Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING."

Transcriptie

1 ..'"... " ';~\:,. ",-.,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 11 Almel Gemeente Almel Eindrapprt ROYAL HASKONING thinking in all dimensins Ol1tQ1

2 _ 0.0 _ ROYAL HASKONING HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Barbarssastraat 35 Pslbus AD Nijmegen +31 (0) Telefn + 31 (0) Fax inf~nijmegen.ryalhaskning.cm E.mail ww.ryalhaskning.cmlnternet Arnhem KvK Dcumentltel Almel Verkrte dcumenttitel Status Eindrapprt Datum Prjectnaam m.e.r. Waterrijk Almel Prjectnummer 9S8823 Opdrachtgever Gemeente Almel Referentie 9S8823/R009/500613/Nijm Auteur(s) drs. H.C.N, (Harrie) van der Putten Cllegiale tets Ir, M,C,J. (Mariska) Ruiter Datum/paraaf 6 februari 2009 Vrijgegeven dr Ing. F. (Frank) JW. Legters Datum/paraaf 6 februari 2009 tße tße

3 _ D. 9.OYAL HAIKONING INHOUDSOPGAVE Blz. DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE IN VOGELVLUCHT 1 2 ACHTERGROND ONTWIKKELING WATERRIJK ALMELO 5 3 ALTERNATIEVEN, VARIANTEN EN EFFECTBEOORDELING 7 4 VERKEER EN VERVOER 11 5 WOON- EN LEEFMILIEU 15 6 BODEM EN WATER 17 7 NATUUR 19 8 LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 20 9 ENERGIEGEBRUIK EN BOUWSTOFFEN EVALUATIE 23 Samenvattng MER Waterrijk Eindrapprt 9S8823fR009/500613/Nijm

4 . 9.OYAL HAIKONING 1 DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE IN VOGELVLUCHT Aanleiding In het Masterplan Almel wrdt uitgegaan van een grtschalige wningbuwntwikkeling aan de nrdzijde van de stad: Waterrijk Almel. De pgave is de teveging van maximaal wningen. (huisgebnden) bedrijvigheid. hreca en detailhandel in een peride van circa 20 jaar. De ambitie is tweeledig, namelijk enerzijds het creëren van bijzndere hgkwalitatieve (suburbane) wnmilieus met alle mgelijke wnkeuzen en anderzijds het gebruik van grtschalig ppervlaktewater als basis vr de ntwikkeling van dit tekmstige stadsdeel. Plangebied Het plangebied is circa 500 hectare grt en ligt deels p het grndgebied van de gemeente Twenterand. In figuur 1.1 is de ligging van de lcatie aangegeven. Figuur 1.1 Plangebied Waterrijk Almel ''j'' "". :i'~',..~. 'tl~~:ç..~~.~~ -K,'...,~;:'-'õ\#',.,.~ ~~".,_' '.!I ~,...~,. ~. ";\'1 ~', ',''';'''' JI' "~ \\11 ',-.'\.~~ t l-\~,,~:,""'. ~~r i.ø ~~'~.". -?~1,'~ ',_ '\_\~ \a, ~ -w~~ :'\l,1 \;.... ' -C, ~'t,..., :l', ~\\~,...,..,.. -,,, "..,\. 'O, "~~''',.~l\ ~ ~,. 'l,~,'0 "~~2". ". I ~ -::.- :.v:)l' ~ -.\?" ~~. \ '. --.(.., \..' v,\:;/'..;1"'.... '\.~. :ø~i/'.. 4.fJ ~ \. ".;...~. ~.,J.. L...,. ;'l~'i" '''-....""".. '- -:?:': ~,, ;. " ' a, 'f':' ~.' "'~..... (...~. -..,..+ ",.:...~ "''-.....,.. '-.." i: t;"',..,... 'Q \~~.. i' WN~~. ~.. _. ~ ~~a!1~:n~t~~:-' " ~~'. l k'.-. "ó~ttø~~'' ~.,f "v-r'f"'. ::::.zi~ ~\jt,i" \~~"l, ii, ;:. '.\i"\'" l) '0..~~ (Pa:!Á'\ ~.,::, '~&i~~å~ ~.,p'\é';~~."~'"....,f..'"v. :-;- r~:1~1!wlflii.:'; t \' (\ ~,,6' "~,, Á/NiJ~ 1'1 '. J!i C:"l i4. ~ i.~. ;Oc~P~ ~.,~~~:~~-t~i' /j~a 11~iifutS~l!.~l1~.\O~?æ(i \ \-' Cl..~v'~t.'....?'\,.'; "tlff&?'l\;' A' ""."'..'\'..~.. i' i~i'" J i k~~~. '-..~ Q~,- nv'i,.1,-.:."'..,_..t_. Waarm milieueffectrapprtage (m.e.r.l Op grnd van de Wet milieubeheer dient vr een wningbuwprject een milieueffectrapprtage te wrden drlpen indien deze activiteit betrekking heeft p een aaneengeslten gebied én 2. wningen f meer mvat buiten de bebuwde km (zie het Besluit milieueffectrapprtage. nderdeel C. activiteit 11 "Buw van wningen"). ~. '" I 1 In bvenstaande wrden de afkrtingen m.e.r. en MER gehanteerd. Wanneer gesprken wrdt ver het m,e,r., dan wrdt hiermee de prcedure bedeld, die wrdt drlpen m het uiteindelijke penbare dcument, het milieueffectrapprt (MER). te realiseren. Eindrapprt - 1-9S8823/R009/500613/Nijm

5 n. g.oyal HAIK.ONING Het milieueffectrapprt (MER) is een belangrijk nderdeel van deze prcedure. Hierin wrden p systematische wijze de milieueffecten beschreven van de ntwikkeling van Waterrijk Almel. In het ntwerpprces van de nieuwe wnwijk zijn vrtdurend keuzes gemaakt die (mede) gebaseerd zijn p de gevlgen vr het milieu. AI deze nderwerpen in beeld brengen, is niet mgelijk. In het MER Waterrijk Almel ligt de fcus p de verkeer, water en natuur. Besluit Om de ntwikkeling van Waterrijk Almel mgelijk te maken is een herziening van de vigerende bestemmingsplannen ndzakelijk. Vr dit del is het MER pgesteld. De inhud ervan is als infrmatiebrn gekppeld aan de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Beide prducten, het MER en het vrntwerp Bestemmingsplan (VOBP) vr Waterrijk Almel, wrden in dezelfde peride gepubiiceerd m deze samenhang te nderstrepen. Alvrens de gemeente het MER vrijgeeft vr inspraak met dit prduct dr de gemeenteraad wrden aanvaard. Hiermee geeft de raad te kennen dat het MER vldende infrmatie biedt m een besluit ver het bestemmingplan te kunnen nemen zwel gelet p de inhud als p de leesbaarheid ervan. Na aanvaarding wrdt het MER vr een peride van zes weken ter inzage gelegd. Ok wrdt de Cmmissie vr de m.e.r. gevraagd m de inhud ervan te tetsen aan de eerder pgestelde richtljnen zals dr de gemeenteraad vastgesteld p 27 mei Cnclusies Op grnd van het uitgeverde nderzek staan in dit MER de vlgende cnclusies:. De stedelijke ntwikkeling leidt tt extra mbiliteit. Enerzijds wrdt deze grei pgevangen dr uitbreidinglptimalisatie van het penbaar verver en de aandacht vr het langzaam verkeersnetwerk, anderzijds leidt dit tt een tename van het autverkeer.. De verkeerskundige verkenning laat zien dat middels enkele ingrepen in de infrastructuur de verkeersafwikkeling zdanig geptimaliseerd kan wrden dat daardr de wegvakken niet nndig wrden belast.. De verkeersntwikkeling leidt tt een tename van de geluidemissie. De verschillen met de referentiesituatie zijn echter gering. De nderzchte verkeersvariant waarin de nieuw aan te leggen Burgemeester Schneiderssingel de functie van de Aadrpweg verneemt, scrt in dit pzicht minder negatief.. Overal wrdt vldaan aan de nrmen vr luchtkwaliteit.. Waterrijk heeft circa 110 ha ppervlaktewater. De waterkwaliteit vldet dankzij meerdere maatregen aan de nrmen van zwemwater. Dr middel van kleine mlentjes blijft het water in beweging. Onderweg wrdt het gereinigd dr een helfyenfilter en natuurvriendelijk ingerichte evers.. Over het algemeen heeft de ntwikkeling van Waterrijk een psitieve uitwerking p de natuurlijke kwaliteit van het plangebied. Een deel van de srten die kenmerkend is vr het huidige landschap verdwijnt waarnder een bredend paartje steenuilen. Andere srten kunnen zich juist sterk handhaven (vleermuizen) f zullen zich nieuw vestigen.. De ntwikkeling van Waterrijk Almel betekent een vlledige metamrfse van het huidige landschap. De kenmerkende penheid en de lange zichtlijnen gaan verlren. Het stedenbuwkundig ntwerp is wel geënt p de wezenlijke kenmerken 9S88231R Nijm - 2- Eindrapprt

6 . 9 DO.OYAL HAI"ONING van het huidige landschap waardr een deel van de geschiedenis herkenbaar aanwezig blijft. Als nderdeel van het MER is tevens verkend p welke wijze negatieve effecten kunnen wrden verminderd dan wel gemitigeerd. In MER-termen wrdt dit het Meest Milieuvriendelijk Alternatief genemd (MMA). In het kader van het MMA wrden de vlgende zaken vrgesteld:. De verkeersvariant, waarin de Burgemeester Schneiderssingel als gebiedsntsluitingsweg functineert, heeft minder nadelige gevlgen vr het milieu dan het basisalternatief. De verkeersvariant is daarm als uitgangspunt gekzen vr de ntwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA).. Er wrdt ingezet p een hgwaardige, duurzaam leefbare wijk, waar mensen met plezier wnen en werken. Hier hrt een verkeersstructuur bij die vral insteekt p een energiezuinige ververswijze.. De ntsluiting van de dagelijks, drukbezchte vrzieningen is vral gekppeld aan belangrijke fietsrutes. De ligging ervan is zdanig dat geen drukke verkeerswegen heven te wrden vergestken. Het gaat hierbij niet alleen m winkels, maar vral k m schlen, parken en speelplaatsen.. Er zijn twee belangrijke fietsrutes richting Vriezenveen. Deze lpen via de verlengde Schut Dddestraat en via de Alberdastraat. Beide rutes wrden veilig ingericht.. Het penbaar ververssysteem is geënt p krte wachttijden, gede drstrming en cmfrt.. Wat betreft wegverharding wrdt uitgegaan van de tepassing van "stille" asfaltsrten met name p wegvakken waarlangs geluidgevelige bestemmingen liggen.. De ntwikkeling van de waterkwaliteit wrdt met een meetsysteem gecntrleerd. Indien deze binnen vijf jaar niet vldet aan de begde chemische samenstelling wrdt extra ruimte vrijgemaakt vr aanpassingen in het systeem: aandeel natuurvriendelijke ever, drstrmsnelheid, inzet van extra zuiveringstechnieken.. Een deel van de af te veren grnd wrdt in het plangebied verwerkt dr de wngebieden extra p te hgen.. Bij de inrichting van de brede grenstrk langs de verlengde Schut Dddestraat wrdt uitgegaan van eclgische principes.. Er wrdt een grenntwikkelingsplan pgesteld waarin aandacht wrdt geschnken aan de samenhang tussen de verschillende grenelementen en afstemming in beheer. Eindrapprt - 3-9S8823/R009/500613/Nijm

7 p. ROYAL HAi..ONUIG i i I i 9S88231R009/ N ijm - 4- Eindrapprt

8 0.0.OYAL HAI"ONING 2 ACHTERGROND ONTWIKKELING WATERRIJK ALMELO De gemeente Almel wil in Waterrijk maximaal wningen met bijbehrende vrzieningen realiseren. Alvrens de milieugevlgen hiervan in beeid te brengen, wrden eerst nderstaande vragen beantwrd: 1. Waarm is vr de begde planicatie "Westermaatweg" gekzen? 2. Waarm wningen? Lcatiekeuze In het Masterplan Almel, Stad in balans (2004) wrdt gecnstateerd dat in de bevlkingspbuw van de gemeente een scheefgrei is ntstaan qua pleidingsniveau, inkmen en leeftijdspbuw. Het huisvestingsbeleid is daarm sterk gericht p het pheffen van deze nbalans. Het wningaanbd met aantrekkelijker wrden vr meer kapitaalkrachtige mensen. Een deel hiervan kmt van buiten Almel. In het masterplan wrdt het prject Waterrijk Almel vrgesteld: een unieke kans m een vr Twente bijznder wn milieu te ntwikkelen. Deze gedachtegang heeft vervlgens tt een partiële herziening van het structuurplan Almel (2006) geleid. Met deze herziening is de begrenzing van het plangebied van Waterrijk Almel vastgesteld. Om deze keuze te kunnen nderbuwen is in 2006 een Strategische Milieuberdeling (SMB) uitgeverd. De 5MB buwt vrt p de uitkmsten van het MER Stadsgewest Twente. Hierin is het nrdelijke deel van Almel en Wierden aangemerkt als geschikt zekgebied vr grtschalige wningbuw. De planlcatie Westermaatweg ligt binnen dit gebied. Dit deelgebied is met name geschikt vr wningbuw mdat de huidige betekenis vr natuur en landschap beperkt is. Het Nrderpark dat k deel uitmaakt van het zekgebied heeft deze betekenis wel en is daarm minder geschikt vr wningbuw. Vr dit deelgebied geldt een grene pgave ter versterking van het huidige landschap. In de 5MB is de huidige testand van de planlcatie beschreven. Op basis hiervan is de lcatiekeuze per milieuaspect verantwrd. Uit deze analyse blijkt dat bij de vrgenmen stedelijke inrichting vral aandacht wrdt gevraagd vr de ntwikkeling van verkeer en verver, de kwaliteit van het wn en leefmilieu gelet p de bedrijventerreinen in de mgeving en de eclgische relatie met Het Meulenbelt en het Nrderpark. Aantal wningen De verwachte grei en de veranderende samenstelling van de Almelse bevlking zijn bepalend vr de tekmstige wningbehefte. Om hieraan te kunnen vlden, wrdt uitgegaan van gemiddeld 350 nieuwe wningen per jaar. Daarnaast gaat de gemeente er van uit dat tt 2020 ngeveer 100 wningen per jaar wrden geslpt. Vr verschillende lcaties in de stad zijn mmenteel al slpplannen uitgewerkt (Rumerslanden, Kerkenlanden). Hierdr neemt de vraag naar nieuwe wningen met een vergelijkbaar aantal te tt 450 wningen per jaar. Tt 2013 heeft Almel verschillende lcaties beschikbaar waar nieuwe wningen wrden ntwikkeld. Na deze datum zijn alle beschikbare grte en middelgrte lcaties afgernd. Waterrijk Almel is dan ng de enige lcatie waar Almel een substantieel aantal nieuwe wningen kan realiseren. Reginaal gezien zijn verdere Eindrapprt - 5-9S88231R /Nijm

9 .OYAL HA' n. n KONING greimgelijkheden beperkt. De stedelijke uitbreiding van Hengel en Enschede wrdt sterk gehinderd dr de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied zwel vanuit natuur als vanuit het landschap. Bij de ntwikkeling van Waterrijk Almel wrdt rekening gehuden met een testrm van nieuwe bewners van buiten de regi. Dit aandeel is geraamd p circa 25%. Deze ambitie hangt samen met het streven van de gemeente m de scheefgrei in de bevlkingspbuw gelet p inkmen te verminderen. Verder blijkt dan van alle in Almel aanwezige arbeidsplaatsen meer dan 60% wrdt ingevuld dr arbeidskrachten van buiten de gemeente. De inzet is nder meer m deze mensen k qua wnen aan de gemeente te binden. 9S88231R Nijm - 6- Eindrapprt

10 D. 9.OYAL HAIKONING 3 ALTERNATIEVEN, VARIANTEN EN EFFECTBEOORDELING Om de gemaakte keuzes in het ntwerpprces te kunnen beschrijven, wrden in een MER verschillende alternatieven en varianten2 beschreven (zie tabel 3.1). De milieugevlgen die hiermee samenhangen wrden vergeleken met een referentiesituatie, het zgenemde nulalternatief. Dit laatste beschrijft de situatie in 2020 als de huidige functie van het plangebied nveranderd blijft. Het nulalternatief is dus grtendeels geënt p de huidige landschapswaarden maar hudt k rekening met de autnme ntwikkeling in de verbetering van de lucht- en waterkwaliteit Uit de beschrijving en vergelijking van milieueffecten die gekppeld zijn aan bepaalde ntwerpkeuzes wrdt inzichtelijk gemaakt waarm wel vr het een wrdt gekzen en niet vr het ander. In de ntwikkeling van Waterrijk is in deze zin veel aandacht besteed aan de ntwikkeling van nieuwe infrastructuur en de inpassing van bestaande waarden. De effectverkenning maakt het tevens mgelijk m vast te stellen "aan welke knppen" gedraaid met wrden m de ttale milieubelasting te minimaliseren in het kader van het meest milieuvriendelijk alternatief (zie tabel 3.1). Tabel 3.1 Overzicht alternatieven en varianten in MER Waterrijk Almel Alternatieven Nulalternatief (NA) Basisalternatief (BA) Faseringsalternatief Meest milieuvriendelijk alternatief Telichtin Dit is de referentiesituatie. Deze is gebaseerd p de autnme ntwikkeling van het plangebied indien het vrnemen niet wrdt nerealiseerd. Het neiliaar vr de autnme ntwikkelina is 2020 De ntwikkeling van Waterrijk Almel cnfrm het stedenbuwkundig ntwerp van de gemeente Almel: wningen, reguliere daneli;kse vrzieninaen en 10,5 ha bedriiviaheid De situatie die ntstaat als alleen de eerste fase van Waterrijk Almel wrdt ntwikkeld, circa 2,500 wninaen. aeen bedriiven, Het basisallernatief aangevuld met de in dit MER beschreven IMMAI mitierende maatreelen. Varianten Telicht/na Verkeersvarianl (Vvl Het verkeer van en naar Vriezenveen en de aansluiting p Rijksweg 36 wrdt via de nieuwe ntsluitingweg (Burgemeester Schneiderssingel), dr Waterrijk Almel naar het centrum van Almel geleid. De aansluiting van de Aadrpweg p de N36 kmt te vervallen, Aadrp wrdt relatief frs uitgebreid met een drpseigen bebuwing en wrdt een stedenbuwkundin nderdeel van Waterriik Almel. +HOV De inzet van hgwaardig penbaar verver (HOV) als aanvulling p het basisalternatief. Basisalternatief Het basisalternatief is het resultaat van een integraal ntwerpprces waaraan behalve ntwerpers en stedenbuwkundigen k milieudeskundigen hebben deelgenmen. Er is gewerkt van grf naar fijn. Er is gezcht naar een inrichting waarbij de 2 In dit MER wrdt gesprken ver een alternatief als sprake is van een integraal mdel dat p meerdere aandachtsvelden afwijkt van het vrnemen, Varianten hebben betrekking p sectrale keuzemgelijkheden, Eindrapprt - 7-9S8823IR009/500613/N ijm

11 g. 9.OYAL HAIKOIlIIlG Figuur 3.1. Het basisalternatief. -. -~ ~ ~. ~ ~ IJ Figuur 3.2. De verkeersvariant. -. -~ b_ij ~ ~_ g.. ~ ~ S88231R /Nijm - 8- Eindrapprt

12 g.d.oyal HAIKONING stedenbuwkundige ptenties van het plangebied centraal staan maar wel met respect vr de verschillende milieuaspecten. Het basisalternatief is weergegeven in figuur 3.1. Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) In ieder MER met p grnd van het Besluit m.e.r. een alternatief wrden beschreven "waarbij de nadelige gevlgen vr het milieu wrden vrkmen, dan wel vr zver dat niet mgelijk is met gebruikmaking van de beste bestaande mgelijkheden ter bescherming van het milieu deze effecten zveel mgelijk wrden beperkt". Faseringsalternatief Omdat p dit mment de markt vr wningen geiet p de demgrafische ntwikkeling vrij nzeker is, is in het MER k een faseringsalternatief nderzcht. Hierbij wrdt van de gedachte uitgegaan dat alieen de eerste fase van Waterrijk Almel wrdt gerealiseerd. Dit alternatief is uitgewerkt in hfdstuk 10. Verkeersvariant (Vv) Als variant p de ntsluiting in het basisalternatief is nagegaan wat er gebeurt als het verkeer van en naar Vriezenveen en de aansluiting p Rijksweg 36 niet via de Aadrpweg wrdt geleid maar via de nieuwe ntsluitingweg de Burgemeester Schneiderssingel. De functie van de Aadrpweg wrdt sterk afgewaardeerd en nderdeel van het wnerf. Aadrp zelf wrdt uitgebreid met een drpseigen bebuwing en wrdt min f meer nderdeel van Waterrijk Almel (zie figuur 3.2). Effectbeschrijving en berdeling In het MER zijn vr meerdere milieuthema's de effecten beschreven en berdeeld. Vr de beschrijving zijn criteria gebruikt die herleid zijn uit vigerende beleid f nderdeel uitmaken van wet- en regelgeving. In de berdeling van de effecten dient het nulalternatief als referentiesituatie. In de berdeling wrdt k rekening gehuden met de mate waarin bepaalde effecten de daarvr geldende milieunrmen verschrijden. Z wrdt bijvrbeeld vr het thema luchtkwaliteit niet alleen aangegeven f de situatie verbetert f verslechtert ten pzichte van het nulalternatief, maar k f en in welke mate de daarvr geldende luchtkwaliteitsnrmen wrden verschreden. Om de effecten per deelaspect te kunnen vergelijken wrden de berdeling ervan weergegeven in een + i - scre. Hiervr wrdt de vlgende schaal gehanteerd: Tabel 3.2. Berdelin sschaal MER Waterrlk Almel Scre +- Ordeel Het vrnemen leidt tt een sterke afname van de milieukwalieit de tussenscres - duidt 0 een merkbare ne atieve veranderin de scre 0 betekent dat er niets wïzi t ten 0 zichte van de referentiesituatje de tussenscres + duidt 0 een merkbare sitieve veranderin ') '" Het vrnemen leidt tt een sterke tename van de mileu waarde Eindrapprt - 9-9S8823/R009/500613INijm

13 0.0.OYAL HAIK.ONING Tabel 4.1. Effecten p verkeer en verver Deelaspect Berdelingscriteria Effect Iin relatie tt het nulalternatlef\ Basisalternatief Verkeersvariant Bereikbaarheid en Intensiteit p wegvakken Neemt p alle wegvakken te, p vier wegen frs. Op de Neemt p veel wegvakken te, p drie wegen frs. Sterke mbilteit Klthfsinael neemt de verkeersintensiteit af (;01 0%) afname 00 de Klthfsinel, Aadrnwen en PIesmanwen. Verkeersafwikkeling p wegvakken, Drstrming stagneert p drie kruispunten Idem, p één kruispunt lichte verbetering van de kruispunten drstrminn Bereikbaarheid Alle delen van Waterrijk zijn via drie ntsluitingswegen Alle delen van Waterrijk zijn via twee ntsluitingswegen bereikbaar bereikbaar Verkeersveiligheid Duurzaam veilige inrichting Aadrpweg en PIesmanweg nveilg, aandacht vr Alle wegen duurzaam veilig. aandacht vr Blesklksingel Blesklksinael Openbaar verver Openbaar verver Biidrane 3% aan mdal snlit Idem, verneliikbaar met basisalternatief Inzet PRT Biidraae 12% aan mdal slit Idem, verneliikbaar met basisaltematief Lanzaam verkeer Samenhan Gede aansluitina 00 bestaand fiets/wandeladennet Idem, vernelikbaar met basisalternatief Tabel 4.2. Effectberdeling verkeer en verver Deelaspect Berdelingscriteria Berdellnn Nulaltematief Basisalternatief Verkeersvariant O'~'..' " Bereikbaarheid en Intensiteit 00 wevakken mbiliteit Verkeersafwikkelin 00 wevakken, kruisunten Bereikbaarheid Verkeersveiliaheid Duurzaam veiliae inrichtin Openbaar verver Bus Inzet PRT Lanzaam verkeer Samenhan - uitbreidinn. veilnheid S8823/R009/500613INijm Eindrapprt

14 .OYAL HAl D. 9 KONING 4 VERKEER EN VERVOER De effecten van de ntwikkeling van Waterrijk Almel p de verkeer- en ververssituatie zijn in tabel 4.1 samengevat. In het basisalternatief neemt p bijna alle wegvakken de verkeersintensiteit te. Sms zeer frs, meer dan 25%. Het basisalternatief is gelet p de ntwikkeling van de verkeersintensiteit als negatief berdeeld. In het verkeersvariant verschuift de verkeersdrukte meer naar de gebiedsntsluitingswegen (Osterweilandweg, Burgemeester Schneiderssingel en Blesklksingel) en wrdt het nderliggende wegennet in vergelijking met het basisalternatief sterker ntlast. De verkeersafname is vral merkbaar p de Aadrpweg, PIesmanweg en Klthfsingel (meer dan 25%). De verkeersvariant wrdt in dit pzicht als psitief berdeeld. In het basisalternatief hebben alle in beschuwing genmen wegvakken vldende capaciteit m de tekmstige verkeersdrukte te kunnen verwerken. Enkele kruispunten zrgen wel vr stagnatie. Het betreft de aansluiting van de Aadrpweg p de N36, de kruising van de PIesmanweg met Blesklksingel en de kruising van de Osterweilandweg met de BlesklksingeL. Vr de Osterweilandweg en de aansluiting p de N36 is dit gelet p de ruimtelijke mstandigheden makkelijk plsbaar. Een uitbreiding van de kruising van de PIesmanweg met de Blesklksingel is gezien de ligging temidden van bedrijven minder makkelijk. In de verkeersvariant wrdt de druk p laatst genemde kruispunt minder grt. De verkeersstagnatie tijdens de piek neemt daardr af. Een ntwikkeling die k zijn uitstraling naar de mgeving zal hebben. De inrichting van de Aadrpweg en PIesmanweg is niet tegesneden p de functie van gebiedsntsluitingsweg. Vral de laatst genemde weg springt er gelet p het aantal ngevallen sterk uit. In de afgelpen drie jaar zijn vr deze weg 39 ngevallen geregistreerd waarvan vijf met letselschade. In de verkeersvariant wrden deze wegen afgewaardeerd wat gunstig is vr de veiligheid. Wat betreft de bereikbaarheid van de verschillende bestemmingen in Waterrijk Almel scrt de verkeersvariant minder gunstig dan de ntsluiting in het basisalternatief. Bij een ernstige blkkade p de Burgemeester Schneiderssingel is er geen tweede gelijkwaardige tegangsweg. De HOV variant is psitief berdeeld mdat hierdr het aantal autbewegingen afneemt, zij het in geringe mate. Waterrijk zrgt vr de uitbreiding van de langzaam verkeersrutes in Almel. Met gede aansluitingen p het mliggende netwerk en recreatief interessante rutes. In de nulsituatie is Vriezenveen via twee fietsrutes met Almel verbnden namelijk via de Aadrpweg en via de Vriezenveenseweg. Hieraan wrden twee rutes tegevegd: Schut Dddestraat en de Burg. Schneiderssingel. Verder blijft in de basisvariant de relatief verkeersnveilige rute langs de Aadrpweg - PIesmanweg behuden terwijl in de verkeersvariant deze rute wrdt vervangen dr een nieuwe verkeersveilige rute iangs het KanaaL. Waterrijk heeft k gevlgen vr de verkeersintensiteit p de Vrienzenveense wegen, zij het in zeer gering mate (minder dan 10 %, sms lichte daling). In de verkeersvariant vrmt de verkeersntwikkeling p de Almelseweg een aandachtspunt. Hier stijgt de Eindrapprt S88231R009/ N ijm

15 p. g.oyal HAI.OIIIIIG '-- Figuur 4.1. De verkeerintensiteit in het basisalternatief ("variant 1") en verkeersvariant ("variant 83") ::: I' l I i ~ Intensiteiten 2020 variant I, c:tmaal, mtofeuigen (lcm~ AI..10 ~, '- ~i.-'" i:_.. " --.,...'- - ::0- :~-- ::=-,.- ~ Intensiteiten 2020 variant BJ, etmaal. mtrvertuigen. Ge~i~ Alm~1,~-æ:. 9S88231R009/ N ijm Samenvalling MER Waterrijk Eindrapprt

16 _ e ROYAL HAIKONING intensiteit drdat de rutekeuze vanuit Vriezenveen (dr het wegvallen van de Aadrpweg) wrdt gewijzigd. Gelet p de planvrming van de gemeente Twenterand (nieuw bedrijfsterrein en aanwijzen van de Almelseweg als 30 km/u-zne) wrdt het mgelijke geluidsprbleem adequaat pgelst. In de verkeersvariant wrdt k een bestaand knelpunt in Vriezenveen (rute langs het kanaal) pgelst, drdat deze rute wrdt afgeslten. Eindrapprt S8823/R009/500613/Nijm

17 g. g.oyal HAIKO.'NG Tabel 5.1. Samenvatting effecten geluidemissie autverkeer 'Geluld B;~~rd~li~g~crit~~la Effecten Nulaltemalief (NA) Basisalternatief Verkeersvariante (BAl,, (Vvl Verkeer Geluidbelast ppervlak Over ha is de geluidbelasting grter dan 53 db; Tename: 18 ha Tename: 8 ha Over 883 ha is de geluidbelasting grter dan 48 db Tename: 5 ha Tename: 16 ha maar kleiner dan 53 db Geluidgevelige geluidgevelige bestemmingen liggen binnen de Tename: 28 Tename: 21 bestemmingen hgere getuidklassen; Bij 669 geluidgevefige bestemmingen is de belasting Tename: 0 Afname: 17 arter dan 48 db maar kleiner dan 53 db Dsis effect relatie Aantal aehinderde ersnen: Tename: 43 Tename: 33 Tabel 5.2. Effectberdelin9.. Deelaspect Berdelingscriteria Berdelln Geluid NA BA Vv Verkeersgeluid Geluidbelast ppervlak Geluidevelie bestemminen ~ Dsis effect relatie L 0 -,-10 Tabel 5.3. De luchtkwaliteit langs enkele wegvakken in 2020 vergeleken met het nulalternatief Wegvakmschrijving Stikstf Fijn stf Jaar emiddelde. Jaar emiddelde. EtmaalQemiddelde" NA BA Vv NA BA Vv NA BA Vv N36 15,3 15,3 15,0 22,2 22,2 22, Osterweilandwea 12, ,1 20,4 20,5 20, Van Rechteren L sinael 14,1 14,2 14,4 20,2 20,3 20, Aadrpwea t.n,v. N36 14,1 14,3_20,5 20,6 20, Aadrwea nrd ,0, 20,4 20,4 19, Aadrpweg zuid 13,5 13,6.20,0 20,0 19, Plesmanwea nrd 14,9 15,0 20,4 20,5 19, Plesmanwea zuid 14,3 14,5 13,6 20,3 20,4 20, Blesklksingel west 12, ,4 20, , Blesklksinael st 12,6 13,0 '13", 20,2 20,4 20, Klthfsinael west 13, ,0 20,2 20,1 20, Klthfsinael st 15,0 13,5 13,3 20,4 20,2 20, in i-9/m3;... aantal verschrijdingen p jaarbasis, ranje: tename grter dan 1 i.g/m3; gren: afname respectievelijk grter dan 1 en 2 IJg/m3. Tabel 5.4. Effectberdeling Deelaspect Berdelingscriteria Berdelln NA BA Vv Luchtkwaliteit Stikstf, iaaraemiddelde cncentratie Fiin stf, iaaraemiddelde cncentratie Fijn stf, verschriidin etmaalwaarden 0 0,,01+ 9S88231R /N ijm Eindrapprt

18 n. g ROYAL HAIKONING 5 WOON. EN LEEFMILIEU I In de ntwerpfase van Waterrijk Almel is p een adequate wijze rekening gehuden met milieuhinder van aanwezige bedrijven, strmwegen en bedrijventerreinen. Dr de stedelijke bebuwing breed te mlijsten met een grenblauwe zne liggen de verschillende hindercategrieën (geluid, geur) buiten het nieuwe wngebied. De effecten van de ntwikkeling van Waterrijk Almel p de wn en leefsituatie buiten het plangebied zijn eveneens beperkt. Hierna vlgt een telichting per nderdeel. Geluid De tename in de geluidbelasting als gevlg van verkeersntwikkeling is in zijn geheel als negatief berdeeld. Het basisalternatief scrt in dit pzicht ngunstiger dan de verkeersvariant. Het nderlinge verschil is echter marginaal (zie tabel 5.1 en 5.2).. Uit de verkeersanalyse blijkt dat in de verkeersvariant het reginale verkeer meer vr de Osterweilandweg en de N36 kiest. Meer dan in het basisalternatief. Dit blijkt k, zij het marginaal uit de berekende geluideffecten.. De ppervlakte waarbinnen sprake is van geluidhinder neemt te. In de verkeersvariant is deze tename minder grt dan in het basisalternatief. Het aantal getrffen geluidgevelige bestemmingen stijgt eveneens zij het in geringe mate: 28 in het basisalternatief en 4 in de verkeersvariant. Luchtkwaliteit Gelet p de ntwikkeling van stikstfcncentratie is het basisalternatief neutraal berdeeld en de verkeersvariant psitief. Dit laatste hangt samen met de gunstige uitwerking van deze variant p het wn en leefmilieu in Aadrp en het wngebied langs de KlthfsingeL. Dit laatste geldt k gelet p de emissie van fijn stf. De verandering zijn in dit geval echter marginaal en k als zdanig berdeeld. Veiligheid De ntwikkeling van Waterrijk is gelet p het deelaspect externe veiligheid als neutraal berdeeld. Wat betreft de aanwezige leidingen wrden bebuwingsvrije znes aangehuden. Er is geen nderscheid tussen het basisalternatief en de in beschuwing genmen verkeersvariant. Geur Het vrnemen is gelet p de afname in geuremissie dr het verdwijnen van enkele landbuwbedrijven uit het plangebied als psitief berdeeld. Twee bedrijven die buiten het plangebied liggen hebben een geurcntur die vr een klein deel ver het plangebied valt. Deze liggen echter niet ver het wngebied. Gelet p mate van geurhinder is de situatie vergelijkbaar met het nulalternatief en derhalve als neutraal berdeeld. Eindrapprt S8823/R009/500613INijm

19 n _ 0.OYAL HAIKONUIG Tabel 6.1. Effectbeschrijving bdem en water Bdem en water Criteria Nulalternatief fna! Ba.i.alternatlef fbai Bdem Bdempbuw Sterk verstrde bdems dr Ontgrnding vr aanleg van ntvenin en ruilverkavelin waternartiien; nhninn vr wninnbuw Bdemkwaliteit Lichte verntreiniging als gevlg van Kleinschalige verntreiniging wrdt agrarisch gebruik en huishudelijk gesaneerd; Grndbalans afval Vedselrijke buwvr (fsfaat) wrdt deels afgegraven, verwijderd en milieuhvniënisch verantwrd verwerkt Gering- nbalans, ca, 30% van de vrijgekmen grnd wrdt buiten het plangebied verwerkt waarvan een mt deel in de directe maevin (Nrderark) Grndwater Grndwaterstandl Drglegging als gevlg van Bij streefpeil van 8,7 m +NAP in Waterrijk strming streefpeil in landbuwslten en zijn effecten p de grndwaterstand in de Lateraalkanaal mnevinn marninaal Grndwaterkaliteit Binnen ptangebjed licht Neemt bij gewenst streefpeil enigszins af; verntreinigd n'et fsfaat en stikstf; infitratie van schn regenwater; Onder vrmalige vuilstrt buiten plangebjed aanwezigheid van VOCI De VOCI verntreiniging zal zich als gevlg van de hydrlgie van Waterrijk niet vemlaatsen Oppervlaktewater Waterkwaliteit Sterk aangereikt met fsfaat en Zuiveringsstap 1 via defsfatering tijdens stikstf de aanleg; Zuiveringsstap 2 via helfyenfiter en everveetatie Ontwkkeling Niet aanwezig, f slechts in geringe Circa 26 ha ever raakt begreid met everveaetatje mate veetatie Hemelwaterberging Van nature Enigszins verntreinigd water (wegen, parkeerplaatsen) via het stedelijk stelsel van waterafver en infitratie; Schn regenwater (daken) wrdt rechtstreeks gelsd p het addervlaktewater Tabel 6.2. Berdeling van de effecten p bdem en water Bdem en water Bdem Grndwater Oppervlaktewater Criteria NA BA Bdem buw 0 0 Bdemkwaliteit 0 + Grndbalans Grndwaterstand/strmin 0 0 Grndwaterkwaliteit Waterkwaliteit 0 Ontwikkel in everve etatie 0 Hemelwaterber in 0 9S8823/R /Nijm Eindrapprt

20 g.d.oyal HAI.ONING 6 BODEM EN WATER In de effectbeschrijving vr bdem en water is geen nderscheid gemaakt tussen het basisalternatief en de in beschuwing genmen verkeersvariant. Er zijn geen nderlinge verschillen. De bdempbuw is reeds sterk verstrd dr activiteiten in het verleden (ntvening, ruilverkaveling, diepplegen landbuw). De vrgenmen ntwikkeling betekent een vlgende frse ingreep in de bdempbuw. Een deel van het gebied wrdt vergraven en uitgediept en het andere deel wrdt pgehgd. De aanwezige kleinschalige bdemverntreinigingen wrden gesaneerd. De fsfaatverzadigde bvenlaag wrdt verwijderd en duurzaam verwerkt. Dit leidt tt een verbetering van de bdem en grndwaterkwaliteit. Bij het gewenste streefpeil van 8,70 m is de uitwisseling van grndwater met de mgeving tt een minimum teruggebrilcht. De effecten p de grndwaterstand in de mgeving zijn marginaal. De ppervlaktewaterkwaliteit wrdt sterk verbeterd dr vrzuivering (defsfatering) en de inzet van een helfytenfilter. Het is van grt belang dat het water blijft strmen. Dit gebeurt dankzij een stelsel van mlentjes aangedreven p basis van znne-energie. Het watersysteem van Waterrijk ligt geïsleerd ten pzichte van het water in de mgeving (landbuwslten, het Lateraalkanaal, het kanaal Almel - De Haandrik). Op deze manier wrdt de tever van vedingsstffen tt een minimum teruggebracht. De stedelijke waterpgave kan binnen het plangebied wrden verwerkt. Gelet p de uitgangspunten van waterschap Regge en Dinkei biedt het watersysteem vldende buffercapaciteit. De hemel- en afvalwaterafver is p duurzame wijze geregeld. Er wrdt nderscheid gemaakt in de vlgende strmen:. Schn regenwater: daken wningen, rechtstreeks p ppervlaktewater;. Mgelijk verntreinigd regenwater: wegen, parkeerplaatsen, via bdemfiter naar ppervlaktewater:. Verntreinigd regenwater: ntsluitingswegen, bedrijventerrein, afver via een verbeterd gescheiden stelsel;. Afvalwater: gerileerd naar RWZI De beschreven effecten zijn in nevenstaande tabel berdeeld (zie tabel 6.2). De ntwikkeling van Waterrijk heeft een neutrale tt zeer psitieve uitwerking p bdem en water. Samenvattng MER Waterrijk Eindrapprt S8823/R009/500613/Nijm

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Milieueffectrapportage Music Dome Amsterdam Zuidoost

Milieueffectrapportage Music Dome Amsterdam Zuidoost { Milieueffectrapprtage Music Dme Amsterdam Zuidst Samenvatting prjectr. 1907 162721 Opdrachtgever BlackBx Real Estate B.V. Nrdeinde 19 21 2611 KE DELFT datum vrijgave beschrijvingversie 3.2 gedkeuring

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Veranderingen in de agrarische bebouwing

Veranderingen in de agrarische bebouwing ONTHEFFINGEN De activiteiten met betrekking tt het buwen die in het bestemmingsplan nder een ntheffing zijn gebracht kunnen glbaal als vlgt wrden aangeduid: buwactiviteiten; veranderingen van de situering

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14072015 ZONNEPARK TORENWEG GrenLeven is vrnemens m p de lcatie aan de Trenweg in de gemeente Middelburg een nieuw znnepark te realiseren ten beheve van

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Onderstaande tabel bevat aanvullend op de vier functies van de bodem ook voor bodemkwaliteit en grondverzet ambities. Ambitie Basis Comfort Excellent

Onderstaande tabel bevat aanvullend op de vier functies van de bodem ook voor bodemkwaliteit en grondverzet ambities. Ambitie Basis Comfort Excellent 5.2. Thema s 5.2.1 Het bdem- en grndwatersysteem Wat en waarm Duurzaam mgaan met de bdem is het zdanig beheren van de bdem dat natuurlijke / intrinsieke kwaliteiten van de bdem wrden beschermd vr mens

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

NOTITIE. Inleiding. Structuur watergangen 1 / 6

NOTITIE. Inleiding. Structuur watergangen 1 / 6 NOTITIE NUMMER : P11-0161 : ONDERWERP : Structuur waterhuishuding : DATUM : 8 mei 2012 PLAATS : ELST (Gld.) OPGESTELD DOOR : H.W. Bm Inleiding Deze ntitie behelst een telichting p nderstaande tekeningen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Herontwikkeling woningbouw Van Dekemalaan evennr. 6-20

Beeldkwaliteitplan Herontwikkeling woningbouw Van Dekemalaan evennr. 6-20 Beeldkwaliteitplan Herntwikkeling wningbuw Van Dekemalaan evennr. 6-20 Team stedenbuw ntwerp 07062013 Inleiding Het prject betreft de herntwikkeling van de huurwningen aan de Van Dekemalaan westzijde evennummers

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl.0150160

Nummer raadsnota: Bl.0150160 WW w gemeente QStefhOUt XV. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 7 maart 015 Onderwerp: Markttets ntwikkeling de Cntreie Nummer raadsnta: Bl.0150160 Prtefeuillehuder: Bijlagen: Ter inzage: Willemsen en Peters 1. Overzichtskaart

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

BiovergistingprojectKolkenbosch

BiovergistingprojectKolkenbosch BivergistingprjectKlkenbsch Ontstaan Delstelling Drlpen traject Huidige status Partners Onderzeken Financieel Tekmst He ntstaan? Drpsbelangenvereniging Helluw Stichting Bimassa Helluw Werkgrep Stuurgrep

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

FLORA & FAUNA WERKPLAN

FLORA & FAUNA WERKPLAN FLORA & FAUNA WERKPLAN Gemeente Leiderdrp Baggeren watergangen Leiderdrp Bestek WABG02 Gedgekeurd dr Opdrachtgever: Paraaf +datum: Pagina 2 van 5 Del Dit werkplan is pgesteld m de vrgenmen werkzaamheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 14.1 Bestemmingsmschrijving De vr 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen grnden zijn bestemd vr: verblijfsrecreatie, met de nadere bestemming welke is weergegeven in de nderstaande tabel: Adres Nadere

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Geluidsnormering Activiteiten besluit De geluidsnormen voor scholen en kinderdagverblijven zijn sinds 1 januari 2010 aangepast. art. 2.

Geluidsnormering Activiteiten besluit De geluidsnormen voor scholen en kinderdagverblijven zijn sinds 1 januari 2010 aangepast. art. 2. Briefrapprtage Wardeel Glimmen Milieuznering akestisch nderzek Interegin Grep B.V. Past. van de Plaatstraat 17a 2375 AE Rijpwetering T. (071) 341 79 79 F. (071) 341 79 70 www.interegin.nl Rijpwetering,

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Aanpassingen vrwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Op 4 januari 2017 is de Milieulijst 2017 van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland gepubliceerd. Net zals in vrige

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1. Algemeen. 1.2. Ligging plangebied en vigerend bestemmingsplan

1. Inleiding. 1.1. Algemeen. 1.2. Ligging plangebied en vigerend bestemmingsplan 1. Inleiding 1.1. Algemeen De gemeente Tynaarl werkt samen met een aantal andere partijen aan de herntwikkeling van de zuidevers van het Zuidlaardermeer, teneinde de recreatieve vrzieningen p te waarderen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

Milieueffectrapport RijnlandRoute (tweede fase) Samenvatting

Milieueffectrapport RijnlandRoute (tweede fase) Samenvatting Milieueffectrapprt RijnlandRute (tweede fase) Samenvatting Inhud 1 Over de samenvatting 2 2 Wat is een MER en wat staat erin? 4 3 De RijnlandRute 6 4 Onderzchte plssingen 8 Gedeeltelijke aanleg: de faseringsvarianten

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING In pdracht van PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING DEELRAPPORT 13 SYNTHESE EN CONCLUSIES nvember 2013 Revisiestatus: Versie Datum Ontwerpversie nvember 2013 Opgesteld: Functie Naam MER-cördinatr

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Overzicht uitgebracht adviezen screening PRUP Wortel-Kolonie en omgeving te Hoogstraten

Overzicht uitgebracht adviezen screening PRUP Wortel-Kolonie en omgeving te Hoogstraten Overzicht uitgebracht adviezen screening PRUP Wrtel-Klnie en mgeving te Hgstraten Datum ntvangst advies BGP: 24/08/2012, dssiernummer: SCRPL12194 Datum verzending screening naar adviesinstanties: 28/09/2012

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie