid Limburg Bron: RegioMarge 2009 Al met al zal het vooral gaan om partiële fricties die met goede stuurmanskunst op te lossen zijn. Voorwaarde is wel dat de huidige opleidingsinspanning op peil blijft! In het kader van het Onderzoeksprogramma wordt het rekenmodel RegioMarge ook aan de samenwerkende zorginstellingen in uw regio ter beschikking gesteld om te komen tot een verfijnder beeld. N.B. Ook al zijn er op de korte termijn weinig problemen op de regionale arbeidsmarkt te verwachten, op de lange termijn wordt het beslag van de sector Zorg en Welzijn op de regionale arbeidsmarkt steeds groter. Tabel 2.2 liet zien dat de beroepsbevolking de komende 10 jaar met gemiddeld 1% groeit; de vraag naar zorg(personeel) nam de afgelopen jaren met gemiddeld 2,7% toe. Ook al tempert de vraag naar zorg en zorgpersoneel de komende jaren dan nog is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een groei die het arbeidsaanbod te boven gaat. 16

17 4. Het oordeel van werkgevers in de regio In januari 2009 gaven 36 werkgevers in de regio Nijmegen Rivierenland hun oordeel over (een aantal knelpunten) op de arbeidsmarkt. De volgende zaken kwamen aan de orde: knelpunten in het personeelsbeleid, het diversiteitbeleid en aantallen/vormen van fleibel personeel aan bod. (De werkgeversenquête wordt uitgevoerd door Prismant, in het kader van het Onderzoeksprogramma) Knelpunten in het personeelsbeleid Werkgevers in de regio geven aan dat de volgende knelpunten in het personeelsbeleid het belangrijkst gevonden worden: 1. het aantrekken van (nieuw) personeel (18%) 2. onvoldoende beschikbaarheid van personeel a.g.v. verlof/vakanties (13%) 3. vergrijzing van het personeel (10%) 4. loonkosten (9%) 5. beheersing van de werkdruk (9%) Op landelijk niveau ziet de top 5 er als volgt uit: 1. het aantrekken van (nieuw) personeel (18%) 2. beheersing van de werkdruk (12%) 3. vergrijzing van het personeel (11%) 4. ziekteverzuim en/of WAO-instroom (10%) 5. onvoldoende beschikbaarheid van personeel a.g.v. verlof/vakanties (8%) Het aantrekken van (nieuw) personeel Eén van de grootste problemen is het aantrekken van (nieuw) personeel. De maatregelen die in het afgelopen jaar genomen zijn door de instellingen die dit als een knelpunt ervaren, zijn de volgende: 1. werving via andere wervingskanalen (39%) 2. etra werving via het gebruikelijke wervingskanaal (33%) 3. zelf opleiden van (nieuw) personeel (17%) Vergrijzing van het personeel De vergrijzing van het personeelsbestand is een probleem dat in Zorg en Welzijn al enige tijd op de agenda staat. Te verwachten problemen als gevolg van die vergrijzing worden door instellingen met de volgende maatregelen bestreden (% van de instellingen die vergrijzing als een knelpunt ervaren): 1. aanpassing takenpakket oudere medewerkers (38%) 2. etra aantrekken van jong personeel (25%) 3. invoering levensfasegericht personeelsbeleid (25%) Diversiteitbeleid Voor het eerst is in de Werkgeversenquête gevraagd naar de diversiteit in de instellingen. % cliënten dat allochtoon is 5 % werknemers dat allochtoon is 5 Op het gebied van culturele diversiteit hebben 8 instellingen concrete activiteiten uitgevoerd ten behoeve van allochtone cliënten. Ten behoeve van de allochtone (kandidaat) medewerkers zijn in 8 instellingen de volgende activiteiten ondernomen: 1. voorzieningen en regelingen (verlofregelingen, religieuze verplichtingen etc.) (19%) 2. bijscholing en begeleiding van zittend personeel (bijv. omgaan diversiteit) (19%) 3. doorstroom van allochtonen van gesubsidieerde naar reguliere arbeidsplaatsen (15%) 4. gerichte actie om meer allochtonen te laten instromen (12%) 5. inwerken en begeleiden van allochtone medewerkers (8%) 17

18 5. Kansen voor de regio Tenslotte presenteren we een overzicht waarin de regio Nijmegen Rivierenland met het landelijk gemiddelde wordt vergeleken. Zo n vergelijking geeft een beeld waar kansen voor verbetering voor de regio op het terrein van personeelsvoorziening liggen. Waar is het gemakkelijk om winst te boeken (als dat nodig is)? De inspanningen op de arbeidsmarkt kunnen zo zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Overigens is het van belang om waar men al gunstig scoort de veroverde positie te handhaven. Tabel 5.1 geeft een beeld van de verschillende facetten. Tabel 5.1 Kansen op verbetering in de personeelsvoorziening voor de regio Nijmegen Rivierenland handhaven beslag op arbeidsmarkt (tabel 2.3) beslag op vrouwen (tabel 2.3) werkloosheid onder vrouwen (tabel 2.3) beslag op allochtone vrouwen (tabel 2.5) aandeel Turken in Z&W (tabel 2.6) aandeel Marokkanen in Z&W (tabel 2.6) populariteit opleidingen V&V (tabel 2.8) populariteit opleidingen SPW (tabel 2.8) ontwikkeling V&V/SPW (tabel 2.8) Aandeel BBL in onderwijs* (tabel 2.9) Aandeel allochtone leerlingen* (tabel 2.11) Aandeel mannen in onderwijs* (tabel 2.10) studierendement BOL (tabel 2.14) studierendement BBL (tabel 2.14) omvang opleiding/zittend bestand (tabel 2.15) toekomstige uitstroom VMBO-tl (tabel 2.15) bruto-verloop (tabel 2.1/2.2) deeltijdfactor (tabel 2.1/2.2) Bron: Prismant mogelijk te verbeteren * V&V en SAW opleidingen De gedachtegang is de volgende. Als bijvoorbeeld het beslag van de sector Zorg en WJK op de regionale arbeidsmarkt lager is dan landelijk bestaat er in principe etra potentieel om in de sector te komen werken. De veronderstelling daarbij is dat de affiniteit om in de sector te werken niet verschilt tussen regio s. We hebben als neutraal gedefinieerd een standaarddeviatie rond het gemiddelde. Dit betekent dat doorgaans tweederde van de regio s in het midden scoort. Een verschil is derhalve een reëel verschil. 18

19 19

Regioportret Zorg en Welzijn Noord- en Midden-Limburg

Regioportret Zorg en Welzijn Noord- en Midden-Limburg Regioportret Zorg en Welzijn Noord- en Midden-Limburg in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 28 september 2009 Prismant Prismant

Nadere informatie

Regioportret Zorg en Welzijn Het Gooi en Vechtstreek

Regioportret Zorg en Welzijn Het Gooi en Vechtstreek Regioportret Zorg en Welzijn Het Gooi en Vechtstreek in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 7 oktober 2009 Prismant Prismant

Nadere informatie

Regioportret Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord

Regioportret Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord Regioportret Zorg en Welzijn Noord-Holland Noord in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 28 september 2009 Prismant Prismant

Nadere informatie

Regioportret Zorg en Welzijn Amsterdam Zaanstreek Waterland

Regioportret Zorg en Welzijn Amsterdam Zaanstreek Waterland Regioportret Zorg en Welzijn Amsterdam Zaanstreek Waterland in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 1 oktober 2009 Prismant

Nadere informatie

Regioportret Zorg en Welzijn Zuid-Oost Brabant

Regioportret Zorg en Welzijn Zuid-Oost Brabant Regioportret Zorg en Welzijn Zuid-Oost Brabant in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 28 september 2009 Prismant Prismant

Nadere informatie

Regioportret Zorg en Welzijn Haaglanden. in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus

Regioportret Zorg en Welzijn Haaglanden. in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Regioportret Zorg en Welzijn Haaglanden in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 28 september 2009 Prismant Prismant is partner

Nadere informatie

Regioportret Zorg en Welzijn Drenthe. in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus

Regioportret Zorg en Welzijn Drenthe. in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Regioportret Zorg en Welzijn Drenthe in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 28 september 2009 Prismant Prismant is partner

Nadere informatie

Regioportret Zorg en Welzijn Drechtsteden. in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus

Regioportret Zorg en Welzijn Drechtsteden. in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Regioportret Zorg en Welzijn Drechtsteden in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 28 september 2009 Prismant Prismant is partner

Nadere informatie

Regioportret Zorg en Welzijn Arnhem Oost-Gelderland

Regioportret Zorg en Welzijn Arnhem Oost-Gelderland Regioportret Zorg en Welzijn Arnhem Oost-Gelderland in opdracht van de stuurgroep Onderzoek en Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, in samenwerking met RegioPlus Utrecht Versie: 28 september 2009 Prismant Prismant

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret IJsselvecht verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio IJsselvecht. Het regioportret IJsselvecht

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zuidoost-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zuidoost-Brabant. Het regioportret

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Midden-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Midden-Brabant. Het regioportret Midden-Brabant

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet uitstroom van werknemers

Factsheet uitstroom van werknemers Doel De verwachting is dat, als gevolg van de voorgenomen beleidsmaatregelen in de langdurige zorg, er in de komende jaren personeel moet afvloeien uit de branches gehandicaptenzorg, GGZ, verpleging &

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Amstelland, Kennemerland en Meerlanden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Amstelland, Kennemerland

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Achterhoek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Achterhoek. Het regioportret Achterhoek wordt

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Gooi- en Vechtstreek verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Het regioportret

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zeeland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zeeland. Het regioportret Zeeland wordt samengesteld

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret West-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio West-Brabant. Het regioportret West-Brabant

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zuid-Limburg verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zuid-Limburg. Het regioportret Zuid-Limburg

Nadere informatie

RegioMarge 2009. De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

RegioMarge 2009. De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen 2009-2013 De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen 2009-2013 Opdrachtgever: Stuurgroep Onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zaanstreek en Waterland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zaanstreek en waterkant. Het

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Amersfoort en omgeving verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Amersfoort en omgeving. Het regioportret

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2017-2022 Regio Limburg datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Drechtsteden verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Drechtsteden. Het regioportret Drechtsteden

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Utrecht en omgeving verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Utrecht en omgeving. Het regioportret

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Twente verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Twente. Het regioportret Twente wordt samengesteld

Nadere informatie

REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO NIJMEGEN. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO NIJMEGEN Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Drenthe verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Drenthe. Het regioportret Drenthe wordt samengesteld

Nadere informatie

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO EDE. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO EDE Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO ARNHEM. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO ARNHEM Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Noord-Holland Noord verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Noord-Holland Noord Het regioportret

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Factsheet Kinderopvang

Factsheet Kinderopvang Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Noord- en Midden-Limburg verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Het

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Groningen verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Groningen. Het regioportret Groningen wordt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Rivierenland --- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Erik Keppels Nijmegen, 19 januari 2012 Deelrapportage 1 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTVERKENNING ZORG EN WJK (WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING, JEUGDZORG EN KINDEROPVANG) PROVINCIE UTRECHT

ARBEIDSMARKTVERKENNING ZORG EN WJK (WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING, JEUGDZORG EN KINDEROPVANG) PROVINCIE UTRECHT ARBEIDSMARKTVERKENNING ZORG EN WJK (WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING, JEUGDZORG EN KINDEROPVANG) PROVINCIE UTRECHT 2012-2020 INLEIDING INHOUD Samenvatting 4 Aanbevelingen 5 1 Inleiding 6 1.1

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn

Regioportret Haaglanden Arbeidsmarkt zorg en welzijn Bijlage 1 Regioportret Haaglanden Onderzoeksbureau Etil, www.etil.nl, in opdracht van RegioPlus. Voor deze regionale rapportage zijn o.a. gegevens gebruikt vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Midden-Gelderland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Midden-Gelderland. Het regioportret

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Zuid-West Gelderland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Zuid-West Gelderland. Het regioportret

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Calibris 2009 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Colofon Onderzoek en rapportage door: - Calibris - Rijnland Advies Januari 2010 Calibris 2009 Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL facts & figures 216 TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2017-2022 Regio Drenthe / Overijssel datum 5 april 2017 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein CentERdata, Tilburg, 2017 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg. Datum MOVISIE

Factsheet Jeugdzorg. Datum MOVISIE Factsheet Jeugdzorg Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV WERKbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het RegioPortret Friesland verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Friesland. Het RegioPortret Friesland wordt

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Regio Zaanstreek & Waterland

Regio Zaanstreek & Waterland Regio Zaanstreek & Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Aantal inwoners 2014 en prognose bevolkingsgroei 2010-2030 (in %) 7% 9% Edam - Volendam Oostzaan Zaanstad Landsmeer Beemster 28.585

Nadere informatie

Arbeid in Zorg en Welzijn

Arbeid in Zorg en Welzijn Arbeid in Zorg en Welzijn Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang 2007 Arbeid in Zorg en Welzijn 2007 Stand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg juli 2011 Jeugdzorg: Goed Werk is een project van en voor de jeugdzorg en richt zich o.a. op het versterken van de arbeidsmarktinformatie over de jeugdzorg. In dit

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie IJssel-Vecht Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Opleiding subsidie medezeggenschap Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Rode draad Opleidingen en subsidies in Zorg na het secorfonds Zorg en Welzijn. Opleidingsbeleid en de rol

Nadere informatie

Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening

Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 20. Zorg en welzijn Den Haag 20 december 2011 Inhoudsopgave Zorg en welzijn...3 1. Sectorfiche

Nadere informatie

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil.

Colofon. Gebruikte bronnen: CPB, CBS, PGGM, DUO-CFI, UWV Werkbedrijf, Prismant, bewerking door Panteia/SEOR/Etil. Colofon Het regioportret Noordoost-Brabant verschijnt één keer per jaar en brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en WJK in beeld voor de regio Noordoost-Brabant. Het regioportret

Nadere informatie

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord

Facts & Figures. Regio Noord- Holland Noord Facts & Figures Regio Noord- Holland Noord Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in feiten en cijfers Krimp en vergrijzing 22% In het noorden van Noord-Holland groeide in de jaren 70 de bevolking met zo n 12.000

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, sociaalagogen in Limburg

De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, sociaalagogen in Limburg De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen in Limburg Trends, ontwikkelingen en vooruitzichten tot 2012 in de vijf zorgregio s in de provincie 2 De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie