Tijo Collot d'escury, Robin Alma. Zorg: een groot goed. Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijo Collot d'escury, Robin Alma. Zorg: een groot goed. Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig?"

Transcriptie

1 Tijo Collot d'escury, Robin Alma Studie Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig?

2 Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim medewerkers in 42 kantoren, verspreid over 30 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategie adviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 70 medewerkers actief in de Nederlandse markt. Zie ook

3 Tijo Collot d'escury, Robin Alma Studie Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig?

4 2 Studie Inhoudsopgave Samenvatting 3 Introductie 6 De zorgstudie gaat over kwaliteit in de zorg Hoofdstuk 1 7 In een grote en groeiende zorgsector wordt kwaliteit verschillend ervaren Hoofdstuk 2 15 Kwaliteit is een breed begrip en behoeft definitie vanuit de klant en diens beleving Hoofdstuk 3 24 Inzichten uit andere sectoren kunnen het denken over kwaliteit in de zorg verrijken Hoofdstuk 4 30 Tien ontwerpparameters garanderen, optimaliseren en innoveren kwaliteit in de zorg Hoofdstuk 5 37 Het bestaande zorgsysteem garandeert vrijwel overal een minimum, optimaliseert wel op kosten maar weinig op kwaliteit en beperkt innovatie onnodig Hoofdstuk 6 58 Om kwaliteit in de zorg verder te verbeteren moeten aanbieders, distributeurs en verzekeraars verschil durven maken Disclaimer: De auteurs van dit stuk hebben alleen publieke data voor analyses gebruikt en zijn niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van deze data. Roland Berger accepteert geen enkele verantwoordelijkheid van directe of indirecte gevolgen van deze publicatie.

5 3 Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? Samenvatting Aanleiding De medische kwaliteit van de Nederlandse zorg is hoog. Verbeteringen zijn mogelijk in het inzichtelijk maken van kwaliteit en de klantervaring Internationale vergelijkingen laten zien dat de Nederlandse zorg van hoge kwaliteit is. Tegelijkertijd is er, zeker in de ogen van klanten, nog ruimte voor verdere verbetering. Hiernaast zijn er duidelijke kwaliteitsverschillen tussen individuele zorgaanbieders. Meer inzicht in kwaliteitsverschillen is niet alleen een wens van de sector en de overheid, maar ook van klanten. Klanten willen namelijk steeds vaker zelf hun zorgaanbieder kiezen op basis van hun eigen kwaliteitsvoorkeuren. Veel bestaande indicatoren richten zich op de medisch-inhoudelijke kwaliteit van een behandeling. Echter, de klantervaring zoals bejegening, informatievoorziening en sfeer doet er voor de klant evenzeer toe als de medische kwaliteit. Ontwerpparameters Een optimaal zorgsysteem garandeert een minimum kwaliteitsniveau, biedt prikkels voor optimalisatie van kwaliteit en stimuleert innovatie Een ideaal zorgsysteem voldoet aan drie doelstellingen: 1) het garanderen van een minimum kwaliteitsniveau, 2) het bieden van prikkels om kwaliteit te optimaliseren en 3) het bieden van ruimte om te innoveren. Om te be - palen of de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig is, zijn voor elk van deze doelstellingen ontwerpparameters gedefinieerd. Een gegarandeerd minimumniveau zorgt dat een klant altijd verzekerd is van goede en veilige zorg. Dit minimumniveau betreft de medisch inhoudelijke kwaliteit: voor een klant is het immers complex om te beoordelen of een zorgaanbieder aan minimumstandaarden voldoet. Het systeem voldoet aan deze doelstelling wanneer er een onafhankelijke instelling is die een norm kan vaststellen, opleggen, meten en handhaven. Klanten verschillen in hun voorkeuren als het gaat om kwaliteit zeker op het gebied van ervaringskwaliteit. Daarom is het van belang dat het zorgsysteem prikkels bevat voor zorgaanbieders om hun prijs-kwaliteitverhouding optimaal te laten aansluiten bij de wensen van hun (specifieke groepen) klanten. Deze prikkels zijn aanwezig wanneer zorgaanbieders mogelijkheden hebben om te differentiëren, de verschillen tussen aanbieders transparant zijn, de klant voordeel ervaart van het maken van een keuze voor een specifieke aanbieder en deze klantkeuzes effect hebben op de zorgaanbieder.

6 4 Studie De derde doelstelling van het zorgsysteem is het mogelijk maken van inno vatie. Innovatie leidt niet alleen tot grote kwaliteitsverbeteringen, maar ook tot kostenbesparingen. Zorgaanbieders hebben ruimte nodig om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en in te voeren en moeten niet op onnodige barrières stuiten. Inno vatie is vaak risicovol en vraagt om investeringen. Om innovatie te stimuleren is het daarom nodig dat het rendement bij succesvolle innovaties in verhouding staat tot deze investering. Beoordeling Het Nederlandse zorgsysteem garandeert een minimumkwaliteit maar biedt nog te weinig prikkels voor optimalisatie van kwaliteit en innovatie In het Nederlandse zorgsysteem wordt de minimumkwaliteit gegarandeerd, met uitzondering van de kwaliteit van medicijndistributie Toezichthouder IGZ garandeert de minimumkwaliteit voor de ziekenhuis-, VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) en gehandicaptenzorg. Het CVZ doet hetzelfde voor zorgverzekeringen. Het CBG garandeert het minimum kwaliteitsniveau van medicijnen. Voor de distributie van medicijnen ontbreekt in Nederland echter een minimum kwaliteitsnorm. Hierdoor is er geen garantie dat het huidige kwaliteitsniveau in de toekomst behouden blijft. Het Nederlandse zorgsysteem biedt slechts beperkt prikkels voor het optimaliseren van de verhouding tussen kwaliteit en prijs Kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen zijn beperkt inzichtelijk voor klanten. Daardoor is het erg moeilijk om bewust te kiezen. Veel keuzemomenten ontstaan hierna pas nadat er al een voortraject in een ziekenhuis is geweest (bijvoorbeeld een diagnose) waardoor de voordelen van een eventuele overstap beperkt worden. Zorgaanbieders in de VVT en gehandicaptenzorg kunnen zich differentiëren en kwaliteitsverschillen zijn relatief goed inzichtelijk voor klanten (of hun familie). Echter, waar bij ziekenhuizen duidelijke mechanismen bestaan (vooral in het B-segment) om aanbieders te laten 'voelen' hoe succesvol ze zijn, is in VVT en gehandicaptenzorg dit effect zeer beperkt vanwege tegenstrijdige financiële prikkels, zoals productieplafonds en budgetgaranties. Dit beperkt het optimaliseren van kwaliteit. In de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) ontbreken aan zowel de vraag- als de aanbodkant prikkels voor het stimuleren van een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Verschillen in kwaliteit zijn niet zichtbaar voor de klant en de huidige financieringssystematiek biedt instellingen beperkte prikkels om kwaliteit te verbeteren en zo meer klanten aan te trekken. In de farmacie en de zorgverzekeringsmarkt zijn alle voorwaarden voor het optimaliseren van de prijs-kwaliteitverhouding aanwezig. Toch vindt er (nog) weinig differentiatie plaats door de aanbieders: hoewel het zorgsysteem voldoet aan de ontwerpparameters, moeten deze markten nog in beweging komen.

7 5 Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? Onnodige barrières en beperkte aantrekkelijkheid om te investeren, remmen innovatie in de zorg Innovatie is in de zorg aan strenge regels onderworpen. De bestaande langdurige procedure voor toelating en vergoeding van nieuwe zorgproducten zet een rem op innovatie. Daarnaast blijven investeringen in innovatie achter: zorginstellingen kunnen niet alleen weinig risico dragen, maar ook moeilijk investeerders aantrekken. Aanbeveling Om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren, moeten aanbieders, distributeurs en verzekeraars verschil durven maken Ziekenhuizen moeten bepalen waar ze goed in willen zijn en zich vervolgens daarmee durven onderscheiden. Ziekenhuizen hebben alle ruimte om te differentiëren en doen dat ook in toenemende mate. Transparantie over kwaliteitsverschillen is nog beperkt. Ziekenhuizen zullen dus actiever klanten moeten benaderen om hun gemaakte keuzes duidelijk te communiceren. VVT en gehandicaptenzorg moeten durven treden buiten bestaande administratieve en financieringsstructuren. Hiermee kan reeds in de transitieperiode ingesprongen worden op wensen van de klant en is de zorgaanbieder goed gepositioneerd wanneer prestatiebekostiging wordt doorgevoerd. Voor GGZ-instellingen is het nodig eerst hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze basis moet eerst op orde zijn, om later strategische keuzes te kunnen maken over kwaliteitsverbetering en investeringen in speerpunten. Veel innovaties met sterke kwaliteitsverbeteringen liggen op het snijvlak van verschillende zorgsectoren. Omdat opbrengsten vaak niet terechtkomen bij de partij die investeert, wordt dit type innovatie geremd. Vanuit een strategische samenwerking kunnen keteninnovaties worden geïntroduceerd en kunnen partijen gezamenlijk de kwaliteit van zorg vergroten. Farmaceutische groothandels en apotheken kunnen de kwaliteit van de farmaceutische zorg verhogen door te differentiëren: alle ontwerpparameters voor optimalisatie en innovatie zijn aanwezig. De aanbieders zullen in beweging moeten komen, zodat klanten ook echt wat te kiezen hebben op het gebied van kwaliteit. Zorgverzekeraars moeten inspelen op de verschillende wensen van klanten op het gebied van prijs en kwaliteit zowel medisch-inhoudelijke als ervaringskwaliteit (service, keuzevrijheid, etc.). Dit betekent een duidelijke boodschap naar de klant over de positionering, maar ook het daarbij laten aansluiten van de ingekochte zorg.

8 6 Studie Introductie De zorgstudie gaat over kwaliteit in de zorg Gezondheid is een groot goed. In 2009 gaven wij aan zorg al bijna net zo veel uit als aan wonen, de komende jaren wordt het definitief onze grootste consumptieve besteding. We geven er veel en steeds meer aan uit en wij verwachten er dan ook veel en steeds meer van. Behalve betaalbaar en toegankelijk, moet de zorg bovenal goed zijn dat wil zeggen van hoge kwaliteit. Hoe staat het met die kwaliteit? Waaruit bestaat zij? Kunnen wij de kwaliteit nog verbeteren? En hoe? Deze studie gaat over kwaliteit in de zorg. Het is de zevende zorgstudie van Roland Berger Strategy Consultants. Voor deze studie maken wij onder meer gebruik van de unieke database van Roland Berger met tien jaar gegevens uit de jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen ( ) en prestatie-indicatoren van de Inspectie Gezondheidszorg over de periode Anders dan voorgaande jaren beperken wij ons ditmaal niet tot ziekenhuizen. In deze zorgstudie nemen wij ook de farmaceutische industrie, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ en zorgverzekeringen mee in ons onderzoek. Hoofdstuk 1 introduceert het onderwerp van kwaliteit in de zorg. Het gaat in op omvang en ontwikkeling van de zorg en zijn sectoren, op kwaliteit in een internationale vergelijking en op de beleving daarvan binnen Nederland. In het tweede hoofdstuk definiëren we kwaliteit vanuit het perspectief van de klant. Er worden steeds meer pogingen ondernomen kwaliteit in de zorg inzichtelijk te maken en de zorgconsument blijkt steeds nadrukkelijker op zoek te zijn naar informatie. Wij geven een aanzet tot een breder kwaliteitsbegrip waarin de klant centraal staat. Hoofdstuk 3 verkent drie mechanismen voor kwaliteitsbevordering die worden gehanteerd in andere sectoren: maatstafconcurrentie in de energiesector, concurrentie op prijs en kwaliteit in de automotive sector en risico-rendementsverhoudingen als drijvers van innovatie in de krantensector. De voorbeelden worden in hoofdstuk 4 vertaald naar tien ontwerpparameters om kwaliteit in de zorg te garanderen, optimaliseren en innovatie te stimuleren. Hoofdstuk 5 legt de verschillende sectoren in de zorg langs de lat en analyseert in hoeverre de ontwerpparameters zijn ingevuld. Wij doen enkele aanbevelingen om waar nodig betere voorwaarden te scheppen. In hoofdstuk 6, tenslotte, komen wij voor de verschillende spelers in de zorg tot een kwaliteitsagenda voor de komende tijd. Wij hopen met deze studie een bijdrage te leveren aan een constructieve discussie over kwaliteit in de zorg. Niet om elkaar de maat te nemen, maar om samen de grenzen te verkennen, op te zoeken en te verleggen. Want de zorg is en blijft, voor onze samenleving, onze economie en ieder van ons persoonlijk ons grootste goed.

9 7 Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? Hoofdstuk 1 In een grote en groeiende zorgsector wordt kwaliteit verschillend ervaren In een welvarende maatschappij waarin mensen steeds langer leven heeft de gezondheidszorg hoge prioriteit. Nederlanders geven veel en elk jaar meer uit aan de zorg. De vraag neemt almaar toe, maar niet alleen het volume stijgt ook de prijs. Tot voor kort concentreerde de discussie zich op het behoud van betaalbaarheid en toegankelijkheid: het wegwerken van wachtlijsten, kostenbeheersing bij ziekenhuizen, korting van specialistensalarissen, enz. De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor kwaliteit en hoe dat inzichtelijk te maken. Die vraag is verre van triviaal, want hoewel er op het eerste gezicht weinig reden lijkt tot zorg (Nederland scoort internationaal uitstekend), blijken er toch grote verschillen in perceptie. Reden genoeg voor Roland Berger om de zorgstudie 2010 te wijden aan het thema van kwaliteit in de zorg. 1.1 De zorg is groot en groeit snel Men zegt wel dat gezondheid je grootste goed is. De cijfers bevestigen dat. Buiten wonen is er geen post waaraan wij meer uitgeven. De zorg was in 2009 goed voor ruim een vijfde van wat huishoudens en overheid uitgaven aan individuele consumptie. 1) Meer dan aan eten en drinken, vervoer, kleding, onderwijs en ontspanning. Alles bij elkaar bijna EUR 72 miljard. We gaven in 2009 nog net meer uit aan wonen, maar als de groei zich voortzet is de zorg nog dit jaar officieel de grootste uitgavenpost. 1) Het Nederlands bruto binnenlands product bedroeg volgens de nationale rekeningen van het CBS in 2009 EUR 576 miljard. Daarvan ging EUR 147 miljard op aan investeringen en niet-consumptieve uitgaven. De totale consumptie van huishoudens en overheid kwam daarmee op EUR 429 miljard: EUR 70 miljard voor collectieve consumptie zoals infrastructuur, defensie en veiligheid en openbaar bestuur en EUR 359 miljard aan individuele consumptie door huishoudens (EUR 263 miljard) of namens hen door de overheid (EUR 96 miljard). Tot de individuele consumptie die via de overheid loopt horen uitgaven die mensen als individu consumeren zoals onderwijs en het grootste deel van de zorg maar via collectieve wijze worden gefinancierd. Tot individuele consumptie behoren alle uitgaven voor consumptie die mensen direct zelf betalen bijvoorbeeld de eigen uitgaven aan medicijnen in het geval van zorg.

10 8 Studie De zorg groeit al sinds 2001 sneller dan het bruto binnenlands product. In 2008 was het verschil in groei sinds 1999 opgelopen tot ongeveer 15%. Maar waar na 2008, als gevolg van de financiële crisis, het Nederlandse BBP kromp, groeide de zorg gestaag door. Daardoor is het "gat" nu al opgelopen tot 22%. Ook als de economie weer aantrekt, en zelfs wanneer groeipercentages van voor de crisis worden gehaald, wordt het gat waarschijnlijk nog jarenlang alleen maar groter.

11 9 Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? Elke sector binnen de zorg groeide het afgelopen decennium met tussen de 5 en 10% per jaar. De groei was het sterkst bij de ziekenhuizen (ook de grootste sector in de zorg), de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg met respectievelijk 7,2%, 7,6% en 8,3%. Voor het BBP zijn dat "Chinese" percentages. Een meer beheerste groei, zoals in farmaceutica (5,4%), ligt nog altijd ver boven wat de Nederlandse economie kon en wellicht nog lang kan presteren. Het economisch belang van de zorgsector wordt er niet minder om. De zorg is niet alleen onze grootste uitgaaf, zij is ook één van onze grootste werkgevers. In de gezondheids- en welzijnszorg werkten in 2009 meer dan een miljoen Nederlanders, bijna 16% van de totale arbeidspopulatie. Ook dit aandeel groeit. Het aantal mensen dat werkt in de zorg stijgt met 3,1% meer dan het totale aantal werkenden in Nederland. Dat zal niet snel anders worden. Integendeel. Volgens een demografische toekomstverkenning van het RIVM zullen door de vergrijzing in 2030 maar liefst meer arbeidsjaren nodig zijn. 2) Bij de huidige deeltijdfactor betekent dat ongeveer banen erbij. En dat terwijl volgens dezelfde studie de beroepsbevolking tussen nu en 2030 met zeker een half miljoen personen krimpt. Dit is op lange termijn geen houdbare situatie en betekent dat productiviteitsverbeteringen noodzakelijk zijn. 2) RIVM (2010): Van gezond naar beter.

12 10 Studie 1.2 Niet alleen het volume stijgt, maar ook de prijs De vergrijzing die door het RIVM wordt gevreesd, heeft nu nog een beperkt effect op de stijging van de zorguitgaven. In 2009 verklaarde het slechts 0,8% van de totale omzetgroei van 7,3% bij Nederlandse ziekenhuizen. Ook de bevolkingsgroei speelde slechts een zeer bescheiden rol. Belangrijker dan deze externe factoren is de intrinsieke volumegroei, de toename van zorg per persoon. In ziekenhuizen neemt bijvoorbeeld het aantal dagbehandelingen veel sterker toe dan het aantal mensen dat een ziekenhuis voor de eerste keer bezoekt. En deze stijging gaat niet ten koste van het aantal opnames.

13 11 Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? De zorg groeit echter niet alleen omdat meer mensen meer zorg willen. Zij wordt ook duurder omdat er meer (complexe) aandoeningen kunnen worden behandeld. Volumestijgingen verklaren slechts ongeveer de helft van de omzetgroei bij ziekenhuizen. De rest is prijs. Sinds 2000 is de gemiddelde "cost-to-serve" (de kosten per gewogen patiënteenheid) van de Nederlandse ziekenhuizen met gemiddeld 3,4% per jaar gestegen. Ter vergelijking: de gemiddelde inflatie tussen 2000 en 2009 was 2,2%. Dat betekent in ieder geval dat patiënten meer zijn gaan betalen. Maar zijn ziekenhuizen ook meer gaan bieden? 1.3 De Nederlandse zorg is internationaal van topkwaliteit, maar niet iedereen ervaart dat zo Van een sector die voor hen zo belangrijk is en waaraan zij zoveel uitgeven, mogen Nederlanders die zorg zoeken of ontvangen kwaliteit verwachten. Die krijgen ze ook. De kwaliteit van de Nederlandse zorg scoort goed in internationale vergelijkingen, vooral medisch-inhoudelijk. De European Health Consumer index zet het Nederlandse zorgstelsel in 2009 op de eerste plaats van zeven onderzochte West-Europese landen. Deze index wordt samengesteld uit gewogen scores op indicatoren in zes categorieën die variëren van medische kwaliteit (zoals de uitkomst van een behandeling) tot ICT (bijvoorbeeld e-healthtoepassingen) en de kwaliteit van het proces. Op een indicator als wachttijd en service scoort Nederland beduidend minder.

14 12 Studie Ook in de internationale vergelijking van het Commonwealth Fund onder zeven Westerse landen komt het Nederlandse zorgstelsel als eerste uit de bus. Dit onderzoek weegt de scores op vier onderdelen. Het baseert de scores op indicatoren van onder meer OECD en WHO en eigen, grootschalige enquêtes in de verschillende landen. Nederland scoort goed op veiligheid, coördinatie en effectiviteit, maar minder op patiëntgerichtheid.

15 13 Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? Hiernaast blijkt uit verschillende indicatoren dat de medische kwaliteit van de Nederlandse zorg de afgelopen jaren is verbeterd. Zo zijn bijvoorbeeld het percentage doorligwonden in ziekenhuizen en de ziekenhuissterfte van acute myocardinale infarcten ('hartaanvallen') de afgelopen jaren sterk gedaald, evenals het percentage mensen met ondervoeding in de verplegings-, verzorgings- en thuiszorg. Echter, aan de ontvangende kant slaat niet iedereen de kwaliteit van de Nederlandse zorg even hoog aan. In 2006 vroeg het Sociaal-Cultureel Planbureau ruim 2500 Nederlanders naar hun oordeel over de prestaties van verschillende sectoren. Naast een algemeen oordeel werd de deelnemers ook gevraagd naar hun mening over verschillende aspecten van kwaliteit, zoals hygiëne, apparatuur, wachttijd, deskundigheid en vriendelijkheid. Hieruit kwam naar voren dat de kwaliteit van de zorg in de ogen van de consument nog een stuk beter kan. Vooral verpleeg- en verzorgingshuizen presteerden in de ogen van de Nederlander niet goed (ruim meer dan de helft vond de prestaties van deze sector matig tot slecht).

16 14 Studie De ondervraagden in het SCP-onderzoek staan niet alleen in hun kritiek. Recent moesten twee thuiszorginstellingen hun deuren sluiten omdat zij niet voldeden aan de geldende kwaliteitsnorm. Een onderzoek uit 2007 onthulde dat ieder jaar ongeveer patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis schade oplopen die voorkomen had kunnen worden. 3) In 2008 was bijna een kwart van de patiënten in de langdurige zorg (met uitzondering van de gehandicaptenzorg, die niet gemeten is) ondervoed, met alle gezondheidsrisico's vandien. 4) Tussen 2005 en 2007 kwamen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 59 meldingen binnen over incidenten bij het baden en douchen van verzorgden, waaronder veertien met een dodelijke afloop. 5) Ook internationaal is het beeld genuanceerder dan de ranglijsten wellicht doen vermoeden. Zo overlijden in Nederland relatief veel mensen binnen 30 dagen na ziekenhuisopname, zijn de overlevingscijfers na vijf jaar bij kanker relatief laag en is de zuigelingensterfte relatief hoog. 6) Hiernaast gaat het bij internationale vergelijkingen altijd om relatieve prestaties terwijl het klanten altijd gaat om absolute prestaties. Het lijkt redelijk te stellen dat de Nederlandse zorg over het geheel van hoge kwaliteit is, maar daarbinnen bestaan grote verschillen en verschillen van inzicht. De sector is terecht blij met de internationale erkenning, maar voor de patiënt is vooral de eigen, individuele ervaring relevant. 3) Wagner, C. en M.C. De Bruijne (2007): Onbedoelde schade in Nederlandse Ziekenhuizen. Publiekssamenvatting, EMGO Instituut en Nivel. 4) RIVM (2010): Zorgbalans ) Algemene Rekenkamer ( ): Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen. 6) Idem.

17 15 Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? Hoofdstuk 2 Kwaliteit is een breed begrip en behoeft definitie vanuit de klant en diens beleving Een goed begrip van kwaliteit is niet alleen belangrijk voor de patiënt die zorg geniet, maar ook voor het functioneren van het zorgstelsel als geheel. Slechts wanneer duidelijk is wat kwaliteit is en waar die is te krijgen, kunnen patiënten en verzekeraars kiezen. Alle betrokkenen lijken het erover eens dat kwaliteit veel betekent, maar niet over wat kwaliteit precies betekent. Aan initiatieven geen gebrek. Veel partijen proberen op uiteenlopende wijzen kwaliteit in de zorg inzichtelijk te maken. Toch lijkt de zorgconsument daarmee nog niet (voldoende) geholpen. Bestaande indicatoren denken daarvoor nog teveel vanuit de zorg en te weinig vanuit de klant en diens beleving. In dit hoofdstuk doen wij een voorzet voor een bredere definitie van kwaliteit in de zorg waarin het perspectief van de klant centraal staat. 2.1 Velen proberen kwaliteit inzichtelijk te maken Er zijn veel initiatieven om de kwaliteit van zorginstellingen voor de klant zichtbaar te maken. Zo ontwikkelen het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) en de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) kwaliteitsnormen en geven keurmerken aan instellingen die aan die normen voldoen. 7) NIAZ geeft een accreditatie voor vier jaar aan instellingen die hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op reproduceerbare wijze een goed kwaliteitsniveau halen. Na deze periode vindt herkeuring plaats. Het HKZ toetst het kwaliteits-systeem. Een instelling met een HKZ-keurmerk is daardoor ook gecertificeerd volgens ISO ) Zie respectievelijk en

18 16 Studie Verschillende beroeps- en brancheorganisaties hebben hun eigen keurmerken ontwikkeld voor zorgdiensten en -producten. De vereniging Kind en Zieken huis kent bijvoorbeeld "smileys" toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders. De stichting Perspekt verleent het "bronzen keurmerk in de zorg" aan verpleegen verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen die voldoen aan eisen in zorg, welzijn en veiligheid. Het keurmerk werd in 2004 ontwikkeld door Zilveren Kruis Achmea, CZ, LOC en de stichting Cliënt en Kwaliteit. 8) Deelname aan dit soort programma's is doorgaans vrijwillig en op verzoek van de instelling zelf. Het aantal certificaten en accreditaties is de laatste jaren toegenomen, vooral omdat zorgverzekeraars het certificeren van kwaliteitssystemen verplicht zijn gaan stellen in hun contracten met zorgaanbieders. 9) Naast deze keurmerken zijn ook patiëntenverenigingen en derden ingesprongen op de behoefte van zorgafnemers om inzicht te hebben in de (relatieve) kwaliteit van zorginstellingen. In september 2008 heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) de website hoorwijzer.nl gelanceerd. Op deze site kunnen bezoekers audiciens en hoortoestellen vergelijken. Hun ervaringen zijn de basis voor een kwaliteitsoordeel, uitgedrukt in sterren (van nul tot vijf). Ook kan de bezoeker zien of een audicien het STAR-keurmerk heeft. De site geeft daarnaast nuttige informatie over bijvoorbeeld hoortesten, specialisten en verschillende soorten hoorhulpmiddelen. De belangstelling is groot. 8) Zie 9) Algemene Rekenkamer ( ): Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen.

19 17 Zorg: een groot goed Zijn de voorwaarden voor kwalitatief hoogwaardige zorg in Nederland aanwezig? De teller staat inmiddels op ruim unieke bezoekers en vooral het "zoek en kies"-gedeelte is populair. Een ander voorbeeld is hartenvaatgroep.nl van de samenwerkende organisaties van en voor hart- en vaatpatiënten. De patiënt krijgt hierop informatie of het ziekenhuis het vaatkeurmerk mag voeren en kan hiernaast drie ziekenhuizen tegelijk met elkaar vergelijken op zo'n vijftien criteria, zoals ervaring en specialisatie van chirurg en radioloog en de mogelijkheden voor aanvullende zorg. Voor een groot aantal aandoeningen is er geen belangenorganisatie of biedt deze geen informatie over kwaliteit. Voor deze ziekten is een klant aangewezen op algemene websites. Die zijn er steeds meer en zij worden steeds beter. Kiesbeter.nl is op dit moment waarschijnlijk de bekendste. De site biedt informatie over ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, GGZ, apotheken en zorgverzekeringen. De klant kan instellingen zoeken op nabijheid en vergelijken op zorgaanbod en kwaliteit. Een recente ontwikkeling is zorgkaartnederland.nl, een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en mediabureau Bohn Stafleu van Loghum (BSL). Op deze site worden recensies en rapportcijfers van zorgverleners en zorg-instellingen gepubliceerd. Klanten delen hun ervaringen en mening over de zorg die zij hebben ontvangen en anderen gebruiken die informatie om een bewustere keuze te maken. Helaas spelen dit soort sites nog weinig in op specifieke situaties en behoeften. Het gevolg is een overvloed aan indicatoren en zeer gedetailleerde informatie. De informatie is bovendien vaak verouderd en voor veel instellingen niet volledig. Gebruikers kunnen meestal slechts op een paar criteria tegelijk vergelijken, geen weging geven aan factoren en niet zoeken op de best presterende instellingen op specifieke (combinaties van) factoren. De klant ziet daarom nu nog vaak door de bomen het bos niet meer en heeft grote problemen de informatie (juist) te interpreteren. 10) De kwaliteit en functionaliteit van deze en andere hier niet bij name genoemde sites nemen echter snel toe. 2.2 De zorgconsument wil kiezen op kwaliteit, maar kan dat nog niet De pogingen om kwaliteit in de zorg inzichtelijk te maken zijn er niet voor niets. De patiënt stelt zich, mede als gevolg van de geleidelijke introductie van marktwerking in de zorg, steeds meer op als een consument die wil kunnen kiezen voor wat voor hem of haar belangrijk is. Daartoe maakt hij niet alleen gebruik van publieke informatie uit folders of websites, certificering, keurmerken, indicatoren en de mening van belangenverenigingen of anderen. 10) Damman, O.C., M. Hendriks, D. Delnoij en P. Groenewegen (2009): How do healthcare consumers process and evaluate comparative healthcare information. A qualitative study using cognitive interviews. BMC Public Health, 2009; 9: 423.

20 18 Studie Volgens consumentenonderzoek speelt bij 66% van de ondervraagden de huisarts een (zeer) belangrijke rol in de keuze voor een zorgverlener of -instelling. 11) Uit een enquête onder huisartsen blijkt echter dat 40% van hen zorgaanbieders niet vergelijkt alvorens een patiënt door te verwijzen. Zij verwijzen vooral binnen de regio of hun eigen lokale netwerk en baseren zich op eerdere ervaringen van hun patiënten met zorgaanbieders. 12) Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat ongeveer een derde van alle bezoekers van een specialist of ziekenhuis vooraf informatie zoekt. Bij de keuze voor een verzorgingshuis is dat zelfs meer dan de helft. De informatie die men zoekt verschilt echter. Bezoekers van een specialist willen vooral weten hoe goed hij of zij is en hoe snel zij geholpen kunnen worden. Bij de keuze voor een ziekenhuis kijkt men naar aanbod en kwaliteit. Voor klanten van een verzorgingshuis zijn sfeer en service belangrijk. Onderzoek van PricewaterhouseCoopers laat zien dat oudere zorgconsumenten heel andere elementen van kwaliteit belangrijk vinden dan jongeren. 13) Wellicht niet verrassend, maar informatie is nu nog nauwelijks gedifferentieerd naar type zorg of doelgroep. 11) Independer en Porter Novelli (2008): Onderzoek ziekenhuiskeuze. 12) Nederlandse Zorgautoriteit (2007): Visiedocument Richting geven aan keuzes. 13) PricewaterhouseCoopers (2010): De patiënt aan zet.

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl De zorg en uw portemonnee Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl 12,5 jaar Transparantie Vanaf 2005 ZorgKiezer.nl, nu grootste onafhankelijke zorgsite van Nederland Trends

Nadere informatie

Jan Houkes: Branche-vervaging wellness/care/cure. Ontwikkelingen in de zorg. Jan Houkes CEO - Omale. Het zorgproces van de toekomst; een verkenning

Jan Houkes: Branche-vervaging wellness/care/cure. Ontwikkelingen in de zorg. Jan Houkes CEO - Omale. Het zorgproces van de toekomst; een verkenning Het zorgproces van de toekomst; een verkenning Belanghebbenden in het huidige zorgproces zijn: Jan Houkes CEO - Omale De overheid; De zorgverzekeraars; Zie FD: Traditionele zorgmarkt zit dicht. Hoe kan

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Gedragscode Objectief Vergelijken

Gedragscode Objectief Vergelijken Gedragscode Objectief Vergelijken Gedragscode Objectief Vergelijken Miljoenen keren per jaar zoeken mensen via een vergelijkingssite naar een zorgverzekering die bij hen past. Niet zo gek want vergelijkingssites

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Groei E-health met name te danken aan beeldbellen

Groei E-health met name te danken aan beeldbellen Groei E-health met name te danken aan beeldbellen Security en ICT niet of slecht geregeld In 40% van de zorginstellingen is een toenemend aantal personen te vinden dat beeldbellen toepast als onderdeel

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn keuzevrijheid niet! Verzekerden en verzekeraars over selectief contracteerbeleid

Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn keuzevrijheid niet! Verzekerden en verzekeraars over selectief contracteerbeleid Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Romy Bes, Anne Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Selectief contracteren? Prima, maar beperk mijn

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Wachttijden in de ziekenhuiszorg

Wachttijden in de ziekenhuiszorg Wachttijden in de ziekenhuiszorg Nederlandse Zorgautoriteit Fenneke Vegter, Guda Kay 16-12-2016 Project: Z8461 Onderzoek naar de houding van patiënten ten aanzien van de wachttijden in de ziekenhuiszorg,

Nadere informatie

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg?

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg? Autoriteit Consument & Markt (ACM) en ziekenhuiszorg Kaart 1 Kaart 2 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op mededinging zorg in het belang van consumenten. ACM houdt toezicht op zowel zorgaanbieders

Nadere informatie

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2014

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2014 Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2014 Scriptum communicatie over voeding Mary Stottelaar/Reina van Bruggen December 2014 Inleiding Nieuws voor diëtisten is een website met een digitale nieuwsbrief,

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2011 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk

Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Meten van patiënttevredenheid in de tandartspraktijk Josef Bruers Praktijkorganisatie Anno Nu 12 december 2015 Programma Waarom patiënttevredenheid meten? Veel gebruikt middel: de patiëntenenquête Meer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zorginkoop Hulpmiddelen

Ontwikkelingen Zorginkoop Hulpmiddelen Ontwikkelingen Zorginkoop Hulpmiddelen zorginkoopbeleid zorgverzekeraars Dion van Bommel manager zorginkoop hulpmiddelen CZ 18-03-15 De markt voor hulpmiddelen totaalkosten 1,4 miljard Top 10 totale kosten

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Dames en heren, Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg dat is de inzet van de overheid, de verzekeraars en de aanbieders.

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Integraal of Huisartsgeneeskundig?

Integraal of Huisartsgeneeskundig? Integraal of Huisartsgeneeskundig? Blik op zorg-ict vanuit vier verschillende kanten Bas Leerink 7 april 2017 Verantwoording Vanuit 4 verschillende rollen/gezichtspunten 4 ontwikkelingen die van invloed

Nadere informatie

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis

Kwaliteit en de zorgverzekeraar. Seminar Kwaliteit van Zorg. Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis Kwaliteit en de zorgverzekeraar Seminar Kwaliteit van Zorg Joris van Eijck, directeur Zorg Menzis 1 Missie zorgverzekeraars Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006 Kwalitatief goede, betaalbare en

Nadere informatie

HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard

HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard Aangenaam HECTAS is één van de meest toonaangevende schoonmaakorganisaties in Nederland. Vanuit 12 vestigingen en met meer dan 3000 medewerkers, bouwen we iedere

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Keuze zorg en vrijwilligers Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / maart 2014 Respons Respons: 77% 23% 77% ingevuld niet ingevuld Laurentius Cliëntenpanel:

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Willen we wel kiezen?

Willen we wel kiezen? Willen we wel kiezen? Hugo Keuzenkamp 30 november 2006 Agenda 1. Willen we wel een zorgverzekeraar kiezen? 2. Willen we onze zorgaanbieder kiezen? 3. Willen we dat de zorgverzekeraar de zorgaanbieder kiest?

Nadere informatie

Keurmerken in de zorgsector. De zorgsector kent o.a. de volgende keurmerken, certificaten, registraties en erkenningsregelingen.

Keurmerken in de zorgsector. De zorgsector kent o.a. de volgende keurmerken, certificaten, registraties en erkenningsregelingen. HKZ-keurmerk De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) stelt kwaliteitseisen op voor diverse deelgebieden van de sectoren zorg en welzijn (incl. kinderopvang). Deze worden in de vorm van certificatieschema's

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies. November 2014

Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies. November 2014 Toelichting sterscores op Vergelijk en Kies November 2014 Kwaliteit zichtbaar in vergelijk & Kies VGZ kiest voor kwaliteit van zorg voor haar klanten. We bieden goede zorg voor een scherpe prijs. Want

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Aldien Poll 10 december 2014 Jan van Es Instituut waarom Evolutie Zorgsysteem gezondheid proces Stervensbegeleidin g Antibiotica,

Nadere informatie

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012

NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 NMa Concentra,e en spreiding, wat vinden ze ervan? Studiedag DP 30 november 2012 Over de NMa De Nederlandse Mededingingsautoriteit, kortweg NMa, ziet erop toe dat bedrijven op de vrije markt met elkaar

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Transparantie in de zorg

Transparantie in de zorg Transparantie in de zorg Beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie Jozé Braspenning Inhoud Transparantie in de zorg: doel en mechanismen Inhoud kwaliteitsinformatie Huidige beschikbaarheid en

Nadere informatie

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A. Brabers & J. de Jong. Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar,

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Zorg voor innovatie! Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg

Zorg voor innovatie! Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg Zorg voor innovatie! Bijlage Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg Bijlage eindrapportage KPN juni 2006 Dit is een bijlage bij het rapport Zorg voor innovatie! Innovatie en ICT in de curatieve

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Olga Damman, Michelle Hendriks, Diana Delnoij Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar, NIVEL 2006) worden

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie