1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF INLEIDING SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6"

Transcriptie

1 Najaarsnota 2009

2 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF INLEIDING RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Programma 1 Samenleving... 6 Programma 2 Ruimte... 9 Programma 3 Bestuur en regio Algemene dekkingsmiddelen BIJSTELLING RESULTAATBESTEMMING BEGROTING BIJSTELLING INVESTERINGEN ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN RAADSVOORSTEL RAADSBESLUIT... 21

3 2

4 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF De najaarsnota 2009 geeft inzicht in het verwachte jaarresultaat De najaarsnota 2009 is gebaseerd op inzichten op de stand van zaken per 1 september De financiële ontwikkeling en de stand van zaken over 2009 is als volgt: Saldo (-/- = nadelig) Resultaat Resultaat Begrotingsvoor bestem- resultaat bestemming mingen Stand primaire begroting Stand voorjaarsnota Voorstel najaarsnota Gewijzigde begroting Analyse uitkomsten Najaarsnota 2009 Een overzicht van de belangrijkste mee en tegenvallers (inclusief resultaatbestemming): Accomodatiebeleid (vrijval) Voordeel toelichting pagina 9 Maatschappelijke stages (vrijval) Voordeel toelichting pagina 9 Onderwijsvisie (vrijval) Voordeel toelichting pagina 9 Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod Voordeel toelichting pagina 10 Jeugdvisie (vrijval) Voordeel toelichting pagina 10 Energiekosten (lichtmasten en verkeersregelinstallaties) Voordeel toelichting pagina 11 Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord (vrijval) Voordeel toelichting pagina 13 Handhaving (vrijval) Voordeel toelichting pagina 13 Algemene uitkering (mei/september-circulaire) Voordeel toelichting pagina 16 Inhuur derden Nadeel toelichting pagina 16 Renteresultaat Nadeel toelichting pagina 16 Kapitaallasten Voordeel toelichting pagina 8/11/13/16 Onvoorziene uitgaven (vrijval) Voordeel toelichting pagina 8/16 Overige Voordeel Per saldo Het overschot wordt door enkele grote meevallers veroorzaakt. De belangrijkste zijn de hogere algemene uitkering en de lagere kapitaallasten door de gewijzigde fasering van het investeringsprogramma. Daarnaast zijn er enkele personeel en grondbedrijf gerelateerde mutaties die voor het begrotingsresultaat neutraal zijn. Onder de verschillende programma s en de resultaatbestemming is hiervoor een toelichting opgenomen. Bij slechts enkele posten is sprake van een structureel karakter, waarvan (een deel van) de algemene uitkering de belangrijkste is. De gevolgen hiervan voor de Programmabegroting 2010 worden bij de Voorjaarsnota 2010 verwerkt. Er is een aantal activiteiten -met name nieuw beleid- dat dit jaar niet geheel zal worden afgerond. Begin 2010 wordt beoordeeld of in 2010 voldoende budget beschikbaar is om deze activiteiten verder uit te voeren. Voorstellen hiervoor kunt u begin 2010 verwachten. De begroting 2009 wordt voor alle posten in deze najaarsnota aangepast. Het begrotingsresultaat is het verwachte begrotingsresultaat. Bij de jaarrekening 2009 wordt het daadwerkelijke begrotingsresultaat bekend. Bij de jaarrekening 2009 wordt een voorstel voor bestemming van het werkelijke begrotingsresultaat 2009 gedaan, waarbij het versterken van het weerstandsvermogen uitgangspunt is. 3

5 2. INLEIDING In deze Najaarsnota wordt de bestuurlijke en financiële tussenstand ten opzichte van de Programmabegroting 2009 en de Voorjaarsnota 2009 gepresenteerd. Een Najaarsnota 2009 die in een wereldwijde financieel-economisch onrustige periode tot stand is gekomen. De gevolgen hiervan zijn nog niet zichtbaar in deze Najaarsnota. De uitvoering van het beleid ligt op schema, in financiële zin blijft de situatie, door de economische crisis, voor de toekomst zorgelijk. Bestuurlijke highlights Er is dit jaar hard gewerkt aan de planvorming rond het sportcentrum (binnen- en buitenbad en een dubbele sporthal) aan de Lange Tiendweg. Naar verwachting wordt de planvorming in 2009 afgerond. Bij de besluitvorming hieromtrent zal de afweging gemaakt moeten worden of deze mooie nieuwe accommodatie op de voorgestelde wijze kan worden gerealiseerd in het licht van budgettaire afwegingen. Op dit moment zien we oplopende onderhoudskosten voor het bestaande zwembad de Hooght van vanwege de vertraging van de bouw van het nieuwe zwembad. Positief neveneffect is dat het chloor uit het water is en dat de investeringen in machines geen desinvesteringen zijn, omdat deze onderdeel uitmaken van de plannen rondom het nieuwe zwembad. De uitgaven voor reïntegratie bij de uitvoering Wet werk en bijstand liggen onder druk. Als gevolg van overschotten uit voorgaande jaren is er voor 2009 nog geen tekort. Voor 2010 worden voorstellen voor beleidsaanpassing gemaakt. De hogere bijstandsuitgaven kunnen voor 2009 nog opgevangen worden met beschikbare reserves. Voor het deel Wmo-huishoudelijke hulp wordt voor 2009 een fors overschot verwacht. Hierop zal bij de jaarrekening worden teruggekomen. Er wordt gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs als vervolg op het eerder gemaakte IHP. Ten aanzien van het scholencomplex Oosterbreedte aan de Zuidkil is sprake van bouwkundige problemen. Sinds de oplevering is sprake van een voortschrijdend schadeproces van het stucwerk van de gevels. Tevens is een verkleuring opgetreden van kunststof plaatmateriaal, dat op een deel van de buitengevel op het binnenplein is toegepast. Uiterlijk begin 2010 zal duidelijk zijn welke maatregelen exact moeten worden genomen en hoe het vraagstuk van de juridische aansprakelijkheid wordt opgelost. Verder worden de Anne Frank School en de Prins Floris school aan de Zuidkil uitgebreid. Hiervoor dient de gemeente nog een subsidie-aanvraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in te dienen (nog in 2009). Dit ministerie heeft in 2009 subsidie beschikbaar gesteld voor het opknappen van schoolgebouwen (met name verbeteren van het binnenmilieu en energiebesparende dan wel andere duurzame maatregelen). Drechtwerk heeft in 2008 en 2009 met een directiewisseling en een reorganisatie turbulente tijden gekend. Ook het herhuisvestingsplan heeft de bestuurlijke aandacht gehad. De bestuursstructuur zal ook worden aangepast. Eind 2009 komt naar verwachting een rapportage beschikbaar naar aanleiding van een door de gemeenteraad gevraagd onderzoek naar de deelname van Papendrecht aan de gemeenschappelijke regeling. De grootschalige vernieuwbouw van theater De Willem is in volle gang. Via het gekozen ontwerp zijn alle geconstateerde problemen opgelost. De investering is hoger dan oorspronkelijk is geraamd, maar daarentegen zijn de exploitatiekosten lager, doordat het pand efficiënter gebruikt kan worden. Het nieuwe theater zal het volgende seizoen ( ) de deuren openen. 4

6 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009 Een recapitulatie per programma (inclusief resultaatbestemming) is als volgt: Baten (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving Ruimte Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Resultaat bestemmingen Totaal baten (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving Ruimte Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Resultaat bestemmingen Totaal lasten Saldo (-/- = nadelig) (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving Ruimte Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Resultaat bestemmingen Totaal saldo

7 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA Programma 1 Samenleving Wijzigingen programma 1 Samenleving Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Weekmarkten (lagere huuropbrengst) N Staangeldvergoeding V Woonwagencentrum Amberdreef N Drechtwerk (bonus/malus systeem) V Drechtwerk (onderzoekskosten) N Bijdrage GGD N Openbaar basisonderwijs V V Voormalige schoolgebouwen V Toonkunstmuziekschool (Tobe) V Cultuurnota V Accommodatiebeleid V Jongeren Ontmoetings Plaatsen (Jop's) V Maatwerk jongeren V Maatschappelijke stages V Onderwijsvisie V Jeugdvisie V Wmo ex-wvg voorzieningen N Minimabeleid N Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod V Subsidie Excelsior N Zwembad de Hooght N Kapitaallasten V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers V V Saldo bijstellingen V Weekmarkten (lagere huuropbrengst) Het aantal verhuurde kramen op de weekmarkt loopt steeds verder terug. Het vinden van nieuwe marktkooplieden verloopt moeizaam. Het nadeel is Staangeldvergoeding Voor het gebruik van gemeentegrond bij een groot renovatieproject in de woningbouw is van de uitvoerende aannemer een gebruiksvergoeding ontvangen van Woonwagencentrum Amberdreef Voor de begeleiding van de herinrichting van de huidige locatie Amberdreef is een extern bureau ingehuurd. Zij begeleiden dit complexe proces, communiceren met de bewoners en zijn door hun expertise in woonwagenzaken het aanspreekpunt namens de gemeente. Met de kosten voor deze werkzaamheden is geen rekening gehouden. Er is een aanvullend budget nodig van Drechtwerk (bonus/malussysteem) Sinds 2007 sluiten de tien deelnemende gemeenten van de GR Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorzieningen en sinds 2008 de GRD, jaarlijks met Drechtwerk een convenant af voor het afnemen van producten, diensten en gedetacheerd personeel. Op het uiteindelijke jaarresultaat is een bonus/malus systeem van toepassing. Op grond van de positieve uitkomsten 2008 is een bonus behaald van Drechtwerk (onderzoekskosten) Op verzoek van de gemeenteraad is opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de maatschappelijke en financiële consequenties van het uittreden van onze gemeente uit de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening. De geschatte kosten ad worden ten laste gebracht van onvoorziene uitgaven. 6

8 Bijdrage GGD Door een stijging van de inwonerbijdrage is de bijdrage GGD aan de regio Zuid-Holland Zuid hoger. Openbaar basisonderwijs Onderwijsbreed zijn de verzekeringspremies verlaagd, is het verwijderen van de tijdelijke portakabin bij de Anne Frank school opgeschort en is door het verwijderen van de noodlokalen bij de Duindoornhof voor de resterende vijf maanden geen huur verschuldigd. Per saldo een voordeel van Tevens zijn extra huurinkomsten van van Wasko ontvangen voor buitenschoolse opvang. Totaal een voordeel van Voormalige schoolgebouwen Voor een aantal voormalige schoolgebouwen zijn tijdelijke huurders gevonden, hierdoor kan het budget voor huurinkomsten van deze panden positief worden bijgesteld. Het voordeel bedraagt Toonkunstmuziekschool (Tobe) De deelname van het aantal leerlingen aan het reguliere muziekonderwijs en de projecten van het kunstmenu blijft licht achter op de prognose. Hierdoor is een lagere bijdrage verschuldigd. Het voordeel bedraagt Cultuurnota Voor het opstellen van de cultuurnota zijn organisatiekosten gemaakt. Het beschikbare budget van 2009 wordt niet volledig benut. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Accommodatiebeleid De voorbereiding van het onderzoek naar de wijze van beheer en onderhoud van alle gemeentelijke panden met inbegrip van een nieuwe subsidie- en tarievenstructuur is afgerond. Het budget van 2009 zal niet worden benut. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Jongeren Ontmoetings Plaatsen (Jop s) De voorbereiding, inspraak en andere te volgen procedures voor het realiseren van drie Jop s verloopt moeizaam. Het restantbedrag van zal niet in 2009 worden benut. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Maatwerk jongeren De deelnota Jeugd en Jongerenwerk zal in 2010 worden vastgesteld. Voorbereidende werkzaamheden zijn in 2009 gestart. De budgetten van 2010 en volgende jaren zijn naar verwachting toereikend, zodat het budget van 2009 kan vrijvallen. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Maatschappelijke stages De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, er vindt overleg met de scholen voor het voortgezet onderwijs plaats, echter een deel van het beschikbare budget zal eerst in 2010 worden benut. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Onderwijsvisie De beschikbare budgetten voor externe begeleiding voor de realisatie van een Brede school in Wilgendonk en het aanstellen van een coördinator om het concept Brede school verder te ontwikkelen worden niet in 2009 benut. Voor 2009 kan een voordeel van worden ingeboekt. Jeugdvisie Voor het aanleggen van een nieuwe toplaag op het sportveld aan het Van der Palmpad is een budget beschikbaar van Rekening houdend met voorbereiding en weersomstandigheden kunnen deze werkzaamheden niet in 2009 worden uitgevoerd. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Wmo ex-wvg voorzieningen Het aantal aanvragen en toekenningen voor de diverse ex-wvg voorzieningen zoals vervoerskosten, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen is licht gestegen. Het nadeel bedraagt

9 Minimabeleid Ingaande 2009 wordt de langdurigheidstoeslag decentraal ontvangen en is toegevoegd aan de Algemene Uitkering (zie voordeel op de Algemene Uitkering). Het gemeentelijk aandeel bedraagt en wordt doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden. Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod Bij de oprichting van de Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod ( SIW ) is door de deelnemende gemeenten onder meer een achtergestelde lening verstrekt. Hoewel de lening door de gemeente aanvankelijk op nihil is afgewaardeerd, kan nu door positieve ontwikkelingen de lening worden geherwaardeerd op Subsidie Excelsior Het tijdelijke onderkomen voor muziekvereniging Excelsior aan de Rembrandtlaan 206 is na een verbouwing ultimo 2008 beschikbaar gesteld. Het pand wordt kostendekkend verhuurd. Ter compensatie van de hogere huurlasten is voor de periode tot 31 december 2009 een subsidie toegekend van Zwembad De Hooght Het onderhoud van het zwembad De Hooght wordt door derden uitgevoerd. Als gevolg van het uitstellen van de bouw van het nieuwe zwembad als onderdeel van het sportcentrum worden de onderhoudskosten van met name de technische installaties hoger dan begroot. De toenemende onderhoudskosten bedragen Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name onderwijsvoorzieningen blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van

10 Programma 2 Ruimte Wijzigingen programma 2 Ruimte Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Buurtbemiddeling V Gladheidsbestrijding N Straatreiniging* N Lichtmasten en armaturen V Straatmeubilair N Verkeersregelinstallaties V Parkeerregulering N Parkeerexploitatie N Regulier Openbaar groen N Afvalinzameling* N Grondexploitatie Centrumplan* N Grondexploitatie Oostpolder* V Kapitaallasten V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers V N Saldo bijstellingen V *) Heeft geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Buurtbemiddeling Gezien de positieve effecten in 2008, heeft Westwaard Wonen ook voor 2009 een bijdrage toegezegd van Gladheidsbestrijding De start van 2009 had een winters karakter, hierdoor is enerzijds meer gebruik gemaakt van de strooiploegen en is anderzijds meer zout gestrooid. Bij het normale verwachtingspatroon voor de rest van het jaar wordt een overschrijding van het budget voor aankoop van strooizout en inzet van strooiploegen verwacht. Een nadeel van Straatreiniging In het centrumgebied wordt, om de openbare buitenruimte van het winkelcentrum De Meent een net en schoon aanzicht te geven, meer aandacht besteed aan het straatvegen ter plaatse. Het extra veegwerk dient ook ter voorkoming van verstopping van de daar aangebrachte lijngoot. De extra kosten van zullen onttrokken worden uit de bestemmingsreserves tariefsegalisatie rioolrechten en afvalstoffenheffing. Lichtmasten en armaturen Overstap naar een andere energieleverancier heeft lagere tarieven voor het stroomverbruik opgeleverd. Daarnaast zorgt het toepassen van dimtechniek in de openbare verlichting voor een lichte daling van het energieverbruik. Een voordeel van wordt verwacht. Straatmeubilair De gemeente wordt geconfronteerd met herstelwerkzaamheden naar aanleiding van vandalisme. Onder andere het grootste deel van de afvalbakken is voor vandalisme gevoelig. Een aantal afvalbakken is al vervangen door meer vandalismebestendige afvalbakken. De meerkosten hiervan worden geschat op Omdat de dader(s) vaak onbekend zijn, zijn kosten vanwege vandalisme niet tot nauwelijks te verhalen. Verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties werken naar behoren, het aantal storingen is dan ook minder dan verwacht. De verwachting is dat het budget voor onderhoud aan de verkeersregelinstallaties onderschreden wordt. Ook heeft de overstap naar een andere energieleverancier lagere tarieven voor het stroomverbruik opgeleverd. De toepassing van de led-techniek in de armaturen heeft bovendien bijgedragen aan een lager energieverbruik. De te verwachten onderschrijding wordt geschat op

11 Parkeerregulering In het kader van de afspraken in de vastgestelde parkeerregulering is in het voorjaar 2009 de parkeersituatie in beeld gebracht met een parkeerdrukmeting. Het ligt in de lijn om dit in het najaar van 2009 te herhalen. De kosten zijn niet in de begroting 2009 opgenomen. De kosten voor het uitvoeren van de metingen zullen ongeveer bedragen. Parkeerexploitatie In 2009 is tweemaal ingebroken in parkeergarage De Meent. Hierbij zijn betaalautomaten geopend en is een groot deel van de munt- en biljetcassettes weggenomen. De directe kosten van reparaties van deze schade bedragen Naast de inbraakschade is sprake van inkomstenderving, doordat de betaalautomaten gedurende een aantal weken buitenwerking waren. Of hierdoor de geraamde opbrengst uit parkeergelden in 2009 gerealiseerd wordt is nog onduidelijk. Maatregelen om inbraak te voorkomen zijn opgenomen in onderdeel 6. Bijstelling investeringen. Regulier onderhoud openbaar groen Het uitvoeren van het maaiwerk wordt niet meer door de eigen dienst uitgevoerd. De motormaaimachines zijn daarom verkocht. De door ons gehanteerde afschrijvingstermijn is langer dan in het particuliere bedrijfsleven gehanteerd wordt. De opbrengst na verkoop was onvoldoende om de betreffende machines volledig af te schrijven. Er resteert een restantboekwaarde van welke als verlies genomen moet worden. Afvalinzameling De kosten van afval inzameling zijn met gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de doorberekende kapitaallasten ten gevolge van de uitbreiding van de ondergrondse afvalcontainers en de door de afvalinzamelaar doorberekende prijsstijgingen. Een nadeel van zal onttrokken worden uit de tariefsegalisatiereserve afvalstoffenheffing. Grondexploitatie Centrumplan In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2009 worden via deze najaarsnota verwerkt in de begroting Het resultaat van het centrumplan wordt momenteel berekend op een tekort van Bij de vorige actualisatie per 1 januari 2009 werd dit tekort nog berekend op Om het tekort van het centrumplan op te vangen is een voorziening gevormd van op eindwaarde. De huidige omvang is dus ontoereikend. Voorgesteld wordt een extra dotatie te doen aan deze voorziening. Jaarlijks wordt deze voorziening geïndexeerd voor de inflatie. Op basis van de huidige stand van de voorziening en de verwachte inflatiecorrectie over de restantlooptijd kan worden volstaan met een extra dotatie ten laste van de risicoreserve grondexploitaties van Grondexploitatie Oostpolder In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2009 worden via deze najaarsnota verwerkt in de begroting Conform gemeentelijk beleid worden tussentijds winsten genomen wanneer deelgebieden volledig zijn afgerond. Met het gereedkomen van fase 4 wordt voorgesteld om tussentijds winst te nemen en deze winst toe te voegen aan de risicoreserve grondexploitaties. Kapitaallasten Door verschuiving van investeringen in met name parkeren blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van

12 Programma 3 Bestuur en regio Wijzigingen programma 3 Bestuur Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Reisdocumenten N Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord V Automatische externe defibrillator (AED) brandweer N Doelmatigheid en doeltreffendheid V Handhaving * V Cameratoezicht V Bijdrage Onderzoekcentrum Drechtsteden N Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden V Kapitaallasten V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers N V Saldo bijstellingen V *) Heeft voor geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Reisdocumenten Het aantal afgeleverde identiteitskaarten blijft ver achter op de prognose, mogelijk als gevolg van de economische recessie en men in afwachting is van de inwerkingtreding van de vingerscan op de identiteitskaarten en paspoorten. Het nadeel bedraagt Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord In 2008 is het project opgestart om de brandweersamenwerking Drechtsteden-Noord verder gestalte te doen geven. Het project heeft lichte (bestuurlijke) vertraging opgelopen. Verdere uitwerking van het project vindt in 2010 plaats. Van het budget kan vrijvallen. Automatische externe defibrillator (AED) brandweer Recentelijk zijn alle gemeentelijke gebouwen voorzien van een automatische externe defibrillator (AED). In deze opzet was de brandweerkazerne nog niet meegenomen. Naast de kazerne zal ook de tankautospuit van een AED worden voorzien. De kosten hiervan zijn Doelmatigheid en doeltreffendheid Dit jaar zal geen onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid plaatsvinden. Van het beschikbaar gestelde budget van zal geen gebruik worden gemaakt. Handhaving In verband met de liquidatie van de stichting Veiligheid en Toezicht heeft de gemeente een uitkering ontvangen van Bij de liquidatie is afgesproken dit bedrag in te zetten voor regionale veiligheidsprojecten. Tot op heden heeft dit nog niet plaatsgevonden. Tevens wordt geen gebruik gemaakt van het uit 2008 overgehouden budget van Een voordeel van Bij het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld de liquidatieuitkering ad te reserveren middels een storting in de algemene reserve. Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) In de concept 2de managementrapportage 2009 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden verwacht het OCD over 2009 een grotendeels incidenteel nadelig resultaat van Het nadelige resultaat, wat grotendeels veroorzaakt wordt door een groot aantal monitoren, wordt deels gedekt uit de exploitatiereserve van het OCD. Het resterende deel ad wordt naar verwachting verdeeld over de deelnemende gemeenten, wat voor Papendrecht een nadeel inhoudt van Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (reserve netwerksturing) Via de voorjaarsnota 2009 is een budget beschikbaar gesteld van als Papendrechts aandeel in de reserve netwerkontwikkeling. In de vergadering van de Drechtraad is besloten om de kosten niet volledig bij de gemeenten neer te leggen, wat voor Papendrecht een incidenteel voordeel oplevert van

13 Cameratoezicht In de tweede helft van 2009 is gestart met een verkenning van cameratoezicht binnen de gemeente Papendrecht. Cameratoezicht is een onderdeel van een breder pakket van veiligheidsmaatregelen. Daadwerkelijke implementatie wordt niet voor 2010 voorzien. In 2009 wordt geen beroep gedaan op het exploitatiebudget van Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name tractie en de technische automatisering blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van

14 Algemene dekkingsmiddelen Wijzigingen Algemene dekkingsmiddelen Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Vorming en opleiding V Opheffing gemeenschappelijke IZA-regeling * V Dienstverlening ARBO/reïntegratie werknemers V Niet regulier personeel N V Voormalig personeel (uitstroom) V Voormalig personeel (FPU) N Onvoorziene uitgaven V Algemene uitkering V Kosten tijdregistratie V Inhuur derden (Maatschappelijke Ontwikkeling) N Inhuur derden (Publiekszaken) N Inhuur derden (Ruimtelijke ontwikkeling) N Renteresultaat N Verkoop vakantiewoning personeelsvereniging * V Kapitaallasten V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers V V Saldo bijstellingen V *) Heeft geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Vorming en opleiding Vanuit de notitie Bestuur en Hoofdstructuur is de afgelopen periode gewerkt aan de verdere uitwerking/verfijning van de organisatiestructuur door middel van uitgewerkte beschrijvingen van de werk- en taakvelden van de nieuwe afdelingen. De formatie- en functiebeschrijvingen willen wij dit jaar afronden. In 2010 zal de plaatsing plaatsvinden. Binnenkort kan worden gestart met het verder enigszins vertraagd ontwikkelen van de eigen medewerkers. Voor 2009 kan als voordeel worden ingeboekt. Opheffing gemeenschappelijke IZA regeling Eind 2005 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten IZA-Nederland ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling. Recentelijk zijn de gemeenten geïnformeerd over de financiële afwikkeling van de liquidatie. Via de Voorjaarsnota 2009 hebben we eerder een bedrag van als voordeel ingeboekt. We kunnen nu het resterende bedrag van als voordeel inboeken. In het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld dit voordeel te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van mede aan het personeel gerelateerde activiteiten. Dienstverlening ARBO/reïntegratie werknemers Door een laag ziekteverzuim wordt minder gebruik gemaakt van de diensten van de ARBOdienstverlener. Daarnaast wordt dit jaar ook een lagere claim gelegd op gelden ten behoeve van reïntegratie van werknemers. Een budget van kan vanuit deze inzichten vrijvallen. Niet regulier personeel Ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget kan op basis van de huidige inzichten per saldo een voordeel van worden ingeboekt. Aframing van dit budget heeft (deels) te maken met snellere uitstroom dan oorspronkelijk geraamd. Voormalig personeel (uitstroom) In 2009 voorzien we een onderschrijding van op het reguliere budget voormalig personeel. Onderschrijding heeft voornamelijk te maken met een snellere uitstroom van voormalig personeel, dan eerder voorzien. 13

15 Voormalig personeel (FPU) Ten behoeve van (voormalige) medewerkers, die gebruik maken van de zogenaamde FPU-regeling hebben wij een voorziening opgenomen. Onlangs heeft een actualisatie van het bestand plaatsgevonden. Op basis van die actualisatie is een dotatie van noodzakelijk. Onvoorziene uitgaven De kosten van onderzoek naar de uittreding van Drechtwerk van (zie programma 1 Samenleving) worden gedekt ten laste van deze post. Het budget is overgeheveld naar programma 1 Samenleving. Het restant van kan vrijvallen. Algemene uitkering Als gevolg van een herberekening op basis van de mei- en septembercirculaire 2009 kan de raming van de algemene uitkering voor 2009 met worden verhoogd, voornamelijk vanwege positieve bijstellingen van de hoogte van het gemeentefonds en meevallende maatstaven. De mei-circulaire 2009 is reeds geheel verwerkt in de Programmabegroting 2010, de septembercirculaire nog niet. Het structurele effect van de septembercirculaire voor 2010 en verder is Deze zal bij de Voorjaarsnota 2010 in de Programmabegroting 2010 worden verwerkt. Kosten tijdregistratie In het laatste kwartaal van 2009 vindt de uitrol van de uniforme werkplek plaats. Mede vanuit deze invalshoek hebben we de implementatie van een nieuw systeem van tijdverantwoording doorgeschoven naar Het gereserveerde budget 2009 van kan hierdoor vrijvallen. Inhuur derden (Maatschappelijke Ontwikkeling) Om het vertrek van enkele beleidsmedewerkers op te vangen zijn tijdelijk externe medewerkers ingehuurd. Tevens is met het oog op het beheer van de gemeentelijke panden een externe bouwkundig medewerker ingehuurd. De kosten worden per saldo (na verrekening met de onderuitputting van de afdeling) geraamd op Inhuur derden (Publiekszaken) Als vervanging voor ziekteverzuim (o.a. een viertal langdurig zieken) is de inzet van tijdelijke externe medewerkers noodzakelijk. De kosten worden per saldo (na verrekening met de onderuitputting van de afdeling) geraamd op Inhuur derden (Ruimtelijke Ontwikkeling) Een groot aantal vacatures op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is ingevuld door inhuur van tijdelijk personeel. Op de diverse taakvelden van de afdeling verloopt deze inhuur met het inzetten van de beschikbare vacaturegelden financieel neutraal. Dit geldt niet voor inhuur van de ad interim / kwartiermaker. Hier wordt een overschrijding verwacht van ongeveer Renteresultaat Het renteresultaat is het saldo van de rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties of via kapitaallasten en de werkelijk betaalde rente. Door verschuivingen in het investeringsprogramma kan minder aan rente worden doorberekend. Hier staat tegenover dat aan de grondexploitatie als gevolg van hogere boekwaarden meer rente kan worden doorberekend. Per saldo een nadeel van Verkoop vakantiewoning personeelsvereniging In 2008 is de vakantiewoning van de personeelsvereniging verkocht. Via de jaarrekening 2008 is het voordelige resultaat van overgeheveld naar In 2009 zal er geen beroep worden gedaan op dit bedrag. Bij de verkoop van de woning is afgesproken dat de opbrengsten ten goede komen aan het personeel. In het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld dit voordeel te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van mede aan het personeel gerelateerde activiteiten. Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name de huisvesting en automatisering blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van

FINANCIEEL TUSSENBERICHT

FINANCIEEL TUSSENBERICHT FINANCIEEL TUSSENBERICHT 2012 Goirle, 27 november 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2.1. Programma 1 Bestuur... 6 2.2. Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 8 2.3. Programma 3 Ontwikkeling

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD 1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD Gemaakt op: 22 mei 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties... 2 3.0 BAR

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie