ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG"

Transcriptie

1 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG 3-IN-1 CO2-REDUCTIEPLAN Bastiaan Infra B.V. voor de werkmaatschappijen: Bastiaan Investments B.V. E. Bastiaan & Zn. B.V. Inhoudsopgave: 1. Inleiding Scope & organisatorische afbakening Beleid en doelstellingen CO 2 -emissie Monitoring Kennis & initiatieven Energie-audit Inleiding Energiestromen Emissieberekening 2012 scope 1& Resultaten auditverslag Onderzoek mogelijkheden energiereductie Communicatieplan Inventarisatie belanghebbenden Communicatiestrategie Akkoord directie: E.M. Bastiaan Pagina 1, Versie mei 2015

2 1. Inleiding Dit energiemanagement actieplan bevat een samenvatting van alle relevante gegevens ten aanzien van het CO 2 -reductiebeleid van Bastiaan Infra. De totstandkoming van dit document en de uitvoering ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur: Dhr. E.M. Bastiaan. Procedurele afspraken die voortkomen uit de ambitie om aan de CO2-prestatieladder te voldoen zijn geborgd in het managementsysteem van Bastiaan Infra. Hiermee wordt zeker gesteld dat het beleid op het gebied van CO2-emissie integraal onderdeel uitmaakt van het bedrijfsbeleid. Dit document vormt dan ook een aanvulling op het managementsysteem en verwijst daar waar nodig naar onderdelen daarvan. Pagina 2, Versie mei 2015

3 2. Scope en organisatorische afbakening Tot de bedrijfsactiviteiten van Bastiaan Infra behoren de volgende werkzaamheden: Het aannemen en uitvoeren van straat-, tegel-, riolerings- en overige werken op het gebied van GWW. Bij het vaststellen van de CO2-emissie zijn de volgende werkmaatschappijen meegenomen: Bastiaan Infra B.V. (Rapporterende organisatie) Bastiaan Investments B.V. E. Bastiaan & Zn. B.V. Pagina 3, Versie mei 2015

4 3. Beleid en doelstellingen op gebied van CO 2 -emissie De ambitie om de emissie die gepaard gaat met de bedrijfsactiviteiten van Bastiaan Infra te reduceren is verwoord in de beleidsverklaring van het managementsysteem. Deze verklaring heeft het aantoonbare commitment van de directie van Bastiaan Infra. Bastiaan Infra heeft in 2014 als reductiedoelstelling vastgesteld om in een periode van 3 jaar (per eind 2016) haar CO 2 -emissie per productie-eenheid met 3,5% te reduceren. Bij gelijk blijvende bedrijfsomvang zal dit percentage ook op de absolute emissie van toepassing zijn. Door de maatregelen die zijn getroffen in 2014 is deze doelstelling reeds gerealiseerd. De directie heeft daarom gekozen voor het herijken van de doelstelling. Het streven is nu om per eind 2017 de CO 2 -emissie per productie-eenheid met 1,5% te reduceren ten opzichte van het niveau van Dit wordt door de directie reëel geacht omdat het grootste gedeelte van het reductiepotentieel reeds is gerealiseerd. Pagina 4, Versie mei 2015

5 4. Monitoring Het effect van de maatregelen voor reductie komt tot uitdrukking in de volgende indicatoren: CO 2 -emissie per: o Omzet o Bruto toegevoegde waarde o Productievolume CO 2 -emissie per project Bewaking van de voortgang van deze indicatoren wordt als volgt geborgd: Maatregelen op bedrijfsniveau door de directie jaarlijks in de management review van het bedrijf, Maatregelen op projectniveau door de projectleider na afloop van het project middels een voor/nacalculatie van emissies. Afhandeling van afwijkingen, correcties en corrigerende maatregelen vindt plaats volgens de interne procedure verbetermanagement (P 7.0) die opgenomen is in het managementsysteem van Bastiaan Infra. Pagina 5, Versie mei 2015

6 5. Kennis & initiatieven Bastiaan Infra houdt haar kennis op het gebied van CO2-emissie en reductiemogelijkheden op peil door middel van: Het lezen van vakbladen en (digitale) nieuwsbrieven van leveranciers Het bijwonen van vakgerelateerde beurzen en seminars Het inschakelen van externe deskundigheid Bastiaan Infra is in 2015 actief betrokken bij de volgende keteninitiatieven: Omschrijving Organisator Rol Bastiaan Infra Stichting Nederland CO2 Neutraal Nederland CO2 neutraal Werkgroeplid Reductie aantal vervoersbewegingen Bastiaan Infra Initiator Elementenverharding CO2 Neutraal Van Beek Infra/ Bastiaan Infra Initiator Stichting Nederland CO2 Neutraal biedt de mogelijkheid voor bedrijven om actief deel te nemen aan seminars en bijeenkomsten waarin wordt stilgestaan bij CO2 reductie. Mike Bastiaan is bij verschillende bijeenkomsten aanwezig geweest. Van Werven B.V.: In samenwerking met Van Werven B.V. zoekt Bastiaan Infra B.V. naar mogelijkheden voor CO2-reductie. Dit is met name gericht op het reduceren van het aantal vervoersbewegingen maar ook op recycling van vrijgekomen materiaal. In 2014 zoekt Bastiaan Infra B.V. de samenwerking op met Van Beek Infra B.V. in de ontwikkeling van De betrokken bedrijven ontwikkelen gezamenlijk een concept om het CO2-neutraal aanbrengen van elementenverharding te realiseren en op de markt te brengen. Pagina 6, Versie mei 2015

7 6. Energie-audit 6.1. Inleiding Als onderdeel van het energiemanagement actieplan is een beperkte energieaudit conform de NEN uitgevoerd Energiestromen Bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Bastiaan Infra is sprake van de volgende energiestromen: Directe CO 2 -emissies (scope 1): Aardgas voor verwarming bedrijfslocatie Gasflessen voor verwarming in schaftkeet Brandstofverbruik personenwagens Brandstofverbruik zware voertuigen en materieel Correctie verbruikte hoeveelheid Diesel voor levering ten behoeve van ingehuurd materieel Indirecte CO 2 -emissies (scope 2): Elektriciteitsverbruik op de bedrijfslocatie Zakelijk verkeer met privé-middelen Zakelijke vliegbewegingen Factuur energieleverancier Raming aantal liters Facturen brandstofleveranciers Facturen brandstofleveranciers Projectadministratie Factuur energieleverancier KM-declaraties n.v.t. Op basis van de footprint is de volgende significantie in energiestromen vastgesteld: 1. Eigen wagenpark 2. Aardgas 3. Inzet privé-auto s 4. Elctriciteit 6.3. Emissieberekening scope 1&2 Bastiaan Infra heeft de CO2-emissie van de energiestromen uit paragraaf 3.2 berekend op basis van de uitgangspunten van de ISO Bijzonderheden ten aanzien van de emissieberekening: 2011 is het basisjaar, 2013 is als referentiejaar gekozen voor het vaststellen van reductiemaatregelen, Er is geen sprake van CO 2 -emissie als gevolg van verbranding van biomassa, Ten aanzien van scope 1&2 van GHG-protocol zijn geen bronnen uitgesloten. GHG-removals zijn niet gekwantificeerd, Aangezien dit de eerste rapportage onder de uitgangspunten van de is, is geen sprake van wijzigingen in historische data, Als kwantificeringsmethode is gekozen voor de scope-indeling 1&2 van de CO 2 -prestatieladder met inbegrip van de in de ladder gehanteerde conversiefactoren. Op deze methode zijn geen veranderingen toegepast, Pagina 7, Versie mei 2015

8 De jaarlijkse emissieberekening is gebaseerd op factuurinformatie en heeft daarmee de hoogste denkbare mate van zekerheid. Uitzonderingen op bovenstaande: o Ten aanzien van het flessengas is een schatting gedaan om basis van de kennis en ervaring van de directeur. o Bij projecten van Bastiaan Infra wordt door toeleveranciers gebruik gemaakt van de door Bastiaan Infra ingekochte Traxx Diesel. Om een goed beeld te kunnen geven van de Emissie in scope 1&2 is dit verbruik eruit gefilterd. Op basis van de projectadministratie zijn het aantal productiedagen geïnventariseerd. Het gemiddelde gebruik per uur is bepaald door de uitvoerders. Hiermee is de emissieberekening niet 100% nauwkeuring. Bastiaan Infra heeft ervoor gekozen geen externe verificatie van de CO2- footprint toe te passen. De emissieberekeningen over 2014, referentiejaar 2013 en basisjaar 2011: Trend Totaal scope 1 189,73 184,82 70,33 Zeer sterk dalend Totaal scope 2 24,37 23,38 3,36 Zeer sterk dalend Per omzet 54,8 30,0 17,8 Zeer sterk dalend Per Bruto Toegevoegde 106,5 96,6 41,1 Zeer sterk dalend waarde Per productievolume 217,1 210,0 99,4 Zeer sterk dalend Door afstand te doen van materieel en door over te stappen op groene stroom is er binnen Bastiaan Infra op alle fronten aantoonbaar sprake van een enorme reductie van CO2-emissie in 2014 ten opzichte van Resultaten auditverslag 2014 Maatregelen die al toegepast zijn in de periode 2011 tot en met 2014: Afscheid nemen van eigen materieel. Energiezuinige bedrijfswagens. Schone en zuinige mobiele werktuigen. Roetfilters op dieselvoertuigen. Inkopen groene stroom Het volgende reductiepotentieel is daarmee benut: Benut Bastiaan Infra BV 21% 6.5. Maatregelen energie-efficiëntie Bastiaan Infra heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de energieefficiëntie te verbeteren op het gebied van de significante energiestromen. De samenvatting van dit onderzoek is opgenomen in onderstaande opsomming. Hierbij is tevens aangegeven welke reductie behaald kan worden bij volledige toepassing. Pagina 8, Versie mei 2015

9 Plan van aanpak van de maatregelen die op korte termijn (2015) worden uitgevoerd: Maatregel Effect Wie? Implementatie energiebeheer voor servers en werkstations 1.5% Directeur Monitoring brandstofverbruik 1.6% Hoofduitvoerder Onderzoek mogelijkheden reductie verbruik materieel 2,3% Directeur Verdere implementatie elektrische bedrijfswagens 0.6% Directeur Onderzoek mogelijkheden teleconferencing 0.7% Uitvoerders Maatregelen die op langere termijn ( ) worden uitgevoerd: Start-stop systeem om mobiele werktuigen 1,0% LED-verlichting 0,5% Ritplanningssysteem 1,5% Maatregelen die op projectbasis onderzocht zullen worden in geval van gunning op basis van CO 2 -emissie zijn: Inkorten productiedagen middels planning Bundelen van bestellingen Keuze voor andere leverancier voor wegenbouwkundige materialen Keuze voor andere leverancier voor overige materialen Inkorten reistijd door samenstelling ploeg Inzet zuinige personeelsvoertuigen Inzet zuinige vrachtwagens Inzet zuinig materieel Per project wordt onder verantwoordelijkheid van de uitvoerder in een calculatiesheet het beoogde besparingseffect doorgerekend. Pagina 9, Versie mei 2015

10 7. Communicatieplan 7.1. Inventarisatie belanghebbenden Belanghebbende bij de communicatie rondom het beleid op het gebied van reductie van CO 2 -emissies zijn: Invloed op Gerichte Communicatiedoel reductiebeleid? communicatie? Concurrenten Nee Nee --- Eigen medewerkers Ja Ja Voorlichting, commitment, actieve betrokkenheid Onderaannemers Ja, afgeleid Ja Bewustwording Leveranciers Ja, afgeleid Ja Bewustwording Mediapartijen Nee Nee --- NGO s Nee Nee --- Opdrachtgevers Ja Ja Uitdragen maatschappelijke verantwoordelijkheid Overheidsinstellingen Nee Nee Communicatiestrategie Bastiaan Infra BV hanteert de volgende strategie in de communicatie met belanghebbenden ten aanzien van het CO 2 -emissiebeleid. Doelgroep Boodschap Middel Frequentie Verantwoordelijk Management Trends in CO 2 -emissie MT-overleg 1x per Directeur kwartaal Medewerkers Beleid, footprint, Toolbox 2x per jaar Directeur doelstellingen, maatregelen, monitoring en effect (= huidig energieverbruik) en mogelijkheden voor individuele bijdrage. Opdrachtgevers Beleid, footprint, Website 2x per jaar Directeur doelstellingen, maatregelen, monitoring en effect (= huidig energieverbruik) Partijen en CO2-begroting project, Startwerkov 1x per project Uitvoerders medewerkers op gekozen maatregelen, erleg projecten monitoring en effect Pagina 10, Versie mei 2015

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG 3-IN-1 CO2-REDUCTIEPLAN Becono Beheer BV voor de werkmaatschappijen: Becono Betonverharding BV Aannemingsbedrijf Witteveen BV Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 2 3

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie