bepaalde schade schade-experts in tijden van crisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bepaalde schade schade-experts in tijden van crisis"

Transcriptie

1 Volgens artikel 21 van onze Grondwet heeft de overheid een zorgplicht voor de bewoonbaarheid van het land. Een uitgangspunt dat in overeenstemming is met het beginsel van onderlinge solidariteit dat de Nederlandse samenleving typeert. Het vormde mede de basis voor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen die in mei 1998 door de Tweede Kamer is aangenomen. De wet voorziet in financiering na grote calamiteiten van niet-verzekerde mate riële schade uit de algemene middelen van het Rijk. Om bij rampen en calamiteiten te bepalen hoe groot de schade is, maakt de overheid gebruik van de deskundigheid van register schade-experts, aangesloten bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Het NIVRE heeft speciaal voor die situaties een aparte organisatie die zorgt voor de mobilisatie, inzet en coördinatie van schade-experts: het Bureau Coördinatie Expertiseorganisaties of kortweg het BCE. Het BCE komt op verzoek van het Verbond van Verzekeraars ook in actie als zich cala mi teiten voordoen die wel zijn verzekerd, maar leiden tot een stroom van claims. Dit boek geeft een beeld van de ervarin gen van de NIVRE-experts in BCE verband, bij calamiteiten die zich in het recente verleden in ons land hebben voorgedaan. bepaalde schade schade-experts in tijden van crisis ISBN

2 bepaalde schade schade-experts in tijden van crisis Eliane Schoonman

3 I

4 bepaalde schade

5

6 bepaalde schade schade-experts in tijden van crisis

7 Inhoud

8 Watersnood Limburg 3 Watersnood en evacuatie in Zuid- en Noord-Nederland 23 Extreme regenval 41 Aardbeving Peelrandbreuk bij Roermond 63 Mond- en klauwzeer in Nederland 77 Dijkdoorbraak Wilnis 97 Orkaan Lenny op Sint Maarten en Saba 111 Uitbraak vogelgriep 129 Helikoptercrash Bommelerwaard 147 Cafébrand Volendam 157 Vuurwerkramp Enschede 171 Vliegramp Bijlmer 189 i

9 ii Vooraf

10 De wereld bestaat uit vier onveranderlijke zuivere elementen: vuur, lucht, aarde en water. Alles wat tijdelijk is, is uit de elementen samengesteld en wordt door krachten van liefde en haat bijeengehouden of juist gescheiden. Empedocles van Agrigentum (Sicilië, ± v. Chr.) Terugkijkend op de beschrijving van bijna twintig jaar calamiteiten vallen twee woorden op: water en solidariteit. We zijn zuinig met het woord watersnood. Dat zou voorbehouden moeten blijven aan een ramp als in 1953 waarbij zo velen het leven lieten. Maar voor wat we meemaakten in 1993, 1995 en 1998 klinkt het woord wateroverlast wel weer erg karig. Tenslotte stond eerst Limburg en later half Nederland blank. De eerste drie hoofdstukken van dit boek clusteren rond calamiteiten met het element water. Daarna volgen nog negen andere calamiteiten die clusteren rond de elementen aarde, lucht en vuur. Het tweede sleutelwoord bij calamiteiten is solidariteit. En dat dan op verschillende niveaus: de solidariteit is nodig om een moeilijke klus te klaren en de solidariteit waarin niemand in de steek wordt gelaten. De overheid in Brussel en in Den Haag, in provincies en gemeen ten zorgt bij calamiteiten meteen voor regelingen om getroffenen tege moet iii

11 te komen. Maar er is ook de solidariteit van burgers, boe ren, buren, van militairen en alle anderen die helpen zandzakken te vullen, te sjou wen, of die nood aggre gaten ter beschikking stellen. Je ziet bij calamiteiten een bevolking die er instinctief haast de schouders onder zet. Bij de aardbeving in Roermond in 1992 was er al een voorzichtige start te zien van een centrale calamitei ten aanpak. Het was de eerste ramp van het type waarbij het BCE bij betrokken was. Het Verbond van Verzekeraars droeg substantieel bij aan een fonds om de niet- verzekerde aardbevingsschade te vergoeden. De centrale calamiteitenaanpak kwam echter in BCE-verband pas tot volle wasdom bij de grote waterdossiers van de jaren negentig. De experts die bij een calamiteit direct nodig zijn, laten alles uit hun handen vallen waar ze op dat moment mee bezig zijn en komen binnen enkele uren ter plekke. Ze worden gevraagd omdat ze om tal van redenen bekwaam zijn (zie daarvoor ook het nawoord in dit boek, over wat de experts kenmerkt). Het zijn experts die in het dagelijks leven elkaars concurrent zijn, of op z n minst niets met elkaar te maken hebben. Experts in loondienst, zelfstandige experts, bij een ramp is het alle hens aan dek. Iedere ramp vraagt weer om andere expertise en dit boek laat daar tal van voorbeelden van zien. Van verdronken grosses grises tot de gevolgen van stroomuitval voor de broodbakkerij. Van compleet van de aardbodem verdwenen woningen tot in de modder vastgezogen woonboten. Iedere verzekeraar, ieder expertisebureau heeft daarvoor zijn generalisten en specialisten, maar niemand heeft alle kennis in huis. Dat hebben we pas als alle experts van Nederland al hun kennis bundelen. En dat is waar we gelukkig steeds in zijn geslaagd: met de gezamenlijke hulp van alle ervaren en gekwalificeerde schade-experts die in Nederland werkzaam zijn. Bij de oprichting van het NIVRE in 1991 werd een eerste stap gezet naar het zichtbaar maken en borgen van de kwaliteit van experts, met als uiteindelijk doel de beroepsuitoefening op het niveau te bren gen dat de hedendaagse samenleving verlangt. Sindsdien zijn we er met de inzet van velen in geslaagd een instituut te vestigen dat toeziet op de uitoefening van het beroep van (schade-)expert. Inmiddels is het NIVRE uitgegroeid tot iets veel groters en is het niet meer weg te denken uit de verzekeringsmarkt. Sinds het NIVRE in 2005 samenging met het BCE, ontstond er een grote organisatie die zich niet alleen richt op de iv

12 beroeps uitoefenaars, maar ook op het ondersteunen van de bedrijven waar zij werken: de Kamer van aangesloten bureaus van het NIVRE. Overleg op het stadhuis van Roermond over de bijdrage van het Verbond van Verzekeraars aan de aardbeving in Limburg, op 13 april Van links naar rechts: Jos van Rey (onder),kamer lid, Statenlid en raadslid Roermond; Pim Polak Schoute (boven), destijds voorzitter BCE; Adriaan Westerhof, bestuurslid BCE; Herman Touw, destijds voorzitter sectie Brand Verbond van Verzekeraars en Piet Kremer, destijds secretaris van het Verbond van Verzekeraars. Aanvankelijk behartigde het BCE de belangen van de zelfstandige expertisebureaus in de branche Brand en later ook in de branche Scheepsbouw. Tot 1998 werd alle expertise-inzet georganiseerd binnen de vereniging BCE. In dat jaar werd daarvoor een eigen organisatie in het leven geroepen: de Stichting BCE Calamiteiten en Projecten. Aan de stichting ontstond behoefte toen de projecten en calamiteiten een steeds grotere omvang kregen en het wenselijk werd de administratieve v

13 en financiële organisatie te scheiden van de vereniging BCE. Daarmee werd het onderscheid tussen beide overzichtelijk en transparant. Na het samengaan van BCE en NIVRE bleef BCE Calamiteiten en Projecten actief binnen het NIVRE. In het register van het NIVRE staan alle Register Experts vermeld, zowel die in loondienst bij expertisebureaus als de zzp ers. De overheid hoeft dus geen tenders uit te schrijven, want alle deskundigen doen al mee. Bij grootschalige niet-verzekerde calamiteiten schakelt de overheid de experts in, zo is dat overeengekomen. Bij vergelijkbare verzekerde calamiteiten eveneens, dat staat in het Draaiboek Rampen van het Verbond van Verzekeraars. En dat het werkt leest u in dit boek. Dat is daarmee tegelijkertijd een overzicht van het werk van, en een dankwoord aan al diegenen die toen paraat stonden en die dat in de toekomst weer zullen doen. Het is onze overtuiging dat een samenwerking die boven partijen staat en die gekoppeld is aan deskundigheid, toekomstbestendig is. Ook in tijden van nood en benardheid zullen samenwerking en solidariteit de bewoonbaarheid van Nederland borgen. Adriaan Westerhof Vicevoorzitter NIVRE Voorzitter BCE Calamiteiten en Projecten vi

14 lucht vuur water aarde 1

15 2 George Burggraaff / HH

16 Watersnood Limburg 3

17 Een schade-expert werkt snel De stem van het water december

18 En in alle gewesten Wordt de stem van het water Met zijn eeuwige rampen Gevreesd en gehoord. H. Marsman, Herinnering aan Holland Wie de geschiedenis van het Limburgse rivierengebied bestudeert, bedenkt zich wel tweemaal voordat hij parket of dure tapijten aanschaft. Op de vloer van een huis bij de Zuid-Nederlandse rivieren horen tegels en plavuizen en je koopt lichte meubelen die je snel en gemakkelijk de brede trap op kunt sjouwen. Alleen import laat zich door het water echt verrassen. Uit het verslag van een watersnood in maart 1876, geschreven door een van de slachtoffers, een Amsterdammer die op een buiten bij Vught was gaan wonen: Ik meen dat er hier ook veel kans bestaat voor doorbraak. Overal waar ik geweest ben, spreken de boeren van zieke dijken, en t schijnt wel dat die ziekte aanstekend is, want de eene doorbraak volgt de andere. Maar waar zijt ge dan geweest, Frits? Aan den Maaskant. t Is of daar alle elementen samenspannen, en t is goed dat ik niet erg kleinzeerig ben, want ik heb er huizen zien instorten, bijna gansche 5

19 Een schade-expert werkt snel 6 dorpen in de golven zien verdwijnen, menschen en vee in het water zien worstelen, kinderen in wiegen zien drijven en al zulke akeligheden meer. ( ) Aan de Maaskant is alles wat men ziet water. Van Hedel af hangen de noodvlaggen uit. t Was huiveringwekkend, te midden van het stormgeloei en het angstig bulken van het vee de wanhoopskreten te moeten horen van de arme lieden die op de daken hunner woningen een laatste toevlucht gezocht hadden. Frits had nauwelijks het laatste woord gesproken toen men buiten een verward geroep hoorde. Er liepen menschen in onstuimige vaart van den kant der heide en eindelijk klonk uit meer dan één mond de onheilspellende kreet: De dijk is bezweken! De dijk is bezweken! De Amsterdammer en zijn gezin vluchtten het dak op en zouden daar twee dagen op hulp zitten wachten. Rivierkalender Het geldt voor toen, nu en later: wantrouwt de kracht van wind en water, waarschuwt een inscriptie op een oude gedenksteen bij Elshout. En een andere, op de dijk, zegt: Zwak mag de sterke heeten, ik scheen zeer sterk te zijn. Het is in mij gebleken, die sterkte is slechts schijn. Dijken mogen in tegenwoordige tijden breder en zwaarder zijn dan in vroeger tijden, erop vertrouwen mag je nooit. Toch zijn er altijd mensen geweest die meenden veilig te zijn voor het water. Uit het boek Dorp aan de rivier over een overstroming in 1926: Janus de Mert op de Bergen, de weduwnaar, dat was er ook zo ene, dien maakten ze niks. Die had zijn huis en zijn hof en zijn grond zo hoog liggen, het water, dat kon daar niet bij. Daar had hij lange jaren een geweldigen hoogmoed over gehad, maar eens, toen het weken lang regende en het water geweldig waste, toen er ook binnendijks huizen aan moesten geloven, ja, toen was Janus de Mert ook overstroomd geweest. Toen zat hij grif afgesloten, er waren koeien en varkens van hem verdronken, hij zat in de grote opkamer van angst te klagen, sindsdien had hij een noodklok op den nok van zijn zwaar rieten dak. In het stroomgebied van de Maas is eigenlijk alleen de kerk van Itteren altijd droog gebleven. Die werd gebouwd door een generatie die de rivier respecteerde en die niet kon rekenen op een overheid die de consequenties van overmoed voor haar rekening zou nemen, dus die staat op een plek waar de rivier er niet bij kan. Dat er een zekere regelmaat zit in overstromingen, viel vroeger al op. Ongeveer om de vier,

20 vijf jaar was het raak. In een verslag van een watersnood in 1880 constateert een ooggetuige zelfs dat de Bossche na ren aanvankelijk niet wilden geloven dat het wassende water rampspoed zou brengen, want eerst Bart Wullings / HH in 1881 was het de bestemde tijd daartoe. Maar alras vernam men dat de Maas tussen Oijen en Lithoijen door den dijk was gebroken en dat het water 500 meter breed door de gemaakte bres stroomde om Den Bosch in zijn vijfjaarlijkschen Venetiaanschen toestand te brengen. Ook in de huidige tijd loopt die geheimzinnige rivierkalender gestaag door, alle dijkverzwaringen ten spijt. Krantenkoppen spreken boekdelen: 7

21 Een schade-expert werkt snel 1980 De Maas bereikt recordhoogte. In de Maasdijk bij Heel is een gat van 30 meter geslagen. Velden en kassen in Brabant en Limburg staan onder water. Dorpen zijn ingesloten, pontveren uit de vaart. De Dommel treedt op vele plaatsen buiten de oevers Sinds zestig jaar heeft de Maas niet zo hoog gestaan. Itteren, Borgharen, Weil en Roermond van de buitenwereld afgesloten. Grote delen van Zuid-Limburg onder water. Hier en daar worden helikopters ingezet Itteren, Borgharen en Keent afgesloten. In Maastricht is het rampenplan in werking getreden. Ook Rijn en Waal treden buiten de oevers. Militairen redden met pontons vee langs de IJssel. Bij Rossum zijn de dijken beschadigd. Steeds als het rivierwater stijgt, worden in Zuid-Nederland de devotiekaarsen uit de la gehaald en voor beelden van de favoriete heiligen ontstoken om een ramp af te wenden. Want een nieuwe vloed moet steeds worden verwacht. Steeds blijven de oevers inderdaad een paar jaar droog, bij de bewoners ontstaat een vals gevoel van veiligheid, tot December 1993 Eerst lopen de uiterwaarden onder. Daarna gaat het water over de zomerkade de buitendijkse polder in. Dan weet iedereen dat het weldra weer gaat gebeuren. De Maas is een regenwaterrivier, het Maasdal een kilometerslange badkuip. Valt er veel regen, dan stijgt het water en raakt de kuip vol. Als het vervolgens blíjft regenen, dan stroomt het water over de rand heen en is er een overstroming. In december 1993 staat het water in de Maas al een week hoger dan normaal, maar zorgen maken de Limburgers zich voor het eerst pas op dinsdag 14 december 1993, als Rijkswaterstaat een voorwaarschuwing doet uitgaan naar de brandweer in Maastricht. Maastricht is altijd de eerste grote stad waar de gevolgen van hoog water in Limburg merkbaar zijn. Op donderdag 16 december wordt de voorwaarschuwing weer ingetrokken; het waterpeil is gedaald. Maar Limburg rust niet van tevreden heid zuchtend achterover: in Noord-Frankrijk en in de Belgische Ardennen blijft het regenen. En regenen. En regenen. Op zondagavond 19 december slaat de Belgische regering alarm: het water in de Maas en haar zijrivieren zullen kritieke hoogten gaan bereiken. 8

22 In de nacht van zondag 19 op maandag 20 december bereikt de Maas bij Itteren het peil van een voorwaarschuwing. Bij 44,03 meter boven NAP wordt het kritiek in Itteren, de Maas staat nu op 43,55 meter. Ook naar Borgharen gaat een waarschuwing uit. Op maandag 20 december om uur is het zo ver: Rijkswaterstaat kondigt de alarmfase af. Kort na middernacht lopen de eerste straten in Itteren en Borgharen onder. Het ging snel, heel snel. Als Maastricht overstroomd is, kun je uitrekenen wanneer het zover zal zijn in Venlo, want hoog water gaat als een golf door het Maasdal heen. Terwijl Zuid-Limburg in wat een oogwenk leek, onder het water verdween, probeerde het deel van de provincie dat stroomopwaarts ligt nog te redden wat ze kon. Voor de golf uit sjouwden mensen koortsachtig met zandzakken. Alles wat klein en licht genoeg was om te dragen, ging naar zolder. Een paar duizend Jaco Klamer / HH 9

23 Een schade-expert werkt snel mensen ontvluchtten hun huizen en zochten haastig een veilig heenkomen bij vrienden en familie. Verdronken land, verdronken huizen. Vier kilometer breed werd de rivier. De ontreddering van de bewoners van het Maasdal was totaal. Verbijstering. Wateroverlast zijn ze in het zuiden best wel gewend, maar sinds mensenheugenis was het niet zo erg geweest. Het was allemaal extra verdrietig omdat het bijna Kerst was toen het gebeurde. Iedereen zijn huis mooi versierd, de kerstinkopen gedaan, kerststalletje neergezet. En dan moet je evacueren, je huis uit. Modder, troep, stank en schade Terwijl steden en dorpen stroomafwaarts nog blank stonden, kwamen gevluchte bewoners uit gebieden rond Maastricht, waar het water alweer gezakt was, terug naar huis. Modder, troep, de stank van verrotting, vooral van wat het water had achtergelaten. Kou, ellendige kou, want overstromingen gebeuren altijd s winters en verwarmingen doen het niet meer. Alsof het zó al niet erg genoeg is. Het vocht dat aanklampt, dat je niet meer uit je botten krijgt, iedere draad aan je lijf is nat en koud. De troosteloosheid van een watersnood is peilloos. Zie je het op tv, dan is het steeds na een paar seconden weer voorbij. t Is toch wat, maar het droogt wel weer op, denkt men. Maar mensen die getroffen zijn blijven weken, vaak maanden met de verdrietige gevolgen geconfronteerd. Waar het water verdween, werden die gevolgen zichtbaar. Het bedrijfsleven lag plat. Een staalbouwbedrijf zag zijn machinepark vanonder een halve meter water tevoorschijn komen. Druipend en defect. Een hotel had zoveel schade, dat het alle kerstboekingen moest annuleren. Een camping met vijfhonderd caravans was ondergelopen, evenals de wijnkelder van een restaurant. Dure flessen wijn hadden de ramp overleefd, dat wel, maar hun etiketten waren losgeweekt en kleefden onleesbaar tegen muren en stellingen. En particulieren? Tuintjes waren veranderd in moerassen, huizen deden denken aan natte dozen, het behang van muren losgeweekt, meubels gezwollen en kromgetrokken, elektrische apparatuur onklaar geraakt. En de schade was onverzekerd. En veel groter dan mensen zelf konden dragen. Particuliere woningbezitters, woningcorporaties, Rob Huibers / HH 10

24 11

25 Een schade-expert werkt snel 12 boeren en tuinders en de vele in de nabijheid van de Maas gevestigde ondernemers wisten even niet meer hoe het nu verder met ze moest. Even stortten werelden in. Was de directe schade al onafzienbaar, men realiseerde zich ook onmiddellijk dat de vervolgschade nog veel groter zou worden. Winkeliers keken tegen bedervende voorraden aan. Bedrijven zouden wegens schade wekenlang gesloten blijven, of open, maar onbereikbaar zijn, omdat toegangswegen waren verzakt of dreigden te verzakken. De meeste bedrijven zitten in een bedrijfskolom. Kan een bedrijf in het Maasdal niet leveren, of niet vervoeren, dan kan een afnemer elders in Limburg, of Nederland ook niet door met z n productie. Die zal dus op zoek gaan naar andere leveranciers en aanvoerkanalen. Watersnoodkreet Bij de Kamers van Koophandel in Maastricht, Roermond en Venlo staan in totaal bedrijven geregistreerd, agrarische bedrijven niet meegerekend. Van deze bedrijven ligt zo n tien procent langs de Maas. Alle hadden onder water gestaan. Met de voortvarendheid waarmee het tot aardbevingsstichting om gevormde feestcomité in 1992 de noodsituatie in Roermond en omge ving te lijf was gegaan nog fris in herinnering, gaf gouverneur van Limburg Van Voorst tot Voorst zijn medewerkers nu, daags voor Kerst 93, opdracht tot de onmiddellijke formatie van de Stichting Watersnood, met een sectie voor bedrijven, een voor particulieren en een voor de agrarische sector. Van de Stichting Watersnood Bedrijven Limburg (SWBL) werd de heer P.H. van Zeil, voormalig burgemeester van de gemeente Heerlen en oud-staatssecretaris van Economische Zaken, benoemd tot voorzitter. Taak van de stichting werd het onderhandelen met de overheid over een financiële tegemoetkoming voor getroffen ondernemers. Geen bedrijf mocht over de kop gaan als gevolg van de watersnood en werkgelegenheid moest volledig gehandhaafd blijven. Het streven was om de economische structuren van vóór de watersnood zo snel mogelijk te herstellen, formuleert hij de doelstellingen. Onverwijld deed Van Zeil een noodkreet aan de overheid uitgaan, met succes. Niemand wist nog hoe hoog de schade zou uitpakken, maar de minister van Economische Zaken zegde wel alvast een nog

26 nader te bepalen bedrag toe voor steun aan de getroffen bedrijven. Hij zegde tevens toe dat hij de kosten voor de schadevaststelling voor zijn rekening zou nemen, op voorwaarde dat de SWBL wèl zelf regelde dat die schadevaststelling zou gebeuren, en goed zou gebeuren, door onafhankelijke deskundigen. BCE wordt ingevlogen Schade-experts moesten er dus komen. Die van vorig jaar waren goed bevallen. Jij hebt goede relaties met die jongens die de aardbevingsschade hebben gedaan, bel ze maar of ze weer kunnen komen, zei de gouverneur. Het telefoontje kwam, en meteen naar Limburg, in een schuddend vliegtuigje, want de A2 stond onder water. Op vliegveld Beek stond Joop Kneepkens de BCE ers al op te wachten. We zijn meteen doorgereden naar het Provin cie huis, zegt Adriaan Westerhof, voorzitter van de Calamiteiten Com missie, Michiel Wijnbergh / HH 13

27 Een schade-expert werkt snel Maastricht was nog niet eens droog. Hij vervolgt: Wie hulp wil bieden, moet wel zorgen dat ie door de getroffenen te vinden is. Laat de lokale pers dus weten dat je bestaat. En nog een belangrijke les, geleerd door de ervaringen met de Roermondse aardbevingsschade: onmiddellijke, duidelijke en eenduidige informatie is belangrijk voor mensen in een noodsituatie. Niemand weet precies hoe erg het is en wat er verder gaat gebeuren. Vragen, vragen, duizend-en-een vragen, daar willen de slachtoffers een antwoord op. Hoe dan ook voorkomen dat mensen die toch al oververmoeid, verdrietig en angstig zijn over wat ze te wachten staat, in een kafkaiaanse trip door de bureaucratie gekegeld worden. Die instantie bellen, die het ook niet weet en bovendien zelf ook blank staat, en zegt: probeert u het bij die instelling eens. Die het ook niet weet en zegt: probeert u het bij uw gemeente. En het Leger des Heils neemt dan niet op, dat zul je altijd zien, elektriciteit uitgevallen, en Den Haag weet ook nog van niks. Eén telefoonnummer voor alle vragen is het allerbeste. BCE-steunpunt De BCE ers als Guus Hulscher, Walter Hoeijmans en Rob Lengkeek bombarderen een kamer in het Provinciehuis tot steunpunt voor de getroffen bevolking, en de weg naar het steunpunt wordt fluks geopend door het nummer van de informatielijn te laten omroepen op radio Limburg. Extra telefoonlijnen regelen, en dan ook nog regelen dat er mensen zijn om die telefoons op te nemen. En dan rinkelen die apparaten en dan moet er op de gekste vragen een antwoord gegeven kunnen worden. Komt er een regeling voor paarden die verdronken zijn? Kan ik financiële hulp verwachten voor evacuatiekosten die ik moest maken? Mag ik mijn verzopen vloerkleden al weggooien, of moet ik wachten tot er een expert is geweest? Gaat de kerstviering in de kerk gewoon door? Wat voor weer is het nu in de Belgische Ardennen? Komt de koningin? De experts en de ambtenaren weten het ook allemaal niet, maar doen hun best om er wel achter te komen. Op technische vragen over schade hadden de ambtenaren sowieso geen antwoord. Mag ik mijn kelder al leegpompen, of moet de expert eerst zien hoe hoog het water staat? Twee schade-experts worden voortdurend vrijgehouden om de telefoon te helpen bemannen. Konden de telefonistes over de tafel vragen wat ze moesten zeggen tegen de mensen. Van die instructies is heel veel geleerd. Dingen waar je geen idee van hebt, zoals ga nooit een huis dat blank staat binnen door de voordeur, want je kunt niet zien of het luik boven de watermeter openstaat. Zorg dat je de stroom uitschakelt. Michael Kooren / HH 14

28 15

29 Een schade-expert werkt snel Rampenfonds Voor getroffen ondernemers had EZ, in nauw overleg met de SWBL, vrijwel onmiddellijk een regeling aangekondigd de nood van particulieren was minstens zo hoog. Hulp van het Nationale Rampenfonds (NRF) leek een oplossing, maar kwam niet zomaar. Om het Rampenfonds in werking te laten treden, moet er uiteraard sprake van een ramp zijn, een maatschappijontwrichtende gebeurtenis. Maar ja, als dan de treinen naar Limburg gewoon blijven rijden, zoals in 93 het geval was, omdat de ramp zich beperkt tot het Maasdal, dan heeft men enige overtuigingskracht nodig. De Stichting Watersnood Particulieren Limburg neemt de autoriteiten in een helikopter mee om te laten zien dat het erger is dan alleen een beetje natte voeten. Na de vlucht boven de verdronken dorpen, volgt spoedoverleg, met als resultaat dat het Rampenfonds voor de watersnoodslachtoffers in Limburg inderdaad wordt opengesteld. Op het gironummer dat het fonds opent zou dertig miljoen gulden binnenkomen. Het NRF, een onafhankelijke stichting waarin het Rode Kruis, de stichting Mensen in Nood, de Stichting Oecumenische hulp en het Oranje Kruis (Reddingwezen en EHBO) samenwerken, schakelde de BCE Register-Experts in om de hoogte van de schade die het NRF zou vergoeden vast te stellen, de schadeformulieren te laten invullen en de declaratie bij het fonds te laten indienen. In tijden van nood kan alles Terwijl de telefoon roodgloeiend stond, de helikopter boven het Maasdal wiekte, er een hotline tussen Maastricht en Economische Zaken in Den Haag openstond, het gironummer van het Rampenfonds opengesteld werd, de ene helft van het Maasdal van de vlucht huiswaarts keerde en de andere helft wachtte tot de golf voorbij zou komen, was het ook nog kerstvakantie. 16 Alles werd opgeschort: weekenden, Kerst, de gewoonlijke ambtelijke hiërarchie. De overheidsregels ook: zonder contract, steunend op de vertrouwdheid opgedaan tijdens de samenwerking na de aardbeving, is BCE aan het werk gegaan en hebben de Stichtingen Watersnood de nodige knopen doorgehakt. Dat kàn eigenlijk helemaal niet in overheidsland. Maar in tijden van nood kan alles. Een paar leden van de voormalige aardbevingstichting waren in die stichtingen terug te vinden en dat was een bof, want die vrijwilligers gingen aan het werk. Zo is de klus geklaard. Net als na de aardbeving was er niets, alles moest

30 ter plekke bedacht en opgelost worden. Na de Kerst, toen chefs weer op kantoor kwamen, werden de besluiten van de Stichtingen Watersnood en van het BCE geformaliseerd. Bert Verhoeff / HH Hoe erg het is Schademeldingsformulieren ontwerpen is een van de honderden dingen die moeten gebeuren. Een drukkerij vinden die die formu lieren onmiddellijk kan drukken. Mensen laten weten dat die formulieren er zijn en hoe ze er aan kunnen komen. Iedereen die een schade meldingsformulier inlevert, vertellen dat ie te zijner tijd bezoek van een schadeexpert krijgt. Voor de buitenstaander en vooral voor degene die tijd heeft: volstrekt normale logistieke processen. Maar nu nog meteen, ter plekke, binnen 24 uur. 17

31 Een schade-expert werkt snel 18 Dan wordt de belangrijkste vraag: wanneer komt die expert dan? Natuurlijk willen mensen zo snel mogelijk iemand zien, het liefst als het water nog in het pand staat, om aan te geven hoe erg het is. Maar iets dat nat wordt, raakt niet per se beschadigd. Soms droogt het gewoon op en is het leed geleden. Wat wél beschadigd is, blijft beschadigd, ook als het weer droog is. Inventariseren van schade door wateroverlast hoeft dus niet heel snel te gebeuren. Sowieso moet eerst het water gezakt zijn en vaak wordt de schade toch pas na een poosje zichtbaar, als de boel helemaal opgedroogd is. Als je mensen uitlegt dat de expert ook na vele dagen, of weken, nog precies kan zien wat de schade door water is, geloven ze dat niet altijd. In die uitleg is veel tijd en tact geïnvesteerd. Experts zijn het omgaan met die emotie gewend. Die begrijpen die bezorgdheid en dat ongeduld het best. Het BCE gaf de mensen heel gerichte adviezen: Meld schriftelijk dat er schade is. Neem desnoods foto s van het water in huis. Bewaar beschadigde goederen of monsters daarvan, maar ga maar wel alvast dweilen, schoonmaken, de boel drogen. Pak als het kan het normale leven weer op, het BCE komt zo snel mogelijk en de financiële hulp ook. Zevenenzeventig schade-experts marcheerden op zeker moment het steunpunt binnen, opgetrommeld uit het hele land. Ze bestelden telefoonlijnen, kantoorruimtes, faxapparaten, dossierkasten en liters koffie. Het ambtelijk apparaat draaide ook op volle toeren. Alles wat ze nodig hadden, werd in een mum van tijd geregeld. Al het normale provinciale bestuurswerk werd stilgelegd en vijftig tot honderd mensen waren in wisseldienst in touw om de zaken in het steunpunt gesmeerd te laten verlopen. Treurige schade De ingevulde schademeldingsformulieren die bij het steunpunt waren ingediend, zijn op postcode afgehandeld. Was een bepaalde wijk of straat aan de beurt voor een bezoek van een schade-expert, dan wisten mensen dat door een oproep op Omroep Limburg: Vandaag doen we die en die postcode, dus blijft thuis. Overal aanbellen en de schade opnemen en het bataljon experts coördineren. Vloeren en kruipruimtes waren nog nat toen de experts op pad gingen, twee aan twee, een stapel dossiers onder hun arm. Keihard

32 werken was het, vroeg beginnen, laat klaar. Vooral was het emotioneel zwaar. Heel veel mensen in Limburg hadden heel veel verdriet. Ze bedeelden de experts een grotere sociale rol toe dan waar die op voorbereid waren. De schade-experts waren de eerste officials die ze na de ramp te zien kregen. Ze wilden laten zien hoe erg het was, ze wilden hun verhaal kwijt. Van de mannen werd eigenlijk meer verwacht dan het mandaat toeliet. Stel de schade vast, luidde dat mandaat. Meer niet. Zo lopen de experts door die natte huizen, met die radeloze mensen er achter aan. Hun mooie behang losgeweekt, bruine randen op hun schilderwerk, gezwollen kastjes, drijfnat tapijt, opgekruld parket, waterschade ziet er altijd zó treurig uit. En je weet nauwelijks waar je moet beginnen met opruimen. De expert: Je noteert: zoveel meter behang vernield, zoveel meter schilderwerk, zoveel meter vloerbedekking. Welke vergoeding ze per vierkante meter zouden krijgen, was nog niet geweten. Maar de behoefte van mensen lag op dat moment ook veel verder dan of dat veertig of vijftig gulden was. Ze wilden dat je naar ze luisterde, maar die tijd was er niet. Door naar de buren, want die hadden ook blank gestaan. En ook die wilden hun verhaal kwijt. De experts waren s avonds uitgevloerd. Er drijft een paard in de gang Op vrijdag 4 februari 1994, anderhalve maand nadat het water begon te stijgen, werd het laatste BCE-steunpunt, in Venlo, gesloten. Dagen later brak het carnaval los en gingen de eerste overstromingsgrappen over de toog. Ik vond het een beetje een middenstandsramp, zei iemand in een Maastrichtse kroeg. Ik zag alleen maar beelden van drijvende stereo-installaties. Polonaise! En we gaan nog niet naar huis, want t kan nog niet, t kan nog niet. Bij ons staat t tot de keukendeur, dat is bij ons nog nooit gebeur Schrijf het op het losgeweekt behang, de Maas stroomt hier al 13 weken lang. En op het blad van het buffet, daar hebben we opoe opgezet, want wat er bij ons ook ooit gebeuren zal, we vieren altijd carnaval. En de grootste klapper: Er drijft een paard in de gang, ja, ja Die kraker was uit het leven gegrepen overigens: Het water steeg zó snel, we konden geen maatregelen treffen, zei Fien Innemee uit Itteren tegen een 19

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie

special veiligheid nieuws, achtergrond, opinie special veiligheid DE WATER w a t e r b e l e i d e n - b e h e e r i n u i t v o e r i n g, d e c e m b e r 2 0 0 5, n u m m e r 1 1 1 nieuws, achtergrond, opinie Duurzaam beschermd tegen overstromingen

Nadere informatie

Februari 2011. Speciale uitgave van Meander Medisch Centrum. Interviews. met evacuees. Verhalen. Evacuatie. van medewerkers.

Februari 2011. Speciale uitgave van Meander Medisch Centrum. Interviews. met evacuees. Verhalen. Evacuatie. van medewerkers. Stroom. Februari 2011 Speciale uitgave van Meander Medisch Centrum Interviews met evacuees Verhalen van medewerkers Evacuatie in de media Stroomlijn. vrijdag 21 januari donderdag 27 januari Brand in transformatorhuis

Nadere informatie

HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door. OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug. WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen

HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door. OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug. WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen MAGAZINE VOOR LEDEN VAN JAARGANG 7 NUMMER 5 HET LAATSTE NUMMER! EEN NIEUWE FNV Vakbondsfusie gaat door OUDE BOND VERDWIJNT Sterke sector bouw terug WK QATAR 2022 Dodental blijft stijgen MAAK UW COLLEGA

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en HAllO?! over HAllo?! OVER crisiscommunicatie EN ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS crisiscommunicatie en Zelfredzaamheid van burgers COLOFON December 2012, TNO Deze publicatie is een combinatie van de resultaten

Nadere informatie

Verzekeraars hebben de

Verzekeraars hebben de Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! Jaargang 07 8 22 april 2010 Inhoud Mededingingsdeskundige Tom Ottervanger: Er is meer dan alleen marktwerking (pag. 4) Verzekeraars aan de slag

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

Van koophuis naar Mongoolse tent De Groene Amsterdammer woensdag 27 maart 2013. De nieuwe armoede. Van koophuis naar Mongoolse tent

Van koophuis naar Mongoolse tent De Groene Amsterdammer woensdag 27 maart 2013. De nieuwe armoede. Van koophuis naar Mongoolse tent Van koophuis naar Mongoolse tent De Groene Amsterdammer woensdag 27 maart 2013 De nieuwe armoede Van koophuis naar Mongoolse tent Het aantal mensen met problematische schulden groeit gestaag, ook in de

Nadere informatie

Onder ambtenaren Verhalen van verandering

Onder ambtenaren Verhalen van verandering 10 1 Onder ambtenaren Verhalen van verandering 3 onder ambtenaren Verhalen van verandering Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Veiligheid en Justitie 4 5 6 7 Iedere

Nadere informatie

Werken. tot je 67 ste? Bekijk het!

Werken. tot je 67 ste? Bekijk het! Werken tot je 67 ste? Bekijk het! Colofon ISBN/EAN 978-90-8937-0075 2010 MK Publishing Le Maitreweg 5 6871 DG Renkum www.mkpublishing.nl info@mkpublishing.nl tel: 0317-317821 fax: 0317-317834 Alle rechten

Nadere informatie

Over vallen en opstaan. Symposium ter gelegenheid van 10 jaar RRA Advocaten, 21 september 2009 Parkstad Limburg Theater Heerlen.

Over vallen en opstaan. Symposium ter gelegenheid van 10 jaar RRA Advocaten, 21 september 2009 Parkstad Limburg Theater Heerlen. Over vallen en opstaan. Symposium ter gelegenheid van 10 jaar RRA Advocaten, 21 september 2009 Parkstad Limburg Theater Heerlen. Inhoud. Inleiding 5 Voorwoord 7 Over vallen en opstaan 11 Camiel Eurlings

Nadere informatie

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen

versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 1 Thuisadministratie versterkt de eigen kracht van hulpvragers Thuisadministratie provincie Groningen 2 Voorwoord Preventieve werking & laagdrempeligheid 5 Klanten Het kan iedereen gebeuren: stapels ongeopende

Nadere informatie

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.]

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] Grijs In het grijs zit alles Wat geweest is en wat nog komt Drents grijs, dat is wat ik hier zie Ook de geelblauwe

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

HONGERWINTER TWEEDE WERELDOORLOG

HONGERWINTER TWEEDE WERELDOORLOG HONGERWINTER TWEEDE WERELDOORLOG Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Herman Bosman, Harry de Ridder, Olav Jansen Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, Nederlands

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

90 jaar. Van en voor de stad. Rabobank Utrecht

90 jaar. Van en voor de stad. Rabobank Utrecht 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Kirsten Emous DE LODEN MANTEL. Zorg en verzorging in Nederland

Kirsten Emous DE LODEN MANTEL. Zorg en verzorging in Nederland Kirsten Emous DE LODEN MANTEL Zorg en verzorging in Nederland L g d de loden mantel Kirsten Emous De loden mantel Zorg en verzorging in Nederland mets & schilt, amsterdam isbn 90 5330 407 x nur 860 2005

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie