awvn REORGANISEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "awvn REORGANISEREN WWW.AWVN.NL"

Transcriptie

1 awvn REORGANISEREN

2 Inhoud Reorganiseren: een gevoelige zaak 2 Een goede voorbereiding 4 Het belang van communicatie 5 Het traject 6 fase 1 Analyse en besluitvorming 7 fase 2 Voorbereiding 7 fase 3 Overleg met werknemersvertegenwoordigers 8 fase 4 Implementatie 9 fase 5 Evaluatie 9 Re wat k Ontslag van werknemers 10 Drie manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen 12 Opzegging met toestemming van uwv 12 Beëindiging via de kantonrechter 13 Beëindiging met wederzijds goedvinden 13 Voor- en nadelen van manieren beëindigen arbeidsovereenkomst 14 De uwv-procedure 15 De weg via de kantonrechter 15 Beëindiging met wederzijds goedvinden 15 Meer dan ontslag alleen 16 Hoe verder 18 Dienstverlening van awvn 18 Tekst Fotografie Eindredactie Ontwerp Druk Eelco Beukers Duncan de Fey (p. 15), Jan Lankveld (p. 17), Martin Waalboer (p. 4, 9, 20), Shutterstock Jacqueline Kooi Studio 4 Amsterdam (Madzy Dekema bno, Ancel Riesener bno) awvn Den Haag awvn, 2009

3 organiseren: omt er allemaal bij kijken? 1

4 Reorganiseren: een ing. Als ondernemer leeft u in een dynamische omg che omgeving. Constant dienen zich nieuwe kansen uwe kansen en bedreigingen aan. U wilt daar zo goe aar zo goed mogelijk op inspelen. Vaak lukt dat uits lukt dat uitstekend met de bestaande structuur, ma uur, maar soms is reorganiseren de beste optie of ptie of het nu gaat om afslanking van de onderne n de onderneming, herstructurering van de bedrijfsa van de bedrijfsactiviteiten, verhuizing of (gedeelteli g of (gedeeltelijke) sluiting van de onderneming. Als o 2

5 gevoelige zaak Al deze ingrepen hebben sociale gevolgen: werk nemers krijgen andere functieomschrijvingen, moeten een andere (lagere) functie accepteren of verhuizen; en als herplaatsing niet mogelijk is, verliezen zij hun baan. Stuk voor stuk zijn dat gevoelige zaken, die u zorgvuldig met de betrokkenen zult moeten af stemmen. En dat zijn er nogal wat: werk nemers, de onder nemingsraad, de raad van commissarissen, aandeelhouders, bonden en uwv. In Nederland is rond bedrijfsreorganisaties een groot aantal wetten, regels en afspraken ontstaan. Ze staan borg voor een zorgvuldige gang van zaken, maar kunnen een reorganisatie ook complex maken. Daarom biedt awvn ondernemers brede en inten sieve ondersteuning bij reorganisaties. De adviseurs en advocaten van awvn helpen u bij de inrichting van het reorganisatieproces, bij het opstellen van de benodigde plannen en bij de uitvoering daarvan. Zodat u zich kunt concentreren op de kern van de reorganisatie: het versterken van uw onderneming. Deze brochure geeft u een eerste overzicht van hoe een reorganisatieproces eruitziet. 3

6 Een goede voorbereiding Het succes van een reorganisatie staat of valt met de kwaliteit van de voorbereiding. In zeer korte tijd zult u een groot aantal partijen moeten overtuigen van de onvermijdelijkheid van uw reorganisatie. Dat kan alleen als u vooraf alle benodigde gegevens en argumenten heeft verzameld. Bovendien mag tijdens de voorbereidingsfase geen onduidelijkheid ontstaan over allerlei praktische zaken. Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Wanneer brengen we welke informatie naar buiten? Een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding is daarom het aanwijzen van een projectleider bij voorkeur een lid van de directie. In veel gevallen wordt hij ondersteund door een projectteam met economische, sociale en communicatieve expertise. Daarnaast is de samenstelling van een uitvoerig draaiboek onontbeerlijk. 4

7 Het belang van communicatie Reorganisaties kunnen krachtige emoties oproepen, van ongeloof en onbegrip tot regelrechte woede. Daarom is goede communicatie cruciaal. Duidelijkheid, eerlijkheid en openheid gaan voor alles. Wantrouwen of misverstanden kunnen een goed verloop van de reorganisatie in de weg staan. Maar ook een ongelukkige timing kan fnuikend zijn. Het is daarom van belang dat u een communicatieplan opstelt. Dit communicatieplan bevat een overzicht van wie wanneer waarover wordt geïnformeerd. Bij voorkeur stelt het management ook een woordvoerder aan die verantwoordelijk is voor de gehele communicatie rond de reorganisatie. De woordvoerder is de enige die officiële standpunten uitdraagt, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Hij ziet erop toe dat de informatie over het waarom en het hoe van de reorganisatie helder en eenduidig is. Steeds staan de gevolgen voor de betrokken werknemers centraal. Wat betekent dit voor mij? is voor velen toch de voornaamste vraag. 5

8 Het traject: vijf fasen in het schema FASEN REORGANISATIETRAJECT fase 1 analyse en besluitvorming analyse business case opties verkennen besluitvorming fase 2 voorbereiding plan van aanpak selectie bij ontslag communicatieplan or adviesaanvraag reorganisatieplan sociaal plan fase 3 overlegfase or traject onderhandelen vakbond sociaal plan definitief reorganisatiebesluit fase 4 implementatiefase ontslagprocedures invoering nieuwe structuur fase 5 evaluatiefase interne analyse consequenties algemeen beleid 6

9 reorganisatietraject Op basis van haar ervaring onderscheidt awvn in een reorganisatietraject vijf fasen. Fase 1 Analyse en besluitvorming Fase 2 Voorbereiding Het management constateert dat voor een gezonde bedrijfsvoering een reorganisatie noodzakelijk is. In deze fase weegt de directie alternatieven af en komt zij tot een (voorlopig) reorganisatiebesluit. In deze fase stelt het management een aantal plannen op: plan van aanpak (draaiboek) In dit document is vastgelegd uit welke stappen het reorganisatie - proces bestaat en wie voor de verschillende stappen verantwoordelijk is. reorganisatieplan In dit basisdocument omschrijft u wat het reorganisatiebesluit inhoudt, hoe de nieuwe organisatie eruit zal zien en vooral waarom dit het enige juiste besluit is. Een gedegen (finan ciële) onderbouwing is hierbij cruciaal. Ook beschrijft u welke gevolgen het voorgenomen reorganisatiebesluit heeft voor de werknemers. Het reorganisatieplan moet geschikt zijn voor alle betrokken partijen, zoals de or, vakbonden, uwv en de kantonrechter. or-adviesaanvraag Hiermee vraagt u de or advies uit te brengen over het reorgani - satieplan. sociaal plan Het sociaal plan geeft aan welke maatregelen u neemt om de sociale gevolgen van de reorganisatie voor werknemers zo veel mogelijk te ondervangen. communicatieplan In dit plan staat wanneer de woordvoerder informatie verstrekt aan specifiek omschreven betrokkenen. Fase 2 eindigt op het moment dat al deze plannen gereed zijn en u de adviesaanvraag bij de or indient. 7

10 Fase 3 Overleg met werknemersvertegenwoordigers Voordat de directie een definitief reorganisatie besluit neemt, moet de or daarover advies kunnen uit - brengen. Dit advies moet op het reorganisatiebesluit van wezenlijke invloed kunnen zijn. U moet de or een redelijke termijn gunnen om zo nodig deskundigen te raadplegen en tot een advies te komen. Behalve met de or moet u in veel gevallen ook in overleg treden met de vakbonden. Vaak is die verplichting vastgelegd in de cao, en sowieso bent u er wettelijk toe verplicht als u (binnen drie maanden) twintig of meer mensen moet ontslaan. Met de bonden hoeft u niet altijd te onderhandelen of tot overeenstemming te komen. Maar een akkoord van de bonden voorkomt wel dat er sociale onrust ontstaat. Vaak ook zal de or pas een advies willen geven als u eerst met vakbonden een adequaat sociaal plan bent overeengekomen. De ervaring leert dat het traject met or en vak bonden al snel zo n acht tot tien weken in beslag neemt. Als de or een positief advies geeft over het voorgenomen reorganisatiebesluit, kunt u dit besluit definitief vaststellen. Vervolgens kunt u onmiddellijk beginnen met de volgende fase, die van de implementatie. Komt de or tot een negatief advies, dan zult u (na de vaststelling van het definitieve besluit) een maand moeten wachten met de uitvoering daarvan. Gedurende die maand kan de or beroep tegen het besluit instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De maand wachttijd geldt niet als de or u toestemming geeft eerder met de uitvoering van het besluit te beginnen. Ten slotte meldt u in deze fase de voorgenomen reorganisatie aan bij uwv. Deze verplichting geldt alleen als er sprake is van een collectief ontslag, dus als u binnen drie maanden twintig of meer medewerkers moet ontslaan. Pas een maand nadat u het collectief ontslag heeft gemeld, zal uwv individuele ontslagaanvragen in behandeling nemen tenzij de bonden u toestemming geven eerder met de uitvoering te beginnen. 8 8

11 Fase 4 Implementatie Fase 5 Evaluatie De uitvoering van het reorganisatiebesluit kent twee deelaspecten: de invoering van de nieuwe structuur Als er in de nieuwe situatie nieuwe functies zijn ontstaan, zult u eerst een interne (her)- plaat singsprocedure in gang moeten zetten. Het invullen van nieuwe functies heeft gevolgen voor de ontslaglijst en ligt dus gevoelig. Wees daarom zo transparant mogelijk. Eventueel kunt u in het sociaal plan al aangeven welke randvoorwaarden van toepassing zijn op herplaatsing. de ontslagprocedure Pas als duidelijk is welke werk - nemers in de nieuwe organisatie zijn herplaatst, kunt u een definitieve ontslaglijst opstellen. In de ontslagvergunningsaanvragen of ontbindingsverzoeken moet u elk ontslag apart onderbouwen, rekening houdend met de regels van het Ontslagbesluit. Het is zinvol na afronding van de reorganisatie de procedure te evalueren. De opgedane ervaring kan van belang zijn voor een eventuele volgende reorganisatie. 9

12 Ontslag van werknemers: t is. Om te bepalen wie bij een reorganisatie in aan ie in aanmerking komen voor ontslag, hanteert UW eert UWV de regels van het Ontslagbesluit. Ook de luit. Ook de kantonrechter volgt deze regels meesta gels meestal, hoewel hij er niet toe verplicht is. Om 10

13 beëindiging arbeidsovereenkomst Als om bedrijfseconomische redenen arbeids plaatsen moeten vervallen, geldt het afspiegelingsbeginsel. Per bedrijfsvestiging wordt op een peil datum vastgesteld hoe de leeftijdsopbouw is binnen elke categorie uitwisselbare functies waar ontslagen moeten vallen. Bij vaststelling van de boventalligen moet deze leeftijdsopbouw zo veel mogelijk intact blijven. Vervolgens wordt per leeftijdscategorie gekeken naar de lengte van het dienstverband: de werknemers met het kortste dienstverband komen als eersten voor ontslag in aanmerking. In een aantal gevallen mag uwv van het afspiegelingsbeginsel afwijken, bijvoorbeeld als een specifieke werknemer bezwaarlijk kan worden gemist of als hij een duidelijk zwakkere arbeidsmarkt positie heeft dan zijn collega s. Als de werknemer een unieke functie bekleedt, of als een categorie uitwisselbare functies geheel komt te vervallen, is het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing. Voor een goede toepassing van het afspiegelings beginsel is het cruciaal te weten wat een bedrijfsvestiging is en welke functies uitwisselbaar zijn. Bij twijfel hierover is het raadzaam hierover vooraf met uwv te overleggen. Op sommige werknemers is een opzegverbod van toepassing. Dat geldt bijvoorbeeld als werknemers minder dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, met zwangerschaps- of bevallingsverlof zijn, of lid zijn van de or. In die gevallen kunt u de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Wel kan er een ontbindingsprocedure of (in sommige gevallen) een beëindiging met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Drie manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen U kunt arbeidsovereenkomsten op drie manieren beëindigen: via de ontslagvergunningsprocedure bij uwv werkbedrijf via de ontbindingsprocedure bij de kanton rechter met wederzijds goedvinden. 11

14 Drie manieren om een arbeids Opzegging met toestemming van uwv Het verzoek om een ontslagvergunning te verlenen dient u in bij de afdeling Arbeidsjuridische Dienst - verlening van uwv werkbedrijf. uwv beoordeelt de bedrijfseconomische noodzaak van de reorganisatie en controleert de juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel. U zult uw aanvraag dus zeer grondig moeten onderbouwen. Als de vakbonden evenwel bereid zijn te verklaren dat u de bedrijfseconomische noodzaak voor het vervallen van arbeidsplaatsen voldoende heeft onderbouwd, toetst uwv alleen nog de juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de (on)mogelijkheid om de werknemers te herplaatsen. Een werknemer kan tegen de ontslagaanvraag bij uwv verweer voeren en krijgt daarvoor in beginsel tien dagen de tijd. Als uwv meer informatie wil hebben, dan krijgt u de gelegenheid op het verweer te reageren. De werknemer mag dan weer op uw reactie reageren. Daarna legt uwv uw aanvraag voor aan een ontslag adviescommissie. Afhankelijk van het advies van deze commissie stemt uwv wel of niet met de ontslag aanvraag in. In de regel duurt de totale procedure bij uwv maximaal zes tot acht weken. Als uwv de ontslagvergunning heeft afgegeven (en er geen opzegverbod geldt), kunt u de arbeidsovereenkomst opzeggen. U moet daarbij wel de geldende opzegtermijn in acht nemen. Tegen een beslissing van uwv kan geen beroep worden aangetekend. U doet er daarom verstandig aan vóór indiening van de ontslagaanvraag een verkennend gesprek te hebben met uwv. Een ontslagen werknemer kan nog wel naar de rechter als hij het ontslag kennelijk onredelijk vindt. Meestal gebeurt dit als een werknemer het niet eens is met de hoogte van de beëindigingsvergoeding. uwv mag de hoogte daarvan namelijk niet betrekken in de besluitvorming over de ontslagvergunning. 12

15 overeenkomst te beëindigen Beëindiging via de kantonrechter Beëindiging met wederzijds goedvinden U kunt ook de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als de rechter besluit tot ontbinding, kan hij u veroordelen tot het betalen van een vergoeding aan de werknemer. Bij het vaststellen van de hoogte daarvan zal de kantonrechter in de regel niet af wijken van het sociaal plan, mits dat de instemming heeft van de vakbonden. Dit is anders bij een sociaal plan dat met de or is overeengekomen of dat eenzijdig is vastgesteld. In die gevallen zal de kantonrechter meestal de zogeheten kantonrechtersformule toepassen. Dat is een vaste formule waarin het aantal dienstjaren en het bruto maandloon de twee voornaamste componenten zijn. Daarnaast kan de rechter besluiten een correctiefactor toe te passen, bijvoorbeeld als hij een van de partijen het ontslag verwijt. Tegen een uitspraak van de kantonrechter kunnen partijen geen beroep aantekenen, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. U kunt de arbeidsovereenkomst ook beëindigen in onderlinge overeenstemming met de werknemer. In dat geval is tussenkomst van uwv of de kantonrechter niet nodig. Het recht op een ww-uitkering van de werknemer loopt geen gevaar als duidelijk is dat het initiatief tot de beëindiging van de werkgever is uitgegaan. Bij bedrijfseconomische redenen wordt daarvan uitgegaan. Wel moet u de geldende opzeg - termijn in acht nemen. Doet u dat niet, dan krijgt de werknemer over deze termijn geen ww-uitkering. De afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een belangrijk aandachtspunt is dat de werknemer zich hierbij juridisch laat bijstaan. Dit voorkomt dat hij de overeenkomst later alsnog kan aanvechten. 13

16 Voor- en nadelen van manieren ijn: Elk van deze drie manieren om de arbeids-overe eidsovereenkomst te beëindigen heeft voor- en nad oor- en nadelen. De voornaamste daarvan zijn: Elk v 14

17 beëindigen arbeidsovereenkomst De uwv-procedure is tamelijk laagdrempelig en hoeft niet veel langer te duren dan de procedure bij de kantonrechter. Wel moet u, nadat de vergunning is verleend, de opzegtermijn in acht nemen. U kunt niet opzeggen als er een opzegverbod geldt. Ook kan de werknemer na de uwv-procedure een procedure instellen wegens kennelijk onredelijk ontslag. Daartegen is weer hoger beroep mogelijk en cassatie bij de Hoge Raad. De weg via de kantonrechter is doorgaans korter dan via uwv. U moet de rechter in elk geval kunnen overtuigen van de bedrijfseconomische noodzaak en een correcte toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Dat de werknemer niet in hoger beroep kan gaan (zodat u dus snel duidelijkheid heeft), kan een voordeel zijn. Beëindiging met wederzijds goedvinden is de snelste en meest efficiënte weg, maar is natuurlijk alleen mogelijk als de werknemer ook daadwerkelijk instemt met het ontslag. De kans daarop neemt toe als de or positief over de reorganisatie heeft geadviseerd en de bonden met het sociaal plan hebben ingestemd. Welke afweging u maakt, is sterk afhankelijk van specifieke omstandigheden, die u het beste met uw awvn-adviseur kunt bespreken, de advocaten van awvn kunnen u ondersteunen. 15

18 Meer dan ontslag alleen: fen. Bij reorganisaties richt de aandacht zich in ster h in sterke mate op de werknemers die u moet onts oet ontslaan. Dat is begrijpelijk, maar ontslag is sle g is slechts één aspect van een reorganisatie. Ook voo Ook voor de werknemers die in de onderneming bli ing blijven, verandert er veel. En ook daarvoor moe oor moet u in het sociaal plan regelingen treffen. B 16

19 werknemers en sociaal plan Een sociaal plan bevat daarom naast financiële afscheidsregelingen nog de volgende instrumenten: begeleidingsregelingen naar een nieuwe functie Dit kan betrekking hebben op functies binnen én buiten het bedrijf. Denk aan het inrichten van een intern mobiliteitscentrum en het inschakelen van een professioneel outplacementbureau. arbeidsvoorwaardelijke regelingen De herplaatsing van werknemers in een functie met een lagere salarisschaal leidt doorgaans tot de toekenning van een persoonlijke toeslag. Over deze toeslag moet u duidelijke afspraken maken. verhuis- en reiskostenregelingen Deze zijn bijvoorbeeld van toepassing als het bedrijf een andere vestigingsplaats kiest of als een medewerker op een andere locatie aan de slag kan. Als werkgever zult u ook aan deze regelingen de nodige aandacht moeten schenken. Hoe groter de tevredenheid van de mensen die blijven, des te groter de kans dat zij bijdragen aan het succes van de nieuwe organisatie. 17

20 Dienstverlening van awvn: Hoe verder... Vanzelfsprekend is het onmogelijk om in kort bestek aandacht te schenken aan alle bedrijfs matige, organisatorische, communicatieve, juridische én menselijke aspecten die bij een reorganisatie komen kijken. Deze brochure is zeker geen handleiding. Daarvoor is de werkelijkheid te complex. Als u reorganisatie overweegt, doet u er verstandig aan advies in te winnen bij mensen die vaker voor deze opgave hebben gestaan. awvn heeft op dit gebied bijzondere expertise in huis. De adviseurs en advocaten weten waar de bonden, uwv of de kantonrechter op letten, en hoe u hen kunt overtuigen. Ze hebben ruime ervaring met het schrijven van een sociaal plan. En ze kunnen u adviseren bij de communicatie, met al zijn voetangels en klemmen. Tegelijkertijd begrijpen onze adviseurs dat een reorganisatie allereerst bedoeld is om uw onder neming voor te bereiden op de toekomst. Daarbij is een zorgvuldige omgang met de sociale gevolgen uiteraard een vereiste. Maar de essentie van een reorga ni - satie is toch dat er een nieuwe organisatie ontstaat, waarmee u nieuwe marktmogelijkheden optimaal kunt benutten. Als u awvn inschakelt, creëert u voor uzelf de rust en de ruimte om dat te doen. awvn onderscheidt zich doordat zij door haar verschillende expertisegebieden, bedrijven breed kan adviseren over de sociale aspecten van reorganisaties. Te denken valt hierbij onder meer aan het proces, onderhandelingen met vakbonden en or, vormgeving en kostenconsequenties van sociale plannen, advisering rondom uitwisselbaarheid van functies en het voeren van ontslagprocedures. Neemt u daarom in geval van een voorgenomen reorganisatie vroegtijdig contact op met uw awvnarbeidsvoorwaardenadviseur. 18

21 advies op het gebied van reorganisaties Overzicht dienstverlening awvn op het gebied van reorganisaties Voorbereiding opstellen van een draaiboek en een tijdpad advies over het opstellen van een reorganisatieplan advies over het opstellen van een communicatieplan adviseren over inrichting nieuwe organisatie opstellen van de ontslaglijst adviseren over de adviesaanvraag aan de or opstellen van een sociaal plan adviseren over uitwisselbaar zijn van functies Overleg adviestraject met de or begeleiding van het onderhandelingstraject met vakbonden Implementatie ontslagprocedures bij uwv werkbedrijf en de kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden uitvoering van het sociaal plan invoering van een interne evaluatie van de organisatiestructuur evaluatie (waaronder motivatieonderzoek en risicoanalyse) 19

22

23

24 awvn-hoofdkantoor Bezuidenhoutseweg 12 Postbus ab Den Haag awvn-werkgeverslijn Telefoon (070) Telefoon (070) Fax (070) Internet Werkgeversvereniging awvn: voorsprong door goed werkgeverschap. Toonaangevend op het gebied van arbeidsvoorwaardenvorming, functieonderzoek en beloningsmanagement. awvn heeft regiokantoren in Haarlem, Rotterdam, Apeldoorn en Groningen.

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN Omschrijving Bij een reorganisatietraject heeft de OR een belangrijke rol. De OR zal immers om advies gevraagd worden en vaak heeft de OR ook grote invloed op

Nadere informatie

Reorganiseren. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Reorganiseren. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Reorganiseren Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Colofon Tekst Ian Lendering Vormgeving Julian Huiswoud (JayD-sign) Druk AWVN, Den Haag 2 / Reorganiseren / Reorganiseren In deze brochure gaan we nader

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, bepalingen sociaal plan en WMCO Inhoudsopgave Inleiding 1. Collectief ontslag 2.

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Reorganiseren. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Reorganiseren. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Reorganiseren Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Colofon Tekst Ian Lendering Vormgeving Julian Huiswoud (JayD-sign) Druk AWVN, Den Haag 2017 2 / Reorganiseren / Reorganiseren In deze brochure gaan

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren Ontslag wegens disfunctioneren Beëindigen arbeidsovereenkomst Er zijn 2 (hoofd)groepen van ontslagredenen: 1. Op grond van een reden gelegen binnen de organisatie van de werkgever (WG) (gaan we hier niet

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement

Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement Stappenplan Collectief ontslag Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement Inhoudsopgave 1. Wet melding collectief ontslag...3 2. Melden UWVWERKbedrijf...4

Nadere informatie

Ontslag in crisistijd

Ontslag in crisistijd Ontslag in crisistijd Valkuilen en mogelijkheden Ontbijtsessie RRA 3 februari 2010 Maud Murrer Ontslag in crisistijd RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

WHITE PAPER. De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie

WHITE PAPER. De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie WHITE PAPER De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie WHITEPAPER - DE KUNST OM IN TE KRIMPEN over ontslag bij reorganisatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Drie wijzen om te komen tot beëindiging

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma Reorganisaties 28 oktober 2014 Joost van Ruiven Johan Hobma Inhoud 1. Cao s wet- en regelgeving 2. Reorganisatieplan 3. Overleg OR/CR/Vakbond 4. WMCO 5. Sociaal Plan 6. UWV Ontslagprocedure 7. Overige

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ

Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ Vereniging voor Arbeidsrecht Bijeenkomst 22 mei 2014 René Hampsink & Marloes Diepenbach 1 Prak:jk behoe;e aan meer flexibiliteit Wijziging

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012 Workshop Actualiteiten Ontslagrecht Karen Beijerman, 4 september 2012 Misvattingen over ontslag Bij ontslag krijg je altijd veel geld mee Een opzegtermijn in contract betekent dat de werkgever altijd kan

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV.

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV. Programma Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst Ontslagprocedure bij UWV Terugblik Ontslagrecht in de toekomst Rol van UWV in het nieuwe

Nadere informatie

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid AJD-congres, 28 november 2014 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening Programma

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Ontslagprocedure *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.19 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 4 (incl. bijlage van 2 pag.) Aantal bijlagen: 1 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg INHOUDSOPGAVE Woord vooraf /V Lijst van afkortingen / XIII Inleiding /1 L.G. Verburg en R.M. Beltzer HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is een opzegging wegens een dringende reden waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Deze opzegging vindt plaats zonder vergunning van het UWV. De

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005

Werknemer & Ontslag. Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 Werknemer & Ontslag Uitgave van Directie Arbeid & Onderzoek Datum 2005 De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Werkgever & Ontslag. Informatie voor werkgevers over ontslag. 1. Inleiding

Werkgever & Ontslag. Informatie voor werkgevers over ontslag. 1. Inleiding Informatie voor werkgevers over ontslag Werkgever & Ontslag 1. Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van wettelijke bepalingen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, zoals die gelden

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Informatie voor werknemers Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 Actualiteiten Arbeidsrecht mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 1 Actualiteiten arbeidsrecht Onderwerpen Wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO) Stand van zaken kennelijk onredelijk

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

5 gewijzigde ontslagregels die impact hebben op werkgevers. Wees goed voorbereid! whitepaper

5 gewijzigde ontslagregels die impact hebben op werkgevers. Wees goed voorbereid! whitepaper 18.05.16 5 gewijzigde ontslagregels die impact hebben op werkgevers Wees goed voorbereid! whitepaper In dit whitepaper: De komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft geleid tot vele veranderingen,

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

Januari 2012 - Advies voor vaktherapeuten bij dreigend banenverlies

Januari 2012 - Advies voor vaktherapeuten bij dreigend banenverlies Advies voor vaktherapeuten bij dreigend banenverlies Léon Stoffels (NVPMT) en Marijn Roefs-Batelaan (NVvMT) in samenwerking met de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) Bij de FVB komen regelmatig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:6635

ECLI:NL:RBMNE:2014:6635 ECLI:NL:RBMNE:2014:6635 Instantie Datum uitspraak 23-04-2014 Datum publicatie 12-12-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 2898871 UE VERZ 14-187 k/4081 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

EEN REORGANISATIE? WAT NU!?

EEN REORGANISATIE? WAT NU!? EEN REORGANISATIE? WAT NU!? December 2015 EEN REORGANISATIE?! WAT NU? Er hangt iets in de lucht. Er heerst onrust in het bedrijf. Managers vergaderen veel en er lopen mensen rond die je nooit eerder gezien

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen?

Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Wet werk en zekerheid: wat gaat er wijzigen? Op 10 juni van dit jaar is het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen: - Wijziging

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

2 Individueel ontslag

2 Individueel ontslag 2 Individueel ontslag 2.1 Ontslag wegens disfunctioneren en/of verstoorde verhoudingen 2.1.1 vóór tot ontslag wordt besloten Vaak zijn verstoorde verhoudingen en disfunctioneren niet los van elkaar te

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

Kwaliteitsslag bij reorganisaties

Kwaliteitsslag bij reorganisaties Kwaliteitsslag bij reorganisaties Maruca Overdijk Mareine Callemeijn Roermond, 19 juni 2013 1 2 Reorganisatie Onderwerpen > Historie preventieve ontslagtoets > Getallen > Beleidsregels UWV en uitzonderingen

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie