SP Haarlem Verkiezingsprogramma 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SP Haarlem Verkiezingsprogramma 2006"

Transcriptie

1 SP Haarlem Verkiezingsprogramma 2006 SPeerpunten voor een beter Haarlem Bestrijd de verloedering! Bruggen en kades storten in, sportzalen en scholen verkommeren. Trek geld uit voor onderhoud in plaats van dure, overbodige managers in het gemeente-apparaat. Stop de armoede! Eén op de tien Haarlemse gezinnen leeft onder de armoedegrens, en het aantal daklozen neemt enorm toe. Banen moeten er komen. Begeleid mensen naar werk, in samenwerking met industrie, kleine bedrijven en CWI. Kinderopvang voor wie dat nodig heeft. Niet apart maar samen! Geen zwarte en witte scholen, geen zwarte en witte wijken. Samen wonen, samen leren, samen werken! Dat gaat niet vanzelf. De SP draait niet om de hete brij heen, maar werkt echt aan een gemengde samenleving. Geen geknuffel, geen gescheld, maar gelijke rechten, plichten en kansen voor iedereen! Slopen is bezopen! Renovatie waar het kan, nieuwbouw als het moet. Het aantal betaalbare huurwoningen mag niet teruglopen. Nieuwbouw? Dan minimaal éénderde sociale huur, éénderde sociale koop. Geef de kinderen een toekomst! Laat ze niet van school gaan zonder diploma en zorg voor voldoende stageplaatsen. Scholen horen schone en veilige plekken te zijn. Pak de problemen die de leerkrachten tegenkomen aan en betrek de ouders bij de school. Meer natuur tussen de muur! Haarlem is een versteende stad. Meer groen in de wijken, meer (schone, goed onderhouden) speelgelegenheid. En betrek de bewoners erbij.

2 Inhoud Stop de verloedering Sociale zaken & werkgelegenheid Economie Niet apart, maar samen! Onderwijs Wonen Welzijn & sport Jong en Oud Burger & bestuur Natuur en Milieu Cultuur Verkeer & vervoer Openbare orde & veiligheid

3 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 3 Stop de verloedering Nieuw Deltaplan onderhoud is nodig = grote impuls voor werkgelegenheid Sinds de jaren 80 hebben de verantwoordelijke colleges het achterstallig onderhoud aan de stad laten oplopen. Bruggen en kaden storten in en de verloedering is al om zichtbaar. Er is meer dan 90 miljoen nodig om de achterstand in te lopen in 20 jaar. Er kan niet meer gewacht worden en een Deltaplan is nodig. Met de SP in het college zullen we, linksom of rechtsom, verantwoordelijkheid nemen om de stad op te knappen en verdere achterstand op onderhoud tegen te gaan. Een voortvarende aanpak van het achterstallig onderhoud zal bovendien een enorme impuls voor de werkgelegenheid betekenen. De SP zet in op een vermindering van salarisposten door ontmanteling van het dure sectormodel naar een platte structuur; vermindering van te duur management en een onnodig voorlichtingsapparaat. Alleen plannen ontwikkelen die financieel uitvoerbaar zijn dus geen luchtfietserij en tijdverspilling. Het vrijkomende belastingkantoor geschikt maken als stadskantoor als blijkt dat dat goedkoper is. Ieder ander prestigieus project wordt op noodzaak en financiële haalbaarheid getoetst en projecten die in voorbereiding zijn worden opnieuw beoordeeld op plussen en minnen. Sociale zaken & werkgelegenheid Bestrijdt de tweedeling en maak voedselbank overbodig De voedselbank voor arme mensen in Haarlem is een bewijs dat het echt goed mis is met het armoede beleid van de Sociale Dienst en de gemeente Haarlem. Het toont ook pijnlijk aan dat veel mensen door de huidige voorlichting over de bijstand niet bereikt worden. De SP én de voedselbank willen dat de gemeente Haarlem door aanvullende maatregelen aan mensen in nood zorgt dat deze mensen geld krijgen voor levensmiddelen. Voedselbanken moeten in een rijk land als Nederland en in een stad als Haarlem niet nodig zijn. Effectieve en correcte dienstverlening van Sociale Dienst is noodzaak De SP-hulpdienst en de SP gemeenteraadsleden krijgen veel vragen van mensen die een uitkering (moeten) aanvragen en van het kastje naar de muur worden gestuurd. De SP vindt dat voorschotten snel moeten worden uitgekeerd, zodat rekeningen betaald kunnen worden en er brood op de plank is. Onacceptabel dat gezinnen met kinderen zich in (extra) schulden moeten steken om te kunnen overleven. Één loket voor aanvraag van bijstand, CWI én schuldhulpverlening Overal in de stad moet informatie over bijzondere bijstand te krijgen zijn: bij bibliotheken, op scholen, in buurthuizen, bij ouderenbonden, kerken en moskeeën, cliëntenorganisaties en overheidsloketten. Aanvragen voor bijzondere bijstand zoals zorgtoeslag en de langdurigheidtoeslag moeten na aanvraag snel worden uitbetaald. Het aanvraagformulier moet zo duidelijk zijn, dat iedereen ook kan snappen hoe het moet worden ingevuld, zodat mensen niet met een kluitje in het riet worden gestuurd. De wachttijden bij schuldhulpverlening moet worden ingelopen en de samenwerking tussen de Sociale Dienst en de Stadsbank moet worden verbeterd. Help de mensen bij CWI en bijstand, echt met werk Tegelijk met een aanvraag voor bijstand, kan met de aanvrager samen een traject in gang worden gezet, zodat cliënten (weer) snel aan het werk kunnen. Alleenstaande ouders die willen werken door middel van maatwerk weer aan het werk helpen..

4 pag 4 - SP Haarlem - verkiezingsprogramma 2006 Wij willen gratis kinderopvang voor alleenstaande ouders in trajecten naar werk totdat ze het zelf kunnen betalen. Strafkortingen op de uitkering zeer spaarzaam gebruiken. Geen sollicitatieplicht voor ouderen boven 57,5 jaar. 500 banen erbij De SP vindt dat de gemeente zelf moet zorgen voor tenminste 500 reguliere banen erbij. Dat kan zijn bij de gemeente, in de zorgsector, bij scholen, woningcorporaties, in groenvoorziening; maar ook door goede afspraken met de werkgevers bij MKB en het industriegebied Waarderpolder. Mensen die nu een gesubsidieerde ID-baan hebben in de sectoren welzijn, zorg, onderwijs en cultuur dienen de garantie te krijgen dat ze bij een overstap naar een reguliere baan het huidige (netto)loon behouden. Weg met de anonieme klikcultuur De SP vindt dat aantoonbare fraude streng moet worden aangepakt, maar is tegen anonieme meldingen die er toe kunnen leiden dat, zonder bewijs, mensen zonder pardon thuis worden overrompeld door politie en in de cel worden gezet. De SP vindt dat meldingen over succesjes in fraudebestrijding aan de pers pas dan gerechtvaardigd zijn als een rechter onomstotelijk fraude heeft vastgesteld. De SP keurt het stigmatiseren van groepen op grond van afkomst af (zoals met het Somaliërsproject dat een aantal dakloze mensen in diepe ellende heeft gestort.) Economie Industrieterrein de Waarderpolder: werk, werk en nog eens werk De ontwikkeling van de bedrijven in de Waarderpolder is van groot belang voor de werkgelegenheid en de stimulering van de economie in de Haarlemse regio. De overheid moet in het openbare gebied de voorwaarden scheppen voor een goede infrastructuur, zoals de Oostweg,de Schoteroogbrug en het reguliere onderhoud van de openbare terreinen. Daarbij moet de gemeente een passende redelijke vervanging garanderen voor de watersportvereniging en hengelsportvereniging. De groei van banen is noodzakelijk voor de werkgelegenheid en het, economische en culture draagvlak van de komende generatie. Optimale verkeersregulering bij Waarderbrug, Prinsenbrug en Schoteroogbrug moet zorgen voor goede doorstroming van het verkeer en beperking van fijnstof. Het bedrijfsleven moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen door zelf te investeren in verbeteringen die daarop aansluiten. Zo zijn bijvoorbeeld de Industriekring Haarlem, Kamer van Koophandel, provincie en gemeente bezig om vijf projecten realiseren: vervoersplan van een busdienst, een postagentschap, een wasstraat en benzinestation, beheer van groen en gebouwen, collectieve afval en papierrecycling. De SP vindt dat het bedrijfsleven allereerst dit project zelf structureel dient te financieren en organiseren. Daar kan tegenover staan dat de overheid een flinke startsubsidie kan geven als deze projecten passen in het gemeentelijk beleid. Het midden- en kleinbedrijf Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de werkgelegenheid. Goede bereikbaarheid is daarbij van het grootste belang. Busvervoer naar de Haarlemse winkelcentra moet extra worden gestimuleerd. Ons voorstel:: Met één Euro per bus heen en terug op de koopavonden en zaterdagen. Fietsen mag niet ontmoedigd worden! Ontwikkeling van kleine winkelcentra en bevordering van buurtwinkels In veel wijken zijn de winkelcentra ook ontmoetingsplaatsen en zijn deel van een belangrijk sociaal netwerk. Vooral in de kwetsbare wijken met kleinere winkelcentra is de sociale factor erg belangrijk. Valt dit netwerk weg dan wordt dat ervaren als het wegvallen van de samenhang in de buurt. De SP vindt daarom dat de overheid er alles aan moet doen om de kleine winkelcentra in de buurten uit sociale overwegingen tijdelijk te

5 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 5 hulp te komen met stimuleringsmaatregelen. Bijvoorbeeld door de combinatie van winkels met een supermarkt te versterken voor de aantrekkende werking. Openingstijden Tenslotte is de SP een tegenstander van verder gaande openstelling van winkels vanwege de grote sociale consequenties voor personeel en ondernemersgezinnen van kleinere winkels Niet apart, maar samen! Versterk integratie De SP is voor actieve inburgering van buitenlandse Haarlemmers, zowel nieuwkomers als oudkomers, door lessen Nederlandse taal en kennis van Nederlandse gewoonten en gebruiken. Elke financiele of andere drempel hiervoor moet worden geslecht. Geef de lessen in de wijken waar de cursisten wonen. Het beste kan dit gebeuren in buurtcentra of vlakbij schoollokalen waar de kinderen naar school gaan. Inzet van Nederlandse vrijwilligers bij de lessen dient gestimuleerd te worden, omdat integratie van mensen van verschillende culturen en gewoonten een zaak van beide kanten is. De SP Haarlem is ook een voorstander van het kennisnemen van andere gebruiken en culturen dan de eigen cultuur door alle Haarlemmers. Het is van groot belang dat op de veelkleurige Haarlemse scholen het historische en culturele erfgoed van verschillende culturen en geloofsopvattingen en levensbeschouwelijke stromingen met kennis van zaken worden onderwezen. Respect kan alleen gedijen met echte kennis van zaken en een stevig debat. Aan kleffe uitingen van respect heeft de SP geen behoefte. De SP benadrukt daarbij: samen werken, samen leren en samen wonen. Niet apart maar samen, omdat segregatie leidt tot vervreemding en botsingen en het uiteenspelen van bevolkingsgroepen. Breek segregatie af Moskeeën, kerken en andere organisaties die segregatie willen bevorderen voor hun eigen doeleinden, dienen te worden aangepakt. Discriminatie aan welke kant dan ook dient hard te worden bestreden. Waar organisaties integratie bevorderen dienen zij te worden gestimuleerd waar dit maar mogelijk is. Het is het één of het ander. Keuzes dienen te worden gemaakt en niet halfzacht voor zich uit te worden geschoven onder de modieuze term multicultureel. Niet apart maar samen naar school Wij willen bevorderen dat Haarlemmers - jong en oud - samen leren, samen wonen en samen kunnen werken. Dat geldt vooral voor huisvesting en daarvan afgeleid voor scholen. Niet apart maar samen dus. Onze kinderen en kleinkinderen zullen samen werken, samen leren en samen wonen en elkaar liefhebben. Een andere keus voor de toekomst is er niet, als wij zo vreedzaam mogelijk met elkaar samen willen wonen en werken. Het bevorderen van zwarte scholen en witte scholen is daarmee in tegenspraak. SP wil de het ontstaan van zwarte scholen én zwarte woonwijken ontmoedigen, omdat dat een goede integratie tussen leerlingen, families en culturen in de weg staat. De SP is daarom voor gemengde scholen met een openbaar karakter. Zij is geen voorstander van scholen die hun toelatingsbeleid baseren op religie omdat dit per definitie nietgemengde scholen zijn. Het is een vorm van segregatie. Het bevordert de integratie niet. De SP beseft dat deze problematiek niet een, twee, drie, valt op te lossen. Wij zullen een begin moeten maken. De SP wil daarom bij wijze van proef het instrument van dubbele wachtlijsten per stadsdeel hanteren om de integratie te bevorderen. Hierbij is verregaande samenwerking en afstemming tussen openbaar en bijzonder onderwijs in buurten en wijken een vereiste.

6 pag 6 - SP Haarlem - verkiezingsprogramma 2006 Pak discriminatie aan Het belangrijkste artikel in de grondwet gaat over discriminatie op grond van ras, sekse, geloof, leeftijd. Discriminatie is een vorm van geweld. Voorbeeld: uitsluiting van jongeren van werk, school en in sport en horeca op grond van hun mediterrane uiterlijk. Ook structureel (en dus minder zichtbaar) actief en passief geweld moet worden bestreden. Bijvoorbeeld: discriminatie van gehandicapten, pestgedrag op werk en school, onderdrukking op vermeende culturele of religieuze gronden, armoede, en mentale problemen. Het behoeft geen betoog dat de SP het onderzoek en het preventieve werk van Anti Discriminatie Bureau (ADB) erg noodzakelijk vindt. Slecht ter been, overal heen Voor mensen met een rolstoel is het moeilijk en soms onmogelijk om in Haarlem van publieke voorzieningen en winkelcentra gebruik te maken. Hier zijn grondrechten in het geding! Er is daarom feitelijk sprake van structurele discriminatie van gehandicapten. De Zuidtangent moet met voorrang worden aangepast voor mensen met een rolstoel. Bestemmingsplannen, bouwplannen en speelplekken dienen getoetst te worden op de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor gehandicapten. Asielopvang is praktische solidariteit De SP is voor legalisering van de uitgeprocedeerde asielzoekers die onder de oude wet vallen. Dat betekent bescherming voor degenen die in de illegaliteit terecht komen. De SP zal bij deelname aan het college alles doen om mensen en hun gezinnen die buiten hun schuld zonder inkomsten en zonder rechten op straat komen te staan een onderdak van bed, brood en bad te bieden. Dat geldt ook voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, die na hun 18 e verjaardag geen geld meer krijgen om hun opleiding af te maken en geen onderdak meer krijgen. Daarbij zal de SP actief financiële en morele ondersteuning van de bevolking vragen. Onderwijs Gemeente blijft verantwoordelijk voor goed onderwijs De Haarlemse SP wil dat de gemeente Haarlem zijn verantwoordelijkheid voor het Haarlems onderwijs weer oppakt. Leraren en leraressen, niet-onderwijzend personeel en ouders moeten zich tot de gemeenteraad kunnen wenden als het beleid moet worden bijgestuurd. Dit geldt ook voor de leerlingen in VWO en VMBO. Nu worden er soms bezuinigingen doorgevoerd waar ouders of medewerkers niets van weten. Bijvoorbeeld ingrijpende bezuinigingen in het leerlingenvervoer of afschaffing van gesubsidieerde banen van conciërges en ondersteunend personeel. Ouders hebben er niet over kunnen meepraten. Maar ook de gemeenteraad weet vaak van niets.. Zij staat vaak buitenspel. Dat is nooit de bedoeling geweest van de externe verzelfstandiging. De SP vindt dat ouders die zijn aangewezen op leerlingenvervoer van hun kinderen naar draagkracht moeten betalen. De onmisbare conciërges en klassenassistenten met een ID-baan moeten een vast contract behouden binnen de geldende cao afspraken. Bevorder de samenwerking tussen de publieke scholen van openbaar en bijzonder onderwijs SP wil intensieve samenwerking van openbare en bijzondere scholen stimuleren. In feite hebben de meeste openbare en bijzondere scholen eenzelfde publiek karakter, met veel leerlingen van verschillende achtergronden, gelovig en ongelovig, humanistisch of anderszins. Dit publieke karakter kenmerkt bijna alle scholen. SP is een grote voorstander van samenwerking van deze publieke scholen, op het gebied van bestuur en goed en effectief onderwijs. De financiële middelen kunnen door samenwerking doelmatiger en

7 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 7 effectiever worden ingezet. Ook de integratie op de scholen tussen kinderen en ouders van verschillende achtergrond, cultuur en levensovertuiging kan hierdoor sterk bevorderd worden in een proces van lange adem. Rechtspositie van leerlingen en ouders versterken In openhartige gesprekken met raadsleden in 2005 vertelden jongeren van VMBO en VWO in klare taal over hun kritische kijk op de samenleving. Vooral het gebrek aan uitgaansmogelijkheden voor jongeren tot en met 16 was een heet hangijzer. Ook bleken de meeste jongeren van VMBO en VWO een grote voorstander van menging van scholen te zijn. De SP wil de rechtspositie van de leerlingen en de ouders duidelijk vormgeven. Hierbij kunnen rechten en plichten vastgelegd worden. Zo kan willekeur worden voorkomen en kunnen scholen ook zonodig maatregelen treffen in verband met de voortgang van goed onderwijs. SP vind dat leerlingen en ouders dienen te worden betrokken bij de vormgeving van de nieuwe scholen voor VMBO en VWO. Onderhoud, schoonmaak en hygiëne garanderen Het achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen moet worden aangepakt. Het is onverantwoord leerlingen in tochtige lekkende gebouwen lessen te laten volgen. Het schoonmaken van scholen moet geen sluitpost worden. Vooral voor leerlingen, ouders en personeel met cara zijn schone ruimtes van het grootste belang. Handhaaf de leerplicht De SP vindt actieve en strenge handhaving van de leerplicht noodzakelijk tot het moment dat leerlingen een diploma hebben gehaald van VMBO of VWO scholen. Daarna moeten de leerlingen tot en met hun achttiende gestimuleerd worden om hun scholing of praktijk verder te ontwikkelen. Bevorder ouderparticipatie! De meeste ouders werken buitenshuis. Er zijn ouders die daarnaast de mogelijkheid hebben om op school als vrijwilliger te helpen, of mee de school te besturen in oudercommissie of medezeggenschapsraad. Dat moet bevorderd worden. Het geeft ouders van verschillende afkomst ook de mogelijkheid om met elkaar samen te werken en elkaar te leren waarderen, ook in cultureel opzicht. Niet apart maar samen naar school De SP wil bevorderen dat Haarlemmers jong en oud, samen leren, samen wonen en samen kunnen werken. Dat geldt vooral voor huisvesting en daarvan afgeleid voor scholen. Niet apart maar samen dus. Onze kinderen en kleinkinderen zullen samen werken, samen leren en samen wonen en elkaar liefhebben. Een andere keus voor de toekomst is er niet, als wij zo vreedzaam mogelijk met elkaar samen willen wonen en werken. Het bevorderen van zwarte scholen en witte scholen is daarmee in tegenspraak. SP wil de het ontstaan van zwarte scholen én zwarte woonwijken ontmoedigen, omdat dat een goede integratie tussen leerlingen, families en culturen in de weg staat.de SP is daarom voor gemengde scholen met een openbaar karakter. Zij is geen voorstander van scholen die hun toelatingsbeleid baseren op religie omdat dit per definitie nietgemengde scholen zijn. Het is een vorm van segregatie. Het bevordert de integratie niet. De SP beseft dat deze problematiek niet een, twee, drie, valt op te lossen. Wij zullen een begin moeten maken. De SP wil daarom bij wijze van proef het instrument van dubbele wachtlijsten per stadsdeel, hanteren om de integratie te bevorderen. Hierbij is verregaande samenwerking en afstemming tussen openbaar en bijzonder onderwijs in buurten en wijken een vereiste.

8 pag 8 - SP Haarlem - verkiezingsprogramma 2006 Wonen Renoveer de goede en goedkope huurwoningen Op verschillende plekken in de stad, zoals in Schalkwijk, Delftwijk en de Slachthuisbuurt, worden betaalbare huurwoningen met veel achterstallig onderhoud gesloopt voor nieuwbouw. Die nieuwbouw is onbereikbaar voor oude bewoners met een smalle beurs. Zij moeten als stadsnomaden verhuizen naar buurten en slecht onderhouden woningen die over een aantal jaren ook op de schop gaan. De SP is voor renoveren en tegen sloop tenzij de woningen te slecht zijn. De SP wil dat, voordat er tot sloop wordt besloten, de noodzaak daarvan wordt aangetoond. Als renoveren kan, blijven de kosten beperkt en kunnen de huren laag blijven. Bewonerscommissies moeten worden betrokken bij plannen tot renovatie of sloop. Zij moeten de bewoners vertegenwoordigen en niet de woningcorporaties. Zij dienen te worden gekozen door de huurders. Deze hebben wettelijk het recht zich te laten adviseren door onafhankelijke deskundige adviseurs zoals van de woonbond. Als 70 % van bewoners bezwaar heeft aangetekend kan de renovatie cq. sloop niet doorgaan. Bij de keuze van de bewoners voor nieuwbouw moeten huidige huurders voorrang krijgen met huurgarantie en verhuiskostenvergoeding van ten minste Niets mis met scheefwoners De gemeente beweert steeds: we moeten wel dure woningen bouwen om de scheefwoners te laten verhuizen. Er onstaat dan menging van inkomens in wijken. Er is echter volgens de SP niets mis met de zogenaamde scheefwoners, de mensen die vanwege hun inkomen meer huur zouden kunnen betalen. Zij leveren de belastingbetaler juist voordelen op. Zij hebben geen huurtoeslag nodig, krijgen geen dure hypotheekrente aftrek, besteden meer in de buurtwinkels. Zij zijn geworteld in de wijk. Woningtoewijzing en urgentie De woningnood in Haarlem is enorm. De gemiddelde wachttijd voor een woning via de woningkrant is 5 jaar met uitschieters tot 7 tot 8 jaar voor gezinnen met kinderen die graag een huisje met een tuintje in de sociale sector willen. Alleen mensen in een levensbedreigende situatie die wordt veroorzaakt door de woning komen nu in aanmerking voor een urgentiebewijs. De SP wil de mogelijkheid tot het verstrekken van een urgentie uitbreiden met urgentie bij maatschappelijk schrijnende situaties. Woningtoewijzing en integratie Meer menging is nodig in wonen (en, afgeleid, daarvan in scholen )! De SP wil daarbij als proef de mogelijkheden van dubbele wachtlijsten inzetten voor toekomstige bewoners in te eenzijdig samengestelde wijken. In die gevallen waarbij in wijken de segregatie gaat toenemen in plaats van wordt tegengegaan kan gebruik van het instrument dubbele wachtlijst op de duur helpen om segregatie te voorkomen. In voornamelijk witte wijken zullen creatieve oplossingen gezocht worden om ook daar sociale woningbouw te plegen. Stop de verkoop van betaalbare huurwoningen Een aantal goede en goedkope eengezinswoningen dreigt verkocht te worden door de woningcorporaties. Zij willen het geld inzetten om, na sloop, de dure nieuwbouw te kunnen financieren. De SP wil deze huurhuizen voor de sociale huursector behouden. Ze zijn gebouwd met belastinggeld en moeten bereikbaar blijven voor gezinnen met lage inkomens.

9 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 9 Bij nieuwbouwprojecten,: Eenderde sociale huur, eenderde sociale koop De SP wil dat de gemeente tenminste eenderde deel van de nieuw te bouwen woningen in de sociale huursector bouwt en eenderde in redelijk betaalbare koopsector. En dat in elk project! Dus niet: we bouwen alleen sociale huurwoningen in wijk X en alleen vrije markt woningen in wijk Y. De kernvoorraad van sociale huurwoningen moet minimaal woningen bedragen. 500 betaalbare appartementen voor ouderen erbij De nieuwbouwwoningen zijn niet meer bereikbaar voor de gewone beurs. Er zijn veel te weinig betaalbare appartementen voor ouderen die graag willen verhuizen naar een kleinere woning, als het maar betaalbaar is. Zij laten dan een grotere woning achter voor gezinnen met kinderen Betaalbare woonruimtes voor werkende jongeren, studenten, en starters Voor jonge mensen in de stad is het bijna onmogelijk om aan een betaalbare kamer of woning te komen. Voor studenten wordt gebouwd en dat is een goede zaak, maar niet alle jongeren zijn studerend. Voor werkende jongeren moeten er net als voor studenten kleine kamercomplexen komen met huren tot max De SP wil veel meer tweekamer en driekamer appartementjes voor starters met een kleine beurs in (ver) bouwprojecten inbouwen. Bouw kantoren om tot woningen Leegstand van kantoren en in Haarlem neemt toe en nog steeds worden er kantoren bijgebouwd. Sinds jaar en dag pleit de SP voor ombouw naar woningen van kantoren die langer dan 2 jaar leeg staan. In bestemmingsplannen moet daarom die mogelijkheid van dubbele bestemming opgenomen worden. Erfpacht is sociaal instrument en geen melkkoe Huiseigenaren op erfpachtgrond worden geconfronteerd met torenhoge rekeningen. Jaren zijn colleges vergeten de verhogingen te indexeren. Nu wil de gemeente ineens erfpacht omzetten in marktwaardepacht. SP vindt erfpacht een sociaal instrument om betaalbaar wonen mogelijk te maken, en geen melkkoe. Maak mogelijk dat nieuwe vormen van erfpacht juist sociale huur en -koop mogelijk maken. Bestemmingsplannen en woonomgeving In bestemmingplannen moeten speelruimte, groen, betaalbare huisvesting en maatschappelijke voorzieningen worden geregeld. In de huidige bestemmingsplannen is meer aandacht voor parkeervoorzieningen dan voor speelruimte voor kinderen. Beter dan de sloophamer helpt wijkgericht werken aan verbetering van het leefklimaat tussen bewoners, door onderhoud aan huizen, voldoende goed onderhouden groen, voldoende speelgelegenheid voor de kleintjes dicht bij huis (speelruimteplan van Agnes Kant als leidraad), ontmoetingscentra en sportveldjes en bezigheden voor jongeren en ouderen in samenwerking met woningcorporaties, welzijn, onderwijs, politie en wijkraden etc. Duurzaam (ver)bouwen met overheidssubsidies Op een aantal plekken in Haarlem (Europawijk, Delftwijk) zijn duurzame bouw- en energieprojecten gerealiseerd. Energie wordt door grote zonnepanelen opgeslagen en opgewekt. De SP is voorstander van milieubesparende en alternatieve vormen van energielevering. Dat is broodnodig in een wereld waar het beroep op fossiele brandstoffen groeit ten gevolge waarvan de co2 uitstoot ook toe neemt en dat dat slecht is voor het milieu weet iedereen. Bovendien is de winning van fossiele brandstoffen eindig. Bewoners van de wooncomplexen waar de projecten zijn uitgevoerd, betalen de prijs. Hoge rekeningen, extra waterverbruik en moeilijk te regelen temperatuur in huis zijn het gevolg. Door slechte afspraken tussen woningcorporaties en energieleveranciers worden klachten nauwelijks opgepakt. De SP vindt dat bewoners

10 pag 10 - SP Haarlem - verkiezingsprogramma 2006 in deze experimentele flats niet de rekening voor de vernieuwing op hun bordje moeten krijgen en wil dat zij financieel door woningcorporatie of energieleverancier worden gecompenseerd. De gemeente moet hierin een rol spelen door van tevoren te eisen dat dit voor bewoners is geregeld. Welzijn & sport Elke grote wijk een eigen buurtcentrum Iedere kwetsbare wijk van ca inwoners moet over een eigen buurtcentrum kunnen beschikken dat ten dienste staat aan de bewoners in hulpverlening, recreatie en wijkgericht werken, waarbij vrijwilligers worden ondersteund en gestimuleerd door beroepskrachten in het contact leggen met bewoners van een wijk ter bevordering van onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Welzijnswerk nieuwe stijl moet ten dienste staan van de buurten Bij de reorganisatie van het welzijnswerk moet de solidariteit tussen sterke groepen en kwetsbare groepen voorop staan. Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen met de mensen in de buurten op basis van gelijkwaardigheid. Organisaties in de buurten zoals speeltuinen en de wijkraden en ook actiecomités moeten van de speciale kennis en continuïteit van de beroepskrachten kunnen profiteren en omgekeerd. Van orders van de gemeente dat betaalde welzijnswerkers slechts het beleid van de gemeente of woningcorporaties mogen ondersteunen moet de SP niets hebben. Het zijn de organisaties van de bevolking zelf die uiteindelijk het takenpakket van de welzijnswerkers mede formuleren en niet omgekeerd. SP vindt dat de wijkraden medezeggenschapsrecht moeten krijgen over de prestatieplannen in hun wijk. Zij moeten dan wel hun plannen ter goedkeuring voorleggen aan de wijkbewoners. Dienstverlening in de buurt De SP wil bij grootschalige renovatie en vernieuwingsprojecten de kleine winkelcentra, banken en postkantoren in de buurten behouden. Het is voor ouderen, maar ook voor gehandicapten absoluut noodzakelijk dat er om de hoek boodschappen gedaan kunnen worden en geld opgenomen kan worden. De gemeente moet bevorderen dat de kleine filialen van banken en postkantoren weer terug komen. Geef vrijwilligers een rechtspositie Vrijwilligerswerk en professioneel werk zijn onmisbaar voor het functioneren van de gemeenschap: Mantelzorg, sport, onderwijs, cultuur, recreatie maar ook humanitaire en levensbeschouwelijke organisaties zijn afhankelijk van vrijwilligers. Veel vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor speeltuinen, dienstencentra, voor gehandicapten en daklozen, in activiteiten voor hulpdiensten en ouderen. Zonder hen valt het raderwerk van activiteiten stil. De SP wil dat vrijwilligers beschermd worden met een rechtspositie. Hierin moeten ongevallenverzekering en onkostenvergoeding opgenomen worden. Garantie nodig voor AWBZ, thuiszorg en welzijn bij invoering WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) De rijksoverheid geeft geen garantie meer voor AWBZ, thuiszorg en welzijn bij de komende invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Die garantie laat zij aan de gemeenten over. Dat leidt tot willekeur per gemeente. De uitvoering van de zorg hangt af van de politieke samenstelling van de gemeenteraad én van de financiële middelen van de gemeenten. Kwetsbare groepen zoals ouderen, ggz-cliënten en gehandicapten dreigen de dupe te worden. Deze groepen zijn sterk afhankelijk van goed georganiseerde, betaalbare diensten zorgverlening van de gemeente. De WMO zal de tweedeling tussen hen en de rest van de samenleving bevorderen. De SP zal in Haarlem in het bestuur als een waakhond zorgen dat de tweedeling in Haarlem wordt bestreden en uitstekende zorg wordt verleend aan alle burgers; de SP staat voor solidariteit in de zorg.

11 SP Haarlem - verkiezingsprogramma pag 11 Kinderopvang Kinderdagverblijven, naschoolse opvang en peuterspeelzalen dienen als een basisvoorziening te worden gezien. Kwaliteit van kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en naschoolse opvang (4 tot 12 jaar) moet voorop staan. Net als bij het onderwijs zal de gemeente moeten toezien op uitstekend pedagogische beleid, goed opgeleide leidsters, een daarvoor toegerust gebouw en, heel belangrijk, een goed ingerichte buitenspeelruimte. Alle kinderen van 2 jaar tot 4 jaar moeten naar een erkende peuterspeelzaal met goed opgeleide leidsters en een buitenspeelruimte kunnen gaan. De SP wil zoveel mogelijk samenwerking van scholen met de professionele kinderopvang stimuleren. Naschoolse opvang in of bij sportaccommodaties is uitstekend maar alleen met gediplomeerde leidsters in goedgekeurde eigen ruimtes. Gastoudergezinnen en informele kinderopvang De gemeente moet gastoudergezinnen bij de informele kinderopvang in staat stellen om, zo dit nodig en gewenst is, begeleiding en advies te krijgen vanuit de professionele kinderopvang instellingen in Haarlem. Dakloosheid De gemeente Haarlem moet samen met andere gemeenten de zorgplicht hebben om iedereen in de regio onder dak te helpen. De groep daklozen is zeer divers en bestaat onder andere uit zorgbehoeftige ouderen, psychiatrische patiënten, verslaafden aan drugs, alcohol of gokken, jongeren, ex-gedetineerden, illegalen, uit de opvang gezette asielzoekers en uit huis gezette gezinnen met kinderen. Naar schatting lijdt 15 tot 30 % van de dak- en thuislozen aan een ernstige psychische stoornis, heeft 25 % een alcoholprobleem en 20 % een drugsprobleem. De gemeente Haarlem moet samenwerken met andere gemeentes om tot een sluitend vangnet te komen van sociale pensions en andere opvangmogelijkheden. Ontslag uit psychiatrische en justitiële instellingen moet worden voorkomen als er geen programma is voor opvang en begeleiding of een begeleide woonplek. Huisuitzetting zonder zicht op ander onderdak mag niet langer plaatsvinden. In de enige nachtopvang in Haarlem slapen al deze mensen bij elkaar. De SP wil meer kleinschalige projecten gericht op specifieke groepen, waarbij naast professionele begeleiding ex-daklozen kunnen worden ingeschakeld voor een deel van de begeleiding. Eigen initiatieven kunnen samen met de gemeente op haalbaarheid worden getoetst en gestimuleerd. Om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat belanden moet de Sociale dienst, schuldhulpverlening, woningbouwverenigingen en maatschappelijk werk in samenwerking veel eerder zoeken naar oplossingen als mensen in (financiële) problemen komen. Het moet niet meer mogelijk zijn om mensen uit hun huis te zetten als geen ander dak voorhanden is. Sportverenigingen: de grootste welzijnsorganisatie in de stad Zwemmen, judo en karate, voetballen, softbal, honkbal, basketbal, atletiek enz. enz. worden beoefend in verenigingsverband. Topsport en breedtesport horen bij elkaar en zijn van elkaars successen afhankelijk. Daarnaast zijn er talloze fitnesscentra waar duizenden mensen verbetering van hun gezondheid koppelen aan gezelligheid. Honderden kaderleden en besturen zijn wekelijks vrijwillig in touw voor hun vereniging. Duizenden mensen genieten daarvan actief én passief. Onmisbaar voor een bloeiende maatschappij. De voorwaarden zijn echter dat er kaderleden en nieuwe aanwas blijven komen. Daarom moet alle energie gericht zijn op de jeugd, op de scholen en sport in de wijken. De SP wil uitbreiding van sportpassen met gratis kennismakingscursussen en kortingen voor leerlingen van basisscholen tot de scholen van VMBO en VWO. Ouders en leraren moeten enthousiast gemaakt worden om mee te werken als kader. Goed voorbeeld doet goed navolgen. Kinderen en jongeren van Nederlandse en niet Nederlandse komaf moeten in competitieverband samen gaan sporten en niet apart. Ouders kunnen dan meehelpen en hun zonen en dochters aanmoedigen; samen en niet apart. Velden en accommodaties dienen in samenspraak met de gemeente op professionele wijze te worden onderhouden. Professionele dienstverlening is nodig voor

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

ACO 10-puntenplan. gemeenteraadsverkiezingen ACO. Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht

ACO 10-puntenplan. gemeenteraadsverkiezingen ACO. Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht ACO 10-puntenplan gemeenteraadsverkiezingen 2014 www.aco-utrecht.nl ACO Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Stad Utrecht ACO 10-puntenplan gemeenteraadsverkiezingen/collegevorming 2014-2018 Tijd voor

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Woonagenda 2014 Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Al bijna 15 jaar zetten wij ons als Huurders vereniging Amsterdam (HA) in voor de belangen van hurend Amsterdam. Inmiddels vertegenwoordigen

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit?

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? Voetpaden liggen niet altijd vlak en worden niet goed onderhouden. Fietspaden worden met name

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA Overzicht reacties toetsingsronde Sociaaleconomische agenda Den Haag 2020 (SEA) C Toekomstfestival Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA 1 Discussiebijeenkomst Iedereen doet mee 1.

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Samen Stadsgenoot Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Voorstel werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat 2 Voorwoord Het plan Samen Stadsgenoot wordt aangeboden door het werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam!

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Lex van Drooge &! Marijke Shahsavari-Jansen! Zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 27 november 2013! 1 Ouderen in de Buurt! Ouderen

Nadere informatie

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig Armoede Manifest Armoede onder kinderen is dubbel triest 1 Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen 2 Signaleer vroegtijdig 3 Verbeter de schuldhulpverlening 4 6 Richten wij de Armoedecoalitie Eindhoven

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Aandachtspunten Minima beleid Het Platform Minima is in Ridderkerk een adviesraad van de gemeente die bestaat uit ervaringsdeskundigen die

Aandachtspunten Minima beleid Het Platform Minima is in Ridderkerk een adviesraad van de gemeente die bestaat uit ervaringsdeskundigen die Aandachtspunten Minima beleid 2016-2017 Het Platform Minima is in Ridderkerk een adviesraad van de gemeente die bestaat uit ervaringsdeskundigen die weten hoe de praktijk voor de groep mensen met een laag

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

fnv078 fnv lokaal drechtsteden BETREFT: VOORKOMEN VAN SCHULDEN GR Q006 -%&>& Dordrecht, 1 mei 2012

fnv078 fnv lokaal drechtsteden BETREFT: VOORKOMEN VAN SCHULDEN GR Q006 -%&>& Dordrecht, 1 mei 2012 GR3 02.05.2012 Q006 Dordrecht, 1 mei 2012 FNV Lokaal Drechtsteden / fnv078 Vakbondscentrum Blaauwweg 545 3328 XN DORDRECHT Secretaris: T. Lemmens Tel. 078-617 52 97 Email th.lemmens@planet.nl a o -%&>&

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie