de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff."

Transcriptie

1 Hof: Amsterdam Exchanges Blue 7 DomJur Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 1388/99 KG Datum: Arrest in de zaak van: 1. de naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tijd Beursmedia B.V., gevestigd te Amsterdam, appellanten, procureur: mr. A.P. Meijboom. tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue 7 B.V., gevestigd te Amsterdam, geïntimeerde, procureur: mr. S.F. Kalff. 1. Het verloop van het geding in hoger beroep 1.1. Appellante sub 1. wordt Amsterdam Exchanges genoemd, appellante sub 2. Tijd Beursmedia en appellanten gezamenlijk worden aangeduid als AEX c.s.. Geïntimeerde wordt BLUE 7 genoemd Bij exploit van 11 november 1999 is AEX c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis van de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dat onder rolnummer KG 99/2553 VB is gewezen tussen enerzijds Amsterdam Exchanges als eiseres in conventie en verweerster in reconventie en Tijd Beursmedia als eiseres en anderzijds BLUE 7 als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie (en een andere gedaagde) en dat is uitgesproken op 4 november AEX c.s. heeft bij memorie, met producties, twaalf grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd en geconcludeerd, dat het hof het vonnis in conventie en in reconventie zal vernietigen en bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad: I. BLUE 7 ieder gebruik van de domeinnaam Beursplein5.nl, alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met de combinatie van het woord Beursplein en het cijfer 5 zal verbieden; II. III. IV. BLUE 7 zal bevelen binnen twee dagen na het in deze te wijzen arrest te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met Internetadres wordt geleid (rerouting) naar de website met het Internetadres ; BLUE 7 zal bevelen binnen vijftien dagen na het te dezen te wijzen arrest overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl aan Amsterdam Exchanges te bewerkstelligen, een en ander op grond van het reglement voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider van BLUE 7 ) zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een (mede door Amsterdam Exchanges ondertekend) verzoek daartoe, en BLUE 7 zal gelasten op eerste verzoek daartoe alle door de voornoemde Stichting verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding van eventueel door voornoemde Stichting te maken kosten; BLUE 7 zal veroordelen van alle in het kader van de onder II en III genoemde bevelen te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending of ontvangst daarvan een afschrift aan de raadslieden van AEX c.s. te zenden;

2 V. BLUE 7 zal veroordelen om aan AEX c.s. ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van ƒ 1.000,-- per dag voor iedere dag of gedeelte daarvan dat BLUE 7 in strijd met het sub I bedoelde verbod handelt en/of nalaat aan één of meer van de in de sub II tot en met IV bedoelde bevelen te voldoen; VI. BLUE 7 zal veroordelen in de kosten van beide instanties in conventie en reconventie aan de zijde van AEX c.s. gevallen Bij memorie van antwoord, met producties, heeft BLUE 7 de juistheid van de grieven bestreden, met conclusie tot bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van AEX c.s., uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van het geding in hoger beroep Partijen hebben vervolgens haar standpunten doen bepleiten ter terechtzitting van het hof van 14 juli 2000, AEX c.s. door mr. R.E. Weening, advocaat te Amsterdam, en BLUE 7 door haar procureur, beiden aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities. Vertegenwoordigers van partijen hebben bij die gelegenheid antwoord gegeven op vragen van het hof. Van de zijde van AEX c.s. zijn aanvullende producties in het geding gebracht Ten slotte hebben partijen de stukken van het geding in beide instanties aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest. De inhoud van deze stukken geldt als hier ingevoegd. 2. Grieven Voor de inhoud van de twaalf grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven. 3. Feiten De president heeft in rechtsoverweging 1. van het vonnis onder a. tot en met i. een aantal feiten als tussen partijen vaststaand aangemerkt. Tegen die vaststelling richten de grieven zich niet, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 4. Waar het in dit geding om gaat 4.1. Het hof neemt, mede op grond van hetgeen in hoger beroep is gesteld en niet of niet voldoende gemotiveerd is bestreden, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bescheiden, de volgende feiten tot uitgangspunt. a. Amsterdam Exchanges is de centrale beursorganisatie in Nederland en is (onder meer) gevestigd aan het Beursplein 5 te Amsterdam. Onder Amsterdam Exchanges vallen onder meer de aandelenmarkt, de obligatiemarkt, de optiemarkt, de financiële futuresmarkt en de agrarische termijnmarkt. Amsterdam Exchanges draagt onder meer zorg voor de notering en verhandeling van beursgenoteerde aandelen, obligaties, opties en futures en verschaft daarover onder andere koersinformatie aan het publiek. b. In 1987 heeft Amsterdam Exchanges het merk BEURSPLEIN 5 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klassen 36 (verzekeringen en financiën; diensten op het gebied van de organisatie van de openbare kapitaalmarkt) en 16 (periodieken en andere drukwerken). c. Op 5 oktober 1999 heeft Amsterdam Exchanges het woordmerk BEURSPLEIN5.NL gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de

3 klassen 36 (Financiële en monetaire zaken, met name de diensten van een beurs ten behoeve van de handel in effecten en andere waarden; beursnoteringen; vaststelling, berekening en publicatie van aanwijzingen en informatie inzake effecten en andere waarden; het beschikbaar stellen van gegevens en informatie inzake beursgenoteerde fondsen en effecten ten behoeve van de handel hierin, ook via Internet, on-line of via andere (electronische) weg), klasse 38 (Telecommunicatie, waaronder het opslaan en overbrengen van informatie en gegevens langs electronische weg; het faciliteren van de handel in effecten en andere waarden via de computer, Internet, on-line en andere electronische weg en klasse 42 (Computerprogrammering, onder meer ten behoeve van een effectenbeurs alsmede de handel in effecten en andere waarden, ook via Internet, on-line of via andere electronische weg; verhuur van toegangstijd tot databases en computernetwerken). Dit woordmerk is door het Benelux- Merkenbureau toegelaten. d. Tijd Beursmedia is een vennootschap waarin Amsterdam Exchanges 25% van de aandelen houdt. Tijd Beursmedia is uitgeefster en geeft sinds 1996 onder licentie van Amsterdam Exchanges het financiële tijdschrift "Beursplein 5" uit. Dit tijdschrift werd reeds vanaf het eind van de jaren tachtig door (de rechtsvoorgangster van) Amsterdam Exchanges uitgegeven. In dit tijdschrift wordt algemene financiële en economische achtergrondinformatie gegeven en wordt nieuws en informatie over ontwikkelingen op de onder a. vermelde beurzen en over beleggingen verschaft. Het blad verschijnt thans in een wekelijkse oplage van circa exemplaren. e. Tijd Beursmedia heeft onlangs, met toestemming van Amsterdam Exchanges, een Internet-website ontwikkeld. Op die website wordt onder de naam Beursplein 5 financiële informatie over de onder a. genoemde beurzen aangeboden. Tijd Beursmedia wenst deze website toegankelijk te maken via het Internetadres Daartoe dient Tijd Beursmedia de domeinnaam beursplein5.nl te kunnen gebruiken. f. Tijd Beursmedia heeft getracht de domeinnaam beursplein5.nl te registreren bij de Stichting Internet domeinregistratie Nederland (hierna: de Stichting). Dit bleek niet mogelijk, omdat beursplein5.nl op 13 juli 1999 al bij de Stichting was geregistreerd door M.C. en binnen een domein een bepaalde domeinnaam om technische redenen slechts eenmaal wordt afgegeven. g. Tijd Beursmedia heeft M.C. gesommeerd de domeinnaam beursplein5.nl aan haar af te staan. M.C. heeft dit geweigerd. Op 6 oktober 1999 heeft M.C. de domeinnaam beursplein5.nl doen overschrijven op naam van BLUE 7. h. BLUE 7 is opgericht op 10 november In het handelsregister is als omschrijving van haar bedrijf opgenomen: "het ontwikkelen en produceren van internet sites". BLUE 7 is niet bereid om mee te werken aan overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl aan Amsterdam Exchanges. i. Tijd Beursmedia heeft haar website met ingang van 24 september 1999 toegankelijk gemaakt onder de domeinnaam beursplein-5.nl, waarbij zij ter onderscheiding in plaats van.5 (punt 5) heeft opgenomen -5 (streepje 5). j. Op 19 oktober 1999 heeft Amsterdam Exchanges conservatoir beslag gelegd op het recht dat BLUE 7 jegens de Stichting heeft om de

4 domeinnaam in het electronisch domeinregister op naam van BLUE 7 geregistreerd te houden AEX c.s. heeft, voorzover in hoger beroep van belang, in conventie gevorderd, kort gezegd, dat BLUE 7 op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt bevolen zich te onthouden van het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl en van iedere domeinnaam met een combinatie van het woord beursplein en het cijfer 5, alsmede tot overdracht van de domeinnaam beursplein5.nl, met nevenvorderingen In reconventie heeft BLUE 7 gevorderd het door Amsterdam Exchanges gelegd conservatoir beslag op te heffen De president heeft in conventie de gevraagde voorzieningen geweigerd en in reconventie het gelegde conservatoir beslag opgeheven De grieven van AEX c.s. komen op tegen deze beslissingen van de president. Zij lenen zich voor gezamenlijke behandeling, waar zij beogen het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. 5. Beoordeling 5.1. AEX c.s. heeft aan haar vorderingen in de eerste plaats ten grondslag gelegd dat BLUE 7 heeft gehandeld in strijd met de aan Amsterdam Exchanges toekomende merkrechten. BLUE 7 heeft de vorderingen gemotiveerd bestreden en onder meer een beroep gedaan op de nietigheid van het merk BEURSPLEIN BLUE 7 heeft de stelling betrokken dat het merk BEURSPLEIN 5 elk onderscheidend vermogen mist. Zij heeft daartoe aangevoerd dat het publiek dit merk ziet als het adres waar Amsterdam Exchanges is gevestigd en niet als een onderscheidingsteken voor waren of diensten van Amsterdam Exchanges en dat een adres niet kan worden gemonopoliseerd. Zij heeft voorts betoogd dat het merk een louter beschrijvend karakter heeft, omdat het is samengesteld uit de woorden beurs en plein, die elk voor zich geen onderscheidend vermogen hebben en waarvan de combinatie, ook met het cijfer 5, niets extra s toevoegt, terwijl het publiek de titel van het tijdschrift Beursplein 5 uitsluitend opvat als beschrijving van de inhoud daarvan Vaststaat dat Amsterdam Exchanges in 1987 het merk BEURSPLEIN 5 heeft gedeponeerd voor onder meer financiën en diensten op het gebied van de organisatie van de openbare kapitaalmarkt (klasse 36) en voor periodieken en drukwerken (klasse 16). Vaststaat voorts dat dit merk onder meer wordt gebruikt en ook vóór 1987 al werd gebruikt als naam van het tijdschrift Beursplein 5, waarin financiële informatie, bijvoorbeeld op het gebied van beleggingen, wordt verstrekt In het navolgende zal worden onderzocht of AEX c.s. reeds met een beroep op het merk BEURSPLEIN 5 kan optreden tegen het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl door BLUE Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk BEURSPLEIN 5 is in de eerste plaats van belang na te gaan of dit merk bestaat uit tekens die in de handel uitsluitend kunnen dienen tot aanduiding van het adres van Amsterdam Exchanges AEX c.s. heeft gesteld dat al sinds geruime tijd het begrip Beursplein 5 door het grote publiek wordt vereenzelvigd met de Amsterdamse effectenbeurs, zoals Wallstreet wordt gebruikt ter aanduiding van de Amerikaanse effectenbeurs, waardoor de waren en diensten kunnen worden herkend als van Amsterdam

5 Exchanges afkomstig. Uit de door AEX c.s. in het geding gebrachte publicaties (productie 7 in hoger beroep) blijkt dat in financiële rubrieken in de media en in aan beleggingen gewijde publicaties het begrip Beursplein 5 regelmatig wordt gebezigd ter aanduiding van Amsterdam Exchanges als effectenbeurs of ter aanduiding van beleggingsactiviteiten of -resultaten op deze beurs. Ook het rapport van het marktonderzoekinstituut NIPO betreffende de bekendheid en betekenis van Beursplein 5 (productie 4 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep), dat inhoudt dat 55% van de 501 ondervraagden van Beursplein 5 heeft gehoord en dat van deze groep een meerderheid dit begrip associeert met de aandelen- of optiebeurs of met Amsterdam Exchanges, maakt - wat er zij van de betrouwbaarheid van de onderzoeksmethode en daardoor van de exactheid van de cijfers (het is door BLUE 7 gemotiveerd betwist) - in ieder geval duidelijk dat de stelling van AEX c.s. niet op voorhand van alle grond is ontbloot. BLUE 7 heeft het voorkomen van vereenzelviging in het spraakgebruik van Beursplein 5 met Amsterdam Exchanges als effectenbeurs ook niet voldoende gemotiveerd weersproken. Het ligt daarom voor de hand dat, zoals AEX c.s. heeft gesteld, in ieder geval een niet onbelangrijk deel van het in beleggingen geïnteresseerde publiek het begrip Beursplein 5 tevens associeert met van Amsterdam Exchanges afkomstige of haar beurzen betreffende of aan haar beursactiviteiten gerelateerde financiële informatie. BLUE 7 heeft weliswaar, zoals vertegenwoordigers van BLUE 7 ter terechtzitting in hoger beroep hebben verklaard, de domeinnaam beursplein5.nl op haar naam geregistreerd, omdat in haar visie het begrip Beursplein 5 door het publiek in verband wordt gebracht met beleggingen en financiële informatie in het algemeen, maar daarmee heeft zij nog niet voldoende gemotiveerd duidelijk gemaakt dat deze associatie door het publiek niet tevens een verband met Amsterdam Exchanges impliceert. Tegen de geschetste achtergrond moet voorshands worden aangenomen dat tenminste een niet onbelangrijk deel van het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen het begrip Beursplein 5 niet opvat als uitsluitend een weergave van het adres van Amsterdam Exchanges Door de aannemelijke vereenzelviging van het begrip Beursplein 5 met Amsterdam Exchanges als effectenbeurs heeft dit teken het vermogen de onderneming te identificeren en is het gebruik van dit teken voor waren of diensten voldoende geschikt om de identiteit van waren of diensten als afkomstig van Amsterdam Exchanges te demonstreren Het merk is ook niet louter beschrijvend. Het overheersende woord beurs in BEURSPLEIN 5 betekent, blijkens de omschrijving die daarvan in Nederlandse woordenboeken wordt gegeven, de plaats waar (financiële) transacties worden verricht of de gelegenheid daartoe wordt geboden of duidt de op een beurs gedreven handel, de markt, aan. Het is geen woord dat op zichzelf de soort, hoedanigheid of kwaliteit van financiële informatieverstrekking tblue 7 peert. Het merk in zijn geheel bezien verwijst door het kenmerkende onderdeel beurs naar een beurs als het instituut waarvan de waar afkomstig is. Anders dan BLUE 7 heeft gesteld, informeert het merk BEURSPLEIN 5 het publiek dan ook niet rechtstreeks over de inhoud van het tijdschrift Beursplein 5, in die zin dat het zonder nadere gedachtenassociatie de soort, hoedanigheid of kwaliteit van de informatie die daarin wordt gegeven beschrijft In de geschetste omstandigheden is derhalve voorshands voldoende aannemelijk dat het merk BEURSPLEIN 5, in zijn geheel bezien, niet louter het adres van Amsterdam Exchanges weergeeft, maar dat het merk voor het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerden een commercieel geschikt teken is om de desbetreffende waren en diensten van Amsterdam Exchanges te doen onderscheiden van dergelijke waren of diensten van anderen Daaraan doet het betoog van BLUE 7 dat het niet toegelaten is om adressen te monopoliseren (zie: artikel 13, zesde lid, onder a. BMW) niet af. BLUE 7 heeft

6 blijkens haar verweer de belangen op het oog van andere ondernemingen die op het adres Beursplein 5 te Amsterdam gevestigd zijn of van personen die aan Beursplein 5 in een andere plaats in Nederland wonen. Volgens BLUE 7 moet worden gewaarborgd dat deze betrokkenen dit adres kunnen blijven gebruiken als aanduiding van de plaats van vestiging van hun onderneming. Dat is evenwel geen belang waarvoor BLUE 7 bescherming kan inroepen. BLUE 7 is niet gevestigd op het adres Beursplein 5 te Amsterdam of elders in Nederland en zij wordt niet belemmerd in enig gebruik van haar eigen adres voor de waren of diensten van haar onderneming BLUE 7 heeft voorts gesteld dat het merk BEURSPLEIN 5 als vervallen moet worden beschouwd, omdat het door toedoen of nalaten van AEX c.s. in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming voor beursactiviteiten en financiële dienstverlening in het algemeen is geworden (artikel 5, tweede lid, onder b. BMW). Zij heeft in dit verband verwezen naar verschillende overeenstemmende domeinnamen, zoals beursplein5.com, beursplein.com, beursplein.nl, beurs.nl, debeurs.nl en beleggingsplein.nl, die niet zijn verbonden met AEX c.s. en waartegen AEX c.s. volgens BLUE 7 niet is opgetreden. Op deze grond acht BLUE 7 het voorts in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat AEX c.s. wel tegen BLUE 7, maar niet tegen die andere gebruikers van een overeenstemmend teken, optreedt AEX c.s. heeft gemotiveerd bestreden dat BEURSPLEIN 5 tot soortnaam is verworden en dat zij niet tegen andere gebruikers van de bedoelde overeenstemmende tekens is opgetreden en optreedt In dit kort geding is niet aannemelijk gemaakt dat BEURSPLEIN 5 al dan niet door handelen of nalaten van AEX c.s. een soortnaam is geworden als door BLUE 7 bedoeld. In Nederlandse woordenboeken komt het begrip beursplein 5 niet voor en wordt van het woord beursplein niet de door BLUE 7 gestelde betekenis gegeven. Concrete feiten en omstandigheden waaruit kan volgen dat het merk een algemene aanduiding is geworden voor (waren of diensten op het gebied van) financiële informatie heeft BLUE 7 niet aangevoerd. De door BLUE 7 gestelde omstandigheden, dat het begrip Beursplein 5 wordt gebruikt ter aanduiding van de verschillende markten die onder Amsterdam Exchanges vallen (rechtsoverweging 4.1. onder a.) en dat er verschillende bedrijven zijn gevestigd op het adres Beursplein 5 te Amsterdam, die niet met Amsterdam Exchanges zijn verbonden, kunnen daartoe niet voldoende zijn. Evenmin is gesteld of gebleken dat AEX c.s. zelf het merk als zo n soortnaam bezigt. Voorts heeft AEX c.s., mede op grond van in het geding gebrachte bescheiden (producties 3 en 11 tot en met 15 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep), vooralsnog voldoende duidelijk gemaakt dat zij is opgetreden en optreedt tegen gebruikers van overeenstemmende tekens. Ook al zouden deze gebruikers het merk als soortnaam bezigen hetgeen, anders dan BLUE 7 kennelijk veronderstelt, nog niet volgt uit het gebruik van overeenstemmende tekens dit houdt nog niet in dat zulks het normale taalgebruik is Niet in discussie is dat het teken beursplein5.nl vrijwel identiek is aan en dus overeenstemt met het merk BEURSPLEIN 5. AEX c.s. kan zich dan ook op de voet van artikel 13 A, lid 1, onder b BMW verzetten tegen elk gebruik dat BLUE 7 in het economisch verkeer van dit teken maakt voor soortgelijke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken beursplein5.nl en het merk BEURSPLEIN 5, dan wel kan AEX c.s., als het hier zou gaan om waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zich op de voet van artikel 13 A, lid 1, onder c BMW verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gemaakt van het teken beursplein5.nl, indien het merk binnen het Beneluxgebied bekend is en door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

7 5.15. BLUE 7 heeft in dit verband eerst en vooral het verweer gevoerd dat zij de domeinnaam beursplein5.nl niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. BLUE 7 heeft daartoe gesteld dat zij de naam uitsluitend wenst te bezigen als naam van haar toekomstige website en dus enkel gebruikt als Internetadres. Zij heeft voorts gesteld dat zij onder de domeinnaam beursplein5.nl een portal (marktplaats) wil gaan aanbieden die het mogelijk maakt dat (inter)nationale financiële partijen elkaar kunnen ontmoeten en dat zij zelf geen financiële diensten zal aanbieden of in de vorm van een digitaal tijdschrift financiële informatie zal gaan verstrekken Niet in geschil is dat onder de domeinnaam beursplein5.nl thans op het scherm een pagina verschijnt waarop staat vermeld: "Beursplein 5", "Het financiële trefpunt op het Net" en de mededeling dat de site binnenkort bereikbaar is (productie 7 van de zijde van AEX c.s. in eerste aanleg). Wat er in de toekomst verder precies op de website zal worden aangeboden is, ook ter terechtzitting in hoger beroep, in het vage gebleven. Zoveel is uit de stellingen van BLUE 7 en hetgeen haar vertegenwoordigers op de terechtzitting hebben verklaard wel duidelijk geworden, dat deze website tot doel heeft dat bezoekers van die site daarop financiële informatie kunnen lezen, dergelijke informatie daarop kunnen plaatsen en/of financiële informatie (direct of indirect, al dan niet tegen betaling) kunnen verkrijgen door het aanklikken van banners (tegen betaling aan BLUE 7 op de website te plaatsen advertenties) en (andere) links naar sites waarop zulke informatie is te zien, alsmede dat bezoekers, via links van bedrijven die zich (al dan niet tegen betaling aan BLUE 7 ) op deze website presenteren, financiële transacties kunnen aangaan Een domeinnaam is in een geval als het onderhavige meer dan enkel een adres. Voldoende aannemelijk is dat de domeinnaam beursplein5.nl in het economisch verkeer - en niet in discussie is dat BLUE 7 met deze domeinnaam, waarmee toegang wordt verkregen tot haar website waarop waren of diensten worden aangeboden, economisch voordeel beoogt - tevens de functie heeft van aanduiding van de naam of herkomst van de onderneming en dus mede betrekking heeft op de waren of diensten die deze onderneming op de website aanbiedt. Aldus is de domeinnaam tevens geschikt om waren of diensten te onderscheiden van die van anderen. Daaraan doet niet af dat Blue niet zelf financiële informatie op haar website plaatst of voornemens is te plaatsen, maar stelt daartoe de gelegenheid te (zullen) bieden aan anderen. Het is in dit kort geding voldoende aannemelijk dat het voor het publiek duidelijk is dat BLUE 7 door het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl op die website waren of diensten aanbiedt die door het gebruik van die naam van die van anderen worden onderscheiden Voorzover de onder de domeinnaam beursplein5.nl op te roepen website van BLUE 7 de vorm zal krijgen van een digitaal tijdschrift is het in ieder geval soortgelijke waar als bedoeld in artikel 13 a, lid 1, onder b BMW, ook als BLUE 7 de informatie niet onder haar eigen redactionele verantwoordelijkheid verstrekt. Ook voorzover de onder de domeinnaam beursplein5.nl op te roepen website van BLUE 7 moet worden beschouwd als het verschaffen van toegang tot door anderen te verhandelen waren of te verlenen diensten op financieel gebied is van gelijksoortigheid sprake. Het blijft daarbij immers gaan om een dienst van BLUE 7 op het terrein van de financiële informatie-verstrekking, die soortgelijk is aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De in alle opzichten vrijwel volledige gelijkheid van merk en teken kan, naar voorshands aannemelijk is, bij het in aanmerking komende publiek verwarring doen ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. In dit kort geding is voorshands voldoende aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen de website zal beschouwen als commercieel verwant aan, en de op de website van BLUE 7 voorkomende gegevens zal opvatten als afkomstig van, Amsterdam Exchanges als onderneming voor wier waren en diensten op financieel gebied het merk BEURSPLEIN 5 is ingeschreven. Daaraan doet niet af dat er, zoals BLUE 7 ook in dit verband heeft gesteld, andere domeinnamen bestaan waarin elementen

8 als beurs of plein zijn opgenomen, op welke websites ook financiële informatie valt te lezen. Voor het overige heeft BLUE 7 dit verwarringsgevaar niet voldoende gemotiveerd weersproken. Zij heeft ter betwisting van dit gevaar haar pijlen vooral gericht op het gebrek aan onderscheidende kracht van het merk, welke stelling hierboven is verworpen Maar ook indien de toets van artikel 13 a, lid 1 onder c BMW moet worden verricht, kan Amsterdam Exchanges zich met succes tegen het gebruik van het teken beursplein5.nl verzetten AEX c.s. heeft in dit verband gemotiveerd naar voren gebracht dat het merk BEURSPLEIN 5 in het bijzonder voor het tijdschrift met die naam, mede gelet op de oplage van het periodiek, het lezersbestand (productie 8 van de zijde van AEX c.s. in hoger beroep) en de voor het blad gemaakte reclame, in Nederland als een bekend merk moet worden beschouwd. BLUE 7 heeft betwist dat BEURSPLEIN 5 een bekend merk is. Niet is vereist dat komt vast te staan dat meer dan 50% van het in aanmerking komende publiek van in beleggingen geïnteresseerde personen met het merk bekend is. Anders dan BLUE 7 heeft bepleit, kent het hof voorshands wel enige waarde toe aan het, hierboven reeds ter sprake gekomen NIPOonderzoeksrapport, omdat de daartegen ingebrachte bezwaren in de opinie van Prof. dr. W.A.Wagenaar (productie C van de zijde van BLUE 7 in eerste aanleg) vooralsnog te weinig aanknopingspunten geven om het rapport zonder meer van tafel te vegen. Die bezwaren berusten immers naar de kern genomen op de vooronderstelling dat de onderzoekers bij hun vraagstelling aan het publiek suggestief te werk zijn gegaan, maar dat die vooronderstelling feitelijk juist is wordt niet onderbouwd en is overigens door AEX c.s., mede met een beroep op de mening van Prof. dr. A.A.A. Kuijlen (productie 10 van de zijde van EAX c.s. in hoger beroep) gemotiveerd betwist. Aan het NIPO-rapport kan voorshands in ieder geval wel deze betekenis toekomen dat daaruit kan worden afgeleid dat, wanneer door een deel van een willekeurig publiek reeds een verband tussen Beursplein 5 en Amsterdam Exchanges wordt gelegd, aannemelijk is dat het merk BEURSPLEIN 5 bij het relevante publiek in niet onaanzienlijke mate bekend zal zijn. Uit hetgeen AEX c.s. ten gunste van de bekendheid van haar merk heeft aangevoerd en door BLUE 7 overigens onvoldoende concreet is bestreden, leidt het hof vooralsnog af dat het merk BEURSPLEIN 5 in Nederland op behoorlijke schaal bekendheid geniet BLUE 7 heeft evenmin voldoende weersproken dat gebruik van het teken beursplein5.nl de aantrekkingskracht en de exclusiviteit van het merk BEURSPLEIN 5 aantast. Daarbij moet in de beoordeling worden betrokken dat het hier, in ieder geval mede, gaat om door BLUE 7 onder die domeinnaam te verlenen diensten op het gebied van financiële informatieverstrekking, welke informatie naar haar aard nauw verwant is aan de informatie die Amsterdam Exchanges in haar tijdschrift Beursplein 5 biedt. De gedachte ligt voor de hand, dat BLUE 7 de domeinnaam op haar naam heeft geregistreerd om de herkomstfunctie van het merk te benutten door Internet-gebruikers, die de domeinnaam beursplein5.nl kiezen om over de door Amsterdam Exchanges aangeboden waren en diensten informatie te verkrijgen, in plaats daarvan te confronteren met financiële informatie van anderen en om aan te haken aan de met het merk verbonden connotatie van kwaliteit van de financiële informatie, waardoor zij kan profiteren van de bekendheid van het merk van Amsterdam Exchanges. BLUE 7 heeft een en ander in dit kort geding onvoldoende ontzenuwd met de enkele stelling dat AEX c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat de domeinnaam beursplein5.nl afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Het voorgaande oordeel wordt niet anders doordat, zoals BLUE 7 nog heeft opgemerkt, AEX c.s. door middel van de website met de domeinnaam beursplein-5.nl in staat is gebleken haar merk als substantieel onderdeel van een andere domeinnaam te gebruiken. Een geldige reden voor het gebruik van het merk heeft BLUE 7 niet genoemd en is ook niet aannemelijk gemaakt.

9 5.22. Uit het vorenstaande volgt dat Amsterdam Exchanges zich reeds met een beroep op het merk BEURSPLEIN 5 kan verzetten tegen het gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl door BLUE 7. Hetgeen BLUE 7 voor het overige nog heeft aangevoerd kan daarin geen verandering brengen. De grieven hebben derhalve succes. Hetgeen AEX c.s. overigens nog aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd behoeft geen behandeling meer BLUE 7 heeft zich op het standpunt gesteld dat Tijd Beursmedia, als houdster van een licentie, welke niet is ingeschreven als bedoeld in artikel 11 C BMW, nietontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen, omdat de licentie jegens BLUE 7 geen derdenwerking heeft. Het hof acht daarvoor geen grond aanwezig. De ratio van het voorschrift van artikel 11 C BMW moet vooral worden gezocht in bescherming van derden in geval van vervreemding van het merk, beslag e.d. In een geval als het onderhavige, waar bovendien de merkhoudster en de niet ingeschreven licentiehoudster tezamen optreden, verzet dit voorschrift, noch het sblue 7 steem van de BMW zich ertegen dat Tijd Beursmedia als niet ingeschreven licentiehoudster in kort geding voorlopige maatregelen vordert die de strekking hebben handelingen te doen verbieden en ongedaan te maken die inbreuk maken op het merk dat zij in (exclusieve) licentie gebruikt Tegen de vorderingen in conventie in hoger beroep heeft BLUE 7 voor het overige geen concrete bezwaren ingebracht. Zij zullen, met maximering van de dwangsommen, worden toegewezen als in de beslissing weergegeven Uit het voorgaande vloeit voort dat ook de beslissing van de president in reconventie, die enkel berustte op de afwijzing van de vorderingen in conventie, moet worden vernietigd en dat de vordering in reconventie tot opheffing van het conservatoir beslag alsnog moet worden afgewezen. 6. Slotsom 6.1. De grieven slagen. Het vonnis waarvan beroep, voorzover in hoger beroep aan de orde, moet, zo in conventie als in reconventie, worden vernietigd. De vorderingen van AEX c.s. zullen worden toegewezen als in de beslissing te vermelden. De vordering van BLUE 7 in reconventie moet worden afgewezen BLUE 7 zal, als de in eerste aanleg en in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding in beide instanties worden veroordeeld. 7. Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis waarvan beroep, zo in conventie als in reconventie gewezen, voorzover in hoger beroep aan de orde; en in zoverre opnieuw rechtdoende: in conventie: beveelt BLUE 7 binnen twee dagen na betekening van dit arrest ieder gebruik van de domeinnaam beursplein5.nl alsmede ieder gebruik van een domeinnaam met de combinatie van het woord beursplein en het cijfer 5 te staken en gestaakt te houden; beveelt BLUE 7 binnen twee dagen na betekening van dit arrest te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met Internetadres wordt geleid (rerouting) naar de website met het Internetadres ;

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx9749

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bx9749 pagina 1 van 7 LJN: BX9749, Gerechtshof Leeuwarden, 200.094.518/01 Datum 09-10-2012 uitspraak: Datum 10-10-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Inroepen

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B].

Eiser in conventie zal hierna [eiser] worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen afzonderlijk [A] en [B] worden genoemd en gezamenlijk [A] en [B]. Eiser - Gedaagden DomJur 2009-485 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 433147 / KG ZA 09-1503 P/EB Datum: 03-09-2009 Vonnis in kort geding van 3 september 2009 in de zaak van [eiser], wonende en zaak doende

Nadere informatie

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk,

4. ERNST PAUL EDWARD FERDINAND KLAPWIJK wonende te Vlissingen, hierna ook te noemen: Klapwijk, Uitspraak: 23 augustus 2007 Rolnummer: 05191 3 Rolnr. Rechtbank: 051245 HEK"EREAHTSH0F TE 'c-gravenhag-, kamer M C- 5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van -.:b BACARDI 2% COMPANY LIMITEB gevestigd

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam.

de naamloze vennootschap BINCKBANK N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. M. Meddens-Bakker te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/470456 / KG ZA 14-895 Vonnis in kort geding van in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht BNP PARIBAS

Nadere informatie

16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8. Actualiteiten

16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8. Actualiteiten U I T G A V E V A N H E T B U R E A U V O O R D E I N D U S T R I E } L E E I G E N D O M 3 4 5 16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8 I N H O U D Actualiteiten Voor-voorgebruik en kwade trouw (blz. 347).

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409

zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/441155 / KG ZA 13-409 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap

Nadere informatie

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum,

IN NAAM DES KONINGS. l. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERVIVOS 8.V., gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Hilversum, a 1S IN NAAM DES KONINGS HTBANK MIDDEN.NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: Cl16/370044 I KG ZA 14-374 Vonnis in kort geding vzn 16 juli 2014 in de zaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht REAL NETWORKS INC., gevestigd te Seattle, Verenigde

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191

zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 197863 / KG ZA 10-191 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENERGY CIRCLE

Nadere informatie

Eiseres zal hierna SVn worden genoemd en gedaagden respectievelijk NACA, Finacon,.

Eiseres zal hierna SVn worden genoemd en gedaagden respectievelijk NACA, Finacon,. 010 Recht bank Rotterdam 16:05:44 19-05- 2015 1/8 vonnis RECHTBANK ROTIERDAM Team Handel Vonnis in kort geding van in de zaak van de stichting STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING NEDERLANDSE GEMEENTEN,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van

zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding) van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 417339 / KG ZA 12-394 en 417770 / KG ZA 12-422 Vonnis in kort geding van in de zaak met rolnummer 12-394 (het excutiekortgeding)

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden.

Partijen zullen hierna Stichting BREIN en Euroaccess genoemd worden. Brein Euroaccess Enterprises DomJur 2011-748 Rechtbank s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 174537/ KG ZA 08-261 Datum: 8 juli 2008 Vonnis in kort geding van 8 juli 2008 in de zaak van de stichting STICHTING

Nadere informatie

1 van 8 9-10-2012 20:48

1 van 8 9-10-2012 20:48 1 van 8 9-10-2012 20:48 LJN: BX9224, Gerechtshof Arnhem, 200.091.157 Datum uitspraak: 18-09-2012 Datum publicatie: 05-10-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013

Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004. Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 Netmerk B.V. Snobber B.V. DomJur 2013-1004 Vzgr. Rb Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/549805/ KG ZA 13-1130 SP/TF Datum: 15 oktober 2013 NETMERK B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van

Nadere informatie

arrest AFSCHRIFT GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.123.115/01

arrest AFSCHRIFT GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.123.115/01 arrest AFSCHRIFT GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.123.115/01 zaaknummer rechtbank Amsterdam : 1271927 CV EXPL 11-25488 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Domeinnamen: merk of handelsnaam? *

Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Domeinnamen: merk of handelsnaam? * Door H.W. Wefers Bettink ** Inleiding Het World Wide Web (WWW) is het eerste, werkelijke wereldomspannende medium voor de verkoop van producten en het verspreiden van

Nadere informatie

3. De beoordeling in hoger beroep. Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

3. De beoordeling in hoger beroep. Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Zaaknummer 200.103.753/01 18 december 2012 GERECHTSHOF AMSTERDAM EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST in de zaak van: [benadeelde], [Woonplaats], APPELLANT in principaal hoger beroep, GEÏNTIMEERDE

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van in het incident en in de hoofdzaak in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259

zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/429715 / HA ZA 12-1259 Vonnis in verzet van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht AUDI AG, gevestigd

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden 313 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van

Nadere informatie

RECHTBANK UTRECHT Sector Handels - en Familierecht. VONNIS van de voorzieningenrechter in het kort geding van

RECHTBANK UTRECHT Sector Handels - en Familierecht. VONNIS van de voorzieningenrechter in het kort geding van 1 RECHTBANK UTRECHT Sector Handels - en Familierecht VONNIS van de voorzieningenrechter in het kort geding van 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid PCA SPECIALISTENVERENIGING, gevestigd te

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014

ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START van 2014 ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014 PAGINA 1 ACTUALITEITEN ICT-RECHT BIJ DE START VAN 2014 Advocatenkantoor Legalz B.V. (januari 2014) ACTUALITEITEN ICT-RECHT 2014

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eisers] en Kia Motors Nederland genoemd worden. vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handels- en familierecht zaaknummer / rolnummer: 271007 / KG ZA 09-750 Vonnis in kort geding van 30 september 2009 in de zaak van [29 automobielbedrijven] eisers, advocaat

Nadere informatie

» Samenvatting. JOR 2013/99 Gerechtshof Amsterdam 22 januari 2013, 200.091.059; LJN BZ0379. ( mr. Wammes mr. Wattel mr.

» Samenvatting. JOR 2013/99 Gerechtshof Amsterdam 22 januari 2013, 200.091.059; LJN BZ0379. ( mr. Wammes mr. Wattel mr. JOR 2013/99 Gerechtshof Amsterdam 22 januari 2013, 200.091.059; LJN BZ0379. ( mr. Wammes mr. Wattel mr. Ynzonides ) Tinguely Netwerk BV te Houten, appellante, advocaat: mr. L.Th.A. Boender, tegen J. van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bo3254

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bo3254 Page 1 of 6 LJN: BO3254, Rechtbank Amsterdam, 455882 / HA RK 10-319 Datum 05-08-2010 uitspraak: Datum 08-11-2010 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:Verzoek

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 april 2002, 70e jaargang, nr. 4

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 april 2002, 70e jaargang, nr. 4 S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 1 3 16 april 2002, 70e jaargang, nr. 4 Bijblad bij De Industriële Eigendom I N H O U D Mr. P.A.C.E. van der Kooij, Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en (geen) overgangsrecht

Nadere informatie