AFSLUITING VEERSEGAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSLUITING VEERSEGAT"

Transcriptie

1 i.», <io^ V'WiiSp^ buffet W**Y*. A Ai» i AFSLUITING VEERSEGAT ONTGRQNDINGEN TEN GEV0LGE VAN HET PLAATSEN VAN DOORLAATGAISSONS RAPPORT MODELONDERZOEK llbilotheek : Weg- en Waterbouwkundte W»tbua $044, 2600 GA.DEt-ÉT.,' WAT E R LOp PKUND I G L A BORAT O R TIJ M DELÏ"T, 'M

2 Bijvoegsel bij: Ontgrondingen tengevolge van het plaatsen van doorlaatcaissons.. ' w.l. - M vïn ^ In het samengetrokken model van het Vèersè Gat (M 586) zijn in de maanden, voorafgaand aan de sluiting ohtgrondingsproeven verrïcht. Deze bestonden uit: a.' b. een reproductie van de in het prototype waargenomen ohtgrondingen in het wintersluitgat tengevolge van de wervelstraat aan de Nobrd- Beveiandse zijde. ontgrondingsproeyen in verschillende phasen van de caissonplaatsing. De proeven ad a hadden tot doel een tijdschaal voor de ontgrondingen te bepalen. Bij de proeven ad b was het doel op basis van deze tijdschaal inzicht te krijgen in de tijdens de plaatsing van de caissons te verwachten ontgrondingen. Achterin het rapport zijn enkele tekeningen opgenomen, van de bij deze proeven opgetreden ontgrondingen na 6 uur stromen. Afhanke-7 lijk van de toegepaste snélheidsschaal komen deze overeen met de situatie zoals die zou zijn opgetreden na 30 of ho dagen in het prototype. ' ', '. Met de conclusies, vermeld op blz.9 van het rapport kan dezerzijds worden ingestemd. Uit het verloop van de ontgrondlngstijdlijn blijkt nl. dat de ontgrondingen in de verschillende situaties overeenkomen met verdiepingen van 1 a 2 meter na T d,ags-gravenhage, 19 september 1962.

3 3 S VATERLOOPKimDIG LABOEATORITM AFSLUITING YEERSE GAT Deel VIII Ontgrondingen ten gevolge van het plaatsen van doorlaatcaissons Rapport modelonderzoek BIBLIOTHEEK Bfortst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Code r3 SEP. 1S81. K VIII Januari 1962

4 INHOUD blz 1. Inleiding.. o Gegevens.» 2 3. Vergelijking van model en prototype Het onderzoek Conclusies.. 9

5 FIGÜÏffiïT 1. Dieptepeiling prototype 3-6 fe"br Ontgrondingsbeeld in het model na 42 uur stromen, n = 6,6. 3. Het diepste punt als functie van de tijd. 4. De hoeveelheid weggespoeld materiaal als functie van de tijd, 5. Tijdschalen voor de ontgronding. Ontgrondingsbeeldens 6. Model wintersluitgat, na 1 uur stromen n = 4* 7. T117 na 6 uur stromen n =6,6. 8. T112A na 6 uur stromen n = 6,4. 9. T112B na 6 uur stromen n =6,3, 10. T112C na 6 uur stromen n = 6,1. v 11. T112D na 4 uur stromen n =6, T121A na 6 uur stromen n = 6, T121B na 6 uur stromen n = T119 na 15 uur stromen n =6,6. Ontgrondingsheelden. üitgangstoestand hodemligging '60; 15. T121G na 4 uur stromen n =6, T121E na 6 uur stromen n = 6, T121E na 6 uur stromen n = 5 «18. T121C na 8 uur stromen n =6,6.

6 Afsluiting Veerse Gat Ontgrondingen ten gevolge van het plaatsen van doorlaatcaissons 1, Inleiding, Na het gereedkomen van het wintersluitgat in de Teerse Gatdam werd de bodem ten zuidoosten van het sluitgat achter de bezinking plaatselijk uitgeschuurd tot een diepte van N.A.P m. Deze ontgronding was een gevolg van de wervelstraat die bij vloed van het landhoofd aan de Noordbevelandse zijde binnenwaarts trok. Door het plaatsen van de doorlaatcaissons zouden, zeker wanneer, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, de laatst geplaatste en de helft van de voordien geplaatste caisson gasloten zouden, blijven wervelstraten worden geïntroduceerd. Daarom is het modelonderzoek betreffende de afsluiting van het "Veerse Gat voortgezet met een onderzoek naar de ontgrondingen, die in de omgeving van het sluitgat ten gevolge van het plaatsen van de doorlaatcaissons zouden kunnen optreden. In het prototype kon de ontwikkeling van de ontgrondingen, dank zij de wekelijkse peilingen die door Rijkswaterstaat werden verricht, op de voet worden gevolgd. Daardoor deed zich de gelegenheid voor de ontgrondingen in het model te vergelijken met die in het prototype. Eet bleek, dat de ontgrondingen in het samengetrokken model M 586 beter werden gereproduceerd dan in het niet samengetrokken model M 588. In een nota van het Waterloopkundig Laboratorium betreffende de afwijkingen tussen model en prototype in verband met de vormgeving van het wintersluitgat wordt als verklaring hiervoor aangegeven, dat het model M 588 in zijn geheel te ruw is en daardoor het stroombeeld niet voldoende juist weergeeft. Het onderhavige onderzoek is dan ook verricht in het samengetrokken model M 586 (schalen 150/50). Vanwege de korte tijd die beschikbaar was, zijn slechts de belangrijkste fasen uit de sluitingsperiode onderzocht. Eet accent is gevallen op

7 - 2 - de ontgronding door de vloedstroomi deze had immers al een aanzienlijke uitschuring veroorzaakt. Zoals uit de gegevens blijkt, bereikt de vloedstroom dan ook hogere maxima dan de ebstroom. Het onderzoek is begonnen door ir A.J. Beenhakker en werd voortgezet door ir A.J. oestenenk, ingenieurs bij het Waterloopkundig Laboratorium, terwijl de laatste tevens dit rapport samenstelde. 2. Gegevens. Door de Rijkswaterstaat zijn voor dit onderzoek de volgende randvoorwaarden opgegeven% V 3 Gemiddeld getij Spriagtij i Waterstand V max Q Waterstand V max Q Stroomrichting beneden in in beneden in in strooms m/sec m /sec strooms m/sec m /sec Vloed I NAP + 1,10 m 1, NAP + 1,45 m 2, Vloed II KAP + 0,85 m 3, NAP + 0,85 m 4, Eb I HAP - 0,20 m 1, NAP - 0,10 m 1, Eb II NAP - 0,80 m 3,00! 4100 NAP - 0,90 m 3, i I = wintersluitgat II = sluitingsperiode, alle caissons geplaatst. Voor tussenliggende fasen kan, voor wat de debieten betreft, rechtlijnig worden geïnterpoleerd. Als uitgangstoestand is de bodemfiguratie aangehouden, zoals op tekening B 6 Nr 58«5 van de Rijkswaterstaat Deltadienst, Directie Deltawerken Zuid staat aangegeven. Als bodemmateriaal werd fijn bakeliet met d = 550 i gebruikt.

8 Vergelijking van model en prototype. Tolgens de modelwet van Froude moet in een model de stroomsnelheid worden weergegeven op een schaal die gelijk is aan de wortel uit de diepteschaal, i.c, n = 50" = 7>1«Omdat bij de snelheden, die dan in het model optreden ook het materiaal met de kleinste kritieke snelheid voor begin van beweging, dat in het laboratorium wordt gebruikt, n.1. fijn bakeliet, nog niet in beweging komt, is het noodzakelijk de snelheden door verhangversterking zoveel op te voeren, dat er wel uitschuring optreedt. Bij overdrijving van de stroomsnelheden tot n = 4 "toe blijkt het horizontale stroombeeld in de omgeving van het sluitgat nog niet merkbaar te veranderen, zodat de verhangversterking hier geen nadelige invloed op de modelresultaten heeft, In een samengetrokken model wordt het verticale stroombeeld bij een profielverruiming, in dit geval dus achter de sluitgatdrempel,niet steeds goed gereproduceerd. In het model zal de bodemneer eerder optreden en relatief te lang zijn. De invloed hiervan op het ontgrondingsprofiel kon niet worden geëlimineerd, maar aangezien de ontgrondingen, althans die, ontstaan door de vloedstrooa, voornamelijk door wervelstraten werden veroorzaakt, konden toch bevredigende resultaten worden verkregen. Aangezien in het model geen getijbeweging wordt nagebootst,is deze geschematiseerd tot een permanente vloed- respectievelijk ebstroom, overeenkomend met de maximale stroom tijdens een gemiddeld getij. De bodemaanval door de getijstromen doet zich vrijwel alleen benedenstrooms van de sluitgatdrempel gevoelen, zodat de invloed van eb- en vloedstroom onafhankelijk van elkaar kon worden onderzocht. In het wintersluitgat was het vloeddebiet gemiddeld 70 fo groter dan het ebdebietf bovendien ontstond er alleen bij vloed een sterke wervelstraat, en wel aan de Hoordbcvelandse zijde.

9 - 4 - Deze wervelstraat veroorzaakte benedenstrooms een uitscharing tot ca N.A.P m, terwijl op hetzelfde tijdstip de uitschuring aan zeezijde tot ca N.A.P m reikte. Yoordat de getijstroom zijn invloed had kunnen doen gelden, was de bodem aan weerszijden van het sluitgat tot een diepte van N.A.P m uitgebaggerd. Ook in de sluitingsperiode kon worden verwacht, dat de invloed van de vloedstroom aanmerkelijk groter zou zijn dan die van de ebstroom, zodat de ontgronding door de vloedstroom het eerst is onderzocht. Om volledige overeenstemming tussen model en prototype te bereiken, is het noodzakelijk, dat de tijdschaal voor verandering in de bodemligging op elke plaats en op elk moment constant is. De snelheidsschaal waarbij dit het geval is, ideale snelheidsschaal genoemd, kan berekend worden, als het betreffende verschijnsel, i.c. ontgronding door wervelstraten, in formule te beschrijven is. De bestaande transport formules schieten in dit geval te kort, waaruit volgt dat de ideale snelheidsschaal, zo die bestaat, tot nu toe slechts experimenteel gevonden kan worden. Zoals uit de figuren 1 en 2 blijkt'bestaat er bij toepassing van een snelheidsschaal n = 6,6 een redelijke overeenstemming tussen het ontgrondingsbeeld in model en prototype. Ter bepaling van de tijdschaal voor de ontgronding en de betrouwbaarheid van de modelresultaten is het verloop van de volgende twee grootheden als functie van de tijd in beschouwing genomens a. het diepste punt in m -ÏÏ.A.P.,aangegeven met x b. de hoeveelheid materiaal, die beneden H.JUP m is weggespoeld in m, aangeduid met y. Het niveau van H,A,P m is aangehouden, omdat bij het gereedkomen van het wintersluitgat de bodem tot deze diepte is uitgebaggerd en eerst beneden deze diepte van ontgronding door getijstroom sprake is.

10 - 5 - De statistisch bepaalde functies x = f (t) en y = f (t) (t in uren) zijn in onderstaande tabel verenigd. Het verband voor de tijdschaal t» f (t ) voor x respectievelijk y, verkrijgt men door gelijkstelling van x en x, respectievelijk y en y. diepste punt hoeveelheid weggespoeld materiaal model prototype tijdschaal x = m x = 2,2 t * + 19 m i 0,2 t t t. m m + 75 t = 5280.e > 6 «^ 2000.e ' 078 * p = 70 t m t m ^ 160 In de figuren 3, 4 en 5 zijn de gevonden betrekkingen grafisch voorgesteld. Bij volledige overeenstemming tussen model en prototype zou de functie t = f (t ) voor x en y gelijk en lineair moe- P m ten zijn. Uit figuur 5 blijkt, dat aan geen van beide voorwaarden geheel is voldaan, maar tevens, dat de afwijkingen niet zeer groot zijn. Neemt men het diepste punt als parameter, dan is globaals t m of 1 uur in het model =4-J- etmalen in het prototype. Yoor de hoeveelheid weggespoeld materiaal is globaal t 95 of 1 uur in het model =4 etmalen in het prototype Bij een bepaalde uitschuringsdiepte is de hoeveelheid weggespoeld materiaal in het model te groot m.a.w. de ontgronding te uitgebreid. Het faseverschil bedraagt ongeveer een maand in het prototype of ca 8 uur in het model (zie figuur 5).

11 - 6 - Vergroot men de snelheden door van n = 6,6 over te gaan op n = 5 of zelfs n = 4, dan verloopt de ontgronding in een hoger tempo en reikt tot een grotere diepte. Een niveau van hijvoorbeeld N.A.P, - 32 m, dat hij n = 6,6 na ongeveer 40 uur stromen wordt bereikt, ontstaat bij n = 5 reeds na 4 uur stromen, terwijl bij n = 4 na 1 "uur stromen het diepste punt al op N.A.P m ligt. Bij vergelijking van de figuren 2 en 6 valt verder op, dat het diepste punt zich bij n = 4 naar het midden van het sluitgat verplaatst. Be invloed van de wervelstraat aan Noordbevelandae zijde is nauwelijks meer te herkennen. Er kan niet worden nagegaan of dezelfde ontwikkeling zich in werkelijkheid ook zou voordoen, omdat de getijstroom daartoe niet lang genoeg zijn invloed heeft kunnen doen gelden. Tijdens het onderzoek is geruime tijd de invloed van de vloedstroom maatgevend geacht. In een laat stadium kwamen er aanwijzingen, dat aan de Noordoostelijke zijde van het sluitgat losgepakt zand zou kunnen voorkomen, zodat wellicht ook de ontgronding aan zeezijde maatgevend zou kunnen worden. De tijd ontbrak echter om ook de ontgronding door de ebstroom op het prototype te ijken. 4. Het onderzoek. In eerste instantie werd het om uitvoeringstechnische redenen wenselijk geacht de laatst geplaatste caisson geheel en de voorlaatst geplaatste caisson voor de helft gesloten te houden. In deel VII van het rapport modelonderzoek Veerse Gat wordt in dat geval op grond van de optredende stroombeelden en -snelheden de voorkeur gegeven aan een volgorde van plaatsen, waarbij de eerste caisson aan Walcherse zijde en de volgende daarop aansluitend worden geplaatst, zodat de laatste doorlaatcaisson aan de Noordbevelandse landhoofdcaisson aansluit. De fasen van deze sluitingsmethode (T112) worden aangeduid met T112A, T112B, tot en met T112G,

12 - 7 - In de eerste vier fasen werd de ontgronding bepaald, waarbij, om het uitschuringseffeet in elke fase apart te "beschouwen, steeds werd uitgegaan van de in hoofdstuk 2 vermelde bestekstoestand met een vlakke bodem op N.A.P m. De snelheidsschaal bij deze proeven was wederom n =6,6. Haar gelang het sluitingsprofiel wordt vernauwd zullen de maximale debieten afnemen. Om de ontgrondingen in de verschillende fasen te kunnen vergelijken zouden de debieten in het model ook moeten worden verminderd. Eet is echter niet zeker, of een evenredige reductie niet een te gunstig beeld geeft, m.a.w. of voor lagere debieten dezelfde snelheidsschaal kan worden toegepast, vandaar dat in deze proeven het modeldebiet van het wintersluitgat is gehandhaafd, hetgeen inhoudt dat de snelheidsschaal tijdens de sluitingsfasen werd verkleind. Zoals op de figuren 8 tot en met 11 is te zien, ontstond er na 6 uur stromen in T112A tot en met C en na 4 uur stromen in T112D een aanzienlijk sterkere uitschuring dan na 6 uur stromen in T117 (wintersluitgat, figuur 7)» Van de zijde van de Eijkswaterstaat werd deze uitschuring zo verontrustend geacht, dat besloten werd de caissons direct na plaatsing geheel te openen. Met inachtneming hiervan zijn de proeven voortgezet. De definitieve plaatsingsvolgorde is naar aanleiding van de volgende overwegingen vastgesteld. a. In het reeds genoemde deel YII van het rapport afsluiting Veerse Gat wordt om hydraulische redenen een lichte voorkeur gegeven aan een plaatsingsvolgorde in de richting West-Oost. b. De drempelconstructie aan de Westzijde van het sluitgat werd minder stroombestendig geacht dan in het overige deel van het sluitgat. c. Ten noordoosten van het sluitgat werd losgepakt zand aangetroffen.

13 Yanwege de onder a en b genoemde redenen moesten caisson I en II aan Walcherse zijde worden geplaatst. Plaatsing van caisson I (T121A) gaf geen, plaatsing van caisson II een enigszins versterkte bodemaanval te zien. Caisson I kon daarom voor het hoge springtij van 15 april 1961 worden geplaatst, het leek echter gunstig met de plaatsing van caisson II te wachten tot na dat springtij. Om te vermijden, dat het losgepakte zand, dat aan de noord-oostelijke zijde van het sluitgat werd aangetroffen enige tijd aan de directe invloed van wervelstraten zou worden onderworpen, werd besloten de overige vijf caissons in de richting oost-west te plaatsen. In verband met de beschikbare tijd en de weersomstandigheden was het niet mogelijk alle fasen van deze plaatsingsvolgorde, T121 genoemd, uitgebreid te onderzoeken. T121A en T121B waren reeds onderzocht; van de overige vijf fasen zijn slechts de maatgevende toestanden onderzocht, en wel zodanig, dat de bodemligging, zoals die aan het eind van een proef was ontstaan, als uitgangstoestand voor de volgende proef diende. Anders dan bij de voorgaande proeven werd het modeldebiet nu wel gereduceerd, er werd echter slechts rekening gehouden met de vernauwing van het sluitgat en niet met het aflopen van het getij, terwijl bovendien in éen proef als snelheidsschaal n = 5 naast n = 6,6 werd gekozen. J ö v v ' Zo kon enerzijds worden verwacht, dat de resultaten meer in overeenstemming met de werkelijkheid zouden zijn, terwijl ze aan de andere kant toch niet een te gunstig beeld zouden geven, Een overzicht van dit proevenprogramma volgt hieronders a. De bodem werd globaal afgewerkt volgens de peilkaart van Rijkswaterstaat d.d '60. b. T119 (wintersluitgat). Fa 15 uur stromen met Q, = 7200 m /sec en n =6,6 ontstond het ontgrondingsbeeld van figuur 14. c. T121G (alle caissons geplaatst). ita 4 uur stromen met Q, = 6000 m 3 /sec / en n = 6,6 veranderde er vrijwel niets in de bodemligging (figuur 15).

14 - 9 - d. T121E (5 caissons geplaatst). Na 6 uur stromen Q = 6375 nr/ se c en n = 6,6 ontstond er een geringe extra uitschuring als gevolg van de wervelstraat van de tweede geplaatste caisson (figuur 16) e. idem als d s doch met n = 5. ^a 6 uur stromen waren beide kuilen iets dieper geworden (figuur 17). Aan de zeezijde zijn tot aan de sluitingsperiode geen diepe uitschuringen voorgekomen. Hoewel de maximale ebdebieten steeds aanzienlijk kleiner zijn dan de maximale vloeddebieten, bestond tijdens de sluitingsperiode de kans, dat de relatief zwakke wervelstraten van de geplaatste caissons in het gebied waar losgepakt zand voorkomt ernstige uitschuringen zouden kunnen veroorzaken. Om hiervan een indruk te krijgen is in T121C, (drie caissons geplaatst), de ontgronding bepaald bij een ebdebiet van Q = 5000 nr/sec 3 / en een snelheidsschaal n = 6,6. Er ontstond een ontgronding in de as van het sluitgat, die zich echter naar alle zijden uitbreidde en zo misschien ook de bewuste plaats zou kunnen bereiken. 3. Conclusies. 1. Het is mogelijk gebleken de in het prototype ontstane ontgrondingen in de omgeving van het sluitgat in het model redelijk goed te reproduceren. 2. De werkwijze bij het plaa.tsen van de doorlaatcaissons waarbij de laatst geplaatste anderhalve caisson gesloten is, brengt een aanzienlijk vergrote bodemaanval met zich mee. Bij een vlot werktempo zijn echter geen calamiteuze ontgrondingen te vrezen. Er bestaat wel gevaar wanneer een wervelstraat geruime tijd op één plaats zijn uitschurende werking kan uitoefenen. 3. Wanneer de caissons na plaatsing terstcnd worden geopend, is de toename van de bodemaanval in vergelijking tot die in het wintersluitgat gering.

15 DIEPTEPEILING PROTOTYPE 3-6 FEBR SCHAAL A:2SOO WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M. 586 FIG. 1

16 Q=r7200 m^/sec n v = 6,6 MATEN IN m_n^ar ONTGRONDINGS BEELD IN HET MODEL NA 42 UUR STROMEN SCHAAL A:2SOO WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.586 HG. 2

17 H ] Tl n " 20 i,ji Z e I f I e I r I I', I I t p IN UREN l' I I o. < z 1 I 1 W«' ii mi 5 >****** #* 48flö(JMul y%%\* 3^y*» s. *i$* A6* ****> (^«t^m*v AMHM^VUA. QfiX HET DIEPSTE PUNT ALS FUNCTIE VAN DE TUD T117 VLOED 0=7200n}4«c!y=& WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.S86 FIG.3

18 -f^^t^^f^ 3.10 MODEL n,',,'r<'' '"ïiw'mf.y.ji. 1 /,'» Hl I I II til 1TTT1 M, l, T I I < / ' i n ' il V i r ', I.' -', 1 r i i i l, u itiilfl ' J / 2.10 y _ 5^ * m 3 0,645^ 0 y! 6 Z / <o r O > t m IN UREN PROTOTYPE I fl/9-7-fco tot 12/l3~*2-60 / V»s looo C ^O^V^ ^ ^ 10 o. y / O Q ^ ^ ^ j^-tfö io O 5 t p IN UREN K> 3 HOEVEELHEID WEGGESPOELD MATERIAAL BENEDEN N.A.R-20m ALS FUNCTIE VAN DE TUD WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM T117 VLOED Q=7200nn^sec n v =6 6 M. 586 FIG.4 i '

19 Il I 'I.',1 II,.'. ' 1/ ' li -fn r 4.10* HOEVEELHE ID WEGGESPOELD MATER1AA t p =70 t, +2loVï^+t< io y 3.10 Z Hl CC * 2.10* DIEPSTE PUNT /* / t p =*25t m -19oVt^ +7S 10 1 \o 20 t m IN UREN TUDSCHALEN VOOR DE ONTG RONDING T117 VLOED mvsec»»v s6 v 6 WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.586 HG. 5

20

21

22 , I. "1- ' st r,i»' ' - l, Q=7030m 3 A«c n f MATEN IN a_naj? BE«NTOESTAND=BESTEKTOESTAND ONTGRONOINGSBEELO NA 6 UUR STROMEN SCHAAL 1!2SOO WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.586 HG.8»+-)_!-j^- < i i,i, i

23 ONTGRONOINGSBEELD NA 6 UUR STROMEN WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM SCHAAL 1:2500 M.586 FIG.9

24

25

26

27 i'ji 'H. ** ' : Ui-i <t»n*i ftjl#i1' i. i I i " ' ' TTT > * ^ - ^ - ' *.'- *,*{f-a,. f. ^ lfj., j.,-9 wi., i -,v.. jr i tuin'nti WW i 'i> lïiiiiyi im* j \ ] MATEN IN m_maj? BEGINTOESTAND^ BESTEKTOESTAND ONTGRONDINGSBEELD NA 6 UUR STROMEN WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM VLOED SCHAAL 1:25OO M.586 FIG.43 mmmatmi I ' 11) ' I 'I, I irl

28 f#!*^"^ W M M M r t t Q»7200«^*«c MATEN IN «-MA.P ONTGRONOINGSBEELD NA 15 UUR STROMEN UITGAANDE VAN LODING R.W.S d.d WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM SCHAAL 1 :2500 M.586 FIG.14

29 yfejgiu^swa^

30 'Mm!ÉÊïsmiêiÉÉM

31 * X n v «t 5 MATEN IN «-MA.P BEGINTOESTAND = T121 f n v =6,6, NA6UUR STROMEN ONTGROND1NGS BEELD NA 6 UUR STROMEN WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

32 / \ Q-SOOO af/sw: c ] MATEN IN m -NAR O NTG RONDING SBEELD NA 8 UUR STROMEN T112C SCHAAL. 1.'2SOO WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.586 FIG. 18

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Regionale verschillen in extreme neerslag

Regionale verschillen in extreme neerslag Scientific report ; WR 2009-01 Regionale verschillen in extreme neerslag T.A. Buishand, R. Jilderda en J.B. Wijngaard De Bilt, 2009 KNMI scientific report = wetenschappelijk rapport; WR 2009-01 De Bilt,

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leren schema s maken

Leren schema s maken Leren schema s maken Een onderzoek naar de effecten van een lessenserie Schema s maken voor de hoogste groep van het basisonderwijs N.A. Broer, C.A.J. Aarnoutse, F.K. Kieviet en J.F.J. van Leeuwe 16 2001

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

'TOCH NOG LEREN LEZEN?'

'TOCH NOG LEREN LEZEN?' W. VERHAGEN 'TOCH NOG LEREN LEZEN?' IN HET SPECIAAL ONDERWIJS Voor de doorsnee leerling maakt het weinig uit met welke methode hij leert lezen. Voor leerlingen die stagneren in het aanvankelijk lezen ligt

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006

Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos. Groningen, februari 2006 Polca als innovatief materiaalbeheersingssysteem Auteurs: Drs. Ing. Jacob Pieffers Dr. Jan Riezebos Groningen, februari 2006 Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Bedrijfskunde Cluster Ontwerp van Productiesystemen

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie