Een goede buur. R.E. Pater. Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goede buur. R.E. Pater. Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied"

Transcriptie

1 Een goede buur Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied R.E. Pater In opdracht van de Hulpverleningsdienst regio Twente juni

2 5

3 Een goede buur Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied Afstudeeronderzoek Integrale Veiligheidszorg, Saxion Hogeschool Enschede Begeleiders: Mevr. Mr. B.J. Holtkamp docent Saxion Hogeschool Enschede Dhr. M.H. Meijer commandant brandweer Losser R.E. Pater In opdracht van de Hulpverleningsdienst regio Twente 4 juni

4 7

5 Samenvatting Inleiding en aanleiding Hoewel landsgrenzen met de eenwording van Europa niet meer fysiek aanwezig zijn, blijven zij in de praktijk toch een barrière vormen op bestuurlijk, juridisch, sociaal en praktisch gebied. Voor hulpverlening zijn grenzen, in welke vorm dan ook, uit den boze. Op verschillende bestuurlijke niveaus spant men zich in om er voor te zorgen dat grenzen steeds minder een belemmerende rol spelen. Diverse overeenkomsten zijn gesloten om samenwerken bestuurlijk-juridisch mogelijk te maken. Op verschillende bestuurlijke niveaus is men het erover eens dat grenzen geen barrière mogen vormen voor efficiënte en effectieve hulpverlening. Dit besef leefde overigens al langer op lokaal niveau waar brandweerkorpsen in het grensgebied al sinds geruime tijd samenwerken met korpsen uit het buurland, ingegeven door de ervaring dat samenwerking voor beide partijen voordeel biedt. Door samenwerking kan sneller, meer en betere brandweerzorg geboden worden met minder kosten dan wanneer men niet samen zou werken. Voor burgers in het grensgebied betekent dit een hogere veiligheid. Het wegnemen van knelpunten en afstemmen van werkwijzen kan ook leiden tot verbetering van de veiligheid van hulpverleners. Ook in Twente werken brandweerkorpsen al geruime tijd samen met hun Duitse collega s. Toch zijn er op het gebied van grensoverschrijdend samenwerken verbeteringen mogelijk, zoals onder meer bij de Vuurwerkramp duidelijk werd. De regionale brandweer Twente heeft zich als doel gesteld om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de brandweerzorg in Twente te realiseren. Omdat de Twentse gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser, Enschede en Haaksbergen aan Duitsland grenzen, valt het ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerking ook onder de verantwoordelijkheid van de regionale brandweer. Probleemstelling Om duidelijkheid te krijgen over haar rol binnen grensoverschrijdende samenwerking wil zij antwoord krijgen op de vraag: In welke mate en op welke wijze moet de regionale brandweer Twente invulling geven aan de grensoverschrijdende operationele samenwerking tussen Twentse en Duitse brandweerkorpsen in de Twentse grensstreek, om de operationele brandweerzorg in het grensgebied te optimaliseren? Het draagvlak vanuit brandweerkorpsen is daarbij maatgevend. Opzet en verantwoording onderzoek Het onderzoek bestaat uit drie delen: een beschrijving van de huidige stand van zaken in Nederland en in Twente, het beschrijven van de gewenste situatie in Twente en het beschrijven van de maatregelen die de regionale brandweer moet nemen om de grensoverschrijdende brandweerzorg te optimaliseren. Als onderzoeksmethode zijn telefonische interviews met brandweerkorpsen, literatuuronderzoek van bestaand materiaal en mondelinge sleutelinterviews met de Twentse en Duitse brandweercommandanten gebruikt. Aanvullend is een aantal experts geïnterviewd. Daarnaast zijn bezoeken gebracht aan de meldkamers, brandweerkorpsen in Nederland en Duitsland, een grensoverschrijdende oefening en de ondertekening van een convenant. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de dagelijkse operationele brandweerzorg. Zijdelings wordt op grensoverschrijdende rampenbestrijding ingegaan. 8

6 Resultaten Op bestuurlijk niveau zijn de laatste jaren veel bestuurlijke en juridische barrières weggenomen Vooral op nationaal niveau zijn veel afspraken gemaakt. Zo mogen hulpverleningsvoertuigen nu ook over de grens met signalen rijden en is het gebruik van elkaars frequenties toegestaan. Bovendien kunnen lokale overheden op basis van het Verdrag van Anholt ook direct verdragen met hun Duitse buren sluiten. De bestuurlijke inrichting van Nederland en Duitsland is overigens zeer verschillend. Tussen brandweerorganisaties in beide landen bestaan zowel overeenkomsten als veel verschillen. In Nederland èn Duitsland bestaat de brandweer hoofdzakelijk uit vrijwilligers en is zij belast met brandweerzorg en rampenbestrijding. Ook het materieel waarmee gewerkt wordt is in grote lijnen hetzelfde. Verschillen zijn er op gebied van organisatie, taken, werkwijzen en cultuur. In Duitsland is ligt de zorg voor brandweer en rampenbestrijding niet op nationaal niveau, maar op deelstaatniveau. Ook is de Duitse brandweer belast met zorg voor medische hulpverlening door de Rettungsdienst. Bovendien kent men in Duitsland het Technisches Hilfswerk voor technische hulpverlening. De Duitse brandweercultuur wordt als kameratschaftlicher omschreven, terwijl de Nederlandse zich kenmerkt door bedrijfsmatig denken en professionaliteit. De werkwijzen en tactieken verschillen ook veel van elkaar. De verschillen in werkwijze hebben tot gevolg dat de Nederlandse eenheden sterk zijn in het effectief bestrijden van binnenbranden. De Duitse brandweer is sterk in grootschaligheid en het opbouwen van waterwinning. Sterk punt van de Duitse brandweer zijn de grote aantallen materiaal waarover zij beschikt. Daardoor heeft zij een grote bluscapaciteit beschikbaar. Nederlandse commandanten geven wel aan dat de Duitse werkwijzen achterlopen op de Nederlandse. Overigens bestaan er ook binnen Duitsland grote verschillen tussen brandweerkorpsen, zowel tussen deelstaten als op Kreis- en lokaal niveau. De verschillen in werkwijzen en organisatie bieden kansen in het grensgebied. De grens biedt mogelijkheden tot het beste van twee werelden. Door uitwisseling over de grens leren korpsen van elkaar. De methoden en organisatie in beide landen lijken daardoor steeds meer naar elkaar toe te groeien. Korpsen in Nederland werken op verschillende wijze samen met hun collega s uit Duitsland. Globaal gezien neemt de intensiteit van de samenwerking toe van noord naar zuid. In alle gevallen heeft de samenwerking een sterk vriendschappelijk en sociaal karakter. Soms is er ook sprake van directe operationele belangen. In bijna alle gevallen is de samenwerking ook formeel vastgelegd. Gezamenlijke inzetten vinden sporadisch plaats. Ook in Twente spelen sociale contacten een grote rol en is de samenwerking voornamelijk ontstaan vanuit noaberschap. Alle Twentse grenskorpsen (Tubbergen, Dinkelland, Losser, Enschede en Haaksbergen) werken samen met hun Duitse buren. In Twente beperkt de samenwerking zich echter niet tot goede informele contacten. De samenwerking is in veel gevallen ook van direct operationeel belang. De samenwerking is formeel vastgelegd in overeenkomsten. Er wordt 1 à 2 keer per jaar gezamenlijk geoefend. Alle korpsen hebben maatregelen genomen om voorbereid te zijn op grensoverschrijdende samenwerking, zoals het aanbrengen van verloopkoppelingen voor de verschillende slangdiameters op de voertuigen. Er bestaan binnen Twente verschillen in intensiteit van de samenwerking. De Twentse korpsen geven aan dat de samenwerking belangrijk wordt gevonden, maar die heeft niet in elke gemeente hoge prioriteit. Het operationele voordeel dat de samenwerking oplevert en de persoonlijke inzet en het enthousiasme van commandanten zijn bepalend voor de intensiteit van de samenwerking, hoewel deze met het sluiten van publiekrechtelijke overeenkomsten minder persoonsgebonden is geworden. 9

7 Voor Tubbergen heeft de samenwerking minder direct operationeel belang vanwege het plattelandskarakter en afstand van de Tubbergen en Uelsen tot de grens. Het gaat vooral om bijstand bij zeer grote incidenten en incidenten in het directe grensgebied. In het geval van Haaksbergen ligt het belang van samenwerking duidelijk meer aan Nederlandse zijde voor de aldaar gelegen grenswinkel. In de andere gevallen ondersteunen korpsen elkaar over en weer. Vooral wanneer het gaat om ongelijke buurgemeenten (qua grootte en uitrusting) met enkele risico-objecten, levert samenwerking potentiële voordelen op. Voor de grensgemeenten Losser, Enschede (Glanerbrug), Gronau, Dinkelland en Nordhorn is dat het geval. Haaksbergen en Losser werken al met operationele grenzen. Enschede wil bekijken welke voordelen operationele grenzen opleveren. Ook in de gemeente Dinkelland zou ook voordeel te behalen zijn met operationele grenzen, met name met de autoladder van Nordhorn. Op het gebied van specialismen wordt in Twente niet samengewerkt. Gezamenlijke inzetten vinden sporadisch plaats. Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt tussen de Regionale alarmcentrale en de Einsatzleitstellen over de bijstandsaanvraag van eenheden uit het buitenland. Ook zijn er diverse operationele plannen voor risico-objecten in het grensgebied en in Duitsland, zoals de kerncentrale in Lingen. Op dit moment is de regio Twente samen met de regio Achterhoek, Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim bezig met het opstellen van een grensoverschrijdend bijstandsplan voor rampen. In het verleden zijn twee grote grensoverschrijdende oefeningen gehouden. Op korte termijn staat een grote grensoverschrijdende oefening gepland. Ook wil de regionale brandweer investeren in lokale operationele oefeningen. Sterke punten in Twente lijken de formalisering van de samenwerkingsverbanden, de goede sociale contacten, het oefenen en afstemming wat betreft materieel en werkwijze. Ook verzekering en aansprakelijkheid zijn goed geregeld. Het taalverschil levert weinig problemen op, doordat veel brandweermensen dialect spreken. Opvallend en positief is ook dat in Twente naast het vriendschappelijke aspect, het operationele aspect de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen. De voordelen hiervan hebben zich bij een aantal inzetten al bewezen. Knelpunten in de samenwerking doen zich voor op het gebied van bekendheid met elkaars werkwijze en technische begrippen. Ook op het gebied van objectinformatie en bereikbaarheid is men niet altijd afdoende geïnformeerd. Op meldkamerniveau is nog een aantal procedurele en technische verbeteringen mogelijk waardoor de snelheid van de alarmering en de kwaliteit van de informatie verbeterd kan worden. Ook op het gebied van grootschalige bijstand is weinig protocollair vastgelegd. In rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen worden grensoverschrijdende aspecten onvoldoende meegenomen. Conclusies Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van reguliere brandweerzorg wordt vooral gezien als een lokale aangelegenheid. De bottom-up benadering vanuit gemeenten lijkt de meest geschikte werkwijze. De rol van de regionale brandweer Twente speelt zich vooral af op het gebied van grootschalige grensoverschrijdende inzetten en rampenbestrijding, het organiseren van rampenoefeningen en de zorg voor de regionale alarmcentrale en alarmering richting Duitsland. Wensen vanuit de lokale korpsen richten zich vooral op de uitbreiding van de samenwerking bij grootschalige incidenten, samenwerking met de THW en het gebruik maken van elkaars specialismen en faciliteiten. Ook meer inzicht in elkaars werkwijzen is gewenst. Op het gebied van gezamenlijke inkoop en pro-actie/preventie lijkt samenwerking niet gewenst en mogelijk. Op het gebied van gezamenlijk opleiden is wel een intensievere samenwerking mogelijk. Op het gebied van nazorg lijkt een intensieve samenwerking niet noodzakelijk. De mogelijkheden van grensoverschrijdend samenwerken beperken zich dus tot de voorbereiding op- en uitvoering van de operationele brandweerzorg. 10

8 Aanbevelingen De grensoverschrijdende samenwerking in Twente kan verbeterd worden door verbeteren van procedures en protocollen en technische aanpassingen op meldkamerniveau. C2000 biedt hierbij nieuwe aanknopingspunten. Deze procedures zouden ook geoefend moeten worden. Objectinformatie en kaartmateriaal van het EUREGIO-gebied moet ook op de alarmcentrales beschikbaar zijn. Bovendien moet de regionale brandweer Twente inventariseren welke specialismen in het grensgebied aanwezig zijn. Samenwerking op dit gebied is wenselijk. Van belang is dat dit formeel wordt vastgelegd en dat er geoefend wordt. Samenwerking met de THW neemt hierbij een bijzondere plaats in. Ook moet de regionale brandweer een onderzoek initiëren naar de mogelijkheid van invoering van operationele grenzen in het grensgebied daar waar dat nog niet gebeurd is. Bovendien moet zij uitwisseling over werkwijzen stimuleren. Een woordenlijst kan problemen die ontstaan door verschillende brandweertechnische begrippen tackelen. Van de mogelijkheden die het grensgebied biedt om van elkaar te leren moet meer gebruik worden gemaakt. De kans op incidenten met gevaarlijke stoffen in het grensgebied is gezien het transport dat daar plaatsvindt reëel. In oefeningen is daarvoor echter geen aandacht. Er wordt op gebied van gevaarlijke stoffen niet samengewerkt. De regio moet hier op korte termijn aandacht aan besteden. Op het gebied van planvorming is onvoldoende aandacht voor grensoverschrijdende aspecten. Dit zou in de toekomst structureel moeten worden meegenomen bij ruimtelijke planvorming en ontwikkelingen in verzorgingsgebieden. Voor expliciete aanbevelingen en de uitwerking daarvan verwijs ik naar paragraaf

9 Zusammenfassung Volgt nog 12

10 13

11 Inhoudsopgave Voorwoord 18 Inleiding 20 Deel 1 - Het onderzoek 1 Aanleiding en achtergrond Achtergronden Aanleiding onderzoek Probleemstelling en onderzoeksvragen Doelstelling, doel en relevantie Afbakening en definitie 27 2 Onderzoeksmethoden Onderzoeksontwerp Dataverzamelingsmethoden Betrouwbaarheid en validiteit 33 Deel 2 Grensoverschrijdend samenwerken bestuurlijk 3 Bestuurlijke context Staatsinrichting Nederland Staatsinrichting Duitsland 36 4 Bestuurlijk-juridische kaders Europees niveau Landelijk niveau Provinciaal niveau Regionaal niveau Lokaal niveau 48 Deel 3 - Grensoverschrijdend samenwerken brandweer 5 Organisatie brandweer Brandweer Nederland Brandweer Duitsland Brandweer Nederland en Duitsland schematisch Verschillen brandweer Nederland en Duitsland 57 14

12 Deel 3 - Grensoverschrijdend samenwerken brandweer (vervolg) 6 Doel en belang samenwerking Doel en belang samenwerking Belang samenwerking in de praktijk 69 7 Samenwerking Nederland Duitsland Grensgebied Nederland Duitsland Huidige samenwerking in Nederland (2004) Relevante onderzoeken en projecten 76 Deel 4 - Grensoverschrijdend samenwerken in Twente (huidig) 8 Grensoverschrijdende samenwerking in Twente Regio Twente en Duitsland Brandweerkorpsen grensgebied Ontstaan samenwerking Huidige stand van zaken brandweersamenwerking (2004) Samenwerking Tubbergen Uelsen Samenwerking Dinkelland (korps Denekamp) Nordhorn Samenwerking Losser Gronau Samenwerking Losser (De Lutte) Gildehaus Samenwerking Enschede Gronau Samenwerking Haaksbergen Ahaus (Alstätte) Regionale samenwerking 94 9 Sterke punten, knelpunten en wensen Te onderscheiden gebieden Sterke punten, knelpunten en wensen lokaal niveau Sterke punten, knelpunten en wensen regionaal niveau Samenwerking op andere gebieden 104 Deel 5 - Grensoverschrijdend samenwerken in Twente (toekomst) 10 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 109 Conclusies en aanbevelingen Duits 15

13 Deel 6 - Bijlagen Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Bijlage VIII Bijlage IX Begrippenlijst Overzicht respondenten Vragenlijst Fragebogen Schema bestuurlijke actoren Convenant Losser - Gronau Kaart Euregiogebied De Veiligheidsketen Formulieren grensoverschrijdende bijstandsaanvraag Literatuurlijst 16

14 17

15 Voorwoord de brandweer rijdt door de straat de andere brandweers staan in de garage bij het brandweerkazerne. er is brand. de brandweerautos rijden snel naar de brand. het huis staat erg in de vlamen. de brandweermanen klimmen op de lader met een spuit en een bijl. Deze tekst schreef ik op 7-jarige leeftijd toen ik al bijzonder geïnteresseerd was in de brandweer. Zo eenvoudig als de kerntaak van de brandweer hier beschreven staat, zoveel beleidsmatige en operationele voorbereiding is er nodig om deze kerntaak vlekkeloos te laten verlopen. Met veel plezier heb ik mij het afgelopen halfjaar ingezet om er voor te zorgen dat de brandweer ook in het grensgebied- op een goede wijze haar belangrijkste taak kan uitvoeren: Het verlenen van hulp bij brand en ongevallen om mensen, dieren en goederen te beschermen. De brandweer is een bijzondere organisatie waar mensen met veel enthousiasme werken aan de ontwikkeling van veiligheid. Met veel enthousiasme en interesse heb ik me het afgelopen half jaar beziggehouden met grensoverschrijdend samenwerken. Ik wil mijn begeleider Martin Meijer en de collega s bij de brandweer Losser (John, Eddy, Matthieu, Martijn en Richard) bedanken voor de samenwerking. Verder gaat mijn dank uit naar alle Duitse en Twentse brandweercommandanten die bereid waren hun gedachten over grensoverschrijdend samenwerken met mij te delen. Ook wil ik Bernadette Holtkamp van de Saxion Hogeschool Enschede en Niek Grooters bedanken voor hun inhoudelijke commentaar op mijn stukken. De belangrijkste steun tijdens dit project was mijn verloofde Gila die mij met hoofd, hart en handen heeft geholpen. Van haar hand zijn ook de Duitse conclusie en samenvatting die in dit rapport zijn opgenomen. Dit rapport is het resultaat van 5 maanden afstuderen bij de Regionale brandweer Twente. Deze scriptie dient als proeve van bekwaamheid ter afsluiting van de studie Bestuurskunde/Integrale Veiligheidszorg aan de Saxion Hogeschool Enschede. Belangrijker is echter het andere doel dat dit rapport dient: het optimaliseren van de veiligheid in Twente. De regio Twente loopt voorop als het gaat om grensoverschrijdend samenwerken, vooral dankzij de inzet van enthousiaste Nederlandse en Duitse commandanten die verder kijken dan de innerlijke en uiterlijke grenzen en belang hechten aan het Twentse noaberschap. Uit het onderzoek dat ik heb gedaan blijkt dat de grensoverschrijdende samenwerking op sommige punten nog verbeterd kan worden. Ik hoop dan ook dat zowel de regionale brandweer als de lokale korpsen de aanbevelingen uit dit rapport oppakken en er op (korte) termijn uitvoering aan geven, zodat de kwaliteit van de brandweerzorg en de veiligheid van Nederlandse en Duitse burgers en de hulpverleners zelf in het Twentse grensgebied verder zal toenemen. Robin Pater Enschede, 4 juni

16 19

17 Inleiding De betekenis van landsgrenzen is met de eenwording van Europa beduidend afgenomen. Hoewel fysiek niet meer bestaand, blijkt dat de grens in de praktijk op juridisch, bestuurlijk, sociaal en praktisch gebied nog wel een barrière vormt. Voor hulpverlening zijn grenzen uit den boze. Bij incidenten telt elke seconde. Barrières in welke vorm dan ook belemmeren een effectieve en efficiënte hulpverlening en maken inbreuk op de veiligheid van burgers. In Twente zijn al veel maatregelen genomen op het gebied van grensoverschrijdend samenwerken tussen hulpverleningdiensten, de brandweer in het bijzonder. Dit onderzoek brengt die huidige samenwerking in kaart en verkent op welke wijze de bestaande samenwerking tussen brandweerkorpsen verder verbeterd kan worden. Het doel van dit onderzoek is het optimaliseren van de brandweerhulpverlening bij incidenten in het Twentse grensgebied. Het eerste deel van dit rapport (Het Onderzoek) behandelt de achtergronden en aanleiding voor dit onderzoek. Bovendien komt de onderzoeksopzet en methodiek aan de orde. Hoofdstuk 1 vormt een inleiding op het thema van dit onderzoek en beschrijft de noodzaak, relevantie en het doel van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode beschreven en verantwoord. Het tweede deel van dit rapport (Grensoverschrijdend samenwerken bestuurlijk) gaat in op de bestuurlijke context van grensoverschrijdend samenwerken. In de hoofdstukken 3 komen de staatsinrichting van Nederland en Duitsland en de betrokken actoren op verschillende bestuurlijke niveaus aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de bestuurlijke kaders in kaart gebracht. De bestaande bestuurlijk-juridische besluitvorming gericht op grensoverschrijdend samenwerken wordt hier beschreven. In het derde deel (Grensoverschrijdend samenwerken brandweer) wordt de samenwerking tussen brandweerkorpsen in Nederland en Duitsland in algemene zin uitgewerkt. Allereerst worden in hoofdstuk 5 de taken, organisatie en cultuur van de brandweer in Nederland en Duitsland beschreven. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de verschillen tussen de brandweerorganisaties in beide landen. Hoofdstuk 6 gaat in op grensoverschrijdend samenwerken. Het doel en het belang van grensoverschrijdende samenwerking komt hier aan de orde. Ook worden de kansen die grensoverschrijdend samenwerken op lokaal niveau biedt uitgewerkt. De wijze waarop er op dit moment in Nederland door brandweerkorpsen wordt samengewerkt met Duitse buurkorpsen wordt in hoofdstuk 7 beschreven. Hierin wordt ook een beknopt overzicht gegeven van een aantal relevante onderzoeken en projecten. Het vierde deel (Grensoverschrijdend samenwerken in Twente - huidig) geeft een beeld van de huidige samenwerking tussen Twentse en Duitse brandweerkorpsen. Hoofdstuk 8 geeft de actuele stand van zaken van de grensoverschrijdende brandweersamenwerking in Twente weer. Per gemeente wordt de huidige samenwerking beschreven aan de hand van een aantal vaste thema s. Naast de gemeentelijke samenwerking wordt bekeken op welke wijze in regionaal verband grensoverschrijdend wordt gewerkt. 20

18 Hoofdstuk 9 gaat in op de sterke punten en de knelpunten die op dit moment nog bestaan. Het vijfde deel (Grensoverschrijdend samenwerken in Twente toekomst) vormt de kern van het onderzoek. In hoofdstuk 10 worden de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek beschreven. Er worden (mogelijke) oplossingen gegeven voor de knelpunten die op dit moment nog bestaan bij grensoverschrijdend samenwerken tussen de Twentse en Duitse brandweerkorpsen. Daarmee wordt aangegeven hoe deze gewenste situatie in de toekomst bereikt kan worden. In het zesde deel is een aantal bijlagen opgenomen, waaronder de vragenlijsten, een respondentenlijst en een kaart van het grensgebied. In verband met de tijd is er voor gekozen het literatuuronderzoek te beperken tot stukken die betrekking hebben op de Nederlands-Duitse brandweersamenwerking. De Nederlands- Belgische samenwerking zal dus in het algemene deel niet aan de orde komen. Er is voor gekozen een Duitse conclusie en samenvatting op te nemen. In dit rapport zijn veelal de Duitse benamingen aangehouden (Niedersachsen in plaats van Nedersaksen). Bovendien zijn de Duitse woorden cursief afgedrukt. Een begrippenlijst met de belangrijkste vakbegrippen en Duitse termen is als bijlage I opgenomen. Sommige delen van dit rapport zijn voorzien van trefwoorden in de kantlijn, die gebruik als naslagwerk vergemakkelijken. 21

19 1 Achtergronden en aanleiding In dit hoofdstuk worden kort de achtergronden geschetst als context van het onderzoek. Ook zal de aanleiding en de noodzaak voor het onderzoek worden aangegeven. Vervolgens zullen de probleemstelling en de onderzoeksvragen als beginpunt van het onderzoek beschreven worden, gevolgd door de doelstelling en het uiteindelijke doel van het onderzoek. 1.1 Achtergronden Landsgrenzen en samenwerking Grenzen zijn onnatuurlijke scheidingslijnen tussen gebieden die in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan. In veel gevallen zijn grenzen ontstaan doordat verschillende bestuurlijke gebieden van elkaar afgebakend moesten worden. Soms vallen ze samen met natuurlijke en landschappelijke scheidslijnen, vaak echter zijn zij door willekeur bepaald, waardoor gebieden die oorspronkelijk een eenheid vormden, gescheiden werden. Door de toenemende bemoeienis van overheden met burgers werden verschillen tussen landen en gebieden groter en duidelijker en nam de betekenis van grenzen toe. Grenzen hebben zich vaak ontwikkeld tot echte scheidslijnen tussen politieke en culturele systemen. Vanaf 1950 kwam er een kentering in de beweging van verdergaande gebiedsafgrenzing, door het groeiende besef dat eenwording binnen Europa nodig was om de (economische) stabiliteit en vrede te garanderen. Deze overtuiging is de basis geweest voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) die uiteindelijk zou leiden tot de vorming van de Europese Unie (EU). Hoewel (economische) stabiliteit het uitgangspunt was, zet de EU zich meer en meer in om Europa ook op andere terreinen, zoals milieu, emancipatie en veiligheid tot een eenheid te smeden, waarbij oog gehouden wordt voor de identiteit van de afzonderlijke lidstaten. 1 Met de eenwording van Europa zijn de fysieke grenzen tussen de landen van de EU grotendeels opgeheven. Het verdrag van Schengen (1995) is in dit verband van groot belang. Met dit verdrag kwamen de binnengrenscontroles van goederen en personen te vervallen. Voor Nederland heeft dat als direct gevolg dat er sprake is van vrij verkeer van goederen en personen tussen Nederland, België en Duitsland. Feit blijft echter dat landsgrenzen, hoewel fysiek niet meer bestaand, in de praktijk een barrière blijven vormen, voornamelijk door verschillen in taal en cultuur. Op overheidsniveau liggen verschillen in juridische en bestuurlijke systemen en structuren ten grondslag aan een barrière om tot afstemming en samenwerking te komen. Vanuit Europa wordt veel gedaan om de verstandhouding tussen buurlanden goed te (blijven) houden. Er wordt een groot aantal initiatieven genomen om in grensstreken te komen tot samenwerking op velerlei gebied. In Nederland is EUREGIO als platform voor grensgemeenten actief in het opzetten en stimuleren van samenwerkingsverbanden, onder andere op het gebied van onderwijs, cultuur, toerisme, werk, jeugd en sociale zaken. 1 Zie ook EU in het kort geschiedenis, organisatie en doelstellingen van de Europese Unie. 22

20 Brandweer en rampenbestrijding Het verlenen van bijstand door brandweerkorpsen aan een aangrenzende gemeente die onvoldoende personeel of materieel ter beschikking heeft om een incident adequaat te kunnen bestrijden, gebeurt al zeer lang. In het verleden sprak het al voor zich dat er in geval van nood kostenloos burenhulp werd verleend. Op dit moment is deze hulp van buurgemeenten en verder afgelegen brandweerkorpsen in Nederland formeel geregeld via regionale of interregionale bijstandsprocedures. Daarnaast kan ook hulp uit het buitenland gevraagd worden. Dat ligt vooral voor de hand wanneer gemeenten aan de grens liggen en hulp vanuit het buitenland eerder aanwezig kan zijn dan hulp uit het eigen land. Onder de noemer burenhulp zijn in het grensgebied verschillende samenwerkingsverbanden tussen hulpverleningsdiensten uit buurlanden ontstaan. Veel van deze afspraken zijn overigens al lang voor de eenwording van Europa gemaakt. Zij zijn ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk in het grensgebied. Met name in Zuid-Nederland is er al geruime tijd sprake van een goedlopende samenwerking tussen Nederland, Duitsland en België op het gebied van hulpverlening, brand- en rampenbestrijding. De achterliggende gedachte achter grensoverschrijdend samenwerken is dat de grens die tussen landen bestaat, voor hulpverlening in principe niet bestaand zou moeten zijn en geen barrière mag vormen voor de kwaliteit en snelheid van de hulpverlening voor de burgers in het grensgebied. Op dit moment staat grensoverschrijdend samenwerken van hulpdiensten weer volop in de belangstelling. Binnen C2000 is een drielandenproef gehouden om grensoverschrijdende communicatie tussen hulpdiensten uit Nederland, België en Duitsland te testen. Bij het opstellen van de risicokaart worden grensprovincies gestimuleerd risico-informatie uit het buurland op te nemen. Verder is er in 2001 een commissie ingesteld onder leiding van burgemeester Rutten van Breda die zich bezighoudt met betere afstemming tussen hulpdiensten in Nederland en België. De aanleiding hiervoor werd gevormd door twee grote branden in de Belgische grensstreek, waarbij Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen samenwerkten. 1.2 Aanleiding onderzoek Er zijn binnen de regio Twente al verschillende stappen gezet om een grensoverschrijdende samenwerking te realiseren. Toch kent de samenwerking op brandweergebied nog een aantal hiaten. Bij de Vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) is er weliswaar van Duitse zijde bijstand verleend, maar deze korpsen hebben zelf na het zien van de rookkolom boven Enschede contact gezocht met de vraag of hun hulp gewenst was. Ook op dit moment zijn de Duitse brandweerkorpsen in de grensstreek niet structureel in alarmering en rampenbestrijding opgenomen. Ook waren er tijdens de Vuurwerkramp problemen met de communicatie. Naar aanleiding hiervan is een project gestart waarin een grensoverschrijdend bijstandsplan voor rampen en zware ongevallen wordt opgesteld door de regio s Twente en Achterhoek en de Kreisen Borken en Grafschaft Bentheim. Duitse eenheden arriveren bij de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) 23

21 Niet alleen voor calamiteiten met zeer grote effecten is het van belang dat de samenwerking vooraf in procedures wordt vormgegeven. Ook voor de dagelijkse operationele brandweerzorg is het van groot belang dat er structurele samenwerkingsverbanden worden opgezet. In de regio Twente hebben alle grenskorpsen reeds een al dan niet formeel- samenwerkingsverband met Duitse buurgemeenten. Uitslaande winkelbrand bij de grensovergang in Overdinkel. De brandweer Losser kreeg assistentie van het korps Gronau Ondanks de vele initiatieven die al genomen zijn, is er op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking nog een kwaliteitsverbetering mogelijk. Op dit moment gelden voor de hulpverlening in het grensgebied nog hoofdzakelijk de gemeentegrenzen en niet, zoals binnen de regio Twente zelf, operationele grenzen. Dit betekent dat bij de vraag welk brandweerkorps in de grensstreek gealarmeerd moet worden, het uitgangspunt op dit moment is binnen welk grondgebied de plek van het incident valt, en niet welk korps de kortste aanrijdtijd heeft. Het werken met operationele grenzen leidt ertoe dat de opkomsttijden in het grensgebied verkort worden en er sneller hulp geboden kan worden. Ook wordt er bij opschaling (het inzetten van aanvullend materieel van naburige korpsen bij grotere incidenten) in de regio Twente geen gebruik gemaakt van het materieel van de Duitse grenskorpsen. Het meenemen van Duitse korpsen in de opschaling betekent een verhoging van de snelheid waarmee voertuigen ter plaatse zijn. Tot slot kan grensoverschrijdend samenwerken ertoe leiden dat men van elkaars specialismen gebruik maakt, wat de kwaliteit van de brandweerzorg ten goede komt. De regionale brandweer Twente valt onder de Hulpverleningsdienst Twente, die in februari 2003 is ontstaan na het samengaan van de regionale brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De Hulpverleningsdienst Twente heeft als taak het voorkomen van, voorbereiden op en bestrijden van grote ongevallen en rampen. De regionale brandweer is een overkoepelend orgaan voor de 14 aangesloten Twentse brandweerkorpsen. 2 Naast het vervullen van bovengemeentelijke taken en ondersteuning, wil de regionale brandweer ook bijdragen aan de doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit van de brandweerzorg binnen de regio. Door als één korps te functioneren wil de regionale brandweer een zo hoog mogelijke kwaliteit van de brandweerzorg garanderen voor de inwoners van de regio Twente. 3 Omdat een aantal gemeenten in de regio Twente grenst aan Duitsland, valt het ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden van brandweerkorpsen ook onder de verantwoordelijkheid en reikwijdte van de regionale brandweer. Deze maatregelen zorgen namelijk voor een verbetering van de snelheid, kwaliteit en slagkracht van de hulpverlening in het Twentse grensgebied. Daarom is het voor haar van belang te weten op welke wijze zij kan bijdragen aan de verdere optimalisering van de huidige grensoverschrijdende brandweersamenwerking. In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op die vraag. 2 Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen- Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden 3 Extranet regio Twente, website met informatie over de werkzaamheden en doelstelling van de verschillende Twentse brandweerkorpsen en de regionale brandweer Twente. 24

Een goede buur Een onderzoek naar de operationele brandweersamenwerking in het Twentse grensgebied. Een goede buur

Een goede buur Een onderzoek naar de operationele brandweersamenwerking in het Twentse grensgebied. Een goede buur Een goede buur Een onderzoek naar de operationele grensoverschrijdende brandweersamenwerking in het Twents-Duitse grensgebied R.E. Pater In opdracht van Regionale brandweer Twente juni 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen

Grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen Grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en zware ongevallen Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de totstandkoming van grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en ongevallen

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Bijstand bij het zoeken en redden van slachtoffers, USAR.NL

Bijstand bij het zoeken en redden van slachtoffers, USAR.NL 6 Datum Onderdeel DGOOV/DR&B/U&B Inlichtingen L. Gaebler T (079) 3304 604 F (079) 3304 630 1 van 6 Aan De regering van Aruba De regering van de Nederlandse Antillen De Commissarissen van de Koningin De

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Regie op vernieuwde repressie

Regie op vernieuwde repressie Regie op vernieuwde repressie Op weg naar 2015 en verder. Opgesteld door: Versiebeheer Paul Weyling 1.0. 22-12-2012 Lucas de Lange Lucien Groenewegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

Operationele grenzen basisbrandweerzorg

Operationele grenzen basisbrandweerzorg Operationele grenzen basisbrandweerzorg 0.05 Ter voorbereiding op de komst van de Landelijke meldkamerorganisatie Taskforce Meldkamer- Repressie Versie: 0.3 Vastgesteld TF 17 januari 2014 Colofon Het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE Heroriëntatie Twentse samenwerking Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE De gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne,

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan E03B Samenvatting binnengekomen zienswijzen gemeenteraden op - Regionaal risicoprofiel Twente - Beleidsplan 2016-2019, incl. dekkingsplan - Begroting 2016, incl.. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl.

Nadere informatie

Afsprakenkader. Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten

Afsprakenkader. Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten F01d Afsprakenkader Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten Veiligheidsregio Twente Concept Versie 2.3, 11 november 2015 Autorisatie

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Handboek bijstand Deel 2: Grensoverschrijdende. bijstandsverlening

Handboek bijstand Deel 2: Grensoverschrijdende. bijstandsverlening Handboek bijstand Deel 2: Grensoverschrijdende bijstandsverlening Versie december 2010 2 Handboek bijstand - Deel 2: Grensoverschrijdende bijstandsverlening Grensoverschrijdende bijstandsverlening Handboek

Nadere informatie

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel verusse CIE www.ovefijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uwkenmerk Uw brief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

VOORSTEL. Algemeen Bestuur. Besluit. Voorstel. Grensoverschrijdende samenwerking. E03a. R. Cazemier. [Toelichting]

VOORSTEL. Algemeen Bestuur. Besluit. Voorstel. Grensoverschrijdende samenwerking. E03a. R. Cazemier. [Toelichting] VOORSTEL Algemeen Bestuur ONDERWERP Grensoverschrijdende samenwerking DATUM 13 april 2015 AGENDAPUNT E03a OPENBAAR ja BEHANDELD DOOR W. van der Loos REGISTRATIENUMMER [Registratienummer] TELEFOONNUMMER

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

Publiekrechtelijke Overeenkomst

Publiekrechtelijke Overeenkomst Publiekrechtelijke Overeenkomst Grensoverschrijdende Buren-Ambulancehulpverlening De Stad Aken, de Kreis Aken en de Kreis Heinsberg in Duitsland vertegenwoordigt door resp. de Oberbürgermeister van Aken,

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur BIJLAGE 1 BIJSTAND BRANDWEER Lokaal incident Lokale eenheden succesvol Bestrijding gevolgen eenheden Lokale eenheden burenhulp Lokale eenheden Extra bijstand Massale ontplooiing GMZ Middelburg 100 centrale

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013

Operationeel programma Nederland-Duitsland 2007-2013 MEMO/08/318 Brussel, 20 mei 2008 Operationeel programma "Nederland-Duitsland" 2007-2013 1. "Operationeel programma voor grensoverschrijdende samenwerking Nederland-Duitsland" programma in het kader van

Nadere informatie

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie.

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie. VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN 16 mei 2017 Definitief Notitie www.brandweer.nl/gelderland-midden Verificatietijd meldkamer brandweer: van 1 minuut naar 1+2 minuten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn Nr. 1998/5/6 Sector MI Exloo, 14 april 1998 Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn OS M c,c? S" / i J Aan de gemeenteraad, ^~- ) De raden van de voormalige

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

KORTE TOETS GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND

KORTE TOETS GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND KORTE TOETS GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND Rekenkamer Zandvoort 13 mei 2014 1. AANLEIDING EN VRAAGSTELLING KORTE TOETS In december 2013 heeft de Rekenkamer Zandvoort met

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN

DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN OPZ-overeenkomst 2011 Operationele prezone Noord-Limburg Provincie : Limburg Centrumgemeente:Lommel Verantwoordelijke coördinator: Jan Jorissen DEEL I. ACTIES en VERPLICHTE DOELSTELLINGEN -----------------------

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie erratum gegevens economisch effect dagrecreatie April 2010 1. Aanleiding van het erratum: gegevens economisch effect dagrecreatie onjuist De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016 Gemeente Losser Voorwoord Groningen, oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt het resultaat van het in 2015 en 2016 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg Regio Arnhem Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Dit is een toelichting bij het instrument Effectenanalyse

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Datum 18 mei 2011 Steller E. Koning Afdeling C&R Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Brandweerman. 1. Doel. 2. Beschrijving. 3. Kerntaken en takengebied

Brandweerman. 1. Doel. 2. Beschrijving. 3. Kerntaken en takengebied Functiekaart: vrijwillig brandweerman/vrouw-ambulancier Brandweerman 1. Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN

NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN Overeenkomst / Convenant NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN 6 juli 2005 Digitale versie overeenkomstig getekende versie d.d. 15 juli 1997.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 7 september 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie