Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge, mr. J.J. Prinsen. Periode 1 januari 31 maart Regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsrecht. Prof.mr. G. van Solinge, mr. J.J. Prinsen. Periode 1 januari 31 maart 2000. Regelgeving"

Transcriptie

1 Prof.mr. G. van Solinge, mr. J.J. Prinsen Periode 1 januari 31 maart 2000 Regelgeving SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 Op 17 maart heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) de Fusiegedragsregels (ook wel: Fusiecode ) gewijzigd. De Fusiecode zal voortaan uitsluitend gedragsregels bevatten met betrekking tot de bescherming van werknemers bij een fusie (hoofdstuk II van de Fusiegedragsregels 1975). Deze gedragsregels krijgen geen wettelijke basis; de overgebleven Fusiecode blijft een vorm van zelfregulering van het in de SER georganiseerde bedrijfsleven. De gedragsregels ter bescherming van de aandeelhouders in geval van een openbaar bod op aandelen (het huidige hoofdstuk I) zullen wel een wettelijke basis krijgen: zij worden overgebracht naar de Wet toezicht effectenverkeer (Wte 1995) en de daarop gebaseerde regelgeving. Een voorstel van wet dienaangaande is door de Ministerraad op 24 maart ter advies voorgelegd aan de Raad van State. De bedoeling is dat de gewijzigde Wte 1995 op 1 oktober 2000 in werking zal treden; op deze datum zal dan ook het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 in werking treden. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de gedragsregels ter bescherming van de belangen van werknemers betreffen een nieuwe geschillenregeling en de instelling van een Geschillencommissie (art. 9-33), alsmede een uitzondering op de hoofdregel dat de vakbonden moeten worden ingelicht voordat een openbare mededeling over een voorgenomen openbaar bod of fusie wordt gedaan (art. 3 lid 2). In de praktijk wordt deze regel niet nageleefd, omdat het onwenselijk en onjuist wordt geacht dat de vakbonden eerder op de hoogte worden gesteld dan de aandeelhouders. De uitzondering van de nieuwe Fusiecode geldt voor het geval dat een algemeen voor het effectenverkeer geldend voorschrift (bijvoorbeeld de verplichting tot publicatie van koersgevoelige informatie o.g.v. art. 28 sub h AEX-Fondsenreglement, Wte 1995 of vergelijkbare buitenlandse regelingen) zich tegen voorafgaande kennisgeving aan de vakbonden verzet. Leidraad is dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op het al dan niet totstandkomen van de fusie en de modaliteiten daarvan (art. 4 lid 6). Hiermee is een betere aansluiting op de Wet op de ondernemingsraden beoogd (zie art. 25 lid 2 WOR waarin het criterium wezenlijke invloed ook wordt gehanteerd). Wetsvoorstel beschermingsconstructies/dertiende richtlijn inzake overnamebedingen Op 2 maart heeft de minister van Justitie een brief gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer inzake de gevolgen van de op handen zijnde dertiende richtlijn inzake overnamebedingen voor het al weer enkele jaren aanhangige wetsvoorstel doorbreking beschermingsconstructies (Kamerstukken II , nr. 11). De minister concludeert dat de twee elkaar niet bijten. Hij wil de behandeling van het wetsvoorstel doorzetten en bij de invoering van de richtlijn eventuele aanpassingen doorvoeren. De toekomst van het structuurregime Een van de pijlers van het Nederlandse poldermodel, het structuurregime, staat ter discussie. Ingevolge het wettelijke structuurregime worden bepaalde kernbevoegdheden van de algemene vergadering (bijvoorbeeld de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders) overgeheveld naar de raad van commissarissen (rvc). Aangezien de leden van de rvc zich zelf benoemen (met een aanbevelingsrecht voor de algemene vergadering en de ondernemingsraad), spreekt men wel van gecontroleerde coöptatie. Kritiek op dit systeem is dat de aandeelhouders monddood zijn gemaakt en dat aldus een kleine kring van commissarissen het voor het zeggen heeft in het Nederlandse bedrijfsleven ( old boys network ). De tweedekamerfracties van D66 en GroenLinks zijn voornemens een wetsvoorstel in te dienen dat ertoe zou moeten leiden dat de rvc voortaan voor 1/3 wordt benoemd door de algemene vergadering, voor 1/3 door de ondernemingsraad en voor 1/3 door de rvc. Vanuit de vakbeweging is er enige steun voor dit plan (de FNV heeft echter een soortgelijk voorstel laten varen). VNO-NCW is tegen. De PvdA wacht het KATERN

2 advies af dat door de minister van Justitie aan de SER is gevraagd. Zie: SER-bulletin 2000/3, p. 26. Antilliaanse Landsverordening inzake de BV Op 1 januari 2000 trad in werking de Antilliaanse Landsverordening waarbij de tot dan in het Antilliaanse recht onbekende rechtsfiguur van de besloten vennootschap in het leven werd geroepen. De regeling onderscheidt zich ten opzichte van de BV naar Nederlands recht door een grote mate van flexibiliteit, zodat zij een aantrekkelijk vehikel is voor de belangrijke off-shore industrie op de Antillen. Opvallend zijn de grote vrijheid van inrichting, de soepele kapitaalbeschermingsregeling, de mogelijkheid van onevenredige winst- en stemrechten per aandeel en de mogelijkheid tot grensoverschrijdende fusie en omzetting. Zie verder: P. van Schilfgaarde, Ondernemingsrecht 2000, pp en J.W. Winter, WPNR 6385 en 6386 (2000). Effectenrecht Op 23 december 1999 sloten het Openbaar Ministerie, de STE, DNB, de Verzekeringskamer, de minister van Financiën en de Belastingdienst/ECD een convenant (Stcrt. 2000, nr. 4, p. 9). Het convenant betreft de afstemming over de keuze tussen de oplegging van bestuurlijke boeten en strafrechtelijke afdoening bij bepaalde overtredingen van de financiële wetgeving (waaronder de Wtb, de Wte 1995, de Wtk 1992 en de Wmz 1996). Bij brief van 8 juli 1999 bood de minister van Financiën aan de Tweede Kamer een vergelijkende analyse aan van de voorschriften in de verschillende financiële sectoren rond informatieverstrekking aan de consument (Kamerstukken , nr. 1). Op 27 december 1999 werd een lijst van vragen en antwoorden vastgesteld (nr. 2) die naar aanleiding van de genoemde brief zijn gesteld aan, respectievelijk gegeven door de minister van Financiën. In de verslagperiode was sprake van enige hectiek op de AEX-Effectenbeurs. Mede naar aanleiding van de problematisch verlopen beursintroductie van Via Networks en de verwachte stormloop op de inmiddels geïntroduceerde aandelen World Online kondigde de AEX mogelijke maatregelen aan van de commissaris voor de notering (AEX-Mededeling ). Deze moeten een ordelijke markt waarborgen in geval van een (te) grote hoeveelheid particuliere bestensorders bij gelegenheid van een beursintroductie. Een grote toevloed van bestensorders kan een verstorend effect hebben omdat de orderconditie bestens impliceert dat dergelijke orders in beginsel tegen elke prijs uitgevoerd kunnen worden. De beurs adviseerde dan ook terughoudendheid bij het inleggen van bestensorders. De aangekondigde maatregelen bestaan onder meer in het weigeren van bepaalde limietorders en een betere informering van de markt omtrent de hoogte en het moment van de eerste notering. Voorts is het Fondsenreglement op drie punten gewijzigd. De wijzigingen betreffen: de zogenaamde draagvlakprocedure ; de verlichting van het prospectusregime; het vervallen van bijlage IX bij het Fondsenreglement (Modelcode Voorkoming Misbruik Voorwetenschap). Overigens verscheen in het Tijdschrift voor Effectenrecht (pp ) een overzicht van in 1999 gepubliceerde AEX-Mededelingen, al dan niet leidende tot wijzigingen in Reglementen AEX. Jurisprudentie Verschenen noten bij eerder gesignaleerde rechtspraak In de NJ verschenen geannoteerd: HvJ EG 9 maart 1999, C , NJ 2000, 48 (Centros) m.nt. Vlas (zie Katern 72 en 74); HR 19 maart 1999, NJ 2000, 99 (IBC/Grenoble) m.nt. Vlas (zie Katern 72). In Ars Aequi 2000, pp verscheen een noot van S.C.J.J. Kortmann onder de twee enquêtebeschikkingen van HR 19 mei 1999 inzake De Haan Beheer (zie Katern 73). World Online De media stonden bol van berichten omtrent de hierboven genoemde beursgang van World Online International NV (WOL) op 17 maart jl. De koers ging na een introductieprijs van 43 euro in een duikvlucht naar beneden toen bekend werd dat chairwoman Nina Brink op 27 december 1999 een groot pakket aandelen in WOL had verkocht voor ongeveer 6 euro. Grote groepen gedupeerde beleggers voelen zich misleid door het prospectus en bereiden al of niet in samenwerking met de Vereniging van Effectenbezitters strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures voor tegen Nina Brink, WOL en de begeleidende banken ABN Amro en Goldman Sachs. De roep om scherper toezicht door de beurs en de Stichting Toezicht Effectenverkeer en scherpere regelgeving klinkt luider dan ooit. Waarschijnlijk gaat deze affaire de komende maanden (jaren?) leiden tot een stroom van rechtspraak KATERN 75

3 Voordat de storm rond de mislukte beursgang losbarstte, was WOL nog op een andere manier in het nieuws. De Stichting Cambuur Leeuwarden vorderde in kort geding nakoming van een sponsorovereenkomst die zij meende te hebben gesloten met WOL ten behoeve van de voetbalclub met dezelfde naam. In rechte bleek dat de stichting had onderhandeld met een persoon die noch bestuurder, noch bevoegd vertegenwoordiger van WOL was. De president in kort geding zag geen reden om WOL het risico van de onbevoegde vertegenwoordiging te laten dragen. Kennelijk zag hij dus ook geen reden om Cambuur het WOL-shirt te laten dragen. Achteraf bezien zal Cambuur waarschijnlijk niet rouwig zijn over deze uitspraak. Johan Cruijff zou zeggen: Ieder nadeel heb z n voordeel. Zie Pres. Rb. Leeuwarden 13 januari 2000, Kort Geding Kort 2000, Wet op de ondernemingsraden In Katern 71, 72 en 73 kwam uitgebreid aan de orde de rechtspraak van Ondernemingskamer (OK) inzake het adviesrecht van ondernemingsraden bij publiekrechtelijke rechtspersonen. In deze zaken heeft de OK steeds het beroep van de ondernemer op het zogenaamde primaat van de politiek (art. 46d WOR) verworpen. Volgens de OK moet ook een overheidslichaam, in hoedanigheid van een (mede)ondernemer in de zin van de WOR, advies vragen over een voorgenomen besluit indien het besluit gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen. De Hoge Raad heeft nu korte metten gemaakt met deze vaste jurisprudentie van de OK door toewijzing van het cassatieberoep dat de Provincie Zuid-Holland had ingesteld tegen enkele randgemeenten van Den Haag. In geschil was de vraag of de provincie, als medeondernemer, over de voorgenomen gemeentelijke herindeling advies had moeten vragen aan de ondernemingsraden van de desbetreffende gemeenten. De OK had op 28 januari 1999, NJ 1999, 185, de vraag bevestigend beantwoord. In de eerste plaats overwoog de Hoge Raad dat er voor medeondernemerschap meer nodig is dan een rechtstreeks ingrijpen van het besluit (van de provincie) in de onderneming (van de gemeenten). Van medeondernemerschap is sprake indien feiten en omstandigheden worden gesteld en zonodig aannemelijk gemaakt, waaruit blijkt dat een ander dan de ondernemer die de OR heeft ingesteld, een positie inneemt die hem stelselmatig een zodanige invloed op de besluitvorming binnen de onderneming verschaft dat gezegd kan worden dat de onderneming door die ander mede in stand wordt gehouden. In de verhouding provincie-gemeente is daarvan volgens de Hoge Raad geen sprake. Dit is in de lijn met eerdere jurisprudentie over de verhouding moeder- en dochtervennootschap, zie HR 20 januari 1994, NJ 1994, 545 (Heuga). In de tweede plaats overwoog de Hoge Raad, met een beroep op de wetsgeschiedenis, dat het primaat van de politiek (van art. 46d WOR) inhoudt dat de besluiten van een democratisch gecontroleerd orgaan zijn uitgesloten van de medezeggenschap ingevolge de WOR. De Hoge Raad overwoog dat de wetgever voldoende onder ogen heeft gezien dat zulke besluiten personele gevolgen kunnen hebben, maar dat daaraan niet de conclusie mag worden verbonden dat het democratisch orgaan advies moet vragen aan de ondernemingsraad op grond van de WOR. Dit mede om te voorkomen dat besluiten van democratische organen in het kader van het beroepsrecht van de WOR aan de rechter ter toetsing worden voorgelegd. Op dit laatste punt verwerpt de Hoge Raad dus de ruimere uitleg van artikel 46d WOR door de OK. Intussen kan men zich afvragen of de Hoge Raad hier wel voldoende in het oog heeft gehouden dat de door de WOR te beschermen belangen andere zijn dan de belangen die worden gediend met de democratische controle van een gekozen vertegenwoordigend lichaam op een overheidsorgaan. Zie HR 26 januari 2000, NJ 2000, 223 m.nt. Maeijer. Op dezelfde dag kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel in een cassatieberoep van de provincie Gelderland tegen de ondernemingsraden van enkele waterschappen (zie NJ 2000, 224). Enquêterecht De wet noemt de faillissementscurator niet als een bevoegde persoon in enquêtezaken. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de OK de curator in ieder geval wel bevoegd acht tot het doen van een verzoek tot het treffen van voorzieningen na gebleken wanbeleid ex artikel 2:355 BW (OK 23 april 1999, JOR 1998/98 (Village Scaldia). Restte nog de vraag: is de curator ook bevoegd om het initiële verzoek tot het houden van een enquête te doen (art. 2:350 BW)? De OK heeft deze vraag impliciet van overwegingen daaromtrent blijkt niet uit de beschikking bevestigend beantwoord in OK 4 november 1999, JOR 1999/7 (Holding Agrarische Fossilisatie BV) m.nt. Huiskes. KATERN

4 Een volgende enquêtezaak die de aandacht vraagt, betreft het verzoek van een aandeelhoudster in een joint venture (Cromwilld Ltd.) tot het houden van een enquête in de joint venture-vennootschap (Versatel Telecom International NV). De OK overwoog dat Cromwilld op grond van de aandeelhoudersovereenkomst tussen de joint venture-partners aanspraak kan maken op een andere behandeling dan in het algemeen op grond van het vennootschapsrecht toekomt aan (minderheids)aandeelhouders. Tenzij anders is afgesproken, zo overwoog de OK verder, betekent dit niet dat besluiten in de joint venture unaniem moeten worden genomen. Op een joint venture-partner rust echter de verplichting naar beste vermogen de totstandbrenging van een gemeenschappelijk gedragen beleid te bevorderen. Cromwilld is volgens de OK door Versatel voldoende in het beleid betrokken en in de gelegenheid gesteld daarop invloed uit te oefenen. De aanvankelijk gebrekkige informatievoorziening aan Cromwilld was na geuite kritiek inmiddels ook verbeterd. De OK wijst het enquêteverzoek af. Zie: OK 20 mei 1999, NJ 2000, 199. Het bijzondere van deze beschikking is dat de OK de contractuele afspraken in het kader van een joint venture in beginsel niet laat wijken voor het vennootschapsrecht. Dat mag opmerkelijk heten, gezien de in Nederland sinds jaar en dag heersende leer, gebaseerd op het Wennex-arrest (HR 30 juni 1944, NJ 1944, 465), inhoudende dat aan (stem)overeenkomsten tussen aandeelhouders geen vennootschapsrechtelijke werking toekomt. Zie nader: J.M. Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 1999, pp Toerekening gedragingen van bestuurder aan rechtspersoon Een huurder heeft achterstand in het betalen van de huurpenningen. Ten einde raad probeert hij de verhuurder te bewegen afstand te doen van de desbetreffende vorderingen door de verhuurder op te sluiten in een vriescel. Indien de verhuurder vervolgens ontbinding van de huurovereenkomst vordert wegens een tekortkoming in de nakoming zal in het licht van deze ongebruikelijke en ongeoorloofde wijze om kwijtschelding te verzoeken de rechter niet twijfelen om de vordering toe te wijzen. De zaak ligt gecompliceerder indien huurder en verhuurder rechtspersonen zijn en de directeur van de ene rechtspersoon de directeur van de andere rechtspersoon in de vriescel opsluit. In casu kon volgens de kantonrechter en de rechtbank in hoger beroep dit niet tot ontbinding van de huurovereenkomst leiden, omdat de misdraging niet door huurder zelf jegens verhuurder zelf is gepleegd, maar door de ene rechtspersoon jegens de andere. De Hoge Raad kan zich niet vinden in het vonnis en geeft de rechtbank een klein college over toerekening in het rechtspersonenrecht. Ten eerste heeft de rechtbank miskend dat een gedraging van de directeur van een rechtspersoon in het maatschappelijk verkeer kan worden aangemerkt als een gedraging van de rechtspersoon (HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 (Kleuterschool Babbel)). Verder heeft de rechtbank miskend dat ook een misdraging jegens een derde onder omstandigheden een tekortkoming in de huurovereenkomst kan opleveren, in het bijzonder indien die derde de directeur is van de rechtspersoon die verhuurder is. Ten slotte heeft de rechtbank miskend dat in een geval als het onderhavige, waarin huurder en verhuurder beide rechtspersonen zijn, een gedraging van een directeur van de huurder jegens de directeur van de verhuurder onder omstandigheden kan worden aangemerkt als een gedraging van huurder jegens verhuurder. Hieruit volgt dat de actieve kant van de misdraging wordt toegerekend aan de rechtspersoon/ huurder en de passieve kant aan de rechtspersoon/verhuurder. Dientengevolge vernietigt de Hoge Raad het vonnis. Anders dan de rechtbank laat de Hoge Raad de verhuurder dus niet in de vrieskou staan. Zie HR 25 juni 1999, NJ 2000, 33 m.nt. Stein. Aansprakelijkheid van bestuurder wegens eigen onrechtmatig handelen Indien een bestuurder van een vennootschap in naam van de vennootschap verplichtingen aangaat, terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de als gevolg van de niet-nakoming door de wederpartij van de vennootschap te lijden schade, zal behoudens door hem aan te voeren verontschuldigende omstandigheden moeten worden aangenomen dat de bestuurder een zodanig verwijt treft dat hij persoonlijk aansprakelijk is op grond van onrechtmatig handelen. Verwijtbaar is dus het weten van de bestuurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst ten behoeve van de vennootschap. Dit is vaste jurisprudentie, zie bijvoorbeeld: HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel). In een recente zaak deed zich een enigszins andere casus voor. De bestuurder werd verweten te hebben bewerkstelligd of 3810 KATERN 75

5 toegelaten dat de door hem bestuurde vennootschap een eerder door de vennootschap aangegane overeenkomst niet nakomt en daardoor aan de wederpartij van de vennootschap schade berokkent. Ook in zo n geval kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden, zo overwoog de Hoge Raad, maar zal het van de concrete omstandigheden van het geval afhangen of het hem te maken verwijt voldoende ernstig is om hem persoonlijk aansprakelijk te stellen. De verwijtbaarheid betreft hier dus het handelen of nalaten van de bestuurder met betrekking tot de nakoming van een reeds bestaande overeenkomst. In een dergelijk geval heeft de bestuurder een lichtere bewijspositie dan in het Beklamel-geval. Zie HR 18 februari 2000, JOR 2000/56 (New Holland Belgium NV/Oosterhof). Effectenrecht In HR 4 januari 2000 (JOR 2000/58 m.nt. D. van Bruggen en K. Werkhorst) ging de Hoge Raad onder meer in op de uitleg van het begrip toebehoren in artikel 321 Sr. Geoordeeld werd dat daarvoor de civielrechtelijke eigendom niet doorslaggevend is. In casu werden obligaties verduisterd door overboekingen van tegoeden op effectenrekeningen. Het arrest betreft bovendien de strafrechtelijke nasleep van de affaire rondom effectenkantoor Nusse Brink Commissionairs. In dat kader werd geoordeeld over de verhouding tussen toezicht, strafbaarheid en geheimhouding. Onontbeerlijk voor de kennisname van geschillenbeslechting tussen partijen bij beurstransacties is het Uitsprakenblad. Daarvan verscheen in de 12e jaargang nr. 1, februari 2000 (Amsterdam: NIBE-SVV). Literatuur Literatuur ondernemingsrecht (selectie) T.J. van der Ploeg/L.H. van den Heuvel (red.), Ontslag van bestuurders van rechtspersonen, Utrecht 1999; Th. Baums/E. Wymeersch, Shareholder Voting Rights and Practices in Europe and the United States, The Hague 1999; Gerard van Solinge/M.P. Nieuwe Weme, Gedragsregels inzake een openbaar bod op aandelen, Onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken naar het functioneren van Hoofdstuk I SER-Fusiecode, Serie Onderneming & Recht, deel 16, Deventer 1999; P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming, diss. RU Groningen, Monografieën Sociaal Recht, deel 19, Deventer 1999; P.J. Dortmond, Stemovereenkomsten rondom de eeuwwisseling, oratie Leiden, Deventer 2000; Pitlo-Raaijmakers, Het Nederlands burgerlijk recht, deel 2, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Deventer Literatuur effectenrecht (selectie) In de verslagperiode werd de voorgenomen fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Parijs en Brussel aangekondigd (AEX-Mededeling ). Voorafgaand aan dat nieuws verscheen een artikel van M.A. Blom, getiteld Een veranderende beurs in een veranderend Europa in Ondernemingsrecht , pp In de Serie Onderneming en Recht verscheen deel 17, getiteld Vertegenwoordiging en tussenpersoon, Tjeenk Willink, Deventer In deze opstellenbundel zijn drie effectenrechtelijke bijdragen opgenomen: W.A.K. Rank, Vermogensscheiding bij opties ; M.H.E. Rongen, De trustee bij obligatieleningen, in het bijzonder de security trustee; M.G. van t Westeinde en R.H. Maatman, Beleggersgiro: een bijzondere tussenpersoon. Het tijdschrift Ondernemingsrecht is geheel gewijd aan door vennootschappen, ten behoeve van eigen functionarissen en personeelsleden uitgegeven opties op eigen aandelen. Aan de orde komen onder meer: de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en NCD; het voorkomen van voorwetenschapproblemen bij de uitoefening van opties door het overdragen van het beheer over opties in vrije hand aan een onafhankelijke derde; het optievervalbeding en de schadevergoeding bij einde dienstverband; personeelsopties en jaarrekening; de beloning van topmanagers in perspectief van het Engelse Greenbury-rapport. In de verslagperiode verschenen meerdere artikelen over de bestrijding van het gebruik van voorwetenschap. Zie, naast één van de artikelen in het reeds genoemde nummer van Ondernemingsrecht, onder meer: D.R. Doorenbos, Vraagtekens bij de nieuwe voorkenniswetgeving, Ondernemingsrecht , pp. 2-10; J.W. Hoevers, Een jaar voorwetenschap; invloed op personeelsoptieregelingen wordt zichtbaar, V&O 2000/2, pp ; A.N. Krol, Wetgeving inzake voorwetenschap, Een tweetal onderwerpen na- KATERN

6 Vervoersrecht der belicht: meldingsplicht van beleggingsinstellingen en informatieverstrekking in het kader van een controlled auction en openbaar bod, V&O 2000/2, pp Tenslotte kan worden genoemd het verschijnen van de Effectengids 1999/2000. Gids bij de Officiële Prijscourant van de AEX-Effectenbeurs, 104de jaarlijkse editie, Kluwer, Deventer 1999, met daarin veel informatie over alle beursgenoteerde fondsen. Vervoersrecht Mr. J.W.L.M. ten Braak Wet- en regelgeving Wetgeving Op 10 december 1998 is titel 6 afdeling 2 van Boek 8 aangepast aan het per diezelfde datum voor Nederland in werking getreden Hulpverleningsverdrag van Londen van Bij besluiten van 5 februari 2000 zijn artikel 8:613 en artikel 8:1022 terzake averij grosse aangepast aan de wijzigingen in de York-Antwerp Rules door Comité Maritime Internationaal van oktober 1994 respectievelijk de wijzigingen in de Rijnregels van de Raad van Beheer van de Internationale Vereniging van Rijnschepenregister (IVR) van november Verdragen Op 12 maart 1999 is te Genève een nieuw verdrag voor conservatoir beslag op schepen tot stand gekomen als beoogde opvolger van het eerdere verdrag van Brussel van 10 mei Het nieuwe verdrag zal in werking treden na 10 ratificaties. Het verdrag is van toepassing op ieder schip dat zich binnen de jurisdictie van een verdragsluitende staat bevindt. Het eerdere verdrag maakt een onderscheid tussen schepen die varen onder de vlag van een verdragsluitende staat en schepen die varen onder de vlag van een niet-verdragsluitende staat. Onder het eerdere verdrag kan op schepen varend onder de vlag van een niet-verdragsluitende staat voor alle vorderingen beslag gelegd worden. Op grond van het nieuwe verdrag mag alleen nog beslag worden gelegd tot zekerheid voor vorderingen die vallen onder het begrip maritieme vordering zoals gedefinieerd in artikel 1 van het nieuwe verdrag. Artikel 1 van het nieuwe verdrag geeft een limitatieve opsomming van maritieme vorderingen. Het nieuwe verdrag is verder aangepast aan de internationale rechtsontwikkelingen op het gebied van jurisdictie. Het nieuwe verdrag geeft de beslagrechter in het algemeen bevoegdheid om van het bodemgeschil kennis te nemen. Het luchtrecht is verrijkt met het Verdrag van Montreal van 28 mei Dit Verdrag bevat elementen van het oorspronkelijke Verdrag van Warschau van 1929, het Haagse Protocol van 1955 en de Protocollen van Montreal van Het Verdrag is ondertekend door 52 landen maar zal pas in werking treden na 30 ratificaties. Het zal nog even duren voordat het nieuwe verdrag in werking zal treden. Zo is het Montreal- Protocol nr. 4 van mei 1975 pas op 14 juni 1998 (ook voor Nederland) in werking getreden. Het nieuwe verdrag heeft de aansprakelijkheidsregeling voor ladingschade van het Montreal-Protocol nr. 4 volledig overgenomen. Het Verdrag van Montreal is van toepassing tussen twee verdragssluitende staten en in andere gevallen geldt dus veelal nog het Verdrag van Warschau (al dan niet geamendeerd). Het Verdrag van Montreal vertoont voor wat betreft passagiersvervoer overeenkomsten met de op 17 oktober 1998 in werking getreden EU-verordening 2027/97 (risicoaansprakelijkheid tot een bedrag van SDR en daarboven een schuldaansprakelijkheid, met dien verstande dat de bewijslast is omgedraaid). Voor wat betreft Montreal-Protocol nr. 4 en Verordening 2027/97 verwijs ik naar de luchtvaartspecial van het Tijdschrift Vervoer en Recht (TVR) van maart Algemene Voorwaarden Op 4 januari 1999 zijn de nieuwe Nederlandse Expeditie-voorwaarden (Fenex) gedeponeerd. De aansprakelijkheidslimieten zijn verhoogd tot SDR 2 per kg en SDR per zending. De aanvang van verjaring en verval is verduidelijkt. Stichting Vervoeradres heeft op 9 maart 2000 de Algemene Voorwaarden voor Distributievervoer gedeponeerd. Bij distributievervoer vindt vooral geen echte opslag plaats maar alleen overslag. De aansprakelijkheid van de distributievervoerder is beperkt tot 7,50 per kg (de huidige wettelijke beperking van aansprakelijkheid van de binnenlands wegvervoerder) KATERN 75

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

College Vertegenwoordiging en. tegenstrijdig belang

College Vertegenwoordiging en. tegenstrijdig belang College Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 9 februari 2010 van 19.00-20.30 uur Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang 1. Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST KLUWER - DEVENTER - 1996 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen XV INLEIDING

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. G.J.C. Rensen en J.J. Prinsen (Van der Heijden Instituut KUN) Periode 1 april 30 juni 2000. Regelgeving

Ondernemingsrecht. G.J.C. Rensen en J.J. Prinsen (Van der Heijden Instituut KUN) Periode 1 april 30 juni 2000. Regelgeving G.J.C. Rensen en J.J. Prinsen (Van der Heijden Instituut KUN) Periode 1 april 30 juni 2000 Regelgeving Wetsvoorstel openbare biedingen In Katern 75 is reeds ingegaan op de wijziging van de SER-Fusiegedragsregels

Nadere informatie

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Datum: 19 oktober 2010 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Excellentie, Graag doe ik u het standpunt van de Commissie vennootschapsrecht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Jurisprudentie Ondernemingsrecht Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Onderwerpen 1. Bestuurdersaansprakelijkheid a) Westenbroek/Olden in OR 2015/69/70 b) Rb R dam 26 aug 2015 (kennelijk onbehoorlijk

Nadere informatie

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten Onder Professoren Aansprakelijkheid van bestuurders 14 april 2015 VAAN Utrecht prof. mr. Claartje Bulten Aansprakelijkheid van bestuurders Onderwerpen Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur

Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur 3 Samenvatting Rapport van bevindingen van de SER-commissie Evenwichtig Ondernemingsbestuur Dit rapport gaat over de positie van werknemers bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het is opgesteld

Nadere informatie

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra

IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT. Mr. F. Veenstra IMPASSEZAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN HET ENQUÊTERECHT Mr. F. Veenstra Kluwer - Deventer - 2010 Uitgebreide inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 1 1.1 Onderwerp en probleemstelling 1 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie?

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Prof. mr. drs. I.S. Wuisman Mr. dr. R.A. Wolf Leiden Revisited, 9 september 2014 Programma Introductie; Statutair instructierecht;

Nadere informatie

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Prof. mr. J.B. H u izin k Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Derde druk ik Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIX Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Casus 13 Kom op voor je recht

Casus 13 Kom op voor je recht Casus 13 Kom op voor je recht Een werkgever kan tegenwoordig niet meer alle beslissingen nemen die hij noodzakelijk acht in het kader van zijn bedrijfsvoering. Naar de factor arbeid moet in een aantal

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37219

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn 1 Onderwerpen 1. Turboliquidatie/faillissement 2. Feitelijke bestuurder/beleidsbepaler 3. Enquêtegerechtigden 2 1. Turboliquidatie/faillissement

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Toekomstige medezeggenschap bij de Europese Vennootschap

Toekomstige medezeggenschap bij de Europese Vennootschap schap eming Toekomstige medezeggenschap bij de Europese Inleiding Op 8 oktober 2001 is het statuut voor de Europese (Societas Europaea, hierna aangeduid als SE) vastgesteld. Het statuut is tweeledig en

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname:

Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname: Medezeggenschapsregelingen bij fusie en overname: Advies- en beroepsrecht OR op grond van de WOR; SER-Fusiegedragsregels 2000; Besluit openbare biedingen (Bob). Adviesrecht OR ex artikel 25 WOR De OR heeft

Nadere informatie

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ Author : gvanpoppel Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor 'normale' werknemers.

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

LEVERINGSVOORWAARDEN. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: LEVERINGSVOORWAARDEN De ANBOS schoonheidsspecialist is aangesloten bij De Geschillencommissie en werkt conform de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden treft u bijgaand aan. Algemene Voorwaarden Uiterlijke

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009 Het juridische lot van de Commissaris Mr. David Dronkers 26 november 2009 Amerikaanse toestanden? Rechtspersoon houder van rechten en plichten mythe van bestuurdersaansprakelijkheid Kentering: deep pocket-beginsel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Juridisch up to Date, september 2008 Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Mr. dr. S. Parijs, CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Afkortingen...13 Hoofdstuk 1 Inleiding...15 1.1 Inleiding...15 1.2 Geschiedenis WOR...15 1.3 Spilbegrippen WOR... 17 1.3.1 Onderneming... 17 1.3.2 Ondernemer...

Nadere informatie

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Lezing LWV Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Casus 1: Een bestuurder van een BV beseft, dat het faillissement van de BV onvermijdelijk is. Hij laat de BV nog enkele

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Grensoverschrijdende fusie op de Nederlandse Antillen

Grensoverschrijdende fusie op de Nederlandse Antillen Grensoverschrijdende fusie op de Nederlandse Antillen Inleiding In deze bijdrage zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre grensoverschrijdende fusies naar huidig Antilliaans recht mogelijk zijn. Dat

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche AV CZ/91 december 2009 Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 945 (R 1737) Goedkeuring van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Auteur: Dick Tillema Datum: 18 januari 2016 Opleiding: OU Bachelor Bedrijfskunde Ondernemingsrecht OU DT, januari juni 2016 Pag. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Nav Dorresteijn

Nadere informatie

Welkom Bestuur en toezicht

Welkom Bestuur en toezicht Welkom Bestuur en toezicht Suzan Koerselman advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocatenkantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer ervaren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen?

Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen? Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen? Mr. J.P. Hellinga in zijn arrest van 1 mei 2012 1 heeft het gerechtshof s-hertogenbosch geoordeeld dat art. 2:11 BW van toepassing is bij aansprakelijkheid

Nadere informatie

Casus 14 Argumenten op tafel!

Casus 14 Argumenten op tafel! Casus 14 Argumenten op tafel! Ondernemers proberen lastige besluiten op een gemakkelijke manier door de ondernemingsraad aanvaard te krijgen. Formuleer in algemene bewoordingen en vooral niet al te precies,

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Klokkenluiders en ondernemingsraad 3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Alexander Briejer & Miranda Koevoets 1. Inleiding De klokkenluidersproblematiek heeft in literatuur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief Nieuwsbrief Ondernemingsrecht Prospectusaansprakelijkheid Een prospectus dient een getrouw beeld te geven omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover

Nadere informatie

Ondernemingsrecht AAK20106397

Ondernemingsrecht AAK20106397 sociaal-economisch recht Katern 114 6397 Ondernemingsrecht AAK20106397 Mr. C.D.J. Bulten (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) Periode 1 oktober 31 december 2009 Regelgeving Met diverse

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT

STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT Door: Ellen Timmer Iedereen weet dat er wetsvoorstellen aanhangig of zelfs aangenomen zijn inzake de modernisering van het Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

Datum 17 december 2015 Beantwoording Kamervragen lid Bashir over bemiddelingskosten bij woningverhuur

Datum 17 december 2015 Beantwoording Kamervragen lid Bashir over bemiddelingskosten bij woningverhuur > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z20887

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Reactie NautaDutilh. consultatiewetsvoorstel. NautaDutilh N.V.

Reactie NautaDutilh. consultatiewetsvoorstel. NautaDutilh N.V. consultatiewetsvoorstel Reactie NautaDutilh op het consultatiewetsvoorstel tot aanpassing van het enquêterecht. NautaDutilh N.V. Paul Olden Erik Hammerstein Geert Raaijmakers Paul Storm Bastiaan Assink

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 624199/626401 Betreft: Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel 6.24 van de Mediawet

Nadere informatie

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid.

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. Annotatie bij HR 27-02-2009, C07/168HR, LJN BG6445 Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. [BW art. 6:162] Een gefailleerde natuurlijke persoon heeft de eigendom

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

CIFA seminar. 24 april 2012. Wijzigingen Boek 2 BW - 2012. Laurien Dumas

CIFA seminar. 24 april 2012. Wijzigingen Boek 2 BW - 2012. Laurien Dumas CIFA seminar 24 april 2012 Wijzigingen Boek 2 BW - 2012 Laurien Dumas Agenda 1 Aandeelhoudersbesluiten; introductie vergadergerechtigde 2 Het voorkeursrecht van aandeelhouder van NV bij uitgifte van nieuwe

Nadere informatie

PREPACK Hoe werkt het (wel)?

PREPACK Hoe werkt het (wel)? PREPACK Hoe werkt het (wel)? Job van der Pijl Vereniging voor Arbeidsrecht 26 november 2016 Insolventierecht vs Arbeidsrecht Dit zie ik ongeveer als ik spreek voor een zaal vol met collega s uit de insolventierechtpraktijk:

Nadere informatie

Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico?

Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico? schap eming Wettelijke invulling van bestuurstaken: een verhoging van het aansprakelijkheidsrisico? Inleiding In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over corporate governance in Nederland.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 163b 27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG

Nadere informatie

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64

Wetsbepaling(en): Burgerlijk Wetboek Boek 1 BW BOEK 1 Artikel 88 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2014:2221, RO 2014/64 JOR 2014/307 Borgtochtovereenkomst, Uitzondering ex art. 1:88 lid 5 BW ook van toepassing op buitenlandse rechtspersoon, indien deze met Nederlandse vennootschap kan worden gelijkgesteld, Aangaan lening

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann. Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht

Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann. Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht Advocaten Notarissen Belastingadviseurs Memo Datum: 1 oktober 2004 Aan: Van: Betreft: Cliënten en relaties van CMS Derks Star Busmann Mr. Drs. P.B. van den Bos, Sectie Vennootschapsrecht kantoor Utrecht

Nadere informatie

Bestuurders van een NV of BV staan doorgaans

Bestuurders van een NV of BV staan doorgaans MR. P.H.E.VOÛTE Het contract van de bestuurder en de commissaris Bestuurders van een NV of BV staan doorgaans in een dubbele of beter gezegd tweeledige rechtsbetrekking tot de rechtspersoon waar zij tot

Nadere informatie

Convenant. inzake de coördinatie van werkzaamheden. tussen de Autoriteit Financiële Markten en Euronext bij openbare biedingen op effecten

Convenant. inzake de coördinatie van werkzaamheden. tussen de Autoriteit Financiële Markten en Euronext bij openbare biedingen op effecten 1 versie 01-03-02 Convenant inzake de coördinatie van werkzaamheden tussen de Autoriteit Financiële Markten en Euronext bij openbare biedingen op effecten De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna:

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP

Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP Inleiding Op 17 mei 2000 werd het handelshuis Ceteco, dat voornamelijk in wit- en bruingoed voor de Zuidamerikaanse markt handelde, failliet verklaard. Al

Nadere informatie

Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid

Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid Inleiding Vanaf het midden van de jaren tachtig zijn in Nederland vele honderden, mogelijk zelfs duizenden

Nadere informatie

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP OR en geheimhouding SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Oktober 2014, Sociaal-Economische

Nadere informatie

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8

Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1. Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 Relevante wetsartikelen Boek 2 Burgerlijk Wetboek Bijlage 5 Relevante wetsartikelen Boek 2 BW 1 Gedragsregel; redelijkheid en billijkheid Art. 8 1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie