1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF INLEIDING SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6"

Transcriptie

1 Najaarsnota 2009

2 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF INLEIDING RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Programma 1 Samenleving... 6 Programma 2 Ruimte... 9 Programma 3 Bestuur en regio Algemene dekkingsmiddelen BIJSTELLING RESULTAATBESTEMMING BEGROTING BIJSTELLING INVESTERINGEN ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN RAADSVOORSTEL RAADSBESLUIT... 21

3 2

4 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF De najaarsnota 2009 geeft inzicht in het verwachte jaarresultaat De najaarsnota 2009 is gebaseerd op inzichten op de stand van zaken per 1 september De financiële ontwikkeling en de stand van zaken over 2009 is als volgt: Saldo (-/- = nadelig) Resultaat Resultaat Begrotingsvoor bestem- resultaat bestemming mingen Stand primaire begroting Stand voorjaarsnota Voorstel najaarsnota Gewijzigde begroting Analyse uitkomsten Najaarsnota 2009 Een overzicht van de belangrijkste mee en tegenvallers (inclusief resultaatbestemming): Accomodatiebeleid (vrijval) Voordeel toelichting pagina 9 Maatschappelijke stages (vrijval) Voordeel toelichting pagina 9 Onderwijsvisie (vrijval) Voordeel toelichting pagina 9 Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod Voordeel toelichting pagina 10 Jeugdvisie (vrijval) Voordeel toelichting pagina 10 Energiekosten (lichtmasten en verkeersregelinstallaties) Voordeel toelichting pagina 11 Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord (vrijval) Voordeel toelichting pagina 13 Handhaving (vrijval) Voordeel toelichting pagina 13 Algemene uitkering (mei/september-circulaire) Voordeel toelichting pagina 16 Inhuur derden Nadeel toelichting pagina 16 Renteresultaat Nadeel toelichting pagina 16 Kapitaallasten Voordeel toelichting pagina 8/11/13/16 Onvoorziene uitgaven (vrijval) Voordeel toelichting pagina 8/16 Overige Voordeel Per saldo Het overschot wordt door enkele grote meevallers veroorzaakt. De belangrijkste zijn de hogere algemene uitkering en de lagere kapitaallasten door de gewijzigde fasering van het investeringsprogramma. Daarnaast zijn er enkele personeel en grondbedrijf gerelateerde mutaties die voor het begrotingsresultaat neutraal zijn. Onder de verschillende programma s en de resultaatbestemming is hiervoor een toelichting opgenomen. Bij slechts enkele posten is sprake van een structureel karakter, waarvan (een deel van) de algemene uitkering de belangrijkste is. De gevolgen hiervan voor de Programmabegroting 2010 worden bij de Voorjaarsnota 2010 verwerkt. Er is een aantal activiteiten -met name nieuw beleid- dat dit jaar niet geheel zal worden afgerond. Begin 2010 wordt beoordeeld of in 2010 voldoende budget beschikbaar is om deze activiteiten verder uit te voeren. Voorstellen hiervoor kunt u begin 2010 verwachten. De begroting 2009 wordt voor alle posten in deze najaarsnota aangepast. Het begrotingsresultaat is het verwachte begrotingsresultaat. Bij de jaarrekening 2009 wordt het daadwerkelijke begrotingsresultaat bekend. Bij de jaarrekening 2009 wordt een voorstel voor bestemming van het werkelijke begrotingsresultaat 2009 gedaan, waarbij het versterken van het weerstandsvermogen uitgangspunt is. 3

5 2. INLEIDING In deze Najaarsnota wordt de bestuurlijke en financiële tussenstand ten opzichte van de Programmabegroting 2009 en de Voorjaarsnota 2009 gepresenteerd. Een Najaarsnota 2009 die in een wereldwijde financieel-economisch onrustige periode tot stand is gekomen. De gevolgen hiervan zijn nog niet zichtbaar in deze Najaarsnota. De uitvoering van het beleid ligt op schema, in financiële zin blijft de situatie, door de economische crisis, voor de toekomst zorgelijk. Bestuurlijke highlights Er is dit jaar hard gewerkt aan de planvorming rond het sportcentrum (binnen- en buitenbad en een dubbele sporthal) aan de Lange Tiendweg. Naar verwachting wordt de planvorming in 2009 afgerond. Bij de besluitvorming hieromtrent zal de afweging gemaakt moeten worden of deze mooie nieuwe accommodatie op de voorgestelde wijze kan worden gerealiseerd in het licht van budgettaire afwegingen. Op dit moment zien we oplopende onderhoudskosten voor het bestaande zwembad de Hooght van vanwege de vertraging van de bouw van het nieuwe zwembad. Positief neveneffect is dat het chloor uit het water is en dat de investeringen in machines geen desinvesteringen zijn, omdat deze onderdeel uitmaken van de plannen rondom het nieuwe zwembad. De uitgaven voor reïntegratie bij de uitvoering Wet werk en bijstand liggen onder druk. Als gevolg van overschotten uit voorgaande jaren is er voor 2009 nog geen tekort. Voor 2010 worden voorstellen voor beleidsaanpassing gemaakt. De hogere bijstandsuitgaven kunnen voor 2009 nog opgevangen worden met beschikbare reserves. Voor het deel Wmo-huishoudelijke hulp wordt voor 2009 een fors overschot verwacht. Hierop zal bij de jaarrekening worden teruggekomen. Er wordt gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs als vervolg op het eerder gemaakte IHP. Ten aanzien van het scholencomplex Oosterbreedte aan de Zuidkil is sprake van bouwkundige problemen. Sinds de oplevering is sprake van een voortschrijdend schadeproces van het stucwerk van de gevels. Tevens is een verkleuring opgetreden van kunststof plaatmateriaal, dat op een deel van de buitengevel op het binnenplein is toegepast. Uiterlijk begin 2010 zal duidelijk zijn welke maatregelen exact moeten worden genomen en hoe het vraagstuk van de juridische aansprakelijkheid wordt opgelost. Verder worden de Anne Frank School en de Prins Floris school aan de Zuidkil uitgebreid. Hiervoor dient de gemeente nog een subsidie-aanvraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in te dienen (nog in 2009). Dit ministerie heeft in 2009 subsidie beschikbaar gesteld voor het opknappen van schoolgebouwen (met name verbeteren van het binnenmilieu en energiebesparende dan wel andere duurzame maatregelen). Drechtwerk heeft in 2008 en 2009 met een directiewisseling en een reorganisatie turbulente tijden gekend. Ook het herhuisvestingsplan heeft de bestuurlijke aandacht gehad. De bestuursstructuur zal ook worden aangepast. Eind 2009 komt naar verwachting een rapportage beschikbaar naar aanleiding van een door de gemeenteraad gevraagd onderzoek naar de deelname van Papendrecht aan de gemeenschappelijke regeling. De grootschalige vernieuwbouw van theater De Willem is in volle gang. Via het gekozen ontwerp zijn alle geconstateerde problemen opgelost. De investering is hoger dan oorspronkelijk is geraamd, maar daarentegen zijn de exploitatiekosten lager, doordat het pand efficiënter gebruikt kan worden. Het nieuwe theater zal het volgende seizoen ( ) de deuren openen. 4

6 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009 Een recapitulatie per programma (inclusief resultaatbestemming) is als volgt: Baten (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving Ruimte Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Resultaat bestemmingen Totaal baten (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving Ruimte Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Resultaat bestemmingen Totaal lasten Saldo (-/- = nadelig) (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving Ruimte Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Resultaat bestemmingen Totaal saldo

7 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA Programma 1 Samenleving Wijzigingen programma 1 Samenleving Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Weekmarkten (lagere huuropbrengst) N Staangeldvergoeding V Woonwagencentrum Amberdreef N Drechtwerk (bonus/malus systeem) V Drechtwerk (onderzoekskosten) N Bijdrage GGD N Openbaar basisonderwijs V V Voormalige schoolgebouwen V Toonkunstmuziekschool (Tobe) V Cultuurnota V Accommodatiebeleid V Jongeren Ontmoetings Plaatsen (Jop's) V Maatwerk jongeren V Maatschappelijke stages V Onderwijsvisie V Jeugdvisie V Wmo ex-wvg voorzieningen N Minimabeleid N Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod V Subsidie Excelsior N Zwembad de Hooght N Kapitaallasten V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers V V Saldo bijstellingen V Weekmarkten (lagere huuropbrengst) Het aantal verhuurde kramen op de weekmarkt loopt steeds verder terug. Het vinden van nieuwe marktkooplieden verloopt moeizaam. Het nadeel is Staangeldvergoeding Voor het gebruik van gemeentegrond bij een groot renovatieproject in de woningbouw is van de uitvoerende aannemer een gebruiksvergoeding ontvangen van Woonwagencentrum Amberdreef Voor de begeleiding van de herinrichting van de huidige locatie Amberdreef is een extern bureau ingehuurd. Zij begeleiden dit complexe proces, communiceren met de bewoners en zijn door hun expertise in woonwagenzaken het aanspreekpunt namens de gemeente. Met de kosten voor deze werkzaamheden is geen rekening gehouden. Er is een aanvullend budget nodig van Drechtwerk (bonus/malussysteem) Sinds 2007 sluiten de tien deelnemende gemeenten van de GR Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorzieningen en sinds 2008 de GRD, jaarlijks met Drechtwerk een convenant af voor het afnemen van producten, diensten en gedetacheerd personeel. Op het uiteindelijke jaarresultaat is een bonus/malus systeem van toepassing. Op grond van de positieve uitkomsten 2008 is een bonus behaald van Drechtwerk (onderzoekskosten) Op verzoek van de gemeenteraad is opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de maatschappelijke en financiële consequenties van het uittreden van onze gemeente uit de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening. De geschatte kosten ad worden ten laste gebracht van onvoorziene uitgaven. 6

8 Bijdrage GGD Door een stijging van de inwonerbijdrage is de bijdrage GGD aan de regio Zuid-Holland Zuid hoger. Openbaar basisonderwijs Onderwijsbreed zijn de verzekeringspremies verlaagd, is het verwijderen van de tijdelijke portakabin bij de Anne Frank school opgeschort en is door het verwijderen van de noodlokalen bij de Duindoornhof voor de resterende vijf maanden geen huur verschuldigd. Per saldo een voordeel van Tevens zijn extra huurinkomsten van van Wasko ontvangen voor buitenschoolse opvang. Totaal een voordeel van Voormalige schoolgebouwen Voor een aantal voormalige schoolgebouwen zijn tijdelijke huurders gevonden, hierdoor kan het budget voor huurinkomsten van deze panden positief worden bijgesteld. Het voordeel bedraagt Toonkunstmuziekschool (Tobe) De deelname van het aantal leerlingen aan het reguliere muziekonderwijs en de projecten van het kunstmenu blijft licht achter op de prognose. Hierdoor is een lagere bijdrage verschuldigd. Het voordeel bedraagt Cultuurnota Voor het opstellen van de cultuurnota zijn organisatiekosten gemaakt. Het beschikbare budget van 2009 wordt niet volledig benut. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Accommodatiebeleid De voorbereiding van het onderzoek naar de wijze van beheer en onderhoud van alle gemeentelijke panden met inbegrip van een nieuwe subsidie- en tarievenstructuur is afgerond. Het budget van 2009 zal niet worden benut. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Jongeren Ontmoetings Plaatsen (Jop s) De voorbereiding, inspraak en andere te volgen procedures voor het realiseren van drie Jop s verloopt moeizaam. Het restantbedrag van zal niet in 2009 worden benut. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Maatwerk jongeren De deelnota Jeugd en Jongerenwerk zal in 2010 worden vastgesteld. Voorbereidende werkzaamheden zijn in 2009 gestart. De budgetten van 2010 en volgende jaren zijn naar verwachting toereikend, zodat het budget van 2009 kan vrijvallen. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Maatschappelijke stages De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, er vindt overleg met de scholen voor het voortgezet onderwijs plaats, echter een deel van het beschikbare budget zal eerst in 2010 worden benut. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Onderwijsvisie De beschikbare budgetten voor externe begeleiding voor de realisatie van een Brede school in Wilgendonk en het aanstellen van een coördinator om het concept Brede school verder te ontwikkelen worden niet in 2009 benut. Voor 2009 kan een voordeel van worden ingeboekt. Jeugdvisie Voor het aanleggen van een nieuwe toplaag op het sportveld aan het Van der Palmpad is een budget beschikbaar van Rekening houdend met voorbereiding en weersomstandigheden kunnen deze werkzaamheden niet in 2009 worden uitgevoerd. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Wmo ex-wvg voorzieningen Het aantal aanvragen en toekenningen voor de diverse ex-wvg voorzieningen zoals vervoerskosten, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen is licht gestegen. Het nadeel bedraagt

9 Minimabeleid Ingaande 2009 wordt de langdurigheidstoeslag decentraal ontvangen en is toegevoegd aan de Algemene Uitkering (zie voordeel op de Algemene Uitkering). Het gemeentelijk aandeel bedraagt en wordt doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden. Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod Bij de oprichting van de Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod ( SIW ) is door de deelnemende gemeenten onder meer een achtergestelde lening verstrekt. Hoewel de lening door de gemeente aanvankelijk op nihil is afgewaardeerd, kan nu door positieve ontwikkelingen de lening worden geherwaardeerd op Subsidie Excelsior Het tijdelijke onderkomen voor muziekvereniging Excelsior aan de Rembrandtlaan 206 is na een verbouwing ultimo 2008 beschikbaar gesteld. Het pand wordt kostendekkend verhuurd. Ter compensatie van de hogere huurlasten is voor de periode tot 31 december 2009 een subsidie toegekend van Zwembad De Hooght Het onderhoud van het zwembad De Hooght wordt door derden uitgevoerd. Als gevolg van het uitstellen van de bouw van het nieuwe zwembad als onderdeel van het sportcentrum worden de onderhoudskosten van met name de technische installaties hoger dan begroot. De toenemende onderhoudskosten bedragen Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name onderwijsvoorzieningen blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van

10 Programma 2 Ruimte Wijzigingen programma 2 Ruimte Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Buurtbemiddeling V Gladheidsbestrijding N Straatreiniging* N Lichtmasten en armaturen V Straatmeubilair N Verkeersregelinstallaties V Parkeerregulering N Parkeerexploitatie N Regulier Openbaar groen N Afvalinzameling* N Grondexploitatie Centrumplan* N Grondexploitatie Oostpolder* V Kapitaallasten V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers V N Saldo bijstellingen V *) Heeft geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Buurtbemiddeling Gezien de positieve effecten in 2008, heeft Westwaard Wonen ook voor 2009 een bijdrage toegezegd van Gladheidsbestrijding De start van 2009 had een winters karakter, hierdoor is enerzijds meer gebruik gemaakt van de strooiploegen en is anderzijds meer zout gestrooid. Bij het normale verwachtingspatroon voor de rest van het jaar wordt een overschrijding van het budget voor aankoop van strooizout en inzet van strooiploegen verwacht. Een nadeel van Straatreiniging In het centrumgebied wordt, om de openbare buitenruimte van het winkelcentrum De Meent een net en schoon aanzicht te geven, meer aandacht besteed aan het straatvegen ter plaatse. Het extra veegwerk dient ook ter voorkoming van verstopping van de daar aangebrachte lijngoot. De extra kosten van zullen onttrokken worden uit de bestemmingsreserves tariefsegalisatie rioolrechten en afvalstoffenheffing. Lichtmasten en armaturen Overstap naar een andere energieleverancier heeft lagere tarieven voor het stroomverbruik opgeleverd. Daarnaast zorgt het toepassen van dimtechniek in de openbare verlichting voor een lichte daling van het energieverbruik. Een voordeel van wordt verwacht. Straatmeubilair De gemeente wordt geconfronteerd met herstelwerkzaamheden naar aanleiding van vandalisme. Onder andere het grootste deel van de afvalbakken is voor vandalisme gevoelig. Een aantal afvalbakken is al vervangen door meer vandalismebestendige afvalbakken. De meerkosten hiervan worden geschat op Omdat de dader(s) vaak onbekend zijn, zijn kosten vanwege vandalisme niet tot nauwelijks te verhalen. Verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties werken naar behoren, het aantal storingen is dan ook minder dan verwacht. De verwachting is dat het budget voor onderhoud aan de verkeersregelinstallaties onderschreden wordt. Ook heeft de overstap naar een andere energieleverancier lagere tarieven voor het stroomverbruik opgeleverd. De toepassing van de led-techniek in de armaturen heeft bovendien bijgedragen aan een lager energieverbruik. De te verwachten onderschrijding wordt geschat op

11 Parkeerregulering In het kader van de afspraken in de vastgestelde parkeerregulering is in het voorjaar 2009 de parkeersituatie in beeld gebracht met een parkeerdrukmeting. Het ligt in de lijn om dit in het najaar van 2009 te herhalen. De kosten zijn niet in de begroting 2009 opgenomen. De kosten voor het uitvoeren van de metingen zullen ongeveer bedragen. Parkeerexploitatie In 2009 is tweemaal ingebroken in parkeergarage De Meent. Hierbij zijn betaalautomaten geopend en is een groot deel van de munt- en biljetcassettes weggenomen. De directe kosten van reparaties van deze schade bedragen Naast de inbraakschade is sprake van inkomstenderving, doordat de betaalautomaten gedurende een aantal weken buitenwerking waren. Of hierdoor de geraamde opbrengst uit parkeergelden in 2009 gerealiseerd wordt is nog onduidelijk. Maatregelen om inbraak te voorkomen zijn opgenomen in onderdeel 6. Bijstelling investeringen. Regulier onderhoud openbaar groen Het uitvoeren van het maaiwerk wordt niet meer door de eigen dienst uitgevoerd. De motormaaimachines zijn daarom verkocht. De door ons gehanteerde afschrijvingstermijn is langer dan in het particuliere bedrijfsleven gehanteerd wordt. De opbrengst na verkoop was onvoldoende om de betreffende machines volledig af te schrijven. Er resteert een restantboekwaarde van welke als verlies genomen moet worden. Afvalinzameling De kosten van afval inzameling zijn met gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de doorberekende kapitaallasten ten gevolge van de uitbreiding van de ondergrondse afvalcontainers en de door de afvalinzamelaar doorberekende prijsstijgingen. Een nadeel van zal onttrokken worden uit de tariefsegalisatiereserve afvalstoffenheffing. Grondexploitatie Centrumplan In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2009 worden via deze najaarsnota verwerkt in de begroting Het resultaat van het centrumplan wordt momenteel berekend op een tekort van Bij de vorige actualisatie per 1 januari 2009 werd dit tekort nog berekend op Om het tekort van het centrumplan op te vangen is een voorziening gevormd van op eindwaarde. De huidige omvang is dus ontoereikend. Voorgesteld wordt een extra dotatie te doen aan deze voorziening. Jaarlijks wordt deze voorziening geïndexeerd voor de inflatie. Op basis van de huidige stand van de voorziening en de verwachte inflatiecorrectie over de restantlooptijd kan worden volstaan met een extra dotatie ten laste van de risicoreserve grondexploitaties van Grondexploitatie Oostpolder In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2009 worden via deze najaarsnota verwerkt in de begroting Conform gemeentelijk beleid worden tussentijds winsten genomen wanneer deelgebieden volledig zijn afgerond. Met het gereedkomen van fase 4 wordt voorgesteld om tussentijds winst te nemen en deze winst toe te voegen aan de risicoreserve grondexploitaties. Kapitaallasten Door verschuiving van investeringen in met name parkeren blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van

12 Programma 3 Bestuur en regio Wijzigingen programma 3 Bestuur Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Reisdocumenten N Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord V Automatische externe defibrillator (AED) brandweer N Doelmatigheid en doeltreffendheid V Handhaving * V Cameratoezicht V Bijdrage Onderzoekcentrum Drechtsteden N Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden V Kapitaallasten V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers N V Saldo bijstellingen V *) Heeft voor geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Reisdocumenten Het aantal afgeleverde identiteitskaarten blijft ver achter op de prognose, mogelijk als gevolg van de economische recessie en men in afwachting is van de inwerkingtreding van de vingerscan op de identiteitskaarten en paspoorten. Het nadeel bedraagt Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord In 2008 is het project opgestart om de brandweersamenwerking Drechtsteden-Noord verder gestalte te doen geven. Het project heeft lichte (bestuurlijke) vertraging opgelopen. Verdere uitwerking van het project vindt in 2010 plaats. Van het budget kan vrijvallen. Automatische externe defibrillator (AED) brandweer Recentelijk zijn alle gemeentelijke gebouwen voorzien van een automatische externe defibrillator (AED). In deze opzet was de brandweerkazerne nog niet meegenomen. Naast de kazerne zal ook de tankautospuit van een AED worden voorzien. De kosten hiervan zijn Doelmatigheid en doeltreffendheid Dit jaar zal geen onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid plaatsvinden. Van het beschikbaar gestelde budget van zal geen gebruik worden gemaakt. Handhaving In verband met de liquidatie van de stichting Veiligheid en Toezicht heeft de gemeente een uitkering ontvangen van Bij de liquidatie is afgesproken dit bedrag in te zetten voor regionale veiligheidsprojecten. Tot op heden heeft dit nog niet plaatsgevonden. Tevens wordt geen gebruik gemaakt van het uit 2008 overgehouden budget van Een voordeel van Bij het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld de liquidatieuitkering ad te reserveren middels een storting in de algemene reserve. Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) In de concept 2de managementrapportage 2009 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden verwacht het OCD over 2009 een grotendeels incidenteel nadelig resultaat van Het nadelige resultaat, wat grotendeels veroorzaakt wordt door een groot aantal monitoren, wordt deels gedekt uit de exploitatiereserve van het OCD. Het resterende deel ad wordt naar verwachting verdeeld over de deelnemende gemeenten, wat voor Papendrecht een nadeel inhoudt van Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (reserve netwerksturing) Via de voorjaarsnota 2009 is een budget beschikbaar gesteld van als Papendrechts aandeel in de reserve netwerkontwikkeling. In de vergadering van de Drechtraad is besloten om de kosten niet volledig bij de gemeenten neer te leggen, wat voor Papendrecht een incidenteel voordeel oplevert van

13 Cameratoezicht In de tweede helft van 2009 is gestart met een verkenning van cameratoezicht binnen de gemeente Papendrecht. Cameratoezicht is een onderdeel van een breder pakket van veiligheidsmaatregelen. Daadwerkelijke implementatie wordt niet voor 2010 voorzien. In 2009 wordt geen beroep gedaan op het exploitatiebudget van Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name tractie en de technische automatisering blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van

14 Algemene dekkingsmiddelen Wijzigingen Algemene dekkingsmiddelen Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Vorming en opleiding V Opheffing gemeenschappelijke IZA-regeling * V Dienstverlening ARBO/reïntegratie werknemers V Niet regulier personeel N V Voormalig personeel (uitstroom) V Voormalig personeel (FPU) N Onvoorziene uitgaven V Algemene uitkering V Kosten tijdregistratie V Inhuur derden (Maatschappelijke Ontwikkeling) N Inhuur derden (Publiekszaken) N Inhuur derden (Ruimtelijke ontwikkeling) N Renteresultaat N Verkoop vakantiewoning personeelsvereniging * V Kapitaallasten V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers V V Saldo bijstellingen V *) Heeft geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Vorming en opleiding Vanuit de notitie Bestuur en Hoofdstructuur is de afgelopen periode gewerkt aan de verdere uitwerking/verfijning van de organisatiestructuur door middel van uitgewerkte beschrijvingen van de werk- en taakvelden van de nieuwe afdelingen. De formatie- en functiebeschrijvingen willen wij dit jaar afronden. In 2010 zal de plaatsing plaatsvinden. Binnenkort kan worden gestart met het verder enigszins vertraagd ontwikkelen van de eigen medewerkers. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Opheffing gemeenschappelijke IZA regeling Eind 2005 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten IZA-Nederland ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling. Recentelijk zijn de gemeenten geïnformeerd over de financiële afwikkeling van de liquidatie. Via de Voorjaarsnota 2009 hebben we eerder een bedrag van als voordeel ingeboekt. We kunnen nu het resterende bedrag van als voordeel inboeken. In het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld dit voordeel te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van mede aan het personeel gerelateerde activiteiten. Dienstverlening ARBO/reïntegratie werknemers Door een laag ziekteverzuim wordt minder gebruik gemaakt van de diensten van de ARBOdienstverlener. Daarnaast wordt dit jaar ook een lagere claim gelegd op gelden ten behoeve van reïntegratie van werknemers. Een budget van kan vanuit deze inzichten vrijvallen. Niet regulier personeel Ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget kan op basis van de huidige inzichten per saldo een voordeel van worden ingeboekt. Aframing van dit budget heeft (deels) te maken met snellere uitstroom dan oorspronkelijk geraamd. Voormalig personeel (uitstroom) In 2009 voorzien we een onderschrijding van op het reguliere budget voormalig personeel. Onderschrijding heeft voornamelijk te maken met een snellere uitstroom van voormalig personeel, dan eerder voorzien. 13

15 Voormalig personeel (FPU) Ten behoeve van (voormalige) medewerkers, die gebruik maken van de zogenaamde FPU-regeling hebben wij een voorziening opgenomen. Onlangs heeft een actualisatie van het bestand plaatsgevonden. Op basis van die actualisatie is een dotatie van noodzakelijk. Onvoorziene uitgaven De kosten van onderzoek naar de uittreding van Drechtwerk van (zie programma 1 Samenleving) worden gedekt ten laste van deze post. Het budget is overgeheveld naar programma 1 Samenleving. Het restant van kan vrijvallen. Algemene uitkering Als gevolg van een herberekening op basis van de mei- en septembercirculaire 2009 kan de raming van de algemene uitkering voor 2009 met worden verhoogd, voornamelijk vanwege positieve bijstellingen van de hoogte van het gemeentefonds en meevallende maatstaven. De mei-circulaire 2009 is reeds geheel verwerkt in de Programmabegroting 2010, de septembercirculaire nog niet. Het structurele effect van de septembercirculaire voor 2010 en verder is Deze zal bij de Voorjaarsnota 2010 in de Programmabegroting 2010 worden verwerkt. Kosten tijdregistratie In het laatste kwartaal van 2009 vindt de uitrol van de uniforme werkplek plaats. Mede vanuit deze invalshoek hebben we de implementatie van een nieuw systeem van tijdverantwoording doorgeschoven naar Het gereserveerde budget 2009 van kan hierdoor vrijvallen. Inhuur derden (Maatschappelijke Ontwikkeling) Om het vertrek van enkele beleidsmedewerkers op te vangen zijn tijdelijk externe medewerkers ingehuurd. Tevens is met het oog op het beheer van de gemeentelijke panden een externe bouwkundig medewerker ingehuurd. De kosten worden per saldo (na verrekening met de onderuitputting van de afdeling) geraamd op Inhuur derden (Publiekszaken) Als vervanging voor ziekteverzuim (o.a. een viertal langdurig zieken) is de inzet van tijdelijke externe medewerkers noodzakelijk. De kosten worden per saldo (na verrekening met de onderuitputting van de afdeling) geraamd op Inhuur derden (Ruimtelijke Ontwikkeling) Een groot aantal vacatures op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is ingevuld door inhuur van tijdelijk personeel. Op de diverse taakvelden van de afdeling verloopt deze inhuur met het inzetten van de beschikbare vacaturegelden financieel neutraal. Dit geldt niet voor inhuur van de ad interim / kwartiermaker. Hier wordt een overschrijding verwacht van ongeveer Renteresultaat Het renteresultaat is het saldo van de rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties of via kapitaallasten en de werkelijk betaalde rente. Door verschuivingen in het investeringsprogramma kan minder aan rente worden doorberekend. Hier staat tegenover dat aan de grondexploitatie als gevolg van hogere boekwaarden meer rente kan worden doorberekend. Per saldo een nadeel van Verkoop vakantiewoning personeelsvereniging In 2008 is de vakantiewoning van de personeelsvereniging verkocht. Via de jaarrekening 2008 is het voordelige resultaat van overgeheveld naar In 2009 zal er geen beroep worden gedaan op dit bedrag. Bij de verkoop van de woning is afgesproken dat de opbrengsten ten goede komen aan het personeel. In het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld dit voordeel te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van mede aan het personeel gerelateerde activiteiten. Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name de huisvesting en automatisering blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van

16 5. BIJSTELLING RESULTAATBESTEMMING BEGROTING 2009 Wijzigingen resultaatbestemming Mee- en tegenvallers Baten Algemene reserve (liquidatieuitkering St. Veiligheid en toezicht) N Tariefsegalisatiereserve (afvalstoffenheffing/riolering) V Risicoreserve grondexploitaties (voorziening centrumplan) V Risicoreserve grondexploitaties (winstneming Oostpolder) N Bestemmingsreserve bedrijfsvoering (opheffing IZA-regeling) N Bestemmingsreserve bedrijfsvoering (opbrengst vakantiewoning) N Toelichting Totaal bijstelling mee- en tegenvallers V N Saldo bijstellingen N Algemene reserve (liquidatie-uitkering Stichting Veiligheid en Toezicht) In verband met de liquidatie van de Stichting Veiligheid en Toezicht (SVN) heeft de gemeente een uitkering ontvangen van Conform de statuten SVN moet dit bedrag ingezet worden voor veiligheidsprojecten. In 2009 zal dit bedrag niet worden gebruikt. Voorgesteld wordt dit budget te reserveren middels een storting in de algemene reserve. Tariefsegalisatiereserve De kosten van het product straatreiniging worden doorberekend in de tarieven van enerzijds afvalstoffenheffing en anderzijds rioolrecht. Mee- en tegenvallers worden respectievelijk gestort in en onttrokken uit de bijbehorende tariefsegalisatie reserves. De genoemde tegenvallers worden onttrokken uit de tariefsegalisatie afvalstoffenheffing voor en de tariefsegalisatie riolering voor Risicoreserve grondexploitatie (voorziening centrumplan) In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2009 worden via deze najaarsnota verwerkt in de begroting Het resultaat van het centrumplan wordt momenteel berekend op een tekort van op eindwaarde. De omvang van de voorziening tekort centrumplan is hiervoor niet toereikend. Voorgesteld wordt om ten laste van de risicoreserve grondexploitaties in in deze voorziening te storten. Hierdoor is de voorziening, na inflatiecorrectie, in 2014 voldoende op peil om het volledige tekort op eindwaarde van het centrumplan af te dekken. Risicoreserve grondexploitatie (winstneming Oostpolder) In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. Voorgesteld wordt om, nu fase 4 in Oostpolder gereed is, tussentijds winst te nemen en deze winst te storten in de Risicoreserve grondexploitatie. Bestemmingsreserve bedrijfsvoering (opheffing IZA-regeling) Bij de algemene dekkingsmiddelen is een voordeel gemeld van Dit voordeel vloeit voort uit de opheffing gemeenschappelijke IZA-Nederland. Wij stellen u voor het bedrag te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van de mede aan het personeel gerelateerde uitgaven. Bestemmingsreserve bedrijfsvoering (verkoopresultaat vakantiewoning) Bij de algemene dekkingsmiddelen is een voordeel gemeld van In 2008 is de vakantiewoning van de gemeente verkocht. Bij de verkoop van de woning is afgesproken dat de opbrengsten ten goede komen aan het personeel. Het verkoopresultaat is in 2008 overgeheveld naar 2009 en nog niet gebruikt. Nu dit budget in 2009 niet is ingezet wordt voorgesteld dit te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van de mede aan het personeel gerelateerde uitgaven. 15

17 6. BIJSTELLING INVESTERINGEN programma nummer Omschrijving bedrag ruimte Beveiliging Parkeergarage De Meent Parkeergarage De Meent De beveiliging tegen criminaliteit in en rondom de parkeergarage is niet op het noodzakelijke niveau. Twee inbraken hebben dat duidelijk gemaakt. Uit een gemaakte veiligheidsscan blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De belangrijkste daarvan, elektronische beveiliging met doormelding naar een alarmcentrale, zijn inmiddels aangebracht en functioneren. Om de beveiliging en veiligheid in en om de garage nog verder te verbeteren zijn aanvullende maatregelen nodig. De kosten hiervan bedragen Hiervoor is u een apart krediet gevraagd. 16

18 7. ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN Onderstaande wijzigingen zijn mutaties tussen de programma s en/of tussen baten en lasten. Ze hebben allen de eigenschap dat ze het begrotingsresultaat niet beïnvloeden. De begroting dient vanwege begrotingsrechtmatigheid hierop aangepast te worden. Programma 1 Samenleving Baten Elektronisch Kinddossier (EKD) N Overdracht voorziening onderhoud bibliotheekgebouw V N Participatiebudget V N Drechtwerk (Wsw) V N Schuldhulpverlening V N Onderwijsachterstandenbeleid V N Jeugdgezondheidszorg V N Wet werk en bijstand (Wwb-i) N V Herverdeling salarislasten V Budgetoverheveling N Totaal bijstelling V N Saldo bijstellingen N Programma 2 Ruimte Actualisatie grondexploitaties Baten V N Herverdeling budgetten parkeerexploitatie N V Herverdeling salarislasten V Totaal bijstelling V N Saldo bijstellingen V Programma 3 Bestuur Brandweer samenwerking Drechtsteden-Noord Baten N V Handhaving (bijdragen vanuit parkeerexploitatie) N Handhaving (inzet Boa's buurgemeenten) N V Herverdeling salarislasten V Budgetoverheveling N Totaal bijstelling N N Saldo bijstellingen N Algemene Dekkingsmiddelen Baten Algemene uitkering V Catering N V Saldo kostenplaatsen V Herverdeling salarislasten N Budgetoverheveling N Totaal bijstelling V N Saldo bijstellingen N Resultaatbestemming Baten Budgetoverheveling V Totaal bijstelling V - Saldo bijstellingen V Totaal saldo bijstellingen per programma Programma 1 Baten V N Programma V N Programma N N Algemene dekkingsmiddelen V N Resultaatbestemming V Totaal administratieve wijzigingen V N 17

19 Programma 1 Elektronisch kinddossier (EKD) Door het Rijk zijn voor de invoering van het EKD extra middelen beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. De ontvangst van is echter opgenomen bij dit product en wordt overgeheveld naar de algemene uitkering (zie administratieve wijziging Algemene dekkingsmiddelen). Overdracht voorziening onderhoud bibliotheekgebouw Op 1 oktober 2009 heeft de gemeente het pand van de bibliotheek in eigendom verkregen. Bij deze transactie is ook de voorziening onderhoud gebouw van door de bibliotheek aan de gemeente overgedragen. Zowel de ontvangst als de storting in de voorziening is hier opgenomen. Participatiebudget Ingaande 2009 wordt een gemeentelijke uitkering ontvangen van het ministerie van SZW voor het participatiebudget. Het betreft de rijksmiddelen voor re-integratie, inburgering en educatie van laaggeschoolden. De bijdrage van wordt volledig doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden. Deze was nog niet in de begroting opgenomen. Drechtwerk (Wsw) De rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw van over 2009 wordt uitbetaald aan de gemeenten. De bijdrage wordt volledig doorbetaald aan Drechtwerk en was nog niet in de begroting 2009 opgenomen. Schuldhulpverlening Als gevolg van de economische crisis heeft het kabinet voor de jaren 2009 t/m 2011 extra middelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. Voor 2009 wordt ontvangen. Door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) wordt beleid ontwikkeld om regionaal extra activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening uit te voeren. De bijdrage zal naar verwachting aan de SDD worden doorbetaald. Onderwijsachterstandenbeleid Van het Rijk wordt een hogere bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het lokale onderwijsachterstandenbeleid. De budgetten hierop aan passen. Jeugdgezondheidszorg Van het Rijk wordt een hogere bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het lokale jeugdgezondheidszorg. De budgetten hierop aan passen. Wet werk en bijstand (Wwb-i) Op grond van de herziene budgetbrief 2009 van het ministerie van SZW worden de diverse budgetten hierop aangepast. De bijdrage aan de SDD is overeenkomstig verlaagd. Programma 2 Actualisatie grondexploitatie Jaarlijks worden bij het opstellen van de gemeentebegroting de grondexploitatieberekeningen geactualiseerd. Hierdoor ontstaat een realistisch beeld van de resultaten van de lopende complexen. Op basis van deze actualisatie worden ook de beschikbare budgetten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Het saldo van de grondexploitatie maakt geen onderdeel uit van begrotingsresultaat en wordt toegevoegd aan de balanspost onderhandenwerk. Parkeerexploitatie De budgetten van de parkeerexploitatie zijn herschikt. De begroting wordt hierop aangepast. Programma 3 Brandweer samenwerking Drechtsteden-Noord Administratief-technisch was rekening gehouden dat de kosten van de samenwerking door Papendrecht werden vooruitbetaald en verdeeld werd over de deelnemende gemeenten. Recentelijk is afgesproken de kosten direct bij de deelnemende gemeenten neer te leggen. De begroting wordt op basis van dit gegeven technisch aangepast. 18

20 Handhaving De inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor handhaving van straatparkeren was als inkomst verantwoord van op het product handhaving. Nu de BOA medewerkers in dienst zijn van de gemeente vindt verrekening van de inzet van deze medewerkers plaats met doorbelasting via de kostenplaats. (zie administratieve wijziging Algemene dekkingsmiddelen). Handhaving (buurgemeenten) De werkzaamheden van de BOA medewerkers voor de gemeente Alblasserdam zijn in het 4 e kwartaal 2009 gestart, hierdoor kunnen zowel de uitgaven als de inkomsten neerwaarts met worden bijgesteld. Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Door het Rijk zijn voor de invoering van het Elektronisch kinddossier extra middelen beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. De begrote bijdrage van wordt overgeheveld van het product Elektronisch kinddossier. Catering De kosten van catering worden direct neergelegd bij de betreffende kostendragers. De begroting dient hier nog (administratief) op aangepast te worden. Saldo kostenplaatsen De inzet van de BOA s voor handhaving van straatparkeren was als inkomst verantwoord van op het product handhaving. Nu de BOA medewerkers in dienst zijn van de gemeente vindt verrekening van de inzet van deze medewerkers plaats met doorbelasting via de kostenplaats. (zie administratieve wijziging Programma 3 Bestuur). Herverdeling salarislasten De raming van de salarislasten van de ambtelijke organisatie is aangepast op de nieuwe organisatiestructuur conform het traject organisatieontwikkeling Papendrecht (OOP). Resultaatbestemming Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het overhevelen van budgetten 2008 naar De volgende budgetten zijn overgeheveld: Budget SCD Algemene dekkingsmiddelen Resultaat st. Veiligheid en Toezicht Programma 3 Budget samenwerking brandweer Programma 3 Budget Brede school Programma 1 Budget accommodatiebeleid Programma 1 Budget cultuurnota Programma 1 Budget huisvesting handhaving Programma 3 Budget wijkgericht werken Programma 1 Budget Jop's Programma 1 Budget integrale veiligheid en handhaving Programma 3 Totaal

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Tweede Concernrapportage 2014 1

Tweede Concernrapportage 2014 1 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2014 Tweede Concernrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF...4 2 INLEIDING...6 3. BIJSTELLING BEGROTING 2014 PROGRAMMA S...10 Programma 1 Samenleving...10

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d.

Raadsvergadering. Grondslag Raadsbesluit voorbereidingskrediet d.d. 10 juli 2008 en raadsbesluit krediet realisatiefase d.d. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26 maart 2015 15-015 Onderwerp Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Aan de raad, Onderwerp Kredietverantwoording MFA Kersentuin in Bunnik Gevraagde

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

Wij stellen Uw raad voor de najaarsnota vast te stellen en de daaruit voortvloeiende mutaties in de lopende begroting te verwerken.

Wij stellen Uw raad voor de najaarsnota vast te stellen en de daaruit voortvloeiende mutaties in de lopende begroting te verwerken. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2013 Goirle, 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2.1. Programma 1 Bestuur...5 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid...7 2.3. Programma 3 Ontwikkeling ruimte...7

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

GemeenteMarap. Gemeente Hoogeveen 12 juni 2012

GemeenteMarap. Gemeente Hoogeveen 12 juni 2012 GemeenteMarap 2012 1 Gemeente Hoogeveen 12 juni 2012 PAGINA 2 VAN INHOUDSOPGAVE 1. Leeswijzer... 3 2. Voorwoord... 4 3. Samenvatting... 6 4. Programma s: 4.1 Ontwikkelt... 7 4.2 Duurzaamheid en Mobiliteit...

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer

Datum: 18 december 2014 Portefeuillehouder: Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-085 Registratiekenmerk: Onderwerp: Overheveling buitenonderhoud primair onderwijs Korte inhoud: De overheveling van het buitenonderhoud in het primair onderwijs leidt tot

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 augustus 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor

Nadere informatie

Doelstelling Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2017.

Doelstelling Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2017. No. 486526-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 mei 2017. Onderwerp Voorjaarsrapportage 2017. Advies raadscommissie Bespreekstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit De gemeenteraad

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met de 3e wijziging Programmabegroting (Najaarswijziging).

Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met de 3e wijziging Programmabegroting (Najaarswijziging). G E M E E N T E Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.:,\ >).(OO'/IÖ atum: 11 november 2013 Sector/stafafdeling: BZM/Middelen Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: E.

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Najaarsbericht 2012 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 30 oktober 2012, 0. Samenvatting Hierbij bieden wij u het najaarsbericht 2012 aan over

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie