Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014"

Transcriptie

1 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q Document : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort Bron data : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort.docx Referentie : CO 2 prestatieladder - 3.A.1 Revisie : 1.0 Datum : Status : Definitief

2 2

3 Inhoud 1. Inleiding Relatie met voorliggende rapportages Beleidsverklaring Rapporterende organisatie Verantwoordelijke personen Organigram Jade Beheer B.V OFN Outdoor Furniture Nederland B.V OFS Outdoor Furniture Services B.V Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Vaststellen Scope III emissies Werkwijze Referentiejaar Berekeningen Berekeningsmodellen en kwantificering methodes Normalisering meetresultaten Meetresultaten 2014 Q3/Q4 Jade Beheer B.V Scope I Scope II Meetresultaten 2014 Q3/Q4 OFN B.V Scope I Scope II Meetresultaten 2014 Q3/Q4 OFS B.V Scope I Scope II Resumé Q1-Q

4 1. Inleiding In dit rapport is de Emissie Inventaris van Jade Beheer B.V. weergegeven. Daarvoor is een aantal noodzakelijke onderdelen opgenomen in dit rapport: Beleidsverklaring Organisatiegrenzen Carbon Footprint Analyse Scope-bepaling Reductiedoelstellingen 1.1. Relatie met voorliggende rapportages De voorliggende jaar- en halfjaarrapportages zijn opgenomen en gerapporteerd in een groeiend document; laatste versie: 3A1 CO2 Emissie Inventaris _V2a. Om de leesbaarheid van de halfjaarlijkse rapportages en publicaties te vergroten zijn de in Q3 en Q4 geïnventariseerde gegevens en berekende emissies opgenomen in dit rapportagemodel welke specifiek de aangegeven periode beschrijft. Basis van deze gegevens en emissies blijven gerapporteerd worden in het brondocument: rapportage "3A1 CO2 Emissie Inventarisatie". 4

5 2. Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor Jade Beheer B.V. duurzaam ondernemen. Onder directie en medewerkers bestaat de intrinsieke motivatie om iets te betekenen voor de maatschappij op een verantwoorde wijze. Jade Beheer B.V. streeft naar de perfecte balans tussen de drie pijlers voor MVO: People, Planet en Profit. Door de markt waarin Jade Beheer B.V. opereert, is duurzaamheid al geruime tijd een essentieel criterium in de bedrijfsvoering. Jade Beheer B.V. realiseert zich dat maatschappelijke verantwoordelijkheid bij jezelf begint. De keuze om verantwoord duurzaam te ondernemen is dan ook snel gemaakt voor Jade Beheer B.V.. Jade Beheer B.V is een moederorganisatie waarin Outdoor Furniture Nederland B.V. (OFN) en Outdoor Furniture Service (OFS) zijn ondergebracht. Naast OFN B.V. en OFS B.V. is ook Noninvest B.V. en 2C Concession Company B.V. ondergebracht. Noninvest B.V. 2C Concession Company B.V. 1 zijn echter operationeel niet betrokken bij de activiteiten van Jade Beheer B.V., het gaat hier om investeringsmaatschappijen. OFN is een organisatie met expertise op het gebied van het ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden van straat- en perronmeubilair in al haar verschijningsvormen. Gebruiksnut, comfort, veiligheid en vormgeving zijn daarbij de kernwoorden. OFS verzorgt het schoonhouden van straatmeubilair, schadeherstel (zoals kapotte ruiten), en het wisselen van posters in reclame objecten. Belangrijk aspect daarbij is het voorkomen van belasting van ons milieu: OFS maakt uitsluitend gebruik van osmosewater. Jade Beheer B.V. streeft naar oplossingen gebaseerd op duurzaamheid en onderhoudsgemak. Klimaatverandering en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De problematiek van het broeikaseffect en in het bijzonder de CO 2 -uitstoot, staat hedendaags volop in de belangstelling. Grondstoffen worden schaarser door een toename in het energie- en fossiele brandstofgebruik, met als gevolg dat de CO 2 - uitstootalleen maar hoger wordt. Jade Beheer B.V. trekt zich dit aan en heeft, mede sinds het ISO certificaat dat OFN behaald heeft, een gericht milieubeleid geïmplementeerd met als doelstelling in 2020 klimaatneutraal te kunnen opereren. De doelstelling in 2020 klimaatneutraal te opereren is niet alleen afkomstig van de directie, maar wordt gedragen door al het personeel. Ook zij ervaren een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het milieu en de aarde. En dat is noodzakelijk om als organisatie effectief te kunnen zijn in het behalen van de doelstellingen. De certificering op de CO 2 -prestatieladder is een logisch vervolg op de ISO en certificering. De medewerkers zijn bekend met en zijn gemotiveerd om te werken volgens de systematiek van deze normen. Met de Carbon Footprint Analyse willen we inzicht krijgen in onze huidige CO 2 -uitstoot. Maar slechts inzicht verschaffen is niet voldoende om ook daadkrachtig te kunnen zijn op het gebied van de milieudoelstellingen van Jade Beheer B.V. Daarvoor moeten realistische doelstellingen worden vastgesteld. 1 Per zal 2C Concession Company B.V. ook operationeel betrokken zijn/worden bij OFN en OFS 5

6 De ambitie van Jade Beheer B.V. om CO 2 -reductie te realiseren vloeit voort uit de aandacht die binnen de organisatie is ontstaan voor het verantwoord ondernemen ten aanzien van de maatschappij. Jade Beheer B.V. ziet het terugdringen van de CO 2 -uitstoot als een waardevol element binnen MVO. Jade Beheer B.V. zit nu in het proces dat beleid wordt gemaakt ten aanzien van MVO, gevolgd door stappen om bewustwording onder de stakeholders te realiseren. De eerste stappen zijn door OFN gezet met het behalen van de ISO 9001 en de ISO Nu is het zaak om één van de belangrijke milieuaspecten aan te pakken: de CO 2 -reductie. Directeur Jade Beheer Dhr. Henk Baars 6

7 3. Rapporterende organisatie Jade Beheer B.V. bestaat uit meerdere organisaties ; OFN B.V. en OFS B.V. waarbij de deelname in OFS B.V. voor 50% is. OFN B.V. bestaat sinds 1991 en is een organisatie met expertise op het gebied van het ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden van straat- en perronmeubilair zoals abri s, overkappingen, haltepalen, reclameborden en informatiesystemen. Gebruiksnut, comfort, veiligheid en vormgeving zijn daarbij de kernwoorden. OFN B.V. is ISO-9001 en ISO gecertificeerd en lid van de Vereniging Straatmeubilair. OFS B.V. richt zich voornamelijk op het onderhoud van straatmeubilair en verzorgt het schoonhouden van straatmeubilair, schadeherstel (zoals kapotte ruiten), en het wisselen van posters in reclame objecten Verantwoordelijke personen De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is Henk Baars. Rapporterend en coördinerend verantwoordelijke is Coert van Maren, werkzaam binnen OFN B.V. en OFS B.V Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Jade Beheer B.V. zijn in het kader van CO 2 - (kooldioxide)bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Jade Beheer B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie bevat Jade Beheer B.V. de volgende rechtspersonen: Outdoor Furniture Nederland B.V. Outdoor Furniture Services B.V. met vestigingen in Andelst en Drachten. Uit de bepaling van de boundary (laterale methode) is gebleken dat alle concern leveranciers zijn opgenomen in bovenstaande lijst van organisaties. Van zowel OFN als OFS wordt 100% van de CO 2 - uitstoot meegenomen in de calculatie. Met ingang van zal ook 2C Concession Company B.V. worden meegenomen. 7

8 4. Organigram Jade Beheer B.V. is voor 50% eigenaar van OFS B.V. De andere eigenaar van OFS B.V. is Reclamebureau Brouwer & Partners Nijmegen B.V Jade Beheer B.V. Jade Beheer OFN (100%) OFS (50%) 4.2. OFN Outdoor Furniture Nederland B.V. 8

9 4.3. OFS Outdoor Furniture Services B.V. 9

10 5. Carbon Footprint Analyse 5.1. Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen is een inventarisatie gemaakt van de CO 2 -emissies die ontstaan door de activiteiten van Jade Beheer B.V. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie scopes gebaseerd op de beheersbaarheid door de organisatie. Daarbij zijn twee categorieën te onderscheiden: directe emissies en indirecte emissies (zie figuur 2). Scope III Afvalverwerking Zakelijk Openbaar Vervoer Elektra bij klanten Woon-werkverkeer Papiergebruik Overig verbruik Scope II Elektraverbruik Zakenreizen privé auto Zakenreizen vliegtuig Scope I Wagenpark Brandstoffen Airco en koeling Figuur: Verdeling scope I, II en III Scope l Omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; Scope ll Omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stroom of warmte; Scope lll Omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. 10

11 Voor niveau 5 van de CO 2 -Prestatieladder is de organisatie verplicht om een inventarisatie van de emissies uit te voeren voor scope I, II en III. De emissiebronnen zijn geïnventariseerd en onderverdeeld naar de 3 scopes: Scope I: Verwarming: Gasverbruik in m3 Heftrucks: Gebruik diesel in liters Wagenpark: Brandstofverbruik in liters Scope II: Apparatuur: Elektriciteitsverbruik in kwh 5.2. Vaststellen Scope III emissies Voor het behalen van het certificaat CO2-bewust op niveau 5 is het vaststellen van en het aanbrengen van een rangorde in de meest materiële emissies binnen Scope III. Uit deze rangorde selecteert het bedrijf vervolgens twee onderwerpen voor ketenanalyses. Voor het vaststellen van de meest materiële emissies is een aantal stappen doorlopen. In het document Meest materiële scope III emissies Jade Beheer B.V. is toegelicht hoe de scope III emissies zijn vastgesteld. 11

12 6. Werkwijze Als onderdeel van het energiemanagementsysteem voert Jade Beheer B.V. met ingang van 2011 Q1/Q2 halfjaarlijks een emissie-inventaris uit. In deze inventarisatie worden de emissies uit scope I, II en III (zie opmerking 5.2) opgenomen in een halfjaarlijkse rapportage Referentiejaar Voor het vaststellen van de voortgang is 2010 als referentiejaar genomen. Het referentiejaar is als heel jaar gemeten, de daarop volgende jaren zijn halfjaarlijks uitgewerkt. Met ingang van 2015 zal een nieuw referentiejaar aangehouden worden Berekeningen Overhead en projecten In het brandstofverbruik voor de auto s is onderscheid gemaakt tussen 'overhead' en 'projecten'. Dit heeft er mee te maken dat de bedrijfsauto s in principe worden ingezet voor projecten, maar in sommige gevallen ook gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Het woon-werkverkeer wordt gerekend tot overhead Gas en elektra Het kantoorpand van OFN B.V. wordt in zijn geheel gebruikt door OFN B.V. De vestiging van OFS B.V. in Andelst wordt echter niet op basis van de huidige verdelingssleutel van de verhuurder gerekend. Deze verdeelsleutel is gemaakt op basis van het aandeel in vloeroppervlak. Om dit op te vangen en nauwkeuriger te kunnen aanpakken en meten in de toekomst is ervoor gekozen om tussenmeters te plaatsen zodat OFS B.V. het eigen gebruik in kaart heeft. Voor de stalling in Drachten is niet precies bekend wat het verbruik is doordat ook daar meerdere huurders gebruik maken van het pand. De huurder schat het verbruik en heeft hiervoor geen tussenmeters. Elektriciteit- en gasgebruik zijn genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Door de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. Het gasverbruik wordt weergegeven in verbruikte m3 gas. Het gasverbruik is bepaald aan de hand van facturen en opgaven of doorgegeven meterstanden van energieleveranciers. 12

13 Brandstofverbruik auto s Voor de auto s wordt gebruik gemaakt van tankkaarten die gekoppeld zijn aan personen en/of voertuig. Hier zijn de totale liters per brandstof van alle tankpassen berekend. Voor de auto s die ook privé worden gebruikt is een verrekening gemaakt tussen overhead en projecten. Dit is gedaan door het aantal kilometers voor woon-werkverkeer voor het aantal arbeidsdagen mee te nemen als overhead Berekeningsmodellen en kwantificering methodes Voor het berekenen en kwantificeren van de gebruikte brandstoffen naar CO2-emissiewaarden is gebruik gemaakt van beschikbare rekenmodellen met inachtneming van de bestaande conversiefactoren uit het handboek 2.2 van de CO2-prestatieladder, versie 4 april 2014 (conversiefactoren ongewijzigd t.o.v. versie 2.1 van 18 juli 2012). De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking Normalisering meetresultaten Aangezien de omvang van de CO2-emissie van Jade Beheer B.V. afhankelijk is van de omvang van de activiteiten zullen de resultaten van volgende metingen bepaald worden door veranderingen in de organisatie. Een toename in de activiteiten heeft al snel tot gevolg dat het aantal medewerkers en daarmee het aantal auto s toeneemt. Auto s hebben het grootste aandeel in de CO2-uitstoot van Jade Beheer B.V. dus dit kan een wezenlijke verandering in de meetresultaten ten opzichte van het basisjaar opleveren. 13

14 7. Meetresultaten 2014 Q3/Q4 Jade Beheer B.V. Zowel bij OFN als OFS zijn veranderingen geweest welke duidelijk zichtbaar van invloed zijn op de totale emissie. Vooral bij OFS zijn er, door de overname van diensten, mensen en een bestaand wagenpark grote veranderingen opgetreden. Dit heeft extra mensen, auto s en kilometers tot gevolg welke van directe invloed zijn, en het grootste aandeel hebben, in de totale CO2-emissie. Ondanks dat de overname heeft plaatsgevonden in Q2 heeft dit wel een duidelijk meetbare invloed op het totale resultaat in Q3/Q4. Daarnaast is er ook bij OFN een toename van fte s geweest in het laatste halfjaar van 2014 welke van directe invloed is geweest op het totale resultaat. De directe CO 2 -emissie voor scope I voor 2014 Q3/Q4 is gemeten en berekend: kg CO 2. ( kg CO 2 brandstofgebruik en kg CO 2 aardgasverbruik) 7.1. Scope I Scope I brandstofverbruik eigen wagenpark De directe CO 2 -emissie voor scope I voor 2014 Q3/Q4 is gemeten en berekend: kg CO 2 voor het brandstofverbruik eigen wagenpark. Ten opzichte van voorgaand halfjaar ( kg CO 2 ) is hier een stijging te zien. Grootste oorzaak van deze toename is evenals voorgaande periode voornamelijk toe te schrijven aan het gestegen brandstofverbruik van OFS en de toename van het totale fte s bij beiden organisaties. Ondanks vele investeringen die zijn gedaan ten behoeve van het vervangen van delen van het wagenpark zijn de resultaten hiervan nog niet terug te zien in een reductie van CO 2. Reden hiervoor is dat deze vervangingen lopende Q3 en Q4 zijn uitgevoerd waardoor nog niet alle nieuwe voertuigen de volledige periode Q3/Q4 beslaan cq. in deze periode zijn ingezet. De reductie die deze investering op moet gaan leveren zal pas met de halfjaar rapportage van Q1/Q inzichtelijk worden Scope I aardgasverbruik huisvesting Het aardgasverbruik van de huisvesting en de daar aan gerelateerde CO 2 -emissie komt in het eerste half jaar van 2014 neer op kg CO 2. Ten opzichte van Q1/Q2 is dit een toename van kg. Bij OFN is het aardgasverbruik, ten opzicht van Q1/Q2 gedaald en bij OFS is het aardgasverbruik aanzienlijk gestegen. oorzaak van deze toename bij OFS is voor een klein deel te wijten aan het in gebruik nemen van extra kantoorruimten maar de grootste oorzaak voor deze toename is veroorzaakt door verstrekking van deels onvolledige meterstand door de verhuurder van het bedrijfspand betreffende de standen waarmee in de rapportage van Q1/Q mee gerekend is, hierdoor is het gerapporteerde gasverbruik in Q1/Q2 te laag geweest. 14

15 7.2. Scope II Scope II elektriciteitsgebruik De CO 2 -emissie die gemeten is voor ingekochte elektriciteit is kg CO 2 voor Q3/Q ten opzichte van kg CO 2 van het voorliggende halfjaar. Bij beiden organisaties is een reductie van het elektriciteitsgebruik te constateren. Ondanks dat OFN en OFS beiden een toename in fte s hebben, en dus meer apparatuur gebruiken zoals pc s en verlichting, en OFS daarnaast extra kantoorruimten in gebruik heeft genomen, zal deze reductie grotendeels toe te schijven moeten zijn aan het bewustere gebruik door de medewerkers. Reductie t.o.v. Q1/Q OFN kg CO 2 (-582 kwh) OFS kg CO 2 (-729 kwh) 15

16 8. Meetresultaten 2014 Q3/Q4 OFN B.V. De totale directe CO 2 -emissie van de laatste twee kwartalen van 2014 komt voor OFN B.V. neer op kg CO 2 ten opzichte van kg CO2 in Q1/Q2. Door een toename in fte s maar vooral door een toename van het brandstofverbruik Scope I moet hier een lichte stijging van 1,4% ten opzichte van de voorliggende periode geconstateerd worden Scope I Scope I brandstofverbruik eigen wagenpark In vergelijking tot de voorliggende periode is het totale brandstofverbruik toegenomen met + 11%. Binnen de totale emissie van het brandstofverbruik kan geconstateerd worden dat het brandstofverbruik "overhead" is afgenomen terwijl het brandstofverkeer "projecten" is toegenomen. De afname overhead is grotendeels toe te wijzen aan de langdurige uitval van een projectleider, daarnaast wordt er ook af- en toe thuisgewerkt wat direct een relatie heeft met een reductie van de CO 2 emissie overhead. De toename "projecten" wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het bezoeken van projectlocaties. Tevens wordt er in het kader van meer samenwerking en integratie tussen OFN en OFS vaker gependeld tussen de kantoorlocaties. Door de opbouw van de methode van verdeling tussen overhead en projecten worden deze dan ook meegenomen in het totaal projecten ( berekeningen 6.2.3). Q1-Q2 Q3-Q4 Totalen Overhead % Projecten % Totalen % Scope I aardgasverbruik huisvesting Van de totale directe CO2-emissies van OFN B.V. is kg CO 2 toe te schrijven aan verwarming van het bedrijfspand. Terwijl er in de voorgaande periode een duidelijke stijging te zien was (+20,8%) is er nu een flinke daling te zien van -46% minder gasverbruik ten opzichte van Q1/Q2 van dit jaar Zoals in voorgaande rapportage (Q1/Q2-2014) al gesuggereerd, op basis van de geconstateerde stijging in het eerste halfjaar, dat dit mogelijk veroorzaakt werd door foutieve instellingen van de installatie. Na constatering en signalering hiervan is een deskundige ingeschakeld. 16

17 8.2. Scope II Scope II elektriciteitsgebruik Het elektraverbruik binnen OFN is gedaald ten opzichte van voorgaande perioden en vertoond nog steeds een dalende lijn ten opzichte van de voorliggende perioden, de totale CO 2 -emissie voor Q3/Q4 is berekend op kg CO 2. Ondanks dat OFN ook een toename in fte s heeft, en dus meer elektrische apparatuur gebruik, zal deze reductie grotendeels toe te schijven zijn aan het bewustere gebruik door medewerkers van OFN. Daarnaast wordt er, door investeringen in o.a. laptops, ook afen toe thuisgewerkt wat (in-)direct een relatie heeft met een reductie van de CO 2 emissie gerelateerd aan het elektriciteitsverbruik. Reductie t.o.v. Q1/Q OFN kg CO 2 (-582 kwh) 17

18 9. Meetresultaten 2014 Q3/Q4 OFS B.V. De totale emissie van scope I is voor OFS kg CO 2, ten opzichte van voorgaand halfjaar is dit een stijging van +15%. (Q1-Q2: kg CO 2 ) Scope I Scope I brandstofverbruik eigen wagenpark Het totale brandstofverbruik komt neer op een uitstoot van kg CO 2. Dit is ten opzichte van voorliggende periode ( kg CO 2 ) een toename van het brandstofverbruik +13,6%. De oorzaak hiervoor is nog steeds terug te voeren op de overname van diensten, mensen en een bestaand wagenpark in Q2 van het afgelopen jaar. Dit heeft meer kilometers tot gevolg welke van directe invloed zijn, en tevens het grootste aandeel hebben, in de totale CO 2 -emissie. Ondanks vele investeringen die inmiddels zijn gedaan betreffende het vervangen van een deel van het wagenpark is deze investering nog niet terug te zien in een daadwerkelijke reductie van CO 2. Reden hiervoor is dat deze vervangingen lopende Q3/Q4 zijn uitgevoerd, met nog een verdere uitloop in 2015, waardoor nog niet alle nieuwe voertuigen de volledige periode Q3/Q4 beslaan cq. in deze periode zijn ingezet. De reductie die deze investering op moet gaan leveren zal pas met de halfjaar rapportage van Q1/Q inzichtelijk worden Scope I aardgasverbruik huisvesting De totale directe CO 2 -emissie ten gevolge van het aardgasverbruik van de laatste twee kwartalen van 2014 komt voor OFS neer op kg CO 2. Ten opzichte van het voorgaande halfjaar is dit een behoorlijke toename, oorzaak van deze toename bij OFS is voor een klein deel te wijten aan het in gebruik nemen van extra kantoorruimten maar de grootste oorzaak voor deze toename is veroorzaakt door verstrekking van deels onvolledige meterstand door de verhuurder van het bedrijfspand betreffende de standen waarmee in de rapportage van Q1/Q mee gerekend is, hierdoor is het gerapporteerde gasverbruik in Q1/Q2 te laag geweest Scope II Scope II elektriciteitsgebruik Met uitzondering van een klein deel van het pand is het elektriciteitsverbruik bijgehouden met tussenmeters. Voor de locatie in Drachten is gekeken naar voorgaande facturen en afrekeningen van de verhuurder van het pand in Drachten en hiervoor is een reëel gemiddelde aangehouden. Het elektraverbruik is afgenomen, de totale CO2-emissie voor Q3/Q4 is berekend op kg CO2. Dit is ten opzichte van de voorliggende rapportageperiode een daling van -4,2% (7.864 kg CO2). Ondanks een toename in fte s, en dus meer apparatuur gebruik zoals pc s en verlichting, en het extra in gebruik nemen van kantoorruimten, zal deze reductie grotendeels toe te schijven moeten zijn aan bewuster energieverbruik door de medewerkers. 18

19 10. Resumé Q1-Q Scope I brandstofverbruik eigen wagenpark Q1-Q2 Q3-Q4 Q3/Q4 t.o.v. Q1/Q2 OFN ,5% toename OFS ,6% toename JADE ,5% toename 2014 Scope I aardgasverbruik huisvesting Q1-Q2 Q3-Q4 Q3/Q4 t.o.v. Q1/Q2 OFN ,8% reductie 2 OFS % toename 3 JADE ,5% toename 2014 Scope II elektriciteitsgebruik Q1-Q2 Q3-Q4 Q3/Q4 t.o.v. Q1/Q2 OFN ,4% reductie OFS ,2% reductie JADE ,6% reductie Gegevens in kg CO 2 2 voor verklaring/uitleg betreffende deze opvallende afname zie bijbehorende paragrafen voor verklaring/uitleg betreffende deze extreme toename zie bijbehorende paragrafen en

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 10 dec. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie