Een goede buur. R.E. Pater. Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goede buur. R.E. Pater. Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied"

Transcriptie

1 Een goede buur Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied R.E. Pater In opdracht van de Hulpverleningsdienst regio Twente juni

2 5

3 Een goede buur Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied Afstudeeronderzoek Integrale Veiligheidszorg, Saxion Hogeschool Enschede Begeleiders: Mevr. Mr. B.J. Holtkamp docent Saxion Hogeschool Enschede Dhr. M.H. Meijer commandant brandweer Losser R.E. Pater In opdracht van de Hulpverleningsdienst regio Twente 4 juni

4 7

5 Samenvatting Inleiding en aanleiding Hoewel landsgrenzen met de eenwording van Europa niet meer fysiek aanwezig zijn, blijven zij in de praktijk toch een barrière vormen op bestuurlijk, juridisch, sociaal en praktisch gebied. Voor hulpverlening zijn grenzen, in welke vorm dan ook, uit den boze. Op verschillende bestuurlijke niveaus spant men zich in om er voor te zorgen dat grenzen steeds minder een belemmerende rol spelen. Diverse overeenkomsten zijn gesloten om samenwerken bestuurlijk-juridisch mogelijk te maken. Op verschillende bestuurlijke niveaus is men het erover eens dat grenzen geen barrière mogen vormen voor efficiënte en effectieve hulpverlening. Dit besef leefde overigens al langer op lokaal niveau waar brandweerkorpsen in het grensgebied al sinds geruime tijd samenwerken met korpsen uit het buurland, ingegeven door de ervaring dat samenwerking voor beide partijen voordeel biedt. Door samenwerking kan sneller, meer en betere brandweerzorg geboden worden met minder kosten dan wanneer men niet samen zou werken. Voor burgers in het grensgebied betekent dit een hogere veiligheid. Het wegnemen van knelpunten en afstemmen van werkwijzen kan ook leiden tot verbetering van de veiligheid van hulpverleners. Ook in Twente werken brandweerkorpsen al geruime tijd samen met hun Duitse collega s. Toch zijn er op het gebied van grensoverschrijdend samenwerken verbeteringen mogelijk, zoals onder meer bij de Vuurwerkramp duidelijk werd. De regionale brandweer Twente heeft zich als doel gesteld om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de brandweerzorg in Twente te realiseren. Omdat de Twentse gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser, Enschede en Haaksbergen aan Duitsland grenzen, valt het ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerking ook onder de verantwoordelijkheid van de regionale brandweer. Probleemstelling Om duidelijkheid te krijgen over haar rol binnen grensoverschrijdende samenwerking wil zij antwoord krijgen op de vraag: In welke mate en op welke wijze moet de regionale brandweer Twente invulling geven aan de grensoverschrijdende operationele samenwerking tussen Twentse en Duitse brandweerkorpsen in de Twentse grensstreek, om de operationele brandweerzorg in het grensgebied te optimaliseren? Het draagvlak vanuit brandweerkorpsen is daarbij maatgevend. Opzet en verantwoording onderzoek Het onderzoek bestaat uit drie delen: een beschrijving van de huidige stand van zaken in Nederland en in Twente, het beschrijven van de gewenste situatie in Twente en het beschrijven van de maatregelen die de regionale brandweer moet nemen om de grensoverschrijdende brandweerzorg te optimaliseren. Als onderzoeksmethode zijn telefonische interviews met brandweerkorpsen, literatuuronderzoek van bestaand materiaal en mondelinge sleutelinterviews met de Twentse en Duitse brandweercommandanten gebruikt. Aanvullend is een aantal experts geïnterviewd. Daarnaast zijn bezoeken gebracht aan de meldkamers, brandweerkorpsen in Nederland en Duitsland, een grensoverschrijdende oefening en de ondertekening van een convenant. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de dagelijkse operationele brandweerzorg. Zijdelings wordt op grensoverschrijdende rampenbestrijding ingegaan. 8

6 Resultaten Op bestuurlijk niveau zijn de laatste jaren veel bestuurlijke en juridische barrières weggenomen Vooral op nationaal niveau zijn veel afspraken gemaakt. Zo mogen hulpverleningsvoertuigen nu ook over de grens met signalen rijden en is het gebruik van elkaars frequenties toegestaan. Bovendien kunnen lokale overheden op basis van het Verdrag van Anholt ook direct verdragen met hun Duitse buren sluiten. De bestuurlijke inrichting van Nederland en Duitsland is overigens zeer verschillend. Tussen brandweerorganisaties in beide landen bestaan zowel overeenkomsten als veel verschillen. In Nederland èn Duitsland bestaat de brandweer hoofdzakelijk uit vrijwilligers en is zij belast met brandweerzorg en rampenbestrijding. Ook het materieel waarmee gewerkt wordt is in grote lijnen hetzelfde. Verschillen zijn er op gebied van organisatie, taken, werkwijzen en cultuur. In Duitsland is ligt de zorg voor brandweer en rampenbestrijding niet op nationaal niveau, maar op deelstaatniveau. Ook is de Duitse brandweer belast met zorg voor medische hulpverlening door de Rettungsdienst. Bovendien kent men in Duitsland het Technisches Hilfswerk voor technische hulpverlening. De Duitse brandweercultuur wordt als kameratschaftlicher omschreven, terwijl de Nederlandse zich kenmerkt door bedrijfsmatig denken en professionaliteit. De werkwijzen en tactieken verschillen ook veel van elkaar. De verschillen in werkwijze hebben tot gevolg dat de Nederlandse eenheden sterk zijn in het effectief bestrijden van binnenbranden. De Duitse brandweer is sterk in grootschaligheid en het opbouwen van waterwinning. Sterk punt van de Duitse brandweer zijn de grote aantallen materiaal waarover zij beschikt. Daardoor heeft zij een grote bluscapaciteit beschikbaar. Nederlandse commandanten geven wel aan dat de Duitse werkwijzen achterlopen op de Nederlandse. Overigens bestaan er ook binnen Duitsland grote verschillen tussen brandweerkorpsen, zowel tussen deelstaten als op Kreis- en lokaal niveau. De verschillen in werkwijzen en organisatie bieden kansen in het grensgebied. De grens biedt mogelijkheden tot het beste van twee werelden. Door uitwisseling over de grens leren korpsen van elkaar. De methoden en organisatie in beide landen lijken daardoor steeds meer naar elkaar toe te groeien. Korpsen in Nederland werken op verschillende wijze samen met hun collega s uit Duitsland. Globaal gezien neemt de intensiteit van de samenwerking toe van noord naar zuid. In alle gevallen heeft de samenwerking een sterk vriendschappelijk en sociaal karakter. Soms is er ook sprake van directe operationele belangen. In bijna alle gevallen is de samenwerking ook formeel vastgelegd. Gezamenlijke inzetten vinden sporadisch plaats. Ook in Twente spelen sociale contacten een grote rol en is de samenwerking voornamelijk ontstaan vanuit noaberschap. Alle Twentse grenskorpsen (Tubbergen, Dinkelland, Losser, Enschede en Haaksbergen) werken samen met hun Duitse buren. In Twente beperkt de samenwerking zich echter niet tot goede informele contacten. De samenwerking is in veel gevallen ook van direct operationeel belang. De samenwerking is formeel vastgelegd in overeenkomsten. Er wordt 1 à 2 keer per jaar gezamenlijk geoefend. Alle korpsen hebben maatregelen genomen om voorbereid te zijn op grensoverschrijdende samenwerking, zoals het aanbrengen van verloopkoppelingen voor de verschillende slangdiameters op de voertuigen. Er bestaan binnen Twente verschillen in intensiteit van de samenwerking. De Twentse korpsen geven aan dat de samenwerking belangrijk wordt gevonden, maar die heeft niet in elke gemeente hoge prioriteit. Het operationele voordeel dat de samenwerking oplevert en de persoonlijke inzet en het enthousiasme van commandanten zijn bepalend voor de intensiteit van de samenwerking, hoewel deze met het sluiten van publiekrechtelijke overeenkomsten minder persoonsgebonden is geworden. 9

7 Voor Tubbergen heeft de samenwerking minder direct operationeel belang vanwege het plattelandskarakter en afstand van de Tubbergen en Uelsen tot de grens. Het gaat vooral om bijstand bij zeer grote incidenten en incidenten in het directe grensgebied. In het geval van Haaksbergen ligt het belang van samenwerking duidelijk meer aan Nederlandse zijde voor de aldaar gelegen grenswinkel. In de andere gevallen ondersteunen korpsen elkaar over en weer. Vooral wanneer het gaat om ongelijke buurgemeenten (qua grootte en uitrusting) met enkele risico-objecten, levert samenwerking potentiële voordelen op. Voor de grensgemeenten Losser, Enschede (Glanerbrug), Gronau, Dinkelland en Nordhorn is dat het geval. Haaksbergen en Losser werken al met operationele grenzen. Enschede wil bekijken welke voordelen operationele grenzen opleveren. Ook in de gemeente Dinkelland zou ook voordeel te behalen zijn met operationele grenzen, met name met de autoladder van Nordhorn. Op het gebied van specialismen wordt in Twente niet samengewerkt. Gezamenlijke inzetten vinden sporadisch plaats. Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt tussen de Regionale alarmcentrale en de Einsatzleitstellen over de bijstandsaanvraag van eenheden uit het buitenland. Ook zijn er diverse operationele plannen voor risico-objecten in het grensgebied en in Duitsland, zoals de kerncentrale in Lingen. Op dit moment is de regio Twente samen met de regio Achterhoek, Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim bezig met het opstellen van een grensoverschrijdend bijstandsplan voor rampen. In het verleden zijn twee grote grensoverschrijdende oefeningen gehouden. Op korte termijn staat een grote grensoverschrijdende oefening gepland. Ook wil de regionale brandweer investeren in lokale operationele oefeningen. Sterke punten in Twente lijken de formalisering van de samenwerkingsverbanden, de goede sociale contacten, het oefenen en afstemming wat betreft materieel en werkwijze. Ook verzekering en aansprakelijkheid zijn goed geregeld. Het taalverschil levert weinig problemen op, doordat veel brandweermensen dialect spreken. Opvallend en positief is ook dat in Twente naast het vriendschappelijke aspect, het operationele aspect de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen. De voordelen hiervan hebben zich bij een aantal inzetten al bewezen. Knelpunten in de samenwerking doen zich voor op het gebied van bekendheid met elkaars werkwijze en technische begrippen. Ook op het gebied van objectinformatie en bereikbaarheid is men niet altijd afdoende geïnformeerd. Op meldkamerniveau is nog een aantal procedurele en technische verbeteringen mogelijk waardoor de snelheid van de alarmering en de kwaliteit van de informatie verbeterd kan worden. Ook op het gebied van grootschalige bijstand is weinig protocollair vastgelegd. In rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen worden grensoverschrijdende aspecten onvoldoende meegenomen. Conclusies Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van reguliere brandweerzorg wordt vooral gezien als een lokale aangelegenheid. De bottom-up benadering vanuit gemeenten lijkt de meest geschikte werkwijze. De rol van de regionale brandweer Twente speelt zich vooral af op het gebied van grootschalige grensoverschrijdende inzetten en rampenbestrijding, het organiseren van rampenoefeningen en de zorg voor de regionale alarmcentrale en alarmering richting Duitsland. Wensen vanuit de lokale korpsen richten zich vooral op de uitbreiding van de samenwerking bij grootschalige incidenten, samenwerking met de THW en het gebruik maken van elkaars specialismen en faciliteiten. Ook meer inzicht in elkaars werkwijzen is gewenst. Op het gebied van gezamenlijke inkoop en pro-actie/preventie lijkt samenwerking niet gewenst en mogelijk. Op het gebied van gezamenlijk opleiden is wel een intensievere samenwerking mogelijk. Op het gebied van nazorg lijkt een intensieve samenwerking niet noodzakelijk. De mogelijkheden van grensoverschrijdend samenwerken beperken zich dus tot de voorbereiding op- en uitvoering van de operationele brandweerzorg. 10

8 Aanbevelingen De grensoverschrijdende samenwerking in Twente kan verbeterd worden door verbeteren van procedures en protocollen en technische aanpassingen op meldkamerniveau. C2000 biedt hierbij nieuwe aanknopingspunten. Deze procedures zouden ook geoefend moeten worden. Objectinformatie en kaartmateriaal van het EUREGIO-gebied moet ook op de alarmcentrales beschikbaar zijn. Bovendien moet de regionale brandweer Twente inventariseren welke specialismen in het grensgebied aanwezig zijn. Samenwerking op dit gebied is wenselijk. Van belang is dat dit formeel wordt vastgelegd en dat er geoefend wordt. Samenwerking met de THW neemt hierbij een bijzondere plaats in. Ook moet de regionale brandweer een onderzoek initiëren naar de mogelijkheid van invoering van operationele grenzen in het grensgebied daar waar dat nog niet gebeurd is. Bovendien moet zij uitwisseling over werkwijzen stimuleren. Een woordenlijst kan problemen die ontstaan door verschillende brandweertechnische begrippen tackelen. Van de mogelijkheden die het grensgebied biedt om van elkaar te leren moet meer gebruik worden gemaakt. De kans op incidenten met gevaarlijke stoffen in het grensgebied is gezien het transport dat daar plaatsvindt reëel. In oefeningen is daarvoor echter geen aandacht. Er wordt op gebied van gevaarlijke stoffen niet samengewerkt. De regio moet hier op korte termijn aandacht aan besteden. Op het gebied van planvorming is onvoldoende aandacht voor grensoverschrijdende aspecten. Dit zou in de toekomst structureel moeten worden meegenomen bij ruimtelijke planvorming en ontwikkelingen in verzorgingsgebieden. Voor expliciete aanbevelingen en de uitwerking daarvan verwijs ik naar paragraaf

9 Zusammenfassung Volgt nog 12

10 13

11 Inhoudsopgave Voorwoord 18 Inleiding 20 Deel 1 - Het onderzoek 1 Aanleiding en achtergrond Achtergronden Aanleiding onderzoek Probleemstelling en onderzoeksvragen Doelstelling, doel en relevantie Afbakening en definitie 27 2 Onderzoeksmethoden Onderzoeksontwerp Dataverzamelingsmethoden Betrouwbaarheid en validiteit 33 Deel 2 Grensoverschrijdend samenwerken bestuurlijk 3 Bestuurlijke context Staatsinrichting Nederland Staatsinrichting Duitsland 36 4 Bestuurlijk-juridische kaders Europees niveau Landelijk niveau Provinciaal niveau Regionaal niveau Lokaal niveau 48 Deel 3 - Grensoverschrijdend samenwerken brandweer 5 Organisatie brandweer Brandweer Nederland Brandweer Duitsland Brandweer Nederland en Duitsland schematisch Verschillen brandweer Nederland en Duitsland 57 14

12 Deel 3 - Grensoverschrijdend samenwerken brandweer (vervolg) 6 Doel en belang samenwerking Doel en belang samenwerking Belang samenwerking in de praktijk 69 7 Samenwerking Nederland Duitsland Grensgebied Nederland Duitsland Huidige samenwerking in Nederland (2004) Relevante onderzoeken en projecten 76 Deel 4 - Grensoverschrijdend samenwerken in Twente (huidig) 8 Grensoverschrijdende samenwerking in Twente Regio Twente en Duitsland Brandweerkorpsen grensgebied Ontstaan samenwerking Huidige stand van zaken brandweersamenwerking (2004) Samenwerking Tubbergen Uelsen Samenwerking Dinkelland (korps Denekamp) Nordhorn Samenwerking Losser Gronau Samenwerking Losser (De Lutte) Gildehaus Samenwerking Enschede Gronau Samenwerking Haaksbergen Ahaus (Alstätte) Regionale samenwerking 94 9 Sterke punten, knelpunten en wensen Te onderscheiden gebieden Sterke punten, knelpunten en wensen lokaal niveau Sterke punten, knelpunten en wensen regionaal niveau Samenwerking op andere gebieden 104 Deel 5 - Grensoverschrijdend samenwerken in Twente (toekomst) 10 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 109 Conclusies en aanbevelingen Duits 15

13 Deel 6 - Bijlagen Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Bijlage VIII Bijlage IX Begrippenlijst Overzicht respondenten Vragenlijst Fragebogen Schema bestuurlijke actoren Convenant Losser - Gronau Kaart Euregiogebied De Veiligheidsketen Formulieren grensoverschrijdende bijstandsaanvraag Literatuurlijst 16

14 17

15 Voorwoord de brandweer rijdt door de straat de andere brandweers staan in de garage bij het brandweerkazerne. er is brand. de brandweerautos rijden snel naar de brand. het huis staat erg in de vlamen. de brandweermanen klimmen op de lader met een spuit en een bijl. Deze tekst schreef ik op 7-jarige leeftijd toen ik al bijzonder geïnteresseerd was in de brandweer. Zo eenvoudig als de kerntaak van de brandweer hier beschreven staat, zoveel beleidsmatige en operationele voorbereiding is er nodig om deze kerntaak vlekkeloos te laten verlopen. Met veel plezier heb ik mij het afgelopen halfjaar ingezet om er voor te zorgen dat de brandweer ook in het grensgebied- op een goede wijze haar belangrijkste taak kan uitvoeren: Het verlenen van hulp bij brand en ongevallen om mensen, dieren en goederen te beschermen. De brandweer is een bijzondere organisatie waar mensen met veel enthousiasme werken aan de ontwikkeling van veiligheid. Met veel enthousiasme en interesse heb ik me het afgelopen half jaar beziggehouden met grensoverschrijdend samenwerken. Ik wil mijn begeleider Martin Meijer en de collega s bij de brandweer Losser (John, Eddy, Matthieu, Martijn en Richard) bedanken voor de samenwerking. Verder gaat mijn dank uit naar alle Duitse en Twentse brandweercommandanten die bereid waren hun gedachten over grensoverschrijdend samenwerken met mij te delen. Ook wil ik Bernadette Holtkamp van de Saxion Hogeschool Enschede en Niek Grooters bedanken voor hun inhoudelijke commentaar op mijn stukken. De belangrijkste steun tijdens dit project was mijn verloofde Gila die mij met hoofd, hart en handen heeft geholpen. Van haar hand zijn ook de Duitse conclusie en samenvatting die in dit rapport zijn opgenomen. Dit rapport is het resultaat van 5 maanden afstuderen bij de Regionale brandweer Twente. Deze scriptie dient als proeve van bekwaamheid ter afsluiting van de studie Bestuurskunde/Integrale Veiligheidszorg aan de Saxion Hogeschool Enschede. Belangrijker is echter het andere doel dat dit rapport dient: het optimaliseren van de veiligheid in Twente. De regio Twente loopt voorop als het gaat om grensoverschrijdend samenwerken, vooral dankzij de inzet van enthousiaste Nederlandse en Duitse commandanten die verder kijken dan de innerlijke en uiterlijke grenzen en belang hechten aan het Twentse noaberschap. Uit het onderzoek dat ik heb gedaan blijkt dat de grensoverschrijdende samenwerking op sommige punten nog verbeterd kan worden. Ik hoop dan ook dat zowel de regionale brandweer als de lokale korpsen de aanbevelingen uit dit rapport oppakken en er op (korte) termijn uitvoering aan geven, zodat de kwaliteit van de brandweerzorg en de veiligheid van Nederlandse en Duitse burgers en de hulpverleners zelf in het Twentse grensgebied verder zal toenemen. Robin Pater Enschede, 4 juni

16 19

17 Inleiding De betekenis van landsgrenzen is met de eenwording van Europa beduidend afgenomen. Hoewel fysiek niet meer bestaand, blijkt dat de grens in de praktijk op juridisch, bestuurlijk, sociaal en praktisch gebied nog wel een barrière vormt. Voor hulpverlening zijn grenzen uit den boze. Bij incidenten telt elke seconde. Barrières in welke vorm dan ook belemmeren een effectieve en efficiënte hulpverlening en maken inbreuk op de veiligheid van burgers. In Twente zijn al veel maatregelen genomen op het gebied van grensoverschrijdend samenwerken tussen hulpverleningdiensten, de brandweer in het bijzonder. Dit onderzoek brengt die huidige samenwerking in kaart en verkent op welke wijze de bestaande samenwerking tussen brandweerkorpsen verder verbeterd kan worden. Het doel van dit onderzoek is het optimaliseren van de brandweerhulpverlening bij incidenten in het Twentse grensgebied. Het eerste deel van dit rapport (Het Onderzoek) behandelt de achtergronden en aanleiding voor dit onderzoek. Bovendien komt de onderzoeksopzet en methodiek aan de orde. Hoofdstuk 1 vormt een inleiding op het thema van dit onderzoek en beschrijft de noodzaak, relevantie en het doel van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode beschreven en verantwoord. Het tweede deel van dit rapport (Grensoverschrijdend samenwerken bestuurlijk) gaat in op de bestuurlijke context van grensoverschrijdend samenwerken. In de hoofdstukken 3 komen de staatsinrichting van Nederland en Duitsland en de betrokken actoren op verschillende bestuurlijke niveaus aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de bestuurlijke kaders in kaart gebracht. De bestaande bestuurlijk-juridische besluitvorming gericht op grensoverschrijdend samenwerken wordt hier beschreven. In het derde deel (Grensoverschrijdend samenwerken brandweer) wordt de samenwerking tussen brandweerkorpsen in Nederland en Duitsland in algemene zin uitgewerkt. Allereerst worden in hoofdstuk 5 de taken, organisatie en cultuur van de brandweer in Nederland en Duitsland beschreven. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de verschillen tussen de brandweerorganisaties in beide landen. Hoofdstuk 6 gaat in op grensoverschrijdend samenwerken. Het doel en het belang van grensoverschrijdende samenwerking komt hier aan de orde. Ook worden de kansen die grensoverschrijdend samenwerken op lokaal niveau biedt uitgewerkt. De wijze waarop er op dit moment in Nederland door brandweerkorpsen wordt samengewerkt met Duitse buurkorpsen wordt in hoofdstuk 7 beschreven. Hierin wordt ook een beknopt overzicht gegeven van een aantal relevante onderzoeken en projecten. Het vierde deel (Grensoverschrijdend samenwerken in Twente - huidig) geeft een beeld van de huidige samenwerking tussen Twentse en Duitse brandweerkorpsen. Hoofdstuk 8 geeft de actuele stand van zaken van de grensoverschrijdende brandweersamenwerking in Twente weer. Per gemeente wordt de huidige samenwerking beschreven aan de hand van een aantal vaste thema s. Naast de gemeentelijke samenwerking wordt bekeken op welke wijze in regionaal verband grensoverschrijdend wordt gewerkt. 20

18 Hoofdstuk 9 gaat in op de sterke punten en de knelpunten die op dit moment nog bestaan. Het vijfde deel (Grensoverschrijdend samenwerken in Twente toekomst) vormt de kern van het onderzoek. In hoofdstuk 10 worden de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek beschreven. Er worden (mogelijke) oplossingen gegeven voor de knelpunten die op dit moment nog bestaan bij grensoverschrijdend samenwerken tussen de Twentse en Duitse brandweerkorpsen. Daarmee wordt aangegeven hoe deze gewenste situatie in de toekomst bereikt kan worden. In het zesde deel is een aantal bijlagen opgenomen, waaronder de vragenlijsten, een respondentenlijst en een kaart van het grensgebied. In verband met de tijd is er voor gekozen het literatuuronderzoek te beperken tot stukken die betrekking hebben op de Nederlands-Duitse brandweersamenwerking. De Nederlands- Belgische samenwerking zal dus in het algemene deel niet aan de orde komen. Er is voor gekozen een Duitse conclusie en samenvatting op te nemen. In dit rapport zijn veelal de Duitse benamingen aangehouden (Niedersachsen in plaats van Nedersaksen). Bovendien zijn de Duitse woorden cursief afgedrukt. Een begrippenlijst met de belangrijkste vakbegrippen en Duitse termen is als bijlage I opgenomen. Sommige delen van dit rapport zijn voorzien van trefwoorden in de kantlijn, die gebruik als naslagwerk vergemakkelijken. 21

19 1 Achtergronden en aanleiding In dit hoofdstuk worden kort de achtergronden geschetst als context van het onderzoek. Ook zal de aanleiding en de noodzaak voor het onderzoek worden aangegeven. Vervolgens zullen de probleemstelling en de onderzoeksvragen als beginpunt van het onderzoek beschreven worden, gevolgd door de doelstelling en het uiteindelijke doel van het onderzoek. 1.1 Achtergronden Landsgrenzen en samenwerking Grenzen zijn onnatuurlijke scheidingslijnen tussen gebieden die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan. In veel gevallen zijn grenzen ontstaan doordat verschillende bestuurlijke gebieden van elkaar afgebakend moesten worden. Soms vallen ze samen met natuurlijke en landschappelijke scheidslijnen, vaak echter zijn zij door willekeur bepaald, waardoor gebieden die oorspronkelijk een eenheid vormden, gescheiden werden. Door de toenemende bemoeienis van overheden met burgers werden verschillen tussen landen en gebieden groter en duidelijker en nam de betekenis van grenzen toe. Grenzen hebben zich vaak ontwikkeld tot echte scheidslijnen tussen politieke en culturele systemen. Vanaf 1950 kwam er een kentering in de beweging van verdergaande gebiedsafgrenzing, door het groeiende besef dat eenwording binnen Europa nodig was om de (economische) stabiliteit en vrede te garanderen. Deze overtuiging is de basis geweest voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) die uiteindelijk zou leiden tot de vorming van de Europese Unie (EU). Hoewel (economische) stabiliteit het uitgangspunt was, zet de EU zich meer en meer in om Europa ook op andere terreinen, zoals milieu, emancipatie en veiligheid tot een eenheid te smeden, waarbij oog gehouden wordt voor de identiteit van de afzonderlijke lidstaten. 1 Met de eenwording van Europa zijn de fysieke grenzen tussen de landen van de EU grotendeels opgeheven. Het verdrag van Schengen (1995) is in dit verband van groot belang. Met dit verdrag kwamen de binnengrenscontroles van goederen en personen te vervallen. Voor Nederland heeft dat als direct gevolg dat er sprake is van vrij verkeer van goederen en personen tussen Nederland, België en Duitsland. Feit blijft echter dat landsgrenzen, hoewel fysiek niet meer bestaand, in de praktijk een barrière blijven vormen, voornamelijk door verschillen in taal en cultuur. Op overheidsniveau liggen verschillen in juridische en bestuurlijke systemen en structuren ten grondslag aan een barrière om tot afstemming en samenwerking te komen. Vanuit Europa wordt veel gedaan om de verstandhouding tussen buurlanden goed te (blijven) houden. Er wordt een groot aantal initiatieven genomen om in grensstreken te komen tot samenwerking op velerlei gebied. In Nederland is EUREGIO als platform voor grensgemeenten actief in het opzetten en stimuleren van samenwerkingsverbanden, onder andere op het gebied van onderwijs, cultuur, toerisme, werk, jeugd en sociale zaken. 1 Zie ook EU in het kort geschiedenis, organisatie en doelstellingen van de Europese Unie. 22

20 Brandweer en rampenbestrijding Het verlenen van bijstand door brandweerkorpsen aan een aangrenzende gemeente die onvoldoende personeel of materieel ter beschikking heeft om een incident adequaat te kunnen bestrijden, gebeurt al zeer lang. In het verleden sprak het al voor zich dat er in geval van nood kostenloos burenhulp werd verleend. Op dit moment is deze hulp van buurgemeenten en verder afgelegen brandweerkorpsen in Nederland formeel geregeld via regionale of interregionale bijstandsprocedures. Daarnaast kan ook hulp uit het buitenland gevraagd worden. Dat ligt vooral voor de hand wanneer gemeenten aan de grens liggen en hulp vanuit het buitenland eerder aanwezig kan zijn dan hulp uit het eigen land. Onder de noemer burenhulp zijn in het grensgebied verschillende samenwerkingsverbanden tussen hulpverleningsdiensten uit buurlanden ontstaan. Veel van deze afspraken zijn overigens al lang voor de eenwording van Europa gemaakt. Zij zijn ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk in het grensgebied. Met name in Zuid-Nederland is er al geruime tijd sprake van een goedlopende samenwerking tussen Nederland, Duitsland en België op het gebied van hulpverlening, brand- en rampenbestrijding. De achterliggende gedachte achter grensoverschrijdend samenwerken is dat de grens die tussen landen bestaat, voor hulpverlening in principe niet bestaand zou moeten zijn en geen barrière mag vormen voor de kwaliteit en snelheid van de hulpverlening voor de burgers in het grensgebied. Op dit moment staat grensoverschrijdend samenwerken van hulpdiensten weer volop in de belangstelling. Binnen C2000 is een drielandenproef gehouden om grensoverschrijdende communicatie tussen hulpdiensten uit Nederland, België en Duitsland te testen. Bij het opstellen van de risicokaart worden grensprovincies gestimuleerd risico-informatie uit het buurland op te nemen. Verder is er in 2001 een commissie ingesteld onder leiding van burgemeester Rutten van Breda die zich bezighoudt met betere afstemming tussen hulpdiensten in Nederland en België. De aanleiding hiervoor werd gevormd door twee grote branden in de Belgische grensstreek, waarbij Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen samenwerkten. 1.2 Aanleiding onderzoek Er zijn binnen de regio Twente al verschillende stappen gezet om een grensoverschrijdende samenwerking te realiseren. Toch kent de samenwerking op brandweergebied nog een aantal hiaten. Bij de Vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) is er weliswaar van Duitse zijde bijstand verleend, maar deze korpsen hebben zelf na het zien van de rookkolom boven Enschede contact gezocht met de vraag of hun hulp gewenst was. Ook op dit moment zijn de Duitse brandweerkorpsen in de grensstreek niet structureel in alarmering en rampenbestrijding opgenomen. Ook waren er tijdens de Vuurwerkramp problemen met de communicatie. Naar aanleiding hiervan is een project gestart waarin een grensoverschrijdend bijstandsplan voor rampen en zware ongevallen wordt opgesteld door de regio s Twente en Achterhoek en de Kreisen Borken en Grafschaft Bentheim. Duitse eenheden arriveren bij de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) 23

21 Niet alleen voor calamiteiten met zeer grote effecten is het van belang dat de samenwerking vooraf in procedures wordt vormgegeven. Ook voor de dagelijkse operationele brandweerzorg is het van groot belang dat er structurele samenwerkingsverbanden worden opgezet. In de regio Twente hebben alle grenskorpsen reeds een al dan niet formeel- samenwerkingsverband met Duitse buurgemeenten. Uitslaande winkelbrand bij de grensovergang in Overdinkel. De brandweer Losser kreeg assistentie van het korps Gronau Ondanks de vele initiatieven die al genomen zijn, is er op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking nog een kwaliteitsverbetering mogelijk. Op dit moment gelden voor de hulpverlening in het grensgebied nog hoofdzakelijk de gemeentegrenzen en niet, zoals binnen de regio Twente zelf, operationele grenzen. Dit betekent dat bij de vraag welk brandweerkorps in de grensstreek gealarmeerd moet worden, het uitgangspunt op dit moment is binnen welk grondgebied de plek van het incident valt, en niet welk korps de kortste aanrijdtijd heeft. Het werken met operationele grenzen leidt ertoe dat de opkomsttijden in het grensgebied verkort worden en er sneller hulp geboden kan worden. Ook wordt er bij opschaling (het inzetten van aanvullend materieel van naburige korpsen bij grotere incidenten) in de regio Twente geen gebruik gemaakt van het materieel van de Duitse grenskorpsen. Het meenemen van Duitse korpsen in de opschaling betekent een verhoging van de snelheid waarmee voertuigen ter plaatse zijn. Tot slot kan grensoverschrijdend samenwerken ertoe leiden dat men van elkaars specialismen gebruik maakt, wat de kwaliteit van de brandweerzorg ten goede komt. De regionale brandweer Twente valt onder de Hulpverleningsdienst Twente, die in februari 2003 is ontstaan na het samengaan van de regionale brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De Hulpverleningsdienst Twente heeft als taak het voorkomen van, voorbereiden op en bestrijden van grote ongevallen en rampen. De regionale brandweer is een overkoepelend orgaan voor de 14 aangesloten Twentse brandweerkorpsen. 2 Naast het vervullen van bovengemeentelijke taken en ondersteuning, wil de regionale brandweer ook bijdragen aan de doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit van de brandweerzorg binnen de regio. Door als één korps te functioneren wil de regionale brandweer een zo hoog mogelijke kwaliteit van de brandweerzorg garanderen voor de inwoners van de regio Twente. 3 Omdat een aantal gemeenten in de regio Twente grenst aan Duitsland, valt het ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden van brandweerkorpsen ook onder de verantwoordelijkheid en reikwijdte van de regionale brandweer. Deze maatregelen zorgen namelijk voor een verbetering van de snelheid, kwaliteit en slagkracht van de hulpverlening in het Twentse grensgebied. Daarom is het voor haar van belang te weten op welke wijze zij kan bijdragen aan de verdere optimalisering van de huidige grensoverschrijdende brandweersamenwerking. In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op die vraag. 2 Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen- Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden 3 Extranet regio Twente, website met informatie over de werkzaamheden en doelstelling van de verschillende Twentse brandweerkorpsen en de regionale brandweer Twente. 24

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2 Masterthesis MCPM 24 januari 2014 Kernopgave 5200510 (versienummer: 2011.50.1) Inhoudsopgave 2 1 Aanleiding onderzoek 3 1.1 Inleiding 3 Een onderzoek 1.2 Aanleiding naar Plaats onderzoek Incidentmanagement

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Laura van der Stouwe Opleiding Facility Management Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Auteur: Laura van der Stouwe

Nadere informatie

Warme en koude logistiek

Warme en koude logistiek Warme en koude logistiek Eindrapportage afstudeeronderzoek Commerciële Bedrijfskunde Kevin Sand Afstudeeropdracht uitgevoerd bij Brandweer Twente 27 januari 2014 ii Warme en koude logistiek Voedingsmiddelen

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair

Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Bijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij Bijlage IIa: Foto Multidisciplinair Inventarisatie deskresearch inzake informatievoorziening

Nadere informatie

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men.

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. Pagina 1 van 54 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave. 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave...5. Dankwoord...7. Afkortingen...9. Samenvatting...11

Inhoudsopgave...5. Dankwoord...7. Afkortingen...9. Samenvatting...11 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...5 Dankwoord...7 Afkortingen...9 Samenvatting...11 1. Inleiding...17 1.1 Ontstaan van publiek-private samenwerking in de veiligheidszorg...17 1.2 Keurmerk Veilig Ondernemen:

Nadere informatie

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009

Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's. 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's 23 november 2009 Eindrapport Aristoteles Prestatiemeting en -verantwoording in de Veiligheidsregio's Inhoud Pagina 1.

Nadere informatie

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij

datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij raadsvoorstel onderwerp Visie Brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015 datum 22 februari 2011 datum raadsvergadering 12 april 2011 B&W besluit nummer 2011-42 portefeuillehouder C. van Rooij agendapunt 20

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Op welke wijze kan de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid leren van ongevallen?

Op welke wijze kan de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid leren van ongevallen? We zullen leren! Op welke wijze kan de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid leren van ongevallen? Aad van t Hoff Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid We zullen leren! Op welke wijze kan de Regionale

Nadere informatie