SP Haarlem Verkiezingsprogramma 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SP Haarlem Verkiezingsprogramma 2006"

Transcriptie

1 SP Haarlem Verkiezingsprogramma 2006 SPeerpunten voor een beter Haarlem Bestrijd de verloedering! Bruggen en kades storten in, sportzalen en scholen verkommeren. Trek geld uit voor onderhoud in plaats van dure, overbodige managers in het gemeente-apparaat. Stop de armoede! Eén op de tien Haarlemse gezinnen leeft onder de armoedegrens, en het aantal daklozen neemt enorm toe. Banen moeten er komen. Begeleid mensen naar werk, in samenwerking met industrie, kleine bedrijven en CWI. Kinderopvang voor wie dat nodig heeft. Niet apart maar samen! Geen zwarte en witte scholen, geen zwarte en witte wijken. Samen wonen, samen leren, samen werken! Dat gaat niet vanzelf. De SP draait niet om de hete brij heen, maar werkt echt aan een gemengde samenleving. Geen geknuffel, geen gescheld, maar gelijke rechten, plichten en kansen voor iedereen! Slopen is bezopen! Renovatie waar het kan, nieuwbouw als het moet. Het aantal betaalbare huurwoningen mag niet teruglopen. Nieuwbouw? Dan minimaal éénderde sociale huur, éénderde sociale koop. Geef de kinderen een toekomst! Laat ze niet van school gaan zonder diploma en zorg voor voldoende stageplaatsen. Scholen horen schone en veilige plekken te zijn. Pak de problemen die de leerkrachten tegenkomen aan en betrek de ouders bij de school. Meer natuur tussen de muur! Haarlem is een versteende stad. Meer groen in de wijken, meer (schone, goed onderhouden) speelgelegenheid. En betrek de bewoners erbij.

2 Inhoud Stop de verloedering Sociale zaken & werkgelegenheid Economie Niet apart, maar samen! Onderwijs Wonen Welzijn & sport Jong en Oud Burger & bestuur Natuur en Milieu Cultuur Verkeer & vervoer Openbare orde & veiligheid

3 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 3 Stop de verloedering Nieuw Deltaplan onderhoud is nodig = grote impuls voor werkgelegenheid Sinds de jaren 80 hebben de verantwoordelijke colleges het achterstallig onderhoud aan de stad laten oplopen. Bruggen en kaden storten in en de verloedering is al om zichtbaar. Er is meer dan 90 miljoen nodig om de achterstand in te lopen in 20 jaar. Er kan niet meer gewacht worden en een Deltaplan is nodig. Met de SP in het college zullen we, linksom of rechtsom, verantwoordelijkheid nemen om de stad op te knappen en verdere achterstand op onderhoud tegen te gaan. Een voortvarende aanpak van het achterstallig onderhoud zal bovendien een enorme impuls voor de werkgelegenheid betekenen. De SP zet in op een vermindering van salarisposten door ontmanteling van het dure sectormodel naar een platte structuur; vermindering van te duur management en een onnodig voorlichtingsapparaat. Alleen plannen ontwikkelen die financieel uitvoerbaar zijn dus geen luchtfietserij en tijdverspilling. Het vrijkomende belastingkantoor geschikt maken als stadskantoor als blijkt dat dat goedkoper is. Ieder ander prestigieus project wordt op noodzaak en financiële haalbaarheid getoetst en projecten die in voorbereiding zijn worden opnieuw beoordeeld op plussen en minnen. Sociale zaken & werkgelegenheid Bestrijdt de tweedeling en maak voedselbank overbodig De voedselbank voor arme mensen in Haarlem is een bewijs dat het echt goed mis is met het armoede beleid van de Sociale Dienst en de gemeente Haarlem. Het toont ook pijnlijk aan dat veel mensen door de huidige voorlichting over de bijstand niet bereikt worden. De SP én de voedselbank willen dat de gemeente Haarlem door aanvullende maatregelen aan mensen in nood zorgt dat deze mensen geld krijgen voor levensmiddelen. Voedselbanken moeten in een rijk land als Nederland en in een stad als Haarlem niet nodig zijn. Effectieve en correcte dienstverlening van Sociale Dienst is noodzaak De SP-hulpdienst en de SP gemeenteraadsleden krijgen veel vragen van mensen die een uitkering (moeten) aanvragen en van het kastje naar de muur worden gestuurd. De SP vindt dat voorschotten snel moeten worden uitgekeerd, zodat rekeningen betaald kunnen worden en er brood op de plank is. Onacceptabel dat gezinnen met kinderen zich in (extra) schulden moeten steken om te kunnen overleven. Één loket voor aanvraag van bijstand, CWI én schuldhulpverlening Overal in de stad moet informatie over bijzondere bijstand te krijgen zijn: bij bibliotheken, op scholen, in buurthuizen, bij ouderenbonden, kerken en moskeeën, cliëntenorganisaties en overheidsloketten. Aanvragen voor bijzondere bijstand zoals zorgtoeslag en de langdurigheidtoeslag moeten na aanvraag snel worden uitbetaald. Het aanvraagformulier moet zo duidelijk zijn, dat iedereen ook kan snappen hoe het moet worden ingevuld, zodat mensen niet met een kluitje in het riet worden gestuurd. De wachttijden bij schuldhulpverlening moet worden ingelopen en de samenwerking tussen de Sociale Dienst en de Stadsbank moet worden verbeterd. Help de mensen bij CWI en bijstand, echt met werk Tegelijk met een aanvraag voor bijstand, kan met de aanvrager samen een traject in gang worden gezet, zodat cliënten (weer) snel aan het werk kunnen. Alleenstaande ouders die willen werken door middel van maatwerk weer aan het werk helpen..

4 pag 4 - SP Haarlem - verkiezingsprogramma 2006 Wij willen gratis kinderopvang voor alleenstaande ouders in trajecten naar werk totdat ze het zelf kunnen betalen. Strafkortingen op de uitkering zeer spaarzaam gebruiken. Geen sollicitatieplicht voor ouderen boven 57,5 jaar. 500 banen erbij De SP vindt dat de gemeente zelf moet zorgen voor tenminste 500 reguliere banen erbij. Dat kan zijn bij de gemeente, in de zorgsector, bij scholen, woningcorporaties, in groenvoorziening; maar ook door goede afspraken met de werkgevers bij MKB en het industriegebied Waarderpolder. Mensen die nu een gesubsidieerde ID-baan hebben in de sectoren welzijn, zorg, onderwijs en cultuur dienen de garantie te krijgen dat ze bij een overstap naar een reguliere baan het huidige (netto)loon behouden. Weg met de anonieme klikcultuur De SP vindt dat aantoonbare fraude streng moet worden aangepakt, maar is tegen anonieme meldingen die er toe kunnen leiden dat, zonder bewijs, mensen zonder pardon thuis worden overrompeld door politie en in de cel worden gezet. De SP vindt dat meldingen over succesjes in fraudebestrijding aan de pers pas dan gerechtvaardigd zijn als een rechter onomstotelijk fraude heeft vastgesteld. De SP keurt het stigmatiseren van groepen op grond van afkomst af (zoals met het Somaliërsproject dat een aantal dakloze mensen in diepe ellende heeft gestort.) Economie Industrieterrein de Waarderpolder: werk, werk en nog eens werk De ontwikkeling van de bedrijven in de Waarderpolder is van groot belang voor de werkgelegenheid en de stimulering van de economie in de Haarlemse regio. De overheid moet in het openbare gebied de voorwaarden scheppen voor een goede infrastructuur, zoals de Oostweg,de Schoteroogbrug en het reguliere onderhoud van de openbare terreinen. Daarbij moet de gemeente een passende redelijke vervanging garanderen voor de watersportvereniging en hengelsportvereniging. De groei van banen is noodzakelijk voor de werkgelegenheid en het, economische en culture draagvlak van de komende generatie. Optimale verkeersregulering bij Waarderbrug, Prinsenbrug en Schoteroogbrug moet zorgen voor goede doorstroming van het verkeer en beperking van fijnstof. Het bedrijfsleven moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen door zelf te investeren in verbeteringen die daarop aansluiten. Zo zijn bijvoorbeeld de Industriekring Haarlem, Kamer van Koophandel, provincie en gemeente bezig om vijf projecten realiseren: vervoersplan van een busdienst, een postagentschap, een wasstraat en benzinestation, beheer van groen en gebouwen, collectieve afval en papierrecycling. De SP vindt dat het bedrijfsleven allereerst dit project zelf structureel dient te financieren en organiseren. Daar kan tegenover staan dat de overheid een flinke startsubsidie kan geven als deze projecten passen in het gemeentelijk beleid. Het midden- en kleinbedrijf Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de werkgelegenheid. Goede bereikbaarheid is daarbij van het grootste belang. Busvervoer naar de Haarlemse winkelcentra moet extra worden gestimuleerd. Ons voorstel:: Met één Euro per bus heen en terug op de koopavonden en zaterdagen. Fietsen mag niet ontmoedigd worden! Ontwikkeling van kleine winkelcentra en bevordering van buurtwinkels In veel wijken zijn de winkelcentra ook ontmoetingsplaatsen en zijn deel van een belangrijk sociaal netwerk. Vooral in de kwetsbare wijken met kleinere winkelcentra is de sociale factor erg belangrijk. Valt dit netwerk weg dan wordt dat ervaren als het wegvallen van de samenhang in de buurt. De SP vindt daarom dat de overheid er alles aan moet doen om de kleine winkelcentra in de buurten uit sociale overwegingen tijdelijk te

5 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 5 hulp te komen met stimuleringsmaatregelen. Bijvoorbeeld door de combinatie van winkels met een supermarkt te versterken voor de aantrekkende werking. Openingstijden Tenslotte is de SP een tegenstander van verder gaande openstelling van winkels vanwege de grote sociale consequenties voor personeel en ondernemersgezinnen van kleinere winkels Niet apart, maar samen! Versterk integratie De SP is voor actieve inburgering van buitenlandse Haarlemmers, zowel nieuwkomers als oudkomers, door lessen Nederlandse taal en kennis van Nederlandse gewoonten en gebruiken. Elke financiele of andere drempel hiervoor moet worden geslecht. Geef de lessen in de wijken waar de cursisten wonen. Het beste kan dit gebeuren in buurtcentra of vlakbij schoollokalen waar de kinderen naar school gaan. Inzet van Nederlandse vrijwilligers bij de lessen dient gestimuleerd te worden, omdat integratie van mensen van verschillende culturen en gewoonten een zaak van beide kanten is. De SP Haarlem is ook een voorstander van het kennisnemen van andere gebruiken en culturen dan de eigen cultuur door alle Haarlemmers. Het is van groot belang dat op de veelkleurige Haarlemse scholen het historische en culturele erfgoed van verschillende culturen en geloofsopvattingen en levensbeschouwelijke stromingen met kennis van zaken worden onderwezen. Respect kan alleen gedijen met echte kennis van zaken en een stevig debat. Aan kleffe uitingen van respect heeft de SP geen behoefte. De SP benadrukt daarbij: samen werken, samen leren en samen wonen. Niet apart maar samen, omdat segregatie leidt tot vervreemding en botsingen en het uiteenspelen van bevolkingsgroepen. Breek segregatie af Moskeeën, kerken en andere organisaties die segregatie willen bevorderen voor hun eigen doeleinden, dienen te worden aangepakt. Discriminatie aan welke kant dan ook dient hard te worden bestreden. Waar organisaties integratie bevorderen dienen zij te worden gestimuleerd waar dit maar mogelijk is. Het is het één of het ander. Keuzes dienen te worden gemaakt en niet halfzacht voor zich uit te worden geschoven onder de modieuze term multicultureel. Niet apart maar samen naar school Wij willen bevorderen dat Haarlemmers - jong en oud - samen leren, samen wonen en samen kunnen werken. Dat geldt vooral voor huisvesting en daarvan afgeleid voor scholen. Niet apart maar samen dus. Onze kinderen en kleinkinderen zullen samen werken, samen leren en samen wonen en elkaar liefhebben. Een andere keus voor de toekomst is er niet, als wij zo vreedzaam mogelijk met elkaar samen willen wonen en werken. Het bevorderen van zwarte scholen en witte scholen is daarmee in tegenspraak. SP wil de het ontstaan van zwarte scholen én zwarte woonwijken ontmoedigen, omdat dat een goede integratie tussen leerlingen, families en culturen in de weg staat. De SP is daarom voor gemengde scholen met een openbaar karakter. Zij is geen voorstander van scholen die hun toelatingsbeleid baseren op religie omdat dit per definitie nietgemengde scholen zijn. Het is een vorm van segregatie. Het bevordert de integratie niet. De SP beseft dat deze problematiek niet een, twee, drie, valt op te lossen. Wij zullen een begin moeten maken. De SP wil daarom bij wijze van proef het instrument van dubbele wachtlijsten per stadsdeel hanteren om de integratie te bevorderen. Hierbij is verregaande samenwerking en afstemming tussen openbaar en bijzonder onderwijs in buurten en wijken een vereiste.

6 pag 6 - SP Haarlem - verkiezingsprogramma 2006 Pak discriminatie aan Het belangrijkste artikel in de grondwet gaat over discriminatie op grond van ras, sekse, geloof, leeftijd. Discriminatie is een vorm van geweld. Voorbeeld: uitsluiting van jongeren van werk, school en in sport en horeca op grond van hun mediterrane uiterlijk. Ook structureel (en dus minder zichtbaar) actief en passief geweld moet worden bestreden. Bijvoorbeeld: discriminatie van gehandicapten, pestgedrag op werk en school, onderdrukking op vermeende culturele of religieuze gronden, armoede, en mentale problemen. Het behoeft geen betoog dat de SP het onderzoek en het preventieve werk van Anti Discriminatie Bureau (ADB) erg noodzakelijk vindt. Slecht ter been, overal heen Voor mensen met een rolstoel is het moeilijk en soms onmogelijk om in Haarlem van publieke voorzieningen en winkelcentra gebruik te maken. Hier zijn grondrechten in het geding! Er is daarom feitelijk sprake van structurele discriminatie van gehandicapten. De Zuidtangent moet met voorrang worden aangepast voor mensen met een rolstoel. Bestemmingsplannen, bouwplannen en speelplekken dienen getoetst te worden op de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor gehandicapten. Asielopvang is praktische solidariteit De SP is voor legalisering van de uitgeprocedeerde asielzoekers die onder de oude wet vallen. Dat betekent bescherming voor degenen die in de illegaliteit terecht komen. De SP zal bij deelname aan het college alles doen om mensen en hun gezinnen die buiten hun schuld zonder inkomsten en zonder rechten op straat komen te staan een onderdak van bed, brood en bad te bieden. Dat geldt ook voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, die na hun 18 e verjaardag geen geld meer krijgen om hun opleiding af te maken en geen onderdak meer krijgen. Daarbij zal de SP actief financiële en morele ondersteuning van de bevolking vragen. Onderwijs Gemeente blijft verantwoordelijk voor goed onderwijs De Haarlemse SP wil dat de gemeente Haarlem zijn verantwoordelijkheid voor het Haarlems onderwijs weer oppakt. Leraren en leraressen, niet-onderwijzend personeel en ouders moeten zich tot de gemeenteraad kunnen wenden als het beleid moet worden bijgestuurd. Dit geldt ook voor de leerlingen in VWO en VMBO. Nu worden er soms bezuinigingen doorgevoerd waar ouders of medewerkers niets van weten. Bijvoorbeeld ingrijpende bezuinigingen in het leerlingenvervoer of afschaffing van gesubsidieerde banen van conciërges en ondersteunend personeel. Ouders hebben er niet over kunnen meepraten. Maar ook de gemeenteraad weet vaak van niets.. Zij staat vaak buitenspel. Dat is nooit de bedoeling geweest van de externe verzelfstandiging. De SP vindt dat ouders die zijn aangewezen op leerlingenvervoer van hun kinderen naar draagkracht moeten betalen. De onmisbare conciërges en klassenassistenten met een ID-baan moeten een vast contract behouden binnen de geldende cao afspraken. Bevorder de samenwerking tussen de publieke scholen van openbaar en bijzonder onderwijs SP wil intensieve samenwerking van openbare en bijzondere scholen stimuleren. In feite hebben de meeste openbare en bijzondere scholen eenzelfde publiek karakter, met veel leerlingen van verschillende achtergronden, gelovig en ongelovig, humanistisch of anderszins. Dit publieke karakter kenmerkt bijna alle scholen. SP is een grote voorstander van samenwerking van deze publieke scholen, op het gebied van bestuur en goed en effectief onderwijs. De financiële middelen kunnen door samenwerking doelmatiger en

7 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 7 effectiever worden ingezet. Ook de integratie op de scholen tussen kinderen en ouders van verschillende achtergrond, cultuur en levensovertuiging kan hierdoor sterk bevorderd worden in een proces van lange adem. Rechtspositie van leerlingen en ouders versterken In openhartige gesprekken met raadsleden in 2005 vertelden jongeren van VMBO en VWO in klare taal over hun kritische kijk op de samenleving. Vooral het gebrek aan uitgaansmogelijkheden voor jongeren tot en met 16 was een heet hangijzer. Ook bleken de meeste jongeren van VMBO en VWO een grote voorstander van menging van scholen te zijn. De SP wil de rechtspositie van de leerlingen en de ouders duidelijk vormgeven. Hierbij kunnen rechten en plichten vastgelegd worden. Zo kan willekeur worden voorkomen en kunnen scholen ook zonodig maatregelen treffen in verband met de voortgang van goed onderwijs. SP vind dat leerlingen en ouders dienen te worden betrokken bij de vormgeving van de nieuwe scholen voor VMBO en VWO. Onderhoud, schoonmaak en hygiëne garanderen Het achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen moet worden aangepakt. Het is onverantwoord leerlingen in tochtige lekkende gebouwen lessen te laten volgen. Het schoonmaken van scholen moet geen sluitpost worden. Vooral voor leerlingen, ouders en personeel met cara zijn schone ruimtes van het grootste belang. Handhaaf de leerplicht De SP vindt actieve en strenge handhaving van de leerplicht noodzakelijk tot het moment dat leerlingen een diploma hebben gehaald van VMBO of VWO scholen. Daarna moeten de leerlingen tot en met hun achttiende gestimuleerd worden om hun scholing of praktijk verder te ontwikkelen. Bevorder ouderparticipatie! De meeste ouders werken buitenshuis. Er zijn ouders die daarnaast de mogelijkheid hebben om op school als vrijwilliger te helpen, of mee de school te besturen in oudercommissie of medezeggenschapsraad. Dat moet bevorderd worden. Het geeft ouders van verschillende afkomst ook de mogelijkheid om met elkaar samen te werken en elkaar te leren waarderen, ook in cultureel opzicht. Niet apart maar samen naar school De SP wil bevorderen dat Haarlemmers jong en oud, samen leren, samen wonen en samen kunnen werken. Dat geldt vooral voor huisvesting en daarvan afgeleid voor scholen. Niet apart maar samen dus. Onze kinderen en kleinkinderen zullen samen werken, samen leren en samen wonen en elkaar liefhebben. Een andere keus voor de toekomst is er niet, als wij zo vreedzaam mogelijk met elkaar samen willen wonen en werken. Het bevorderen van zwarte scholen en witte scholen is daarmee in tegenspraak. SP wil de het ontstaan van zwarte scholen én zwarte woonwijken ontmoedigen, omdat dat een goede integratie tussen leerlingen, families en culturen in de weg staat.de SP is daarom voor gemengde scholen met een openbaar karakter. Zij is geen voorstander van scholen die hun toelatingsbeleid baseren op religie omdat dit per definitie nietgemengde scholen zijn. Het is een vorm van segregatie. Het bevordert de integratie niet. De SP beseft dat deze problematiek niet een, twee, drie, valt op te lossen. Wij zullen een begin moeten maken. De SP wil daarom bij wijze van proef het instrument van dubbele wachtlijsten per stadsdeel, hanteren om de integratie te bevorderen. Hierbij is verregaande samenwerking en afstemming tussen openbaar en bijzonder onderwijs in buurten en wijken een vereiste.

8 pag 8 - SP Haarlem - verkiezingsprogramma 2006 Wonen Renoveer de goede en goedkope huurwoningen Op verschillende plekken in de stad, zoals in Schalkwijk, Delftwijk en de Slachthuisbuurt, worden betaalbare huurwoningen met veel achterstallig onderhoud gesloopt voor nieuwbouw. Die nieuwbouw is onbereikbaar voor oude bewoners met een smalle beurs. Zij moeten als stadsnomaden verhuizen naar buurten en slecht onderhouden woningen die over een aantal jaren ook op de schop gaan. De SP is voor renoveren en tegen sloop tenzij de woningen te slecht zijn. De SP wil dat, voordat er tot sloop wordt besloten, de noodzaak daarvan wordt aangetoond. Als renoveren kan, blijven de kosten beperkt en kunnen de huren laag blijven. Bewonerscommissies moeten worden betrokken bij plannen tot renovatie of sloop. Zij moeten de bewoners vertegenwoordigen en niet de woningcorporaties. Zij dienen te worden gekozen door de huurders. Deze hebben wettelijk het recht zich te laten adviseren door onafhankelijke deskundige adviseurs zoals van de woonbond. Als 70 % van bewoners bezwaar heeft aangetekend kan de renovatie cq. sloop niet doorgaan. Bij de keuze van de bewoners voor nieuwbouw moeten huidige huurders voorrang krijgen met huurgarantie en verhuiskostenvergoeding van ten minste Niets mis met scheefwoners De gemeente beweert steeds: we moeten wel dure woningen bouwen om de scheefwoners te laten verhuizen. Er onstaat dan menging van inkomens in wijken. Er is echter volgens de SP niets mis met de zogenaamde scheefwoners, de mensen die vanwege hun inkomen meer huur zouden kunnen betalen. Zij leveren de belastingbetaler juist voordelen op. Zij hebben geen huurtoeslag nodig, krijgen geen dure hypotheekrente aftrek, besteden meer in de buurtwinkels. Zij zijn geworteld in de wijk. Woningtoewijzing en urgentie De woningnood in Haarlem is enorm. De gemiddelde wachttijd voor een woning via de woningkrant is 5 jaar met uitschieters tot 7 tot 8 jaar voor gezinnen met kinderen die graag een huisje met een tuintje in de sociale sector willen. Alleen mensen in een levensbedreigende situatie die wordt veroorzaakt door de woning komen nu in aanmerking voor een urgentiebewijs. De SP wil de mogelijkheid tot het verstrekken van een urgentie uitbreiden met urgentie bij maatschappelijk schrijnende situaties. Woningtoewijzing en integratie Meer menging is nodig in wonen (en, afgeleid, daarvan in scholen )! De SP wil daarbij als proef de mogelijkheden van dubbele wachtlijsten inzetten voor toekomstige bewoners in te eenzijdig samengestelde wijken. In die gevallen waarbij in wijken de segregatie gaat toenemen in plaats van wordt tegengegaan kan gebruik van het instrument dubbele wachtlijst op de duur helpen om segregatie te voorkomen. In voornamelijk witte wijken zullen creatieve oplossingen gezocht worden om ook daar sociale woningbouw te plegen. Stop de verkoop van betaalbare huurwoningen Een aantal goede en goedkope eengezinswoningen dreigt verkocht te worden door de woningcorporaties. Zij willen het geld inzetten om, na sloop, de dure nieuwbouw te kunnen financieren. De SP wil deze huurhuizen voor de sociale huursector behouden. Ze zijn gebouwd met belastinggeld en moeten bereikbaar blijven voor gezinnen met lage inkomens.

9 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 9 Bij nieuwbouwprojecten,: Eenderde sociale huur, eenderde sociale koop De SP wil dat de gemeente tenminste eenderde deel van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huursector bouwt en eenderde in redelijk betaalbare koopsector. En dat in elk project! Dus niet: we bouwen alleen sociale huurwoningen in wijk X en alleen vrije markt woningen in wijk Y. De kernvoorraad van sociale huurwoningen moet minimaal woningen bedragen. 500 betaalbare appartementen voor ouderen erbij De nieuwbouwwoningen zijn niet meer bereikbaar voor de gewone beurs. Er zijn veel te weinig betaalbare appartementen voor ouderen die graag willen verhuizen naar een kleinere woning, als het maar betaalbaar is. Zij laten dan een grotere woning achter voor gezinnen met kinderen Betaalbare woonruimtes voor werkende jongeren, studenten, en starters Voor jonge mensen in de stad is het bijna onmogelijk om aan een betaalbare kamer of woning te komen. Voor studenten wordt gebouwd en dat is een goede zaak, maar niet alle jongeren zijn studerend. Voor werkende jongeren moeten er net als voor studenten kleine kamercomplexen komen met huren tot max De SP wil veel meer tweekamer en driekamer appartementjes voor starters met een kleine beurs in (ver) bouwprojecten inbouwen. Bouw kantoren om tot woningen Leegstand van kantoren en in Haarlem neemt toe en nog steeds worden er kantoren bijgebouwd. Sinds jaar en dag pleit de SP voor ombouw naar woningen van kantoren die langer dan 2 jaar leeg staan. In bestemmingsplannen moet daarom die mogelijkheid van dubbele bestemming opgenomen worden. Erfpacht is sociaal instrument en geen melkkoe Huiseigenaren op erfpachtgrond worden geconfronteerd met torenhoge rekeningen. Jaren zijn colleges vergeten de verhogingen te indexeren. Nu wil de gemeente ineens erfpacht omzetten in marktwaardepacht. SP vindt erfpacht een sociaal instrument om betaalbaar wonen mogelijk te maken, en geen melkkoe. Maak mogelijk dat nieuwe vormen van erfpacht juist sociale huur en -koop mogelijk maken. Bestemmingsplannen en woonomgeving In bestemmingplannen moeten speelruimte, groen, betaalbare huisvesting en maatschappelijke voorzieningen worden geregeld. In de huidige bestemmingsplannen is meer aandacht voor parkeervoorzieningen dan voor speelruimte voor kinderen. Beter dan de sloophamer helpt wijkgericht werken aan verbetering van het leefklimaat tussen bewoners, door onderhoud aan huizen, voldoende goed onderhouden groen, voldoende speelgelegenheid voor de kleintjes dicht bij huis (speelruimteplan van Agnes Kant als leidraad), ontmoetingscentra en sportveldjes en bezigheden voor jongeren en ouderen in samenwerking met woningcorporaties, welzijn, onderwijs, politie en wijkraden etc. Duurzaam (ver)bouwen met overheidssubsidies Op een aantal plekken in Haarlem (Europawijk, Delftwijk) zijn duurzame bouw- en energieprojecten gerealiseerd. Energie wordt door grote zonnepanelen opgeslagen en opgewekt. De SP is voorstander van milieubesparende en alternatieve vormen van energielevering. Dat is broodnodig in een wereld waar het beroep op fossiele brandstoffen groeit ten gevolge waarvan de co2 uitstoot ook toe neemt en dat dat slecht is voor het milieu weet iedereen. Bovendien is de winning van fossiele brandstoffen eindig. Bewoners van de wooncomplexen waar de projecten zijn uitgevoerd, betalen de prijs. Hoge rekeningen, extra waterverbruik en moeilijk te regelen temperatuur in huis zijn het gevolg. Door slechte afspraken tussen woningcorporaties en energieleveranciers worden klachten nauwelijks opgepakt. De SP vindt dat bewoners

10 pag 10 - SP Haarlem - verkiezingsprogramma 2006 in deze experimentele flats niet de rekening voor de vernieuwing op hun bordje moeten krijgen en wil dat zij financieel door woningcorporatie of energieleverancier worden gecompenseerd. De gemeente moet hierin een rol spelen door van tevoren te eisen dat dit voor bewoners is geregeld. Welzijn & sport Elke grote wijk een eigen buurtcentrum Iedere kwetsbare wijk van ca inwoners moet over een eigen buurtcentrum kunnen beschikken dat ten dienste staat aan de bewoners in hulpverlening, recreatie en wijkgericht werken, waarbij vrijwilligers worden ondersteund en gestimuleerd door beroepskrachten in het contact leggen met bewoners van een wijk ter bevordering van onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Welzijnswerk nieuwe stijl moet ten dienste staan van de buurten Bij de reorganisatie van het welzijnswerk moet de solidariteit tussen sterke groepen en kwetsbare groepen voorop staan. Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen met de mensen in de buurten op basis van gelijkwaardigheid. Organisaties in de buurten zoals speeltuinen en de wijkraden en ook actiecomités moeten van de speciale kennis en continuïteit van de beroepskrachten kunnen profiteren en omgekeerd. Van orders van de gemeente dat betaalde welzijnswerkers slechts het beleid van de gemeente of woningcorporaties mogen ondersteunen moet de SP niets hebben. Het zijn de organisaties van de bevolking zelf die uiteindelijk het takenpakket van de welzijnswerkers mede formuleren en niet omgekeerd. SP vindt dat de wijkraden medezeggenschapsrecht moeten krijgen over de prestatieplannen in hun wijk. Zij moeten dan wel hun plannen ter goedkeuring voorleggen aan de wijkbewoners. Dienstverlening in de buurt De SP wil bij grootschalige renovatie en vernieuwingsprojecten de kleine winkelcentra, banken en postkantoren in de buurten behouden. Het is voor ouderen, maar ook voor gehandicapten absoluut noodzakelijk dat er om de hoek boodschappen gedaan kunnen worden en geld opgenomen kan worden. De gemeente moet bevorderen dat de kleine filialen van banken en postkantoren weer terug komen. Geef vrijwilligers een rechtspositie Vrijwilligerswerk en professioneel werk zijn onmisbaar voor het functioneren van de gemeenschap: Mantelzorg, sport, onderwijs, cultuur, recreatie maar ook humanitaire en levensbeschouwelijke organisaties zijn afhankelijk van vrijwilligers. Veel vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor speeltuinen, dienstencentra, voor gehandicapten en daklozen, in activiteiten voor hulpdiensten en ouderen. Zonder hen valt het raderwerk van activiteiten stil. De SP wil dat vrijwilligers beschermd worden met een rechtspositie. Hierin moeten ongevallenverzekering en onkostenvergoeding opgenomen worden. Garantie nodig voor AWBZ, thuiszorg en welzijn bij invoering WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) De rijksoverheid geeft geen garantie meer voor AWBZ, thuiszorg en welzijn bij de komende invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die garantie laat zij aan de gemeenten over. Dat leidt tot willekeur per gemeente. De uitvoering van de zorg hangt af van de politieke samenstelling van de gemeenteraad én van de financiële middelen van de gemeenten. Kwetsbare groepen zoals ouderen, ggz-cliënten en gehandicapten dreigen de dupe te worden. Deze groepen zijn sterk afhankelijk van goed georganiseerde, betaalbare diensten zorgverlening van de gemeente. De WMO zal de tweedeling tussen hen en de rest van de samenleving bevorderen. De SP zal in Haarlem in het bestuur als een waakhond zorgen dat de tweedeling in Haarlem wordt bestreden en uitstekende zorg wordt verleend aan alle burgers; de SP staat voor solidariteit in de zorg.

11 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 11 Kinderopvang Kinderdagverblijven, naschoolse opvang en peuterspeelzalen dienen als een basisvoorziening te worden gezien. Kwaliteit van kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en naschoolse opvang (4 tot 12 jaar) moet voorop staan. Net als bij het onderwijs zal de gemeente moeten toezien op uitstekend pedagogische beleid, goed opgeleide leidsters, een daarvoor toegerust gebouw en, heel belangrijk, een goed ingerichte buitenspeelruimte. Alle kinderen van 2 jaar tot 4 jaar moeten naar een erkende peuterspeelzaal met goed opgeleide leidsters en een buitenspeelruimte kunnen gaan. De SP wil zoveel mogelijk samenwerking van scholen met de professionele kinderopvang stimuleren. Naschoolse opvang in of bij sportaccommodaties is uitstekend maar alleen met gediplomeerde leidsters in goedgekeurde eigen ruimtes. Gastoudergezinnen en informele kinderopvang De gemeente moet gastoudergezinnen bij de informele kinderopvang in staat stellen om, zo dit nodig en gewenst is, begeleiding en advies te krijgen vanuit de professionele kinderopvang instellingen in Haarlem. Dakloosheid De gemeente Haarlem moet samen met andere gemeenten de zorgplicht hebben om iedereen in de regio onder dak te helpen. De groep daklozen is zeer divers en bestaat onder andere uit zorgbehoeftige ouderen, psychiatrische patiënten, verslaafden aan drugs, alcohol of gokken, jongeren, ex-gedetineerden, illegalen, uit de opvang gezette asielzoekers en uit huis gezette gezinnen met kinderen. Naar schatting lijdt 15 tot 30 % van de dak- en thuislozen aan een ernstige psychische stoornis, heeft 25 % een alcoholprobleem en 20 % een drugsprobleem. De gemeente Haarlem moet samenwerken met andere gemeentes om tot een sluitend vangnet te komen van sociale pensions en andere opvangmogelijkheden. Ontslag uit psychiatrische en justitiële instellingen moet worden voorkomen als er geen programma is voor opvang en begeleiding of een begeleide woonplek. Huisuitzetting zonder zicht op ander onderdak mag niet langer plaatsvinden. In de enige nachtopvang in Haarlem slapen al deze mensen bij elkaar. De SP wil meer kleinschalige projecten gericht op specifieke groepen, waarbij naast professionele begeleiding ex-daklozen kunnen worden ingeschakeld voor een deel van de begeleiding. Eigen initiatieven kunnen samen met de gemeente op haalbaarheid worden getoetst en gestimuleerd. Om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat belanden moet de Sociale dienst, schuldhulpverlening, woningbouwverenigingen en maatschappelijk werk in samenwerking veel eerder zoeken naar oplossingen als mensen in (financiële) problemen komen. Het moet niet meer mogelijk zijn om mensen uit hun huis te zetten als geen ander dak voorhanden is. Sportverenigingen: de grootste welzijnsorganisatie in de stad Zwemmen, judo en karate, voetballen, softbal, honkbal, basketbal, atletiek enz. enz. worden beoefend in verenigingsverband. Topsport en breedtesport horen bij elkaar en zijn van elkaars successen afhankelijk. Daarnaast zijn er talloze fitnesscentra waar duizenden mensen verbetering van hun gezondheid koppelen aan gezelligheid. Honderden kaderleden en besturen zijn wekelijks vrijwillig in touw voor hun vereniging. Duizenden mensen genieten daarvan actief én passief. Onmisbaar voor een bloeiende maatschappij. De voorwaarden zijn echter dat er kaderleden en nieuwe aanwas blijven komen. Daarom moet alle energie gericht zijn op de jeugd, op de scholen en sport in de wijken. De SP wil uitbreiding van sportpassen met gratis kennismakingscursussen en kortingen voor leerlingen van basisscholen tot de scholen van VMBO en VWO. Ouders en leraren moeten enthousiast gemaakt worden om mee te werken als kader. Goed voorbeeld doet goed navolgen. Kinderen en jongeren van Nederlandse en niet Nederlandse komaf moeten in competitieverband samen gaan sporten en niet apart. Ouders kunnen dan meehelpen en hun zonen en dochters aanmoedigen; samen en niet apart. Velden en accommodaties dienen in samenspraak met de gemeente op professionele wijze te worden onderhouden. Professionele dienstverlening is nodig voor

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018

KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 KWESTIE VAN KIEZEN VERKIEZINGSPROGRAMMA SP MIDDELBURG 2014-2018 SPEERPUNTEN DIT IS WAT WIJ KIEZEN GEEN SCHIJNDEMOCRATIE MAAR INVLOED OP HET BESTUUR GEEN ORIONIS MAAR ZELF UITVOEREN VAN SOCIALE TAKEN GEEN

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 -

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - INHOUDSOPGAVE 1 Leeuwarden: Meest veilige stad van het noorden 3 2 Er is maar één partij van de arbeid: De VVD 6 3 Verkeer en vervoer: De auto is geen betaalmiddel,

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Sterke Stad, Sterke Wijken

Sterke Stad, Sterke Wijken Sterke Stad, Sterke Wijken Verkiezingsprogramma CDA Leiden 2014-2018 Inleiding Sterke Stad, Sterke Wijken 2 Sterke Stad door 1. Ondernemerschap & Economie 3 2. Kennis & Onderwijs 6 3. Aantrekkelijke en

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie