Juli Bedrijfsplan Samen sterker Oost- Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juli 2013. Bedrijfsplan Samen sterker Oost- Vlaanderen"

Transcriptie

1 Bedrijfsplan Samen sterker Oost- Vlaanderen 1

2 2

3 Inhoudstafel ManagementsamenvaAng 5 Aanleiding 7 Waarom een coöpera,e SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen? 7 Doelstelling bedrijfsplan 8 Context coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen 9 Het Oost- Vlaamse werkingsgebied 9 Stakeholders 9 Reeds aanwezige ini,a,even 10 Landelijk netwerk van de samen sterker - coöpera,es in Vlaanderen en Brussel 10 De coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen 11 Doelstelling 11 Missie, visie en waarden 11 Toetreding en structuur 12 Organisa,e en verhoudingen 13 Het aanbod 16 Systemen van samenaankoop organiseren 16 Informa,e verspreiden, vorming organiseren en voorlich,ngscampagnes voeren 17 Lokale antennes uitbouwen 17 Juridische, technische en administra,eve ondersteuning bieden 17 Studie, onderzoek en financiële middelen mobiliseren 17 Het communicaieplan 18 De communica,ekanalen van de s,chtende partners 18 De eigen vennoten en de (poten,ële) klanten 18 De lokale antennes 19 De huiss,jl 19 Samengevat 19 3

4 Wie doet wat? 21 De raad van bestuur 21 De afgevaardigd bestuurder 21 Het secretariaat 21 De boekhouding 21 De administra,e 22 Juridische ondersteuning en marktadvies 22 Belangrijkste taken mbt de promo 22 Opvolging van de werking 22 Organisa,e van informa,ebijeenkomsten 22 Overzicht 23 Financieel plan 24 Inleiding 24 Informa,e verstrekt door de s,chtende partners 24 Planning 27 Fase 1: opstarten coöpera,e tegen eind augustus Fase 2: realisa,e systemen van samenaankoop, informa,e, ondersteuning en lokale antennes vanaf september Fase 3: opstarten onderzoek naar investeringen door burgers in duurzame energieproduc,e vanaf juni

5 ManagementsamenvaAng Waarom dit bedrijfsplan? Dit bedrijfsplan beoogt de goede opstart en een gedegen werking van de coöpera7e SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen (verder coöpera7e genoemd). In april 2013 werd de oprich7ng van de coöpera7e aangekondigd waarna zij op 10 juni 2013 formeel werd opgericht om in september 2013 effec7ef van start te gaan. Dit bedrijfsplan s7ppelt de koers van de coöpera7e uit: met welke ac7viteiten starten we op, hoe is de financiering geregeld voor de beoogde ac7viteiten en hoe wordt de samenwerking tussen de s7chtende partners afgesproken en gegarandeerd. Ook de aanpak van de werving en sensibilisering van leden, klanten, partners en par7cipanten staat centraal. Want hoe meer mensen en organisa7es zich bij de coöpera7e aansluiten, hoe daadkrach7ger zij wordt en hoe sterker zij kan wegen op de versterking van de koopkracht van haar leden en haar klanten. Wat is de coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen? De coöpera7e is in eerste instan7e een ini7a7ef van de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e van Oost- Vlaanderen, bestaande uit sp.a, het abvv, de bond moyson en de coop. Zij worden de s7chtende partners genoemd. In tweede instan7e wil de coöpera7e snel uitgroeien tot een coöpera7e met minimaal 200 leden. De coöpera7e profileert zich als een klantgerichte, samenwerkende en transparante organisa7e. Zij biedt diensten en producten aan, organiseert vorming en info voor haar leden én klanten en onderzoekt hoe burgers zelf ac7ef kunnen worden op het vlak van energieproduc7e. Dit houdt in dat de doelgroepen minder ayankelijk worden van grote energiebedrijven, dat zij kunnen wegen op de markt van diverse levensnoodzakelijke producten en diensten en hierin ook de nodige ondersteuning krijgen om dit te kunnen realiseren. Vanuit de expliciete keuze om samen te werken met sociale economieprojecten en lokale bedrijven, wil de coöpera7e de plaatselijke economie en sociale werkgelegenheid een impuls geven. De coöpera7e maakt deel uit van een toekoms7g landelijk netwerk van 6 gelijkaardige provinciale coöpera7es, elk werkzaam op hun provinciaal niveau. Wat wil de coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen bereiken? De coöpera7e wil consumenten een speler laten worden op de markt. Zij wil - op Oost- Vlaams niveau- een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico s. Wat gaat de coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen doen? De coöpera7e werkt rond volgende luiken: systemen van samenaankoop organiseren om diensten of goederen goedkoper te maken informa7e verspreiden, vorming organiseren en voorlich7ngscampagnes voeren uitbouw lokale antennes juridische, administra7eve en technische ondersteuning bieden financiële middelen mobiliseren. Wat is hiervoor benodigd? Draagvlak en geld. Dit bedrijfsplan wijst uit dat coöpera7e na 2,5 à 3 jaar echt break- even zal draaien en pas vanaf 2016 met een posi7ef resultaat naar buiten kan komen. Dit posi7ef resultaat is enkel mogelijk door de inzet van de s7chtende partners op materiaal, financieel, logis7ek en personeelsvlak. Vandaar de keuze om in dit bedrijfsplan deze inzet in natura ook duidelijk te benoemen en af te spreken. Naast het draagvlak, aangeboden door de s7chtende partners, is er ook het draagvlak van de coöpera7e zelf (uitbouw aantal vennoten én realisa7e van lokale antennes of aanspreekpunten in zoveel mogelijk Oost- Vlaamse gemeenten). 5

6 Freya Van den Bossche Chris van de Wijgaert Sarah Willockx Rony Borghart Fons De Geest Erwin Callebaut Dirk Allemeersch Marc Standaert 6

7 Aanleiding In de voorbije vier jaar werden vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e reeds samenaankopen groene stroom en gas georganiseerd. In het meerjarig ac7eplan van sp.a en abvv werd daarenboven de realisa7e van een coöpera7e uitdrukkelijk als doelstelling opgenomen. In de voorbije twee jaar werd door de s7chtende partners reeds een poging ondernomen om naar aanleiding van een federaal subsidiedossier tot een coöpera7e te komen maar zonder posi7ef gevolg. In opvolging hiervan werd door de s7chtende partners van de coöpera7e beslist om dan zelf maar de nodige stappen te zeeen, los van eventuele externe financiering. Waarom een coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen? De alsmaar s7jgende levensduurte zet heel wat gezinnen onder druk. Energie, net zoals vele andere basisproducten, nemen een alsmaar een grotere hap uit het gezinsbudget. De coöpera7e zal zich toespitsen op drie basisac7viteiten: de coöpera7e organiseert samenaankopen voor een heel divers gamma aan basisproducten welke een duurzame samenleving bevorderen daarnaast zal ze ook gezamenlijk diensten aanbesteden, zoals dak- en spouwmuurisola7e, in samenwerking met sociale economiebedrijven de coöpera7e zal onderzoeken hoe ze kan investeren in duurzame energieprojecten, waar een gegarandeerd rendement voor coöperanten tegenover staat. De coöpera7e houdt bij dat alles rekening met de basisregels van een coöpera7e: de vennoten zullen steeds gezamenlijk beslissen over de samenaankopen en de investeringen. Alle geselecteerde projecten moeten voldoen aan ethische én duurzame criteria die samen met de leden worden vastgelegd. Opzet is dat iedereen C- vennoot kan worden van de consumentencoöpera7e en zo mee zeggenschap krijgt. Als je ofwel vennoot bent, ofwel lid bent van één van de s7chtende partners kan je kosteloos inschrijven op de ac7es. Als je geen lid bent van één van de s7chtende partners of geen vennoot betaal je een bijdrage van 5 euro per ac7e waarop je intekent. In een consumentencoöpera7e bundelen gezinnen de krachten, waardoor ze de markt in hun voordeel laten werken. Bij samenaankopen bijvoorbeeld kunnen consumenten de scherpste prijzen op de markt onderhandelen. Voor samenaankopen groene stroom en gas werd op die manier een gemiddelde besparing van 230 à 300 euro per inschrijver bedongen. Voor stookolie was dat gemiddeld 120 tot 130 euro. Samenaankopen leveren winst op voor elk gezin, maar zeker voor mensen die het financieel niet breed hebben, scheelt dat een flinke slok op de borrel. Door zich niet te beperken tot samenaankopen van producten, maar als coöpera7e ook oproepen in de markt te zeeen voor energiebesparende renova7es, kunnen consumenten ook op dat vlak flink besparen. Bovendien draagt de coöpera7e ertoe bij dat het Oost- Vlaamse woonpatrimonium energiezuiniger wordt, wat goed is voor het milieu én voor extra jobs zorgt. In West- Vlaanderen werden door de provinciale coöpera7e SAMEN STERKER West- Vlaanderen in 2011 en 2012 al bijna 500 daken geïsoleerd, tegen een scherpe prijs, en werden bovendien rechtstreeks 22 banen gecreëerd in de lokale sociale economie. In een tweede fase zal de coöpera7e onderzoeken hoe haar leden op termijn kunnen investeren in toekomstgerichte, duurzame energie terwijl ze zeker zijn van een gegarandeerd rendement dat hoger ligt dan de opbrengst van het klassieke spaarboekje. 7

8 Doelstelling bedrijfsplan De coöpera7e wil vanuit haar werking én keuze als CVBA burgers opnieuw een speler laten worden op de markt. Zij wil - op Oost- Vlaams niveau- een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico s. Een belangrijk strategisch doel van dit bedrijfsplan is het verkrijgen van draagvlak bij publieke en private par7jen die willen samenwerken met de coöpera7e. Onderliggend bedrijfsplan zet dan ook de bakens uit voor de werking van de eerste drie jaar en moet hiervoor de nodige garan7es en sérieux bieden. Juli

9 Context coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen De coöpera7e komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Op de achtergrond bestaan er diverse trends en ini7a7even die relevant zijn voor de strategie die de coöpera7e kiest. Hieronder een beknopte omschrijving. Het Oost- Vlaamse werkingsgebied Een goed inzicht in de wijze waarop de s7chtende partners vertegenwoordigd zijn in het Oost- Vlaams werkingsgebied is belangrijk. Elke partner is op een eigen wijze ac7ef: sp.a werkt via lokale afdelingen, regiobesturen en een provinciaal bestuur abvv werkt via centrales, regionale raden, decentrale kantoren en een gewestelijk bureau bond moyson werkt provinciaal en beschikt over een netwerk aan lokale kantoren coop werkt hoofdzakelijk in het noordelijk deel van de provincie. De s7chtende partners houden bij de uitwerking van hun communica7eplan hiermee rekening om hun eigen inzet zo efficiënt als mogelijk te organiseren. Stakeholders De coöpera7eve gedachte is duidelijk aan een revival toe. Er bestaat veel interesse voor en diverse ini7a7even worden opgestart. Voor het bedrijfsplan van de coöpera7e zijn stakeholders cruciaal. We onderscheiden twee grote groepen van stakeholders, telkens onderverdeeld in twee categorieën: eerste groep: inwoners Oost- Vlaanderen: de posi7eve respons van ongeveer Oost- Vlamingen op de berichtgeving dat de coöpera7e zal opgestart worden, maakt deze mensen tot een héél belangrijke groep voor de coöpera7e want zij zijn onze eerste poten7ële vennoten (zie verder: de groep van de C- aandeelhouders) middenveldorganisa7es en verenigingen: een aantal organisa7es hebben reeds te kennen gegeven dat zij ons aanbod zeker willen bekend maken en de coöpera7e zou graag een aantal onder hen als vennoot willen aantrekken (cfr. bijlage 2: overzicht van de belangrijkste spelers op dit vlak met wie de coöpera7e graag wenst samen te werken) tweede groep: sociale economieprojecten en het (lokaal) bedrijfsleven: zij vormen voor de coöpera7e een belangrijke inspirator om te weten rond welke mogelijke producten en diensten de coöpera7e kan samenwerken de gemeenten en de provincie kunnen een belangrijke facilitator zijn om de producten en diensten van de coöpera7e meer bekend te geven. 9

10 Reeds aanwezige iniiaieven In Oost- Vlaanderen bestaat er reeds een tradi7e van samenaankopen: vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e werden reeds in 2010 en 2011 diverse samenaankopen gerealiseerd. Zij vormden als het ware de voorloper op de coöpera7es samen sterker. De meeste van de huidige bestuursleden van de coöpera7e waren bij de ac7es betrokken en hebben van daaruit reeds een goed zicht op de wijze waarop dergelijke ac7es zich voltrekken de provincie Oost- Vlaanderen organiseert ook samenaankopen groene stroom en gas diverse lokale overheden zijn ac7ef op dit terrein (Zoeegem, ) vanuit de lokale afdelingen van sp.a en lokale burgerini7a7even worden ook geregeld samenaankopen georganiseerd (bvb. mazout). De coöpera7e moet in haar werking en planning met al deze zaken rekening houden en kan ook hierin versterkend optreden. Landelijk netwerk van de samen sterker - coöperaies in Vlaanderen en Brussel In elke Vlaamse provincie en in Brussel- stad wordt een coöpera7e samen sterker opgestart in De eerste coöpera7e zag in West- Vlaanderen in 2011 het levenslicht. Alle zes coöpera7es worden opgestart vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e. Op landelijk vlak wordt een structureel overleg geïnstalleerd tussen deze zes coöpera7es. Dit overleg wordt opgevolgd door de afgevaardigd bestuurder / zaakvoerder van elke coöpera7e. De landelijke samenwerking biedt voordelen op het vlak van website, afstemming producten en diensten, de CRM, uitwisseling- overleg- trefdagen,... 10

11 De coöperaie SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen, de coöpera7e die centraal staat in dit bedrijfsplan, heen het streven om de consument sterker te betrekken op de werking van de markt. De aanleiding tot en context van de coöpera7e zijn geschetst, maar wat is en doet de coöpera7e exact? Die vragen staat centraal in dit hoofdstuk. Doelstelling De coöpera7e wil vanuit haar werking én keuze als CVBA burgers opnieuw een speler laten worden op de markt. Zij wil - op Oost- Vlaams niveau- een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico s. De coöpera7e levert een bijdrage aan een duurzame en sociale samenleving. Acht doelstellingen staan voorop: 1. de ondersteuning en verdediging van de koopkracht van de gezinnen, in de eerste plaats inzake basisproducten en dagelijkse behoenen, teneinde armoederisico s, en kwetsbaarheid ten aanzien van prijss7jgingen te verminderen 2. de verdediging van de belangen van de consument en de kleine zelfstandigen, in het bijzonder van senioren, éénoudergezinnen en andere kansengroepen, ten aanzien van leveranciers van diensten en producten, financiële instellingen, bedrijven en overheden en dit in de meest uiteenlopende domeinen 3. studie, vorming en onderzoek 4. het promoten en ontwikkelen van duurzaam verbruiken; 5. het ontwikkelen van ini7a7even inzake duurzame huisves7ng, milieuvriendelijk wonen, de combina7e van wonen en zorg; 6. het s7muleren en ondersteunen van verbruikers en groeperingen om energiebesparende en milieugerichte maatregelen te nemen en deze diensten, installa7es en producten toegankelijker te maken 7. de par7cipa7e van burgers in duurzame energieproduc7e- ini7a7even bevorderen en hier de nodige modellen voor ontwikkelen. 8. het verenigen van verbruikers van alterna7eve, duurzame en hernieuwbare energie. Missie, visie en waarden Missie De coöpera7e wil consumenten een speler laten worden op de markt. Visie Steeds meer en meer basisproducten, zoals energie, worden duurder en vertegenwoordigen een alsmaar groter aandeel in het huishoudelijk budget. Grote bedrijven maken misbruik van hun situa7e en rekenen de consument stelselma7g te hoge prijzen aan. Door de consumenten te verenigen en de producenten onder druk te zeeen, kan hierin verandering gebracht worden. Dit wordt duidelijk aangetoond vanuit de samenaankoopac7es rond groene stroom en gas. Coöpera7eve samenwerking kan hierin daadwerkelijk een belangrijke rol spelen. 11

12 Gevoed vanuit de ideeën en sugges7es van haar vennoten en klanten zal de coöpera7e samenaankoopac7es organiseren en diensten aanbieden welke kwaliteitsvol maar toch goedkoper zijn voor de consument. Waarden De coöpera7e is een klantgericht, samenwerkend en transparant bedrijf waar zowel gezinnen als kleine zelfstandigen terecht kunnen voor diensten en producten. Zij helpt haar klanten op juridisch vlak. Binnen de eigen bedrijfsvoering staan efficiën7e, de inzet van lokale leveranciers en duurzaamheid hoog in het vaandel. Toetreding en structuur SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen is een CVBA. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen vennoot worden van de coöpera7e. Anders gezegd: zowel inwoners als bedrijven kunnen aandelen kopen. Hiermee krijgen ze een vertegenwoordiging in het bestuur en zeggenschap over de planning en de wijze waarop winsten benut worden. Zij krijgen dus de kans de coöpera7e mee aan te sturen. De coöpera7e onderscheidt drie soorten aandelen: A- aandelen, twv 500 euro, voorbehouden voor de s7chtende partners. B- aandelen, twv 250 euro, bedoeld voor rechtspersonen (= middenveldorganisa7es, verenigingen en lokale bedrijven). C- aandelen, twv 25 euro, bedoeld voor de natuurlijke personen. De aanschaf van één of meerdere B- of C- aandelen van de coöpera7e levert via de algemene ledenvergadering zeggenschap en eigenaarschap op. Vennoten worden via mailings, een nieuwsbrief en de website geïnformeerd over lopende projecten en ini7a7even. Vennoten zonder internetaanslui7ng krijgen deze info via de post. De coöpera7e voorziet in maximaal 14 bestuursleden, waarvan 11 voorbehouden zijn voor de A- aandeelhouders (2 per s7chtende partner en 3 experten aangeduid door de s7chtende partners), 2 voor de B- aandeelhouders en 1 voor de C- aandeelhouders. Ben je lid van één van de s7chtende partners van de coöpera7e, dan kan je kosteloos intekenen op het aanbod. Niet- leden betalen elke keer dat ze intekenen op een aanbod 5 euro. Middenveldorganisa7es, verenigingen en lokale bedrijven kunnen, onder nader te bepalen voorwaarden, ook voor hun leden deze 5 euro als voordeel aanbieden aan hun leden en zo hun solidariteit betonen. Aanvullend op het bovenstaande wenst de coöpera7e in zoveel mogelijk gemeenten een lokale antenne te installeren. Een lokale antenne zijn (liefst) vennoten die geïnteresseerde klanten kunnen informeren en aanspreekbaar zijn. Zij vormen via hun contacten met de klanten een belangrijke informa7ebron voor nieuwe ac7es, diensten en producten. Juli

13 OrganisaIe en verhoudingen OrganisaIe Het meest bijzondere element van de organisa7e is dat zij een coöpera7e is van vennoten die allen ac7ef betrokken willen en zullen worden op de uitbouw van de coöpera7e. Met uitbouw wordt niet enkel de realisa7e van de doelstellingen bedoeld maar ook het stelselma7g verhogen van het aantal vennoten zodat de coöpera7e echt kan fungeren als een bewegingsactor en kan wegen op de markt. Het samenspel tussen de s7chtende leden, de A- vennoten, en de groep van B- en C- vennoten draagt er zorg voor dat vanuit de B- en C- vennoten voldoende input moet komen rond de concreet te organiseren samenaankopen, diensten en producten, informa7e- vorming- sensibilisering, Hierin zal de werking van de coöpera7e zich niet beperken tot de verplichte jaarlijkse algemene vergadering. De coöpera7e zal via diverse manieren haar vennoten en ook haar klanten betrekken op de werking via informa7e, bijstand, vorming, lokale antennewerking,... Verhoudingen Het bedrijfsplan voorziet in een bescherming van de s7chtende A- vennoten. Deze is statutair geregeld. De coöpera7e stelt uitdrukkelijk dat zij is opgericht vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e en dat zij dit structureel wenst te bewaken. Om duidelijk te maken dat het de s7chtende A- vennoten niet te doen is om het eigen financieel rendement wordt via de statuten uitdrukkelijk geregeld dat geen enkel vennoot een vermogensvoordeel kan bekomen vanuit zijn/haar aandeelhouderschap. Ontwikkeling ledenaantal Het ledenbestand (= de vennoten) zal bestaan uit diverse categorieën: er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de s7chtende partners en anderzijds par7culieren, (lokale) bedrijven en maatschappelijke instellingen. Onderstaande tabel geen de verwach7ng weer van de ledenontwikkeling (B- en C- aandeelhouders). Zowel in 2013 als in 2014 verwacht de coöpera7e minimaal 100 par7culiere leden met elk 1 C- aandeel en 10 natuurlijke personen met elk 5 C- aandelen, 2 grote middenveldorganisa7es / vereniging met elk 10 B- aandelen en 2 (lokale) bedrijven met elk 5 B- aandelen. Voor 2015 en 2016 verwachten we een groei met 50 par7culiere leden met elk 1 C- aandeel en 5 natuurlijke personen met elk 5 C- aandelen, 1 grote middenveldorganisa7e / vereniging met 10 B- aandelen en 1 (lokaal) bedrijven met 5 B- aandelen. 13

14 Detail vennoten coöperaie Soorten vennoten aandeel A- vennoten sp.a abvv bond moyson coop B- vennoten verenigingen en middenveldorganisa7es lokale bedrijven C- vennoten par7culieren Totaal

15 Aan het runnen van een coöpera7eve als ledenorganisa7e zijn kosten verbonden. De kosten als ledenorganisa7e zijn terug te leiden op organisa7e van ledenbijeenkomsten (= algemene vergadering) en aanvullende uitgaven welke administra7ef gemaakt dienen te worden (publica7e staatsblad, eventuele onkostenvergoedingen, juridische ondersteuning, ). Voor deze kost begroot de coöpera7e, samen met notariskosten en eventuele toekoms7ge erelonen en juridische ondersteuningskosten, in euro (zie tabel). Steeds zal de coöpera7e in dit kader zoveel als mogelijk via de digitale kanalen werken. Enkel waar geen mailadres is en papieren administra7e noodzakelijk is, wordt per brief of met documenten gewerkt. Juli 2013 Detail kosten werking coöperaie Posten AdministraIeve kosten erelonen (notaris, ) en andere juridische ondersteuning staatsblad, neerleggen griffie,... andere Jaarlijkse algemene vergadering uitnodigingen huur zaal verbruik andere Vergoeding voor het bestuur vergoeding onkosten andere Totaal

16 Het aanbod Centraal in het aanbod van de coöpera7e staan systemen van samenaankoop van producten en diensten. Dit vormt de hoofdmoot van de werking. Aanvullend wordt informa7e gegeven, worden lokale antennes uitgebouwd, biedt de coöpera7e ondersteuning op diverse vlakken en wil ze op termijn onderzoeken hoe haar leden kunnen investeren in duurzame energieproduc7e, gekoppeld aan een zeker rendement. De coöpera7e wil ook kijken naar andere producten en diensten vergelijkbaar met voordelen welke bedrijven aan hun personeel aanbieden (kor7ngen). Systemen van samenaankoop organiseren SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen onderscheidt drie soorten van producten en diensten: een aanbod dat op landelijk niveau georganiseerd wordt en waarover alle coöpera7es akkoord zijn, zowel op het vlak van het product / dienst àls op het vlak van de eventuele samenwerkingspartner een aanbod dat niet op landelijk niveau georganiseerd wordt maar door meerdere coöpera7es gepromoot wordt en waarbij één of meerdere coöpera7es de ac7e verzorgen; een aanbod dat enkel in coöpera7e SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen aangeboden wordt. Elke coöpera7e beslist zelf welke aanbod zij in hun provincie ac7veren. Enkel het geac7veerd aanbod is op de website zichtbaar voor de klant, komt in de nieuwsbrieven, Concreet zal de coöperaie in september 2013 minimaal volgende acies opstarten: groene stroom en gas autoverzekering dakisola7e spouwmuurisola7e hoogrendementsglas condensa7eketels. De coöpera7e verwacht nog heel wat sugges7es vanuit haar klanten, de vennoten en de lokale antennewerking. Onmiddellijk na de oprich7ng op 10 juni 2013 organiseert de coöpera7e een grote bevraging bij de leden van de s7chtende partners en bij de sympathisanten welke zich spontaan hebben aangemeld. Structureel plant de coöpera7e structureel een jaarlijkse bevraging in december bij al haar vennoten en klanten. In de schoot van het bestuur worden de beste voorstellen onderzocht. De haalbare voorstellen worden mee opgenomen in het ontwerp van jaarplanning dat telkens in juni op de algemene vergadering aan bod komt. Daar volgt tevens een toelich7ng waarom welke voorstellen wel of niet haalbaar zijn. 16

17 InformaIe verspreiden, vorming organiseren en voorlichingscampagnes voeren Per aangeboden ac7e en dienst worden digitaal informa7eve dossiers opgemaakt welke de (poten7ële) klant duidelijk maken waarover het gaat, wat de keuzes zijn, Gebruik makende van deze dossiers worden jaarlijks 20 informa7ebijeenkomsten georganiseerd rond het aanbod van de coöpera7e. De combina7e van beide kan uitmonden in een specifieke voorlich7ngscampagne rond één bepaalde samenaankoopac7e of dienst. De mate waarin een ac7e of dienst landelijk wordt opgezet en ondersteund vanuit de diverse samen sterker - coöpera7es zal hierin belangrijk zijn. Lokale antennes uitbouwen Tegen eind 2014 wil de coöpera7e In elke gemeente een aanspreekpunt hebben. Dit aanspreekpunt kan verschillende vormen aannemen: één of meerdere contactpersonen, een winkel (bvb. apotheek), een lokaal secretariaat van één van de partners, Opzet is dat de inwoners van de gemeente heel nabij informa7e kunnen opvragen, problemen kunnen signaleren en sugges7es kunnen doen. Voor de coöpera7e is deze nabijheid van groot belang omdat zij op die wijze de vinger aan de pols kan houden (lopen de ac7es goed, zijn de klanten tevreden, ). De coöpera7e zal de verantwoordelijken van deze lokale antennes minimaal éénmaal per jaar samenbrengen. Juridische, technische en administraieve ondersteuning bieden Gekoppeld aan de diverse ac7es biedt de coöpera7e ondersteuning aan de klanten: de samenaankopen verlopen met de minst mogelijke administra7eve (over)last voor de klant want dit is dikwijls de redenen waarom klanten bij hun huidige leverancier blijven bij diverse producten, zoals bvb. dakisola7e, wordt het dossier van A tot Z gevolgd (opmaak, subsidies, ) waar nodig zal de coöpera7e wijzigingen van de wet voorstellen, zoals bvb. met succes de boeteclausule is afgevoerd bij wijziging van een lopend energiecontract Studie, onderzoek en financiële middelen mobiliseren De coöpera7e zal onderzoeken hoe haar leden op termijn kunnen investeren in toekomstgerichte, duurzame energieproduc7e terwijl ze zeker zijn van een gegarandeerd rendement dat hoger ligt dan de opbrengst van het klassieke spaarboekje. 17

18 Het communicatieplan Zonder communica7e geen coöpera7e! In het communica7eplan van SAMEN STERKER Oost- Vlaanderen staan volgende invalshoeken centraal: de communica7ekanalen van de s7chtende partners de eigen vennoten en de klanten de lokale antennes. Communica7e kost geld. Door gebruik te maken van de communica7ekanalen en - mogelijkheden van de s7chtende partners spaart de coöpera7e heel wat geld uit. De andere communica7e- ini7a7even (zoals bvb. bevragingen en evalua7es) zullen in hoofdzaak digitaal zijn, daar waar nodig aangevuld met briefwisseling. De communicaiekanalen van de sichtende partners Dit bedrijfsplan vermeldt uitdrukkelijk als eerste deze communica7e- insteek omdat alle andere pas kunnen werken éénmaal de coöpera7e op kruissnelheid draait en klanten en vennoten kent. De s7chtende partners beschikken elk op zich over een indrukwekkend aantal communica7ekanalen: nieuwsbrieven, 7jdschrin(en), websites, sociale media, Samen bereiken zij 7enduizenden Oost- Vlamingen. Een ideale vennoten en klantenwervingsbasis voor de coöpera7e. Zij engageren zich ertoe om deze communica7ekanalen ten volle in te zeeen voor de start van de coöpera7e en voor de bekendmaking van de verdere werking ervan. De s7chtende partners voorzien in dit kader: opname van het aanbod van de coöpera7e in hun eigen communica7ekanalen (7jdschrin, magazines, nieuwsbrieven, websites en sociale media) op eigen ac7viteiten van de s7chtende partners wordt propagandamateriaal verspreid van de coöpera7e extra mailings naar alle leden. De eigen vennoten en de (poteniële) klanten De beste reclame is en blijn de mondelinge reclame. Aangezien vennoten geen vermogensaandeel kunnen hebben, zijn ze vennoot vanuit een zeker idealisme en sympathie. Een kwaliteitsvolle werking van de coöpera7e moet het mogelijk maken dat zij een sterke drager worden van de boodschap. Dit geldt ook voor tevreden klanten. De coöpera7e voorziet in dit kader: een jaarlijkse bevraging in december van al haar vennoten en klanten rond voorstellen voor samenaankoopac7es een jaarlijkse algemene vergadering in juni voor haar vennoten waarop de financiële resultaten en prognoses worden toegelicht, alsook de planning en een terugblik op het voorbije werkingsjaar 20 informa7ebijeenkomsten per jaar verspreid over Oost- Vlaanderen een klantenbevraging na afloop van elke samenaankoopac7e. 18

19 De lokale antennes Naarmate het aantal lokale antennes groeit, komt dit automa7sch de communica7e ten goede. Enerzijds beschikt de coöpera7e over een fysiek aanspreekpunt waar inwoners van de betrokken gemeente terecht kunnen, anderzijds is het een verdeelpunt van flyers en ander informa7emateriaal. Jaarlijks worden de lokale antennes in november samengebracht. De coöpera7e voorziet in dit kader: het jaarlijks samenbrengen in november van de lokale antenne- verantwoordelijken gekoppeld aan een inhoudelijk item. De huissijl Er wordt een huiss7jl ontwikkeld welke door de diverse partners gebruikt zal worden: logo leeertype sjablonen brieyoofd sjabloon nieuwsbrief Samengevat Rond communica7e voorziet dit bedrijfsplan in volgende uitgaven. Detail communicaieplan coöperaie algemeen promomateriaal flyers, affiches, acies informa7eve dossiers maken 20 informa7ebijeenkomsten per jaar

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

e VZW een goed idee?

e VZW een goed idee? e VZW een goed idee? COLOFON september 08 V.U. Pieter Michiels Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen Tel 03 231 16 20 fax 03 232 63 92 info@scoutsengidsenvlaanderen.be www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Nadere informatie

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door:

HANDLEIDING. Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging. Publicatie: Juli 2013. Met steun van: Uitgevoerd door: HANDLEIDING Op zoek naar inkomsten voor uw bedrijvenvereniging Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223 2018 Antwerpen Handleiding: Op zoek

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR Limburgs Klimaatfonds CVBA PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR 18 februari 2014 Limburgs Klimaatfonds CVBA Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026 KB/D.2140780 ARSEUS tot en met 31 december 2014 FAGRON vanaf 1 januari 2015 Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24 8790 Waregem Ondernemingsnummer

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM Datum: 21/08/2014 1 1. Inleiding... 4 2. Bedrijfsprofiel LINTER SAMEN DUURZAAM: aandeelhouder van Green Energy Dynamics 2 (GED 2) Bvba... 5 2.1 LINTER SAMEN

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel De oorspronkelijke taal van deze statuten is het Nederlands. In geval van tegenstrijdigheden of in geval van interpretatieproblemen tussen deze of de Nederlandstalige versie, zal de Nederlandstalige versie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014

AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014 AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014 1 Voorwoord Airport Holland Obligaties B.V. informeert u over de uitgifte van een obligatielening. Airport Holland Obligaties B.V. beschikt over

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie