Tabel: Werkgelegenheidsontwikkeling in de regio mutatie 2005 t.o.v. 1993

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel: Werkgelegenheidsontwikkeling in de regio mutatie 2005 t.o.v. 1993"

Transcriptie

1 Inleiding Na een lange periode van economische groei in de jaren negentig, werd de periode vanaf het jaar 2000 gekenmerkt door een afname van de werkgelegenheid en een groei van de werkloosheid. Aan deze ontwikkeling is sinds vorig jaar weer een einde gekomen. Na Amerika was ook in Europa weer sprake van een kentering, waarbij in Nederland de banengroei voor het vierde achtereenvolgende kwartaal weer gestegen is. Ook in West-Brabant is de werkgelegenheid eind jaren negentig aanzienlijk gestegen. In de periode van 1993 t/m 2001 is de werkgelegenheid met ruim 20% gestegen. In de vier jaar daarna is de werkgelegenheid echter met ruim 2% gedaald. Binnenkort komen de werkgelegenheidscijfers van september 2006 weer beschikbaar en dan moet blijken of ook in West-Brabant weer sprake is van een herstel. In het verleden heeft de werkgelegenheid in Drimmelen zich positief ontwikkeld in relatie tot de ontwikkeling in de rest van West-Brabant. De uitgifte van de kavels op Brieltjenspolder hebben hier ongetwijfeld veel invloed op gehad. Aan deze goede ontwikkeling is inmiddels echter een eind gekomen. Als de ontwikkeling in de afgelopen 12 jaren namelijk bekeken wordt, dan is de werkgelegenheid in Drimmelen met 6% meer gestegen dan het gemiddelde in West-Brabant. De ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar laat nog een positief verschil van ruim 3% zien, maar in het afgelopen jaar blijven we zelfs achter bij het gemiddelde in West-Brabant. Aangezien we op dit moment geen uit te geven gronden hebben en er zeker de eerste 5 jaar nauwelijks uitbreidingen zullen zijn, zal deze situatie de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid verder verslechteren. Tabel: Werkgelegenheidsontwikkeling in de regio mutatie 2005 t.o.v mutatie 2005 t.o.v mutatie 2005 t.o.v Gemeente OOSTERHOUT ,83 5,19 1,42 GEERTRUIDENBERG ,33-3,70 0,54 DRIMMELEN ,19 2,21-0,33 BREDA ,13-3,24-0,44 MOERDIJK ,32 3,79-0,94 Totaal West-Brabant ,15-1,11-0,24 Verschil Drimmelen t.o.v. totaal West-Brabant 6,04 3,32-0,09 De beroepsbevolking uit onze gemeente bestaat uit personen (aantal 15- tot 65-jarigen). Het aantal arbeidsplaatsen in onze gemeente in 2005 bedraagt Dit betekent ruim 400 banen per 1000 inwoners. Dit is beduidend minder dan buurgemeenten als Oosterhout (ongeveer 700) en Geertruidenberg (ongeveer 800). In West-Brabant hebben we als gemeente de laagste werkgelegenheidsfunctie.

2 Doelstelling en Verantwoording Bij economisch beleid is vaak sprake van indirecte sturingsmogelijkheden. Door het scheppen van een goed ondernemersklimaat kan onze gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de economische activiteiten in ons gebied. Eind 2005 is gestart met een onderzoek naar het ondernemersklimaat in onze gemeente. Daarnaast is begin 2006 deelgenomen aan het Verbeter- en Innovatieprogramma Economische zaken. Deze beide documenten vormen een uitstekende basis voor dit beleidsplan Economische Zaken. Daarnaast is voor de detailhandel in 2002 een Distributie Planologisch Onderzoek opgesteld. Hier is tot op heden geen vervolg aangegeven, zodat ook de adviezen hieruit moeten worden vertaald in een concreet plan van aanpak. Deze eerste versie van het beleidsplan Economische Zaken vormt een basis voor het economische beleid en een start voor de verbetering van de dienstverlening aan bedrijven. De komende jaren dient dit verder te worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. Er wordt dan ook gestreefd naar een dynamisch stuk dat elk jaar geëvalueerd, bijgesteld en verder geconcretiseerd wordt. Deze verdere uitwerking kan onder andere vorm krijgen door het opstellen van een concreet plan van aanpak op de deelterreinen. Dit zullen geen aparte nota s worden, maar deze zullen geïntegreerd worden in één nota economisch beleid. Alleen voor het terrein van Toerisme & Recreatie, dat speerpunt van beleid is van onze groenblauwe gemeente, is een aparte beleidsnota in ontwikkeling. Verder kan worden opgemerkt dat Economisch beleid nooit als losstaand beleid ontwikkeld kan worden. De dienstverlening aan bedrijven gaat verder dan alleen het beleidsveld Economische Zaken en om die reden is ook de samenhang en samenwerking met andere beleidsterreinen cq andere afdelingen belangrijk. Hoe verder invulling kan worden gegeven aan de samenhang en samenwerking per beleidsterrein en afdeling, kan de komende jaren verder worden uitgewerkt. De samenwerking met de afdeling Sociale Zaken, in het kader van het arbeidsmarktbeleid, zal dit jaar nog verder worden uitgewerkt. Naast de samenwerking met andere afdelingen is het voor het economisch beleid ook belangrijk dat er nauwer wordt samengewerkt met andere instanties, zoals SES-West-Brabant, NV Rewin, de Kamer van Koophandel, de belastingdienst (als informatieverstrekker), de omliggende gemeenten en de Provincie. Deze eerste versie van het beleidsplan kan alleen als basis dienen als deze wordt gedragen door het bedrijfsleven. Deze eerste versie wordt daarom nadrukkelijk afgestemd met het georganiseerde bedrijfsleven. Onze belangrijkste gesprekspartner daarvoor is het ondernemers Platform Drimmelen, waarin alle ondernemersverenigingen iemand in afgevaardigd hebben. In een later stadium wordt ook geprobeerd om een terugkoppeling op de nota te krijgen van betrokken en soms op deelgebieden deskundige organisaties.

3 Samenwerking met Ondernemersverenigingen In onze gemeente zijn meerdere ondernemersverenigingen en belangenpartijen actief. Voor Made zijn dit: - Bruisend Made voor de winkeliers ( leden van in totaal. winkeliers); - Bedrijvenvereniging Brieltjenspolder voor de ondernemers op dit bedrijventerrein ( leden van in totaal. gevestigde bedrijven); - Stuurgroep- en werkgroepleden voor de revitalisering van Stuivezand (6 leden van de in totaal. gevestigde bedrijven); - Een klankbordgroep van drie glastuinders van de in totaal 31 ondernemers in de Plukmadese Polder. In Terheijden zijn twee ondernemersverenigingen actief die op een aantal terreinen met elkaar samenwerken: - De Molenwinkeliers voor de detaillisten (.. leden van in totaal.. winkeliers); - Bedrijvenvereniging t Spijck voor de ondernemers op dit bedrijventerrein ( leden van de in totaal. Gevestigde bedrijven). In Hooge en Lage Zwaluwe zijn de ondernemers verenigd in één ondernemersvereniging: - Zwaluwse Ondernemersvereniging ( leden van de in totaal gevestigde bedrijven). De kernen Wagenberg en Drimmelen hebben eveneens beide één ondernemersvereniging en dit zijn: - Winkeliersvereniging Wagenberg ( leden van de in totaal gevestigde bedrijven); - Samen Eén Drimmelen ( leden van de in totaal gevestigde bedrijven). Naast deze ondernemersverenigingen en belangenpartijen per kern zijn er nog twee organisaties met leden uit alle kernen van onze gemeente. Dit zijn: - Bedrijven Netwerk Drimmelen (130 leden met de ambitie om geleidelijk door te groeien naar ruim 200 leden); - ZLTO met belangenvertegenwoordigers per sectorgebied. Men maakt daarbij een onderscheid in akkerbouw, glastuinbouw, melk- en rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. Aangezien veel ontwikkelingen vanuit de gemeentelijke overheid van belang zijn voor meerdere ondernemersverenigingen, is enkele jaren geleden het Ondernemers Platform Drimmelen opgericht. Hierin heeft elke ondernemersvereniging één persoon afgevaardigd. De wethoud(st)er Economische zaken en de Beleidsmedewerker Economische Zaken hebben elk kwartaal een overleg met de vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven. Er is een zeer constructieve samenwerking met deze belangenvertegenwoordigers, die wij als gemeente graag willen behouden. Anderzijds bestaat er ook steeds meer behoefte aan afzonderlijk overleg met de diverse ondernemersverenigingen. In de praktijk blijkt namelijk dat het werken met één afgevaardigde per ondernemersvereniging de communicatie met de achterban ook bemoeilijkt. Signalen van wat er leeft bereiken ons op deze manier maar gedeeltelijk. Anderzijds merken we ook dat bij de meeste ondernemers niet bekend met welke activiteiten we in overleg met het OPD bezig zijn. Hier dient een oplossing voor te worden gezocht. Daarnaast blijkt dat veel onderwerpen niet alle ondernemersgroepen aangaat, waardoor we selectiever te werk zullen moeten gaan. Onderwerpen die betrekking hebben op één of enkele ondernemersvereniging zullen daarom vaker met de afzonderlijk vereniging(en) afgestemd moeten worden. De efficiëntste manier om het bovenstaande te realiseren, is het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen van de afzonderlijke ondernemersverenigingen. Door het één keer per jaar bijwonen van de afzonderlijke algemene ledenvergadering kunnen signalen vanuit de eerste hand worden opgevangen en indien mogelijk direct worden beantwoord.

4 Regionale Samenwerking SES West-Brabant Voor versterking van de regionale economie werken de 18 gemeenten in West-Brabant samen in het SES West- Brabant (Sociaal Economische Samenwerking). In het SES worden de belangrijkste speerpunten bepaald, worden de algemene beleidskaders op elkaar afgestemd en worden gezamenlijke onderzoeken gehouden. Vanuit een landelijke gedachte van clustering van bedrijfssectoren, zouden we ons in West-Brabant met name moeten richten op de sectoren ProcessIt, logistiek en toerisme/recreatie. De laatste is daarbij met name voor onze gemeente van belang gezien de potenties van o.a. De Biesbosch en de havens in Lage Zwaluwe en met name Drimmelen. Verder speelt de Mark nog een belangrijke rol voor deze sector in Terheijden. Voor Drimmelen is de sector toerisme en recreatie dan ook al jaren speerpunt van beleid. Onlangs heeft het SES een Sociaal-Economisch profiel van onze gemeente opgesteld. Hieruit blijkt o.a. dat: - de bevolkingsomvang afneemt door een beperkt geboortecijfer en negatief migratiesaldo; - een sterke ontgroening en vergrijzing van de bevolking tot 2020 door: o een ondervertegenwoordiging van het aantal mensen tussen de 20 en de 40; o een oververtegenwoordiging van het aantal mensen tussen de 40 en de 70; o een ondervertegenwoordiging van het aantal 70 plussers; - er in onze gemeente relatief veel meerpersoonshuishoudens zijn, het aantal huishoudens stijgt en de omvang per huishouden daalt; - de werkgelegenheid neemt toe in de gezondheidszorg, de groothandel en de dienstverlening en neemt af in de landbouw, industrie, bouw en detailhandel; - het bedrijfsleven in de gemeente is relatief kleinschalig; - onze gemeente heeft relatief weinig starters en het aantal startende ondernemingen is in 2005 gedaald (in 2005 scoren we het laagste in West-Brabant); - in afwijking van de landelijke tendens is er in onze gemeente geen stijgende lijn zichtbaar in het aantal vacatures; - de beroepsbevolking bestaat uit relatief veel middelbaar opgeleide en weinig met een HBO of WO diploma; - de participatiegraad ligt boven het landelijke en West-brabantse gemiddelde (7e plaats in West- Brabant); - lage werkloosheid, maar relatief veel ouderen; - er zijn personen met een uitkering en dit is 10,6% van de potentiële (15- tot 65-jarigen) beroepsbevolking (6e plaats in West-Brabant); - met 24,6% zijn er weinig mensen uit de gemeente die ook in de eigen gemeente werken (laagste score in West-Brabant); - Van de inwoners die elders in West-Brabant werken is 52% werkzaam in Breda en 19% in Oosterhout; - Van de totale gemeentelijke werkgelegenheid concentreert 20% zich op de bedrijventerreinen (in heel West-Brabant ligt dit gemiddeld op 40%). NV Rewin Naast de samenwerking in het SES worden de krachten ook gebundeld via NV Rewin. Hier is de economische samenwerking met name uitvoerend. Het Rewin richt zich enerzijds op de acquisitie van bedrijven buiten de regio. Vanuit het provinciale beleid krijgt onze gemeente daarvoor weinig mogelijkheden. Het enige bedrijf wat de afgelopen jaren door Rewin naar onze gemeente gehaald is, betreft Spadel Nederland BV (Spa water e.d.) met 60 extra arbeidsplaatsen voor onze gemeente. Anderzijds houdt men zich ook bezig met het ondersteunen van bestaande bedrijven om werkgelegenheid te behouden. Het gaat dan met name om financiële ondersteuning door bemiddeling bij banken en het aantrekken van participatie bedrijven en informal investors. Het Rewin zet ook projecten op waar vaak nationale of Europese subsidie voor is ontvangen. Zo worden bedrijven uit onze gemeente nu actief benaderd voor deelname aan het project West Top. Ondernemers kunnen daarbij kosteloos een bredere ondersteuning krijgen voor de realisatie van hun plannen. Tenslotte kan Rewin ook benaderd worden voor maatwerkopdrachten. Voor een totaaloverzicht van de bedrijven uit onze gemeente die gebruik hebben gemaakt van het Rewin wordt verwezen naar bijlage

5 Samenwerking met Sociale Zaken Uit de tabel hieronder blijkt dat het aantal niet werkenden werkzoekende in onze gemeente relatief laag is. Dit geldt ook voor het aantal mensen met een uitkering op basis van de algemene bijstandswet en de werkloosheidswet. Op het gebied van de arbeidsongeschiktheid ligt het aantal uitkeringsgerechtigden rond het gemiddelde. Abw Ao WW NWW (augustus 2006) aantal % aantal % Aantal % Totaal <23 > 50 jaar Gemeente aug aug aug aug aug aug Drimmelen 120 0,7% ,6% 420 2,3% 575 3,2% 22 0,9% 287 4,7% Geertruidenberg 210 1,5% ,7% 420 2,9% 540 3,8% 25 1,4% 224 5,1% Oosterhout 760 2,1% ,6% ,4% ,9% 69 1,5% 679 6,0% Breda ,7% ,2% ,2% ,8% 348 2,0% ,0% De gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Drimmelen zijn in samenspraak met het UWV en het CWI bezig met de oprichting van een werkgeversservicepunt. Hiermee biedt men enerzijds de werkgevers een centraal aanspreekpunt, waarbij de kennis van de verschillende partijen gebundeld wordt. Anderzijds verwacht men op deze manier een betere afstemming te krijgen op het aanbod door beter te anticiperen op de wensen en ontwikkelingen vanuit de vraagzijde (de ondernemers). In november zullen de ondernemers betrokken worden bij de verdere concrete invulling van dit project. In de loop van het tweede kwartaal van 2007 verwacht men concreet te kunnen starten met het WSP (WerkgeversServicePunt). De 90 grootste bedrijven zijn goed voor meer dan 50% van de werkgelegenheid en de 250 grootste voor tweederde deel van de werkgelegenheid. Vanuit economisch oogpunt is het dan ook belangrijk om goede contacten te onderhouden met voornamelijk de 90 grootste bedrijven. Als met name deze bedrijven actief bezocht worden kunnen signalen tijdig worden opgepikt om hierop te anticiperen. Een vast gespreksonderwerp met deze bedrijven zou de personele ontwikkeling moeten zijn. De gemeentelijke accountmanager zou dan mede verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor invulling van een deel van de vacatures met potentiële werknemers vanuit Sociale Zaken. Wellicht is ook een koppeling mogelijk met uitbreidingswensen van ondernemers waarvoor ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden. Vooruitlopend op een betere samenwerking met Sociale Zaken hebben we reeds deelgenomen aan een initiatief van het CWI. Daarbij zijn bedrijven, waarmee vanuit Economische zaken goede contacten zijn opgebouwd, benaderd met de vraag of men nog vacatures heeft en of men die zou willen melden bij het CWI. Benchmark Uit het onderzoek naar het ondernemersklimaat komt o.a. het arbeidsmarktbeleid als aandachtspunt naar voren. Ook vanuit de ondernemers wordt het dus belangrijk geacht dat hierin verbeteringen worden doorgevoerd. Hier is een nota voor in ontwikkeling en de plannen voor een werkgeversservicepunt zouden ook voor een positieve bijdrage moeten zorgen.

6 Bedrijventerreinen Algemeen De gemeente beschikt over ongeveer 41 ha bruto en 36 ha netto bedrijventerrein. Deze zijn verdeeld over zeven terreinen: Brieltjenspolder en Stuivezand (Made), t Spijck (Terheijden), De Zwingel en Louisapolder (Lage Zwaluwe), Moerseweg (Hooge Zwaluwe) en Thijsseweg (Wagenberg). Daarnaast is er een clustering van bedrijven tussen de jachthaven en de camping in Drimmelen en rond de Oude Havens in Drimmelen. Ruimtelijke ordening In de structuurvisieplus is aangegeven, dat de gemeente Drimmelen o.a door de ligging langs belangrijke aders van de (toekomstige) Nederlandse hoofdinfrastructuur (A16, A59, HSL) sterke potenties voor een verdere economische ontwikkeling. De gemeente scoort goed op de criteria bereikbaarheid en zichtbaarheid. Maar ook haar aantrekkelijke, groenblauwe, woon- en leefomgeving is een belangrijk pluspunt van haar vestigingsklimaat. Drimmelen is gevestigd in een dynamische omgeving met een aantal grote bovenlokale bedrijfsterreinen in de directe nabijheid (Moerdijk, Weststad en Dombosch). Voor een sterke economische structuur en een aantrekkelijk vestigingsklimaat is het tevens van belang dat er voldoende diversiteit (qua sector en opleidingsniveau) aanwezig is. In de structuurvisie staan passages over de ontwikkelingsambitie van de bestaande bedrijvenlocaties. In de haven van Lage Zwaluwe zou verplaatsing van bedrijven noodzakelijk zijn in verband met de hinder, de uitstraling van de haven en de wens tot de ontwikkeling van recreatieve activiteiten en woningen. Er werd gedacht aan een beperkte uitbreiding van de zwingel. Een andere optie die onderzocht kon worden voor bedrijven in milieucategorie 2 was de Louisepolder. In de huidige plannen van Lage Zwaluwe West en de Havenplannen worden op dit moment alleen mogelijkheden opgenomen voor een beperkte uitbreiding van de Zwingel voor te verplaatsen bedrijven vanuit de Onderstraat. Verder wordt nog overwogen om voor een groep van vijf tot zeven belanghebbende woon-werkkavels te creëren. Ook dit zou dan aansluitend aan de Zwingel ingepast moeten worden. Over de Zwingel was ook in de structuurvisie al opgenomen, dat gezocht wordt naar beperkte uitbreidings- en intensiveringmogelijkheden wanneer er een passende lokale verplaatsingsbehoefte is. Hierbij wordt een buffer ten opzichte van de bestaande woningbouw in acht genomen. Over Moerseweg is aangegeven dat de bedrijvenlocatie niet in de omgeving past, maar dat de locatie toch behouden blijft, omdat uitplaatsing binnen afzienbare tijd niet reëel geacht wordt. Er zou gestreefd moeten worden naar een betere inpassing van het terrein in de omgeving, bijvoorbeeld dor groenontwikkeling. Voor Wagenberg wilde het gemeentebestuur alleen ruimte bieden aan verplaatsende lokaal gebonden bedrijven en aan enkele lokale initiatieven. Verder wordt een kwaliteitsverbetering nagestreefd door het optimaliseren van de uitstraling. Over t Spijck in Terheijden wordt vermeld dat kwaliteitsverhoging noodzakelijk is door o.a. verheldering van de rommelige structuur. De vestiging van een relatief groot aannemersbedrijf en de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw (Spijck Office) hebben al voor kwaliteitsverbeteringen gezorgd. Verdere voorgestelde intensiveringmogelijkheden lijken vooralsnog niet voorhanden. In Made gaat het om twee bedrijventerreinen en het kassengebied Plukmade. Over de Plukmadese Polder wordt opgemerkt dat deze behouden moet blijven. Uitbreiding lijkt lastig, omdat dit alleen mogelijk lijkt in de richting van Drimmelen en daar heeft de gemeenteraad tot op heden extensieve recreatie voorzien. Voor Stuivezand wordt verwezen naar de paragraaf revitalisering. De gewenste uitbreidingsmogelijkheden aansluitend aan Stuivezand lijken beperkt. Dit betekent dat ruimte gezocht zou moeten worden door middel van intensivering, waarbij mogelijke milieuhinderlijke bedrijven volgens de structuurvisieplus gesaneerd zouden moeten worden. Voor Brieltjenspolder staat, zoals reeds aangegeven, vermeld dat op termijn een uitbreiding van 6 tot 10 ha wenselijk zou zijn. Uitbreiding In 2001, korte tijd nadat de grond op industrieterrein Brieltjenspolder was uitgegeven, is er door de Kamer van Koophandel Midden-Brabant een onderzoek gehouden naar de uitbreidingsbehoefte vanuit lokale bedrijven en saneringsbehoefte vanuit de gemeente voor bedrijven die onze gemeente graag zou willen verplaatsen naar een bedrijventerrein. De totale behoefte bleek destijds al 14,2 ha waarvan 8,1 ha opgevangen zou kunnen worden op andere bedrijfsterreinen in de regio. Ruim 6 ha zou dus opgevangen moeten worden binnen de gemeente. Gezien de reeds verstreken tijd en de aantrekkende economie ontstaat de indruk dat de huidige behoefte verder kan zijn opgelopen. In de structuurvisieplus staat ook vermeld, dat de gemeente opvang zou moeten bieden aan startende

7 bedrijven en aan natuurlijke groei van in de gemeente gevestigde bedrijven. Daarvoor is een structureel aanbod van bedrijfsgrond vanuit de gemeente nodig, die bij voorkeur aanwezig zou moeten zijn aansluitend aan bestaande bedrijventerreinen in Made. Voor opvang van bedrijven van elders is geen ruimte. De mogelijkheden voor onze gemeente voor uitbreiding van de werkgelegenheid, door uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, zijn schaars. Het provinciale beleid richt zich steeds meer op intensivering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, waarbij steeds minder mogelijkheden worden geboden voor nieuwe terreinen. Op dit moment heeft onze gemeente geen bedrijfsgrond die verkocht kan worden of binnenkort verkocht kan worden. In de structuurvisieplus, die in 2003 door onze gemeente is opgesteld, staat voor de hoofdkern Made aangegeven, dat aansluitend aan de bestaande bedrijfsterreinen voor de langere termijn 10 ha bedrijfsterrein ontwikkeld zal worden. Made is door de provincie aangewezen als een groeiklasse 3 kern. In de genoemde visie staat aangegeven dat het streven is om de eigen bedrijvigheid goede ontwikkelingskansen te bieden en goed op te vangen. Voor Lage Zwaluwe en Terheijden staat in de structuurvisie opgenomen dat daar beperkte uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn. Initiatieven voor uitbreiding van bedrijventerreinen moeten nog worden opgestart In het raadsprogramma is opgenomen dat de revitalisering van bedrijventerreinen de hoogste prioriteit heeft. Tevens is vermeld dat terughoudend zal worden omgegaan met uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond. Dit betekent dat we zorgvuldig moeten omspringen met de beschikbare ruimte op de bestaande terreinen. Voor intensivering en optimalisering van het ruimtegebruik op bestaande terreinen, worden in de structuurvisie mogelijkheden genoemd als: - het verruimen van het bebouwingspercentage; - het verhogen van de toegestane goothoogte; - het verdiept aanleggen van bedrijfsbebouwing. Over de diverse terreinen kunnen de volgende actuele ontwikkelingen worden genoemd: - Op Brieltjenspolder worden de laatste kavels volgend jaar bebouwd. - In de plannen van Lage Zwaluwe West wordt ruimte gezocht voor: o het verplaatsen van bedrijven vanuit de Onderstraat; o ondernemers met een concrete behoefte aan woon-werkkavels. In samenspraak met de Zwaluwse Ondernemersvereniging worden eventuele aanvullende wensen geïnventariseerd. - Aan de Thijsseweg lopen initiatieven voor een beperkte uitbreiding van ongeveer 0,75 ha voor de kortere termijn met een mogelijkheid voor een aanvullend terrein van 2 a 3 ha als er in Wagenberg nieuwe milieuhinderlijke of verkeershinderlijke bedrijven ontstaan. Revitalisering Bij verouderde bedrijfsterreinen dient het achterstallig onderhoud te worden weggewerkt en moeten bedrijven worden gefaciliteerd om ze de mogelijkheid te bieden ook hun eigen terreinen aan te pakken. De bestemmingsplannen moeten daarbij worden aangepast naar de inzichten van deze tijd. Het meest verouderde bedrijventerrein in onze gemeente is Stuivezand. Er zijn al 15 tot 20 jaar plannen om dit terrein op te knappen, maar door de mogelijke participatie van BHB/BOM en het inmiddels beschikbare budget van bijna ,- lijkt hier nu toch een doorbraak te komen. De oorspronkelijke klankbordgroep van ondernemers is opgesplitst in een projectgroep en stuurgroep die het project respectievelijk verder mee zullen uitwerken en verder mee zullen begeleiden. Verder moeten initiatieven worden genomen om toekomstige veroudering van bedrijventerreinen te voorkomen. Daarbij zal blijvend geïnvesteerd moeten worden in kwalitatief goed onderhouden terreinen. Door aan de slag te gaan met de invoering van parkmanagement kan hier invulling aan worden gegeven. Inmiddels wordt geparticipeerd in twee commissies van de grootste ondernemersvereniging in onze gemeente Bedrijven Netwerk Drimmelen. Met de commissies Bedrijventerreinen en Centrale Inkoop wordt geleidelijk invulling gegeven aan de diverse onderdelen van parkmanagement zoals: bewegwijzering, onderhoud, veiligheid, parkeervoorzieningen, onderhoud van het openbare gebied, centrale inkoop etc. Op dit moment wordt concreet gewerkt aan parkeergelegenheid op Brieltjenspolder, bewegwijzering op en naar bedrijventerreinen en centrale inkoop van o.a. afvalverwerking, brandpreventie en bedrijfshulpverlening. In het kader van veiligheid is op Brieltjenspolder het Bollard-systeem tot stand gekomen. Een ander gebied waar revitaliseringwensen bestaan zijn de concentratie van bedrijven rond de Oude havens in Drimmelen en op termijn wellicht de Plukmadese Polder. Verder zijn er in mindere mate

8 kwaliteitsverbeteringwensen voor t Spijck in Terheijden en de Thijsseweg in Wagenberg (/Hooge Zwaluwe). Prioriteit ligt echter bij Stuivezand en wellicht de Oude havens in Drimmelen. Bedrijfsverplaatsingen Op dit moment is geen grond beschikbaar voor het verplaatsen van milieuhinderlijke of verkeershinderlijke bedrijven vanuit woonwijken. Voor Wagenberg proberen we hiervoor mogelijkheden te realiseren aan de Thijsseweg en in Lage Zwaluwe in het kader van de plannen Lage Zwaluwe West. Het is echter zeker niet de bedoeling om alle bedrijven te verplaatsen naar bedrijventerreinen. In de structurvisieplus is namelijk opgenomen dat functiemenging en differentiatie ook een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit leveren. Het uitgangspunt is daarom om de menging van wonen, werken en andere functies in alle kernen, voor zover passend bij de kern en in de directe omgeving, te behouden en zomogelijk te versterken. Dit betreft kleine en geen milieubelastend bedrijven in maximaal de milieucategorie 2. Mede om die reden wordt ook niet gestreefd naar bijvoorbeeld geclusterde kantoorlocaties. Dit neemt niet weg, dat ook voor deze behoefte wel tijdig ruimte gecreëerd moet worden bij de ontwikkeling van bepaalde projecten. Een voorkeur voor enige clustering en het creëren van ontwikkelingsruimte voor kantoren gaat daarbij met name uit naar het centrum van Made. In Made is het nieuwste industrieterrein Brieltjenspolder helaas in zeer korte tijd volledig uitgegeven. Hierdoor zijn mogelijkheden voor de toekomst verloren gegaan. Daarnaast is het te betreuren dat een deel van de schaarse grond in handen is gekomen van speculanten. Een scherpe screening a.d.h.v. opgestelde criteria heeft uiteindelijk plaatsgemaakt voor ruime toewijzingsmogelijkheden met lage grondprijzen, die voer werden voor speculanten. Er zou beleid vastgesteld moeten worden om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Daarbij zouden o.a. bedrijfsplannen opgevraagd moeten worden voor een goede onderbouwing van de ruimtebehoefte. Tenslotte is met de uitgifte van Brieltjenspolder een kans verloren gegaan om tegelijkertijd industrieterrein Stuivezand te herstructureren. Met een verplaatsing van één of enkele bedrijven van Stuivezand naar Brieltjenspolder was het herstructureringsvraagstuk wellicht veel eenvoudiger te realiseren geweest. Als verplaatsing per direct niet mogelijk was, dan bleef het wenselijk om hiervoor ruimte voor de toekomst te reserveren. Een directe uitgave van bijvoorbeeld 5 ha tegen commerciele prijzen en daarna een jaarlijkse uitgave van 1 ha, zou geresulteerd hebben in een zorgvuldigere toewijzing en minder negatieve reacties die nu nog met regelmaat te horen zijn. Ondanks een gering renteverlies zou de uiteindelijke grondopbrengst bij commerciele prijzen dan beduidend hoger zijn geweest. Naast Made lijken er ook in Terheijden en Hooge Zwaluwe zelfs voor de langere termijn nauwelijks mogelijkheden voorhanden. In Drimmelen tenslotte zouden mogelijkheden kunnen ontstaan bij mogelijke herontwikkelingsplannen voor de Oude Havens. Ook in het kader van een aantal planontwikkelingen zou het wenselijk zijn om een aantal bedrijven naar elders te verplaatsen. Aangezien we binnen onze gemeente geen gronden daarvoor beschikbaar hebben, betekent dit dat verplaatsing alleen mogelijk is als er toevallig iets vrij komt op de bestaande markt. Anders zijn we helaas genoodzaakt om deze bedrijven te verplaatsen naar buurgemeenten zoals Oosterhout. En dit betekent een verdere verschraling van het toch al zeer magere werkgelegenheidsaanbod. Benchmark Op bedrijventerreinen is men in het algemeen meer tevreden dan in het centrum. Wel is men aanzienlijk minder tevreden over het ruimtelijke aanbod cq de beschikbaarheid van geschikte bedrijfslocaties. Bij nieuwe initiatieven zouden ondernemers in een eerder stadium betrokken moeten worden bij de uitwerking van de juiste en meest gewenste huisvesting. Het feit dat de gemeente geen uit te geven grond heeft, zal hier ook een belangrijke rol spelen. Een gebrek aan geschikte bedrijfslocaties kan ondernemers er toe dwingen om te verplaatsen naar andere gemeenten. De ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties wordt daarom zeer belangrijk geacht. Verder is men op de bedrijventerreinen kritischer over de veiligheid. Wellicht zal nader geïnformeerd moeten worden op welke terreinen deze beleving van onveiligheid met name speelt. Dit onderwerp zal in samenspraak met de commissie Bedrijventerreinen van BND moeten worden opgepakt en uiteindelijk met de ondernemersverenigingen van de individuele terreinen die het uiteindelijk aangaan. De bewegwijzering waar men ontevreden over is, wordt zoals aangegeven reeds opgepakt in samenspraak met BND. In samenspraak met bedrijvenvereniging Brieltjenspolder wordt op dit moment een oplossing gezocht voor het tekort aan parkeergelegenheid. De ontevredenheid over de staat van de openbare ruimte en de herstructurering van bedrijfslocaties onderstreept nog maar eens het belang van revitaliseringtrajecten. Daarbij zouden we moeten zoeken naar gerichte investeringen.

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering per kern Concept Eindrapport Gemeente Dalfsen Januari 2010 Eindrapport Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

E i n d r a p p o r t

E i n d r a p p o r t E e n d u u r z a a m E i n d r a p p o r t E Z p u b l i c a t i e n u m m e r 0 4 O I 0 6 1 Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied E e n d u u r z a a m E i n

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie