AFSLUITING VEERSEGAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSLUITING VEERSEGAT"

Transcriptie

1 i.», <io^ V'WiiSp^ buffet W**Y*. A Ai» i AFSLUITING VEERSEGAT ONTGRQNDINGEN TEN GEV0LGE VAN HET PLAATSEN VAN DOORLAATGAISSONS RAPPORT MODELONDERZOEK llbilotheek : Weg- en Waterbouwkundte W»tbua $044, 2600 GA.DEt-ÉT.,' WAT E R LOp PKUND I G L A BORAT O R TIJ M DELÏ"T, 'M

2 Bijvoegsel bij: Ontgrondingen tengevolge van het plaatsen van doorlaatcaissons.. ' w.l. - M vïn ^ In het samengetrokken model van het Vèersè Gat (M 586) zijn in de maanden, voorafgaand aan de sluiting ohtgrondingsproeven verrïcht. Deze bestonden uit: a.' b. een reproductie van de in het prototype waargenomen ohtgrondingen in het wintersluitgat tengevolge van de wervelstraat aan de Nobrd- Beveiandse zijde. ontgrondingsproeyen in verschillende phasen van de caissonplaatsing. De proeven ad a hadden tot doel een tijdschaal voor de ontgrondingen te bepalen. Bij de proeven ad b was het doel op basis van deze tijdschaal inzicht te krijgen in de tijdens de plaatsing van de caissons te verwachten ontgrondingen. Achterin het rapport zijn enkele tekeningen opgenomen, van de bij deze proeven opgetreden ontgrondingen na 6 uur stromen. Afhanke-7 lijk van de toegepaste snélheidsschaal komen deze overeen met de situatie zoals die zou zijn opgetreden na 30 of ho dagen in het prototype. ' ', '. Met de conclusies, vermeld op blz.9 van het rapport kan dezerzijds worden ingestemd. Uit het verloop van de ontgrondlngstijdlijn blijkt nl. dat de ontgrondingen in de verschillende situaties overeenkomen met verdiepingen van 1 a 2 meter na T d,ags-gravenhage, 19 september 1962.

3 3 S VATERLOOPKimDIG LABOEATORITM AFSLUITING YEERSE GAT Deel VIII Ontgrondingen ten gevolge van het plaatsen van doorlaatcaissons Rapport modelonderzoek BIBLIOTHEEK Bfortst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Code r3 SEP. 1S81. K VIII Januari 1962

4 INHOUD blz 1. Inleiding.. o Gegevens.» 2 3. Vergelijking van model en prototype Het onderzoek Conclusies.. 9

5 FIGÜÏffiïT 1. Dieptepeiling prototype 3-6 fe"br Ontgrondingsbeeld in het model na 42 uur stromen, n = 6,6. 3. Het diepste punt als functie van de tijd. 4. De hoeveelheid weggespoeld materiaal als functie van de tijd, 5. Tijdschalen voor de ontgronding. Ontgrondingsbeeldens 6. Model wintersluitgat, na 1 uur stromen n = 4* 7. T117 na 6 uur stromen n =6,6. 8. T112A na 6 uur stromen n = 6,4. 9. T112B na 6 uur stromen n =6,3, 10. T112C na 6 uur stromen n = 6,1. v 11. T112D na 4 uur stromen n =6, T121A na 6 uur stromen n = 6, T121B na 6 uur stromen n = T119 na 15 uur stromen n =6,6. Ontgrondingsheelden. üitgangstoestand hodemligging '60; 15. T121G na 4 uur stromen n =6, T121E na 6 uur stromen n = 6, T121E na 6 uur stromen n = 5 «18. T121C na 8 uur stromen n =6,6.

6 Afsluiting Veerse Gat Ontgrondingen ten gevolge van het plaatsen van doorlaatcaissons 1, Inleiding, Na het gereedkomen van het wintersluitgat in de Teerse Gatdam werd de bodem ten zuidoosten van het sluitgat achter de bezinking plaatselijk uitgeschuurd tot een diepte van N.A.P m. Deze ontgronding was een gevolg van de wervelstraat die bij vloed van het landhoofd aan de Noordbevelandse zijde binnenwaarts trok. Door het plaatsen van de doorlaatcaissons zouden, zeker wanneer, zoals aanvankelijk in de bedoeling lag, de laatst geplaatste en de helft van de voordien geplaatste caisson gasloten zouden, blijven wervelstraten worden geïntroduceerd. Daarom is het modelonderzoek betreffende de afsluiting van het "Veerse Gat voortgezet met een onderzoek naar de ontgrondingen, die in de omgeving van het sluitgat ten gevolge van het plaatsen van de doorlaatcaissons zouden kunnen optreden. In het prototype kon de ontwikkeling van de ontgrondingen, dank zij de wekelijkse peilingen die door Rijkswaterstaat werden verricht, op de voet worden gevolgd. Daardoor deed zich de gelegenheid voor de ontgrondingen in het model te vergelijken met die in het prototype. Eet bleek, dat de ontgrondingen in het samengetrokken model M 586 beter werden gereproduceerd dan in het niet samengetrokken model M 588. In een nota van het Waterloopkundig Laboratorium betreffende de afwijkingen tussen model en prototype in verband met de vormgeving van het wintersluitgat wordt als verklaring hiervoor aangegeven, dat het model M 588 in zijn geheel te ruw is en daardoor het stroombeeld niet voldoende juist weergeeft. Het onderhavige onderzoek is dan ook verricht in het samengetrokken model M 586 (schalen 150/50). Vanwege de korte tijd die beschikbaar was, zijn slechts de belangrijkste fasen uit de sluitingsperiode onderzocht. Eet accent is gevallen op

7 - 2 - de ontgronding door de vloedstroomi deze had immers al een aanzienlijke uitschuring veroorzaakt. Zoals uit de gegevens blijkt, bereikt de vloedstroom dan ook hogere maxima dan de ebstroom. Het onderzoek is begonnen door ir A.J. Beenhakker en werd voortgezet door ir A.J. oestenenk, ingenieurs bij het Waterloopkundig Laboratorium, terwijl de laatste tevens dit rapport samenstelde. 2. Gegevens. Door de Rijkswaterstaat zijn voor dit onderzoek de volgende randvoorwaarden opgegeven% V 3 Gemiddeld getij Spriagtij i Waterstand V max Q Waterstand V max Q Stroomrichting beneden in in beneden in in strooms m/sec m /sec strooms m/sec m /sec Vloed I NAP + 1,10 m 1, NAP + 1,45 m 2, Vloed II KAP + 0,85 m 3, NAP + 0,85 m 4, Eb I HAP - 0,20 m 1, NAP - 0,10 m 1, Eb II NAP - 0,80 m 3,00! 4100 NAP - 0,90 m 3, i I = wintersluitgat II = sluitingsperiode, alle caissons geplaatst. Voor tussenliggende fasen kan, voor wat de debieten betreft, rechtlijnig worden geïnterpoleerd. Als uitgangstoestand is de bodemfiguratie aangehouden, zoals op tekening B 6 Nr 58«5 van de Rijkswaterstaat Deltadienst, Directie Deltawerken Zuid staat aangegeven. Als bodemmateriaal werd fijn bakeliet met d = 550 i gebruikt.

8 Vergelijking van model en prototype. Tolgens de modelwet van Froude moet in een model de stroomsnelheid worden weergegeven op een schaal die gelijk is aan de wortel uit de diepteschaal, i.c, n = 50" = 7>1«Omdat bij de snelheden, die dan in het model optreden ook het materiaal met de kleinste kritieke snelheid voor begin van beweging, dat in het laboratorium wordt gebruikt, n.1. fijn bakeliet, nog niet in beweging komt, is het noodzakelijk de snelheden door verhangversterking zoveel op te voeren, dat er wel uitschuring optreedt. Bij overdrijving van de stroomsnelheden tot n = 4 "toe blijkt het horizontale stroombeeld in de omgeving van het sluitgat nog niet merkbaar te veranderen, zodat de verhangversterking hier geen nadelige invloed op de modelresultaten heeft, In een samengetrokken model wordt het verticale stroombeeld bij een profielverruiming, in dit geval dus achter de sluitgatdrempel,niet steeds goed gereproduceerd. In het model zal de bodemneer eerder optreden en relatief te lang zijn. De invloed hiervan op het ontgrondingsprofiel kon niet worden geëlimineerd, maar aangezien de ontgrondingen, althans die, ontstaan door de vloedstrooa, voornamelijk door wervelstraten werden veroorzaakt, konden toch bevredigende resultaten worden verkregen. Aangezien in het model geen getijbeweging wordt nagebootst,is deze geschematiseerd tot een permanente vloed- respectievelijk ebstroom, overeenkomend met de maximale stroom tijdens een gemiddeld getij. De bodemaanval door de getijstromen doet zich vrijwel alleen benedenstrooms van de sluitgatdrempel gevoelen, zodat de invloed van eb- en vloedstroom onafhankelijk van elkaar kon worden onderzocht. In het wintersluitgat was het vloeddebiet gemiddeld 70 fo groter dan het ebdebietf bovendien ontstond er alleen bij vloed een sterke wervelstraat, en wel aan de Hoordbcvelandse zijde.

9 - 4 - Deze wervelstraat veroorzaakte benedenstrooms een uitscharing tot ca N.A.P m, terwijl op hetzelfde tijdstip de uitschuring aan zeezijde tot ca N.A.P m reikte. Yoordat de getijstroom zijn invloed had kunnen doen gelden, was de bodem aan weerszijden van het sluitgat tot een diepte van N.A.P m uitgebaggerd. Ook in de sluitingsperiode kon worden verwacht, dat de invloed van de vloedstroom aanmerkelijk groter zou zijn dan die van de ebstroom, zodat de ontgronding door de vloedstroom het eerst is onderzocht. Om volledige overeenstemming tussen model en prototype te bereiken, is het noodzakelijk, dat de tijdschaal voor verandering in de bodemligging op elke plaats en op elk moment constant is. De snelheidsschaal waarbij dit het geval is, ideale snelheidsschaal genoemd, kan berekend worden, als het betreffende verschijnsel, i.c. ontgronding door wervelstraten, in formule te beschrijven is. De bestaande transport formules schieten in dit geval te kort, waaruit volgt dat de ideale snelheidsschaal, zo die bestaat, tot nu toe slechts experimenteel gevonden kan worden. Zoals uit de figuren 1 en 2 blijkt'bestaat er bij toepassing van een snelheidsschaal n = 6,6 een redelijke overeenstemming tussen het ontgrondingsbeeld in model en prototype. Ter bepaling van de tijdschaal voor de ontgronding en de betrouwbaarheid van de modelresultaten is het verloop van de volgende twee grootheden als functie van de tijd in beschouwing genomens a. het diepste punt in m -ÏÏ.A.P.,aangegeven met x b. de hoeveelheid materiaal, die beneden H.JUP m is weggespoeld in m, aangeduid met y. Het niveau van H,A,P m is aangehouden, omdat bij het gereedkomen van het wintersluitgat de bodem tot deze diepte is uitgebaggerd en eerst beneden deze diepte van ontgronding door getijstroom sprake is.

10 - 5 - De statistisch bepaalde functies x = f (t) en y = f (t) (t in uren) zijn in onderstaande tabel verenigd. Het verband voor de tijdschaal t» f (t ) voor x respectievelijk y, verkrijgt men door gelijkstelling van x en x, respectievelijk y en y. diepste punt hoeveelheid weggespoeld materiaal model prototype tijdschaal x = m x = 2,2 t * + 19 m i 0,2 t t t. m m + 75 t = 5280.e > 6 «^ 2000.e ' 078 * p = 70 t m t m ^ 160 In de figuren 3, 4 en 5 zijn de gevonden betrekkingen grafisch voorgesteld. Bij volledige overeenstemming tussen model en prototype zou de functie t = f (t ) voor x en y gelijk en lineair moe- P m ten zijn. Uit figuur 5 blijkt, dat aan geen van beide voorwaarden geheel is voldaan, maar tevens, dat de afwijkingen niet zeer groot zijn. Neemt men het diepste punt als parameter, dan is globaals t m of 1 uur in het model =4-J- etmalen in het prototype. Yoor de hoeveelheid weggespoeld materiaal is globaal t 95 of 1 uur in het model =4 etmalen in het prototype Bij een bepaalde uitschuringsdiepte is de hoeveelheid weggespoeld materiaal in het model te groot m.a.w. de ontgronding te uitgebreid. Het faseverschil bedraagt ongeveer een maand in het prototype of ca 8 uur in het model (zie figuur 5).

11 - 6 - Vergroot men de snelheden door van n = 6,6 over te gaan op n = 5 of zelfs n = 4, dan verloopt de ontgronding in een hoger tempo en reikt tot een grotere diepte. Een niveau van hijvoorbeeld N.A.P, - 32 m, dat hij n = 6,6 na ongeveer 40 uur stromen wordt bereikt, ontstaat bij n = 5 reeds na 4 uur stromen, terwijl bij n = 4 na 1 "uur stromen het diepste punt al op N.A.P m ligt. Bij vergelijking van de figuren 2 en 6 valt verder op, dat het diepste punt zich bij n = 4 naar het midden van het sluitgat verplaatst. Be invloed van de wervelstraat aan Noordbevelandae zijde is nauwelijks meer te herkennen. Er kan niet worden nagegaan of dezelfde ontwikkeling zich in werkelijkheid ook zou voordoen, omdat de getijstroom daartoe niet lang genoeg zijn invloed heeft kunnen doen gelden. Tijdens het onderzoek is geruime tijd de invloed van de vloedstroom maatgevend geacht. In een laat stadium kwamen er aanwijzingen, dat aan de Noordoostelijke zijde van het sluitgat losgepakt zand zou kunnen voorkomen, zodat wellicht ook de ontgronding aan zeezijde maatgevend zou kunnen worden. De tijd ontbrak echter om ook de ontgronding door de ebstroom op het prototype te ijken. 4. Het onderzoek. In eerste instantie werd het om uitvoeringstechnische redenen wenselijk geacht de laatst geplaatste caisson geheel en de voorlaatst geplaatste caisson voor de helft gesloten te houden. In deel VII van het rapport modelonderzoek Veerse Gat wordt in dat geval op grond van de optredende stroombeelden en -snelheden de voorkeur gegeven aan een volgorde van plaatsen, waarbij de eerste caisson aan Walcherse zijde en de volgende daarop aansluitend worden geplaatst, zodat de laatste doorlaatcaisson aan de Noordbevelandse landhoofdcaisson aansluit. De fasen van deze sluitingsmethode (T112) worden aangeduid met T112A, T112B, tot en met T112G,

12 - 7 - In de eerste vier fasen werd de ontgronding bepaald, waarbij, om het uitschuringseffeet in elke fase apart te "beschouwen, steeds werd uitgegaan van de in hoofdstuk 2 vermelde bestekstoestand met een vlakke bodem op N.A.P m. De snelheidsschaal bij deze proeven was wederom n =6,6. Haar gelang het sluitingsprofiel wordt vernauwd zullen de maximale debieten afnemen. Om de ontgrondingen in de verschillende fasen te kunnen vergelijken zouden de debieten in het model ook moeten worden verminderd. Eet is echter niet zeker, of een evenredige reductie niet een te gunstig beeld geeft, m.a.w. of voor lagere debieten dezelfde snelheidsschaal kan worden toegepast, vandaar dat in deze proeven het modeldebiet van het wintersluitgat is gehandhaafd, hetgeen inhoudt dat de snelheidsschaal tijdens de sluitingsfasen werd verkleind. Zoals op de figuren 8 tot en met 11 is te zien, ontstond er na 6 uur stromen in T112A tot en met C en na 4 uur stromen in T112D een aanzienlijk sterkere uitschuring dan na 6 uur stromen in T117 (wintersluitgat, figuur 7)» Van de zijde van de Eijkswaterstaat werd deze uitschuring zo verontrustend geacht, dat besloten werd de caissons direct na plaatsing geheel te openen. Met inachtneming hiervan zijn de proeven voortgezet. De definitieve plaatsingsvolgorde is naar aanleiding van de volgende overwegingen vastgesteld. a. In het reeds genoemde deel YII van het rapport afsluiting Veerse Gat wordt om hydraulische redenen een lichte voorkeur gegeven aan een plaatsingsvolgorde in de richting West-Oost. b. De drempelconstructie aan de Westzijde van het sluitgat werd minder stroombestendig geacht dan in het overige deel van het sluitgat. c. Ten noordoosten van het sluitgat werd losgepakt zand aangetroffen.

13 Yanwege de onder a en b genoemde redenen moesten caisson I en II aan Walcherse zijde worden geplaatst. Plaatsing van caisson I (T121A) gaf geen, plaatsing van caisson II een enigszins versterkte bodemaanval te zien. Caisson I kon daarom voor het hoge springtij van 15 april 1961 worden geplaatst, het leek echter gunstig met de plaatsing van caisson II te wachten tot na dat springtij. Om te vermijden, dat het losgepakte zand, dat aan de noord-oostelijke zijde van het sluitgat werd aangetroffen enige tijd aan de directe invloed van wervelstraten zou worden onderworpen, werd besloten de overige vijf caissons in de richting oost-west te plaatsen. In verband met de beschikbare tijd en de weersomstandigheden was het niet mogelijk alle fasen van deze plaatsingsvolgorde, T121 genoemd, uitgebreid te onderzoeken. T121A en T121B waren reeds onderzocht; van de overige vijf fasen zijn slechts de maatgevende toestanden onderzocht, en wel zodanig, dat de bodemligging, zoals die aan het eind van een proef was ontstaan, als uitgangstoestand voor de volgende proef diende. Anders dan bij de voorgaande proeven werd het modeldebiet nu wel gereduceerd, er werd echter slechts rekening gehouden met de vernauwing van het sluitgat en niet met het aflopen van het getij, terwijl bovendien in éen proef als snelheidsschaal n = 5 naast n = 6,6 werd gekozen. J ö v v ' Zo kon enerzijds worden verwacht, dat de resultaten meer in overeenstemming met de werkelijkheid zouden zijn, terwijl ze aan de andere kant toch niet een te gunstig beeld zouden geven, Een overzicht van dit proevenprogramma volgt hieronders a. De bodem werd globaal afgewerkt volgens de peilkaart van Rijkswaterstaat d.d '60. b. T119 (wintersluitgat). Fa 15 uur stromen met Q, = 7200 m /sec en n =6,6 ontstond het ontgrondingsbeeld van figuur 14. c. T121G (alle caissons geplaatst). ita 4 uur stromen met Q, = 6000 m 3 /sec / en n = 6,6 veranderde er vrijwel niets in de bodemligging (figuur 15).

14 - 9 - d. T121E (5 caissons geplaatst). Na 6 uur stromen Q = 6375 nr/ se c en n = 6,6 ontstond er een geringe extra uitschuring als gevolg van de wervelstraat van de tweede geplaatste caisson (figuur 16) e. idem als d s doch met n = 5. ^a 6 uur stromen waren beide kuilen iets dieper geworden (figuur 17). Aan de zeezijde zijn tot aan de sluitingsperiode geen diepe uitschuringen voorgekomen. Hoewel de maximale ebdebieten steeds aanzienlijk kleiner zijn dan de maximale vloeddebieten, bestond tijdens de sluitingsperiode de kans, dat de relatief zwakke wervelstraten van de geplaatste caissons in het gebied waar losgepakt zand voorkomt ernstige uitschuringen zouden kunnen veroorzaken. Om hiervan een indruk te krijgen is in T121C, (drie caissons geplaatst), de ontgronding bepaald bij een ebdebiet van Q = 5000 nr/sec 3 / en een snelheidsschaal n = 6,6. Er ontstond een ontgronding in de as van het sluitgat, die zich echter naar alle zijden uitbreidde en zo misschien ook de bewuste plaats zou kunnen bereiken. 3. Conclusies. 1. Het is mogelijk gebleken de in het prototype ontstane ontgrondingen in de omgeving van het sluitgat in het model redelijk goed te reproduceren. 2. De werkwijze bij het plaa.tsen van de doorlaatcaissons waarbij de laatst geplaatste anderhalve caisson gesloten is, brengt een aanzienlijk vergrote bodemaanval met zich mee. Bij een vlot werktempo zijn echter geen calamiteuze ontgrondingen te vrezen. Er bestaat wel gevaar wanneer een wervelstraat geruime tijd op één plaats zijn uitschurende werking kan uitoefenen. 3. Wanneer de caissons na plaatsing terstcnd worden geopend, is de toename van de bodemaanval in vergelijking tot die in het wintersluitgat gering.

15 DIEPTEPEILING PROTOTYPE 3-6 FEBR SCHAAL A:2SOO WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M. 586 FIG. 1

16 Q=r7200 m^/sec n v = 6,6 MATEN IN m_n^ar ONTGRONDINGS BEELD IN HET MODEL NA 42 UUR STROMEN SCHAAL A:2SOO WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.586 HG. 2

17 H ] Tl n " 20 i,ji Z e I f I e I r I I', I I t p IN UREN l' I I o. < z 1 I 1 W«' ii mi 5 >****** #* 48flö(JMul y%%\* 3^y*» s. *i$* A6* ****> (^«t^m*v AMHM^VUA. QfiX HET DIEPSTE PUNT ALS FUNCTIE VAN DE TUD T117 VLOED 0=7200n}4«c!y=& WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.S86 FIG.3

18 -f^^t^^f^ 3.10 MODEL n,',,'r<'' '"ïiw'mf.y.ji. 1 /,'» Hl I I II til 1TTT1 M, l, T I I < / ' i n ' il V i r ', I.' -', 1 r i i i l, u itiilfl ' J / 2.10 y _ 5^ * m 3 0,645^ 0 y! 6 Z / <o r O > t m IN UREN PROTOTYPE I fl/9-7-fco tot 12/l3~*2-60 / V»s looo C ^O^V^ ^ ^ 10 o. y / O Q ^ ^ ^ j^-tfö io O 5 t p IN UREN K> 3 HOEVEELHEID WEGGESPOELD MATERIAAL BENEDEN N.A.R-20m ALS FUNCTIE VAN DE TUD WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM T117 VLOED Q=7200nn^sec n v =6 6 M. 586 FIG.4 i '

19 Il I 'I.',1 II,.'. ' 1/ ' li -fn r 4.10* HOEVEELHE ID WEGGESPOELD MATER1AA t p =70 t, +2loVï^+t< io y 3.10 Z Hl CC * 2.10* DIEPSTE PUNT /* / t p =*25t m -19oVt^ +7S 10 1 \o 20 t m IN UREN TUDSCHALEN VOOR DE ONTG RONDING T117 VLOED mvsec»»v s6 v 6 WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.586 HG. 5

20

21

22 , I. "1- ' st r,i»' ' - l, Q=7030m 3 A«c n f MATEN IN a_naj? BE«NTOESTAND=BESTEKTOESTAND ONTGRONOINGSBEELO NA 6 UUR STROMEN SCHAAL 1!2SOO WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.586 HG.8»+-)_!-j^- < i i,i, i

23 ONTGRONOINGSBEELD NA 6 UUR STROMEN WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM SCHAAL 1:2500 M.586 FIG.9

24

25

26

27 i'ji 'H. ** ' : Ui-i <t»n*i ftjl#i1' i. i I i " ' ' TTT > * ^ - ^ - ' *.'- *,*{f-a,. f. ^ lfj., j.,-9 wi., i -,v.. jr i tuin'nti WW i 'i> lïiiiiyi im* j \ ] MATEN IN m_maj? BEGINTOESTAND^ BESTEKTOESTAND ONTGRONDINGSBEELD NA 6 UUR STROMEN WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM VLOED SCHAAL 1:25OO M.586 FIG.43 mmmatmi I ' 11) ' I 'I, I irl

28 f#!*^"^ W M M M r t t Q»7200«^*«c MATEN IN «-MA.P ONTGRONOINGSBEELD NA 15 UUR STROMEN UITGAANDE VAN LODING R.W.S d.d WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM SCHAAL 1 :2500 M.586 FIG.14

29 yfejgiu^swa^

30 'Mm!ÉÊïsmiêiÉÉM

31 * X n v «t 5 MATEN IN «-MA.P BEGINTOESTAND = T121 f n v =6,6, NA6UUR STROMEN ONTGROND1NGS BEELD NA 6 UUR STROMEN WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM

32 / \ Q-SOOO af/sw: c ] MATEN IN m -NAR O NTG RONDING SBEELD NA 8 UUR STROMEN T112C SCHAAL. 1.'2SOO WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M.586 FIG. 18

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE.

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE. RJKS,WATCiRSTAAT DRECTE BENEDENRVEREN Afdeling Studiedi,enst. 'S -G R A V E N H A G E Van Hopinhoucklian 60 Tililoon 77639015 r L AAN Heer Hoofdinge ieur-. k?reoteur van de hjkswateretaut in de directie

Nadere informatie

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS MOD 78 WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM FLANDERS HYDRAULICS RESEARCH VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS SPRINGTIJ WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM EN HYDROLOGISCH ONDERZOEK Mod. 78 STROOMATLAS BENEDEN - ZEESCHELDE

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST. Waterloopkundige Afdeling 1959

RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST. Waterloopkundige Afdeling 1959 Rapport nr. 7 RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST upri 1 Waterloopkundige Afdeling 1959 . - Titel Het onderctoek naar de toepasefng*mogelijrheden van een bodembescherming bestaande uit los materiaal zonder zinkstuk.

Nadere informatie

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde

a) Getijdenwerking en overstromingen op de Schelde EXCURSIEPUNT DE SCHELDEVALLEI Hoogte = Ter hoogte van het voormalige jachtpaviljoen, De Notelaar, gelegen aan de Schelde te Hingene (fig. 1 en 2), treffen we een vrij groot slikke- en schorregebied aan,

Nadere informatie

Indijking van de Brakman Nieuwe Isabellasluis. Proeven op klein m odel.

Indijking van de Brakman Nieuwe Isabellasluis. Proeven op klein m odel. Waterbouwkundig Laboratorium. Borgerhout Antwerpen. Mod. 127 Indijking van de Brakman Nieuwe Isabellasluis. Proeven op klein m odel. Bijlagen : 3 plans - 12 fotos. MOD. 127. INDIJKING VAN DE BRAKMAN -

Nadere informatie

Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee

Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee Mogelijke onderwerpen: 1. Windturbineparken 2. Plastic soep 3. Beleidslijnen RWS Onderwerp Beleid olieen gasboringen Waddenzee 4. RWS: Welke beroepen?

Nadere informatie

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145 dm 1. Algemeen Om een beeld te krijgen van de invloed van de nieuwe generatie

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Phydrostatisch = gh (6)

Phydrostatisch = gh (6) Proefopstellingen: Bernoulli-opstelling De Bernoulli-vergelijking (2) kan goed worden bestudeerd met een opstelling zoals in figuur 4. In de figuur staat de luchtdruk aangegeven met P0. Uiterst links staat

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

io ATerinzagelegging 7906913

io ATerinzagelegging 7906913 Octrooiraad io ATerinzagelegging 7906913 Nederland @ NL @ fj) @ @ Werkwijze en inrichting voor het tot stand brengen van een ionenstroom. Int.CI 3.: H01J37/30, H01L21/425. Aanvrager: Nederlandse Centrale

Nadere informatie

wadkanovaren.nl pdf versie

wadkanovaren.nl pdf versie wadkanovaren.nl pdf versie waterdiepten bepalen a.h.v. de kaartdiepten laatst bijgewerkt: 24 april 2011 Waterhoogtes tussen doodtij en springtij en tussen laagwater en hoogwater, berekend aan de hand van

Nadere informatie

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

S 3631 UïïSiiATOïnï lif r-r^' J'JJHt S HV:r?AUUQUir3 J

S 3631 UïïSiiATOïnï lif r-r^' J'JJHt S HV:r?AUUQUir3 J 6 f - e,watti.30mv:\;irid)ë L «Ö " ''TAfrtiuy BI o L I o T' E E K S 3631 UïïSiiATOïnï lif r-r^' J'JJHt S HV:r?AUUQUir3 J BI 8 L 1Or :! Qii V ER SA A G B E T R E F F E N D E DE P R O E V E N p p D E U IT

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Morfologie kwelders en. platen Balgzand

Morfologie kwelders en. platen Balgzand Morfologie kwelders en platen Balgzand Autonome ontwikkeling Hoogwatervluchtplaatsen Werkdocument RIKZ/AB - 99.607x ir. B.B. van Marion December 1999 Samenvatting In het kader van het project GRADIËNTEN

Nadere informatie

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens

Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten. Inleiding. Gegevens Hydraulische analyse schuren van de stadsgrachten Inleiding Het doorspoelen van de grachten in Gouda, zoals dat tot in de jaren 50 gebruikelijk was, zal een kortstondig effect hebben op de waterstand en

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

Y rijdag 14 mei, uur

Y rijdag 14 mei, uur 1 H- II EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1976 Y rijdag 14 mei, 14. 00-17. 00 uur NATUURKUNDE Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

DOORSTROMING LAAKKANAAL

DOORSTROMING LAAKKANAAL DOORSTROMING LAAKKANAAL GEMEENTE DEN HAAG 15 oktober 2013 : - Definitief C03041.003103. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Overzicht beschikbare gegevens... 5 2.1 Geometrie Laakkanaal... 5 2.2 Bodemprofiel...

Nadere informatie

Bijlage uitkomsten dagloonmonitor

Bijlage uitkomsten dagloonmonitor Bijlage uitkomsten dagloonmonitor In verband met de tijd die gemoeid was met implementatie van de wijzigingen is het dagloonbesluit op 1 juni 2013 in werking getreden, na de inwerkingtreding op 1 januari

Nadere informatie

Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus EK DEN HAAG. Geachte heer Kamp,

Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus EK DEN HAAG. Geachte heer Kamp, Aan de minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum 17-03-2014 Onderwerp Regeldruk door verandering van weten regelgeving Uw kenmerk Ons kenmerk JtH/RvZ/JT/TZ/2014/018

Nadere informatie

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING notitie Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat

Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat Memo 73-3 i Fundamenteel Onderzoek, uitgevoerd door het Waterloopkundig Laboratoriua, in opdracht van en in samenwerking 5et de Bijkewaterataat Rofractie en Diffractie Jaarrerelau 1972 ONDERZOEI( REFRACTIE-DIFFRACTIE

Nadere informatie

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST RLJKSWATERSTAAT - DELTADIENST WATERLOO PK UN DIGE AFDE LI NG MAAG GESTELD DOOR Ir. H.A. Perguaon JAN Do2tadiona0 IE ~acoxavmhage. PAGINA No 1 AANTAL PAGINA'S,$ AANTAL BULAGEN 2 NOTAN? w-701 AAN Is. E+

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. Algemene inhoud 27/09/2012. Topografie, kennis van zee & strand. Getijdenleer.

Hoofdstuk 3. Getijden- en Stromingsleer. Algemene inhoud 27/09/2012. Topografie, kennis van zee & strand. Getijdenleer. 27-9-2012 Getijden- en Stromingsleer 1 Hoofdstuk 3 Getijden- en Stromingsleer - Jonathan Devos - Algemene inhoud Topografie, kennis van zee & strand Getijdenleer Stromingsleer 27-9-2012 Getijden- en Stromingsleer

Nadere informatie

ct :j S7Cj RAPPORT MODELONDERZOEK WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M54-5 Dienst Weg- en Waterbouwku 9.7 Postbus 5014, Mn GA )EL - - 1 t.

ct :j S7Cj RAPPORT MODELONDERZOEK WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M54-5 Dienst Weg- en Waterbouwku 9.7 Postbus 5014, Mn GA )EL - - 1 t. ct :j S7Cj 9.7 - - 1 t.- RAPPORT MODELONDERZOEK Dienst Weg- en Waterbouwku Postbus 514, Mn GA )EL WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M54-5 56 Bijvoegsel bij rapport: "Splitsing bij Dordrecht" W.L. Delft,

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA. BvtH/M08.079. Onderwerp. Documentinformatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA. BvtH/M08.079. Onderwerp. Documentinformatie Experts in Technisch Rekenwerk Postbus 260 2600 AG DELFT MEMO Datum Auteur(s) Onderwerp BvtH/M08.079 24-nov-2008 Bas van 't Hof Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA tel. 015-285 0125 fax. 015-285

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

EN ISO 13855 leidraad in veiligheidsafstand

EN ISO 13855 leidraad in veiligheidsafstand EN IO 13855 leidraad in veiligheidsafstand Een arbeidsbeveiligingsoplossing is zo goed als de berekeningen op basis waarvan ze is aangebracht. Want: hoe hoog gekwalificeerd ook een lichtscherm, er is pas

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie.

Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie. Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie. Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Pagina 103 van 104 Stroming in

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2009 tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 18 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland

Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort. November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen in Nieuwland, Amersfoort November 2009 GGD Midden-Nederland Beoordeling elektromagnetische veldsterkte rondom hoogspanningslijnen

Nadere informatie

Het nieuwbouwproject d Amandelhof bestaat uit een Zorgcentrum met blokken A, B en C en twee commerciële woontorens.

Het nieuwbouwproject d Amandelhof bestaat uit een Zorgcentrum met blokken A, B en C en twee commerciële woontorens. Notitie Nieuwegein, 4 september 2009 Kenmerk : V040817abA1.sc Project : d Amandelhof Locatie : Capelle aan den IJssel Betreft : Oriënterende windklimaat onderzoek 1. Inleiding In opdracht van NSL Architecten,

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten MEMO datum 18-3-211 van Ir Yves Plancke yves.plancke@mow.vlaanderen.be Ir. Marco Schrijver marco.schrijver@rws.nl titel Aanvullende analyse stabiliteit gestorte specie in het kader van Flexibel Storten

Nadere informatie

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Eamen VWO 04 tijdvak dinsdag 0 mei 3.30 uur - 6.30 uur wiskunde B Bij dit eamen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Dit eamen

Nadere informatie

Het normale elektrocardiogram. Zie voor nog uitgebreidere informatie www.ecg-clopedia.nl!!!

Het normale elektrocardiogram. Zie voor nog uitgebreidere informatie www.ecg-clopedia.nl!!! Zie voor nog uitgebreidere informatie www.ecg-clopedia.nl!!! 1 De depolarisatie van de boezems De depolarisatie(vector) van de boezems veroorzaakt een P-top op het ECG 2 De depolarisatie van de kamers

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Deel 4: Krachten. 4.1 De grootheid kracht. 4.1.1 Soorten krachten

Deel 4: Krachten. 4.1 De grootheid kracht. 4.1.1 Soorten krachten Deel 4: Krachten 4.1 De grootheid kracht 4.1.1 Soorten krachten We kennen krachten uit het dagelijks leven: vul in welke krachten werkzaam zijn: trekkracht, magneetkracht, spierkracht, veerkracht, waterkracht,

Nadere informatie

voorhavens Baaihoeksluis stroombeeld- en scheepvaartonderzoek verslag modelonderzoek

voorhavens Baaihoeksluis stroombeeld- en scheepvaartonderzoek verslag modelonderzoek gronsdierawefj J1 4338 PG mi voorhavens Baaihoeksluis stroombeeld- en scheepvaartonderzoek verslag modelonderzoek M 1142 juni 1973 tlttw-r ;: t '. INHOUD Qrtina'ji'i.'ó'.vjL! 31 - «38 PG m«i,< blz, J Algemeen

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder

Onderzoek naar de oorzaak van eep. Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke kade van de Schinkelpolder CENTRUM VOOR ONDERZOEK WATERKERINGEN Onderzoek naar de oorzaak van een drassige plaats in de noordwestelijke

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen.

Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Netwerkdiagram voor een project. AOA: Activities On Arrows - activiteiten op de pijlen. Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

vergelijking VStacks vs. Stacks berekening geurbelasting veehouderijen provincie Noord-Brabant AH AH266-18/ ing. S.

vergelijking VStacks vs. Stacks berekening geurbelasting veehouderijen provincie Noord-Brabant AH AH266-18/ ing. S. notitie Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus 233 74 AE Deventer 7 69 79 11 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door vergelijking VStacks vs. Stacks

Nadere informatie

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver

Buro Maerlant. Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5. Historische verkenning en waardering vijver Buro Maerlant L a n d s c h a p, E c o l o g i e & R u i m t e l i j k e O r d e n i n g BM-NOTITIE 2015 Boxtel Halderheiweg tussen nummer 3 en 5 Historische verkenning en waardering vijver J. van Suijlekom,

Nadere informatie

Examen HAVO. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2009 tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-16.30 uur oud programma wiskunde B1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 19 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten

Nadere informatie

Een kogel die van een helling afrolt, ondervindt een constante versnelling. Deze versnelling kan berekend worden met de formule:

Een kogel die van een helling afrolt, ondervindt een constante versnelling. Deze versnelling kan berekend worden met de formule: Voorbeeldmeetrapport (eenparig versnelde beweging stopwatch en meetlat) Eenparig versnelde beweging stopwatch en meetlat. Doel van de proef Een kogel die van een helling afrolt, voert een eenparig versnelde

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE

DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE DE VEILIGHEIDSLEUNING LANGS RIJKSWEG 15 TER HOOGTE VAN HET WELPLAAT-TRACE R-87-38 Ing. W.H.M. v.d. Pol Leidschendam, 1987 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - 2 - - 3 - INHOUD

Nadere informatie

3 Veranderende krachten

3 Veranderende krachten 3 Veranderende krachten B Modelleren Een computermodel van bewegingen in SCYDynamics NLT-module Het lesmateriaal bij deze paragraaf vormt een onderdeel van de NLT-module Dynamische Modellen VWO. Wat gaan

Nadere informatie

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Thermodynamica Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2009-2010 Inhoudsopgave Eerste hoofdwet - deel 1 3 Oefening 1.1......................................

Nadere informatie

Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com

Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com Aan Weebale Foundation Datum 3 oktober 2010 Project Watervoorziening Banda, Oeganda Referentie 56-1 Opgesteld Email Onderwerp Sander de Haas en Cedrick Gijsbertsen sanderdehaas@samsamwater.com cedrickgijsbertsen@samsamwater.com

Nadere informatie

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid.

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid. 8. Luchtvochtigheid relatieve vochtigheid p e 100 % p absolute vochtigheid = dichtheid van waterdamp dauwpuntstemperatuur T d = de temperatuur waarbij de heersende waterdampdruk de maximale dampdruk is.

Nadere informatie

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013 Memo Van : Leon Morauw Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made Datum : 20 november 2013 Onderwerp : Externe veiligheid Bestemmingsplan Hooipolderweg Route gevaarlijke stoffen rijksweg A4 en provinciale

Nadere informatie

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W Geohydrologisch onderzoek T.b.v. Zorgcentrum Campagne Aan de Medoclaan te Maastricht Opdrachtnummer: GC150500 Rapportnummer: R01 Versie: v1.0 Datum rapport: 23 maart 2016 Opdrachtgever: Van Wijnen Sittard

Nadere informatie

Hoe is verbetering van het systeem mogelijk?

Hoe is verbetering van het systeem mogelijk? Hoe is verbetering van het systeem mogelijk? Z.B. Wang, J.C. Winterwerp, D.S. van Maren, A.P. Oost Deltares & Technische Universiteit Delft 18 Juni 2013 Inhoud Het probleem Sediment huishouding Voortplanting

Nadere informatie

Ontgrondingen Oosterschelde

Ontgrondingen Oosterschelde Ontgrondingen Oosterschelde Richard Jorissen, Rijkswaterstaat 26 november 2013 1 Onderwerpen Ontwerp en beheer bodembescherming SVKO Situatie 2012 Maatregelen en onderzoek Actuele stand van zaken 26 november

Nadere informatie

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand

Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand Ir. J.A. Jacobse GEO2 Engineering B.V. Ir. J.H van Dalen Strukton Engineering B.V. In opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland

Nadere informatie

Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding. Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding

Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding. Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding Noord-Zuidrelaties Rijn-Maasmonding Onderdeel van de Systeemanalyse Rijn-Maasmonding Ymkje Huismans - Kennisdag Zoetwater 8 november 2016 Gebiedsbeschrijving Enige open verbinding met zee Hollandsche IJssel

Nadere informatie

Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing

Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condensatie op de buitenzijde van isolerende beglazing Condens niet binnen maar buiten Condens op de ruit van een auto is een normaal verschijnsel.

Nadere informatie

ATerinzagelegging 7815069

ATerinzagelegging 7815069 Octrooiraad ATerinzagelegging 7815069 Nederland @ NL 0 Inrichting voor het scheiden, respectievelijk verreken van. gasvormige mengsels» @ Int.CI 3.: B01D59/20, B01D53/24, B04B5/08. Aanvrager: Haga Zentrifugen

Nadere informatie

Overgangsverschijnselen

Overgangsverschijnselen Hoofdstuk 5 Overgangsverschijnselen Doelstellingen 1. Overgangsverschijnselen van RC en RL ketens kunnen uitleggen waarbij de wiskundige afleiding van ondergeschikt belang is Als we een condensator of

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Wiskunde A

Examen HAVO en VHBO. Wiskunde A Wiskunde A Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Donderdag 25 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 19 vragen.

Nadere informatie

Eindexamen vwo wiskunde B 2014-I

Eindexamen vwo wiskunde B 2014-I Eindexamen vwo wiskunde B 04-I Formules Vlakke meetkunde Verwijzingen naar definities en stellingen die bij een bewijs mogen worden gebruikt zonder nadere toelichting. Hoeken, lijnen en afstanden: gestrekte

Nadere informatie

De Noordzee HET ONTSTAAN

De Noordzee HET ONTSTAAN De Noordzee De Noordzee is de zee tussen Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De Noordzee is een ondiepe (30-200 m) randzee van de Atlantische oceaan met

Nadere informatie

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Inleiding In 2015 is er een ongekend lange periode van extreem laagwater geweest in de Rijn, IJssel en de Neder-Rijn en Lek. In de

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN. Mod. 279

VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN. Mod. 279 VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN Mod. 279 I. ONDERWERP VAN HET VERSLAG. Dit verslag beschrijft de eerste berekeningen van hydraulische assen die werden uitgevoerd

Nadere informatie

noiaterinzagelegging nu 7606676

noiaterinzagelegging nu 7606676 Octrooiraad noiaterinzagelegging nu 7606676 Nederland [19] NL [54] Inrichting voor inwendige bestraling. [51] Int.CI 2.: A61N5/10, G21K5/02. [71] Aanvrager: Eric van 't Hooft te Leersum. [74] Gem Ir N.A

Nadere informatie

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven. " '"of) r.. I r. ',' t, J I i I.

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven.  'of) r.. I r. ',' t, J I i I. .o. EXAMEN VOORBEREDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWJS N 1979 ' Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE.,, Dit examen bestaat uit 4 opgaven ',", "t, ', ' " '"of) r.. r ',' t, J i.'" 'f 1 '.., o. 1 i Deze

Nadere informatie

Gewasgezondheid in relatie tot substraatsamenstelling (Input-output Fase IV)

Gewasgezondheid in relatie tot substraatsamenstelling (Input-output Fase IV) Gewasgezondheid in relatie tot substraatsamenstelling (Input-output Fase IV) Effect twee vulgewichten op opbrengst en kwaliteit Johan Baars, Anton Sonnenberg & Pieter de Visser & Chris Blok Dit project

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1975 (GYMNASIUM EN ATHENEUM) Vrijdag 22 augustus, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1975 (GYMNASIUM EN ATHENEUM) Vrijdag 22 augustus, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE EXAMEN VOORBEREDEND WETENSCHAPPELJK ONDERWJS N 1975 (GYMNASUM EN ATHENEUM) Vrijdag 22 augustus, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE,, " 1: Van een fotocel is de kathode K bedekt met. een laagje metaal mefeen grensgolflengte

Nadere informatie

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de 48/ db geluidscontouren

Nadere informatie

Ook de volledige spiraal van de stroken van lengte 1, 3, 5,, 99 past precies in een rechthoek.

Ook de volledige spiraal van de stroken van lengte 1, 3, 5,, 99 past precies in een rechthoek. Een spiraal In deze opgave bekijken we rechthoekige stroken van breedte en oneven lengte:, 3, 5,..., 99. Door deze stroken op een bepaalde manier aan elkaar te leggen, maken we een spiraal. In figuur is

Nadere informatie

Algemene escalatieberekening

Algemene escalatieberekening Algemene escalatieberekening G5010 1 Algemene escalatieberekening Redactiecommissie 1. Inleiding G5010 3 2. Uitgangspunten voor de escalatieberekening G5010 3 3. Berekening kostenescalatie G5010 4 4. Enkele

Nadere informatie

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK

NATUURKUNDE 8 29/04/2011 KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK NATUURKUNDE KLAS 5 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK 8 29/04/2011 Deze toets bestaat uit 3 opgaven (32 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes! Opgave 1: Afbuigen van geladen

Nadere informatie

Nadere informatie. Weersverwachting

Nadere informatie. Weersverwachting Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 16 mei 2011 Nummer 2011-06 Droogtesituatie verandert weinig, ondanks regen De wateraanvoer van de Rijn

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE OVER HET JAAR 1941 'S-GRAVENHAGE - ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ - 1942

VERSLAG VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE OVER HET JAAR 1941 'S-GRAVENHAGE - ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ - 1942 VERSLAG VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE AANGAANDE HAAR OVER HET JAAR 1941 WERKZAAMHEDEN 'S-GRAVENHAGE - ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ - 1942 VERSLAG VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR GEODESIE AANGAANDE HAAR WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal zijn 88 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie