Uw resultaat. (m2/100 kg melk) NH3/melkkoe/jaar) melk) 1 / 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw resultaat. (m2/100 kg melk) NH3/melkkoe/jaar) melk) 1 / 14"

Transcriptie

1 Uw resultaat Voor de acht verschillende duurzaamheidthema's geeft het octagram het bedrijfsresultaat (bruine vlak) en het gemiddelde van alle bedrijven die meedoen (oranje lijn) in 2012 weer. U kunt aan de hand van deze oranje lijn ien hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van een gemiddeld melkveebedrijf. Een score buiten de oranje lijn geeft aan dat uw werkwijze milieuvriendelijker is dan het gemiddelde melkveebedrijf. In deze rapportage zijn uw resultaten gescoord over Bedrijfsgegevens Emissie Score Economie (bruto overschot, /100 kg melk) 22,20 22,01 2,56 Arbeid (kg melk/uur) 186,00 75,65 Diergezondheid (dd/dj) 6,00 5,00 2,60 Ammoniak (kg 28,30 NH3/melkkoe/jaar) 19,06 4,22 N-overschot (kg N/ha/jaar) 131, ,71 P-overschot (kg P2O5/ha/jaar) -0,90-409,68 5,00 Broeikasgassen (kg CO2-eq/100 kg 110,80 melk) 43,80 4,41 Landbeslag (m2/100 kg melk) 136,37 5,00 236,80 1 / 14

2 Economie Diverse kengetallen Er zijn diverse kengetallen die een beeld geven over de financiële status van een bedrijf. Een van deze kengetallen is het Saldo. Het saldo wordt berekend door alle opbrengsten en toegerekende kosten van elkaar af te trekken. Vanuit het saldo moeten alle vaste kosten nog betaald worden. Haal je de niet toegerekende kosten van het saldo af, dan ontstaat het productieresultaat. Na toevoeging van de afschrijvingen, rente, pacht, huur en lease krijg je een beeld van wat er beschikbaar is voor de verplichtingen aan derden middels het bruto-overschot. Vanuit het bruto-overschot moet er nog afgelost worden bij de bank, privé betaald worden en herinvesteringen worden gedaan. Economie Saldo 32,80 27,00 Productieresultaat 10,60 Bruto-overschot 22,20 22,01 ( /100 liter) 2 / 14

3 Arbeid Arbeidsproductiviteit In Nederland (en vergelijkbaar in West-Europese landen) is de gemiddelde arbeidsproductiviteit ca. 160 kg melk per gewerkt uur. In deze uren zitten alle uren die op het bedrijf nodig zijn. Het efficiëntiekengetal voor veeverzorging, voeren, melken, jongvee verzorgen bedraagt ca. 300 kg melk per uur in gerichte bedrijven. Bedrijven die of een hoge mate van automatisering hebben en/of deel van werkzaamheden verder uitbesteden kunnen voor het verzorgen van het vee/melken/voeren ca kg melk/uur halen. Arbeidsproductiviteit Wekelijks op uw bedrijf 93,00 168,00 Per koe per jaar 57,60 88,24 Kg melk/uur 186,00 75,65 (uren) De arbeidsefficiëntie is afhankelijk van verschillende factoren; Melksysteem Mate van automatisering Veebezetting Looplijnen Gezondheid veestapel Protocollen 3 / 14

4 Diergezondheid Reductie van antibioticagebruik De Nederlandse rundveehouderij streeft samen met de andere diersectoren naar een reductie van antibioticagebruik van 20% in 2011 en 50% in 2013, ten opzichte van Deze doelstelling hebben de vier grootste diersectoren (koeien, kalveren, varkens en pluimvee) samen met andere ketenpartijen geformuleerd in een convenant. Van de veehouder wordt verwacht dat hij per 1 januari een overeenkomst heeft afgesloten met een geborgde rundveedierenarts. De rundveehouder geeft opdracht aan de dierenarts om samen een bedrijfsspecifiek gezondheidsplan op te stellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundveesector (PVV) Het bedrijfsspecifiek behandelplan dat door de dierenarts wordt opgesteld maakt integraal onderdeel uit van het bedrijfsspecifieke gezondheidsplan. Daarnaast moet hij de toegepaste en voorgeschreven diergeneesmiddelen vast laten leggen in de database MediRund. De benchmarkindicator (streefwaarden) voor de melkveehouderij voor 2011 zijn: Diergezondheid - Op het bedrijf (dd) 604,00 495,00 - Per melkkoe (dd/dj) 6,00 5,00 Rollend jaargemiddelde leeftijd veestapel (jaar) 4,40 5,00 Vet bij afvoer (kg/dier) 1366, ,00 Eiwit bij afvoer (kg/dier) 1061,00 955,00 Antibiotica Levensduur veestapel Naast het antibiotica gebruik is er ook een verband met levensduur en productie van de veestapel. Het landelijke gemiddelde binnen de Holstein-populatie geeft de volgende cijfers; Levensproductie: kg bij afvoer Vet: 1331 kg bij afvoer Eiwit: 1067 kg bij afvoer 4 / 14

5 De gemiddelde leeftijd van uw veestapel zegt deels iets over de duurzaamheid, in combinatie met de geleverde liters vet en eiwit wordt ook de efficiëntie in beeld gebracht. Een hoge productiviteit vraagt meer van het melkvee en uit cijfers van CRV blijkt dat bij de 25% hoogst productieve veestapels de gemiddelde leeftijd met 4,05 het laagst is. Andersom zijn de laagst productieve veestapels met 5,00 jaar ook het oudst. Echter bij goed management gaan de leeftijd en de levensproductie gezamenlijk op, er is dus veel aan gelegen om uw melkvee gezond ouder te laten worden met behoud van een acceptabele productieniveau. 5 / 14

6 Ammoniak Ammoniak steeds meer invloed op melkveehouderij In de melkveehouderij speelt ammoniak een steeds bepalendere rol, voornamelijk rond Natura2000-gebieden. Wetgeving zorgt ervoor dat de bedrijven de laatste jaren soms letterlijk op slot komen te zitten als hun uitstoot te hoog is. Bestaande maatregel betreffen afdekken van mestopslag, emissiearm mest uitrijden en emissiearme huisvesting. Ammoniak komt op verschillende plaatsen op uw bedrijf vrij. Niet alleen in de stal, maar ook bij beweiding, bij bemesting en tijdens de mestopslag. In de onderstaande tabel ziet u de verschillende bronnen. De ammoniakuitstoot wordt uitgedrukt in emissie per dier per jaar en in emissie per kg melk. Daarbij geldt: hoe lager de ammoniakemissie, hoe hoger de score. Ammoniakemissies (kg NH3/melkkoe) (kg NH3/melkkoe) (kg NH3/100 kg melk) (kg NH3/100 kg melk) Stal melkvee 1 3,50 0,10 0,05 Stal jongvee 3,30 1,82 0,01 0,03 Bemesting 12,60 10,98 0,20 0,16 Beweiding 0,90 0,71 0,01 0,01 Kunstmest 1,60 2,04 0,02 0,03 Totaal 28,30 19,06 0,30 0,29 Door de vele variabelen die bij de ammoniakemissie een rol spelen, is er een groot verschil in ammoniakemissie per melkkoe tussen bedrijven. De belangrijkste factoren zijn: aantal uur weidegang staltype (vloer, dak) staloppervlakte per dier vervangingspercentage rantsoensamenstelling / ureumgetal 6 / 14

7 mestopslag1 grondsoort bemestingswijze: methode, hoeveelheid, kunstmestsoort Vrijkomen van ammoniak Als ureum in urine/kunstmest in contact komt met mest (of de bodem) ontstaat er ammoniak door de omzetting van ureum (NH2(2CO)) door het enzym urease uit de urine. Het overgrote deel van de ammoniak komt vrij tijdens het bemesten en in de stal. Tijdens beweiden komt er slechts een kleine fractie ammoniak vrij. Door het rantsoen te voorzien van minder eiwit en meer structuur bevat mest minder stikstof en kan er dus minder stikstof vervluchtigen. Ook is de stikstof beter gebonden waardoor de kans op vervluchtiging afneemt. Tenslotte spelen de hoeveelheid en het soort kunstmest nog een rol. 7 / 14

8 Stikstofoverschot Beperk uitspoeling Te hoge gehaltes aan nitraten in grond- en oppervlakte water zijn schadelijk voor mens en ecosystemen. Het is dus zaak om af- en uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te beperken. Stikstof komt uw melkveebedrijf binnen via (kracht)voer en (kunst)mest.ook mineralisatie van organische stof in de bodem (met name op veengronden) of een stikstofbinding vanuit de lucht via klaver (of andere vlinderbloemigen) verrijken bodem. Via de afvoer van melk, dieren en soms via de afvoer van mest of verkoop van voer verlaat stikstof uw bedrijf. Stikstofbalans De stikstofbalans berekent het stikstofoverschot op het niveau van uw bedrijf. Het deel van de stikstof uit dit overschot dat niet de lucht in verdwijnt als lachgas en ammoniak, komt terecht in het grond- en oppervlaktewater. In onderstaande tabel vindt u het totale overschot aan stikstof dat zowel verdwijnt naar het grond- en oppervlaktewater als vervluchtigt. Het totale stikstofoverschot is teruggerekend naar een overschot per hectare. Een herkenbaar getal uit de oude mineralenboekhouding (of Minas). Negatieve waarden in de tabel duiden op een netto-afvoer van stikstof. Ook voor stikstof geldt: hoe lager het overschot per hectare, hoe hoger de score. Stikstofoverschot Dier -7,90-496,10 Ruwvoer en strooisel 22, Krachtvoer 106, ,01 Bijproducten 23, ,59 Drijfmest -40,10 - Kunstmest 106,90 5 N-depositie 34,40 31 Melk -114, ,79 Totaal 131, ,71 (kg N/ha) 8 / 14

9 De verschillen tussen bedrijven zijn op dit onderdeel relatief beperkt. Landelijk gezien bedraagt het overschot ongeveer 160 kg N/ha/jaar. Het stikstofoverschot kan u sturen door aan de volgende knoppen te draaien: aantal uur weidegang rantsoensamenstelling en hoeveelheid: bepalend voor het ureumgetal grondsoort (en de daarbij behorende bemestingsnormen) bemestingswijze: methode, tijdstip, hoeveelheid, kunstmestsoort 9 / 14

10 Fosfaatoverschot Overmatige fosfaatbemesting Een overmatige fosfaatbemesting leidt tot ophoping in de bodem. Uit fosfaatverzadigde bodems kan gemakkelijk fosfaat af- en uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Bovendien is de wereldvoorraad aan fosfaat eindig waardoor er zuinig mee omgegaan moet worden. De aanvoerposten van fosfaat zijn voornamelijk krachtvoer, ruwvoer en kunstmest. De belangrijkste afvoerposten zijn melk en, afhankelijk van de situatie, drijfmest. De fosfaatbalans berekent het totale overschot van fosfaat op bedrijfsniveau. Dit overschot geeft aan hoeveel fosfaat zich ophoopt in de bodem en uiteindelijk uit/afspoelt naar grond- en oppervlaktewater. Negatieve posten betekenen een netto afvoer aan fosfaat van uw bedrijf. Het totale fosfaatoverschot op uw bedrijf staat weergegeven in een overschot per hectare. Ook voor de fosfaat geldt: hoe lager het fosfaatoverschot per hectare, hoe hoger de score. Uw bedrijf Dier -5,30-329,00 Ruwvoer en strooisel 7,30-755,70 Krachtvoer 40,80 944,11 Bijproducten 7, ,83 Drijfmest -16,30 Kunstmest 1,30 3 Melk -36, ,92 Totaal -0,90-409,68 Fosfaatoverchot (kg P2O5/ha) 10 / 14

11 Bepalend voor het fosfaatoverschot zijn: aantal uur weidegang rantsoensamenstelling en hoeveelheid bemestingswijze: methode, tijdstip, hoeveelheid, kunstmestsoort gewasopbrengst per hectare grondsoort (fosfaatverzadiging en normen) Daling fosfaatoverschot door wetgeving Als gevolg van de wetgeving over fosfaat laat het fosfaatoverschot gelukkig al enkele jaren een daling zien. Landelijk gezien bedraagt het overschot ongeveer 15 kg P2O5/ha/jaar. Toch kan fosfaat met de aanscherpingen van de bemestingsnormen in de toekomst een bepalende rol gaan spelen. Met de EU is afgesproken om in 2015 aan evenwichtsbemesting te voldoen. LTO en Nevedi ondertekende in 2011 een convenant om de hoeveelheid aan fosfor in het veevoer te beperken. 11 / 14

12 Broeikasgasemissie en energie Overmatige uitstoot broeikasgassen De overmatige uitstoot van broeikasgassen zorgt voor een versnelde opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien. Op het melkveebedrijf gaat het verbouwen van gras en maïs gepaard met veel CO2-opname. Terwijl het gebruik van energie (elektriciteit, diesel en gas) weer zorgt voor CO2 uitstoot. Echter, de grootste bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen op melkveebedrijven is in de vorm van methaan en lachgas. Bacteriën in de koeienpens vormen methaan. Lachgas komt voornamelijk bij bemesting en grondbewerking uit de bodem vrij. Per saldo stoot een melkveebedrijf altijd meer broeikasgassen uit dan door de gewassen kan worden opgenomen. Wel kan energie gewonnen worden uit mestvergisting of via zonnecollectors. De drie belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Methaan heeft een 25 maal sterkere werking dan CO2 en lachgas een bijna driehonderd keer sterkere werking. Alle broeikasgassen worden in de praktijk omgerekend naar CO2-eenheden, de zogenaamde CO2-equivalenten. In onderstaande tabel is de totale hoeveelheid broeikasgasemissie teruggerekend naar emissie per 100 kg melk. In berekeningen corrigeren we de uitstoot met de vastgelegde CO2 in gewassen. Ook voor broeikasgassen geldt: hoe lager de emissie per 100 kg melk, hoe hoger de score. Klimaat Energiegebruik 6,90 Transport & arbeid derden 2,00 Pensfermentatie 50,10 16,24 Stal 17,30 17,50 Beweiding 4,20 0,10 Dierlijke bemesting 3,70 Kunstmest bemesting 3,20-0,09 Kunstmestproductie 2,00 Grasland scheuren 0,30 Indirecte bodememissies 10,30 7,75 Voeraankoop 11,00 2,30 Totaal 110,80 43,80 (Kg CO2-eq/100 kg melk) 12 / 14

13 Broeikasgasuitstoot is van veel factoren afhankelijk. In deze berekening nemen we de uitstoot als gevolg van veenoxidatie niet mee. Ook zonder landbouw vinden veenoxidatieprocessen plaats. Bovendien zou het erg grote verschillen opleveren tussen bedrijven op veen en op andere grondsoorten. Naast bovengenoemde factoren speelt het organische stofgehalte in de bodem een belangrijke rol. In organische stof zit koolstof. Als organische stof wordt afgebroken, komt deze koolstof in de vorm van koolstofdioxide vrij. Daartegenover staat dat met het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem koolstof wordt vastgelegd in de bodem en daarmee CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald. De vastlegging van CO2 wordt voorlopig nog niet meegenomen in de berekening. Bij het openwerken van de grond (zoals bij het scheuren van grasland) gaat doorgaans een deel van het organische stofgehalte verloren. Naast de emissie van CO2 komt daarbij ook lachgas vrij. Om de uitstoot minimaal te houden is scheuren in het voorjaar aan te raden. Voor het in toom houden van broeikasgasuitstoot is een hoge veebezetting per hectare en een hoge melkproductie per dier gunstig. Voor andere thema s (o.a. stikstof en fosfaat) in het hexagram kan dit minder gunstig uitpakken. 13 / 14

14 Landgebruik (footprint) Footprint laag houden Een footprint geeft weer welk stukje van de aarde nodig is om een product of dienst te maken. In ons geval, de hoeveelheid land (wereldwijd) nodig voor de productie van melk. Door de footprint laag te houden, doet een product minder beroep op de natuurlijke reserves van de aarde en blijft de milieubelasting beperkt. Footprint en veevoer De footprint van melk is voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid en type voer per koe en de hoeveelheid melk per koe geproduceerd. Het verbouwen van veevoer neemt ruimte in beslag. Per veevoer verschilt deze ruimte. Voor de productie van 1 kg droge stof snijmaïs is bijvoorbeeld gemiddeld 0,7 m2 nodig, terwijl voor 1 kg kuilgras 1,0 m2 nodig is. Vergelijken we tarwe met soja dan zien we dat 1 kg tarwe 1,5 m2 aan land vraagt en 1 kg soja gemiddeld 4,4 m2. Onder veevoer valt zowel het landbeslag voor de grondstoffen van de aangekochte hoeveelheid krachtvoer, als het landbeslag voor het ruwvoer dat u mogelijk zelf verbouwt. De berekeningen zijn gebaseerd op het voerrantsoen, niet op het areaal eigen land. Wel wordt in de berekening gerekend met uw eigen opbrengst per ha voor ruwvoer. Krachtvoer, kalvermelk en bijproducten zijn grondstoffen die een bedrijf van elders laat komen. Bij het gebruik van rest- of bijproducten wordt dan weer het landgebruik grotendeels aan het hoofdproduct toegekend. De footprint drukt het landgebruik per 100 kg geproduceerde melk uit. Hoe lager het landbeslag per 100 kg melk, hoe hoger de score. Landbeslag Veevoer Jongvee 33,70 7,62 Veevoer Melkvee (krachtvoer) 138,90 39,86 Veevoer Melkvee (ruwvoer) 64,00 88,63 Bedrijf (erf en stal) 0,20 0,26 Totaal 236,80 136,37 (m2/100 kg melk) 14 / 14 Powered by TCPDF (

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer?

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? NISCOO Heerenveen Zwier van der Vegte, Bedrijfsleider KTC De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu: Overheid wil dit beperken

Nadere informatie

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven

Kringloopdenken. centraal. op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Kringloopdenken centraal op elk melkveebedrijf! ir. Frank Verhoeven Inhoud - Introductie - Duurzame melk en de kringloopwijzer - Wetgeving geeft weinig andere opties - Van kringloopwijzer naar kringloopboer!

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

Klimaatlat melkveehouderij. Gebruikershandleiding

Klimaatlat melkveehouderij. Gebruikershandleiding Klimaatlat melkveehouderij Gebruikershandleiding 1 Inleiding 1.1 De Klimaatlat melkveehouderij De Klimaatlat melkveehouderij is een communicatie-instrument bedoeld om inzicht te geven in de broeikasgasemissies

Nadere informatie

Nutriëntenbalans (N & P) in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV

Nutriëntenbalans (N & P) in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV Nutriëntenbalans (N & P) in BRP Wetenschappelijke onderbouwing CLM Onderzoek en Advies BV Culemborg, Juli 2012 Inleiding De nutriëntenbalans brengt de nutriëntenkringloop op een melkveebedrijf in beeld.

Nadere informatie

Stap 1. Ga naar www.koeienenkansen.nl en klik onder het kopje Producten en Tools op Kringloopwijzer.

Stap 1. Ga naar www.koeienenkansen.nl en klik onder het kopje Producten en Tools op Kringloopwijzer. De KringloopWijzer De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat,

Nadere informatie

Historie van melkvee en mineralen. aart.vandenham@wur.nl

Historie van melkvee en mineralen. aart.vandenham@wur.nl Historie van melkvee en mineralen Aart van den Ham aart.vandenham@wur.nl Duurzame ontwikkelingsstrategieën Nederland in Europees mineralenperspectief Nederland in Europees mineralenperspectief Nederland

Nadere informatie

Mestverwerking in De Peel

Mestverwerking in De Peel Mestverwerking in De Peel Mestverwerking Jan van Hoof, Jeanne Stoks, Wim Verbruggen Maart 2012 Agenda Doel van de avond Wat is mest? Wat is het mestprobleem? Waar komt mest vandaan? Hoeveel mest is er?

Nadere informatie

KLIMAAT EN LANDBOUW IN FRYSLAN

KLIMAAT EN LANDBOUW IN FRYSLAN 1 Managementsamenvatting van: KLIMAAT EN LANDBOUW IN FRYSLAN (uitstoot van broeikasgassen) Uitgevoerd door het Centrum voor Landbouw en Milieu, 2009 in opdracht van de provincie Fryslân Inleiding Landbouw

Nadere informatie

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders Kringloopmanagement Waarom! KRINGLOOPMANAGEMENT VAB-expeditie: Aan de slag met de 16 oktober 2014 Jaap Gielen Management informatie - Benchmark Rekenmodel Balansen Achtergronden Kabinetsreactie op toekomstig

Nadere informatie

Gezonde koeien en vruchtbare bodems met stro in de box

Gezonde koeien en vruchtbare bodems met stro in de box Gezonde koeien en vruchtbare bodems met stro in de box Stro is een perfect materiaal als strooisel voor in de ligboxen van onze koeien. Het is zacht en droog voor het melkvee, het zorgt voor een toename

Nadere informatie

Landbouw en klimaat in Drenthe

Landbouw en klimaat in Drenthe Landbouw en klimaat in Drenthe Landbouw en klimaat in Drenthe E.A.P. van Well E.V. Elferink CLM Onderzoek en Advies BV Culemborg, oktober 2008 CLM 686 2008 Abstract (Broeikasgasemissie, klimaat, landbouw,

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Meer zicht op de cijfers

Meer zicht op de cijfers Meer zicht op de cijfers Analyse technische en economische resultaten K&K bedrijven in vergelijking met andere praktijkbedrijven November 2001 Rapport 8 Koeien & Kansen; Pioniers duurzame melkveehouderij

Nadere informatie

Ammoniak in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV

Ammoniak in BRP. Wetenschappelijke onderbouwing. CLM Onderzoek en Advies BV Ammoniak in BRP Wetenschappelijke onderbouwing CLM Onderzoek en Advies BV Culemborg, Juli 2012 Inleiding De Ammoniakmodule in de BRP is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Monteny

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij

ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES. Rundveehouderij ANTIBIOTICUM RESISTENTIE ABRES Rundveehouderij Humaan gebruik antibiotica MRSA in humane S. aureus isolaten in 2009

Nadere informatie

Klimaatlat melkveehouderij. Gebruikershandleiding

Klimaatlat melkveehouderij. Gebruikershandleiding Klimaatlat melkveehouderij Gebruikershandleiding Klimaatlat melkveehouderij Gebruikershandleiding Emiel Elferink Erik van Well Eric Hees Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies BV Culemborg, april

Nadere informatie

Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014

Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014 Herijking doelen Duurzame Zuivelketen, aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen adviesraad 17 december 2014 Aan: Nadere informatie: Adviesraad Duurzame Zuivelketen Op heeft de adviesraad Duurzame Zuivelketen

Nadere informatie

Feiten en fabels KringloopWijzer. een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers

Feiten en fabels KringloopWijzer. een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers Feiten en fabels KringloopWijzer een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers De KringloopWijzer vergroot het inzicht in de mineralenkringloop op je bedrijf. levert bruikbare managementinformatie,

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Vrijloopstal - Compoststal

Vrijloopstal - Compoststal Vrijloopstal - Compoststal De vrijloopstal op basis van compostbodem staat volop in de belangstelling. Dit vanwege de aandacht voor diergezondheid & dierwelzijn (de koeien kunnen er vrij rondlopen), emissies,

Nadere informatie

Landbouw en klimaat in Utrecht

Landbouw en klimaat in Utrecht Landbouw en klimaat in Utrecht Landbouw en klimaat in Utrecht E.V. Elferink E.A.P. van Well L.N.C. Vlaar CLM Onderzoek en Advies BV Culemborg, november 2007 CLM 659 2007 ISBN 978-90-5634-205-0 Inhoud

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTATEN 2008-2012. Bedrijfsnummer: 1. LEI, onderdeel van Wageningen UR Kantoor Den Haag. 28-aug-2013. Datum verslag:

BEDRIJFSRESULTATEN 2008-2012. Bedrijfsnummer: 1. LEI, onderdeel van Wageningen UR Kantoor Den Haag. 28-aug-2013. Datum verslag: BEDRIJFSRESULTATEN 2008-2012 Bedrijfsnummer: 1 Behandeld door: Vliet, A.L.J. van LEI, onderdeel van Wageningen UR Kantoor Den Haag Datum verslag: 28-aug-2013 NB: Dit verslag plus toelichting is ook opvraagbaar

Nadere informatie

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 GroenLinks Bronckhorst Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 Waarom co-vergisten Omdat de meststoffenwet veehouders verplicht de overtollige (mineralen in de) mest te ver(be)werken

Nadere informatie

Afvoer mest ter compensatie van aanvoer graan en stro

Afvoer mest ter compensatie van aanvoer graan en stro Afvoer mest ter compensatie van aanvoer graan en stro notitie voor Boeren voor Natuur, polder van Biesland Marleen Plomp, augustus 2011 1 Inleiding Boeren voor Natuur is gebaseerd op het principe van nul-aanvoer,

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Van Gangbaar naar Biologisch Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Even voorstellen Boerderij De Bonte Parels Rutger en Christianne Hennipman Thijs (4) en Tobias (2) Boerderij De Bonte

Nadere informatie

Via uitvoer CRV Mineraal kringloopwijzer invullen

Via uitvoer CRV Mineraal kringloopwijzer invullen Handleiding: Via uitvoer CRV Mineraal kringloopwijzer invullen Auteurs: Aart Evers, Michel de Haan, Gerjan Hilhorst, Barend Meerkerk, Jan Voets, Jouke Oenema; Wageningen UR ism PPP agro advies Voor meer

Nadere informatie

Kansen voor mestscheiding

Kansen voor mestscheiding Kansen voor mestscheiding Studiemiddag Inagro 29 maart 2012 Gerjan Hilhorst Livestock Research De Marke Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen

Nadere informatie

Het project KringloopWijzer Melkveehouderij

Het project KringloopWijzer Melkveehouderij Het project KringloopWijzer Melkveehouderij Meer informatie, waaronder filmpjes: www.mijnkringloopwijzer.nl Contact: Frans Aarts (frans.aarts@wur.nl) Michel de Haan (michel.dehaan@wur.nl) Achtergrond en

Nadere informatie

HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015)

HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015) HANDLEIDING PROEFTUIN-BEA VOOR MELKVEEHOUDERS (versie 2015) Mei 2015 Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door: VOORWOORD De Proeftuin-BEA is een initiatief van Proeftuin Natura

Nadere informatie

De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof

De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof Nutriënten Management Instituut B.V. Postbus 250, 6700 AG Wageningen T: 088 8761280 E: nmi@nmi-agro.nl I: www.nmi-agro.nl De bodem onder de kringloop Hou rekening met organische stof Marjoleine Hanegraaf

Nadere informatie

Uitslag Kringloopwijzer

Uitslag Kringloopwijzer Uitslag Kringloopwijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2012 Omschrijving : De Marke KW 2012 Naam veehouder : Melkveeproefbedrijf De Marke Straat + huisnummer :

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen. Veel onderzoek. Wat kunt u verwachten? Wat kost mastitis. Theorie en praktijk ( /koe/jaar) Economie van diergezondheid

Nieuwe ontwikkelingen. Veel onderzoek. Wat kunt u verwachten? Wat kost mastitis. Theorie en praktijk ( /koe/jaar) Economie van diergezondheid Nieuwe ontwikkelingen Economie van diergezondheid Henk Hogeveen Leerstoelgroep Bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisideren, Universiteit Utrecht Antibiotica

Nadere informatie

Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij

Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij Fosfaat, ammoniak en broeikasgassen in de melkveehouderij Effecten van maatregelen 2020 Carin Rougoor, Emiel Elferink & Lien Terryn (CLM) m.m.v. Co Daatselaar en Alfons Beldman (LEI) (Hoofdstuk 1) Fosfaat,

Nadere informatie

Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij

Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij De markt Royal Friesland Campina 5 modules Energie Koegezondheid en welzijn Natuur en landschap Mineralenkringloop Weidegang (bijdrage) MIJN Duurzaamheid (WUR Bert

Nadere informatie

Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat

Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat - Eindrapportage aan de provincie Drenthe - Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat Projectbeheerder: ETC Adviesgroep Mevr. I. Rameijer i.rameijer@etcnl.nl

Nadere informatie

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Inleiding Dit is een tussentijds overzicht van de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies over het boekjaar 2013. Achtereenvolgens zijn

Nadere informatie

Handleiding bij de BASsistent Mestproductie

Handleiding bij de BASsistent Mestproductie Handleiding bij de BASsistent Mestproductie 2010 Doorheen het programma kan u enkel de groene cellen invullen door een tekst of getal te typen of de juiste mogelijkheden te kiezen in de keuzeboxen. Handleiding

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven Ruwvoerkost in kostprijs melk Diane Schoonhoven Overzicht Evolutie kostprijs melkveebedrijf De verschillen tussen bedrijven zijn groot Ruwvoermelk maakt het verschil Voorbeelden impact op voerkosten 2

Nadere informatie

Van top-down. naar bodem-up 2. Certificering van kringlopen. in de melkveehouderij

Van top-down. naar bodem-up 2. Certificering van kringlopen. in de melkveehouderij Van top-down naar bodem-up 2 Certificering van kringlopen in de melkveehouderij Van top-down naar bodem-up 2 Certificering van kringlopen in de melkveehouderij E.M. Hees (CLM Onderzoek en Advies) F.C.

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma Afwegingskader Opstallen - Weiden Symposium Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry De kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee 19 april Wageningen Ir. Q.G.W. (René) van den Oord sr. adviseur

Nadere informatie

Digestaat. Voor u en het milieu het beste resultaat SPADE

Digestaat. Voor u en het milieu het beste resultaat SPADE Voor u en het milieu het beste resultaat SPADE Digestaat is een drijfmest die overblijft na het vergisten van mest. Het hoge gehalte aan direct werkzame stikstof en de productie van groene stroom maken

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat 8 9999 AA Darp Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTW boekhouding Periode: 123456 0570 664111 Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4 Voorbeeld Melkvee Q4 BAS kwartaal 4 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR

Nadere informatie

MEI Groningen. De Bodem voor Koegezondheid. 6 juni 2014. Gerrit Hegen. Bodem- plant- dier rela>es

MEI Groningen. De Bodem voor Koegezondheid. 6 juni 2014. Gerrit Hegen. Bodem- plant- dier rela>es MEI Groningen Bodem- plant- dier rela>es De Bodem voor Koegezondheid 6 juni 2014 Gerrit Hegen Kringloopwijzer KoeKompas: voorspellende risicoinventarisa:e Koe: 5 basisprocessen 1. Fokkerij: gene>ca nu

Nadere informatie

Milieucijfers SuperWijzer

Milieucijfers SuperWijzer Milieucijfers SuperWijzer Achtergrond onderzoek Geert Bergsma en Marieke Head Ketenanalysegroep CE Delft Doelstelling onderzoek CE Delft Wat is de milieubelasting van verschillende eiwitproducten te koop

Nadere informatie

Prestaties, potenties en ambities. Quickscan landbouw en klimaat

Prestaties, potenties en ambities. Quickscan landbouw en klimaat Prestaties, potenties en ambities Quickscan landbouw en klimaat Prestaties, potenties en ambities Quickscan landbouw en klimaat Frits van der Schans Erik van Well Laurens Vlaar CLM Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

Kansen voor de zuivelketen na 2015. Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden

Kansen voor de zuivelketen na 2015. Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden Kansen voor de zuivelketen na 2015 Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden Plan van aanpak voor de zuivelsector d.d. 1 juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het plan van aanpak

Nadere informatie

Weersinvloeden op oogst Actualiteiten Ruwvoerteelten. Weersinvloeden op oogst Weersinvloeden op oogst Januari.

Weersinvloeden op oogst Actualiteiten Ruwvoerteelten. Weersinvloeden op oogst Weersinvloeden op oogst Januari. Actualiteiten Ruwvoerteelten Mei Juni 1 Juli Juli Oktober Oktober 2 Oktober Oktober Terugblik 2015 & Vooruit kijken op 2016 3 Wat is mijn droge stof opbrengst? 1 e snede 4.000 31% 2 e snede 3.000 23% 3

Nadere informatie

Arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven

Arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven Arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven Leader+ project Sterk met Melk Inhoud Verschillen in arbeidsefficiëntie Bedrijfsomvang Specialisatie Melken Voeren Veeverzorging Jongvee Teelten Onderhoud machines,

Nadere informatie

Eindverslag ROB project in de Fryske Wâlden Broeikasgassen uit de melkveehouderij (Praktijkproject Melkveehouderij ROB Zien is geloven )

Eindverslag ROB project in de Fryske Wâlden Broeikasgassen uit de melkveehouderij (Praktijkproject Melkveehouderij ROB Zien is geloven ) project in de Fryske Wâlden Broeikasgassen uit de melkveehouderij (Praktijkproject Melkveehouderij ROB Zien is geloven ) Pagina 2 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. DOEL EN BEOOGDE RESULTATEN...

Nadere informatie

Effecten mestwetgeving op dierenwelzijn en diergezondheid Frits van der Schans en Carin Rougoor 24 januari 2017

Effecten mestwetgeving op dierenwelzijn en diergezondheid Frits van der Schans en Carin Rougoor 24 januari 2017 Effecten mestwetgeving op dierenwelzijn en diergezondheid Frits van der Schans en Carin Rougoor 24 januari 2017 De afschaffing van de melkquotering op 1 april 2015 was aanleiding voor de overheid om op

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Studiedag Optimale eiwitproductie met grasland voor rundvee 10 november 2011 Guy Vandepoel, studiedienst BB 1 Economisch belang

Nadere informatie

Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat. Paul Blokker

Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat. Paul Blokker Mestinjectie levert niet het beoogde resultaat. Paul Blokker Vanaf 15 februari 2010 is het zo ver. Dertig veehouders van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) mogen dan in een tweejarige praktijkproef

Nadere informatie

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het krachtvoerverbruik van het jongvee. Dit moet apart worden genoteerd.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het krachtvoerverbruik van het jongvee. Dit moet apart worden genoteerd. 4. VOERKOSTEN Krachtvoerkosten Krachtvoerkosten zijn de eerste toegerekende kosten waar we tegenaan lopen. Om te beginnen kunnen we stellen, dat de voerkosten gelijk zijn aan de voeraankopen vermenigvuldigd

Nadere informatie

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006 Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee Versie 13 april 2006 Deze handreiking is bestemd voor melkveehouders die af willen wijken van de excretieforfaits voor melkvee in de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie 14 december 2016 Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de

Nadere informatie

Bio-industrie in de Peel. L. Reijnders

Bio-industrie in de Peel. L. Reijnders Bio-industrie in de Peel L. Reijnders Intensieve veehouderij/mestproblemen Fijn stof: vergroot kans op ziekten ademhalingsorganen & hartvaatziekten Ziektekiemen (in toegenomen mate resistent tegen antibiotica:

Nadere informatie

EM Onderzoek op blijvend grasland

EM Onderzoek op blijvend grasland /9/3 EM Onderzoek op blijvend grasland HOMEPAGE EMRO Nederland Agriton.com EM Onderzoek op blijvend grasland Wageningen, februari 999 EMRO Nederland Dr. Ir. M.G.M. Bruggenwert EM onderzoek op grasland.

Nadere informatie

Milieusysteemanalyse ADEL

Milieusysteemanalyse ADEL Milieusysteemanalyse ADEL 18 mei 2011 Milieusysteemanalyse ADEL Inzicht in de kansen voor een duurzaam energielandschap Verantwoording Titel Milieusysteemanalyse ADEL Opdrachtgever Gemeente Lochem Projectleider

Nadere informatie

Samenvatting. Inkomensverlies per ha grasland

Samenvatting. Inkomensverlies per ha grasland Samenvatting 1 De veenweidegebieden ondervinden verschillende problemen, zoals bodemdaling, een verminderde kwaliteit van het oppervlaktewater en een aanzienlijke bijdrage aan de CO 2 -emissie. Een verlaagd

Nadere informatie

Mest Mineralen Kringloopwijzer

Mest Mineralen Kringloopwijzer Mest Mineralen Kringloopwijzer 24 november 2015 Studieclub Rundveehouderij Beers-Haps Toon van der Putten Optimus advies 0412-622005 www.optimus-advies.nl even voorstellen Beroepsmatige achtergrond: Landbouwkundig

Nadere informatie

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM Topkoers 29/21 Voorbeeld bedrijf Accon AVM fgdfgdf INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR VAN HET BEDRIJF 2. BESTEDING VAN EN BEHOEFTE AAN FINANCIELE RESULTATEN 3. PLANNING 1 2 4 6 4. FINANCIELE KENGETALLEN

Nadere informatie

Bedrijfsplan Klaver Koe

Bedrijfsplan Klaver Koe Klaver Koe T.a.v. de heren Klaver Langereis 6 7731 MD WINKEL Bedrijfsplan Klaver Koe Datum : 5 December 2013 Kenmerk : 30103287 Behandeld door : J.H.J. Kappers - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 4 2 Werkwijze...

Nadere informatie

AgroFinancieel Melkvee

AgroFinancieel Melkvee Dhr. Veehouder Koestraat 1 9999 AA DARP Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: 123456 0570-664111 Adviseur: A.D. Viseur BTW-boekhouding Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW De financiële

Nadere informatie

Meer melk uit uw ruwvoer. Conserveringsmiddelen en broeiremmers

Meer melk uit uw ruwvoer. Conserveringsmiddelen en broeiremmers Meer melk uit uw ruwvoer Conserveringsmiddelen en broeiremmers > betere ruwvoerkwaliteit > smakelijk ruwvoer > hogere opname > lagere voerkosten Ecosyl: meer melk uit uw ruwvoer Op melkveebedrijven blijft

Nadere informatie

Invloed voeding op pensfermentatie in melkvee

Invloed voeding op pensfermentatie in melkvee Invloed voeding op pensfermentatie in melkvee André Bannink andre.bannink@wur.nl Animal Sciences Group Wageningen UR in samenwerking met : Jan Dijkstra, Lsg Diervoeding, Wageningen Universiteit Pensfermentatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 juli 2015 tot 1 januari 2017 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding Een paar startpunten voor discussie Wie ben ik? Boerenzoon, 45 melkkoeien Studie veeteelt, LandbouwUniversiteit Wageningen Epidemiologie Economie (lange termijn

Nadere informatie

Een definitie voor grondgebonden melkveehouderij

Een definitie voor grondgebonden melkveehouderij Een definitie voor grondgebonden melkveehouderij 1 Een definitie voor grondgebonden melkveehouderij Kees-Jaap Hin Frits van der Schans Frans Padt CLM Onderzoek en Advies BV Utrecht, juli 2004 CLM - 2004

Nadere informatie

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer Edward Ensing Graslandvernieuwing nodig? Nee, waarom graslandvernieuwing? Voer genoeg? Geen vooruitgang rassen? Gras is groen en groeit vanzelf?

Nadere informatie

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij.

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Programma Opening Wim Thus Visie van de Rabobank op de mondiale melkveehouderij Hans Huijbers Visie van de ZLTO op de Nederlandse

Nadere informatie

dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld

dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld Verslag bedrijfsbezoek studiegroep DBID over Voeding en Diergezondheid op 15 september 2009 bij VOF Westerhof, Holthe 37 E, Beilen. Bedrijfskarakteristiek: Melkveebedrijf

Nadere informatie

Frank Weersink 26-2-2015

Frank Weersink 26-2-2015 Voorstellen Frank Weersink Inhoud Aanleiding Kosten Voorbereidingen voor weiden Voor-& nadelen Dagelijks omweiden Beweidingsplan Materialen Tools - Farmwalk- Platemeter Grasbehoefte Financieel Verliezen

Nadere informatie

Melken na 2015; stress of cash?

Melken na 2015; stress of cash? Melken na 2015; stress of cash? Door Andries-Jan de Boer Waar gaan we het over hebben? Management van het melkveebedrijf, nu en in de toekomst (notendop) U en de wereld om u heen? Wat komt er op ons af?

Nadere informatie

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen

Eiwitgewassen. Voordelen luzerne. Nadelen luzerne 1/14/2016. Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja. Eiwitrijke gewassen Eiwitgewassen Eiwitrijke gewassen Luzerne Rode klaver Lupine Veldbonen Soja Voordelen luzerne Nadelen luzerne Positief effect op bodemstructuur Droogteresistent door diepe beworteling Nalevering N: 60

Nadere informatie

Studiegroep 90% grasdieet

Studiegroep 90% grasdieet Eindrapportage Stichting Ontwikkeling de Venen Studiegroep 90% grasdieet Opgesteld door: PPP-Agro Advies Ing. L. Brouwer Lepelblad 7 1452 VN Ilpendam Tel: 06-53351736 mail: l.brouwer@ppp-agro.nl Uitgevoerd

Nadere informatie

Gezond vee, gezonde portemonnee!

Gezond vee, gezonde portemonnee! Wie zijn wij en wat doen we? Gezond vee, gezonde portemonnee! Door Andries-Jan de Boer 3D agro advies Onafhankelijk (financieel) melkvee advies Bedrijfsresultaat; uitrekenen, analyseren en verhogen Belasting

Nadere informatie

16-3-2011. De nieuwe Agrifirm Group. De nieuwe Agrifirm Group. Duurzaam ondernemen. De nieuwe Agrifirm Group. Duurzaamheid: Iedere dag nieuwe thema s

16-3-2011. De nieuwe Agrifirm Group. De nieuwe Agrifirm Group. Duurzaam ondernemen. De nieuwe Agrifirm Group. Duurzaamheid: Iedere dag nieuwe thema s Duurzaam ondernem binn Agrifirm Ruud Tijsss Directeur R&D CSR Agrifirm Directeur CCL bv 16.000 led Akkerbouwers Veehouders Omzet > 2 Miljard Medewerkers: 3000 Enkele product: - 4,5 miljo ton compleet voer

Nadere informatie

www.boerenverstand.nl/blog/projecten/praktijknetwerk-loonwerker-maakt-de-kringloop-wijzer/ 27 januari 2015

www.boerenverstand.nl/blog/projecten/praktijknetwerk-loonwerker-maakt-de-kringloop-wijzer/ 27 januari 2015 Loonwerker maakt melkveehouder kringloopwijzer! www.boerenverstand.nl/blog/projecten/praktijknetwerk-loonwerker-maakt-de-kringloop-wijzer/ 27 januari 2015 http://www.boerenverstand.nl/blog/projecten/praktijknetwerk-loonwerker-maakt-de-kringloop-wijzer/

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

Dit is een voorbeeldrapport.

Dit is een voorbeeldrapport. Dit is een voorbeeldrapport. Bedrijfsanalyse over het boekjaar 2012 Prognose 2013-2015 VOF de Boer Hoeve "Suydeinde" Zuideinde 18 b 2445 AV Aarlanderveen 12 april 2013 Opgesteld door: Klaas de Jong Adviseur

Nadere informatie

Mest- en mineralenkennis voor de praktijk

Mest- en mineralenkennis voor de praktijk Mest- en mineralenkennis voor de praktijk Rantsoenen in de melkveehouderij: dekking van de stikstofbehoefte 1. Achtergrond Met de handreiking voor de melkveehouderij wordt een bedrijfsspecifieke afrekening

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan Opmaak van een winnend Bedrijfsplan 1 Inhoud - Voorstelling - Algemeen - Wat doe je ermee? - Waarom is het belangrijk? - Opbouw van het bedrijfsplan - Voorbeeld - Valkuilen 2 Bedrijfsplan: Algemeen - 4

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie