Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel"

Transcriptie

1 Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel Voorgesteld besluit 1. De Logistieke Visie (bijlage 1) en Havenvisie (bijlage 2) vast te stellen; 2. Een kwartiermaker aan te stellen en concreet uitvoering ter hand te nemen conform de beschrijving in het Uitvoeringsplan (bijlage 3). Inleiding: In het voorjaar 2011 is aan de gemeenteraden van Kampen (ter vaststelling) en Zwolle (ter informatie /OW ) een gezamenlijke Havenvisie ZKN voorgelegd als bouwsteen voor de nader af te ronden logistieke visie. Medio 2011 hebben de gemeenten Kampen, Meppel en Zwolle het initiatief genomen samen de meerwaarde te verkennen van samenwerking op het terrein van logistiek. Daarom is besloten de visies voor ZKN te verbreden met Meppel. Het resultaat is een tweetal ruimtelijkeconomische visies (bijlagen 1 en 2) en bijbehorende uitvoeringsagenda s gericht op logistiek en meer specifiek op de binnenhavens. De aanleiding is dat de regionale benutting van de modaliteiten weg en binnenvaart nu al succesvol is. De sector kent een sterke groei, zowel het wegtransport als de overslag van bulk en containers. In de toekomst zal de groei van de internationale positie van Rotterdam vragen om meer opvang in het binnen/achterland met multimodale dienstverlening gericht op Noordoost-Nederland, Noord-Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. De groei van overslag, met name containers is in de regio al merkbaar. Daarom hebben Zwolle, Kampen en Meppel afzonderlijk de laatste jaren ook fors geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur van de havens en sluizen. In de genoemde visies is in kaart gebracht wat de eigenheid en sterkte van de regio is en wat de regio bindt. Er is een SWOT gemaakt van de kansen en ontwikkelmogelijkheden van de regio binnen het (inter)nationale economische speelveld. Op basis van de visies is een praktisch Uitvoeringsplan (bijlage 3) gemaakt dat in gaat op de uitvoeringsagenda, de organisatie, de communicatie en de financiën. Samengevat is de voorgestelde projectopgave voor de korte termijn verkenning/analyse en verbetervoorstellen voor: - Gezamenlijke acquisitie en versterking profilering van de regio door een kwartiermaker. - Verkennen van een gezamenlijk havenbedrijf.

2 - Vergroting sociaal-economische effecten door verbetering infrastructuur en bereikbaarheid en kwaliteit van bedrijventerreinen. - Versterken kennisnetwerk. Beoogd (maatschappelijk) effect De beide visies geven aanknopingspunten om de regio in gezamenlijkheid verder te ontwikkelen en door gezamenlijke profilering en lobby de regio als logistieke draaischijf landelijk op de kaart te zetten. De 3 ambities zijn: 1. Corridor Zwolle-Kampen-Meppel is in 2020 een logistiek knooppunt: logistieke hotspot. 2. Corridor Zwolle-Kampen-Meppel is in 2030 een internationale hub. 3. Ontwikkelen van specialisaties, nieuwe bedrijven en groei bestaande bedrijven met een profiel dat het relatieve concurrentievoordeel ten opzichte van andere regio s benadrukt: banengroei in de regio in een tijdsbestek van 10 á 15 jaar. Argumenten 1.1 De Logistieke visie en de Havenvisie zijn uitwerkingen van vastgesteld beleid. In de Kadernota Bedrijventerreinen worden Hessenpoort (droog terrein) en de Zuiderzeehaven (nat terrein) als complementair aan elkaar gezien in de bovenregionale acquisitie van nieuwe bedrijven naar deze regio. Met Meppel daaraan toegevoegd is de regionale positie voor natte op- en overslag, met name voor containers, nog sterker geworden. Gezamenlijke acquisitie van ladingstromen/nieuwe bedrijven versterkt de concurrentiepositie. De wens is hiervoor een kwartiermaker aan te stellen, conform de profielschets van ECORYS (zie Uitvoeringsplan). Deze kwartiermaker zal starten met een concrete verkenning naar een gezamenlijk havenbedrijf. 1.2 Logistiek en havens zijn concrete thema s binnen de regionale samenwerking van 16 gemeenten. De visies tonen groeipotentieel aan voor het knooppunt Zwolle-Kampen- Meppel, maar de concurrentie met andere regio s is groot. Een nauwe(re) samenwerking tussen de drie gemeenten, en wellicht aangevuld met Zwartewaterland en Staphorst, geeft de nodige kritische massa voor succesvol opereren op (inter)nationale schaal. Vooral de maakindustrie, landbouw en bouwsector zijn sterk afhankelijk van goederenvervoer over water. Het faciliteren van deze behoefte stelt de bedrijven in staat mee te ontwikkelen in de logistieke keten en de werkgelegenheid te vergroten. 1.3 De onderlinge samenwerking wordt versterkt door het aanwezige kennisniveau en arbeidsmarkt. De regio biedt kansen de economische dynamiek en structuur verder te versterken door de aanwezige kennis in het (georganiseerde) bedrijfsleven, onderwijs en intermediaire organisaties ten volle te benutten. 2.1 Gezamenlijke profilering van de regio richting zeehavens Rotterdam en Amsterdam wordt gewaarborgd in één overkoepelend havenbedrijf.

3 Er is een gezamenlijk belang om te werken aan een sterke profilering van de regio richting de zeehavens Rotterdam en Amsterdam: een betrouwbare, multimodale schakel in het achterland van de mainports en de doorvoer naar het achterland. In dit kader is het wenselijk om de basis voor de vorming van één overkoepelend havenbedrijf te onderzoeken. 2.2 De onderlinge samenwerking wordt versterkt door de ontwikkeling binnen Windesheim van een kennisdistributiecentrum (Dinalog) op het gebied van logistiek. Windesheim stelt een lectoraat in voor het thema logistiek. Op projectbasis kunnen de logistieke vraagstukken en onderzoeken vanuit de regio worden belegd bij Windesheim (conform aanpak Uitvoeringsplan bijlage 3). 2.3 Gezamenlijke lobby van de regio richting mainports, regionale en Rijksoverheid en Europa. Er is een gezamenlijk belang om met een sterke profilering de belangen van de regio intensief en planmatig onder de aandacht te brengen van (keten) partners in en buiten de regio. 2.4 Meppel sluit aan bij het thema economie van Zwolle-Kampen Netwerkstad met de gezamenlijke uitwerking van een logistiek cluster. In de samenwerking tussen Zwolle, Kampen en Meppel en van de Regio Zwolle vormt logistiek een van de centrale thema's. Meppel fungeert hierbij procesmatig en inhoudelijk als bestuurlijk/ambtelijk trekker. Kanttekeningen 2.1 Een voortvarende aanpak is wenselijk maar ook noodzakelijk KampenOntwikkeling van een regionaal cluster vindt plaats op het snijvlak van verantwoordelijkheden van gemeentelijke overheid, bedrijfsleven en provinciale overheid. In de samenwerking is voortvarendheid van belang omdat door verschillende externe ontwikkelingen en dynamiek anders wel eens de slag kan worden gemist en andere regio s ons inhalen Integrale afstemming Afstemming heeft plaatsgevonden met de disciplines economische zaken, grondzaken, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Financiën De kosten ten bedrage van worden gedekt uit het budget voor regionale economische samenwerking, zoals opgenomen in de conceptbegroting Armoede effect rapportage De focus op de strategie om te komen tot een logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel en vereende inspanningen tussen de drie gemeenten is er uiteindelijk op gericht om zodanige economische randvoorwaarden tot stand te brengen dat economische meerwaarde en extra dynamiek wordt gegenereerd. In essentie gaat het om versterking en behoud van economische vitaliteit, ondernemerschap en werkgelegenheid.

4 Communicatie De drie gemeenten stemmen onderling het moment en inhoud van communicatie af. Uitvoering Over de stand van zaken, voortgang en resultaten, wordt zoveel mogelijk aangesloten op de reguliere cycli in de gemeentelijke organisaties, te weten: BERAP, Perspectiefnota, Programmabegroting, Jaarstukken. Per kwartaal wordt een tussenrapportage samengesteld en gecommuniceerd. Aanvullend zullen de raden middels een werkvergadering nader kunnen worden betrokken bij het proces en de keuzes die moeten worden gemaakt in de lijn zoals dat bijvoorbeeld op donderdag 11 oktober 2012 heeft plaatsgehad. Het is aan te bevelen daarna een bijzondere klantenarena te laten plaatsvinden waarbij ondermeer raadsleden en ondernemers uit de drie gemeenten met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De uitwerking van deze keuze om gezamenlijk te werken aan vorming van een logistiek cluster is leidend voor de verdere benodigde vervolgstappen. Voor de raden van de drie gemeenten is het daarbij belangrijk om aan te geven voor de korte termijn en middellange termijn waarop ingezet wordt en hoe de andere bouwstenen in de visie passen. De betrokkenheid en commitment van de provincies Drenthe en Overijssel wordt beschouwd als belangrijke randvoorwaarde. De resultaten van de Logistieke Visie en Havenvisie worden door de leden van het projectteam afgestemd met de ambtenaren van de provincies. De Provincie Overijssel heeft het thema logistiek op dit moment niet hoog op de agenda staan, maar werkt aan een beleidskader. Bijlagen - Logistieke Visie Knooppunt Zwolle-Kampen-Meppel, ECORYS, Havenvisie Knooppunt Zwolle-Kampen-Meppel, ECORYS, Uitvoeringsplan Regionaal Cluster Logistiek Zwolle-Kampen-Meppel, Gemeenten Zwolle, Kampen en Meppe, Burgemeester en wethouders van Meppel, de secretaris, de burgemeester,

5 Raadsbesluit nr. De R a a d der gemeente Meppel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nr.; overwegende: ; gelet op van de ; b e s l u i t : 1. De Logistieke Visie (bijlage 1) en Havenvisie (bijlage 2) vast te stellen; 2. Een kwartiermaker aan te stellen en concreet uitvoering ter hand te nemen conform de beschrijving in het Uitvoeringsplan (bijlage 3). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de griffier, de voorzitter, Verzendlijst: Archief Notulen Financiën Steller

6 Behandeld door: A.P. Zwolle Datum: Openbaar ja Control maak keuze Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d. nummer Reg. Nummer * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Onderwerp Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel Advies De Raad voor te stellen: 1. De Logistieke Visie (bijlage 1) en Havenvisie (bijlage 2) vast te stellen; 2. Een kwartiermaker aan te stellen en concreet uitvoering ter hand te nemen conform de beschrijving in het Uitvoeringsplan (bijlage 3). Samenvatting De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel zien meerwaarde in onderlinge samenwerking op het terrein van economie. Gezamenlijk is een logistieke visie en een havenvisie opgesteld. De visies fungeren als leidraad voor verdere samenwerking op economisch gebied. Het is van belang om samen te investeren in de havens en regionale bedrijventerreinen om de regio in (inter)nationaal perspectief op de kaart te zetten. Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstituten wordt ingezet op transport en logistiek om de regio nog meer op de kaart te zetten. De regio Zwolle presteert landelijk al jarenlang als topregio als het gaat om concurrentiekracht, economische groei en vitaliteit, onderwijs en arbeidsmarkt. Door in te zetten op logistiek willen Zwolle, Kampen en Meppel gericht werken aan nog betere vestigingsmogelijkheden en voordelen in de regio. Een betere samenwerking en afstemming in de logistieke keten, het optimaal bundelen van goederenstromen, meer flexibiliteit in het gebruik van binnenhavens en het samen zoeken naar en investeren in ruimte voor overslag over water vormen daarbij punten van aandacht. Aanleiding In het voorjaar 2011 is aan de gemeenteraden van Kampen (ter vaststelling) en Zwolle (ter informatie /OW ) een gezamenlijke Havenvisie ZKN voorgelegd als bouwsteen voor de nader af te ronden logistieke visie. Medio 2011 hebben de gemeenten Kampen, Meppel en Zwolle het initiatief genomen samen de meerwaarde te verkennen van samenwerking op het terrein van logistiek. Daarom is besloten de visies voor ZKN te verbreden met Meppel. Het resultaat is een tweetal ruimtelijk-economische visies (bijlagen 1 en 2) en bijbehorende uitvoeringsagenda s gericht op logistiek en meer specifiek op de binnenhavens. De aanleiding is dat de regionale benutting van de modaliteiten weg en binnenvaart nu al succesvol is. De sector kent een sterke groei, zowel het wegtransport als de overslag van bulk en containers. In de toekomst zal de groei van de internationale positie van Rotterdam vragen om meer opvang in het binnen/achterland met multimodale dienstverlening gericht op Noordoost- Nederland, Noord-Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. De groei van overslag,

7 met name containers is in de regio al merkbaar. Daarom hebben Zwolle, Kampen en Meppel afzonderlijk de laatste jaren ook fors geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur van de havens en sluizen. In de genoemde visies is in kaart gebracht wat de eigenheid en sterkte van de regio is en wat de regio bindt. Er is een SWOT gemaakt van de kansen en ontwikkelmogelijkheden van de regio binnen het (inter)nationale economische speelveld. Op basis van de visies is een praktisch Uitvoeringsplan (bijlage 3) gemaakt dat in gaat op de uitvoeringsagenda, de organisatie, de communicatie en de financiën. Samengevat is de voorgestelde projectopgave voor de korte termijn verkenning/analyse en verbetervoorstellen voor: - Gezamenlijke acquisitie en versterking profilering van de regio door een kwartiermaker. - Verkennen van een gezamenlijk havenbedrijf. - Vergroting sociaal-economische effecten door verbetering infrastructuur en bereikbaarheid en kwaliteit van bedrijventerreinen. - Versterken kennisnetwerk. Beoogd (maatschappelijk) effect/ doel De beide visies geven aanknopingspunten om de regio in gezamenlijkheid verder te ontwikkelen en door gezamenlijke profilering en lobby de regio als logistieke draaischijf landelijk op de kaart te zetten. De 3 ambities zijn: 1. Corridor Zwolle-Kampen-Meppel is in 2020 een logistiek knooppunt: logistieke hotspot. 2. Corridor Zwolle-Kampen-Meppel is in 2030 een internationale hub. Ontwikkelen van specialisaties, nieuwe bedrijven en groei bestaande bedrijven met een profiel dat het relatieve concurrentievoordeel ten opzichte van andere regio s benadrukt: banengroei in de regio in een tijdsbestek van 10 á 15 jaar. Argumenten 1.1 De Logistieke visie en de Havenvisie zijn uitwerkingen van vastgesteld beleid. In de Kadernota Bedrijventerreinen worden Hessenpoort (droog terrein) en de Zuiderzeehaven (nat terrein) als complementair aan elkaar gezien in de bovenregionale acquisitie van nieuwe bedrijven naar deze regio. Met Meppel daaraan toegevoegd is de regionale positie voor natte op- en overslag, met name voor containers, nog sterker geworden. Gezamenlijke acquisitie van ladingstromen/nieuwe bedrijven versterkt de concurrentiepositie. De wens is hiervoor een kwartiermaker aan te stellen, conform de profielschets van ECORYS (zie Uitvoeringsplan). Deze kwartiermaker zal starten met een concrete verkenning naar een gezamenlijk havenbedrijf. 1.2 Logistiek en havens zijn concrete thema s binnen de regionale samenwerking van 16 gemeenten. De visies tonen groeipotentieel aan voor het knooppunt Zwolle-Kampen-Meppel,

8 maar de concurrentie met andere regio s is groot. Een nauwe(re) samenwerking tussen de drie gemeenten, en wellicht aangevuld met Zwartewaterland en Staphorst, geeft de nodige kritische massa voor succesvol opereren op (inter)nationale schaal. Vooral de maakindustrie, landbouw en bouwsector zijn sterk afhankelijk van goederenvervoer over water. Het faciliteren van deze behoefte stelt de bedrijven in staat mee te ontwikkelen in de logistieke keten en de werkgelegenheid te vergroten. 1.3 De onderlinge samenwerking wordt versterkt door het aanwezige kennisniveau en arbeidsmarkt. De regio biedt kansen de economische dynamiek en structuur verder te versterken door de aanwezige kennis in het (georganiseerde) bedrijfsleven, onderwijs en intermediaire organisaties ten volle te benutten. 2.1 Gezamenlijke profilering van de regio richting zeehavens Rotterdam en Amsterdam wordt gewaarborgd in één overkoepelend havenbedrijf. Er is een gezamenlijk belang om te werken aan een sterke profilering van de regio richting de zeehavens Rotterdam en Amsterdam: een betrouwbare, multimodale schakel in het achterland van de mainports en de doorvoer naar het achterland. In dit kader is het wenselijk om de basis voor de vorming van één overkoepelend havenbedrijf te onderzoeken. 2.2 De onderlinge samenwerking wordt versterkt door de ontwikkeling binnen Windesheim van een kennisdistributiecentrum (Dinalog) op het gebied van logistiek. Windesheim stelt een lectoraat in voor het thema logistiek. Op projectbasis kunnen de logistieke vraagstukken en onderzoeken vanuit de regio worden belegd bij Windesheim (conform aanpak Uitvoeringsplan bijlage 3). 2.3 Gezamenlijke lobby van de regio richting mainports, regionale en Rijksoverheid en Europa. Er is een gezamenlijk belang om met een sterke profilering de belangen van de regio intensief en planmatig onder de aandacht te brengen van (keten)partners in en buiten de regio. 2.4 Meppel sluit aan bij het thema economie van Zwolle-Kampen Netwerkstad met de gezamenlijke uitwerking van een logistiek cluster. In de samenwerking tussen Zwolle, Kampen en Meppel en van de Regio Zwolle vormt logistiek een van de centrale thema's. Meppel fungeert hierbij procesmatig en inhoudelijk als bestuurlijk/ambtelijk trekker. Kanttekeningen 2.1 Een voortvarende aanpak is wenselijk maar ook noodzakelijk Ontwikkeling van een regionaal cluster vindt plaats op het snijvlak van verantwoordelijkheden van gemeentelijke overheid, bedrijfsleven en provinciale overheid. In de samenwerking is voortvarendheid van belang omdat door verschillende externe ontwikkelingen en dynamiek anders wel eens de slag kan worden gemist en andere regio s ons inhalen.

9 Integrale afstemming Afstemming heeft plaatsgevonden met de disciplines economische zaken, grondzaken, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Financiën De kosten ten bedrage van worden gedekt uit het budget voor regionale economische samenwerking, zoals opgenomen in de conceptbegroting Armoede effect rapportage De focus op de strategie om te komen tot een logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel en vereende inspanningen tussen de drie gemeenten is er uiteindelijk op gericht om zodanige economische randvoorwaarden tot stand te brengen dat economische meerwaarde en extra dynamiek wordt gegenereerd. In essentie gaat het om versterking en behoud van economische vitaliteit, ondernemerschap en werkgelegenheid. Communicatie De drie gemeenten stemmen onderling het moment en inhoud van communicatie af. Uitvoering Samengevat is de voorgestelde opgave voor de korte termijn verkenning/analyse en verbetervoorstellen voor: Vergroting sociaal-economische effecten door verbetering infrastructuur en bereikbaarheid. Meerwaarde van de uitbreiding van de infrastructuur: sociaaleconomische effecten en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Stimuleren van business cases om te komen tot een logistiek proces en aanstellen van een kwartiermaker. Gezamenlijke acquisitie van lading/vervoer over water, profilering naar mainports en rijksoverheid en sterkere positionering aan de hand van thema s als corridors, goederenstromen, vervoersmodaliteiten, kennis & innovatie, ruimtelijk aanbod en bereikbaarheid, diensten, industrie. Verkennen van een gezamenlijk havenbedrijf. Over de stand van zaken, voortgang en resultaten, wordt zoveel mogelijk aangesloten op de reguliere cycli in de gemeentelijke organisaties, te weten: BERAP, Perspectiefnota, Programmabegroting, Jaarstukken. Per kwartaal wordt een tussenrapportage samengesteld en gecommuniceerd. Aanvullend zullen de raden middels een werkvergadering nader worden betrokken bij het proces en de keuzes die moeten worden gemaakt in de lijn zoals dat bijvoorbeeld op donderdag 11 oktober 2012 heeft plaatsgehad. Het is aan te bevelen daarna een bijzondere klantenarena te laten plaatsvinden waarbij raadsleden en ondernemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De uitwerking van deze keuze om gezamenlijk te werken aan vorming van een logistiek cluster is leidend voor de verdere benodigde vervolgstappen. Voor de raden van de drie gemeenten is het daarbij belangrijk om aan te geven voor de korte termijn en middellange termijn waarop ingezet wordt en hoe de andere bouwstenen in de visie passen. De betrokkenheid en commitment van de provincies Drenthe en Overijssel wordt beschouwd als belangrijke

10 randvoorwaarde. De resultaten van de Logistieke Visie en Havenvisie worden door de leden van het projectteam afgestemd met de ambtenaren van de provincies. De Provincie Overijssel heeft het thema logistiek op dit moment niet hoog op de agenda staan: er ontbreekt hiervoor een adequaat beleidskader. Bijlagen - Logistieke Visie Knooppunt Zwolle-Kampen-Meppel, ECORYS, Havenvisie Knooppunt Zwolle-Kampen-Meppel, ECORYS, Uitvoeringsplan Regionaal Cluster Logistiek Zwolle-Kampen-Meppel, september 2012

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Inkoopbeleid Voorgesteld besluit 1. Het inkoopbeleid vast te stellen. 2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld op 11 december

Nadere informatie

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Regionaal Cluster Logistiek ZWOLLE ZWOLLE-KAMPEN-MEPPEL MEPPEL UITVOERINGSPLAN 17 oktober okto 2012, Zwolle, Kampen, Meppel 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Context... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad

Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad Eindrapport Opdrachtgever: Zwolle Kampen Netwerkstad ECORYS Nederland BV Arwen Korteweg Mariska van der Gun Gilbert Bal Ewout Bückmann Rotterdam, 4 april 2011 Contactpersonen:

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg'

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Schiphorsterweg en Kosterweg' meppel.nl Agendapunt: IX/12. Meppel, 10 mei 2016 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 974776 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z Datum Agendapunt Documentnummer R09S009/z160028046 Onderwerp Samenwerking Ermelo-Harderwijk- Raadsvoorstel Beoogd effect Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie door middel van samenwerking.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Beleidsplan Openbaar

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Regio Zwolle

Nieuwsbrief Regio Zwolle Nieuwsbrief Regio Zwolle December 2011, Special Dag van de Economie 4 november 2011 Dag van de Economie succesvol Samenwerken is ook samen investeren! Er is een noodzaak grensoverschrijdend samen te werken

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Besluit om:

Raadsvoorstel. Besluit om: Raadsvoorstel Agendapunt 8 Raadsvergadering 17 februari 2016 Portefeuillehouder J. Beenakker Begrotingsprogramma Ruimtelijke en economische Zaken Onderwerp Vaststellen van het Ambitiedocument 2016-2020

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0076 Rv. nr.: 12.0076 B&W-besluit d.d.: 26-6-2012 B&W-besluit nr.: 12.0647 Naam programma +onderdeel: Economie en Toerisme, kenniseconomie Onderwerp: Beleidskader cofinanciering Leiden

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota onderhoud kapitaalgoederen. VOORSTEL De kadernota onderhoud kapitaalgoederen het Bildt vast te stellen Nummer agendapunt: 13 Programma: diverse Product en productnummer:

Nadere informatie

Beslispunten 1. de startnotitite integraal veiligheidsbeleid vast te stellen,

Beslispunten 1. de startnotitite integraal veiligheidsbeleid vast te stellen, OPENBAAR Adviseur: M. Boerman (BBO, tst. 803) Portefeuillehouder: E.M. Timmers - van Klink 10.02675 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 8 april 2010 Raadsvergadering d.d. 22 april 2010 Voorstel nr. Programma

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-066 Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11 Advies voor burgemeester en wethouders Afdeling: Bouwen en Milieu Afdeling: Behandelend ambtenaar: Leon Teeuw Behandelend ambtenaar: Tel.: 0522-46 75 11 Tel.: Par. sectordir: Par. afd.hoofd: Par. sectordir:

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt nr.: Onderwerp: Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.: Opsteller: Ben

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

R.L.H. de Haas 3794

R.L.H. de Haas 3794 Agendapunt commissie: 3.7 steller telefoonnummer email R.L.H. de Haas 3794 Rob.de.Haas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder wethouder Buiter onderwerp Economisch

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15-12-2015 Nummer voorstel: 2016/3 Voor raadsvergadering d.d.: 12-01-2016 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Gemeente DeBft. Onderwerp : tussentijdse rapportage Meerjarenprogramma Grondontwikkeling

Gemeente DeBft. Onderwerp : tussentijdse rapportage Meerjarenprogramma Grondontwikkeling Gemeente DeBft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma college van B&W 06-10-2009 R. Vuijk A.P. de Visser 2235 bdvisser@delft.nl Ontwikkeling Grond & Vastgoed 1027176

Nadere informatie

provinci renthe Achtergrondinformatie Kornwerdezand en Port of Zwolle subsidie Kornwerderzand en inzake Port of Zwolle

provinci renthe Achtergrondinformatie Kornwerdezand en Port of Zwolle subsidie Kornwerderzand en inzake Port of Zwolle provinciehtuis'ìüesterbrink r, Assen Postddres Postbus rzz,94oo ec Assen ww'w.drenthe.nl (o592) 36 55 55 provinci renthe Aan: mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (i.a.a. de overige Statenleden) Assen, 9 september

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Raadsvergadering. 23 juni

Raadsvergadering. 23 juni RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 2016 16-038 Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021 Aan de raad, Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/15 15 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z25604.RD14-00795 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Behandeld door/in Commissie Samenlevingszaken

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad

Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad 2010-2015 Januari 2010 Agenda Zwolle Kampen Netwerkstad 2010-2015 Januari 2010 Agenda 2010-2015 Zwolle Kampen Netwerkstad 3 Inleiding In 2010 wanneer ZKN haar eerste decennium

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Betreft: provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt versus toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt (concept) 2030

Betreft: provinciale opgave windenergie 6MW Groote Lindt versus toekomstvisie bedrijventerrein Groote Lindt (concept) 2030 Van: LindtWind [mailto:info@lindtwind.nl] Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 10:31 Aan: secrbom, GS CC: Statengriffie; 'ZWD_Griffie'; Chatelin, AI Onderwerp: provinciale opgave 6MW windenergie Groote Lindt

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Economie en toerisme. Onderwerp: Kennis en Werk #071 Economische agenda Leidse regio.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Economie en toerisme. Onderwerp: Kennis en Werk #071 Economische agenda Leidse regio. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Economie en toerisme Onderwerp: Kennis en Werk #071 Economische agenda Leidse regio Aanleiding: Noch de regio, noch de gemeente

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016 Workshop Leertuin Maritieme Economie 23 november 2016 Facts en figures (Maritime Delta regio) Potentieel AV 2025 Maritieme maakindustrie 4.690 fte (bron: ETM regio AV) Facts en figures (Maritime Delta

Nadere informatie

07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten"

07.0. Nieuwe Verordening Wmo-raad Gemeente Houten 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten" Inhoudsopgave 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten"... 2 Raadsvoorstel nieuwe verordening Wmo-raad... 3 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007

Datum Agendapunt Nummer. 9 november R11S007 Datum Agendapunt Nummer 9 november 2010 12 R11S007 Onderwerp Duurzaamheidsprogramma Zeewolde Raadsvoorstel Beoogd effect Met het duurzaamheidsprogramma Zeewolde wordt een overkoepelend kader geschetst

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-024 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programmabegroting 2009 en jaarrekening 2007 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2009

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 22-08-2006 Onderwerp: Nationaal Park Wieden-Weerribben in oprichting Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk traject: Overlegd

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/93 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: -Concept Onderwerp: Programmabegroting 2007 BWS Uitvoeringsorgaan NW Overijssel. Conceptbesluit: Het college neemt kennis van: - De

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot het sluiten van een convenant in het kader van Interregio Brabant-Limburg

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot het sluiten van een convenant in het kader van Interregio Brabant-Limburg gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 131 Inboeknummer OOJ006658 Beslisdatum B%w 30 mei 2000 Dossiernummer 022.503 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot het sluiten van een convenant in

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie