Juli Bedrijfsplan Samen sterker Oost- Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juli 2013. Bedrijfsplan Samen sterker Oost- Vlaanderen"

Transcriptie

1 Bedrijfsplan Samen sterker Oost- Vlaanderen 1

2 2

3 Inhoudstafel ManagementsamenvaAng 5 Aanleiding 7 Waarom een coöpera,e SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen? 7 Doelstelling bedrijfsplan 8 Context coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen 9 Het Oost- Vlaamse werkingsgebied 9 Stakeholders 9 Reeds aanwezige ini,a,even 10 Landelijk netwerk van de samen sterker - coöpera,es in Vlaanderen en Brussel 10 De coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen 11 Doelstelling 11 Missie, visie en waarden 11 Toetreding en structuur 12 Organisa,e en verhoudingen 13 Het aanbod 16 Systemen van samenaankoop organiseren 16 Informa,e verspreiden, vorming organiseren en voorlich,ngscampagnes voeren 17 Lokale antennes uitbouwen 17 Juridische, technische en administra,eve ondersteuning bieden 17 Studie, onderzoek en financiële middelen mobiliseren 17 Het communicaieplan 18 De communica,ekanalen van de s,chtende partners 18 De eigen vennoten en de (poten,ële) klanten 18 De lokale antennes 19 De huiss,jl 19 Samengevat 19 3

4 Wie doet wat? 21 De raad van bestuur 21 De afgevaardigd bestuurder 21 Het secretariaat 21 De boekhouding 21 De administra,e 22 Juridische ondersteuning en marktadvies 22 Belangrijkste taken mbt de promo 22 Opvolging van de werking 22 Organisa,e van informa,ebijeenkomsten 22 Overzicht 23 Financieel plan 24 Inleiding 24 Informa,e verstrekt door de s,chtende partners 24 Planning 27 Fase 1: opstarten coöpera,e tegen eind augustus Fase 2: realisa,e systemen van samenaankoop, informa,e, ondersteuning en lokale antennes vanaf september Fase 3: opstarten onderzoek naar investeringen door burgers in duurzame energieproduc,e vanaf juni

5 ManagementsamenvaAng Waarom dit bedrijfsplan? Dit bedrijfsplan beoogt de goede opstart en een gedegen werking van de coöpera7e SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen (verder coöpera7e genoemd). In april 2013 werd de oprich7ng van de coöpera7e aangekondigd waarna zij op 10 juni 2013 formeel werd opgericht om in september 2013 effec7ef van start te gaan. Dit bedrijfsplan s7ppelt de koers van de coöpera7e uit: met welke ac7viteiten starten we op, hoe is de financiering geregeld voor de beoogde ac7viteiten en hoe wordt de samenwerking tussen de s7chtende partners afgesproken en gegarandeerd. Ook de aanpak van de werving en sensibilisering van leden, klanten, partners en par7cipanten staat centraal. Want hoe meer mensen en organisa7es zich bij de coöpera7e aansluiten, hoe daadkrach7ger zij wordt en hoe sterker zij kan wegen op de versterking van de koopkracht van haar leden en haar klanten. Wat is de coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen? De coöpera7e is in eerste instan7e een ini7a7ef van de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e van Oost- Vlaanderen, bestaande uit sp.a, het abvv, de bond moyson en de coop. Zij worden de s7chtende partners genoemd. In tweede instan7e wil de coöpera7e snel uitgroeien tot een coöpera7e met minimaal 200 leden. De coöpera7e profileert zich als een klantgerichte, samenwerkende en transparante organisa7e. Zij biedt diensten en producten aan, organiseert vorming en info voor haar leden én klanten en onderzoekt hoe burgers zelf ac7ef kunnen worden op het vlak van energieproduc7e. Dit houdt in dat de doelgroepen minder ayankelijk worden van grote energiebedrijven, dat zij kunnen wegen op de markt van diverse levensnoodzakelijke producten en diensten en hierin ook de nodige ondersteuning krijgen om dit te kunnen realiseren. Vanuit de expliciete keuze om samen te werken met sociale economieprojecten en lokale bedrijven, wil de coöpera7e de plaatselijke economie en sociale werkgelegenheid een impuls geven. De coöpera7e maakt deel uit van een toekoms7g landelijk netwerk van 6 gelijkaardige provinciale coöpera7es, elk werkzaam op hun provinciaal niveau. Wat wil de coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen bereiken? De coöpera7e wil consumenten een speler laten worden op de markt. Zij wil - op Oost- Vlaams niveau- een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico s. Wat gaat de coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen doen? De coöpera7e werkt rond volgende luiken: systemen van samenaankoop organiseren om diensten of goederen goedkoper te maken informa7e verspreiden, vorming organiseren en voorlich7ngscampagnes voeren uitbouw lokale antennes juridische, administra7eve en technische ondersteuning bieden financiële middelen mobiliseren. Wat is hiervoor benodigd? Draagvlak en geld. Dit bedrijfsplan wijst uit dat coöpera7e na 2,5 à 3 jaar echt break- even zal draaien en pas vanaf 2016 met een posi7ef resultaat naar buiten kan komen. Dit posi7ef resultaat is enkel mogelijk door de inzet van de s7chtende partners op materiaal, financieel, logis7ek en personeelsvlak. Vandaar de keuze om in dit bedrijfsplan deze inzet in natura ook duidelijk te benoemen en af te spreken. Naast het draagvlak, aangeboden door de s7chtende partners, is er ook het draagvlak van de coöpera7e zelf (uitbouw aantal vennoten én realisa7e van lokale antennes of aanspreekpunten in zoveel mogelijk Oost- Vlaamse gemeenten). 5

6 Freya Van den Bossche Chris van de Wijgaert Sarah Willockx Rony Borghart Fons De Geest Erwin Callebaut Dirk Allemeersch Marc Standaert 6

7 Aanleiding In de voorbije vier jaar werden vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e reeds samenaankopen groene stroom en gas georganiseerd. In het meerjarig ac7eplan van sp.a en abvv werd daarenboven de realisa7e van een coöpera7e uitdrukkelijk als doelstelling opgenomen. In de voorbije twee jaar werd door de s7chtende partners reeds een poging ondernomen om naar aanleiding van een federaal subsidiedossier tot een coöpera7e te komen maar zonder posi7ef gevolg. In opvolging hiervan werd door de s7chtende partners van de coöpera7e beslist om dan zelf maar de nodige stappen te zeeen, los van eventuele externe financiering. Waarom een coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen? De alsmaar s7jgende levensduurte zet heel wat gezinnen onder druk. Energie, net zoals vele andere basisproducten, nemen een alsmaar een grotere hap uit het gezinsbudget. De coöpera7e zal zich toespitsen op drie basisac7viteiten: de coöpera7e organiseert samenaankopen voor een heel divers gamma aan basisproducten welke een duurzame samenleving bevorderen daarnaast zal ze ook gezamenlijk diensten aanbesteden, zoals dak- en spouwmuurisola7e, in samenwerking met sociale economiebedrijven de coöpera7e zal onderzoeken hoe ze kan investeren in duurzame energieprojecten, waar een gegarandeerd rendement voor coöperanten tegenover staat. De coöpera7e houdt bij dat alles rekening met de basisregels van een coöpera7e: de vennoten zullen steeds gezamenlijk beslissen over de samenaankopen en de investeringen. Alle geselecteerde projecten moeten voldoen aan ethische én duurzame criteria die samen met de leden worden vastgelegd. Opzet is dat iedereen C- vennoot kan worden van de consumentencoöpera7e en zo mee zeggenschap krijgt. Als je ofwel vennoot bent, ofwel lid bent van één van de s7chtende partners kan je kosteloos inschrijven op de ac7es. Als je geen lid bent van één van de s7chtende partners of geen vennoot betaal je een bijdrage van 5 euro per ac7e waarop je intekent. In een consumentencoöpera7e bundelen gezinnen de krachten, waardoor ze de markt in hun voordeel laten werken. Bij samenaankopen bijvoorbeeld kunnen consumenten de scherpste prijzen op de markt onderhandelen. Voor samenaankopen groene stroom en gas werd op die manier een gemiddelde besparing van 230 à 300 euro per inschrijver bedongen. Voor stookolie was dat gemiddeld 120 tot 130 euro. Samenaankopen leveren winst op voor elk gezin, maar zeker voor mensen die het financieel niet breed hebben, scheelt dat een flinke slok op de borrel. Door zich niet te beperken tot samenaankopen van producten, maar als coöpera7e ook oproepen in de markt te zeeen voor energiebesparende renova7es, kunnen consumenten ook op dat vlak flink besparen. Bovendien draagt de coöpera7e ertoe bij dat het Oost- Vlaamse woonpatrimonium energiezuiniger wordt, wat goed is voor het milieu én voor extra jobs zorgt. In West- Vlaanderen werden door de provinciale coöpera7e SAMEN STERKER West- Vlaanderen in 2011 en 2012 al bijna 500 daken geïsoleerd, tegen een scherpe prijs, en werden bovendien rechtstreeks 22 banen gecreëerd in de lokale sociale economie. In een tweede fase zal de coöpera7e onderzoeken hoe haar leden op termijn kunnen investeren in toekomstgerichte, duurzame energie terwijl ze zeker zijn van een gegarandeerd rendement dat hoger ligt dan de opbrengst van het klassieke spaarboekje. 7

8 Doelstelling bedrijfsplan De coöpera7e wil vanuit haar werking én keuze als CVBA burgers opnieuw een speler laten worden op de markt. Zij wil - op Oost- Vlaams niveau- een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico s. Een belangrijk strategisch doel van dit bedrijfsplan is het verkrijgen van draagvlak bij publieke en private par7jen die willen samenwerken met de coöpera7e. Onderliggend bedrijfsplan zet dan ook de bakens uit voor de werking van de eerste drie jaar en moet hiervoor de nodige garan7es en sérieux bieden. Juli

9 Context coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen De coöpera7e komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Op de achtergrond bestaan er diverse trends en ini7a7even die relevant zijn voor de strategie die de coöpera7e kiest. Hieronder een beknopte omschrijving. Het Oost- Vlaamse werkingsgebied Een goed inzicht in de wijze waarop de s7chtende partners vertegenwoordigd zijn in het Oost- Vlaams werkingsgebied is belangrijk. Elke partner is op een eigen wijze ac7ef: sp.a werkt via lokale afdelingen, regiobesturen en een provinciaal bestuur abvv werkt via centrales, regionale raden, decentrale kantoren en een gewestelijk bureau bond moyson werkt provinciaal en beschikt over een netwerk aan lokale kantoren coop werkt hoofdzakelijk in het noordelijk deel van de provincie. De s7chtende partners houden bij de uitwerking van hun communica7eplan hiermee rekening om hun eigen inzet zo efficiënt als mogelijk te organiseren. Stakeholders De coöpera7eve gedachte is duidelijk aan een revival toe. Er bestaat veel interesse voor en diverse ini7a7even worden opgestart. Voor het bedrijfsplan van de coöpera7e zijn stakeholders cruciaal. We onderscheiden twee grote groepen van stakeholders, telkens onderverdeeld in twee categorieën: eerste groep: inwoners Oost- Vlaanderen: de posi7eve respons van ongeveer Oost- Vlamingen op de berichtgeving dat de coöpera7e zal opgestart worden, maakt deze mensen tot een héél belangrijke groep voor de coöpera7e want zij zijn onze eerste poten7ële vennoten (zie verder: de groep van de C- aandeelhouders) middenveldorganisa7es en verenigingen: een aantal organisa7es hebben reeds te kennen gegeven dat zij ons aanbod zeker willen bekend maken en de coöpera7e zou graag een aantal onder hen als vennoot willen aantrekken (cfr. bijlage 2: overzicht van de belangrijkste spelers op dit vlak met wie de coöpera7e graag wenst samen te werken) tweede groep: sociale economieprojecten en het (lokaal) bedrijfsleven: zij vormen voor de coöpera7e een belangrijke inspirator om te weten rond welke mogelijke producten en diensten de coöpera7e kan samenwerken de gemeenten en de provincie kunnen een belangrijke facilitator zijn om de producten en diensten van de coöpera7e meer bekend te geven. 9

10 Reeds aanwezige iniiaieven In Oost- Vlaanderen bestaat er reeds een tradi7e van samenaankopen: vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e werden reeds in 2010 en 2011 diverse samenaankopen gerealiseerd. Zij vormden als het ware de voorloper op de coöpera7es samen sterker. De meeste van de huidige bestuursleden van de coöpera7e waren bij de ac7es betrokken en hebben van daaruit reeds een goed zicht op de wijze waarop dergelijke ac7es zich voltrekken de provincie Oost- Vlaanderen organiseert ook samenaankopen groene stroom en gas diverse lokale overheden zijn ac7ef op dit terrein (Zoeegem, ) vanuit de lokale afdelingen van sp.a en lokale burgerini7a7even worden ook geregeld samenaankopen georganiseerd (bvb. mazout). De coöpera7e moet in haar werking en planning met al deze zaken rekening houden en kan ook hierin versterkend optreden. Landelijk netwerk van de samen sterker - coöperaies in Vlaanderen en Brussel In elke Vlaamse provincie en in Brussel- stad wordt een coöpera7e samen sterker opgestart in De eerste coöpera7e zag in West- Vlaanderen in 2011 het levenslicht. Alle zes coöpera7es worden opgestart vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e. Op landelijk vlak wordt een structureel overleg geïnstalleerd tussen deze zes coöpera7es. Dit overleg wordt opgevolgd door de afgevaardigd bestuurder / zaakvoerder van elke coöpera7e. De landelijke samenwerking biedt voordelen op het vlak van website, afstemming producten en diensten, de CRM, uitwisseling- overleg- trefdagen,... 10

11 De coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen, de coöpera7e die centraal staat in dit bedrijfsplan, heen het streven om de consument sterker te betrekken op de werking van de markt. De aanleiding tot en context van de coöpera7e zijn geschetst, maar wat is en doet de coöpera7e exact? Die vragen staat centraal in dit hoofdstuk. Doelstelling De coöpera7e wil vanuit haar werking én keuze als CVBA burgers opnieuw een speler laten worden op de markt. Zij wil - op Oost- Vlaams niveau- een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico s. De coöpera7e levert een bijdrage aan een duurzame en sociale samenleving. Acht doelstellingen staan voorop: 1. de ondersteuning en verdediging van de koopkracht van de gezinnen, in de eerste plaats inzake basisproducten en dagelijkse behoenen, teneinde armoederisico s, en kwetsbaarheid ten aanzien van prijss7jgingen te verminderen 2. de verdediging van de belangen van de consument en de kleine zelfstandigen, in het bijzonder van senioren, éénoudergezinnen en andere kansengroepen, ten aanzien van leveranciers van diensten en producten, financiële instellingen, bedrijven en overheden en dit in de meest uiteenlopende domeinen 3. studie, vorming en onderzoek 4. het promoten en ontwikkelen van duurzaam verbruiken; 5. het ontwikkelen van ini7a7even inzake duurzame huisves7ng, milieuvriendelijk wonen, de combina7e van wonen en zorg; 6. het s7muleren en ondersteunen van verbruikers en groeperingen om energiebesparende en milieugerichte maatregelen te nemen en deze diensten, installa7es en producten toegankelijker te maken 7. de par7cipa7e van burgers in duurzame energieproduc7e- ini7a7even bevorderen en hier de nodige modellen voor ontwikkelen. 8. het verenigen van verbruikers van alterna7eve, duurzame en hernieuwbare energie. Missie, visie en waarden Missie De coöpera7e wil consumenten een speler laten worden op de markt. Visie Steeds meer en meer basisproducten, zoals energie, worden duurder en vertegenwoordigen een alsmaar groter aandeel in het huishoudelijk budget. Grote bedrijven maken misbruik van hun situa7e en rekenen de consument stelselma7g te hoge prijzen aan. Door de consumenten te verenigen en de producenten onder druk te zeeen, kan hierin verandering gebracht worden. Dit wordt duidelijk aangetoond vanuit de samenaankoopac7es rond groene stroom en gas. Coöpera7eve samenwerking kan hierin daadwerkelijk een belangrijke rol spelen. 11

12 Gevoed vanuit de ideeën en sugges7es van haar vennoten en klanten zal de coöpera7e samenaankoopac7es organiseren en diensten aanbieden welke kwaliteitsvol maar toch goedkoper zijn voor de consument. Waarden De coöpera7e is een klantgericht, samenwerkend en transparant bedrijf waar zowel gezinnen als kleine zelfstandigen terecht kunnen voor diensten en producten. Zij helpt haar klanten op juridisch vlak. Binnen de eigen bedrijfsvoering staan efficiën7e, de inzet van lokale leveranciers en duurzaamheid hoog in het vaandel. Toetreding en structuur SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen is een CVBA. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen vennoot worden van de coöpera7e. Anders gezegd: zowel inwoners als bedrijven kunnen aandelen kopen. Hiermee krijgen ze een vertegenwoordiging in het bestuur en zeggenschap over de planning en de wijze waarop winsten benut worden. Zij krijgen dus de kans de coöpera7e mee aan te sturen. De coöpera7e onderscheidt drie soorten aandelen: A- aandelen, twv 500 euro, voorbehouden voor de s7chtende partners. B- aandelen, twv 250 euro, bedoeld voor rechtspersonen (= middenveldorganisa7es, verenigingen en lokale bedrijven). C- aandelen, twv 25 euro, bedoeld voor de natuurlijke personen. De aanschaf van één of meerdere B- of C- aandelen van de coöpera7e levert via de algemene ledenvergadering zeggenschap en eigenaarschap op. Vennoten worden via mailings, een nieuwsbrief en de website geïnformeerd over lopende projecten en ini7a7even. Vennoten zonder internetaanslui7ng krijgen deze info via de post. De coöpera7e voorziet in maximaal 14 bestuursleden, waarvan 11 voorbehouden zijn voor de A- aandeelhouders (2 per s7chtende partner en 3 experten aangeduid door de s7chtende partners), 2 voor de B- aandeelhouders en 1 voor de C- aandeelhouders. Ben je lid van één van de s7chtende partners van de coöpera7e, dan kan je kosteloos intekenen op het aanbod. Niet- leden betalen elke keer dat ze intekenen op een aanbod 5 euro. Middenveldorganisa7es, verenigingen en lokale bedrijven kunnen, onder nader te bepalen voorwaarden, ook voor hun leden deze 5 euro als voordeel aanbieden aan hun leden en zo hun solidariteit betonen. Aanvullend op het bovenstaande wenst de coöpera7e in zoveel mogelijk gemeenten een lokale antenne te installeren. Een lokale antenne zijn (liefst) vennoten die geïnteresseerde klanten kunnen informeren en aanspreekbaar zijn. Zij vormen via hun contacten met de klanten een belangrijke informa7ebron voor nieuwe ac7es, diensten en producten. Juli

13 OrganisaIe en verhoudingen OrganisaIe Het meest bijzondere element van de organisa7e is dat zij een coöpera7e is van vennoten die allen ac7ef betrokken willen en zullen worden op de uitbouw van de coöpera7e. Met uitbouw wordt niet enkel de realisa7e van de doelstellingen bedoeld maar ook het stelselma7g verhogen van het aantal vennoten zodat de coöpera7e echt kan fungeren als een bewegingsactor en kan wegen op de markt. Het samenspel tussen de s7chtende leden, de A- vennoten, en de groep van B- en C- vennoten draagt er zorg voor dat vanuit de B- en C- vennoten voldoende input moet komen rond de concreet te organiseren samenaankopen, diensten en producten, informa7e- vorming- sensibilisering, Hierin zal de werking van de coöpera7e zich niet beperken tot de verplichte jaarlijkse algemene vergadering. De coöpera7e zal via diverse manieren haar vennoten en ook haar klanten betrekken op de werking via informa7e, bijstand, vorming, lokale antennewerking,... Verhoudingen Het bedrijfsplan voorziet in een bescherming van de s7chtende A- vennoten. Deze is statutair geregeld. De coöpera7e stelt uitdrukkelijk dat zij is opgericht vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e en dat zij dit structureel wenst te bewaken. Om duidelijk te maken dat het de s7chtende A- vennoten niet te doen is om het eigen financieel rendement wordt via de statuten uitdrukkelijk geregeld dat geen enkel vennoot een vermogensvoordeel kan bekomen vanuit zijn/haar aandeelhouderschap. Ontwikkeling ledenaantal Het ledenbestand (= de vennoten) zal bestaan uit diverse categorieën: er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de s7chtende partners en anderzijds par7culieren, (lokale) bedrijven en maatschappelijke instellingen. Onderstaande tabel geen de verwach7ng weer van de ledenontwikkeling (B- en C- aandeelhouders). Zowel in 2013 als in 2014 verwacht de coöpera7e minimaal 100 par7culiere leden met elk 1 C- aandeel en 10 natuurlijke personen met elk 5 C- aandelen, 2 grote middenveldorganisa7es / vereniging met elk 10 B- aandelen en 2 (lokale) bedrijven met elk 5 B- aandelen. Voor 2015 en 2016 verwachten we een groei met 50 par7culiere leden met elk 1 C- aandeel en 5 natuurlijke personen met elk 5 C- aandelen, 1 grote middenveldorganisa7e / vereniging met 10 B- aandelen en 1 (lokaal) bedrijven met 5 B- aandelen. 13

14 Detail vennoten coöperaie Soorten vennoten aandeel A- vennoten sp.a abvv bond moyson coop B- vennoten verenigingen en middenveldorganisa7es lokale bedrijven C- vennoten par7culieren Totaal

15 Aan het runnen van een coöpera7eve als ledenorganisa7e zijn kosten verbonden. De kosten als ledenorganisa7e zijn terug te leiden op organisa7e van ledenbijeenkomsten (= algemene vergadering) en aanvullende uitgaven welke administra7ef gemaakt dienen te worden (publica7e staatsblad, eventuele onkostenvergoedingen, juridische ondersteuning, ). Voor deze kost begroot de coöpera7e, samen met notariskosten en eventuele toekoms7ge erelonen en juridische ondersteuningskosten, in euro (zie tabel). Steeds zal de coöpera7e in dit kader zoveel als mogelijk via de digitale kanalen werken. Enkel waar geen mailadres is en papieren administra7e noodzakelijk is, wordt per brief of met documenten gewerkt. Juli 2013 Detail kosten werking coöperaie Posten AdministraIeve kosten erelonen (notaris, ) en andere juridische ondersteuning staatsblad, neerleggen griffie,... andere Jaarlijkse algemene vergadering uitnodigingen huur zaal verbruik andere Vergoeding voor het bestuur vergoeding onkosten andere Totaal

16 Het aanbod Centraal in het aanbod van de coöpera7e staan systemen van samenaankoop van producten en diensten. Dit vormt de hoofdmoot van de werking. Aanvullend wordt informa7e gegeven, worden lokale antennes uitgebouwd, biedt de coöpera7e ondersteuning op diverse vlakken en wil ze op termijn onderzoeken hoe haar leden kunnen investeren in duurzame energieproduc7e, gekoppeld aan een zeker rendement. De coöpera7e wil ook kijken naar andere producten en diensten vergelijkbaar met voordelen welke bedrijven aan hun personeel aanbieden (kor7ngen). Systemen van samenaankoop organiseren SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen onderscheidt drie soorten van producten en diensten: een aanbod dat op landelijk niveau georganiseerd wordt en waarover alle coöpera7es akkoord zijn, zowel op het vlak van het product / dienst àls op het vlak van de eventuele samenwerkingspartner een aanbod dat niet op landelijk niveau georganiseerd wordt maar door meerdere coöpera7es gepromoot wordt en waarbij één of meerdere coöpera7es de ac7e verzorgen; een aanbod dat enkel in coöpera7e SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen aangeboden wordt. Elke coöpera7e beslist zelf welke aanbod zij in hun provincie ac7veren. Enkel het geac7veerd aanbod is op de website zichtbaar voor de klant, komt in de nieuwsbrieven, Concreet zal de coöperaie in september 2013 minimaal volgende acies opstarten: groene stroom en gas autoverzekering dakisola7e spouwmuurisola7e hoogrendementsglas condensa7eketels. De coöpera7e verwacht nog heel wat sugges7es vanuit haar klanten, de vennoten en de lokale antennewerking. Onmiddellijk na de oprich7ng op 10 juni 2013 organiseert de coöpera7e een grote bevraging bij de leden van de s7chtende partners en bij de sympathisanten welke zich spontaan hebben aangemeld. Structureel plant de coöpera7e structureel een jaarlijkse bevraging in december bij al haar vennoten en klanten. In de schoot van het bestuur worden de beste voorstellen onderzocht. De haalbare voorstellen worden mee opgenomen in het ontwerp van jaarplanning dat telkens in juni op de algemene vergadering aan bod komt. Daar volgt tevens een toelich7ng waarom welke voorstellen wel of niet haalbaar zijn. 16

17 InformaIe verspreiden, vorming organiseren en voorlichingscampagnes voeren Per aangeboden ac7e en dienst worden digitaal informa7eve dossiers opgemaakt welke de (poten7ële) klant duidelijk maken waarover het gaat, wat de keuzes zijn, Gebruik makende van deze dossiers worden jaarlijks 20 informa7ebijeenkomsten georganiseerd rond het aanbod van de coöpera7e. De combina7e van beide kan uitmonden in een specifieke voorlich7ngscampagne rond één bepaalde samenaankoopac7e of dienst. De mate waarin een ac7e of dienst landelijk wordt opgezet en ondersteund vanuit de diverse samen sterker - coöpera7es zal hierin belangrijk zijn. Lokale antennes uitbouwen Tegen eind 2014 wil de coöpera7e In elke gemeente een aanspreekpunt hebben. Dit aanspreekpunt kan verschillende vormen aannemen: één of meerdere contactpersonen, een winkel (bvb. apotheek), een lokaal secretariaat van één van de partners, Opzet is dat de inwoners van de gemeente heel nabij informa7e kunnen opvragen, problemen kunnen signaleren en sugges7es kunnen doen. Voor de coöpera7e is deze nabijheid van groot belang omdat zij op die wijze de vinger aan de pols kan houden (lopen de ac7es goed, zijn de klanten tevreden, ). De coöpera7e zal de verantwoordelijken van deze lokale antennes minimaal éénmaal per jaar samenbrengen. Juridische, technische en administraieve ondersteuning bieden Gekoppeld aan de diverse ac7es biedt de coöpera7e ondersteuning aan de klanten: de samenaankopen verlopen met de minst mogelijke administra7eve (over)last voor de klant want dit is dikwijls de redenen waarom klanten bij hun huidige leverancier blijven bij diverse producten, zoals bvb. dakisola7e, wordt het dossier van A tot Z gevolgd (opmaak, subsidies, ) waar nodig zal de coöpera7e wijzigingen van de wet voorstellen, zoals bvb. met succes de boeteclausule is afgevoerd bij wijziging van een lopend energiecontract Studie, onderzoek en financiële middelen mobiliseren De coöpera7e zal onderzoeken hoe haar leden op termijn kunnen investeren in toekomstgerichte, duurzame energieproduc7e terwijl ze zeker zijn van een gegarandeerd rendement dat hoger ligt dan de opbrengst van het klassieke spaarboekje. 17

18 Het communicatieplan Zonder communica7e geen coöpera7e! In het communica7eplan van SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen staan volgende invalshoeken centraal: de communica7ekanalen van de s7chtende partners de eigen vennoten en de klanten de lokale antennes. Communica7e kost geld. Door gebruik te maken van de communica7ekanalen en - mogelijkheden van de s7chtende partners spaart de coöpera7e heel wat geld uit. De andere communica7e- ini7a7even (zoals bvb. bevragingen en evalua7es) zullen in hoofdzaak digitaal zijn, daar waar nodig aangevuld met briefwisseling. De communicaiekanalen van de sichtende partners Dit bedrijfsplan vermeldt uitdrukkelijk als eerste deze communica7e- insteek omdat alle andere pas kunnen werken éénmaal de coöpera7e op kruissnelheid draait en klanten en vennoten kent. De s7chtende partners beschikken elk op zich over een indrukwekkend aantal communica7ekanalen: nieuwsbrieven, 7jdschrin(en), websites, sociale media, Samen bereiken zij 7enduizenden Oost- Vlamingen. Een ideale vennoten en klantenwervingsbasis voor de coöpera7e. Zij engageren zich ertoe om deze communica7ekanalen ten volle in te zeeen voor de start van de coöpera7e en voor de bekendmaking van de verdere werking ervan. De s7chtende partners voorzien in dit kader: opname van het aanbod van de coöpera7e in hun eigen communica7ekanalen (7jdschrin, magazines, nieuwsbrieven, websites en sociale media) op eigen ac7viteiten van de s7chtende partners wordt propagandamateriaal verspreid van de coöpera7e extra mailings naar alle leden. De eigen vennoten en de (poteniële) klanten De beste reclame is en blijn de mondelinge reclame. Aangezien vennoten geen vermogensaandeel kunnen hebben, zijn ze vennoot vanuit een zeker idealisme en sympathie. Een kwaliteitsvolle werking van de coöpera7e moet het mogelijk maken dat zij een sterke drager worden van de boodschap. Dit geldt ook voor tevreden klanten. De coöpera7e voorziet in dit kader: een jaarlijkse bevraging in december van al haar vennoten en klanten rond voorstellen voor samenaankoopac7es een jaarlijkse algemene vergadering in juni voor haar vennoten waarop de financiële resultaten en prognoses worden toegelicht, alsook de planning en een terugblik op het voorbije werkingsjaar 20 informa7ebijeenkomsten per jaar verspreid over Oost- Vlaanderen een klantenbevraging na afloop van elke samenaankoopac7e. 18

19 De lokale antennes Naarmate het aantal lokale antennes groeit, komt dit automa7sch de communica7e ten goede. Enerzijds beschikt de coöpera7e over een fysiek aanspreekpunt waar inwoners van de betrokken gemeente terecht kunnen, anderzijds is het een verdeelpunt van flyers en ander informa7emateriaal. Jaarlijks worden de lokale antennes in november samengebracht. De coöpera7e voorziet in dit kader: het jaarlijks samenbrengen in november van de lokale antenne- verantwoordelijken gekoppeld aan een inhoudelijk item. De huissijl Er wordt een huiss7jl ontwikkeld welke door de diverse partners gebruikt zal worden: logo leeertype sjablonen brieyoofd sjabloon nieuwsbrief Samengevat Rond communica7e voorziet dit bedrijfsplan in volgende uitgaven. Detail communicaieplan coöperaie algemeen promomateriaal flyers, affiches, acies informa7eve dossiers maken 20 informa7ebijeenkomsten per jaar

20 Detail communicaieplan coöperaie vennoten en klanten jaarlijkse bevraging in februari bevraging klanten na elke ac7e lokale antennes jaarlijkse bijeenkomst in november Totaal

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te Bilzen dd. 29/03/2012 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 13/04/2012 nr. 12073306.

Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te Bilzen dd. 29/03/2012 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 13/04/2012 nr. 12073306. "BRONSGROEN" Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk te 3740 Bilzen, Genutstraat 12. Ondernemingsnummer 844.930.673 Oprichtingsakte: Notaris Xavier Voets te

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

"BRONSGROEN" Coöperatieve Vennootschap te 3500 Hasselt, Geraetsstraat 25. Ondernemingsnummer BE GECOÖRDINEERDE STATUTEN

BRONSGROEN Coöperatieve Vennootschap te 3500 Hasselt, Geraetsstraat 25. Ondernemingsnummer BE GECOÖRDINEERDE STATUTEN "BRONSGROEN" Coöperatieve Vennootschap te 3500 Hasselt, Geraetsstraat 25 Ondernemingsnummer BE 0844.930.673 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Artikel 1. Naam De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

AFDELING I. Benaming zetel doel duur

AFDELING I. Benaming zetel doel duur AFDELING I. Benaming zetel doel duur ArDkel 1: Vorm en naam STATUTEN SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen De vennootschap hee- de vorm van een coöpera2eve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige gratis modelstatuten De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige vennootschap zullen/kunnen worden samengesteld.

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw

Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw Huishoudelijk reglement Brug-IT vzw Voorliggend huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de VZW Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie;

b. het voeren van politieke, maatschappelijke en culturele actie; STATUTEN der LIBERTARISCHE PARTIJ Aangenomen op 28 november 2015 Artikel 1 De vereniging De vereniging draagt de naam Libertarische Partij en zal hierna worden aangeduid als de partij. De naam van de partij

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS Op 13 juni 2013 werd overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het wetboek

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie