Postbus 93002, 2509 aa Den Haag. DOUANE CUSTOMS WANNEER WORDT HET ECHT 1992? Knelpunten op de interne markt deel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postbus 93002, 2509 aa Den Haag. informatie@vno-ncw.nl DOUANE CUSTOMS WANNEER WORDT HET ECHT 1992? Knelpunten op de interne markt deel 2"

Transcriptie

1 Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon Internet Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon Internet DOUANE CUSTOMS WANNEER WORDT HET ECHT 1992? Knelpunten op de interne markt deel 2

2 Wanneer wordt het echt 1992? Knelpunten op de interne markt deel 2

3 Oktober 2012

4 INHOUD Inleiding... 5 De knelpunten... 7 I Regels die per land nog teveel verschillen omdat Europese regels ontbreken of omdat lidstaten vooruit lopen op Europese regels... 7 II Europese regels die niet worden nageleefd (uitgevoerd en gehandhaafd) III Europese regels die onnodig of onnodig ingewikkeld zijn

5 4

6 Inleiding Europa verkeert in financiële en economische crisis. De gebreken in het ontwerp van de Europese Monetaire Unie zijn groot gebleken. Belangrijke stappen zijn gezet om deze gebreken weg te nemen met het (permanente) European Stability Mechanism ESM (dat vertrouwensverlies bij beleggers moet wegnemen), de versterkte macro-economische onevenwichtighedenprocedure én het nieuwe Begrotingsverdrag van 2 maart jl. (met op middellange termijn de afspraak om structureel begrotingsevenwicht te realiseren). Hiermee is de governance van de Eurozone echter nog niet op orde. Verdergaande stappen in het economische en financiële integratieproces zijn noodzakelijk. In het middellange termijn programma Meer groei door ondernemerschap is in dit verband gepleit voor de totstandkoming van een Europese Bankunie : een Europese toezichthouder op de financiële sector en een Europese depositogarantie- en resolutiestelsel. Daarmee wordt de band verbroken tussen systeembanken en nationale lidstaten die (met een soms wurgende wederzijdse omhelzing) de financiële stabiliteit in de gehele Eurozone sterk negatief beïnvloedt. Om uit de crisis te komen zal ook moeten worden ingezet op structurele hervorming in de lidstaten. Verbetering van het functioneren van de interne markt kan hieraan eveneens een bijdrage leveren. De grootste uitdagingen liggen nog op het terrein van de interne markt voor financiële diensten en de dienstensector. Dat geldt des te meer voor een klein land als Nederland. Europa is de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven. 70 procent van onze export (125 miljard) gaat naar EUlanden. Het CPB berekende in 2008 dat de interne markt voor goederen en diensten op lange termijn 17 procent aan het BBP in Nederland kan bijdragen en dat daarvan nog maar de helft was gerealiseerd. In 1992 werd op initiatief van het Europese bedrijfsleven het ambitieuze plan agenda Europa 92 opgesteld om belemmeringen op de interne markt op te ruimen. Twintig jaar later is de Europese interne markt voor een deel een feit, maar bedrijven ondervinden nog steeds problemen in hun dagelijkse ondernemingspraktijk. Een gemiste kans. Want een volledige interne markt vergroot de keuze voor de consument. Bovendien trekt een open Europese markt buitenlandse investeerders en handelspartners aan is het jaar van 20 jaar interne markt. Een goed moment om het functioneren van de interne markt te evalueren. Voor een goed functionerende interne markt is het van groot belang dat lidstaten de politieke wil en de administratieve capaciteit hebben om duidelijke consistente afspraken te maken op Europees niveau en daarnaar te handelen, ook op nationaal niveau. In de huidige politiek-economische situatie lijken lidstaten meer dan voorheen intern te zijn georiënteerd en minder geneigd consistente Europese afspraken te maken die in hun lidstaten eveneens gelden. hebben onder hun leden een inventarisatie gehouden van belemmeringen die zij in de Europese interne markt ervaren. 5

7 Wij constateren dat er nog belangrijke structurele lacunes op de interne markt bestaan, met name op het terrein van de diensten en financiële diensten. Op de dienstenmarkt lopen dienstverleners nog steeds tegen belemmeringen aan die lidstaten opwerpen. Wij pleiten voor een strikte uitvoering van de Europese dienstenrichtlijn uit 2008 waardoor de administratieve lasten en kosten voor bedrijven verminderen en ongeoorloofde vereisten van lidstaten op het terrein van vergunningen en technische kwalificaties daadwerkelijk verdwijnen. De financiële markten zijn sterk internationaal verweven, maar het ontbreekt aan een geïntegreerd Europees toezicht met alle nadelen vandien (zie hiervoor). Daarnaast zijn er talloze specifieke sectorale belemmeringen, die bedrijven in hun dagelijkse praktijk ervaren en overwegend in deze brochure zijn beschreven. De brochure geeft een overzicht van belemmeringen die bestaan als gevolg van a) gebrek aan geharmoniseerde Europese regelgeving; b) verschillende uitvoering en handhaving van bestaande Europese regels door lidstaten; c) onnodige of ingewikkelde Europese regels. De brochure is een actualisatie van de eerdere brochure Wanneer wordt het echt Inmiddels is de helft van de 63 problemen uit de eerste brochure opgelost. Voor zes knelpunten zagen de betrokken departementen actie niet opportuun of haalbaar vanwege het Europese krachtenveld. De overige belemmeringen zijn serieus door de verantwoordelijke departementen van de overheid opgepakt. De voortgang op deze dossiers is wisselend en zijn opnieuw in de brochure opgenomen. De belangrijkste bevindingen zijn dat een aantal belemmeringen voortkomt uit een gebrek aan harmonisering en Europese regels, maar dat de meeste problemen van ondernemingen te maken hebben met bestaande Europese regels. Lidstaten blijken Europese regels in de praktijk verschillend te interpreteren en uit te voeren, waardoor ondernemers desondanks met verschillende eisen in de diverse lidstaten worden geconfronteerd. Daarom ligt de oplossing niet in het maken van nieuwe regels. Ingezet moet worden op het verbeteren van consequente uitvoering en handhaving van bestaande Europese regels in de lidstaten. Europese richtlijnen moeten consistent met elkaar zijn en de administratieve lasten voor bedrijven om hieraan te voldoen moeten worden verminderd. Concrete aanbevelingen zijn: nieuwe Europese regelgeving moet kwalitatief goed zijn en eenduidig: alleen datgene regelen dat grensoverschrijdende effecten heeft en administratieve lasten moeten laag zijn; betere omzetting van Europese regels in nationale wetgeving: betere samenwerking tussen de Commissie (wetgever) en de lidstaten (uitvoerder) ten behoeve van een betere interpretatie, alsmede transparantie over de voortgang. Meer middelen en personeel vrijmaken voor de Commissie om correcte implementatie te bewerkstelligen; beter toezicht op naleving: beter Europees toezicht en/of betere samenwerking tussen nationale toezichthouders; snellere klachtenbehandeling en goede informatiestrekking: meer bekendheid Europees klachtenloket Solvit, versnelde juridische procedure bij het Europees Hof. 6

8 De knelpunten I Regels die per land nog teveel verschillen omdat Europese regels ontbreken of omdat lidstaten vooruit lopen op Europese regels Financiële diensten Momenteel staat een grensoverschrijdend opererende verzekeraar in elk vestigingsland apart onder toezicht van de lokale toezichthouder(s). Hij moet onder meer vergunningen regelen, rapportages indienen, solvabiliteit aantonen, toezicht ondergaan. In de praktijk belemmert dit de werking van de interne markt hevig. De oplossing is dat voor elke groep een (leidende) groepstoezichthouder moet worden aangewezen, die verantwoordelijk is voor het toezien op de activiteiten van de gehele groep. Daarvoor is het onder meer van belang dat (lokale)toezichthouders samenwerken en informatie wordt uitgewisseld tussen de groepstoezichthouder en de lokale toezichthouder. De unilaterale invoering van een bankbelasting in een groot aantal lidstaten van de EU leidt tot problemen; doordat ieder land een eigen heffing invoert ontstaat er dubbele heffing die alleen op bilateraal niveau opgelost kan worden. Het is zeer de vraag of elke dubbele heffing uiteindelijk bilateraal weggenomen gaat worden; landen hebben niet altijd een belang bij het afsluiten van een bilateraal verdrag. Vanuit Europa zou een inspanning moeten worden geleverd om overlap en daarmee dubbele heffing tussen de verschillende systemen te vermijden. Het lijkt het meest voor de hand liggend om qua constellatie aan te sluiten bij het Europese paspoort model (dus inclusief bijkantoren exclusief dochterondernemingen). De implementatie van de Capital Requirements Directive (CRD) heeft als doel om in de EU werkelijk te komen tot geharmoniseerde kapitaals- en liquiditeitsvereisten en geconsolideerd toezicht, een gelijk speelveld tussen instellingen en het opheffen van barrières voor grensoverschrijdende consolidatie. In de praktijk en in het bijzonder in reactie op de crisis heeft de implementatie onvoldoende geleid tot verdere integratie van prudentiële regels binnen de EU en zelfs tot marktfragmentatie. Dit was het geval ten aanzien van CRD II maar wordt nog veel pregnanter bij de verscherpte Basel IIIeisen, die momenteel worden vastgelegd in CRD IV. Niettegenstaande de daarin vastgestelde kapitaalseisen wordt aan de lidstaten in toenemende mate alle ruimte gelaten om flexibiliteit toe te passen. Ook DNB maakt daar gebruik van waarbij het belang van een gelijk speelveld met name ook voor grensoverschrijdende instellingen uit het oog wordt verloren. Dit is een zorgelijke ontwikkeling; niet de Europese interne markt maar de individuele lidstaat lijkt het referentiepunt te worden bij de totstandkoming van post-crisis financiële regelgeving. Hetzelfde geldt voor de beloningsprincipes in CRD. Deze zouden op Europees niveau geharmoniseerd moeten worden. Nederland moet niet teveel vooruit lopen op Europese initiatieven (bijvoorbeeld interventiewet en Solvency II). Met name voor Solvency II is een Europees level playing field, zowel in regelgeving als in (toezicht)uitvoering van groot belang. Vereenvoudig toegang tot kapitaalmarkten. Bedrijven in de VS hebben gemakkelijkere toegang tot de financiële markten dan Europese bedrijven. In de VS kan een 7

9 bedrijf discretionair schuldpapier of aandelen ophalen zonder dat daarvoor de toestemming van aandeelhouders noodzakelijk is. In Europa is dit proces complex en traag, hetgeen tot hoge kosten leidt. Bovendien kunnen marktomstandigheden door dit langdurige proces aanzienlijk veranderd zijn. Banken zouden de mogelijkheid moeten hebben om additioneel kapitaal op te halen en daarbij vrijgesteld worden van toestemming door aandeelhouders. Een dergelijke maatregel zou op Europees niveau moeten worden afgestemd. Belastingen, douane Een gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting (Common consolidated corporate tax base CCCTB) kan bijdragen aan het terugdringen van administratieve lasten en het voorkomen van transfer pricing issues. Harmonisering van belastinggrondslag is wenselijk, maar geen gelijktijdige harmonisering van tarieven. Voorwaarde is dat de CCCTB optioneel is voor bedrijven en dat bedrijven hun winstaangifte voor het gehele concern geconsolideerd (zodat sprake kan zijn van grensoverschrijdende verliescompensatie) kunnen doen in één lidstaat. Niet alleen de btw-wetgeving zelf, maar ook de verschillende uitleg en toepassing daarvan door de lidstaten houden fiscale grenzen in stand. Voor de ondernemer betekent dit meer administratieve lasten en minder rechtszekerheid. Een btw-unie zou voor ondernemers de beste optie zijn. De voordelen: één heffende instantie, uniforme regels en een uniforme uitleg daarvan. Met het bestemmingslandsysteem met een btw-heffing in het land van bestemming zou dit uiteindelijke doel moeten worden bereikt. Zolang dit niet het geval is moet op de kortere termijn in ieder geval gezorgd worden voor meer uniformiteit in de regelgeving en de uitleg en toepassing daarvan. Verder moeten de btw-regels voor overheidslichamen worden gewijzigd om concurrentievervalsing tegen te gaan. De inning van btw dient niet te gebeuren via een systeem van gesplitste betaling (split payment). Volgens dit systeem moet een gefactureerd bedrag worden gesplitst in een betaling aan de leverancier en een overboeking van btw op een geblokkeerde btw-bankrekening. Dit systeem sluit niet aan op de wijze waarop administraties zijn ingericht. Het leidt dus tot hoge extra administratieve lasten en is geen adequaat middel tegen fraude. Ook moet worden ingegrepen in de weigering van btw-aftrek door lidstaten op grond van louter vormfouten. Het wetgevingsproces moet worden verbeterd (niet het wettelijk instrumentarium is essentieel, maar de politieke wil om heldere regelgeving te maken). Juridisch bindende uitvoeringsvoorschriften zijn nodig, evenals betrokkenheid bedrijfsleven in alle stadia van het wetgevingsproces. De relatie tussen het bedrijfsleven en de belastingdiensten moet op EU-niveau worden verbeterd. De Mededeling van de Europese Commissie van eind 2011 bevat een aantal positieve voorstellen, zoals het voorstel om af te koersen op het bestemmingslandsysteem. Negatief is dat, ondanks de forse kritiek van het Europese bedrijfsleven, het split payment systeem niet van tafel is. De EC stelt in de Mededeling voor om dit systeem nader te onderzoeken. Consumentenbeleid Wettelijke maatregelen om vanuit volksgezondheidsmotieven de aantrekkelijkheid van producten te verminderen. De Europese Commissie bereidt nieuwe wetgeving voor om tabaksproducten aan strengere regels te binden. Op zich is het logisch dat producten met gezondheidseffecten aan regels worden onderworpen, doch de 8

10 systematiek daarvan moet aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Zo moeten dergelijke eisen effectief zijn en gebaseerd op objectieve gronden. Ook mogen zij niet indruisen tegen andere elementaire rechten (van ondernemingen), zoals die inzake intellectueel eigendom (merk). Bij zijn openbare consultatie gaf de Europese Commissie blijk dat zij met betrekking tot tabak maatregelen overweegt die niet stroken met dergelijke randvoorwaarden (bijv. niet alleen de samenstelling van de producten reguleren, maar ook de manier waarop producten worden verpakt en aangeboden). De Europese Commissie zal in december 2012 met een ontwerprichtlijn komen. De richtlijn zal bovendien mogelijk precedent scheppen voor andere producten. Energie en Milieu In verschillende Europese lidstaten zijn de energiekosten voor energie-intensieve bedrijven lager dan in Nederland, als gevolg van specifieke nationale regelingen. Voorbeelden zijn gereguleerde tarieven in plaats van marktprijzen, subsidies voor industriële warmte-kracht-koppeling, compensatieregelingen voor de CO 2 -kosten in de elektriciteitsprijs, en meer vrijstellingen voor energiebelasting. Europese regelgeving moet ingezet worden om concurrentieverstorende verschillen weg te werken, rekening houdende met de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven op wereldmarkten. Zo zou bijvoorbeeld de vrije keuze voor lidstaten om bedrijven te compenseren voor de hogere elektriciteitsprijzen door CO 2 -handel met de CO 2 -veilinggelden omgezet moeten worden in een verplichting. Infrastructuur Een van de doelstellingen van het Witboek Vervoer is om vervoer van de weg naar rail en binnenvaart te bevorderen. Zo dient in 2050 van alle vervoer boven 300 km de helft per spoor, binnenvaart of kustvaart plaats te vinden. Gecombineerd vervoer, dat wil zeggen vervoer dat deels met wegvervoer en deels met andere vormen van vervoer zoals trein, binnenvaart en short sea shipping plaatsvindt, kan aan deze doelstelling een bijdrage leveren. De bestaande richtlijn die de voorwaarden voor het gecombineerd vervoer regelt, Richtlijn 92/106/EEC, is echter verouderd, beperkend en onduidelijk. Daarom is het noodzakelijk deze richtlijn te actualiseren en deze aan te passen aan de technische ontwikkelingen en de huidige marktvraag. Alleen dan is een aanzienlijke groei van het gecombineerd vervoer te verwachten. APK keuringen mogen alleen in het land van registratie worden uitgevoerd. Vrachtauto s moeten vaak (leeg) vanuit het buitenland speciaal hiervoor naar Nederland terugrijden (apk 1). Dit geldt ook voor personenauto s (apk 2). Apk keuringen (1 en 2) moeten overal in de EU kunnen plaatsvinden en werken. De Commissie publiceerde een Best Practices Richtlijn voor ladingzekering. Duitsland als enige lidstaat hanteert zelfs meerdere, veel strengere regelingen die erg onduidelijk zijn. De situatie is zeer verwarrend en leidt dagelijks tot boetes. In de hele EU moeten dezelfde minimumeisen worden gesteld. Vrachtauto s die gevaarlijke stoffen vervoeren worden veel gecontroleerd onderweg. Vijf controles onderweg van Nederland naar Bulgarije is niet ongewoon. Na iedere controle wordt een afdoende verklaring uitgereikt, die elders niet geaccepteerd wordt. Identieke controle wordt opnieuw gedaan. Controleverklaringen moeten onderling 9

11 worden erkend en definitie van de begrippen gevaarlijk en afval moeten worden verduidelijkt. Buitenlandse vrachtautochauffeurs moeten boetes ter plekke betalen in tegenstelling tot ingezeten chauffeurs die naderhand kunnen betalen. Buitenlandse voertuigen worden vaak uren vastgezet totdat de boete is betaald. Dit verstoort het internationale wegvervoer en leidt soms tot claims van opdrachtgevers. Tref voorzieningen zodat ook buitenlandse chauffeurs achteraf boetes kunnen betalen. Door verdergaande internationalisering in het wegvervoer en de logistiek bestaat een toenemende behoefte om gebruik te maken van elkaars materieel (bijvoorbeeld inhuren). De huidige EU-regelgeving staat dit niet toe. Maak dit mogelijk. Als gevolg van de groei van goederentransport en de ontwikkeling van steeds grotere containerschepen moet de capaciteit van (duurzame) achterlandverbindingen verbeteren. Het TEN-programma (Trans Europese Netwerken) moet daarop worden gericht. Voorts is gewenst een verdere liberalisering van vervoermarkten, de interoperabiliteit van tolsystemen en het vergemakkelijken van douaneafhandeling in havens met ict-toepassingen. 10

12 II Europese regels die niet worden nageleefd (uitgevoerd en gehandhaafd) Arbeidsverhoudingen De toepassing van de detacheringsrichtlijn levert bij internationale arbeidsmobiliteit in de praktijk nog problemen op voor ondernemingen. De informatie die door lidstaten wordt verschaft over de arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke bepalingen die van toepassing zijn op dienstverleners uit andere lidstaten is soms niet of slecht toegankelijk. Een in 2012 uitgebracht voorstel van de Europese Commissie ter verbetering van de toepassing van de detacheringsrichtlijn beoogt o.a. dit probleem op te lossen. Bij detachering van werknemers in een andere lidstaat vormen de volgende elementen soms eveneens een belemmering: De uitgebreide administratieve verplichtingen die door een lidstaat worden opgelegd aan buitenlandse dienstverleners om controles op naleving van de nationale wetgeving te kunnen uitvoeren. Onder de erkenning dat controles goed moeten worden uitgevoerd, is het van belang de verplichtingen op buitenlandse dienstverleners te beperken tot hetgeen minimaal noodzakelijk is voor de uitvoering van deze controles. De voorgestelde toepassingsrichtlijn komt hier onvoldoende aan tegemoet. De praktijk van sommige lidstaten om alle arbeidsvoorwaarden van ge-avv de cao s van toepassing te verklaren op gedetacheerde werknemers en deze niet te beperken tot de kernarbeidsvoorwaarden zoals vermeld in de detacheringsrichtlijn (bijvoorbeeld cao schoonmaak in België). Het opleggen van bij cao overeengekomen heffingen aan buitenlandse dienstverleners voor bijvoorbeeld uitkeringen inzake loyaliteit aan de sector (loyaltystamps, bouwsector België, 9,12 procent) of voor een vakantie-uitkering (holiday stamps, bouwsector Duitsland, ongeveer 14,5 procent). Als de arbeidsvoorwaarden in Nederland minimaal vergelijkbaar zijn met die in bijvoorbeeld België en Duitsland blijkt het toch moeilijk, zo niet onmogelijk, om een ontheffing te krijgen van deze verplichtingen. Bovendien levert het aanvragen van een dergelijke ontheffing een grote administratieve last op. Volgens de detacheringsrichtlijn kunnen lidstaten ook aan buitenlandse dienstverleners aanvullende verplichtingen opleggen voor zover het gaat om bepalingen van openbare orde. Sommige lidstaten interpreteren het begrip openbare orde zeer ruim. De Commissie moet hier maatregelen tegen nemen omdat het belemmeringen voor de interne markt oplevert. In algemene zin is het van groot belang dat grensoverschrijdende mobiliteit van werkenden wordt bevorderd. Daarom moet bij de totstandkoming van nieuwe Europese en nationale regelgeving worden getoetst hoe deze uitwerkt voor mobiele werknemers. ICT De Europese digitale interne markt is nog niet perfect. Waar e-commerce nationaal groeit (met nieuwe online kopers in 2011 zijn inmiddels meer dan 10 miljoen Nederlandse consumenten vertrouwd met online shopping), blijft grensoverschrijdende 11

13 online handel achter. Er is gebrek aan vertrouwen bij consument en ondernemer door taal, culturele en juridische kwesties. De wetgeving in de EU is nog vaak nationaal georiënteerd en vormt een lappendeken in de EU. Zelfs in de door de EU gereguleerde rechtsgebieden, zoals de verwerking van persoonsgegevens (voorwaarde voor handel) hebben nationale wetgevers de EU Richtlijn verschillend geïnterpreteerd en geïmplementeerd. De nationale toezichthouders kunnen de regels verschillend uitleggen met tot gevolg dat ondernemers in EU lidstaten aan verschillende regimes moeten voldoen. Een kostbare zaak. Harmonisatie van bijvoorbeeld btw-regimes, gegevensbescherming, online identificatie en consumentenrecht gekoppeld aan een campagne voor meer bekendheid onder ondernemers en consumenten zijn randvoorwaarden voor de Europese Digitale Interne markt. Ook kan een keurmerk zoals het Thuiswinkel waarborg op Europese schaal de consument mogelijk verleiden boodschappen over de grens te doen. Energie en milieu Als gevolg van te late, onjuiste en/of protectionistische implementatie van de Renewable Energy Directive (RED) ondervinden diverse Nederlandse ondernemingen ernstige belemmeringen bij het op de markt brengen van hun duurzame producten in meerdere Europese lidstaten. Voorbeelden van de belemmeringen zijn: a) te late implementatie van de RED in ca. 2/3 van alle Europese lidstaten leidt tot onvoldoende benutting van Europese stimuleringsmaatregelen voor meer duurzame biobrandstoffen, die hierdoor niet tegen goedkopere alternatieven kunnen concurreren; b) fiscale bevoordeling van in België geproduceerde biobrandstoffen maken het onmogelijk in de Belgische markt te importeren; c) ongeoorloofde voordelige wegingsfactoren van Portugese biomassa beperken de concurrentiepositie van geïmporteerde producten; d) ongeoorloofde selectieve fiscale stimulering van bepaalde soorten biobrandstof maken het onmogelijk op de Franse markt alternatieve producten te introduceren. De ondervonden economische schade is aanmerkelijk. Helaas treedt de Europese Commissie nog onvoldoende voortvarend op om deze belemmeringen acuut uit de weg te ruimen. Volgens de Kaderrichtlijn Afvalstoffen moeten de lidstaten een registratiesysteem bijhouden van alle bedrijven die afval inzamelen of vervoeren, hierin bemiddelen of handelen. Lidstaten hebben deze richtlijn heel verschillend geïmplementeerd, waardoor grote verschillen in registratie en in de daarvoor gestelde eisen zijn ontstaan. Gestreefd moet worden naar een uniform registratiesysteem, waarbij tevens sprake is van wederzijdse erkenning. Alle eisen van lidstaten die verder gaan dan de in Verordening 1013/2006 gestelde eisen moeten worden afgeschaft. Infrastructuur De implementatiefase van Single European Sky (SES) stagneert bij gebrek aan financiering. Meer publieke financiering is noodzakelijk voor de deployment phase. Deze loopt van 2014 tot Publieke financiering dient private investeringen aan te trekken. Dit is een rol voor Europa, maar ook voor de lidstaten om deze kar te trekken. Financiering zou kunnen door ETS-inkomsten aan te wenden en/of EIB-financiering. Een ander knelpunt is de neiging van enkele Lidstaten om de zgn. performance targets te verzwakken. 12

14 De oorzaak ligt in bezuinigingen en een onvoldoende focus op luchtvaart in de Financiële perspectieven. Druk van bonden (werkgelegenheid) zorgt voor een zwakkere positie van bepaalde Lidstaten. De gewenste oplossing is een actievere houding van de lidstaten (in dit geval Nederland) om meer publieke financiering vanuit Europa te krijgen. De baten van implementatie SES/SESAR zijn niet alleen voor KLM. CO 2 - uitstoot wordt immers verminderd, veiligheid en precisie worden verbeterd en de capaciteit wordt verhoogd. Europa zal hiervan profiteren. Lidstaten moeten eveneens opgeroepen worden vast te houden aan de door de EC opgestelde performance targets. Knelpunt verschillende tolsystemen: Richtlijn 2004/52/EG laat te veel ruimte voor lidstaten om tolheffingsystemen in te voeren die niet volledig interoperabel zijn. Zo zijn het Duitse en Oostenrijkse systeem sinds 2011 slechts deels technisch operabel. Deels omdat met de Duitse OBU wel de Oostenrijkse tol kan worden betaald, maar met de Oostenrijkse GO-Box niet de Duitse tol kan worden betaald. De techniek van Oostenrijk is hiervoor ontoereikend. Ook biedt de richtlijn te veel ruimte voor lidstaten om uitzonderingen te creëren, zoals in artikel 1 lid 2 waarin staat dat de richtlijn niet van toepassing is op lokale heffingen of waarvoor geen elektronische manier van innen bestaat. Bedrijven moeten voor iedere lidstaat een apart systeem aanschaffen en een aparte administratie bijhouden. De chauffeurscabine komt zo vol met verschillende tolsystemen te zitten, hetgeen onoverzichtelijk en onwerkbaar is. Op kantoor zijn mensen fulltime bezig met de afhandeling van alle verschillende rekeningen. De lidstaten moeten verplicht worden om de interoperabiliteit niet alleen op papier toe te zeggen, maar het ook in de praktijk toe te passen. Interoperabiliteit betekent dat een bedrijf maar één systeem hoeft aan te schaffen dat geldt voor alle EU-landen en waarmee je in heel Europa kan betalen. Veevervoer verordening dierenwelzijn Kwalitatief hoogstaand Nederlands veetransport verdwijnt in handen van goedkopere buitenlandse vervoerders. Dit wordt veroorzaakt door verschillende nationale interpretaties en uitwerkingen van dezelfde Europese Transportverordening 1/2005. De kwaliteit van het veetransport is hoog in Nederland, zeker in internationaal perspectief. Ook is de preventie en tracering van eventuele dierziekten beter gewaarborgd bij vervoer door Nederlandse bedrijven. Doordat chauffeurs / transporten in de lidstaten verschillend behandeld worden ontstaan concurrentieverschillen die nadelig uitpakken voor Nederlandse transporteurs. Het wegebben van transporten uit Nederlandse handen gaat ten koste van het dierenwelzijn, volksgezondheid en de Nederlandse vervoerder. De oorzaak ligt in het feit dat de Transportverordening 1/2005 op hoofdlijnen de wijze beschrijft waarop veetransporten in Europa uitgevoerd moeten worden. Dierenwelzijn staat centraal in de Transportverordening. De invulling van de maatregelen en de handhaving hiervan worden nationaal ingevuld, waardoor verschillen per land kunnen optreden. Europese veetransporteurs worden daardoor met verschillende maten gemeten. Verschillen doen zich o.a. voor op het vlak van intensiteit van controles en hoogte van opgelegde boetes, stahoogten, opleiding van chauffeurs, grenzen waarbij een beschadigd dier niet meer vervoerd wordt, meten van laadoppervlakten waardoor een vrachtwagen in verschillende landen verschillende oppervlakten toegeëigend kan worden. De uitwerking en handhaving (controles, boetes) van de Transportverordening 1/2005 moet in heel Europa gelijk worden. 13

15 Import van dieren De uitvoering door de Nederlandse Voedselwarenautoriteit (VWA ) van EU-Richtlijn 1997/78 belemmert de import van siervissen. Volgens de Europese regelgeving mag de exporteur naar de EU geen zieke dieren verzenden en is hij verplicht alle dieren vóór transport daarop te controleren. Doordat de laatste controle plaatsvindt nadat de veterinair in het exportland het gezondheidscertificaat heeft getekend (inclusief omvang zending), kan het voorkomen dat het aantal werkelijk verzonden dozen siervissen minder is dan het aantal dat op het certificaat is vermeld. De VWA accepteert een afwijking van maximaal 5 procent. Bij grotere afwijkingen naar beneden worden de vissen aangehouden en is een nieuw certificaat vereist. Consequentie is dat de gearriveerde dozen vissen die gedekt zijn door een gezondheidscertificaat niet worden vrijgegeven omdat het aantal lager is dan vermeld op het certificaat. Dit levert welzijnsproblemen bij de dieren op en vertragingen die kostenverhogend werken. Nederland is in dit beleid uniek. De gearriveerde dozen moeten vrij worden gegeven op basis van het gezondheidscertificaat en voor later arriverende dozen moet een nieuw certificaat worden geëist. Mededinging Post Decentralisatie van mededingingsbeleid. Op het terrein van detailhandel zijn nationale wetten of wetsvoorstellen over misbruik van economische afhankelijkheid of misbruik van marktmacht in essentie enkel gericht tegen buitenlandse food retailers, meestal in vage bewoordingen opgesteld en laten hierdoor erg veel ruimte voor interpretatie aan de nationale mededingingsautoriteiten tijdens inspecties op de naleving van dergelijke wetgeving. Bovendien zijn de boetes voor inbreuken vaak aanzienlijk en buiten proportie (tot 10 procent van de jaarlijkse netto omzet). Een dergelijke wet is sinds enige tijd van kracht in Tsjechië. Deze wet verbiedt aan de hand van voorbeelden contractuele bepalingen met leveranciers indien die onredelijk en ongerechtvaardigd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verbod op het delen van de kosten voor advertentie van een product in de winkels of een verbod op het vragen van een prijs aan een leverancier om zijn product op de meest toegankelijke schappen te koop aan te kunnen bieden. Nergens in deze Tsjechische wet wordt echter gedefinieerd wat onredelijk of ongerechtvaardigd gedrag precies inhoudt. Deze wet is dus in de praktijk discriminerend op basis van nationaliteit, disproportioneel in verhouding tot het nagestreefde doel en creëert bovendien veel wettelijke onzekerheid. Een soortgelijke wet met protectionistische beperkingen bestond tot voor kort ook in Slowakije maar die is na kritiek van de Europese Commissie na enige tijd weer afgeschaft. Wetsvoorstellen met een gelijkaardige wanverhouding tot de EU principes van vrij verkeer waren eerder ook aan de orde in Letland Polen, Litouwen en Hongarije. In de meeste landen beschikken de nationale postbedrijven (incumbents) over een btwvrijstelling die gebaseerd is op hun oude positie als staatsorganisatie en verlener van een publieke dienst onder monopolie. Deze situatie is inmiddels veranderd omdat het monopolie in alle lidstaten vervalt, maar de btw-richtlijn is niet aangepast. Concurrerende postbedrijven die wel btw-plichtig zijn hebben daarmee een aanzienlijk nadeel bij een grote klantengroep die btw vrijgesteld is (financiële instellingen, overheden en liefdadigheidsinstellingen). De oplossing (afschaffen van de btw-vrijstelling) is al in 14

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Fiche 3: Richtlijn en verordening Modernisering van de btw voor grensoverschrijdende e-commerce

Fiche 3: Richtlijn en verordening Modernisering van de btw voor grensoverschrijdende e-commerce Fiche 3: Richtlijn en verordening Modernisering van de btw voor grensoverschrijdende e-commerce 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: - Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

oin&case_law_summary=false&dts_dom=all&excconsleg=true&typeofactstatus=com_join &type=advanced&subdom_init=all_all&dts_subdom=all_all

oin&case_law_summary=false&dts_dom=all&excconsleg=true&typeofactstatus=com_join &type=advanced&subdom_init=all_all&dts_subdom=all_all Fiche 3: Mededeling over het btw-actieplan 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal comité over een actieplan

Nadere informatie

14257/16 pro/oms/fb 1 DG G 2B

14257/16 pro/oms/fb 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 9 november 2016 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage. Datum 8 maart 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage. Datum 8 maart 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Bureau Europa Postadres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 734 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket Nr. 16 VERSLAG VAN EEN POLITIEKE DIALOOG Vastgesteld 14 november 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 828 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 604 EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 1 A BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 12.1.2017 GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Betreft: Gemotiveerd advies van de Nederlandse Eerste Kamer inzake

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Europese top 10 administratieve lasten en overbodige regels

Europese top 10 administratieve lasten en overbodige regels Europese top 10 administratieve lasten en overbodige regels is de belangenbehartiger van 30.000 bedrijven in alle branches die goederen te vervoeren hebben. Dat doen zij met eigen voertuigen of besteden

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

h) Rechtsbasis Artikel 91 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

h) Rechtsbasis Artikel 91 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Fiche 3: Voorstel gebruik van gehuurde voertuigen voor goederenvervoer 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

Datum 24 februari 2017 Betreft Vragen van het lid Merkies (SP) over het bericht ''Trump draait nieuwe bankenregels Dodd-Frank terug''

Datum 24 februari 2017 Betreft Vragen van het lid Merkies (SP) over het bericht ''Trump draait nieuwe bankenregels Dodd-Frank terug'' > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel

Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch

Nadere informatie

Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn

Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn Managementsamenvatting De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn is sterk in beweging. Zorg-

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr.

Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) 15578/10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het

Nadere informatie

Hoorcollege 1: Inleiding

Hoorcollege 1: Inleiding Hoorcollege 1: Inleiding Datum: 9 november 2009 Studiestof: hoofdstuk 5 Drs. O.L. Mobach INLEIDING De omzetbelasting is vak dat altijd actueel is. In de Verenigde Staten is er op dit moment bijvoorbeeld

Nadere informatie

Fiche 2: Aanpassing Verordening 1071 toegang tot het beroep en Verordening 1072 toegang tot de markt

Fiche 2: Aanpassing Verordening 1071 toegang tot het beroep en Verordening 1072 toegang tot de markt Fiche 2: Aanpassing Verordening 1071 toegang tot het beroep en Verordening 1072 toegang tot de markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Aanpassing Verordening 1071/2009 (toegang tot het beroep van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

Europees Economisch en Sociaal Comité ADVIES

Europees Economisch en Sociaal Comité ADVIES Europees Economisch en Sociaal Comité ECO/360 Belastingheffing - Richtlijn moedermaatschappij / dochteronderneming Brussel, 25 maart 2014 ADVIES van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.1.2004 COM(2004) 53 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Italië wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt

Nadere informatie

PRESENTATIE OVER ARBEIDSTIJDEN VOOR MOBIEL PERSONEEL IN DE COMISSIE WERK- GELEGENHEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT MINI HEARING, 1 DECEMBER 2009

PRESENTATIE OVER ARBEIDSTIJDEN VOOR MOBIEL PERSONEEL IN DE COMISSIE WERK- GELEGENHEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT MINI HEARING, 1 DECEMBER 2009 PRESENTATIE OVER ARBEIDSTIJDEN VOOR MOBIEL PERSONEEL IN DE COMISSIE WERK- GELEGENHEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT MINI HEARING, 1 DECEMBER 2009 Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de Nederlandse organisatie

Nadere informatie

INDIRECTE BELASTINGEN

INDIRECTE BELASTINGEN INDIRECTE BELASTINGEN Tot de indirecte betalingen behoren de belasting op de toegevoegde waarde en accijnzen op alcohol, tabak en energie. In tegenstelling tot de belasting op de toegevoegde waarde zijn

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo II

Eindexamen economie vwo II Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0152 (COD) 9611/16 ADD 2 REV 1 (bg,cs,da,el,es,et,fi,ga,hr,hu,it, lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) MI 396 TELECOM

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting)

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Inleiding De Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 1995 was een mijlpaal in de geschiedenis van de dataprotectie,

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... Concurrentie Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. Concurrentie leidt in goed werkende markten tot

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0371 (CNS) 14822/16 ADD 2 FISC 209 ECOFIN 1113 IA 128 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 1 december 2016 aan:

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje

ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje ABC-transacties binnen de interne markt: geen koud kunstje mr. I.M. Duinker; mr. P. de Kock 1 Met ingang van 1 januari 2012 zijn in de Wet op de omzetbelasting 1968 wijzigingen aangebracht in het kader

Nadere informatie

Position Paper. Vereenvoudiging van grensoverschrijdende btw-regels van grote toegevoegde waarde voor winkeliers

Position Paper. Vereenvoudiging van grensoverschrijdende btw-regels van grote toegevoegde waarde voor winkeliers Position Paper Vereenvoudiging van grensoverschrijdende btw-regels van grote toegevoegde waarde voor winkeliers KERNBOODSCHAPPEN In een digitale interne markt waarin steeds meer handel over de grens plaatsvindt

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 688 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 VOORSTEL van: ingekomen: 6 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval door Mr M.J. van Dam Inleiding: 1 EVOA (Verordening EG) 1. EVOA (Verordening EG). rechtstreekse werking, maar: - de EVOA laat veel over aan nationale

Nadere informatie

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2016/0403(COD) 11.9.2017 ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2009/0009(CNS) 11.1.2010 ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-25. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Ontwerpadvies Jutta Steinruck (PE514.874v01-00)

AMENDEMENTEN 1-25. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Ontwerpadvies Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 11.10.2013 2013/2043(INI) AMENDEMENTEN 1-25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2009 (OR. en) 11738/09 SOC 424 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.12.2009 COM(2009)668 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Litouwen wordt gemachtigd een maatregel te blijven

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000

Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Den Haag, Mei 2006 Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 1 Actie 1

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085)

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) MEMO/11/640 Brussel, 28 september 2011 Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) 1. Algemene achtergrondinformatie Waarom

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Titel Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base

Titel Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base Fiche 4: Richtlijn gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) 1) Algemene gegevens Titel Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1745 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie