Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING."

Transcriptie

1 ..'"... " ';~\:,. ",-.,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 11 Almel Gemeente Almel Eindrapprt ROYAL HASKONING thinking in all dimensins Ol1tQ1

2 _ 0.0 _ ROYAL HASKONING HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Barbarssastraat 35 Pslbus AD Nijmegen +31 (0) Telefn + 31 (0) Fax inf~nijmegen.ryalhaskning.cm E.mail ww.ryalhaskning.cmlnternet Arnhem KvK Dcumentltel Almel Verkrte dcumenttitel Status Eindrapprt Datum Prjectnaam m.e.r. Waterrijk Almel Prjectnummer 9S8823 Opdrachtgever Gemeente Almel Referentie 9S8823/R009/500613/Nijm Auteur(s) drs. H.C.N, (Harrie) van der Putten Cllegiale tets Ir, M,C,J. (Mariska) Ruiter Datum/paraaf 6 februari 2009 Vrijgegeven dr Ing. F. (Frank) JW. Legters Datum/paraaf 6 februari 2009 tße tße

3 _ D. 9.OYAL HAIKONING INHOUDSOPGAVE Blz. DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE IN VOGELVLUCHT 1 2 ACHTERGROND ONTWIKKELING WATERRIJK ALMELO 5 3 ALTERNATIEVEN, VARIANTEN EN EFFECTBEOORDELING 7 4 VERKEER EN VERVOER 11 5 WOON- EN LEEFMILIEU 15 6 BODEM EN WATER 17 7 NATUUR 19 8 LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 20 9 ENERGIEGEBRUIK EN BOUWSTOFFEN EVALUATIE 23 Samenvattng MER Waterrijk Eindrapprt 9S8823fR009/500613/Nijm

4 . 9.OYAL HAIKONING 1 DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE IN VOGELVLUCHT Aanleiding In het Masterplan Almel wrdt uitgegaan van een grtschalige wningbuwntwikkeling aan de nrdzijde van de stad: Waterrijk Almel. De pgave is de teveging van maximaal wningen. (huisgebnden) bedrijvigheid. hreca en detailhandel in een peride van circa 20 jaar. De ambitie is tweeledig, namelijk enerzijds het creëren van bijzndere hgkwalitatieve (suburbane) wnmilieus met alle mgelijke wnkeuzen en anderzijds het gebruik van grtschalig ppervlaktewater als basis vr de ntwikkeling van dit tekmstige stadsdeel. Plangebied Het plangebied is circa 500 hectare grt en ligt deels p het grndgebied van de gemeente Twenterand. In figuur 1.1 is de ligging van de lcatie aangegeven. Figuur 1.1 Plangebied Waterrijk Almel ''j'' "". :i'~',..~. 'tl~~:ç..~~.~~ -K,'...,~;:'-'õ\#',.,.~ ~~".,_' '.!I ~,...~,. ~. ";\'1 ~', ',''';'''' JI' "~ \\11 ',-.'\.~~ t l-\~,,~:,""'. ~~r i.ø ~~'~.". -?~1,'~ ',_ '\_\~ \a, ~ -w~~ :'\l,1 \;.... ' -C, ~'t,..., :l', ~\\~,...,..,.. -,,, "..,\. 'O, "~~''',.~l\ ~ ~,. 'l,~,'0 "~~2". ". I ~ -::.- :.v:)l' ~ -.\?" ~~. \ '. --.(.., \..' v,\:;/'..;1"'.... '\.~. :ø~i/'.. 4.fJ ~ \. ".;...~. ~.,J.. L...,. ;'l~'i" '''-....""".. '- -:?:': ~,, ;. " ' a, 'f':' ~.' "'~..... (...~. -..,..+ ",.:...~ "''-.....,.. '-.." i: t;"',..,... 'Q \~~.. i' WN~~. ~.. _. ~ ~~a!1~:n~t~~:-' " ~~'. l k'.-. "ó~ttø~~'' ~.,f "v-r'f"'. ::::.zi~ ~\jt,i" \~~"l, ii, ;:. '.\i"\'" l) '0..~~ (Pa:!Á'\ ~.,::, '~&i~~å~ ~.,p'\é';~~."~'"....,f..'"v. :-;- r~:1~1!wlflii.:'; t \' (\ ~,,6' "~,, Á/NiJ~ 1'1 '. J!i C:"l i4. ~ i.~. ;Oc~P~ ~.,~~~:~~-t~i' /j~a 11~iifutS~l!.~l1~.\O~?æ(i \ \-' Cl..~v'~t.'....?'\,.'; "tlff&?'l\;' A' ""."'..'\'..~.. i' i~i'" J i k~~~. '-..~ Q~,- nv'i,.1,-.:."'..,_..t_. Waarm milieueffectrapprtage (m.e.r.l Op grnd van de Wet milieubeheer dient vr een wningbuwprject een milieueffectrapprtage te wrden drlpen indien deze activiteit betrekking heeft p een aaneengeslten gebied én 2. wningen f meer mvat buiten de bebuwde km (zie het Besluit milieueffectrapprtage. nderdeel C. activiteit 11 "Buw van wningen"). ~. '" I 1 In bvenstaande wrden de afkrtingen m.e.r. en MER gehanteerd. Wanneer gesprken wrdt ver het m,e,r., dan wrdt hiermee de prcedure bedeld, die wrdt drlpen m het uiteindelijke penbare dcument, het milieueffectrapprt (MER). te realiseren. Eindrapprt - 1-9S8823/R009/500613/Nijm

5 n. g.oyal HAIK.ONING Het milieueffectrapprt (MER) is een belangrijk nderdeel van deze prcedure. Hierin wrden p systematische wijze de milieueffecten beschreven van de ntwikkeling van Waterrijk Almel. In het ntwerpprces van de nieuwe wnwijk zijn vrtdurend keuzes gemaakt die (mede) gebaseerd zijn p de gevlgen vr het milieu. AI deze nderwerpen in beeld brengen, is niet mgelijk. In het MER Waterrijk Almel ligt de fcus p de verkeer, water en natuur. Besluit Om de ntwikkeling van Waterrijk Almel mgelijk te maken is een herziening van de vigerende bestemmingsplannen ndzakelijk. Vr dit del is het MER pgesteld. De inhud ervan is als infrmatiebrn gekppeld aan de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Beide prducten, het MER en het vrntwerp Bestemmingsplan (VOBP) vr Waterrijk Almel, wrden in dezelfde peride gepubiiceerd m deze samenhang te nderstrepen. Alvrens de gemeente het MER vrijgeeft vr inspraak met dit prduct dr de gemeenteraad wrden aanvaard. Hiermee geeft de raad te kennen dat het MER vldende infrmatie biedt m een besluit ver het bestemmingplan te kunnen nemen zwel gelet p de inhud als p de leesbaarheid ervan. Na aanvaarding wrdt het MER vr een peride van zes weken ter inzage gelegd. Ok wrdt de Cmmissie vr de m.e.r. gevraagd m de inhud ervan te tetsen aan de eerder pgestelde richtljnen zals dr de gemeenteraad vastgesteld p 27 mei Cnclusies Op grnd van het uitgeverde nderzek staan in dit MER de vlgende cnclusies:. De stedelijke ntwikkeling leidt tt extra mbiliteit. Enerzijds wrdt deze grei pgevangen dr uitbreidinglptimalisatie van het penbaar verver en de aandacht vr het langzaam verkeersnetwerk, anderzijds leidt dit tt een tename van het autverkeer.. De verkeerskundige verkenning laat zien dat middels enkele ingrepen in de infrastructuur de verkeersafwikkeling zdanig geptimaliseerd kan wrden dat daardr de wegvakken niet nndig wrden belast.. De verkeersntwikkeling leidt tt een tename van de geluidemissie. De verschillen met de referentiesituatie zijn echter gering. De nderzchte verkeersvariant waarin de nieuw aan te leggen Burgemeester Schneiderssingel de functie van de Aadrpweg verneemt, scrt in dit pzicht minder negatief.. Overal wrdt vldaan aan de nrmen vr luchtkwaliteit.. Waterrijk heeft circa 110 ha ppervlaktewater. De waterkwaliteit vldet dankzij meerdere maatregen aan de nrmen van zwemwater. Dr middel van kleine mlentjes blijft het water in beweging. Onderweg wrdt het gereinigd dr een helfyenfilter en natuurvriendelijk ingerichte evers.. Over het algemeen heeft de ntwikkeling van Waterrijk een psitieve uitwerking p de natuurlijke kwaliteit van het plangebied. Een deel van de srten die kenmerkend is vr het huidige landschap verdwijnt waarnder een bredend paartje steenuilen. Andere srten kunnen zich juist sterk handhaven (vleermuizen) f zullen zich nieuw vestigen.. De ntwikkeling van Waterrijk Almel betekent een vlledige metamrfse van het huidige landschap. De kenmerkende penheid en de lange zichtlijnen gaan verlren. Het stedenbuwkundig ntwerp is wel geënt p de wezenlijke kenmerken 9S88231R Nijm - 2- Eindrapprt

6 . 9 DO.OYAL HAI"ONING van het huidige landschap waardr een deel van de geschiedenis herkenbaar aanwezig blijft. Als nderdeel van het MER is tevens verkend p welke wijze negatieve effecten kunnen wrden verminderd dan wel gemitigeerd. In MER-termen wrdt dit het Meest Milieuvriendelijk Alternatief genemd (MMA). In het kader van het MMA wrden de vlgende zaken vrgesteld:. De verkeersvariant, waarin de Burgemeester Schneiderssingel als gebiedsntsluitingsweg functineert, heeft minder nadelige gevlgen vr het milieu dan het basisalternatief. De verkeersvariant is daarm als uitgangspunt gekzen vr de ntwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA).. Er wrdt ingezet p een hgwaardige, duurzaam leefbare wijk, waar mensen met plezier wnen en werken. Hier hrt een verkeersstructuur bij die vral insteekt p een energiezuinige ververswijze.. De ntsluiting van de dagelijks, drukbezchte vrzieningen is vral gekppeld aan belangrijke fietsrutes. De ligging ervan is zdanig dat geen drukke verkeerswegen heven te wrden vergestken. Het gaat hierbij niet alleen m winkels, maar vral k m schlen, parken en speelplaatsen.. Er zijn twee belangrijke fietsrutes richting Vriezenveen. Deze lpen via de verlengde Schut Dddestraat en via de Alberdastraat. Beide rutes wrden veilig ingericht.. Het penbaar ververssysteem is geënt p krte wachttijden, gede drstrming en cmfrt.. Wat betreft wegverharding wrdt uitgegaan van de tepassing van "stille" asfaltsrten met name p wegvakken waarlangs geluidgevelige bestemmingen liggen.. De ntwikkeling van de waterkwaliteit wrdt met een meetsysteem gecntrleerd. Indien deze binnen vijf jaar niet vldet aan de begde chemische samenstelling wrdt extra ruimte vrijgemaakt vr aanpassingen in het systeem: aandeel natuurvriendelijke ever, drstrmsnelheid, inzet van extra zuiveringstechnieken.. Een deel van de af te veren grnd wrdt in het plangebied verwerkt dr de wngebieden extra p te hgen.. Bij de inrichting van de brede grenstrk langs de verlengde Schut Dddestraat wrdt uitgegaan van eclgische principes.. Er wrdt een grenntwikkelingsplan pgesteld waarin aandacht wrdt geschnken aan de samenhang tussen de verschillende grenelementen en afstemming in beheer. Eindrapprt - 3-9S8823/R009/500613/Nijm

7 p. ROYAL HAi..ONUIG i i I i 9S88231R009/ N ijm - 4- Eindrapprt

8 0.0.OYAL HAI"ONING 2 ACHTERGROND ONTWIKKELING WATERRIJK ALMELO De gemeente Almel wil in Waterrijk maximaal wningen met bijbehrende vrzieningen realiseren. Alvrens de milieugevlgen hiervan in beeid te brengen, wrden eerst nderstaande vragen beantwrd: 1. Waarm is vr de begde planicatie "Westermaatweg" gekzen? 2. Waarm wningen? Lcatiekeuze In het Masterplan Almel, Stad in balans (2004) wrdt gecnstateerd dat in de bevlkingspbuw van de gemeente een scheefgrei is ntstaan qua pleidingsniveau, inkmen en leeftijdspbuw. Het huisvestingsbeleid is daarm sterk gericht p het pheffen van deze nbalans. Het wningaanbd met aantrekkelijker wrden vr meer kapitaalkrachtige mensen. Een deel hiervan kmt van buiten Almel. In het masterplan wrdt het prject Waterrijk Almel vrgesteld: een unieke kans m een vr Twente bijznder wn milieu te ntwikkelen. Deze gedachtegang heeft vervlgens tt een partiële herziening van het structuurplan Almel (2006) geleid. Met deze herziening is de begrenzing van het plangebied van Waterrijk Almel vastgesteld. Om deze keuze te kunnen nderbuwen is in 2006 een Strategische Milieuberdeling (SMB) uitgeverd. De 5MB buwt vrt p de uitkmsten van het MER Stadsgewest Twente. Hierin is het nrdelijke deel van Almel en Wierden aangemerkt als geschikt zekgebied vr grtschalige wningbuw. De planlcatie Westermaatweg ligt binnen dit gebied. Dit deelgebied is met name geschikt vr wningbuw mdat de huidige betekenis vr natuur en landschap beperkt is. Het Nrderpark dat k deel uitmaakt van het zekgebied heeft deze betekenis wel en is daarm minder geschikt vr wningbuw. Vr dit deelgebied geldt een grene pgave ter versterking van het huidige landschap. In de 5MB is de huidige testand van de planlcatie beschreven. Op basis hiervan is de lcatiekeuze per milieuaspect verantwrd. Uit deze analyse blijkt dat bij de vrgenmen stedelijke inrichting vral aandacht wrdt gevraagd vr de ntwikkeling van verkeer en verver, de kwaliteit van het wn en leefmilieu gelet p de bedrijventerreinen in de mgeving en de eclgische relatie met Het Meulenbelt en het Nrderpark. Aantal wningen De verwachte grei en de veranderende samenstelling van de Almelse bevlking zijn bepalend vr de tekmstige wningbehefte. Om hieraan te kunnen vlden, wrdt uitgegaan van gemiddeld 350 nieuwe wningen per jaar. Daarnaast gaat de gemeente er van uit dat tt 2020 ngeveer 100 wningen per jaar wrden geslpt. Vr verschillende lcaties in de stad zijn mmenteel al slpplannen uitgewerkt (Rumerslanden, Kerkenlanden). Hierdr neemt de vraag naar nieuwe wningen met een vergelijkbaar aantal te tt 450 wningen per jaar. Tt 2013 heeft Almel verschillende lcaties beschikbaar waar nieuwe wningen wrden ntwikkeld. Na deze datum zijn alle beschikbare grte en middelgrte lcaties afgernd. Waterrijk Almel is dan ng de enige lcatie waar Almel een substantieel aantal nieuwe wningen kan realiseren. Reginaal gezien zijn verdere Eindrapprt - 5-9S88231R /Nijm

9 .OYAL HA' n. n KONING greimgelijkheden beperkt. De stedelijke uitbreiding van Hengel en Enschede wrdt sterk gehinderd dr de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied zwel vanuit natuur als vanuit het landschap. Bij de ntwikkeling van Waterrijk Almel wrdt rekening gehuden met een testrm van nieuwe bewners van buiten de regi. Dit aandeel is geraamd p circa 25%. Deze ambitie hangt samen met het streven van de gemeente m de scheefgrei in de bevlkingspbuw gelet p inkmen te verminderen. Verder blijkt dan van alle in Almel aanwezige arbeidsplaatsen meer dan 60% wrdt ingevuld dr arbeidskrachten van buiten de gemeente. De inzet is nder meer m deze mensen k qua wnen aan de gemeente te binden. 9S88231R Nijm - 6- Eindrapprt

10 D. 9.OYAL HAIKONING 3 ALTERNATIEVEN, VARIANTEN EN EFFECTBEOORDELING Om de gemaakte keuzes in het ntwerpprces te kunnen beschrijven, wrden in een MER verschillende alternatieven en varianten2 beschreven (zie tabel 3.1). De milieugevlgen die hiermee samenhangen wrden vergeleken met een referentiesituatie, het zgenemde nulalternatief. Dit laatste beschrijft de situatie in 2020 als de huidige functie van het plangebied nveranderd blijft. Het nulalternatief is dus grtendeels geënt p de huidige landschapswaarden maar hudt k rekening met de autnme ntwikkeling in de verbetering van de lucht- en waterkwaliteit Uit de beschrijving en vergelijking van milieueffecten die gekppeld zijn aan bepaalde ntwerpkeuzes wrdt inzichtelijk gemaakt waarm wel vr het een wrdt gekzen en niet vr het ander. In de ntwikkeling van Waterrijk is in deze zin veel aandacht besteed aan de ntwikkeling van nieuwe infrastructuur en de inpassing van bestaande waarden. De effectverkenning maakt het tevens mgelijk m vast te stellen "aan welke knppen" gedraaid met wrden m de ttale milieubelasting te minimaliseren in het kader van het meest milieuvriendelijk alternatief (zie tabel 3.1). Tabel 3.1 Overzicht alternatieven en varianten in MER Waterrijk Almel Alternatieven Nulalternatief (NA) Basisalternatief (BA) Faseringsalternatief Meest milieuvriendelijk alternatief Telichtin Dit is de referentiesituatie. Deze is gebaseerd p de autnme ntwikkeling van het plangebied indien het vrnemen niet wrdt nerealiseerd. Het neiliaar vr de autnme ntwikkelina is 2020 De ntwikkeling van Waterrijk Almel cnfrm het stedenbuwkundig ntwerp van de gemeente Almel: wningen, reguliere daneli;kse vrzieninaen en 10,5 ha bedriiviaheid De situatie die ntstaat als alleen de eerste fase van Waterrijk Almel wrdt ntwikkeld, circa 2,500 wninaen. aeen bedriiven, Het basisallernatief aangevuld met de in dit MER beschreven IMMAI mitierende maatreelen. Varianten Telicht/na Verkeersvarianl (Vvl Het verkeer van en naar Vriezenveen en de aansluiting p Rijksweg 36 wrdt via de nieuwe ntsluitingweg (Burgemeester Schneiderssingel), dr Waterrijk Almel naar het centrum van Almel geleid. De aansluiting van de Aadrpweg p de N36 kmt te vervallen, Aadrp wrdt relatief frs uitgebreid met een drpseigen bebuwing en wrdt een stedenbuwkundin nderdeel van Waterriik Almel. +HOV De inzet van hgwaardig penbaar verver (HOV) als aanvulling p het basisalternatief. Basisalternatief Het basisalternatief is het resultaat van een integraal ntwerpprces waaraan behalve ntwerpers en stedenbuwkundigen k milieudeskundigen hebben deelgenmen. Er is gewerkt van grf naar fijn. Er is gezcht naar een inrichting waarbij de 2 In dit MER wrdt gesprken ver een alternatief als sprake is van een integraal mdel dat p meerdere aandachtsvelden afwijkt van het vrnemen, Varianten hebben betrekking p sectrale keuzemgelijkheden, Eindrapprt - 7-9S8823IR009/500613/N ijm

11 g. 9.OYAL HAIKOIlIIlG Figuur 3.1. Het basisalternatief. -. -~ ~ ~. ~ ~ IJ Figuur 3.2. De verkeersvariant. -. -~ b_ij ~ ~_ g.. ~ ~ S88231R /Nijm - 8- Eindrapprt

12 g.d.oyal HAIKONING stedenbuwkundige ptenties van het plangebied centraal staan maar wel met respect vr de verschillende milieuaspecten. Het basisalternatief is weergegeven in figuur 3.1. Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) In ieder MER met p grnd van het Besluit m.e.r. een alternatief wrden beschreven "waarbij de nadelige gevlgen vr het milieu wrden vrkmen, dan wel vr zver dat niet mgelijk is met gebruikmaking van de beste bestaande mgelijkheden ter bescherming van het milieu deze effecten zveel mgelijk wrden beperkt". Faseringsalternatief Omdat p dit mment de markt vr wningen geiet p de demgrafische ntwikkeling vrij nzeker is, is in het MER k een faseringsalternatief nderzcht. Hierbij wrdt van de gedachte uitgegaan dat alieen de eerste fase van Waterrijk Almel wrdt gerealiseerd. Dit alternatief is uitgewerkt in hfdstuk 10. Verkeersvariant (Vv) Als variant p de ntsluiting in het basisalternatief is nagegaan wat er gebeurt als het verkeer van en naar Vriezenveen en de aansluiting p Rijksweg 36 niet via de Aadrpweg wrdt geleid maar via de nieuwe ntsluitingweg de Burgemeester Schneiderssingel. De functie van de Aadrpweg wrdt sterk afgewaardeerd en nderdeel van het wnerf. Aadrp zelf wrdt uitgebreid met een drpseigen bebuwing en wrdt min f meer nderdeel van Waterrijk Almel (zie figuur 3.2). Effectbeschrijving en berdeling In het MER zijn vr meerdere milieuthema's de effecten beschreven en berdeeld. Vr de beschrijving zijn criteria gebruikt die herleid zijn uit vigerende beleid f nderdeel uitmaken van wet- en regelgeving. In de berdeling van de effecten dient het nulalternatief als referentiesituatie. In de berdeling wrdt k rekening gehuden met de mate waarin bepaalde effecten de daarvr geldende milieunrmen verschrijden. Z wrdt bijvrbeeld vr het thema luchtkwaliteit niet alleen aangegeven f de situatie verbetert f verslechtert ten pzichte van het nulalternatief, maar k f en in welke mate de daarvr geldende luchtkwaliteitsnrmen wrden verschreden. Om de effecten per deelaspect te kunnen vergelijken wrden de berdeling ervan weergegeven in een + i - scre. Hiervr wrdt de vlgende schaal gehanteerd: Tabel 3.2. Berdelin sschaal MER Waterrlk Almel Scre +- Ordeel Het vrnemen leidt tt een sterke afname van de milieukwalieit de tussenscres - duidt 0 een merkbare ne atieve veranderin de scre 0 betekent dat er niets wïzi t ten 0 zichte van de referentiesituatje de tussenscres + duidt 0 een merkbare sitieve veranderin ') '" Het vrnemen leidt tt een sterke tename van de mileu waarde Eindrapprt - 9-9S8823/R009/500613INijm

13 0.0.OYAL HAIK.ONING Tabel 4.1. Effecten p verkeer en verver Deelaspect Berdelingscriteria Effect Iin relatie tt het nulalternatlef\ Basisalternatief Verkeersvariant Bereikbaarheid en Intensiteit p wegvakken Neemt p alle wegvakken te, p vier wegen frs. Op de Neemt p veel wegvakken te, p drie wegen frs. Sterke mbilteit Klthfsinael neemt de verkeersintensiteit af (;01 0%) afname 00 de Klthfsinel, Aadrnwen en PIesmanwen. Verkeersafwikkeling p wegvakken, Drstrming stagneert p drie kruispunten Idem, p één kruispunt lichte verbetering van de kruispunten drstrminn Bereikbaarheid Alle delen van Waterrijk zijn via drie ntsluitingswegen Alle delen van Waterrijk zijn via twee ntsluitingswegen bereikbaar bereikbaar Verkeersveiligheid Duurzaam veilige inrichting Aadrpweg en PIesmanweg nveilg, aandacht vr Alle wegen duurzaam veilig. aandacht vr Blesklksingel Blesklksinael Openbaar verver Openbaar verver Biidrane 3% aan mdal snlit Idem, verneliikbaar met basisalternatief Inzet PRT Biidraae 12% aan mdal slit Idem, verneliikbaar met basisaltematief Lanzaam verkeer Samenhan Gede aansluitina 00 bestaand fiets/wandeladennet Idem, vernelikbaar met basisalternatief Tabel 4.2. Effectberdeling verkeer en verver Deelaspect Berdelingscriteria Berdellnn Nulaltematief Basisalternatief Verkeersvariant O'~'..' " Bereikbaarheid en Intensiteit 00 wevakken mbiliteit Verkeersafwikkelin 00 wevakken, kruisunten Bereikbaarheid Verkeersveiliaheid Duurzaam veiliae inrichtin Openbaar verver Bus Inzet PRT Lanzaam verkeer Samenhan - uitbreidinn. veilnheid S8823/R009/500613INijm Eindrapprt

14 .OYAL HAl D. 9 KONING 4 VERKEER EN VERVOER De effecten van de ntwikkeling van Waterrijk Almel p de verkeer- en ververssituatie zijn in tabel 4.1 samengevat. In het basisalternatief neemt p bijna alle wegvakken de verkeersintensiteit te. Sms zeer frs, meer dan 25%. Het basisalternatief is gelet p de ntwikkeling van de verkeersintensiteit als negatief berdeeld. In het verkeersvariant verschuift de verkeersdrukte meer naar de gebiedsntsluitingswegen (Osterweilandweg, Burgemeester Schneiderssingel en Blesklksingel) en wrdt het nderliggende wegennet in vergelijking met het basisalternatief sterker ntlast. De verkeersafname is vral merkbaar p de Aadrpweg, PIesmanweg en Klthfsingel (meer dan 25%). De verkeersvariant wrdt in dit pzicht als psitief berdeeld. In het basisalternatief hebben alle in beschuwing genmen wegvakken vldende capaciteit m de tekmstige verkeersdrukte te kunnen verwerken. Enkele kruispunten zrgen wel vr stagnatie. Het betreft de aansluiting van de Aadrpweg p de N36, de kruising van de PIesmanweg met Blesklksingel en de kruising van de Osterweilandweg met de BlesklksingeL. Vr de Osterweilandweg en de aansluiting p de N36 is dit gelet p de ruimtelijke mstandigheden makkelijk plsbaar. Een uitbreiding van de kruising van de PIesmanweg met de Blesklksingel is gezien de ligging temidden van bedrijven minder makkelijk. In de verkeersvariant wrdt de druk p laatst genemde kruispunt minder grt. De verkeersstagnatie tijdens de piek neemt daardr af. Een ntwikkeling die k zijn uitstraling naar de mgeving zal hebben. De inrichting van de Aadrpweg en PIesmanweg is niet tegesneden p de functie van gebiedsntsluitingsweg. Vral de laatst genemde weg springt er gelet p het aantal ngevallen sterk uit. In de afgelpen drie jaar zijn vr deze weg 39 ngevallen geregistreerd waarvan vijf met letselschade. In de verkeersvariant wrden deze wegen afgewaardeerd wat gunstig is vr de veiligheid. Wat betreft de bereikbaarheid van de verschillende bestemmingen in Waterrijk Almel scrt de verkeersvariant minder gunstig dan de ntsluiting in het basisalternatief. Bij een ernstige blkkade p de Burgemeester Schneiderssingel is er geen tweede gelijkwaardige tegangsweg. De HOV variant is psitief berdeeld mdat hierdr het aantal autbewegingen afneemt, zij het in geringe mate. Waterrijk zrgt vr de uitbreiding van de langzaam verkeersrutes in Almel. Met gede aansluitingen p het mliggende netwerk en recreatief interessante rutes. In de nulsituatie is Vriezenveen via twee fietsrutes met Almel verbnden namelijk via de Aadrpweg en via de Vriezenveenseweg. Hieraan wrden twee rutes tegevegd: Schut Dddestraat en de Burg. Schneiderssingel. Verder blijft in de basisvariant de relatief verkeersnveilige rute langs de Aadrpweg - PIesmanweg behuden terwijl in de verkeersvariant deze rute wrdt vervangen dr een nieuwe verkeersveilige rute iangs het KanaaL. Waterrijk heeft k gevlgen vr de verkeersintensiteit p de Vrienzenveense wegen, zij het in zeer gering mate (minder dan 10 %, sms lichte daling). In de verkeersvariant vrmt de verkeersntwikkeling p de Almelseweg een aandachtspunt. Hier stijgt de Eindrapprt S88231R009/ N ijm

15 p. g.oyal HAI.OIIIIIG '-- Figuur 4.1. De verkeerintensiteit in het basisalternatief ("variant 1") en verkeersvariant ("variant 83") ::: I' l I i ~ Intensiteiten 2020 variant I, c:tmaal, mtofeuigen (lcm~ AI..10 ~, '- ~i.-'" i:_.. " --.,...'- - ::0- :~-- ::=-,.- ~ Intensiteiten 2020 variant BJ, etmaal. mtrvertuigen. Ge~i~ Alm~1,~-æ:. 9S88231R009/ N ijm Samenvalling MER Waterrijk Eindrapprt

16 _ e ROYAL HAIKONING intensiteit drdat de rutekeuze vanuit Vriezenveen (dr het wegvallen van de Aadrpweg) wrdt gewijzigd. Gelet p de planvrming van de gemeente Twenterand (nieuw bedrijfsterrein en aanwijzen van de Almelseweg als 30 km/u-zne) wrdt het mgelijke geluidsprbleem adequaat pgelst. In de verkeersvariant wrdt k een bestaand knelpunt in Vriezenveen (rute langs het kanaal) pgelst, drdat deze rute wrdt afgeslten. Eindrapprt S8823/R009/500613/Nijm

17 g. g.oyal HAIKO.'NG Tabel 5.1. Samenvatting effecten geluidemissie autverkeer 'Geluld B;~~rd~li~g~crit~~la Effecten Nulaltemalief (NA) Basisalternatief Verkeersvariante (BAl,, (Vvl Verkeer Geluidbelast ppervlak Over ha is de geluidbelasting grter dan 53 db; Tename: 18 ha Tename: 8 ha Over 883 ha is de geluidbelasting grter dan 48 db Tename: 5 ha Tename: 16 ha maar kleiner dan 53 db Geluidgevelige geluidgevelige bestemmingen liggen binnen de Tename: 28 Tename: 21 bestemmingen hgere getuidklassen; Bij 669 geluidgevefige bestemmingen is de belasting Tename: 0 Afname: 17 arter dan 48 db maar kleiner dan 53 db Dsis effect relatie Aantal aehinderde ersnen: Tename: 43 Tename: 33 Tabel 5.2. Effectberdelin9.. Deelaspect Berdelingscriteria Berdelln Geluid NA BA Vv Verkeersgeluid Geluidbelast ppervlak Geluidevelie bestemminen ~ Dsis effect relatie L 0 -,-10 Tabel 5.3. De luchtkwaliteit langs enkele wegvakken in 2020 vergeleken met het nulalternatief Wegvakmschrijving Stikstf Fijn stf Jaar emiddelde. Jaar emiddelde. EtmaalQemiddelde" NA BA Vv NA BA Vv NA BA Vv N36 15,3 15,3 15,0 22,2 22,2 22, Osterweilandwea 12, ,1 20,4 20,5 20, Van Rechteren L sinael 14,1 14,2 14,4 20,2 20,3 20, Aadrpwea t.n,v. N36 14,1 14,3_20,5 20,6 20, Aadrwea nrd ,0, 20,4 20,4 19, Aadrpweg zuid 13,5 13,6.20,0 20,0 19, Plesmanwea nrd 14,9 15,0 20,4 20,5 19, Plesmanwea zuid 14,3 14,5 13,6 20,3 20,4 20, Blesklksingel west 12, ,4 20, , Blesklksinael st 12,6 13,0 '13", 20,2 20,4 20, Klthfsinael west 13, ,0 20,2 20,1 20, Klthfsinael st 15,0 13,5 13,3 20,4 20,2 20, in i-9/m3;... aantal verschrijdingen p jaarbasis, ranje: tename grter dan 1 i.g/m3; gren: afname respectievelijk grter dan 1 en 2 IJg/m3. Tabel 5.4. Effectberdeling Deelaspect Berdelingscriteria Berdelln NA BA Vv Luchtkwaliteit Stikstf, iaaraemiddelde cncentratie Fiin stf, iaaraemiddelde cncentratie Fijn stf, verschriidin etmaalwaarden 0 0,,01+ 9S88231R /N ijm Eindrapprt

18 n. g ROYAL HAIKONING 5 WOON. EN LEEFMILIEU I In de ntwerpfase van Waterrijk Almel is p een adequate wijze rekening gehuden met milieuhinder van aanwezige bedrijven, strmwegen en bedrijventerreinen. Dr de stedelijke bebuwing breed te mlijsten met een grenblauwe zne liggen de verschillende hindercategrieën (geluid, geur) buiten het nieuwe wngebied. De effecten van de ntwikkeling van Waterrijk Almel p de wn en leefsituatie buiten het plangebied zijn eveneens beperkt. Hierna vlgt een telichting per nderdeel. Geluid De tename in de geluidbelasting als gevlg van verkeersntwikkeling is in zijn geheel als negatief berdeeld. Het basisalternatief scrt in dit pzicht ngunstiger dan de verkeersvariant. Het nderlinge verschil is echter marginaal (zie tabel 5.1 en 5.2).. Uit de verkeersanalyse blijkt dat in de verkeersvariant het reginale verkeer meer vr de Osterweilandweg en de N36 kiest. Meer dan in het basisalternatief. Dit blijkt k, zij het marginaal uit de berekende geluideffecten.. De ppervlakte waarbinnen sprake is van geluidhinder neemt te. In de verkeersvariant is deze tename minder grt dan in het basisalternatief. Het aantal getrffen geluidgevelige bestemmingen stijgt eveneens zij het in geringe mate: 28 in het basisalternatief en 4 in de verkeersvariant. Luchtkwaliteit Gelet p de ntwikkeling van stikstfcncentratie is het basisalternatief neutraal berdeeld en de verkeersvariant psitief. Dit laatste hangt samen met de gunstige uitwerking van deze variant p het wn en leefmilieu in Aadrp en het wngebied langs de KlthfsingeL. Dit laatste geldt k gelet p de emissie van fijn stf. De verandering zijn in dit geval echter marginaal en k als zdanig berdeeld. Veiligheid De ntwikkeling van Waterrijk is gelet p het deelaspect externe veiligheid als neutraal berdeeld. Wat betreft de aanwezige leidingen wrden bebuwingsvrije znes aangehuden. Er is geen nderscheid tussen het basisalternatief en de in beschuwing genmen verkeersvariant. Geur Het vrnemen is gelet p de afname in geuremissie dr het verdwijnen van enkele landbuwbedrijven uit het plangebied als psitief berdeeld. Twee bedrijven die buiten het plangebied liggen hebben een geurcntur die vr een klein deel ver het plangebied valt. Deze liggen echter niet ver het wngebied. Gelet p mate van geurhinder is de situatie vergelijkbaar met het nulalternatief en derhalve als neutraal berdeeld. Eindrapprt S8823/R009/500613INijm

19 n _ 0.OYAL HAIKONUIG Tabel 6.1. Effectbeschrijving bdem en water Bdem en water Criteria Nulalternatief fna! Ba.i.alternatlef fbai Bdem Bdempbuw Sterk verstrde bdems dr Ontgrnding vr aanleg van ntvenin en ruilverkavelin waternartiien; nhninn vr wninnbuw Bdemkwaliteit Lichte verntreiniging als gevlg van Kleinschalige verntreiniging wrdt agrarisch gebruik en huishudelijk gesaneerd; Grndbalans afval Vedselrijke buwvr (fsfaat) wrdt deels afgegraven, verwijderd en milieuhvniënisch verantwrd verwerkt Gering- nbalans, ca, 30% van de vrijgekmen grnd wrdt buiten het plangebied verwerkt waarvan een mt deel in de directe maevin (Nrderark) Grndwater Grndwaterstandl Drglegging als gevlg van Bij streefpeil van 8,7 m +NAP in Waterrijk strming streefpeil in landbuwslten en zijn effecten p de grndwaterstand in de Lateraalkanaal mnevinn marninaal Grndwaterkaliteit Binnen ptangebjed licht Neemt bij gewenst streefpeil enigszins af; verntreinigd n'et fsfaat en stikstf; infitratie van schn regenwater; Onder vrmalige vuilstrt buiten plangebjed aanwezigheid van VOCI De VOCI verntreiniging zal zich als gevlg van de hydrlgie van Waterrijk niet vemlaatsen Oppervlaktewater Waterkwaliteit Sterk aangereikt met fsfaat en Zuiveringsstap 1 via defsfatering tijdens stikstf de aanleg; Zuiveringsstap 2 via helfyenfiter en everveetatie Ontwkkeling Niet aanwezig, f slechts in geringe Circa 26 ha ever raakt begreid met everveaetatje mate veetatie Hemelwaterberging Van nature Enigszins verntreinigd water (wegen, parkeerplaatsen) via het stedelijk stelsel van waterafver en infitratie; Schn regenwater (daken) wrdt rechtstreeks gelsd p het addervlaktewater Tabel 6.2. Berdeling van de effecten p bdem en water Bdem en water Bdem Grndwater Oppervlaktewater Criteria NA BA Bdem buw 0 0 Bdemkwaliteit 0 + Grndbalans Grndwaterstand/strmin 0 0 Grndwaterkwaliteit Waterkwaliteit 0 Ontwikkel in everve etatie 0 Hemelwaterber in 0 9S8823/R /Nijm Eindrapprt

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam Noord

Fietsen in Amsterdam Noord Fietsen in Amsterdam Nrd Onderzeksresultaten en aanbevelingen van het prject Wijken vr de Fiets in Amsterdam Nrd December 2012 / Januari 2013 Fietsen in Amsterdam Nrd 2 Titel Auteur Jaartal 2013 Fietsen

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening. Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber 2011 1 Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie

41 Er zijn k een aantal grengebieden gepland bij Zwaanshek, Vijfhuizen en Park Zwanenburg. Deze zullen een parkachtige structuur krijgen en zijn bedeld als recreatiegebied vr mensen uit de directe mgeving.

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect? Kelcnvectren 2012 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 , Gameenle Alkmaar - Gemeente Heil Prjecinr,: 478-217 arabjewud MER Bedniventerrem iuni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Kaarlen Kaarten Aldeling Bdem. Water en Milieu G:\..\217^008-5.RAP ?^newud

Nadere informatie