SCHOOLGIDS Basisschool de Meander Profietstraat GR Ootmarsum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool de Meander Profietstraat GR Ootmarsum Tel Fax

2 Inhoud Schoolgids Schoolgids van basisschool de Meander... 3 Inleiding Wie zijn wij Onze school Ons bestuur Missie/visie Identiteit Gebouw Wijk/buurt Populatie Personeel/stagiaires Onderwijs Ons onderwijs Kwaliteitszorg Ouders als partner: Procedures en protocollen: Leerplicht en leerrecht Verlofaanvraag Toelating en verwijdering, schorsing Meldcode huiselijk geweld Medisch protocol Protocol sociale media op school Veiligheidsprotocol Omgang met sponsporgelden Klachtenregeling Vervanging zieke leerkrachten Praktische zaken: Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Traktaties Schoolreisjes (kamp, sporttoernooi en andere activiteiten) Verkeersveiligheid Luizencontrole Eten en drinken Schoolfotograaf

3 4.8 Oud papier Verzekeringen Schoolgids van basisschool de Meander Inleiding Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar basisschool de Meander voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De naam van de school is basisschool de Meander De Meander, de naam van onze school, is afgeleid van meanderen; zich bochtig door het landschap slingeren. Dit is een verwijzing naar de vele beekjes rondom Ootmarsum. Deze beekjes hebben hun beginpunt in het nabijgelegen natuurgebied het Springendal met zijn vele bronnen. De ontwikkeling van het kind loopt ook via allerlei bochten en kronkels. Het kind zoekt zich een ideale weg om tot ontwikkeling van de verschillende talenten te komen. Onze basisschool wil voor deze kinderen een onuitputtelijke bron zijn voor hun ontwikkeling. De Meander als bron van leven, verwijzend naar de identiteit van onze school. Wij willen onze kinderen verhalen en levenservaring vanuit de christelijke traditie meegeven op hun levensweg. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen worden, vindt u op de website van de school Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot (www.konot.nl). Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben. Huub van der Wal en Brigitta van Zon (*) ter bevordering van de leesbaarheid kiezen wij ervoor om hierna ouders te schrijven, waar ouders en/of verzorgers wordt bedoeld. 3

4 1. Wie zijn wij 1.1 Onze school Onze basisschool verzorgt het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij zien het als onze taak om kinderen een goede basis mee te geven in hun ontwikkeling op zowel cognitief, sociaal, emotioneel en creatief gebied voor hun verdere leven en studie. Met name in deze leeftijd kunnen wij (samen met hun ouders) de kinderen vormen tot jonge mensen, die goed voorbereid zijn op deelname in deze complexe maatschappij. Ieder mens heeft liefde, warmte en begeleiding nodig, kinderen in het bijzonder. Wij willen als school dit proberen uit te stralen door aandacht voor elkaar te hebben. Zowel voor de kinderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, als voor de volwassenen die in onze school werken. Elkaar respecteren om wie we zijn en hoe we zijn en wat we zijn, verschillend en ieder met zijn eigenaardigheden. Hulpvaardig en zorgzaam voor elkaar. Zien dat een ander best even een helpende hand kan gebruiken. In zo n omgeving van warmte, hartelijkheid en zorgzaam omgaan met elkaar kunnen de talenten van kinderen tot ontwikkeling komen. In dit kader is er op Konot-niveau het protocol Veilig op school: uw en onze zorg geschreven. Hiervan is ons gedragsprotocol: de Meander een veilige school afgeleid. Wij willen werken aan een positief pedagogisch klimaat om voor onze leerlingen een veilige leeromgeving te creëren. Hiervoor is een gedragsprotocol opgesteld waarin ook een procedure is opgesteld wanneer er sprake is van pesten (pestprotocol) en voor het gebruik van veilig internet. Wie werken er? Op onze school werken leerkrachten die het onderwijs verzorgen aan de ons toevertrouwde kinderen. Sommige van deze leerkrachten hebben ook nog speciale taken waarvoor ze vrij geroosterd zijn van lesgevende taken, b.v. IB, SCP, ICT, SO en RT Het onderwijsondersteunend personeel is er voor o.a. de schoonmaak en onderhoud van het gebouw. 1.2 Ons bestuur Zoals eerder beschreven behoort onze school tot de stichting Konot. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit bestuur bestaat uit twee leden. Het CvB en de directies worden ondersteund door stafmedewerkers. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de gehele stichting. Tevens sturen zij nieuwe 4

5 onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten aan om directeuren te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in een bijzondere school. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders en de inspectie over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn behaald en de besteding van de middelen. Op het niveau van de stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) actief. Zij adviseert over het beleid en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. Op schoolniveau is de MedezeggenschapsRaad (MR) actief. De leden bestaan uit ouders/verzorgers en leerkrachten en worden gekozen volgens de bepalingen van het MRreglement. Vanuit de MR worden een afgevaardigde gekozen voor de GMR. Contactgegevens CvB: Postbus AJ Oldenzaal Telefoonnummer secretariaat: Raad van Toezicht (RvT) College van Bestuur (CvB) Gemeenschap-pelijke MR (GMR) Staf Konot Staf Konot Secretariaat Identiteit ICT Personeel&Organisatie Financiën&Huisvesting Onderwijs Kwaliteitszorg Directie KOG Directie School Medezeggenschapsraad (MR) Ondersteuning Ondersteuning Team school 1 Team school 2 Team school3 Team School Konot OnderwijsGemeenschappen (KOG): 1. De Meander, n Baoken, n Esch, t Kämpke 2. De Veldkamp, De Alexander 3. De Zevenster, De Mariaschool, Willibrordschool 4. De Wendakker, De Maten 5. De Esch, Franciscusschool Individuele Konotscholen: 1. Aloysiusschool 2. Bernardusschool 3. De Bongerd 4. De Drie-Eenheid 5. De Kerkewei 6. De Leemstee 7. Plechelmusschool 8. Bs. Willibrordus 9. De Windroos (SBaO) 5

6 1.3 Missie/visie Visie op het kind Zoals een beek meandert en -geholpen door de natuur- zijn eigen weg zoekt, zo zoeken kinderen naar hun eigen weg van ontwikkeling, daarbij geholpen door ouders en leerkrachten. Zij helpen het kind mede-eigenaar te worden van zijn eigen leerproces. Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind(eren) en voeren daarover de regie. De ontwikkeling van een kind heeft ook te maken met de eigenwaarde van dat kind. Tot ontwikkeling komen Ieder kind is van nature nieuwsgierig, een basale voorwaarde om in het leven een onderzoekende, betrokken houding te blijven ontwikkelen. Om als kind tot ontwikkeling te kunnen komen zijn er voorwaarden nodig die de betrokkenheid vergroten. De ontwikkeling van een kind heeft ook te maken met de eigenwaarde van dat kind. Mede-eigenaar zijn van een leerproces leidt tot motivatie. Als kinderen gemotiveerd zijn, zijn ze tot veel in staat. Kinderen hechten echter ook belang in het hebben van eigen keuzevrijheid. Voor de leerlingen willen we een uitnodigende omgeving creëren, waarin ze leerkrachten en leeftijdsgenoten ontmoeten, die veilig en vertrouwd zijn waardoor ze met plezier naar school gaan en blijven gaan. Wij stimuleren bij de kinderen het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zich ook verantwoordelijk te voelen voor de andere kinderen. We zorgen voor structuur, regels en routines. Deze zijn essentieel voor het aangaan van een relatie. In school willen wij een rijke leeromgeving realiseren waardoor de leerlingen komen tot het nemen van initiatief. Dit roept nieuwsgierigheid op en prikkelt hun creativiteit. Kinderen komen zo tot verschillende oplossingsvaardigheden. Zij doen hier, alleen of samen met anderen, succeservaringen op. Kinderen ervaren dit het beste als er balans is in de omgang met elkaar. Wij willen aansluiten bij de onderwijsbehoefte, interesses en talenten van kinderen om hun motivatie te bevorderen. Voor het stimuleren van de ontwikkeling van het mede-eigenaar worden van hun leerproces en het kunnen nemen van initiatief is stellen van goede vragen en het hebben van een open luisterhouding een belangrijk speerpunt. Visie op de samenleving De maatschappij is er voor mensen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een maatschappij waarin voor het kind en volwassene een duurzame ontwikkeling mogelijk is. De samenleving, de plaats waar kinderen middenin staan, is een verzameling van mensen waarin ieder recht heeft op een menswaardig bestaan. Wij willen de leerlingen inzicht geven in de maatschappij met zijn complexe structuren en verhoudingen. In de school willen we een respectvolle en tolerante houding bij de leerlingen ontwikkelen. 6

7 Wij willen samen met de kinderen een bijdrage blijven leveren aan een productieve, gezonde en zich steeds vernieuwende maatschappij. Visie op het onderwijs Our purpose is not just learning our children to read the word but most of all learning to read the world. (Paulo Freire) Passend bij onze visie op het kind en onze visie op de maatschappij willen wij als basisschool verder werken aan de ontwikkeling van passend en boeiend onderwijs om recht te kunnen doen aan de verschillen in kinderen op pedagogisch en didactisch gebied. Het beoogde effect is het realiseren van optimale resultaten. Voor dit continue proces van pedagogische, didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij het van belang dat leerkrachten een actieve betrokkenheid tonen om in te spelen op de onderwijs- en basisbehoeften van alle leerlingen. Vanuit een uitnodigende en rijke leeromgeving, die veilig, gestructureerd en vertrouwd moet zijn voor de leerlingen, kunnen leerkrachten en leerlingen elkaar ontmoeten. Binnen de context van het leren op school worden en voelen de kinderen zich vanuit een dialoog met de leerkracht mede-eigenaar van hun leerproces. Centraal staat het leren leren, het leren denken en het leren voor het leven: steeds weer met en van elkaar. Om dit alles te realiseren leveren de volgende aspecten voor ons een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en aan hoge opbrengsten: Goede relaties tussen kinderen en leerkrachten waarbij sprake is van een combinatie van zorgzaamheid en hoge verwachtingen; Het kind zien als centrum van leren: aansluiten bij wat het kind nodig heeft; Boeiend en betekenisvol onderwijs met een rijk scala aan didactische werkvormen; Leerkrachten die hoge opbrengsten nastreven omdat ze dat belangrijk vinden voor kinderen; Toetsresultaten gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren; Het leren is gericht op het verbinden van de resultaten met de didactiek die de leerkracht inzet; Het doel van de activiteiten is zowel voor de leerkracht als voor de kinderen helder; Gericht en voortdurend leren binnen en buiten de context van het werk door elke leerkracht; Toepassen van vormen van teamleren: coaching, maatjeswerk, collegiale consultaties, intervisie, netwerken. Onze school wil dan ook een plek zijn waar leerlingen: De basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en schrijven leren die ze nodig hebben in hun leven; Niet alleen het leren van kennis en ontwikkelen van vaardigheden, maar ook weten hoe hier mee om te gaan en toe te passen in een nieuwe situatie. Kortom het ontwikkelen van denkgewoonten; Zelfstandig leren te plannen en werken; 7

8 Leren samenwerken door middel van coöperatieve werkvormen; De kans krijgen om in een rijke leeromgeving zichzelf en hun talenten verder te ontwikkelen, Zich kunnen voorbereiden op de toekomst. De school is eindverantwoordelijk voor de inrichting van het onderwijs, de opvoeding op school en voor de kwaliteit van het onderwijs. 1.4 Identiteit Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leerkrachten, kinderen en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen: (Wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd?) Onze identiteit wordt zichtbaar door: Rituelen te gebruiken als: dagopeningen, gedenkhoek en vieringen. Burgerschapsvorming te bevorderen door middel van: schoolregels, corvee, protocollen met betrekking tot identiteitsonderwerpen. Levensbeschouwelijke communicatie-lessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en de zes levensvragen. Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten. 1.5 Gebouw De basisschool is in 2004 ontstaan als gevolg van een fusie tussen de Sint Jozefschool en de Scheepersschool. De school maakt samen met 21 andere scholen deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Onze basisschool is gehuisvest in het schoolgebouw de Bres, de brede school te Ootmarsum. In dit gebouw is ondergebracht het kindercentrum Nijntje Pluis. 1.6 Wijk/buurt Basisschool de Meander is een katholieke basisschool in het cultuurhistorische stadje Ootmarsum. 1.7 Populatie De meeste ouders zijn gemiddeld tot hoog opgeleid. (middelbaar beroepsonderwijs of hoger beroepsonderwijs). Veel leerlingen komen uit gezinnen waarvan beide ouders werkzaam zijn. De betrokkenheid van de ouders is over het algemeen goed. Gezien de positie van de school in de gemeenschap laten wij in principe alle leerlingen tot onze school toe. Wij vragen van de ouders wel dat zij instemmen met de katholieke grondslag van de school. Ons onderwijs kan worden gekenmerkt als een leerstofjaarklassensysteem, waarbij zo veel mogelijk wordt ingespeeld op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 8

9 Op basisschool de Meander zitten voornamelijk leerlingen van Nederlandse afkomst. De leerlingen kennen overwegend een stabiele thuissituatie waar normen en waarden gelden die wij ook op school hanteren. De samenstelling van de leerling-populatie biedt onze school voldoende mogelijkheden om de doelstellingen die passen bij een school als de onze te verwezenlijken. De demografische ontwikkelingen in de komende jaren hebben tot gevolg dat er sprake zal zijn van een behoorlijke terugloop van het aantal leerlingen dat onze school zal gaan bezoeken. Wij dienen de komende jaren rekening te houden met een afname van tussen de 10% tot 15%.Deze afname van het aantal leerlingen heeft invloed op de personele bezetting en het gebruik van het schoolgebouw. 1.8 Personeel/stagiaires Heel belangrijk is de leerkracht in dit geheel. Hij of zij zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig voelen bij ons op school en van daaruit zich kunnen ontwikkelen. Ook zorgt de leerkracht dat de methoden goed worden gebruikt en in samenwerking met het gehele team dat de doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd. Daarnaast houden de leerkrachten zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs door middel van studiedagen, vergaderingen, cursussen enz. Elk jaar zijn er een aantal stagiaires om ook de jonge mensen een kans te geven zich te bekwamen in het geven van les aan een basisschool. De studenten komen meestal van: Pabo Saxion te Enschede Pabo Saxion te Deventer Personeel Naast de lestaken in alle facetten zijn er ook andere taken. Hiervoor zijn de leerkrachten gedeeltelijk of helemaal vrijgesteld van hun lesgevende taken. Tot deze taken behoren: ICT Informatie- en communicatietechnologie IB Interne begeleider leerlingenzorg ISB Interne stagebegeleider Pabo-studenten SCP Schoolcontactpersoon Cultuurcoördinatoren Identiteitscoördinator Locatiecoördinator Directie Directeur en adjunct-directeur Stagiaires De school heeft reeds jaren studenten van de PABO Hogeschool Edith Stein en Saxion Deventer. Er zijn 1 e, 2 e, 3 e, en 4 e -jaars Pabo-studenten die stage lopen. De 1 e -jaars studenten zullen het eerste gedeelte van hun stage erg veel tijd besteden aan observaties en aan kleine werkopdrachten in de groep. De 2 e en 3 e -jaars zullen onder toezicht van de groepsleerkracht al veel zelfstandiger opdrachten uitvoeren, 4 e -jaars hebben een Leerkracht-inopleidingsstage (L.I.O.) en staan onder begeleiding van een leerkracht (ISB-er) vrij zelfstandig voor een groep. We zijn van mening dat wij jonge collegae in staat moeten stellen in de praktijk ervaring op te doen. 9

10 2. Onderwijs 2.1 Boeiend en passend onderwijs Als schoolorganisatie willen we de komende vier jaren ons verder ontwikkelen als professionele leergemeenschap: Spiegelen in kwaliteit Wij zijn vanuit ons hart als team en directie van de Meander betrokken bij het leren van de kinderen op onze school. Hierdoor is er een verbondenheid en een bereidheid tot samenwerking. We willen ons verder ontwikkelen in een lerende cultuur waar het leren van belang is voor de professionele ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor leerkrachten en directie. We willen ook inzetten op boeiend en passend onderwijs. Hierbij dient de vraag centraal te staan wat het kind nodig heeft om zich zo te kunnen ontwikkelen om in de toekomst optimale kansen te hebben in een sterk veranderende maatschappelijke context Onderwijsconcept Ons onderwijsaanbod Ons onderwijsaanbod richt zich op de kerndoelen zoals in 2006 in een Algemene maatregel van Bestuur vastgelegd. We houden rekening met de sinds 1 augustus 2010 ingevoerde referentieniveaus voor taal en rekenen (1F en 1S) en met de 50 vensters zoals eveneens sinds 1 augustus 2010 officieel vastgelegd in de canon van de Nederlandse geschiedenis (uitwerking kerndoel 52). Hieronder staat beschreven op welke wijze en in welke mate ons onderwijs voldoet aan de wettelijke kaders van de kerndoelen, de referentieniveaus en de canon geschiedenis en welke beleidsvoornemens daaruit voortvloeiend. Nederlands (taal en lezen) Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat kinderen in de beheersing van deze taal in en buiten school steeds competentere taalgebruikers worden. Naast schriftelijk onderwijs (geletterdheid, lezen, stellen en schrijven), blijft aandacht voor mondeling onderwijs van belang (woordenschat, relatie taal en denken, luisterstrategieën, voorlezen en vertellen). Tot slot is er aandacht voor taalbeschouwing, waaronder strategieën, omdat het kinderen gereedschappen geeft om over taal te praten en na te denken. Bij het omschrijven van de referentieniveaus is een onderverdeling in vier domeinen gemaakt: mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalbeschouwing/taalverzorging. Bij ons op school komen deze domeinen terug in de vakken taal (waaronder schrijven) en lezen. Engels Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen om te kunnen communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. Het gaat vooral om mondelinge communicatie over alledaagse en eenvoudige onderwerpen en het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met een beperkt aantal woorden. Veder leren ze om woordbetekenissen en schrijfwijzen op te zoeken. 10

11 Rekenen/Wiskunde Kinderen verwerven vertrouwdheid met getallen, maten, vormen, structuren en daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren wiskundetaal te gebruiken en worden wiskundig geletterd en gecijferd. Dit betreft een samenhangend inzicht in getallen, maatinzicht, ruimtelijk inzicht, parate kennis, belangrijke referentiegetallen en maten, meten en meetkunde (in twee en drie dimensies). De volgende domeinen worden onderscheiden: wiskundig inzicht en handelen, getallen en bewerkingen en meten en meetkunde. Binnen de referentieniveaus spreekt men van getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Oriëntatie op jezelf en de wereld In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Ze oriënteren zich op hun natuurlijke omgeving en op de verschijnselen die zich daarin voordoen. Ze oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Dit leergebied valt in vier delen uiteen: Bij mens en samenleving gaat het bij ons om het leren vervullen van rollen als consument, verkeersdeelnemer en burger in een democratische rechtstaat. Dit komt bij ons terug in de vakken/ontwikkelingsgebieden: gezond en redzaam gedrag, verkeer en burgerschap en het staatsinrichtinggedeelte bij geschiedenis. Bij natuur en techniek gaat het om jezelf, om dieren en planten en om natuurverschijnselen. Bij ons op school terug te vinden in de vakken : biologie/natuurkunde en techniek en de lessen en excursies uit de leerlijn techniek Bij ruimte gaat het om het ontwikkelen van een ruimtelijk wereldbeeld: bij ons terug te vinden bij het vak aardrijkskunde en topografie. Bij tijd gaat het om het ontwikkelen van een historisch wereldbeeld: bij ons terug te vinden bij het vak geschiedenis. Kunstzinnige oriëntatie (beeldende vorming en muziek/drama) Kinderen maken kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Dit gebeurt op school en via interactie met de (buiten)wereld. Ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. Daarnaast leren ze zichzelf te uiten met behulp van verschillende materialen, door middel van tekeningen en werkstukken, ze leren liedjes en gebruiken ritme instrumenten en ze spelen en bewegen. Bij ons op school komt dit naar voren in de vakken beeldende vorming en muziek/drama. Bewegingsonderwijs Het behouden van een actieve leefstijl is belangrijk binnen bewegingsonderwijs. Kinderen leren deel te nemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim bewegingsrepertoire opbouwen. Het gaat om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek en om spelvormen als tikspelen, doelspelen en spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen. Levensbeschouwelijke communicatie 11

12 Onze katholieke grondslag geeft ons de mogelijkheid om de tradities waarin ouders, leerlingen en leerkrachten staan, als belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities geven ons belangrijke waarden mee van waaruit we communiceren en handelen. Deze waarden zijn solidariteit, vrijheid en gemeenschapszin Vanuit onze tradities stellen we elkaar in het kader van levensbeschouwelijke communicatie zes levensvragen 1 Wat is de mens? 2 Hoe leven mensen met elkaar samen? 3 Wat is goed en kwaad? 4 Wat is de betekenis van lijden en dood? 5 Wat is ruimte? 6 Wat is tijd? Door te leren nadenken en communiceren vanuit deze vragen en onze tradities kunnen we voor ieder van ons en onze gemeenschap een eigen en een gemeenschappelijke samenhang ontwikkelen. Deze werkwijze biedt ons op school een mogelijkheid tot perspectief in buitengewone omstandigheden, een kader tot vertellen van verhalen en hanteren van rituelen. De rol van ICT in ons onderwijs De computer heeft tegenwoordig een vaste plaats ingenomen binnen ons huidige onderwijssysteem. Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie en communicatietechnologieën een steeds groter wordende rol zal gaan spelen. In alle groepen zijn computers aanwezig die dagelijks gebruikt worden. In de groepen 1 en 2 werken kinderen spelenderwijs met een aantal programma s. In de groepen 3 t/m 8 worden vooral methode gebonden en ondersteunende software gebruikt. Ook voor zorgverbreding zijn er veel mogelijkheden. In de midden- en bovenbouw gebruiken de kinderen de computer als tekstverwerker en als informatie- en communicatiemiddel. Met name in de bovenbouw wordt er ook gewezen op de gevaren van dit communicatiemiddel. Als school vinden we het erg belangrijk om mee te gaan met de laatste ontwikkelingen op ICT gebied. Om die reden gebruiken wij in de groepen 1 t/m 8 digitale schoolborden en is er een computerlokaal ingericht voor groepsgewijze instructie. Met ingang van dit schooljaar kunnen de kinderen en leerkrachten gebruik maken van HELLO (Historisch Educatieve Lokale LeerOmgeving). HELLO is een website omgeving waar de lokale geschiedenis van Ootmarsum staat beschreven op basis van opdrachten van kinderen, ouders en andere belangstellenden. Het komende schooljaar zullen de groepen 5 t/m 8 de website verder gaan vullen. Culturele Vorming Door de basisscholen in de gemeente Dinkelland wordt er voor alle leerlingen jaarlijks een culturele voorstelling georganiseerd. Deze voorstellingen bestrijken het gebied van dans, muziek, mime, toneel etc. Jaarlijks ook worden de leerlingen van onze school uitgenodigd door de Toneelvereniging Ootmarsum voor het bijwonen van een speciaal voor hen ingestudeerd toneelstuk in Ons Gebouw. Niet alleen cognitieve ontwikkeling van de kinderen staat centraal, maar ook de creatieve ontwikkeling. Daarom maken wij gebruik van de Regeling Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs. Wij ontvangen voor het schooljaar , na aanvraag, gelden vanuit het Rijk. Het doel is: 12

13 Het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie en die te realiseren in samenwerking met de culturele omgeving. De school moet: een visie opnemen in het schoolplan; samenwerken met netwerkscholen en culturele instellingen; deelnemen aan monitoring en evaluatie; doen aan deskundigheidsbevordering (indien nodig); verantwoording afleggen in het jaarverslag Leerlingzorg Passend en boeiend onderwijs In een uitnodigende en uitdagende leeromgeving wordt ons onderwijs verzorgd volgens het directe instructiemodel. We onderscheiden instructieafhankelijke, instructiegevoelige en instructieonafhankelijke kinderen. In sommige gevallen is er een vierde instructieniveau. Het betreft hier kinderen met een beschreven onderwijsperspectief. Bij de verwerking wordt uitgegaan van het convergente differentiatiemodel. Er zijn momenten waarop een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van kinderen. Deze zelfstandigheid houdt niet in dat kinderen individueel aan hun opdrachten werken. Kinderen leren het meest als ze samen werken met andere kinderen. Wij willen ons oriënteren op de mogelijkheden die coöperatief leren biedt om boeiend onderwijs te realiseren. Door regelmatig gebruik te maken van verschillende coöperatieve werkvormen wordt de samenwerking tussen leerlingen gestimuleerd. Het werken aan projecten zal een vast onderdeel worden binnen ons onderwijs. Onze basisschool wil een plek zijn om voor zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs te kunnen aanbieden. In het basiszorgprofiel wordt beschreven wat wij als onze mogelijkheden zien om aan te sluiten bij de behoeften van kinderen en hun wijze van leren. Middels het opstellen van groepsplannen voor rekenen, lezen en voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een onderwijsperspectief te beschrijven, zullen wij samen met ouders en eventuele externe begeleiders deze ontwikkeling volgen om optimale resultaten te behalen. Ouders worden gezien als educatieve partner en om die reden worden zij betrokken bij de cyclus van handelingsgericht werken. Op deze wijze blijven ouders betrokken vanuit hun verantwoordelijkheid en geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind met een beschreven ontwikkelingsperspectief. Daar waar nodig zullen kinderen worden verwezen naar een andere basisschool waar zij een beter op het kind afgestemd aanbod kunnen krijgen. De aandacht voor de kinderen en de groep als geheel is in handen van de groepsleerkracht. Leerkrachten die ondersteuning behoeven bij de uitvoering van de leerlingenzorg richten zich tot de interne begeleider van onze school. De interne begeleider zal zich ontwikkelen tot een consultatieve leerlingbegeleider. De hulpvraag van de leerkracht vormt de basis om een goede invulling te geven aan de hulpvraag van het kind. 13

14 De interne begeleider kan gebruik maken van een netwerk waarbij externe expertise kan worden bevraagd. Wij denken hierbij aan het samenwerkingsverband, de zorgadviesteams, ambulante begeleiders en de JGZ. Vanaf 1 augustus 2013 zal het huidige samenwerkingsverband ophouden te bestaan. Vanaf deze datum zal er een nieuw, veel groter, samenwerkingsverband zijn gevormd met de naam Twente Zuid. Hulp aan leerlingen met een handicap Leerlingen met een handicap zijn welkom op onze school. Er geldt wel een apart aanmeldingsprocedure. Samen met alle betrokkenen bespreken wij hoe we deze leerling op de meest deskundige wijze kunnen begeleiden, eventueel door een ambulant begeleider REC (Regionaal Expertise Centra). Ook wordt bekeken of zo n leerling binnen de sociale en vertrouwde omgeving kan blijven en wordt er mogelijk gewerkt met een LGF (leerling gebonden financiering, het rugzakje ) vanuit een onderwijsinstelling voor speciaal onderwijs. Er is dan hulp voor de desbetreffende leerling en er worden uren beschikbaar gesteld. Het Platform voor Onderzoek en Advies (POA) De hulpvraag van de basisschool Op de basisschool van uw kind wordt regelmatig gekeken of leerlingen zich voldoende naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Dit gebeurt tijdens toets- of observatiemomenten gedurende de schoolloopbaan van uw kind. Zijn er zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van een leerling, dan wordt dit binnen de basisschool besproken. Er wordt gekeken wat hij/zij nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en er wordt een handelingsplan opgesteld. Als de basisschool vragen over een leerling heeft die men niet zelf kan beantwoorden, is er de mogelijkheid om in overleg met ouders, een aanvraag te doen bij het Platform voor Onderzoek en Advies (hierna te noemen POA). De aanmelding bij het POA Aanmelding bij het POA gebeurt door middel van twee aanmeldingsformulieren; het ene formulier wordt ingevuld door de school en heet het onderwijskundig rapport; het andere formulier, een vragenlijst, wordt door de ouders ingevuld. Beide formulieren worden door de ouders ondertekend. In het ouderformulier geeft u als ouder informatie over de voorgeschiedenis van uw kind en uw mening over de hulpvraag. U geeft daarmee tevens toestemming om relevante gegevens uit het schooldossier en het dossier van de GGD op te vragen. Het onderwijskundig rapport wordt ingevuld door de interne begeleider in samenwerking met de leerkracht. De formulieren worden opgestuurd naar het POA. De eerste contacten verlopen altijd via de interne begeleider van de school van uw kind. We kennen een POA voor leerlingen in groep 1 en 2, leerlingen in groep 3 t/m 6 en een POA voor leerlingen in groep 7, 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het doel Het doel is om binnen het reguliere basisonderwijs de noodzakelijke begeleiding en zorg beschikbaar te stellen voor leerlingen Hierbij wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid vanuit het POA: orthopedagogen, leerlingbegeleider, speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal onderwijs (SO, cluster 2, 3, 4) en de jeugdarts. 14

15 Wat biedt het POA? Nadat het onderwijskundig rapport van een leerling besproken is, wordt één van de leden van het POA aangewezen als dossierhouder. De dossierhouder is verantwoordelijk voor het begeleidingstraject dat uitgezet moet worden. De dossierhouder kan een ambulante begeleider inzetten als de leerkracht handelingsverlegen is. De ambulante begeleider ondersteunt de leerkracht door middel van gesprekken, observaties, tips, adviezen, plannen opstellen, et cetera. Ze brengen samen de onderwijsbehoeften van het kind in beeld. De basisschool blijft echter verantwoordelijk voor de zorg en de aangeboden hulp die zij binnen haar mogelijkheden aan de leerling kan bieden. In de meeste gevallen kunnen school, ouders en kind na een periode van begeleiding weer verder maar soms blijkt de geboden hulp ontoereikend. In alle gevallen zal in samenspraak met school en ouders gekeken worden naar de vervolgstappen. Hierin zijn een aantal mogelijkheden te onderscheiden: In de meeste gevallen kan uw kind binnen de basisschool weer mee in zijn/haar eigen groep met wat extra ondersteuning (eigen leerlijnen, aangepaste doelen); Ook kan een advies tot verwijzing naar externe instanties zoals Bureau Jeugdzorg of kinderpsychiatrie (Mediant) gegeven worden; In sommige gevallen blijkt dat uw kind op de basisschool onvoldoende ondersteuning kan ontvangen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit ondanks alle inspanningen van kind, ouders en school. In samenspraak met school en ouders wordt dan gekeken naar een onderwijsplek (andere basisschool, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) waar men beter tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Het POA voor leerlingen in groep 7 en 8 of klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs Bij dit POA worden veelal kinderen uit groep 7 en 8 aangemeld waar de ouders en de school zorgen hebben met betrekking tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. De dossierhouder gaat samen met ouders en school een stappenplan opstellen om het kind zo goed mogelijk toegerust deze overstap te laten maken. Ook bij deze leerlingen worden de onderwijsbehoeften beschreven. Deze onderwijsbehoeften zijn uitgangspunt voor de begeleiding. Er worden handelingsadviezen gegeven. Voor de kinderen met hele specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld door het gedragsmatig functioneren of kinderen met ontwikkelingsachterstanden, wordt samen met school en ouders bekeken op welke school voor voortgezet onderwijs deze kinderen het beste geplaatst kunnen worden. Contact Contactpersoon voor de POA s is de coördinator van het samenwerkingsverband en voorzitter van beide POA s, mevrouw I. Nijmeijer. Zij is tijdens kantooruren op maandag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer Mocht zij niet bereikbaar zijn dan kunt u een boodschap achterlaten bij mevrouw A. Benneker, managementondersteuner, bereikbaar op woensdagochtend en donderdag op telefoonnummer Ook kunt u een mail sturen naar Bezoek- en postadres 15

16 Platform voor Onderzoek en Advies Dr. Poelsstraat 63-B 7572 ZV Oldenzaal Onderwijs aan anderstalige kinderen Tot op heden niet van toepassing, maar afhankelijk van de situatie spelen we hierop in. Er is een programma-aanbod ontwikkeld voor deze kinderen dat bij binnenkomst opgestart kan worden. Het is ook mogelijk dat deze leerlingen eerst naar de internationale schakelklas van het Palet in Almelo gaan Zorg voor jonge leerlingen Aan het eind van groep 1 of 2 stellen wij ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat is bij een overgang naar groep 2 of 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Sommige kinderen hebben meer leertijd nodig voor hun eigen ontwikkeling. Niet alle kinderen leren en ontwikkelen zich op dezelfde manier. Sommige kinderen verwerven de kennis en vaardigheden op andere wijzen, doen daar ook langer of korter over. Het kan dus voorkomen dat een kind langer doorkleutert, maar er kan ook sprake zijn van versnellen. Hiervoor is een protocol doorstroom herfstkinderen groep 1 opgesteld. Samen met u als ouder, de groepsleerkracht en waar nodig met de intern begeleider zal er gekeken worden wat het beste is voor uw kind. Het schooladvies is uiteindelijk bindend. Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Doublure, versneld doorstromen en aangepaste onderwijs programma s Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan in overleg met de ouders het besluit om een kind een jaargroep over te laten doen. Per jaar doubleert 2 à 3 % van alle leerlingen. Dit gebeurt vooral als een kind op alle punten -ook lichamelijk en emotioneel- achterblijft bij de meeste klasgenootjes. Vanaf groep 5 laten wij in principe kinderen niet meer doubleren. Veel vaker komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepast programma zo op, dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs. Op onze school hebben wij een Plusgroep. De coördinator van de Plusgroep onderzoekt op basis van toetsgegevens, advies van de leerkracht en een ingevulde vragenlijst door ouders of een leerling in aanmerking komt voor de Plusgroep. In de Plusgroep krijgen de kinderen een uitdagend en verrijkend onderwijsaanbod. Hier staan denk- en samenwerkingsvaardigheden centraal. Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een kind Voor kinderen of jongeren die in een ziekenhuis zijn opgenomen - of ziek thuis zijn - is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang: 16

17 Het leerproces wordt voortgezet. (een onnodige leerachterstand wordt zoveel mogelijk voorkomen) De zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld. (regelmatig sociale contacten) Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft onze school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze onderwijsbegeleiding aan de zieke leerling een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Aanmelden voor deze vorm van ondersteuning kan door de ouders of de school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van Onderwijs aan Zieke Leerlingen IJsselgroep (telefoon: , www. IJsselgroep.nl of via de website van de stichting Ziek zijn en Onderwijs (www.ziezon.nl ). Externe ondersteuning Er vindt onder schooltijd geen bijles buiten de school plaats, behalve met de volgende uitzonderingen: - Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Motorische Remedial Teaching (MRT) - Zorg, voorgeschreven na een POA (=Platform Onderzoek en Advies) indicatie - Dyslexie, met een dyslexieverklaring. Wanneer je als school bij een leerling een bepaald probleem erkent/herkent en dit niet kunt oplossen en ook het Speciaal Basisonderwijs (SBO) niet in aanmerking komt, is het logisch dat je als school hulp inhuurt. Dit is de verantwoordelijkheid van iedere school. De school bepaalt altijd wanneer extra hulp nodig is en moet zicht hebben op de eigen zorgcompetenties en dus ook professioneel, objectief kunnen vaststellen wanneer een bepaald probleem de mogelijkheden van de school te boven gaat. Aan dit soort zorg is altijd een zorgdossier gekoppeld. Op grond van het dossier wordt de afweging gemaakt om extra hulp onder schooltijd en in school uit te voeren. Voor ondersteuning bij SOVA training en MRT kan dit echter betekenen dat het op een andere school plaatsvindt. De specialistische behandeling dient hierbij door een gecertificeerde instantie te worden gedaan en de kosten hiervan zijn niet per definitie voor de school. Indien leerlingen en hun dossiers door de POA zijn beoordeeld en indien daar een SBOverwijzing het gevolg van is, kan het zijn dat een leerling op de wachtlijst voor het SBO komt te staan. Tijdens die wachttijd kan een leerling worden geholpen onder schooltijd, buiten het gebouw, door een niet-reguliere onderwijskracht/hulpverlener/trainer maar dat gebeurt dan op nadrukkelijke verwijzing/advisering vanuit de POA Passend onderwijs Passend onderwijs, goede onderwijsondersteuning, zoeken naar de juiste mix van veiligheid en uitdaging en onze leerlingen stimuleren in hun ontwikkeling, beschouwen we als onze kerntaak. We zien leerlingen daarin als kinderen met een voorgeschiedenis, functionerend in een omgeving die verder gaat dan onze eigen schoolmuren. 17

18 Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling kunnen we alleen als we al vroeg inzicht hebben in hun (specifieke) onderwijsbehoeften, zowel op sociaal-emotioneel, pedagogisch als (vak)didactisch gebied. Het onderwijs kunnen we dan daarop afstemmen. Uiteraard vinden we de informatie betreffende de (specifieke) onderwijsbehoeften zowel bij u als ouder als bij uw kind. We werken volgens de 1-zorgroute, omdat het voor ons een manier is om zowel te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen als rekening te houden met de differentiatiemogelijkheden van de leerkracht. We omschrijven op grond van gebleken (specifieke) onderwijsbehoeften van een leerling passende ontwikkelingsperspectieven. Soms kan het zijn dat er met ouders onvoldoende overeenstemming bereikt wordt over de mate waarin we aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van hun kind tegemoet kunnen komen. Dan is het onze taak om voor het kind op zoek te gaan naar een passender onderwijsarrangement dat in samenwerking met of door andere onderwijsinstellingen en/of maatschappelijke partners wordt vormgegeven. Op dit moment gebeurt dat nog in Samenwerkingsverband 0805 (met 5 andere besturen voor Primair Onderwijs in Noord-Oost Twente). Vanaf 1 augustus 2014, bij de officiële invoering van de wet Passend Onderwijs, zal dat op regionaal niveau gebeuren met 21 andere schoolbesturen voor Primair en Speciaal onderwijs in Samenwerkingsverband (Twente Zuid: Haaksbergen, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en omstreken) Onderwijstijd, verantwoording per vakgebied, schooltijd Vakgebieden Groep 1 en 2 Groep 3 t/m 4 Groep 5 t/m 8 Spel en beweging 5 u u u. (Voorbereidend) Taal/lezen 6 u. 11 u u. gr. 5 en 6 9 u. gr. 7 en 8 (Voorbereidend) Rekenen 3 u. 5 u. 5 u. Schrijven 0.30 u. 1 u u. Werken met Ontw. Mat u. Wereldoriëntatie 1 u. 4 u. Catechese/ Levensbeschouwing 1 u. 1 u. 1 u. 18

19 Kunstzinnige vorming (expressie) 1.30 u. 2 u. 3 u. Engels 1 u. gr. 7 en 8 Pauze 0.45 u u u. Totaal u u u Methoden Groep 1/2 Voorbereidend rekenonderwijs Voorbereidend taalonderwijs Wereldoriëntatie NT2 Taal Rekenen Groep 3/8 Nederlandse Taal Taal Spelling Schrijven (methodisch) Voorbereidend schrijven Lezen Aanvankelijk lezen Begrijpend en studerend lezen Rekenen/wiskunde Engelse taal Oriëntatie op mens en wereld Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Verkeer Expressie Tekenen/handvaardigheid Naam methode Schatkist rekenen Schatkist taal Schatkist nvt Fonemisch Bewustzijn Gecijferd Bewustzijn Taal op maat Taal op maat spelling Pennenstreken Pennenstreken Veilig Leren Lezen Tekstverwerker Rekenrijk Teak it Easy Wijzer door de wereld Brandaan Naut Jeugdverkeerskrant VVN Moet je doen 19

20 Muziek Drama Lichamelijke oefening Levensbeschouwing Sociale vaardigheden Moet je doen Moet je doen Methode vakleerkracht Echelon /Passe Partout Filosoferen/Verhalencarrousel Kinderen en hun sociale talenten Met wie werken we samen De school heeft samenwerkingsvormen met een aantal instellingen waarvan de expertise van belang is voor ons onderwijs of voor het individuele kind. In dit hoofdstuk noemen we de instellingen waar we een dergelijke samenwerking mee hebben. Onderwijsgemeenschap Stichting Konot kiest voor in ieder geval dertien van zijn scholen voor het concept van Onderwijsgemeenschappen. Dit concept houdt in dat meerdere scholen deel uitmaken van een samenwerkingsverband. De scholen binnen de onderwijsgemeenschap werken in wisselende intensiteit en vormen met elkaar samen. Elke locatie binnen de onderwijsgemeenschap blijft een volwaardige school met een eigen brinnummer en een zelfstandige bekostiging. Dit betekent ook dat de leerlingen zijn ingeschreven op één school. De scholen behouden, binnen de voor de onderwijsgemeenschap vastgestelde kaders, zoveel mogelijk hun eigen identiteit. Bij de keuze van de scholen die deel uitmaken van de onderwijsgemeenschap is uitgegaan van geografische spreiding. Daarbij heeft de vorming van de onderwijsgemeenschappen bij de invoering van dit concept alleen betrekking op de scholen waar, door vertrek van de directeur, een vacature ontstaat. Voor de scholen binnen de onderwijsgemeenschap geldt een gemeenschappelijke beleidskader, neergelegd in het schoolplan en het jaarplan, met een gemeenschappelijke aansturing. Contacten met andere instellingen Wij vinden het van belang, dat we ook buiten de muren van onze school contacten hebben met andere scholen en instanties. Identiteitsbegeleider Wij kunnen een beroep doen op de identiteitsbegeleider, dhr. J. van Remund. Hij kan het schoolteam begeleiden bij zaken rondom identiteit. Voor de katholieke basisscholen binnen Lumen Christi is de Werkgroep Interscholaire Catechese actief. Ook hierin zou de identiteitsbegeleider een (actieve) rol kunnen spelen. GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst) Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente 20

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Kerndoelen primair onderwijs

Kerndoelen primair onderwijs Kerndoelen primair onderwijs Publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tekst: Productie: Ontwerp: Druk: Projectnr.: 36027/8000 Uitgave: April 2006 Jan Greven & Jos Letschert SLO

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2019. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo Tel. 0541-291912. E-mail: dir.atol@konot.l www.baoken.nl

SCHOOLGIDS 2015-2019. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo Tel. 0541-291912. E-mail: dir.atol@konot.l www.baoken.nl SCHOOLGIDS Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo Tel. 0541-291912 2015-2019 E-mail: dir.atol@konot.l www.baoken.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids 2015-2019 van basisschool n Baoken... 3 Inleiding...

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. 7RB www.ba. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo

SCHOOLGIDS 2013-2014. 7RB www.ba. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo 7RB www.ba SCHOOLGIDS Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo 2013-2014 Tel. 0541-291912 Fax. 0541-294116 E-mail dir.baoken@konot.nl www.boaken.nlww.baoken.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van

Nadere informatie

Schoolgids 2012 2013

Schoolgids 2012 2013 Schoolgids 2012 2013 www.bs-demeander.nl Inhoud 2. Een woord vooraf... 6 3. Van het College van Bestuur... 7 4. Een kennismaking met basisschool de Meander... 8 4.1. Naamgeving van de school... 8 4.2.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009. Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs. Bewegingsonderwijs.

Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009. Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs. Bewegingsonderwijs. Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009 Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs Bewegingsonderwijs Karakteristiek: Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. lgebouw 2015-2019. RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal

SCHOOLGIDS. lgebouw 2015-2019. RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal lgebouw 2015-2019 SCHOOLGIDS RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids 2015-2019 van de

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Levensboom werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

1. RK Basisschool De Kerkewei

1. RK Basisschool De Kerkewei 1. RK Basisschool De Kerkewei 1.1 Onze school De Kerkewei ressorteert sedert 1 januari 1999 onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). De administratie wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp

SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp 2013-2014 Tel. 0541 351769 E-mail. dir.alexander@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander...

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolplan

Schoolplan KONOT stafbureau Lyceumstraat 2B I, 7572CP Oldenzaal tel: 0541 580 350 fax: 0541 580 360 www.konot.nl info@konot.nl Bron van ontwikkeling Schoolplan 2011-2015 Brin-nummer 09BB00 Profietstraat 8 7631 GR

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail. dir.veldkamp@konot.nl www.develdkampdk.

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail. dir.veldkamp@konot.nl www.develdkampdk. SCHOOLGIDS Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp 2013-2014 Tel. 0541 351935 E-mail. dir.veldkamp@konot.nl www.develdkampdk.nl Inhoud Schoolgids Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid

SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Locatie Meijbreestraat Meijbreestraat 11 7573 EP Oldenzaal Tel. 0541-512279 Locatie Noordwal Noordwal 10 7571 AM Oldenzaal Tel. 0541-532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.nl

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl SCHOOLGIDS Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids 2015-2019 van de Maten 2 Inleiding...

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT Alphons Laudyschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14UA OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 254088 Datum onderzoek : 16-17 december 2013 Datum vaststelling : 20 februari 2014

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015

OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015 OnderwijsZorgprofiel Primair onderwijs Apeldoorn Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015 Registratie Samenwerkingsverband Apeldoorn 2505 Naam school en brin nummer

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Uw producten en diensten in de etalage!

Uw producten en diensten in de etalage! Portal School aan Zet Toelichting aanbod onderwijsadviesbureaus Uw producten en diensten in de etalage! https://portal.schoolaanzet.nl 1 School aan Zet lanceert in september 2012 de online portal van School

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie