LETSELSCHADESTICHTING VERBETERT RECHTSPOSITIE ONGEVALSSLACHTOFFERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LETSELSCHADESTICHTING VERBETERT RECHTSPOSITIE ONGEVALSSLACHTOFFERS"

Transcriptie

1 Introductie door de LSA: Op letselschadegebied zijn er vele interessante ontwikkelingen gaande. Door recente gebeurtenissen zoals de rampen in Enschede en Volendam is er opnieuw aandacht gekomen voor de positie van ongevalsslachtoffers. Deze aandacht is gerechtvaardigd, al was het alleen maar omdat bij deze rampen vele slachtoffers en derhalve grote belangen zijn betrokken. Echter ook wanneer het totale aantal slachtoffers van niet-massale ongevallen (neem alleen al de verkeersongevallen) in beschouwing wordt genomen, kan men niet ontkomen aan de conclusie dat de problemen die ontstaan bij de afwikkeling van letselschadekwesties, problemen van nationale omvang zijn. Het is dan ook noodzakelijk de praktijk van de letselschaderegelingen steeds weer onder de loep te nemen en kritisch te bekijken. De Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA) wil via haar website een forum bieden waar gediscussieerd kan worden over mogelijke verbeteringen van de wijze waarop letselschades afgehandeld worden. De LSA wil hiermee een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie die zich voltrekt. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de onderstaande mening van mr. R.A. Sleeuw, (LSA-)advocaat te Makkum. Eerder verscheen van de hand van deze advocaat over hetzelfde onderwerp een artikel in het tijdschrift Letsel & Schade nr , p 22 e.v., met de titel De Stichting Collectieve Regeling Personenschade; van dispuut naar dialoog, van chaos tot structuur. Wij verwijzen u naar dit artikel voor een nadere uiteenzetting. Tot slot: het stuk van mr. Sleeuw is op persoonlijke titel geschreven en bevat dan ook geen algemeen LSAstandpunt. Wij hopen dat het stuk aanleiding geeft tot discussie en een betere doordenking van het huidige letselschade-regelingsproces. Column van R.A. Sleeuw: LETSELSCHADESTICHTING VERBETERT RECHTSPOSITIE ONGEVALSSLACHTOFFERS De rechtspositie van ongevalsslachtoffers laat ernstig te wensen over. Het is - vooral ook gemeten naar aantallen slachtoffers - een nationaal probleem van grote omvang. Elk jaar vallen in het verkeer ruim duizend doden en een kleine twintigduizend gewonden. Daarnaast zijn er dan nog de vele duizenden slachtoffers van bedrijfsongevallen en van medische fouten. Naar het zich laat aanzien is het aantal slachtoffers dat jaarlijks moet aankloppen bij een WA-verzekeraar groter dan het aantal personen dat een beroep doet op de Algemene Bijstandswet. De problematiek haalt regelmatig (meestal in negatieve zin) de publiciteit. Het Tros TV-programma 'Radar' dat op 24 september 2001 werd uitgezonden was geheel gewijd aan de problematiek rond de letselschaderegeling. Tegen de mensen reageerden op deze uitzending. Er zijn veel mensen in Nederland die - op grond van hun functie in het bedrijfsleven of uit hoofde van hun ambtelijke of politieke positie - in staat zijn de praktijk van de letselschaderegeling te beïnvloeden. Noblesse oblige; als men de schrijnende en zeer omvangrijke problematiek onder ogen ziet dan mogen deze functionarissen zonder meer op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid worden aangesproken. Het gaat om een grootschalige misstand. Als deze verantwoordelijkheid niet wordt genomen dan verwordt een nationaal probleem tot een nationale schande. Waar de Rijksoverheid in gebreke blijft om sturend en ordenend op te treden wordt men (wederom) bevangen door een gevoel van schaamte bij een falend bestuur. In het voorjaar van 2001 werd door schrijver dezes de Stichting Collectieve Regeling Personenschade opgericht. Met het initiatief wordt beoogd de praktijk van de letselschaderegeling te herstructureren en te uniformeren, zodanig dat nijpende problemen op betrekkelijk eenvoudige wijze worden ondervangen. Daarbij gaat het om zeer belangrijke zaken als de efficiëntie van het schaderegelingsproces (en dus om de snelheid van afhandeling van individuele gevallen), om tijdige en adequate

2 2 bevoorschotting, om rechtszekerheid (dezelfde uitkomsten in vergelijkbare gevallen), om de (financiële) onafhankelijkheid van de voor slachtoffers optredende belangenbehartigers, om normering en om een kosteloze toegang tot de rechterlijke macht. Dat daarnaast een aanzienlijke reductie van de transactiekosten kan worden bewerkstelligd is een belangrijk bijkomend voordeel. Binnen de stichting zouden gekwalificeerde LSA-slachtofferadvocaten (in loondienst) gaan samenwerken met schaderegelaars die door verzekeraars bij de stichting worden gedetacheerd. De opzet is zodanig dat de onafhankelijkheid van de advocaten volkomen is gewaarborgd. Gestructureerd polderen in plaats van conflicten zoeken. Een toelichting. Verzekeraars doen goed werk. Iedereen loopt risico's. De gevolgen van een ongeval zijn vaak zo groot dat een individu die zelf niet kan dragen. Een groot aantal mensen betaalt premie. Verzekeraars ontvangen zo de middelen om een relatief klein aantal getroffenen schadeloos te stellen. Verzekeraars voorzien op deze manier in een belangrijke maatschappelijke behoefte. Verzekeraars dienen te voldoen aan normale bedrijfseconomische doelstellingen. Ze moeten dus ook winst te maken. Daar is niets op tegen. De winst zit in de marge tussen premie-inkomsten en schade. Bij een stijgende schadelast dient de premie te worden verhoogd. Als bij een stijgende (premie-)omzet de marge procentueel gelijk blijft hebben verzekeraars baat bij een stijgende schadelast omdat de winst - nominaal gezien - stijgt. Het afstemmen van de premie op de te verwachten schadelast is specialistenwerk. Daar behoren verzekeraars goed in te zijn. De premies moeten zodanig hoog zijn dat de winstmarge wordt gehaald, anderzijds niet zo hoog dat het bedrijf niet meer kan concurreren. Premiestelling is dus een zaak van goed ondernemerschap. Een onjuiste inschatting straft zich af in de winstsfeer. Missers mogen niet op slachtoffers worden afgewenteld. Een stijgende schadelast betekent een verandering ten opzichte van een eerdere situatie. Als het aantal slachtoffers gelijk blijft betekent een stijgende schadelast een toename van de gemiddelde schade per slachtoffer. Dat zou er op kunnen wijzen dat slachtoffers in de oude situatie - toen de schadelast dus geringer was - te weinig ontvingen. Het is immers niet voorstelbaar dat meer 'teveel' betekent. Een toename van de schadelast zou als doel-stelling legitiem kunnen zijn omdat een slachtoffer recht heeft op volledige schadeloos-stelling. Meer betekent dan vollediger dan vroeger. Een stijgende schadelast impliceert zo bezien een rechtvaardiger samenleving. Als de Stichting Collectieve Regeling Personenschade operationeel zou worden dan kan worden aangenomen dat een eventuele stijging van de schadelast zeer geleidelijk aan het licht zou treden. Omdat met de voortdurende activiteit binnen de stichting steeds meer relevante data beschikbaar komen wordt de toekomstige schadelast beter en nauwkeuriger voorspelbaar. Daarmee ontstaat dus een mogelijkheid de premie veel zuiverder op toe- komstige ontwikkelingen af te stemmen. Premiestijging die wordt veroorzaakt door een stijgende schadelast wordt door het publiek vrij makkelijk geaccepteerd. Bij de verplichte WAM-verzekering vormt premiestijging voor verzekeraars overigens geen bedrijfsrisico.

3 3 Na een ongeval is een slachtoffer in de eerste plaats bezig met zijn herstel. Op de zieken-huisopname volgt meestal een periode van voortdurende behandeling en revalidatie. Het bestaan is ontwricht; de toekomst ziet er heel anders uit. Dan moet de schade worden geregeld. Zodra de belangenbehartiger van het slachtoffer zich bij de verzekeraar heeft gemeld schakelt de verzekeraar een schaderegelaar in. Vervolgens graven de beide belangenbehartigers zich in. De verzekeraar - die de aansprakelijkheid erkent - beroept zich op het oordeel van de medisch adviseur. Die laat nog wel eens weten geen ongevals-gerelateerde gevolgen te zien. Hij stelt zich bijvoorbeeld op het standpunt dat de situatie 'zonder ongeval' dezelfde zou zijn geweest omdat het slachtoffer zich vóór het ongeval ook al eens met soortgelijke klachten tot een medicus had gewend. En zouden deze klachten niet zijn opgetreden dan zouden er toch beperkingen zijn ontstaan omdat het slachtoffer zich vóór het ongeval ook al eens voor iets anders had laten behandelen. Het kost soms veel tijd de verzekeraar van het ongelijk van de medisch adviseur te overtuigen. Het schaderegelingsproces voltrekt zich in een sfeer van confrontatie en conflict. Nevenbelangen dragen bij aan de verslechtering van het onderhandelingsklimaat. Denk daarbij vooral aan de economische belangen van de commercieel opererende expertisebureaus. Deze dingen allemaal naar de gunsten van verzekeraars en ze zijn onderling in een felle concurrentiestrijd verwikkeld. Letselschaderegeling is een loopgravencultuur. Er wordt in de eerste plaats gezocht naar problemen, pas in tweede instantie naar oplossingen. Geen hoopgevend vertrekpunt als het de bedoeling is het eens te worden over vele verschillende relevante gegevens en uitgangspunten, waarover altijd wel discussie mogelijk is. Het is geen wonder dat het jaren kan duren voordat moeizaam overleg uitmondt in een wankel compromis. Voor het slachtoffer is het proces ingewikkeld, ondoorgrondelijk en veel te langdurig. Slachtofferexploitatie en secundaire victimisatie zijn inmiddels vertrouwde begrippen geworden. Binnen de Stichting Collectieve Regeling Personenschade kan het schaderegelingsoverleg op een efficiënte wijze en in een goede werksfeer worden gevoerd. Een open, eerlijke en reële benadering in plaats van achterdocht en vertragingstactieken. De loopgravencultuur maakt plaats voor goed overleg. Korte communicatielijnen maken het mogelijk adequaat en snel in te spelen op de behoefte van het slachtoffer. De werkwijze kan inzichtelijk worden. Omdat uit gedane zaken kan worden geleerd kan het proces worden genormeerd en geuniformeerd. Dat leidt dan weer tot gelijke oplossingen in vergelijkbare gevallen. De schaderegeling wordt zo betrouwbaarder, sneller en goedkoper. De rechtsposities van slachtoffer en verzekeraar zijn nu nog verre van gelijkwaardig. Het slachtoffer ziet zijn bestaan na het ongeval drastisch gewijzigd. Zijn toekomstperspectief is aan flarden. Veelal is er sprake van een dalend inkomen in combinatie met stijgende lasten. In die situatie is het slachtoffer afhankelijk van de verzekeraar. De verzekeraar verkeert tegenover het slachtoffer in een machtspositie: hij bepaalt wanneer en hoeveel er betaald wordt. Veelal te laat, vaak ook te weinig. Een slachtoffer dient zijn belangen te laten behartigen door een professional. Verzekeraars schakelen immers ook deskundigen in. Advocaten die lid zijn van de Verening van Letselschade Advocaten (LSA) zijn professionals. Zij kunnen zelf procederen, hetgeen hen een belangrijke voorsprong geeft op commerciële

4 4 schaderegelaars die geen advocaat zijn. Toch komt lang niet elk slachtoffer terecht bij een LSA-advocaat. Op weg naar een goede be-langenbehartiger komt hij langs een hele rij amateurs, geldkloppers en beunhazen. Kan van verzekeraars worden verwacht dat zij een slagvaardige en kundige belangenbehartiging voor slachtoffers propageren? Als beunhazerij en amateurisme moeten leiden tot een te lage schadevergoeding dan is dat in het voordeel van een verzekeraar die op de schadelast wil besparen. Waarom verwijzen de medewerkers van de bureau's voor slachtofferhulp eigenlijk niet ' standaard' naar LSA-advocaten? Met het optreden van een deskundige belangenbehartiger wordt de rechtspositie van het slachtoffer nog niet vergelijkbaar met die van de verzekeraar. De uitengerechtelijke kosten - waaronder het honorarium van de voor het slachtoffer optredende belangenbehartiger - komen voor rekening van de verzekeraar. Dat wil zeggen: als de zaak in der minne wordt geregeld. Als de rechter er aan te pas moet komen geldt evenwel de regeling van de proceskostenveroordeling. Een fictief maar aan de praktijk ontleend voorbeeld. Mevrouw A. is gewond geraakt. Zij heeft blijvende beperkingen die het haar verhinderen haar huishouden te doen zoals zij dat gewend was. Zij heeft behoefte aan huishoudelijke hulp en dat zal in de toekomst niet veranderen. Bovendien kan zij haar part-time job als naaister niet meer vervullen. Zwemmen en tennissen kan zij niet meer. Lange wandelingen behoren tot het verleden. Mevrouw A. werd gedurende anderhalf jaar na het ongeval be-handeld door een orthopaedisch chirurg en door een neuroloog. Zij werd drie maal ge-opereerd. De totale opnameduur was zes weken. Zij heeft zeer langdurig fysiotherapie gehad. Zij heeft een revalidatieprogramma doorlopen gedurende een half jaar. Zij heeft drie verschillende alternatieve genezers geconsulteerd, zonder resultaat. Kort na ontslag uit het ziekenhuis - zij had toen nog geen advocaat - werd zij bezocht door een schaderegelaar van de verzekeringsmaatschappij. Zij heeft dat bezoek als inbreukmakend en kwetsend ervaren. Opmerkingen die zij tijdens het gesprek met die schaderegelaar te goeder trouw maakte werden later (uit hun verband gerukt) aan haar advocaat tegengeworpen. In het kader van de schaderegeling is mevrouw A. onderzocht door een neuroloog, door een orthopaedisch chirurg, door een neuro-psycholoog en door een psychiater. Zij is thuis bezocht door een arbeidsdeskundige met wie zij haar beperkingen, haar huishoudelijke activiteiten en haar dagindeling heeft moeten bespreken. Zij voelt dat de relatie met haar echtgenoot en met haar twee nog thuis wonende kinderen - die zich overigens zeer hulpvaardig en begripvol opstellen - in bepaalde opzichten problematisch is geworden. Zij heeft daaronder te lijden en zij heeft depressieve klachten gekregen. Haar leven is totaal en in negatieve zin veranderd. Sedert het ongeval zijn ruim drie jaren verlopen. In die periode heeft mevrouw A. veel kosten gemaakt. Voor het onderhoud van de tuin - eens haar lust en haar leven - moest een zwartwerker worden aangetrokken. De door de verzekeraar uitgekeerde voorschotten waren niet toereikend om op een goede manier te voorzien in de noodzakelijk hulp. Het inkomen dat zij als naaister verdiende is met de arbeidsvreugde die zij in dat werk vond weggevallen. Mevrouw A. is het schaderegelingsproces volkomen beu. De LSA-advocaat van mevrouw A. becijfert de schade op een totaal van ,-. De verzekeraar wil de schade echter slechts tot een bedrag van ,- erkennen. In het kader van een minnelijke regeling wil de verzekeraar echter wel ,- betalen. Mevrouw A. zou daar dan ,- aan tekort komen. Het voorstel ( ,-) vervalt als mevrouw A. gaat procederen. In dat geval zal de verzekeraar

5 5 vasthouden aan het standpunt dat de schade slechts ,- bedraagt. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat mevrouw A. in dit stadium al door de bocht gaat en het aanbod ( ,-) accepteert. Als mevrouw A. moet gaan procederen dan loopt zij de kans dat het proces zich nog eens drie jaar voortsleept. Er is geen garantie dat zij krijgt waar zij recht op meent te hebben. Verliest zij het proces dan moet zij haar advocaat betalen voor de processuele bijstand die deze heeft verleend. Daarnaast komen voor haar rekening het griffierecht en de mogelijke andere kosten die in de loop van de procedure moesten worden gemaakt. Tenslotte kan zij worden veroordeeld in de proceskosten van haar wederpartij. Stel dat deze proceskostenveroordeling 7.000,- beloopt en dat de aan haar zijde vallende kosten (griffierechten, advocaat, deskundigen etc.) ,- bedragen. Dan loopt zij dus het risico slechts ,- over te houden. Als mevrouw A. het proces wint dan moet zij evengoed haar advocaat en de overige procedurele kosten betalen. Daar staat tegenover dat de verliezende verzekeraar wordt veroordeeld in de proceskosten. Die proceskostenveroordeling ( 7.000,-) is echter bij lange na niet kostendekkend. Van de genoemde ,- blijft sowieso ,- voor rekening van het slachtoffer. Van de ,- die zij ontvangt blijft dus ,- over. De verzekeraar (die wel weet dat mevrouw A. in moreel opzicht aan het eind van haar Latijn is en die ook op de hoogte is van de nijpende financiële situatie waarin zij - vooral ook als gevolg van de ontoereikende bevoorschotting - is komen te verkeren) ziet een proces niet zitten. De kans dat de verzekeraar het proces verliest is bepaald niet denkbeeldig en ook de verzekeraar komt voor een kostenpost van ,- te staan. Toch betaalt de verzekeraar niet wat er gevorderd wordt. Als een procedure eigenlijk niet meer te voorkomen is doet de verzekeraar een laatste regelingsvoorstel: in plaats van ,- kan er wel ,- worden betaald. Het is een laatste bod. Het vervalt als het niet wordt geaccepteerd en in dat geval blijft de verzekeraar zich op het standpunt stellen dat de schade niet meer bedraagt dan ,-. In de meeste gevallen accepteert een slachtoffer een dergelijk regelingsvoorstel alsnog. Het vooruitzicht op een langdurig civiel proces waarvan de uitkomst niet te voorspellen valt, de mogelijke financiële consequenties, de doorlopende confrontatie met een traumatische gebeurtenis, het voortdurend geldgebrek, het is verre van aantrekkelijk. Als het slachtoffer de ,- accepteert bespaart de verzekeraar ,- op de schade. Dit is een zeer gebruikelijke gang van zaken. Het probleem kan slechts worden opgelost als slachtoffers kosteloos kunnen procederen. Daarin voorziet de Stichting Collectieve Regeling Personenschade. Door het proceskostenprobleem te elimineren verbetert de rechtspositie van het slachtoffer aanzienlijk. Advocaten behoeven bij hun beslissing om te procederen geen rekening meer te houden met de draagkracht van hun cliënt. Deze oplossing is voor slachtoffers echt kosteloos, in tegenstelling tot het 'no cure-no pay'-systeem, waarin iedereen die een schadevergoeding ontvangt een aanzienlijk percentage dient af te dragen. Advocaten werken in dienst van de stichting tegen een vast salaris. Zij zijn dus niet meer financieel te manipuleren. Dat risico bestaat wel in de huidige situatie waarin de belangen- behartiger van het slachtoffer feitelijk wordt betaald door de verzekeraar. Deze financiële onafhankelijkheid leidt - in combinatie met de kosteloze

6 6 procesvertegenwoordiging tot een veel slagvaardiger advocatuur in letselschadezaken. De rechtspositie van de beide partijen wordt zo veel gelijkwaardiger. Er ligt een plan om het initiatief in een proefopstelling op haalbaarheid en effectiviteit te toetsen en te evalueren. Omdat met ervaren krachten kan worden gewerkt kan een proefproject op zeer korte termijn operationeel zijn. Het experiment rendeert ook terstond omdat direct met de afwikkeling van schadegevallen kan worden begonnen. Als de verwachtingen uitkomen dan kan de letselschaderegeling ook veel goedkoper worden. De aanloopkosten kunnen waarschijnlijk snel worden terugverdiend. Waar wachten we nog op? Op de medewerking van Rijksoverheid en verzekeraars. R.A. Sleeuw, januari 2002.

De Stichting Collectieve Regeling Personenschade: van dispuut naar dialoog; van chaos tot structuur.

De Stichting Collectieve Regeling Personenschade: van dispuut naar dialoog; van chaos tot structuur. De Stichting Collectieve Regeling Personenschade: van dispuut naar dialoog; van chaos tot structuur. De ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht is een autonoom proces dat samenhangt met veranderende

Nadere informatie

SLEEUW & VAN DER VEEN advocaten

SLEEUW & VAN DER VEEN advocaten Mr. R.A. Sleeuw, arts Mr. Th.L. van der Veen Makkum Zutphen a d v o c a t e n e n p r o c u r e u r s Harlingerdijk 5 8754 EC Makkum tel. 0515 232626 fax: 0515 231545 E mail: sleeuw-advocaten@planet.nl

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Het initiatief kan een enorme vooruitgang in de praktijk van de letselschaderegeling teweeg brengen. Ik kan de volgende effecten noemen:

Het initiatief kan een enorme vooruitgang in de praktijk van de letselschaderegeling teweeg brengen. Ik kan de volgende effecten noemen: De Stichting Collectieve Regeling Personenschade, het Normeringsproject Letselschaderegeling bij de Universiteit van Tilburg en het belang van verzekeraars. Er zijn in Nederland tientallen WA-assuradeuren

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

Hulp na een ongeluk!

Hulp na een ongeluk! Hulp na een ongeluk! www.korevaarvandijk.nl Korevaar van Dijk Letselschade werkt uitsluitend voor slachtoffers Telefonisch krijgt u van ons vrijblijvend een eerste advies U krijgt hulp en een rechtvaardige

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

De Stichting Collectieve Regeling Personenschade (CRP)

De Stichting Collectieve Regeling Personenschade (CRP) De Stichting Collectieve Regeling Personenschade (CRP) Uit de doelstellingen van het overheidsbeleid blijkt in welke opzichten de praktijk van de letsel- schaderegeling tekort schiet. Het gaat er om een

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs.

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. De Letselschade InfoKit Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. 1 Algemeen 1. Ik heb letsel opgelopen. Wat moet ik doen? 2. Bij een aanrijding ben

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.3113 (088.03) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

U heeft recht op hulp van een letselschade-expert!

U heeft recht op hulp van een letselschade-expert! U heeft recht op hulp van een letselschade-expert! Onze dienstverlening: een positieve ervaring na uw ongeval Letselschade, wat is dat eigenlijk? Door toedoen van een ander kunt u betrokken raken bij een

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 191.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster', vertegenwoordigd door te tegen: gevestigd te hierna te noemen

Nadere informatie

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake "Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht"

Datum 29 september 2010 Onderwerp Publicatie in Letsel & Schade inzake Artikel 6 EVRM: recht op een gefinancierd deskundigenbericht +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. Personenschade

Het Waarborgfonds Motorverkeer. Personenschade Het Waarborgfonds Motorverkeer Personenschade Wij hebben gehoord dat u bij een ongeval gewond bent geraakt. Allereerst wensen wij u van harte een voorspoedig herstel toe. Het Waarborgfonds Motorverkeer

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

SLEEUW & VAN DER VEEN advocaten

SLEEUW & VAN DER VEEN advocaten Mr. R.A. Sleeuw, arts Mr. Th.L. van der Veen Makkum Zutphen a d v o c a t e n e n p r o c u r e u r s Harlingerdijk 5 8754 EC Makkum tel. 0515 232626 fax: 0515 231545 E mail: sleeuw-advocaten@planet.nl

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij

Nadere informatie

Schade? Wij helpen u

Schade? Wij helpen u Schade? Wij helpen u U heeft recht op hulp Na een ongeluk staat uw leven op zijn kop. Uw herstel en de medische behandelingen vergen veel van uw tijd en energie. Er komt veel op u af en u heeft begrijpelijke

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Het Keurmerk Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze folder leest u in het kort wat

Nadere informatie

Informatie voor slachtoffers

Informatie voor slachtoffers Personenschade Informatie voor slachtoffers U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij een van onze verzekerden betrokken was. Vanzelfsprekend wensen wij u een voorspoedig herstel toe. In deze folder

Nadere informatie

Grip op uw letselschade

Grip op uw letselschade Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare deskundige in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Een kusje erop doet soms wonderen...

Een kusje erop doet soms wonderen... Een kusje erop doet soms wonderen... 6 doorslaggevende redenen waarom kiezen voor Letselpro een verstandige keuze is. 3 Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op 4 Als Letselpro voor u gaat procederen,

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Aegon Letselschade. Aegon helpt bij letselschade. Wat doen we als u gewond bent geraakt bij een ongeval?

Aegon Letselschade. Aegon helpt bij letselschade. Wat doen we als u gewond bent geraakt bij een ongeval? Aegon Letselschade Aegon helpt bij letselschade Wat doen we als u gewond bent geraakt bij een ongeval? Aegon helpt bij letselschade U bent gewond geraakt bij een ongeval. Dat is heel vervelend voor u.

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN TOELICHTING ALGEMENE TOELICHTING Waar in de overeenkomst buitengerechtelijke kosten wordt gesproken over verzekeraar, wordt mede daaronder verstaan het letselschade

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning In deze brochure staat informatie over de juridische ondersteuning voor: Slachtoffers van verkeersongevallen Nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen Slachtoffers

Nadere informatie

Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG

Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG Universiteit van Tilburg Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht t.a.v. Professor mr. J.M. Barendrecht Postbus 90153 5000 LE TILBURG inzake: LSA besluit 30 juni 2005 Geachte Professor Barendrecht, Namens

Nadere informatie

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Letselschade U heeft letsel opgelopen bij een ongeval. Dat is erg vervelend. In deze folder leest u hoe we omgaan met letselschade en wat

Nadere informatie

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden:

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden: PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN De ondergetekenden: (Naam belangenbehartiger), gevestigd en kantoorhoudende te (plaats); hierna te noemen belangenbehartiger; en (Naam verzekeraar), gevestigd

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade Mr. (hr,h. van Diik en mevrouw mr, P. Oskam' Kennedy Van der Laan Advocaten Al in november 2008 vond in dit tijdschrift een eerste verkenning

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis I. Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Garantie tot aan de deur geldt allang niet meer voor de zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon. Zijn taak houdt, naar Nederlands

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Strategisch Plan (goedgekeurd door het Bestuur d.d )

Strategisch Plan (goedgekeurd door het Bestuur d.d ) Strategisch Plan 2016 2019 (goedgekeurd door het Bestuur d.d. 27-1-2016) 1. Missie, visie en doelstelling De Letselschade Raad Missie De Letselschade Raad wil de helderheid en effectiviteit in de afhandeling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Versie 3, 6 november 2009 Per 1 januari 2009 is het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel, afgesloten tussen de afdelingscommissies

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp.

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Versie 3: normbedragen en termijn aangepast per 1 juli 2009 Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding De LAD is de representatieve werknemersorganisatie voor artsen in Nederland. De LAD behartigt de materiële en immateriële belangen

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN

LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN LIDMAATSCHAP WERK, ONTSLAG EN INKOMEN De economische crisis raakt ons allemaal, jong en oud. Misschien is uw arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd recent verlengd of omgezet in een vast dienstverband.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

148 25 jaar Slachtofferhulp Nederland

148 25 jaar Slachtofferhulp Nederland Prof. mr. Arno J. Akkermans is hoogleraar Privaatrecht aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de impact van recht en juridische procedures op het welzijn

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) U I T S P R A A K aangeslotene.

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) U I T S P R A A K aangeslotene. TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) U I T S P R A A K 16-002 in de zaak nr. TFD 15-002 ingediend door: [naam], wonende te [plaatsnaam], hierna te noemen klager, met betrekking tot: [naam

Nadere informatie

Huurverlaging op no cure no pay basis

Huurverlaging op no cure no pay basis Huurverlaging op no cure no pay basis Uniek adviesproduct voor Vakcentrumleden Voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel Waarom zou u teveel huur betalen? Met de dienst Verlaag de huur richt Vakcentrum

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel?

Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel? Letselschade Wat kunt u verwachten bij letsel? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen 1 Wat kunt u verwachten bij letsel? U was betrokken bij een ongeval waardoor u letsel heeft opgelopen. Het

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.4920 (141.02) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2988 (074.06) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'rechtsbijstandverzekeraar I'. De Raad

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Model advies aanvraag

Model advies aanvraag Werkdocument Onderdeel 2: Model-adviesaanvraag Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 8 Model advies aanvraag Verschaf alleen informatie die daadwerkelijk

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Welkom bij de Workshop PIV congres 27 maart 2015

Welkom bij de Workshop PIV congres 27 maart 2015 Welkom bij de Workshop PIV congres 27 maart 2015 Welke weg kiest u bij. Bedrijfskundige aanpak van zelfstandigen Een op herstelgerichte benadering Voorstellen: Gerrit Hulsbergen, Pi advice / Het Letselhuis

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

UPDATE: Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK)

UPDATE: Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) UPDATE: Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) Het definitieve Uniform Herstelkader Rentederivaten ligt er al weer even en de banken zijn inmiddels begonnen met het beoordelen van de derivatendossiers.

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.3984 (117.06) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Voorwaarden. Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice

Wij zijn u graag van dienst. Voorwaarden. Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice Algemene Voorwaarden A.A.S. verhaalservice Voorwaarden 1. Het verhalen van uw autoschade op de tegenpartij is gratis voor alle relaties van A.A.S. Autoschade EKAS. Wij kunnen deze service gratis aanbieden

Nadere informatie

De Actieve Ondernemers AOV

De Actieve Ondernemers AOV Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de actieve ondernemer sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/126 Mo. i n d e k l a c h t nr. 185.99. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/126 Mo. i n d e k l a c h t nr. 185.99. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 185.99 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING Informatie, advies en rechtsbijstand Artikel 1 1. Leden van CNV Publieke Zaak hebben recht op informatie, advies en rechtsbijstand op de terreinen van

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2002/13 Mo I n d e k l a c h t nr. 026.01 ingediend door: hierna te noemen klager, tegen: hierna te noemen verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten?

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? Rialto.Tóch verzekerd Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Letsel oplopen bij een ongeval

Nadere informatie

Ontevreden over uw advocaat?

Ontevreden over uw advocaat? Ontevreden over uw advocaat? Natuurlijk probeert u eerst om in overleg met uw advocaat tot een oplossing te komen. Heel wat kantoren hebben tegenwoordig ook een interne klachtenregeling. Die houdt in dat

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

Procederen in geldzaken: hoe gaat dat en wat zijn de kosten daarvoor?

Procederen in geldzaken: hoe gaat dat en wat zijn de kosten daarvoor? 29 november 2012 Procederen in geldzaken: hoe gaat dat en wat zijn de kosten daarvoor? Aubrey Klerks-Valks 1. Wat zijn geldzaken? Geldzaken kunnen voortvloeien uit tal van (civiele) kwesties: incasso;

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 056.00 ingediend door: vertegenwoordigd door hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985

ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 ECLI:NL:RBNHO:2015:1985 Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak 23-03-2015 Datum publicatie 07-04-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 1993 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet 23 oktober 2008 RA0830570 Samenvatting In de maanden mei - augustus 2008 ontvangt de ombudsman

Nadere informatie

Datum 29 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt

Datum 29 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140 Rapport Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/140 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt, op basis

Nadere informatie

CONVENANT VERHAALSRECHT tussen. het Verbond Van Verzekeraars

CONVENANT VERHAALSRECHT tussen. het Verbond Van Verzekeraars CONVENANT VERHAALSRECHT 2008 tussen het Verbond Van Verzekeraars en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen CONVENANT tussen het VERBOND VAN VERZEKERAARS en het UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN

Nadere informatie