VERGADERING VAN DINSDAG 18 NOVEMBER 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING VAN DINSDAG 18 NOVEMBER 2003"

Transcriptie

1 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 18 NOVEMBER VOORZITTER: DE HEER COX Voorzitter (De vergadering wordt om 9.05 uur geopend) Mededeling van het Voorzitterschap De Voorzitter. Wij zijn allen diep geschokt door het tragische nieuws van de bomaanslag op de Italiaanse basis in Nassiriyah op 12 november Het dodental staat nu op 27 mensen - 19 Italianen en 8 Irakezen en er zijn vele gewonden. Deze jonge mannen en vrouwen, toegewijde carabinieri, die hun missie met groot enthousiasme en plichtsbesef vervulden, hadden tot taak om te zorgen voor vrede en om het lijden van de bevolking van deze door oorlog verscheurde regio te verzachten. Negentien van deze mensen zijn nu naar hun vaderland teruggekeerd in doodskisten die met de Italiaanse driekleur zijn omhuld. Ik heb namens dit Parlement al een sympathiebetuiging doen toekomen aan de nabestaanden van de slachtoffers, alsook aan president Ciampi, premier Berlusconi, minister van Defensie Martino, de politie en de strijdkrachten, en natuurlijk het Italiaanse volk. Onze gedachten gaan ook uit naar degenen die bij deze aanval gewond zijn geraakt, voor hun persoonlijk lijden en het tragische verlies van hun vrienden en collega's. Namens het Europees Parlement wil ik uiting geven aan onze diepe verontwaardiging en deze aanslag scherp veroordelen. Laat ons eer betuigen aan deze dag van nationale rouw in Italië en aan de moed en toewijding van de Italiaanse carabinieri en soldaten die in Irak hun leven hebben gegeven voor vrede en vrijheid. Ik wil u vragen ter nagedachtenis van hen een minuut stilte in acht te nemen. (Het Parlement neemt staande een minuut stilte in acht) Wetgevings- en werkprogramma voor Eurostat De Voorzitter. Aan de orde is de verklaring van de Commissie over het wetgevings- en werkprogramma voor 2004 en de mondelinge vraag over Eurostat (PPE- DE: O-0067/ B5-0415/2003) Prodi, voorzitter van de Commissie. - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dit is de laatste keer in deze zittingsperiode dat ik in dit Parlement de gelegenheid krijg een uiteenzetting te geven over de toestand van de 1 Bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties: zie notulen. Unie. Dit is altijd een plechtig moment in het werk van onze instellingen. De traditie wil dat dan een inventaris wordt opgemaakt van de situatie en een overzicht wordt gegeven van de door de Commissie voor het komend jaar geplande activiteiten. Helaas zijn wij dit jaar diep geschokt door de tragische gebeurtenissen die u, mijnheer de Voorzitter, zojuist in herinnering hebt geroepen en die een stempel hebben gedrukt op het nieuws van de laatste dagen. Ik heb het over de reeks gewelddaden die terreur hebben gezaaid en rouw hebben gebracht in Irak en Turkije. Evenals de uwe gaan ook mijn gedachten op dit moment uit naar Italië. Namens heel het Europese volk willen wij ons medeleven betuigen met de nabestaanden van de negentien jongeren die tijdens de vredesmissie de dood vonden. Onze gedachten gaan eveneens uit naar degenen in Turkije en in de joodse gemeenschappen die in rouw zijn gestort en naar al degenen in de wereld die lijden onder het toenemend terrorisme. Ik meen de gevoelens van heel de Commissie te mogen weergeven als ik mijn diep medeleven betuig met de door deze tragedies getroffen vrouwen, mannen en kinderen. Dames en heren, de problemen waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden tonen aan dat de Unie, ondanks deze moeilijke momenten, in goede gezondheid verkeert en dit ondanks de eurosceptici en de eurocritici. De huidige situatie is niet gemakkelijk want wij bevinden ons in een delicate en ingewikkelde overgangssituatie. Dat neemt niet weg dat een groter en sterker Europa nu binnen handbereik is. Wij hebben economisch gezien twee moeilijke jaren achter de rug. Uit de laatste indicatoren blijkt echter dat wij deze moeilijke fase nu definitief achter ons laten. Algemeen wordt verwacht dat de economische bedrijvigheid zich in de tweede helft van dit jaar zal herstellen en in 2004 zal versnellen. Naar het schijnt is het ergste voorbij. Het vertrouwen van de bedrijven en de consumenten neemt weer toe en eindelijk zijn er weer tekenen van optimisme in het Europese bedrijfsleven. Concrete tekenen van economische herstel doen zich echter niet alleen voor in de Unie, maar ook in de andere gebieden van de wereld. In de Verenigde Staten handhaaft zich een sterke economische groei dankzij de monetaire en fiscale stimulansen en een verhoogde productiviteit. Zeer zorgwekkend is echter de omvang van het tekort. Dit zou volgend jaar nog wel eens kunnen toenemen ten gevolge van de belastingverminderingen en de kosten van het conflict in Irak. In Japan zijn de prognoses eindelijk weer goed en er doet zich eveneens een positieve trend voor in de andere Aziatische economieën. De economische groei wordt daar voor het komend jaar geschat op 6,7 procent. Ook uit de toetredingslanden komen positieven signalen. Men gaat ervan uit dat deze landen dankzij het algemeen herstel in Europa en de uitbreidingsvooruitzichten een economische groei zullen kennen van 3,8 procent. Ook

2 6 18/11/2003 dit is een teken dat de politieke keuzes ter ondersteuning van de eenmaking van het continent correct waren. Dit herstel is echter, zoals ik al zei, nog wankel. Wij moeten de agenda van Lissabon sneller uitvoeren en voortgaan met de structurele hervormingen. Het Europees Groei-initiatief, waar de Commissie vanaf begin dit jaar aan werkt, heeft nu vorm gekregen. Daarin is sprake van openbare en particuliere investeringen om de groei en de werkgelegenheid een steuntje in de rug te geven. Dankzij de steun van de Europese Raad van oktober konden wij ons aanvankelijk voorstel omvormen tot een echte routekaart. Daarin hebben wij precieze acties en tijdschema s opgenomen waarmee wij de financiële maar vooral ook reglementaire en administratieve hinderpalen voor deze investeringen kunnen overwinnen. In dit initiatief is ook de quickstart-lijst opgenomen. U weet dat daarop enkele projecten staan die klaar, of bijna klaar zijn voor tenuitvoerlegging. Wij hebben in nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank zesenvijftig projecten uitgezocht. Daarbij gaat het om vervoersnetwerken, energie, telecommunicatie en onderzoek. Bij de opstelling van de lijst werden enkele zeer duidelijke criteria aangehouden. Ten eerste moest het om projecten gaan die zich in een reeds vergevorderde ontwikkelingsfase bevonden en onmiddellijk van start konden gaan. Ten tweede moesten alle projecten een sterke grensoverschrijdende werking hebben en ten derde moesten de projecten een multiplicatoreffect hebben op met name de particuliere investeringen en slechts een gering milieueffect veroorzaken. Tot slot moesten de projecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling vooral een sterk innoverend vermogen hebben. Dan de financiering: het totaal pakket aan openbare en particuliere investeringen bedraagt 10 miljard euro per jaar tot De particuliere participatie varieert van project tot project, maar door de bank genomen zijn wij van plan de projecten te financieren met 60 procent overheidskapitaal en 40 procent particulier kapitaal. De openbare investeringen zullen dus ongeveer 6 miljard euro per jaar bedragen en ten laste komen van zowel de communautaire begroting als de begrotingen van de lidstaten. Dit bedrag komt overeen met 0,05 procent van het BBP van de Unie. U zult het met mij eens zijn dat dit een heel lage prijs is voor het weer aanzwengelen van de Europese economie. Deze prijs is ook verenigbaar met het Stabiliteits- en groeipact. Welke stappen moeten in dit initiatief worden gezet? Ten eerste zal de Europese Raad van december dit initiatief moeten goedkeuren. Ook moeten de lidstaten hun administratieve en reglementaire mechanismen gaan hervormen, want deze zijn vaak de grote hinderpaal voor de tenuitvoerlegging van deze projecten. Met dergelijke hervormingen kan men vooral de particuliere sector aanmoedigen tot participatie. Ik vraag de lidstaten dan ook hun nationale en regionale uitgavenplannen te coördineren met het Europees initiatief en aldus het effect van de investeringen te optimaliseren. Het wetgevings- en werkprogramma voor het komend jaar valt, dames en heren, samen met de grote veranderingen in de Europese Unie. Ik herinner slechts aan de belangrijkste tijdstippen voor de instellingen: de officiële toetreding van tien nieuwe lidstaten op 1 mei, de verkiezingen van juni en het verstrijken van het mandaat van de Commissie op 31 oktober Met het programma dat ik u vandaag voorleg willen wij de strategische doelstellingen bereiken die deze Commissie voor haar mandaat had vastgesteld. In dit programma wordt rekening gehouden met de bijzondere kenmerken van volgend jaar. Er komen drieënzeventig nieuwe voorstellen in voor. Dit lijkt misschien veel maar in werkelijkheid is dit aantal veel lager dan in vorige jaren. Deze voorstellen stroken met de politieke prioriteiten waarover van maart tot juni met het Parlement en de Raad een gestructureerde dialoog is gevoerd. De belangrijkste prioriteit is de vormgeving van de uitgebreide Unie. Daarbij hebben wij twee belangrijke doelstellingen voor ogen: het welslagen van de toetreding en het effenen van de politieke weg tot de nieuwe financiële vooruitzichten. Wat de stabiliteit betreft moeten wij een nabuurschapbeleid ontwikkelen opdat wij om de grenzen van Europa heen een kring van bevriende landen kunnen creëren. Wij moeten voor 1 mei 2004 de agenda van Tampere afmaken en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voltooien. Bij onze derde prioriteit, de groei, moeten wij meer vaart brengen in de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon. Operationeel gezien worden met dit programma de doelstellingen van het nieuwe Interinstitutionele Akkoord aangevuld. Daarbij is ons oog ook gericht op de stroomlijning van de wetgevingsactiviteiten. Wij hebben bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat onze voorstellen aansluiten bij de jaarlijkse en meerjarige planning van de Unie en wij zijn van plan de belangrijkste initiatieven te onderwerpen aan de geïntegreerde effectbeoordelingsprocedure. Wat de stabiliteit en de veiligheid betreft hebben wij op de Top van Thessaloniki een reeks voorstellen gedaan voor justitie en binnenlandse zaken en de grondslag gelegd voor een nieuwe beleid van goed nabuurschap. De voorstellen op economisch gebied betreffen de strategie van Lissabon, de voltooiing van de interne markt, het onderzoek en de trans-europese netwerken. Wij mogen in deze context echter ook het recente wetskader voor de chemische sector niet vergeten. Ik moet echter zeggen dat wij dit jaar wel erg veel hooi op onze vork hadden genomen. De Commissie is er ook niet in geslaagd alles af te maken wat zij zich had voorgenomen. Daarom staan op het programma voor 2004 ook enkele nog niet voltooide initiatieven. Ik wil namens heel het college mijn waardering uiten voor de uitstekende samenwerking van de zijde van het Europees Parlement bij de programmeringswerkzaamheden. De gestructureerde

3 18/11/ dialoog is weliswaar een goed instrument gebleken, maar kan en moet verbeterd worden. Volgend jaar staan onze beide instellingen enkele belangrijke gebeurtenissen te wachten en wij zullen als Commissie dan ook in nauwe samenwerking met het Parlement streven naar een verbetering van onze betrekkingen. Zo zijn wij van plan in april aanstaande de huidige dialoog te vervangen door een gedachtewisseling tussen de Conferentie van commissievoorzitters en vice-voorzitter de Palacio. Eveneens zijn wij van plan de schriftelijke procedure te gebruiken voor de tussentijdse evaluatie van het programma en tot slot zullen wij de presentatie van het programma voor waar de volgende Commissie verantwoordelijk voor zal zijn - uitstellen tot de plenaire vergadering van Op die manier sluiten de verschillende termijnen op elkaar aan. Wij hebben tot slot een eerste evaluatie gemaakt van de interne hervormingen, die hebben geleid tot een modernisering van het financieel beheer en het personeelsbeleid. De ernstige onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan in het vorige beheer van Eurostat - het Europees Bureau voor de Statistiek - waren voor ons aanleiding tot diep nadenken. Uiteindelijk hebben wij een actieplan vastgesteld en ik meen u daarvan de hoofdlijnen te moeten uiteenzetten. Neemt u mij niet kwalijk dat ik nu wat lang van stof ben maar dit is een belangrijke aangelegenheid. Reeds op 25 september jongstleden heb ik de gelegenheid gehad in de Conferentie van voorzitters uitleg te verschaffen over de kwestie van Eurostat. Ik heb gezegd hoe ik de feiten zag die naar voren zijn gekomen uit de onderzoeken van OLAF en uit het omvangrijke werk van de Commissiediensten. Ik heb evenwel erkend dat de communicatie tussen OLAF en de rest van de Commissie, tussen de directeur-generaal van Eurostat en de bevoegde commissaris, niet goed is verlopen en de Commissie daardoor niet in staat is geweest tijdig alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Daarom heb ik beloofd een actieplan te zullen presenteren om deze gebreken te verhelpen. Na mijn optreden heeft de dienst Interne Audit zijn verslag voltooid en voorgelegd aan de Cocobu. Daarin staat geen enkel nieuw feit dat mijn analyse zou kunnen tegenspreken. Kortom, niemand betwist dat de grootste onregelmatigheden voor 1999 zijn begaan, in 2000 een begin is gemaakt met het orde op zaken stellen en dat, wat de belangrijkste aspecten van de zaak betreft, Eurostat, de Financiële controle en ander bronnen heel snel een beroep hebben gedaan op OLAF. De Commissie heeft echter niets kunnen ondernemen voor mei 2003 omdat er bepaalde tekortkomingen waren in de communicatie op de verschillende niveaus, en die tekortkomingen ben ik ook op het spoor gekomen. Toen zijn wij echter onmiddellijk doortastend opgetreden; we hadden sneller kunnen zijn en daarom leg ik u nu een actieplan voor. Dit plan is gegrondvest op de fundamentele beginselen van de hervorming. Tot de belangrijkste punten daaruit behoren de functionele onafhankelijkheid van OLAF, het in januari 2003 van kracht geworden nieuw Financieel Reglement, het nieuw Statuut van het personeel, de bepalingen betreffende de rechten en plichten en de gedragscodes. Al deze hervormingen zijn geleidelijk aan doorgevoerd. Zoals ik reeds op 25 september heb gezegd, is het niet fair een oordeel te vellen over de hervorming, over de goede resultaten of de tekortkomingen daarvan, uitgaande van de veronderstelling dat deze reeds vanaf 2000 volledig operationeel was. Men moet de tijd van 2000 tot 2003 veeleer zien als een overgangsperiode. De kwestie van Eurostat toont anderzijds juist aan dat de hervorming goed gefundeerd was. Ik noem hier met name de mobiliteit met betrekking tot delicate posten, de scheiding tussen beheers- en controletaken en de instelling van een interne controleur. Wij moeten dus voortbouwen op de resultaten van de hervormingen, en die beginnen reeds vruchten af te werpen. Wij moeten de hervormingen consolideren en de middelen versterken die de politieke instanties in staat stellen de politieke verantwoordelijkheid te dragen. Wat Eurostat zelf betreft moet ik u eraan herinneren dat wij in de zomer 2003 krachtige maatregelen hebben getroffen: de vervanging van de directeur-generaal, het vacant stellen van de posten van operationeel directeur met uitschrijving van zowel interne als externe vacatures, verplaatsing van de post van de voor middelen verantwoordelijke directeur, herschikking van het organigram, enzovoort, en tot slot grote mobiliteit in de functies van de hoofden van de verschillende eenheden. Het leek mij bij deze aanpak in eerste instantie noodzakelijk de in 1999 vastgestelde gedragscode ten aanzien van de betrekkingen tussen de commissarissen en hun diensten te herzien. Wij moeten de algemene beginselen die ten grondslag liggen aan de code van 1999, en met name het beginsel van niet-inmenging in het beheer, behouden maar sterker de klemtoon leggen op de politieke verantwoordelijkheid van de commissaris. De commissaris moet niet alleen verantwoordelijk zijn voor zijn eigen activiteiten maar ook voor die van de diensten. In de herziene gedragscode zal dus een reeks bepalingen zijn opgenomen waarmee de informatie van de commissaris kan worden verbeterd en de commissaris in staat wordt gesteld zijn verantwoordelijkheid onder optimale omstandigheden uit te oefenen. Met andere woorden de commissaris zal moeten toezien op de werkzaamheden van zijn diensten en deze algemene aanwijzingen geven, ook op het vlak van het financieel beheer. De code zal eveneens voorzien in een specifieke procedure voor de betrokkenheid van de commissaris: de directeur-generaal moet de commissaris formeel betrekken bij elk feit of elke ontwikkeling op beheersgebied die de politieke verantwoordelijkheid van de commissaris of die van het college als zodanig raakt. Ten tweede wil ik antwoorden op een andere vraag die naar aanleiding van de Eurostat-kwestie is gerezen. Inderdaad waren er reeds voor mei 2003 bepaalde signalen. Er waren inlichtingen uit bepaalde hoeken van onze instelling. Deze waren echter onsamenhangend en maakten het ons niet mogelijk de ernst van de zaak te overzien. Als al deze signalen waren verzameld, in onderling verband waren gebracht en onderzocht,

4 8 18/11/2003 hadden wij niet op de uitvoerige inlichtingen van OLAF hoeven te wachten om voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen. Daarom heb ik besloten een nieuw mechanisme in te voeren en dit de taak te geven alle inlichtingen over mogelijke fraude, onregelmatigheden of laakbare daden te vergaren, in onderling verband te brengen, te onderzoeken en, zo nodig, de Commissie of de bevoegde commissaris daarvan op de hoogte te stellen, opdat de noodzakelijke administratieve of financiële maatregelen en met name de maatregelen tot bescherming van de financiële belangen van de Unie genomen kunnen worden. Ik heb besloten zelf de politieke verantwoordelijkheid voor dit mechanisme te nemen en mij daarin te laten bijstaan door de heer Neil Kinnock en mevrouw Michaele Schreyer. Onze werkzaamheden zullen op administratief vlak worden voorbereid door een groep die naast de secretaris-generaal een aantal ambtenaren op het niveau van directeur-generaal zal omvatten. Met dit mechanisme zullen wij vooral de controle op de van OLAF, IDOC en IAS ontvangen informatie moeten kunnen verbeteren. Laat duidelijk zijn dat dit mechanisme geen aanvullend onderzoek moet verrichten. Evenmin zal het de taak moeten overnemen van de politieke of administratieve verantwoordelijken. Deze laatsten zullen verantwoordelijk blijven voor het toezicht op het beheer en zullen het noodzakelijke gevolg moeten geven aan de ontvangen inlichtingen en de onderzoeksrapporten. Dit mechanisme zal vooral een toezichthoudende functie hebben en waarschuwingssignalen moeten geven. Ten derde heb ik besloten de informatiekanalen tussen de centrale en de operationele diensten te verbeteren, de verbindingen te versterken, bepaalde praktijken te verbeteren en gevolg te geven aan de door de controleur in zijn verslag gedane suggesties. Het gaat weliswaar met name om technische maatregelen maar deze zijn mijns inziens zeer belangrijk om de inlichtingenstroom en de stelsels van checks and balances te kunnen verbeteren. Ik heb deze maatregelen reeds uit de doeken gedaan in de Cocobu. Ik wil mijn betoog over Eurostat afsluiten met een aantal opmerkingen over OLAF. Iedereen erkent dat de huidige situatie in velerlei opzicht weinig bevredigend is. OLAF is een dienst van de Commissie maar als onderzoeksinstantie volledig onafhankelijk. OLAF is baas in eigen huis en besluit zelf over de uitoefening van zijn operationele activiteiten, en zo willen wij dat ook. Het vigerend rechtskader is echter heel onnauwkeurig als besloten moet worden over het al dan niet doorgeven van informatie aan de instellingen of de onderzoeksinstanties. Dat is in het geval van Eurostat funest gebleken te zijn. Ik wil echter niet dat door mijn opmerkingen over OLAF enige twijfel rijst: ik bevestig mijn volledig vertrouwen in de directeur, de heer Brünner. Ik geef enkel een analyse van de manier waarop deze instantie is georganiseerd en oefen geen kritiek uit op de werkzaamheden van de directeur, die uitgaande van het huidig kader dat heeft gedaan wat hij moest doen. De Commissie bevindt zich nu in een moeilijk parket. Zij moet de politieke en juridische verantwoordelijkheid nemen voor de werkzaamheden van OLAF zonder daarvoor de noodzakelijke middelen te hebben. Juridisch gezien is het echter die Commissie die verantwoordelijk is voor OLAF als er een rechtszaak wordt aangespannen en met name als particulieren zich als benadeeld beschouwen en schadeloosstelling eisen. Ik heb het Parlement voorgesteld OLAF, in afwachting van een Europese openbare aanklager, autonomie te garanderen binnen een duidelijk politiek kader. Dat is mijn doel, maar wij blijven nadenken over een volledige externalisering van OLAF. Om echter de huidige operationele problemen snel te kunnen oplossen, wil ik u een onmiddellijk te zetten stap voorstellen: de wijziging van de verordening inzake OLAF. Deze wijziging zou nog door dit Parlement moeten worden aangenomen. Wij moeten er namelijk voor zorgen dat onze opvolgers een operationeel rechtskader hebben waarbinnen zij rustig kunnen werken. Zoals het Comité van toezicht van OLAF heeft aangegeven, en ook uit de huidige werkzaamheden in de Cocobu en met name uit het verslag van de heer Bösch is gebleken, is het noodzakelijk de wetgeving te versterken. De Commissie zal daar rekening mee houden. Ik zal u nu de geplande verbeteringen voorstellen. Ten eerste willen wij de operationele autonomie van OLAF versterken door OLAF in staat te stellen doelgerichter te werken en zijn werk beter aan te passen aan de behoeften, vooral met het oog op de uitbreiding. Het zou goed zijn bepaalde horizontale taken die geen verband houden met het onderzoekswerk opnieuw door de Commissiediensten te laten vervullen. Ten tweede zal OLAF de mogelijkheid krijgen zich toe te leggen op zijn prioriteiten. Het zou bovendien goed zijn een discretionaliteitsbeginsel vast te stellen en in de verordening op te nemen. Dan zal OLAF in staat zijn de geschikte instanties te belasten met het toezicht op bepaalde, minder belangrijke gevallen of op de gevallen die geen deel uitmaken van zijn prioritaire activiteiten. Op die manier zal ook het onderzoekswerk kunnen worden versneld en efficiënter worden gemaakt. Ik moet hierbij evenwel verduidelijken dat het besluit om al dan niet een onderzoek in te stellen voorbehouden moeten blijven aan OLAF. Ten derde zal er duidelijkheid worden gebracht in de informatiestroom tussen OLAF, de instellingen en de betrokken organen. Dit betekent ook dat de belanghebbende instellingen zich moeten buigen over de vraag hoe zij met deze informatie willen omgaan. Het zou goed zijn een beter evenwicht te bewerkstelligen tussen de bescherming van de efficiëntie van de onderzoeken en de bescherming van de financiële belangen van de Unie. Daarvoor moet onder andere worden opgehelderd wie de eindverantwoordelijkheid draagt voor de genomen besluiten. Ten vierde zal met de wijziging van de verordening ook het essentiële vraagstuk van de bescherming van het recht op verdediging worden geregeld. Ten vijfde zal worden nagedacht over het bestuur van OLAF, met dien verstande dat niet alleen de rol en de samenstelling van zijn Comité van toezicht moet worden versterkt maar

5 18/11/ ook een interinstitutionele raad van bestuur moet worden ingesteld. Kortom, ik stel voor dat OLAF in staat wordt gesteld het hoofd te bieden aan de grotere werklast die hem in de uitgebreide Unie te wachten staat, en dat OLAF dus efficiënter wordt gemaakt. Daarvoor moet OLAF meer personeel krijgen. Dat is onvermijdelijk in de nieuwe Unie. OLAF moet zich kunnen toeleggen op onderzoek en heeft daarvoor een aangepaste verordening nodig. Ik stel eveneens voor de verplichting van OLAF voor het afleggen van rekenschap van zijn activiteiten te versterken. Mijnheer de Voorzitter, dit zijn de grondlijnen van het actieplan waarmee ik wil antwoorden op de naar aanleiding van de Eurostat-kwestie gerezen vragen. Voor eind dit jaar zal een mededeling daarover worden gedaan. Dan zijn er nog de interne maatregelen in de Commissie. Ik verwacht dat deze vanaf de maand december zullen worden genomen. Ik hoop bovendien dat onze contacten met het Parlement dan ver genoeg gevorderd zullen zijn om ons in staat te stellen een wetgevingsvoorstel voor OLAF in te dienen dat een redelijke kans heeft om nog door dit Parlement te worden aangenomen. Dat zal ons ook vooruit kunnen helpen in de richting van een Europese openbare aanklager, waar wij allen steun aan blijven geven. Mijnheer de Voorzitter, aan het begin heb ik de belangrijke uitdagingen genoemd die ons in 2004 wachten. Daartoe behoort natuurlijk ook de Intergouvernementele Conferentie. U weet welke vraagstukken nog hangend zijn. Daarvan wil ik er nu slechts één noemen: de samenstelling van de Commissie. Van verschillende kanten wordt gezegd dat een Commissie met vijfentwintig of zelfs meer leden niet slagvaardig zou zijn. Ik wil hierbij echter duidelijk maken dat wij volgend jaar dit idee sowieso in de praktijk zullen kunnen toetsen, omdat wij dan zes maanden lang de collega s uit de nieuwe lidstaten bij ons zullen hebben en de Commissie gedurende die tijd uit dertig leden zal bestaan. Natuurlijk zal dit slechts een overgangssituatie zijn. Er zullen ook geen nieuwe portefeuilles worden ingesteld en deze Commissie zal enkel duren tot het einde van dit mandaat. Vanaf 1 november 2004 zullen wij dan vijfentwintig commissarissen hebben. Ik ben ervan overtuigd dat een college van vijfentwintig of dertig commissarissen uitstekend kan werken. Ten eerste wordt met het Verdrag van Nice reeds de samenhang van een grotere Commissie gegarandeerd en zal de voorzitter van de Commissie vanaf het volgende mandaat meer bevoegdheden hebben voor de organisatie, de directie en de controle. Ten tweede ben ik het er niet mee eens dat de taken van de Commissie worden teruggebracht tot een twaalftal portefeuilles. Laten wij niet vergeten dat de commissarissen ook het gezicht zijn van Europa, in de ogen van de publieke opinie van hun landen van herkomst, en zeer zeker in de ogen van de burgers in de nieuwe lidstaten. Tot slot zal de efficiëntie van de Commissie niet afhangen van het aantal leden maar van de manier waarop de hulpbronnen worden gebruikt. De hervormingen van de afgelopen jaren hebben wat dat betreft goede resultaten opgeleverd. Het collegiaal karakter en de samenhang van de Commissie blijven dus in het middelpunt van mijn bekommernissen staan. Een uitgebreide Commissie zal zeker uitdagingen met zich mee brengen, maar die uitdagingen zullen niet gewonnen kunnen worden met het voorstel om de Commissie in twee niveaus op te splitsen en de helft van de commissarissen voor figurant te laten spelen. Geachte afgevaardigden, ik heb het nu over de eerstkomende tijd gehad, maar de Commissie kijkt ook verder in de toekomst. Begin dit jaar hebben wij een uitgebreid denkproces op gang gebracht over de nieuwe financiële vooruitzichten. In 2007 zal de Unie waarschijnlijk uit achtentwintig leden bestaan, een half miljard inwoners hebben en over een nieuw grondwettelijk kader beschikken. Het is dus duidelijk dat wij nu al daarover moeten nadenken. Wij moeten ervoor zorgen dat wij eind 2006 alle noodzakelijke instrumenten hebben om goed te kunnen werken. De ervaringen uit het verleden tonen aan dat de tijd dringt. Als wij de toekomst voorbereiden moeten wij de politiek de eerste viool laten spelen. Voordat wij gaan rekenen en tellen moeten wij besluiten welk beleidskader wij voor de Unie willen. Wij mogen onze blik niet afwenden van onze doelstellingen: vrede, duurzame ontwikkeling, solidariteit en vrijheid. Concreet gesproken betekent dit dat wij in de volgende richtingen moeten werken: een routekaart voor de agenda van Lissabon en die van Göteborg, solidariteit tussen de landen en regio s en hulp aan degenen die achter zijn gebleven, Europees burgerschap in een ruimte die niet enkel een markt meer is maar een politiek ruimte is geworden, en een externe dimensie voor ons model en onze politieke keuzes. Wat dit laatste betreft moeten wij beginnen met de landen in onze buurt waarmee wij de kring van vrienden moeten opbouwen. Het is belangrijk dat gedurende deze zittingsperiode - de zittingsperiode waarin de uitbreiding werd beklonken - een bijdrage wordt geleverd aan de vaststelling van de politieke lijnen van het project voor de uitgebreide Unie. Ter afsluiting wil ik hier nog aan toevoegen, mijnheer de Voorzitter, dat 2004 een jaar van uitdagingen, vernieuwing en verbintenissen zal zijn. De Europese verkiezingen zullen een zeer belangrijke gelegenheid zijn om de betrokkenheid van de burgers bij ons project te meten. De Commissie beseft dat zij een belangrijk baken is en continuïteit, stabiliteit en een dynamisch bestel kan verzekeren. Daarom willen wij nauw met het Parlement, de Raad en alle andere instellingen van de Unie samenwerken. Wij willen de weddenschap met de geschiedenis winnen. Samen kunnen wij een grotere, onafhankelijkere en sterkere Unie opbouwen. (Applaus) 2-008

6 10 18/11/2003 Antonione, fungerend voorzitter van de Raad. - (IT) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Commissie, dames en heren, gisteren hebben wij tijdens de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met grote belangstelling geluisterd naar de presentatie van het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004, dat voorzitter Prodi nu ook op plechtige wijze heeft voorgelegd aan het Europees Parlement. Voor de Unie staan er in 2004 enkele belangrijke institutionele gebeurtenissen op de agenda. Daardoor krijgt het wetgevings- en werkprogramma een heel bijzondere betekenis zal namelijk het jaar zijn van de grote veranderingen. Ik noem allereerst de ondertekening van het nieuw Grondwettelijk Verdrag, waarmee de grondslag moet worden gelegd voor de toekomstige ontwikkeling van de Unie. Eveneens zullen volgend jaar de verkiezingen worden gehouden voor het Europees Parlement en daaraan zullen voor het eerst ook de burgers en kandidaten uit de tien nieuwe lidstaten deelnemen. Op 1 november 2004 zal de nieuwe Commissie haar werkzaamheden volledig opnemen en tot slot zal in 2004 een begin worden gemaakt met de onderhandelingen over de vaststelling van de komende financiële vooruitzichten, die van doorslaggevend belang zullen zijn voor de oriëntatie van de communautaire beleidsvormen in de komende jaren. Ofschoon de Raad nog geen standpunt heeft kunnen innemen ten aanzien van het programma van de Commissie, is hij het ongetwijfeld eens met de drie grote, door de Commissie aangegeven prioritaire sectoren: uitbreiding, stabiliteit en duurzame groei. Wij kunnen deze onderschrijven. De Raad heeft nota genomen van de door de Commissie aangegeven doelstellingen en van de initiatieven en voorstellen die zij in de loop van 2004 denkt te presenteren om de genoemde prioriteiten ten uitvoer te leggen. Gezien de institutionele gebeurtenissen van komend jaar zullen de wetgevingswerkzaamheden zo doelgericht mogelijk moeten zijn en het voorzitterschap is dan ook verheugd over het feit dat de Commissie heeft beloofd zich eerst te zullen toeleggen op de allerbelangrijkste initiatieven. Ik wil er eveneens op wijzen dat de samenwerking tussen de Raad en het Parlement nog sterker dan in het verleden van doorslaggevend belang zal zijn om de voorstellen van de Commissie binnen het gewenste tijdsbestek te kunnen aannemen. De Raad is blij dat de Commissie van plan is de nieuwe effectbeoordelingsprocedure volledig toe te passen. Zoals de Europese Raad van afgelopen oktober heeft onderstreept, is die procedure zeer belangrijk om te vermijden dat de communautaire wetgeving een schadelijke weerslag heeft op het mededingingsvermogen van de Unie ten opzichte van de andere grote economische ruimten in de wereld. Het voorzitterschap stelt bovendien tot zijn groot genoegen vast dat de jaarlijkse planning van de Commissie is geschied in het kader van de interinstitutionele gestructureerde dialoog. De dialoog tussen enerzijds de Commissie en anderzijds de Raad en het Parlement werd op gang gebracht met de mededeling van de Commissie over de jaarlijkse beleidsstrategie en stelt deze twee instellingen in staat hun zienswijze te geven over de voorstellen van de Commissie voor het volgend jaar, en wel voordat het definitieve wetgevingsen werkprogramma wordt opgesteld. Daarom moet ik erop wijzen dat hoe eerder die jaarlijkse beleidsstrategie wordt gepresenteerd hoe nuttiger en vruchtbaarder die dialoog in de toekomst zal zijn. Met een vroegtijdige presentatie van die strategie zal het vooral mogelijk worden een debat te voeren over de begrotingsprocedures uitgaande van de resultaten van de gestructureerde dialoog met het Parlement en de Raad. Ofschoon, zoals ik zojuist al zei, de Raad nog geen standpunt heeft ingenomen ten aanzien van het werkprogramma van de Commissie, kunt u ervan uitgaan dat de Raad daarmee rekening zal houden bij de planning van zijn eigen werkzaamheden. Ik wil er dan ook op wijzen dat overeenkomstig de door de Europese Raad van Sevilla goedgekeurde hervormingen - die tot doel hadden meer continuïteit en coherentie te brengen in de werkzaamheden van de Raad - de zes delegaties die in de komende drie jaar het voorzitterschap van de Raad zullen uitoefenen, een meerjarig strategisch programma aan het opstellen zijn. Dat programma zal door de Europese Raad van december worden aangenomen. Ik wijs er bovendien op dat de toekomstige voorzitterschappen - het Iers en het Nederlands voorzitterschap - die leiding zullen moeten geven aan de werkzaamheden van de Raad met betrekking tot de initiatieven van de Commissie voor 2004, reeds bezig zijn met de opstelling van het jaarlijks programma van de Raad, net zoals het Grieks en het Italiaans voorzitterschap dat voor dit jaar hebben gedaan. Natuurlijk zal het Parlement zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de resultaten van die werkzaamheden en dan zal het Parlement eventuele opmerkingen kunnen maken overeenkomstig de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord voor betere wetgeving. Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, als u het goed vindt wil ik tot slot naar aanleiding van dit debat over het programma van de Commissie enkele korte opmerkingen maken over de ambities van het Italiaans voorzitterschap met betrekking tot de komende Europese Raad van december. Ik beloof u echter dat ik tijdens de komende plenaire vergadering in Brussel hier met een meer gedetailleerde uiteenzetting op terug zal komen. De besluiten van de Top van december zullen in zekere zin een afspiegeling zijn van de door de Commissie aangegeven prioriteiten en zullen een bijdrage kunnen zijn aan de verwezenlijking van de voor 2004 vastgestelde doelstellingen. Wat de uitbreiding betreft zal de Europese Raad van december in eerste instantie, uitgaande van de door de Commissie recentelijk ingediende verslagen en

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus)

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus) 3-001 VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003 3-002 VOORZITTER: DE HEER PODESTÀ Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.00 uur geopend) 3-003 Betrekkingen EU/Cuba 3-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 3 15e JAARGANG oktober 2009 Europa en migratie _ Migranten willen zich tijdelijk of permanent in de Europese Unie vestigen. Hoe ver is Europa met een rechtvaardig migratiebeleid? Wat

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Frank Vandenbroucke 1 Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Deze bijdrag e behandelt twee vragen: (1) Welke rol dient de Europese Unie (EU) te

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

(Zie vergadering van 28 november 2000.)

(Zie vergadering van 28 november 2000.) Van der Vlies over gesproken. Zij zegt terecht dat er nu snel een knoop moet worden doorgehakt. Voorzitter! Ik heb geprobeerd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die niet bij de Zorgnota aan

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen 14 juni 2003 EVP-ED Berichten uit Europa van de CDA-delegatie Verder in dit blad: Dubbelinterview Pieter van Geel en Ria Oomen over milieubeleid Dubbelinterview Maria van der Hoeven en Maria Martens over

Nadere informatie

In stemming komt het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel. Remkes ministers drukken zich helaas niet altijd duidelijk uit in deze Kamer. Als de minister dat dan niet ontkent, betekent dat instemming. En als de minister vindt dat de interpretatie niet juist is,

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

(Zie vergadering van 9 juni 2009.)

(Zie vergadering van 9 juni 2009.) Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1272 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 juli 2013 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

HOZ ex artikel I, onderdeel L, artikel 11 betrokken. De beraadslaging wordt geopend.

HOZ ex artikel I, onderdeel L, artikel 11 betrokken. De beraadslaging wordt geopend. Van Middelkoop ieder geval, omdat ik dan tenminste een keurig antwoord krijg. Dan de inhoud. Met alle respect, die vind ik bestuurlijk reactionair en zeer ongewenst. Ik ben als lid van de Tweede Kamer

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie