de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff."

Transcriptie

1 Hof: Amsterdam Exchanges Blue 7 DomJur Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 1388/99 KG Datum: Arrest in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tijd Beursmedia B.V., gevestigd te Amsterdam, appellanten, procureur: mr. A.P. Meijboom. tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff. 1. Het verloop van het geding in hoger beroep 1.1. Appellante sub 1. wordt Amsterdam Exchanges genoemd, appellante sub 2. Tijd Beursmedia en appellanten gezamenlijk worden aangeduid als AEX c.s.. Geïntimeerde wordt BLUE 7 genoemd Bij exploit van 11 november 1999 is AEX c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis van de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dat onder rolnummer KG 99/2553 VB is gewezen tussen enerzijds Amsterdam Exchanges als eiseres in conventie en verweerster in reconventie en Tijd Beursmedia als eiseres en anderzijds BLUE 7 als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie (en een andere gedaagde) en dat is uitgesproken op 4 november AEX c.s. heeft bij memorie, met producties, twaalf grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd en geconcludeerd, dat het hof het vonnis in conventie en in reconventie zal vernietigen en bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad: I. BLUE 7 ieder gebruik van de domeinnaam Beursplein5.nl, alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met de combinatie van het woord Beursplein en het cijfer 5 zal verbieden; II. III. IV. BLUE 7 zal bevelen binnen twee dagen na het in deze te wijzen arrest te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met Internetadres wordt geleid (rerouting) naar de website met het Internetadres ; BLUE 7 zal bevelen binnen vijftien dagen na het te dezen te wijzen arrest overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl aan Amsterdam Exchanges te bewerkstelligen, een en ander op grond van het reglement voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider van BLUE 7 ) zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een (mede door Amsterdam Exchanges ondertekend) verzoek daartoe, en BLUE 7 zal gelasten op eerste verzoek daartoe alle door de voornoemde Stichting verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van eventueel door voornoemde Stichting te maken kosten; BLUE 7 zal veroordelen van alle in het kader van de onder II en III genoemde bevelen te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending of ontvangst daarvan een afschrift aan de raadslieden van AEX c.s. te zenden;

2 V. BLUE 7 zal veroordelen om aan AEX c.s. ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van ƒ 1.000,-- per dag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat BLUE 7 in strijd met het sub I bedoelde verbod handelt en/of nalaat aan één of meer van de in de sub II tot en met IV bedoelde bevelen te voldoen; VI. BLUE 7 zal veroordelen in de kosten van beide instanties in conventie en reconventie aan de zijde van AEX c.s. gevallen Bij memorie van antwoord, met producties, heeft BLUE 7 de juistheid van de grieven bestreden, met conclusie tot bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van AEX c.s., uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van het geding in hoger beroep Partijen hebben vervolgens haar standpunten doen bepleiten ter terechtzitting van het hof van 14 juli 2000, AEX c.s. door mr. R.E. Weening, advocaat te Amsterdam, en BLUE 7 door haar procureur, beiden aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities. Vertegenwoordigers van partijen hebben bij die gelegenheid antwoord gegeven op vragen van het hof. Van de zijde van AEX c.s. zijn aanvullende producties in het geding gebracht Ten slotte hebben partijen de stukken van het geding in beide instanties aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest. De inhoud van deze stukken geldt als hier ingevoegd. 2. Grieven Voor de inhoud van de twaalf grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. 3. Feiten De president heeft in rechtsoverweging 1. van het vonnis onder a. tot en met i. een aantal feiten als tussen partijen vaststaand aangemerkt. Tegen die vaststelling richten de grieven zich niet, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 4. Waar het in dit geding om gaat 4.1. Het hof neemt, mede op grond van hetgeen in hoger beroep is gesteld en niet of niet voldoende gemotiveerd is bestreden, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bescheiden, de volgende feiten tot uitgangspunt. a. Amsterdam Exchanges is de centrale beursorganisatie in Nederland en is (onder meer) gevestigd aan het Beursplein 5 te Amsterdam. Onder Amsterdam Exchanges vallen onder meer de aandelenmarkt, de obligatiemarkt, de optiemarkt, de financiële futuresmarkt en de agrarische termijnmarkt. Amsterdam Exchanges draagt onder meer zorg voor de notering en verhandeling van beursgenoteerde aandelen, obligaties, opties en futures en verschaft daarover onder andere koersinformatie aan het publiek. b. In 1987 heeft Amsterdam Exchanges het merk BEURSPLEIN 5 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klassen 36 (verzekeringen en financiën; diensten op het gebied van de organisatie van de openbare kapitaalmarkt) en 16 (periodieken en andere drukwerken). c. Op 5 oktober 1999 heeft Amsterdam Exchanges het woordmerk BEURSPLEIN5.NL gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de

3 klassen 36 (Financiële en monetaire zaken, met name de diensten van een beurs ten behoeve van de handel in effecten en andere waarden; beursnoteringen; vaststelling, berekening en publicatie van aanwijzingen en informatie inzake effecten en andere waarden; het beschikbaar stellen van gegevens en informatie inzake beursgenoteerde fondsen en effecten ten behoeve van de handel hierin, ook via Internet, on-line of via andere (electronische) weg), klasse 38 (Telecommunicatie, waaronder het opslaan en overbrengen van informatie en gegevens langs electronische weg; het faciliteren van de handel in effecten en andere waarden via de computer, Internet, on-line en andere electronische weg en klasse 42 (Computerprogrammering, onder meer ten behoeve van een effectenbeurs alsmede de handel in effecten en andere waarden, ook via Internet, on-line of via andere electronische weg; verhuur van toegangstijd tot databases en computernetwerken). Dit woordmerk is door het Benelux- Merkenbureau toegelaten. d. Tijd Beursmedia is een vennootschap waarin Amsterdam Exchanges 25% van de aandelen houdt. Tijd Beursmedia is uitgeefster en geeft sinds 1996 onder licentie van Amsterdam Exchanges het financiële tijdschrift "Beursplein 5" uit. Dit tijdschrift werd reeds vanaf het eind van de jaren tachtig door (de rechtsvoorgangster van) Amsterdam Exchanges uitgegeven. In dit tijdschrift wordt algemene financiële en economische achtergrondinformatie gegeven en wordt nieuws en informatie over ontwikkelingen op de onder a. vermelde beurzen en over beleggingen verschaft. Het blad verschijnt thans in een wekelijkse oplage van circa exemplaren. e. Tijd Beursmedia heeft onlangs, met toestemming van Amsterdam Exchanges, een Internet-website ontwikkeld. Op die website wordt onder de naam Beursplein 5 financiële informatie over de onder a. genoemde beurzen aangeboden. Tijd Beursmedia wenst deze website toegankelijk te maken via het Internetadres Daartoe dient Tijd Beursmedia de domeinnaam beursplein5.nl te kunnen gebruiken. f. Tijd Beursmedia heeft getracht de domeinnaam beursplein5.nl te registreren bij de Stichting Internet domeinregistratie Nederland (hierna: de Stichting). Dit bleek niet mogelijk, omdat beursplein5.nl op 13 juli 1999 al bij de Stichting was geregistreerd door M.C. en binnen een domein een bepaalde domeinnaam om technische redenen slechts eenmaal wordt afgegeven. g. Tijd Beursmedia heeft M.C. gesommeerd de domeinnaam beursplein5.nl aan haar af te staan. M.C. heeft dit geweigerd. Op 6 oktober 1999 heeft M.C. de domeinnaam beursplein5.nl doen overschrijven op naam van BLUE 7. h. BLUE 7 is opgericht op 10 november In het handelsregister is als omschrijving van haar bedrijf opgenomen: "het ontwikkelen en produceren van internet sites". BLUE 7 is niet bereid om mee te werken aan overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl aan Amsterdam Exchanges. i. Tijd Beursmedia heeft haar website met ingang van 24 september 1999 toegankelijk gemaakt onder de domeinnaam beursplein-5.nl, waarbij zij ter onderscheiding in plaats van.5 (punt 5) heeft opgenomen -5 (streepje 5). j. Op 19 oktober 1999 heeft Amsterdam Exchanges conservatoir beslag gelegd op het recht dat BLUE 7 jegens de Stichting heeft om de

4 domeinnaam in het electronisch domeinregister op naam van BLUE 7 geregistreerd te houden AEX c.s. heeft, voorzover in hoger beroep van belang, in conventie gevorderd, kort gezegd, dat BLUE 7 op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt bevolen zich te onthouden van het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl en van iedere domeinnaam met een combinatie van het woord beursplein en het cijfer 5, alsmede tot overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl, met nevenvorderingen In reconventie heeft BLUE 7 gevorderd het door Amsterdam Exchanges gelegd conservatoir beslag op te heffen De president heeft in conventie de gevraagde voorzieningen geweigerd en in reconventie het gelegde conservatoir beslag opgeheven De grieven van AEX c.s. komen op tegen deze beslissingen van de president. Zij lenen zich voor gezamenlijke behandeling, waar zij beogen het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. 5. Beoordeling 5.1. AEX c.s. heeft aan haar vorderingen in de eerste plaats ten grondslag gelegd dat BLUE 7 heeft gehandeld in strijd met de aan Amsterdam Exchanges toekomende merkrechten. BLUE 7 heeft de vorderingen gemotiveerd bestreden en onder meer een beroep gedaan op de nietigheid van het merk BEURSPLEIN BLUE 7 heeft de stelling betrokken dat het merk BEURSPLEIN 5 elk onderscheidend vermogen mist. Zij heeft daartoe aangevoerd dat het publiek dit merk ziet als het adres waar Amsterdam Exchanges is gevestigd en niet als een onderscheidingsteken voor waren of diensten van Amsterdam Exchanges en dat een adres niet kan worden gemonopoliseerd. Zij heeft voorts betoogd dat het merk een louter beschrijvend karakter heeft, omdat het is samengesteld uit de woorden beurs en plein, die elk voor zich geen onderscheidend vermogen hebben en waarvan de combinatie, ook met het cijfer 5, niets extra s toevoegt, terwijl het publiek de titel van het tijdschrift Beursplein 5 uitsluitend opvat als beschrijving van de inhoud daarvan Vaststaat dat Amsterdam Exchanges in 1987 het merk BEURSPLEIN 5 heeft gedeponeerd voor onder meer financiën en diensten op het gebied van de organisatie van de openbare kapitaalmarkt (klasse 36) en voor periodieken en drukwerken (klasse 16). Vaststaat voorts dat dit merk onder meer wordt gebruikt en ook vóór 1987 al werd gebruikt als naam van het tijdschrift Beursplein 5, waarin financiële informatie, bijvoorbeeld op het gebied van beleggingen, wordt verstrekt In het navolgende zal worden onderzocht of AEX c.s. reeds met een beroep op het merk BEURSPLEIN 5 kan optreden tegen het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl door BLUE Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk BEURSPLEIN 5 is in de eerste plaats van belang na te gaan of dit merk bestaat uit tekens die in de handel uitsluitend kunnen dienen tot aanduiding van het adres van Amsterdam Exchanges AEX c.s. heeft gesteld dat al sinds geruime tijd het begrip Beursplein 5 door het grote publiek wordt vereenzelvigd met de Amsterdamse effectenbeurs, zoals Wallstreet wordt gebruikt ter aanduiding van de Amerikaanse effectenbeurs, waardoor de waren en diensten kunnen worden herkend als van Amsterdam

5 Exchanges afkomstig. Uit de door AEX c.s. in het geding gebrachte publicaties (productie 7 in hoger beroep) blijkt dat in financiële rubrieken in de media en in aan beleggingen gewijde publicaties het begrip Beursplein 5 regelmatig wordt gebezigd ter aanduiding van Amsterdam Exchanges als effectenbeurs of ter aanduiding van beleggingsactiviteiten of -resultaten op deze beurs. Ook het rapport van het marktonderzoekinstituut NIPO betreffende de bekendheid en betekenis van Beursplein 5 (productie 4 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep), dat inhoudt dat 55% van de 501 ondervraagden van Beursplein 5 heeft gehoord en dat van deze groep een meerderheid dit begrip associeert met de aandelen- of optiebeurs of met Amsterdam Exchanges, maakt - wat er zij van de betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode en daardoor van de exactheid van de cijfers (het is door BLUE 7 gemotiveerd betwist) - in ieder geval duidelijk dat de stelling van AEX c.s. niet op voorhand van alle grond is ontbloot. BLUE 7 heeft het voorkomen van vereenzelviging in het spraakgebruik van Beursplein 5 met Amsterdam Exchanges als effectenbeurs ook niet voldoende gemotiveerd weersproken. Het ligt daarom voor de hand dat, zoals AEX c.s. heeft gesteld, in ieder geval een niet onbelangrijk deel van het in beleggingen geïnteresseerde publiek het begrip Beursplein 5 tevens associeert met van Amsterdam Exchanges afkomstige of haar beurzen betreffende of aan haar beursactiviteiten gerelateerde financiële informatie. BLUE 7 heeft weliswaar, zoals vertegenwoordigers van BLUE 7 ter terechtzitting in hoger beroep hebben verklaard, de domeinnaam beursplein5.nl op haar naam geregistreerd, omdat in haar visie het begrip Beursplein 5 door het publiek in verband wordt gebracht met beleggingen en financiële informatie in het algemeen, maar daarmee heeft zij nog niet voldoende gemotiveerd duidelijk gemaakt dat deze associatie door het publiek niet tevens een verband met Amsterdam Exchanges impliceert. Tegen de geschetste achtergrond moet voorshands worden aangenomen dat tenminste een niet onbelangrijk deel van het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen het begrip Beursplein 5 niet opvat als uitsluitend een weergave van het adres van Amsterdam Exchanges Door de aannemelijke vereenzelviging van het begrip Beursplein 5 met Amsterdam Exchanges als effectenbeurs heeft dit teken het vermogen de onderneming te identificeren en is het gebruik van dit teken voor waren of diensten voldoende geschikt om de identiteit van waren of diensten als afkomstig van Amsterdam Exchanges te demonstreren Het merk is ook niet louter beschrijvend. Het overheersende woord beurs in BEURSPLEIN 5 betekent, blijkens de omschrijving die daarvan in Nederlandse woordenboeken wordt gegeven, de plaats waar (financiële) transacties worden verricht of de gelegenheid daartoe wordt geboden of duidt de op een beurs gedreven handel, de markt, aan. Het is geen woord dat op zichzelf de soort, hoedanigheid of kwaliteit van financiële informatieverstrekking tblue 7 peert. Het merk in zijn geheel bezien verwijst door het kenmerkende onderdeel beurs naar een beurs als het instituut waarvan de waar afkomstig is. Anders dan BLUE 7 heeft gesteld, informeert het merk BEURSPLEIN 5 het publiek dan ook niet rechtstreeks over de inhoud van het tijdschrift Beursplein 5, in die zin dat het zonder nadere gedachtenassociatie de soort, hoedanigheid of kwaliteit van de informatie die daarin wordt gegeven beschrijft In de geschetste omstandigheden is derhalve voorshands voldoende aannemelijk dat het merk BEURSPLEIN 5, in zijn geheel bezien, niet louter het adres van Amsterdam Exchanges weergeeft, maar dat het merk voor het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerden een commercieel geschikt teken is om de desbetreffende waren en diensten van Amsterdam Exchanges te doen onderscheiden van dergelijke waren of diensten van anderen Daaraan doet het betoog van BLUE 7 dat het niet toegelaten is om adressen te monopoliseren (zie: artikel 13, zesde lid, onder a. BMW) niet af. BLUE 7 heeft

6 blijkens haar verweer de belangen op het oog van andere ondernemingen die op het adres Beursplein 5 te Amsterdam gevestigd zijn of van personen die aan Beursplein 5 in een andere plaats in Nederland wonen. Volgens BLUE 7 moet worden gewaarborgd dat deze betrokkenen dit adres kunnen blijven gebruiken als aanduiding van de plaats van vestiging van hun onderneming. Dat is evenwel geen belang waarvoor BLUE 7 bescherming kan inroepen. BLUE 7 is niet gevestigd op het adres Beursplein 5 te Amsterdam of elders in Nederland en zij wordt niet belemmerd in enig gebruik van haar eigen adres voor de waren of diensten van haar onderneming BLUE 7 heeft voorts gesteld dat het merk BEURSPLEIN 5 als vervallen moet worden beschouwd, omdat het door toedoen of nalaten van AEX c.s. in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor beursactiviteiten en financiële dienstverlening in het algemeen is geworden (artikel 5, tweede lid, onder b. BMW). Zij heeft in dit verband verwezen naar verschillende overeenstemmende domeinnamen, zoals beursplein5.com, beursplein.com, beursplein.nl, beurs.nl, debeurs.nl en beleggingsplein.nl, die niet zijn verbonden met AEX c.s. en waartegen AEX c.s. volgens BLUE 7 niet is opgetreden. Op deze grond acht BLUE 7 het voorts in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat AEX c.s. wel tegen BLUE 7, maar niet tegen die andere gebruikers van een overeenstemmend teken, optreedt AEX c.s. heeft gemotiveerd bestreden dat BEURSPLEIN 5 tot soortnaam is verworden en dat zij niet tegen andere gebruikers van de bedoelde overeenstemmende tekens is opgetreden en optreedt In dit kort geding is niet aannemelijk gemaakt dat BEURSPLEIN 5 al dan niet door handelen of nalaten van AEX c.s. een soortnaam is geworden als door BLUE 7 bedoeld. In Nederlandse woordenboeken komt het begrip beursplein 5 niet voor en wordt van het woord beursplein niet de door BLUE 7 gestelde betekenis gegeven. Concrete feiten en omstandigheden waaruit kan volgen dat het merk een algemene aanduiding is geworden voor (waren of diensten op het gebied van) financiële informatie heeft BLUE 7 niet aangevoerd. De door BLUE 7 gestelde omstandigheden, dat het begrip Beursplein 5 wordt gebruikt ter aanduiding van de verschillende markten die onder Amsterdam Exchanges vallen (rechtsoverweging 4.1. onder a.) en dat er verschillende bedrijven zijn gevestigd op het adres Beursplein 5 te Amsterdam, die niet met Amsterdam Exchanges zijn verbonden, kunnen daartoe niet voldoende zijn. Evenmin is gesteld of gebleken dat AEX c.s. zelf het merk als zo n soortnaam bezigt. Voorts heeft AEX c.s., mede op grond van in het geding gebrachte bescheiden (producties 3 en 11 tot en met 15 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep), vooralsnog voldoende duidelijk gemaakt dat zij is opgetreden en optreedt tegen gebruikers van overeenstemmende tekens. Ook al zouden deze gebruikers het merk als soortnaam bezigen hetgeen, anders dan BLUE 7 kennelijk veronderstelt, nog niet volgt uit het gebruik van overeenstemmende tekens dit houdt nog niet in dat zulks het normale taalgebruik is Niet in discussie is dat het teken beursplein5.nl vrijwel identiek is aan en dus overeenstemt met het merk BEURSPLEIN 5. AEX c.s. kan zich dan ook op de voet van artikel 13 A, lid 1, onder b BMW verzetten tegen elk gebruik dat BLUE 7 in het economisch verkeer van dit teken maakt voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken beursplein5.nl en het merk BEURSPLEIN 5, dan wel kan AEX c.s., als het hier zou gaan om waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zich op de voet van artikel 13 A, lid 1, onder c BMW verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gemaakt van het teken beursplein5.nl, indien het merk binnen het Beneluxgebied bekend is en door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

7 5.15. BLUE 7 heeft in dit verband eerst en vooral het verweer gevoerd dat zij de domeinnaam beursplein5.nl niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. BLUE 7 heeft daartoe gesteld dat zij de naam uitsluitend wenst te bezigen als naam van haar toekomstige website en dus enkel gebruikt als Internetadres. Zij heeft voorts gesteld dat zij onder de domeinnaam beursplein5.nl een portal (marktplaats) wil gaan aanbieden die het mogelijk maakt dat (inter)nationale financiële partijen elkaar kunnen ontmoeten en dat zij zelf geen financiële diensten zal aanbieden of in de vorm van een digitaal tijdschrift financiële informatie zal gaan verstrekken Niet in geschil is dat onder de domeinnaam beursplein5.nl thans op het scherm een pagina verschijnt waarop staat vermeld: "Beursplein 5", "Het financiële trefpunt op het Net" en de mededeling dat de site binnenkort bereikbaar is (productie 7 van de zijde van AEX c.s. in eerste aanleg). Wat er in de toekomst verder precies op de website zal worden aangeboden is, ook ter terechtzitting in hoger beroep, in het vage gebleven. Zoveel is uit de stellingen van BLUE 7 en hetgeen haar vertegenwoordigers op de terechtzitting hebben verklaard wel duidelijk geworden, dat deze website tot doel heeft dat bezoekers van die site daarop financiële informatie kunnen lezen, dergelijke informatie daarop kunnen plaatsen en/of financiële informatie (direct of indirect, al dan niet tegen betaling) kunnen verkrijgen door het aanklikken van banners (tegen betaling aan BLUE 7 op de website te plaatsen advertenties) en (andere) links naar sites waarop zulke informatie is te zien, alsmede dat bezoekers, via links van bedrijven die zich (al dan niet tegen betaling aan BLUE 7 ) op deze website presenteren, financiële transacties kunnen aangaan Een domeinnaam is in een geval als het onderhavige meer dan enkel een adres. Voldoende aannemelijk is dat de domeinnaam beursplein5.nl in het economisch verkeer - en niet in discussie is dat BLUE 7 met deze domeinnaam, waarmee toegang wordt verkregen tot haar website waarop waren of diensten worden aangeboden, economisch voordeel beoogt - tevens de functie heeft van aanduiding van de naam of herkomst van de onderneming en dus mede betrekking heeft op de waren of diensten die deze onderneming op de website aanbiedt. Aldus is de domeinnaam tevens geschikt om waren of diensten te onderscheiden van die van anderen. Daaraan doet niet af dat Blue niet zelf financiële informatie op haar website plaatst of voornemens is te plaatsen, maar stelt daartoe de gelegenheid te (zullen) bieden aan anderen. Het is in dit kort geding voldoende aannemelijk dat het voor het publiek duidelijk is dat BLUE 7 door het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl op die website waren of diensten aanbiedt die door het gebruik van die naam van die van anderen worden onderscheiden Voorzover de onder de domeinnaam beursplein5.nl op te roepen website van BLUE 7 de vorm zal krijgen van een digitaal tijdschrift is het in ieder geval soortgelijke waar als bedoeld in artikel 13 a, lid 1, onder b BMW, ook als BLUE 7 de informatie niet onder haar eigen redactionele verantwoordelijkheid verstrekt. Ook voorzover de onder de domeinnaam beursplein5.nl op te roepen website van BLUE 7 moet worden beschouwd als het verschaffen van toegang tot door anderen te verhandelen waren of te verlenen diensten op financieel gebied is van gelijksoortigheid sprake. Het blijft daarbij immers gaan om een dienst van BLUE 7 op het terrein van de financiële informatie-verstrekking, die soortgelijk is aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De in alle opzichten vrijwel volledige gelijkheid van merk en teken kan, naar voorshands aannemelijk is, bij het in aanmerking komende publiek verwarring doen ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. In dit kort geding is voorshands voldoende aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen de website zal beschouwen als commercieel verwant aan, en de op de website van BLUE 7 voorkomende gegevens zal opvatten als afkomstig van, Amsterdam Exchanges als onderneming voor wier waren en diensten op financieel gebied het merk BEURSPLEIN 5 is ingeschreven. Daaraan doet niet af dat er, zoals BLUE 7 ook in dit verband heeft gesteld, andere domeinnamen bestaan waarin elementen

8 als beurs of plein zijn opgenomen, op welke websites ook financiële informatie valt te lezen. Voor het overige heeft BLUE 7 dit verwarringsgevaar niet voldoende gemotiveerd weersproken. Zij heeft ter betwisting van dit gevaar haar pijlen vooral gericht op het gebrek aan onderscheidende kracht van het merk, welke stelling hierboven is verworpen Maar ook indien de toets van artikel 13 a, lid 1 onder c BMW moet worden verricht, kan Amsterdam Exchanges zich met succes tegen het gebruik van het teken beursplein5.nl verzetten AEX c.s. heeft in dit verband gemotiveerd naar voren gebracht dat het merk BEURSPLEIN 5 in het bijzonder voor het tijdschrift met die naam, mede gelet op de oplage van het periodiek, het lezersbestand (productie 8 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep) en de voor het blad gemaakte reclame, in Nederland als een bekend merk moet worden beschouwd. BLUE 7 heeft betwist dat BEURSPLEIN 5 een bekend merk is. Niet is vereist dat komt vast te staan dat meer dan 50% van het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen met het merk bekend is. Anders dan BLUE 7 heeft bepleit, kent het hof voorshands wel enige waarde toe aan het, hierboven reeds ter sprake gekomen NIPOonderzoeksrapport, omdat de daartegen ingebrachte bezwaren in de opinie van Prof. dr. W.A.Wagenaar (productie C van de zijde van BLUE 7 in eerste aanleg) vooralsnog te weinig aanknopingspunten geven om het rapport zonder meer van tafel te vegen. Die bezwaren berusten immers naar de kern genomen op de vooronderstelling dat de onderzoekers bij hun vraagstelling aan het publiek suggestief te werk zijn gegaan, maar dat die vooronderstelling feitelijk juist is wordt niet onderbouwd en is overigens door AEX c.s., mede met een beroep op de mening van Prof. dr. A.A.A. Kuijlen (productie 10 van de zijde van EAX c.s. in hoger beroep) gemotiveerd betwist. Aan het NIPO-rapport kan voorshands in ieder geval wel deze betekenis toekomen dat daaruit kan worden afgeleid dat, wanneer door een deel van een willekeurig publiek reeds een verband tussen Beursplein 5 en Amsterdam Exchanges wordt gelegd, aannemelijk is dat het merk BEURSPLEIN 5 bij het relevante publiek in niet onaanzienlijke mate bekend zal zijn. Uit hetgeen AEX c.s. ten gunste van de bekendheid van haar merk heeft aangevoerd en door BLUE 7 overigens onvoldoende concreet is bestreden, leidt het hof vooralsnog af dat het merk BEURSPLEIN 5 in Nederland op behoorlijke schaal bekendheid geniet BLUE 7 heeft evenmin voldoende weersproken dat gebruik van het teken beursplein5.nl de aantrekkingskracht en de exclusiviteit van het merk BEURSPLEIN 5 aantast. Daarbij moet in de beoordeling worden betrokken dat het hier, in ieder geval mede, gaat om door BLUE 7 onder die domeinnaam te verlenen diensten op het gebied van financiële informatieverstrekking, welke informatie naar haar aard nauw verwant is aan de informatie die Amsterdam Exchanges in haar tijdschrift Beursplein 5 biedt. De gedachte ligt voor de hand, dat BLUE 7 de domeinnaam op haar naam heeft geregistreerd om de herkomstfunctie van het merk te benutten door Internet-gebruikers, die de domeinnaam beursplein5.nl kiezen om over de door Amsterdam Exchanges aangeboden waren en diensten informatie te verkrijgen, in plaats daarvan te confronteren met financiële informatie van anderen en om aan te haken aan de met het merk verbonden connotatie van kwaliteit van de financiële informatie, waardoor zij kan profiteren van de bekendheid van het merk van Amsterdam Exchanges. BLUE 7 heeft een en ander in dit kort geding onvoldoende ontzenuwd met de enkele stelling dat AEX c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat de domeinnaam beursplein5.nl afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Het voorgaande oordeel wordt niet anders doordat, zoals BLUE 7 nog heeft opgemerkt, AEX c.s. door middel van de website met de domeinnaam beursplein-5.nl in staat is gebleken haar merk als substantieel onderdeel van een andere domeinnaam te gebruiken. Een geldige reden voor het gebruik van het merk heeft BLUE 7 niet genoemd en is ook niet aannemelijk gemaakt.

9 5.22. Uit het vorenstaande volgt dat Amsterdam Exchanges zich reeds met een beroep op het merk BEURSPLEIN 5 kan verzetten tegen het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl door BLUE 7. Hetgeen BLUE 7 voor het overige nog heeft aangevoerd kan daarin geen verandering brengen. De grieven hebben derhalve succes. Hetgeen AEX c.s. overigens nog aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd behoeft geen behandeling meer BLUE 7 heeft zich op het standpunt gesteld dat Tijd Beursmedia, als houdster van een licentie, welke niet is ingeschreven als bedoeld in artikel 11 C BMW, nietontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, omdat de licentie jegens BLUE 7 geen derdenwerking heeft. Het hof acht daarvoor geen grond aanwezig. De ratio van het voorschrift van artikel 11 C BMW moet vooral worden gezocht in bescherming van derden in geval van vervreemding van het merk, beslag e.d. In een geval als het onderhavige, waar bovendien de merkhoudster en de niet ingeschreven licentiehoudster tezamen optreden, verzet dit voorschrift, noch het sblue 7 steem van de BMW zich ertegen dat Tijd Beursmedia als niet ingeschreven licentiehoudster in kort geding voorlopige maatregelen vordert die de strekking hebben handelingen te doen verbieden en ongedaan te maken die inbreuk maken op het merk dat zij in (exclusieve) licentie gebruikt Tegen de vorderingen in conventie in hoger beroep heeft BLUE 7 voor het overige geen concrete bezwaren ingebracht. Zij zullen, met maximering van de dwangsommen, worden toegewezen als in de beslissing weergegeven Uit het voorgaande vloeit voort dat ook de beslissing van de president in reconventie, die enkel berustte op de afwijzing van de vorderingen in conventie, moet worden vernietigd en dat de vordering in reconventie tot opheffing van het conservatoir beslag alsnog moet worden afgewezen. 6. Slotsom 6.1. De grieven slagen. Het vonnis waarvan beroep, voorzover in hoger beroep aan de orde, moet, zo in conventie als in reconventie, worden vernietigd. De vorderingen van AEX c.s. zullen worden toegewezen als in de beslissing te vermelden. De vordering van BLUE 7 in reconventie moet worden afgewezen BLUE 7 zal, als de in eerste aanleg en in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding in beide instanties worden veroordeeld. 7. Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis waarvan beroep, zo in conventie als in reconventie gewezen, voorzover in hoger beroep aan de orde; en in zoverre opnieuw rechtdoende: in conventie: beveelt BLUE 7 binnen twee dagen na betekening van dit arrest ieder gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl alsmede ieder gebruik van een domeinnaam met de combinatie van het woord beursplein en het cijfer 5 te staken en gestaakt te houden; beveelt BLUE 7 binnen twee dagen na betekening van dit arrest te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met Internetadres wordt geleid (rerouting) naar de website met het Internetadres ;

10 beveelt BLUE 7 binnen vijftien dagen na betekening van dit arrest overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl aan Amsterdam Exchanges te bewerkstelligen, een en ander op grond van het reglement voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider van BLUE 7 ), zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door Amsterdam Exchanges) ondertekend verzoek daartoe en beveelt BLUE 7 alle daartoe door voornoemde Stichting verlangde informatie op eerste verzoek aan deze te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Stichting van eventueel door voornoemde Stichting in dit verband te maken kosten; beveelt BLUE 7 van alle in het kader van de vorenvermelde bevelen te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending of ontvangst daarvan een afschrift te zenden aan de raadslieden van AEX c.s.; veroordeelt BLUE 7 tot het betalen van een dwangsom van ƒ 1.000,-- per dag voor iedere dag dat BLUE 7 nalaat aan één van vorenstaande bevelen te voldoen, waarbij het maximum van te verbeuren dwangsommen voor alle overtredingen tezamen wordt bepaald op in totaal ƒ ,--; in reconventie: wijst de vordering af; in conventie en in reconventie voorts: veroordeelt BLUE 7 in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van AEX c.s. begroot in eerste aanleg op ƒ 2.067,20 en in hoger beroep op ƒ 5.671,29; verklaart dit arrest, voorzover het vorenstaande veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. Van Schendel, Tjittes en De Bruin en in het openbaar uitgesproken op 27 juli Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 7 oktober 1999, verweerster in reconventie,

1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 7 oktober 1999, verweerster in reconventie, Tijd Beursmedia - Blue Seven DomJur 2000-4 Pres Rechtbank Amsterdam Zaak/ rolnummer: KG 99/2553VB Datum: 04-11-1999 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges

Nadere informatie

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van:

Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: Staal Bank- Rijnja DomJur 2004-189 Rechtbank Rotterdam 26 april 2001 Rolnr. 155081 / KG ZA 01-492 Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: de naamloze vennootschap Staal Bank N.V., gevestigd

Nadere informatie

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62

Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits

Nadere informatie

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel gevestigd is te 's-gravenhage, appellant, procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer,

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel gevestigd is te 's-gravenhage, appellant, procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, Staat Amstel Meer Land DomJur 2002-125 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 1121/00 KG Datum: 25-10-2001 Arrest in de zaak van: De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel gevestigd is te 's-gravenhage,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640

ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640 ECLI:NL:RBMID:2001:AC6640 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-06-2001 Datum publicatie 28-08-2001 Zaaknummer 107/2001 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000.

Hyporama heeft Divoza doen dagvaarden in kort geding bij dagvaarding van 10 februari 2000. Hyporama Divoza Ruitersport DomJur 2000-25 Pres. Rechtbank Groningen Zaak-/rolnummer: 44301 / KG ZA 00-60 Datum: 25-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

de besloten vennootschap Gijrath Media Groep B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, procureur mr M. Weij.

de besloten vennootschap Gijrath Media Groep B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, procureur mr M. Weij. RTL/veronica - Gijrath DomJur 2001-66 Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/2231 OdC Datum: 19-10-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de vennootschap naar buitenlands recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

Eiseres wordt hieronder aangeduid als de Jaarbeurs. Gedaagde sub 1 wordt aangeduid als Rodi en gedaagde sub 2 als LR.

Eiseres wordt hieronder aangeduid als de Jaarbeurs. Gedaagde sub 1 wordt aangeduid als Rodi en gedaagde sub 2 als LR. Jaarbeurs - Rodi DomJur 2004-190 Rechtbank Dordrecht Zaak-/rolnummer : 51777 / KG ZA 03-218 Datum : 22-01-2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: Zumex - Zumex DomJur 2001-57 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/746 Datum: 28-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: De vennootschap naar vreemd recht Zumex Maquinas y Elementos

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna Alpha Computers en [gedaagde] genoemd worden. Alpha Computers [gedaagde] DomJur 2007-307 Rechtbank Zutphen Rolnummer: 83546 / KG ZA 07-32 Datum: 23 februari 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

1 de besloten vennootschap Algemeen Dagblad B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en

1 de besloten vennootschap Algemeen Dagblad B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en AD & NRC - Kijkenvergelijk DomJur 2000-2 Pres. Rechtbank Zutphen Zaak/ Rolnummer: 30433 / KG ZA 00-69 Datum: 30-03-2000 President van de arrondissementsrechtbank te Zutphen Vonnis in kort geding in de

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

1.3 Gaos heeft bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen en producties.

1.3 Gaos heeft bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen en producties. Passies GAOS I DomJur 2000-9 Pres. Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 109722/KG ZA 00-21/BL Datum: 24-02-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap AC Passies Internationale

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen.

Franz Paul Krampf, wonende te Capelle aan den IJssel, gedaagde, procureur mr. W. Haagman, advocaat mr. M.G. van Westrenen. Boomtechniek Krampf DomJur 2004-201 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer 192134/ HA ZA 03-505 Datum: 28-04-2004 Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Partijen zullen hierna worden aangeduid respectievelijk als "[eiser]" en "Dutch Horse B.V.".

Partijen zullen hierna worden aangeduid respectievelijk als [eiser] en Dutch Horse B.V.. Eiser Dutch Horse DomJur 2001-90 Pres. Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 63777 / KG ZA 01-204 Datum: 07-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: [eiser], gevestigd te Vinkel, eiser

Nadere informatie

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan:

1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance

Nadere informatie

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/1

HET BENELUX-GERECHTSHOF. in de zaak A 94/1 HET BENELUX-GERECHTSHOF in de zaak A 94/1 1. Gelet op het op 18 maart 1994 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.276 van de te Amsterdam gevestigde vennootschap Linguamatics

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2010:932 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-03-2010 Datum publicatie 05-01-2016 Zaaknummer 200.015.254-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur.

2.1. Medi Lease voert sinds 1989 een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren en leasen van medische apparatuur. Medi Lease Econocom DomJur 2007-321 Rechtbank Utrecht Zaaknummer / rolnummer: 227122 / KG ZA 07-209 Datum 13 april 2007 Uitspraak in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan.

1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan. TMF Sam/Sam Music DomJur 2001-94 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 0110459 Datum: 14-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de vennootschap onder firma The Music Factory

Nadere informatie

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen.

[gedaagde], wonende te [adres], gedaagde, in persoon verschenen. Darkraver DomJur 2007-315 Rechtbank Groningen Zaaknummer / rolnummer: 93170 / KG ZA 07-109 Datum 20 april 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Hof: Gaos - Passies DomJur 2001-45. Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: onbekend Datum: 07-12-2000. Arrest in de zaak van:

Hof: Gaos - Passies DomJur 2001-45. Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: onbekend Datum: 07-12-2000. Arrest in de zaak van: Hof: Gaos - Passies DomJur 2001-45 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: onbekend Datum: 07-12-2000 Arrest in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gaos B.V., gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon.

[gedaagde], h.o.d.n. VISIEMAKELAARS, wonende te Almere, gedaagde, verschenen in persoon. Koophuis Visiemakelaars DomJur 2006-281 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaak-/rolnummer: 101619 / KG ZA 04-442 Datum: 8 november 2004 Uitspraak in de zaak, aanhangig tussen: en de besloten vennootschap KOOPHUIS

Nadere informatie

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte aanvulling van eis, strekt ertoe:

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte aanvulling van eis, strekt ertoe: Gratiz - Martix DomJur 2003-180 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0200263 Datum: 23-07-2003 Vonnis in hoger beroep in de zaak van: [appellant], handelende onder de naam Gratiz.nl Internet Diensten,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 200.128.747/01 zaak/rolnummer rechtbank Amsterdam : 516778 / HA ZA 12-574 ECLI:NL:GHAMS:2014:1331 Datum:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

gedeponeerd op 23 januari 1989, met inschrijvingsnummer

gedeponeerd op 23 januari 1989, met inschrijvingsnummer Telegraaf Tijdschiftengroep Publi Force DomJur 2008-359 Rechtbank Dordrecht Zaak- / rolnummer: 73625 / KG ZA 08-15 Datum: 7 februari 2008 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de besloten vennootschap

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. en J. Holtrigter Makelaardij B.V. genoemd worden.

Partijen zullen hierna Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. en J. Holtrigter Makelaardij B.V. genoemd worden. Hunink en Holtrigter - Holtrigter DomJur 2007-310 Rechtbank Zutphen, voorzieningenrechter Rolnummer: 83657 / KG ZA 07-35 Datum 2 maart 2007 Vonnis in kort geding in de zaak van tegen de vennootschap onder

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM -' rolnummer 177/05 6 september 2007 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: de vennootschap naar het recht van Californië, Verenigde Staten van Amerika, MAG

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2003:AN8905

ECLI:NL:RBUTR:2003:AN8905 ECLI:NL:RBUTR:2003:AN8905 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 25-11-2003 Datum publicatie 25-11-2003 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 168101/KGZA 03-969/EV Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden.

Partijen zullen hierna Spakenburg Paling en Jaak c.s. dan wel waar nodig afzonderlijk Jaak, J.J. Koelewijn en Jacob van Jan genoemd worden. Spakenburg Paling Jaak c.s. DomJur 2010-543 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 279348 / KG ZA 09-1349 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010 in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

1. de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten) Ford Motor Company, gevestigd te Dearborn (Verenigde Staten),

1. de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten) Ford Motor Company, gevestigd te Dearborn (Verenigde Staten), Ford Axit I DomJur 2003-164 Rechtbank Breda, Sector handelsrecht Zaak-/rolnummer 11 1473 1 KG ZA 02-451 Datum: 25-09-2002 in de zaak van: 1. de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten)

Nadere informatie

[eiser], wonende te [woonplaats], eiser, procureur mr. A. Volkerink-de Boer, advocaat mr. B.V. Metsemakers-de Jong te Utrecht,

[eiser], wonende te [woonplaats], eiser, procureur mr. A. Volkerink-de Boer, advocaat mr. B.V. Metsemakers-de Jong te Utrecht, Fietsen.123 Fietsen123 DomJur 2004-205 Rechtbank Zwolle-Lelystad, voorzieningenrechter Rolnummer: 98787 / KG ZA 04-293 Datum: 28 juli 2004 Vonnis in de zaak, aanhangig tussen: [eiser], wonende te [woonplaats],

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden).

Partijen zullen hierna ZorgSaam, SZVK en Stichting Zorgzaam genoemd worden en SZVK c.s. (om gedaagden gezamenlijk aan te duiden). ZorgSaam - Zorgzaam DomJur 2006-273 Rechtbank Zuthpen Rolnummer: 78046 / KG ZA 06-119 Datum 30 juni 2006 Vonnis in kort geding in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ZORGSAAM VERENIGING

Nadere informatie

Gelredome - Servicetarget DomJur

Gelredome - Servicetarget DomJur Gelredome - Servicetarget DomJur 2008-439 Rechtbank Arnhem, voorzieningenrechter Zaak- / rolnummer: 173831 / KG ZA 08-509 Datum uitspraak: 26 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

De inhoud van het tussenarrest d.d. 21 september 2010 wordt hier overgenomen.

De inhoud van het tussenarrest d.d. 21 september 2010 wordt hier overgenomen. Quantum-Touch Acknowledge DomJur 2011-681 Gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden Zaaknummer: 200.052.255/01 Datum: 05-04-2011 Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 september 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. LPF LPF DomJur 2004-207 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 04/1134 Datum: 5-10-2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak, aanhangig tussen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Politieke

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:350

ECLI:NL:GHARL:2015:350 ECLI:NL:GHARL:2015:350 Instantie Datum uitspraak 20-01-2015 Datum publicatie 26-01-2015 Zaaknummer 200.145.738-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

"Gelet op het bovenstaande zijn de conventionele vorderingen A, B en C uit de inleidende dagvaarding ten onrechte afgewezen (onderdeel 5.1 dictum).

Gelet op het bovenstaande zijn de conventionele vorderingen A, B en C uit de inleidende dagvaarding ten onrechte afgewezen (onderdeel 5.1 dictum). Sports World The Netherlands Sport Direct DomJur 2011-685 Gerechtshof Arnhem Zaaknummer: 200.042.372/01 Datum: 17-05-2011 Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:361 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer 200.163.502/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-10-2016 Datum publicatie 21-10-2016 Zaaknummer 200.181.474/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang,

de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, Eiseres R.E.M. Holding DomJur 2010-585 Rechtbank Breda, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 205707 I HA ZA 09-1200 Datum: 12-05-2010 Vonnis van 12 mei 2010 in de zaak van [Eiseres] wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

Gedaagden, hierna tevens afzonderlijk Name Space, Stichting Orleans, SIB en [gedaagde 4] genoemd, hebben verweer gevoerd.

Gedaagden, hierna tevens afzonderlijk Name Space, Stichting Orleans, SIB en [gedaagde 4] genoemd, hebben verweer gevoerd. Merkhouders Name Space DomJur 2000-19 Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/1229 OdC Datum: 13-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Albert Heijn B.V.,

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V., gevestigd te Hillegom,

1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V., gevestigd te Hillegom, Seijsener Info process Media DomJur 2002-154 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 02/2080 OdC Datum: 26-09-2002 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap E.C.M. Seijsener B.V.,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum:

Holland Hotels Dijk Produkties DomJur Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: Holland Hotels Dijk Produkties DomJur 2010-615 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 365936 / KG ZA 10-595 Datum: 04-08-2010 Vonnis in kort geding van 4 augustus 2010 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van:

Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: Fietsdienst Komeet Fietskoerier DomJur 2004-211 Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november 2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de stichting Stichting

Nadere informatie

Verloop van het geding Bij exploot van 21 september 2005 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het tussen

Verloop van het geding Bij exploot van 21 september 2005 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het tussen Eiser MAN Truck & Bus DomJur 2010-568 Gerechtshof s-gravenhage, sector handel Zaak-/rolnummer: 105.003.771/01 Datum: 02-03-2010 arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 2 maart 2010 inzake [Naam], wonende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 Instantie Datum uitspraak 27-01-2004 Datum publicatie 20-02-2004 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch C0201298-RO Civiel

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3247 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.035.875-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 06-05-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer HD 200.134.974_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2004:AR5351 Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C03/1510 KA KG

ECLI:NL:GHSGR:2004:AR5351 Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C03/1510 KA KG ECLI:NL:GHSGR:2004:AR5351 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 23-07-2004 Datum publicatie 09-11-2004 Zaaknummer C03/1510 KA KG Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie