Exit advies ABN AMRO. 1 van 56

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exit advies ABN AMRO. 1 van 56"

Transcriptie

1 Exit advies van 56 mei 2015

2 Inhoud Parlementaire behandeling exit advies 23 augustus Behaalde resultaten en strategie Interne gereedheid Prijsverwachting Timing Exit opties Stabiliteit financiële markten 23 Uitwerking van van Absorptievermogen in de markt Kosten van Adviseurs voor rekening van verkopende aandeelhouder Kosten minimalisatie 33 exit door middel van Inleiding Publiek belang Nadere uitwerking governance Stabiele aandeelhoudersbasis Randvoorwaarden van 56

3

4 Met deze brief adviseert de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen, handelend onder de naam NLFI, de minister van Financiën over het sector. Dit advies is een vervolg op het advies d.d. 23 augustus 2013, waarin NLFI de diverse exit opties betreffende Group N.V. en ASR Nederland N.V. behandelde. Het advies omvat een eigenstandig oordeel van NLFI ten aanzien van de terugbrengen van de door NLFI gehouden aandelen in naar de private mate van gereedheid van, de beursgang als geadviseerde exit optie en de geadviseerde beschermingsmaatregel. samenwerking tussen NLFI en. Dit advies is mede tot stand gekomen op basis van een intensieve en constructieve NLFI is dank verschuldigd aan het ministerie van Financiën voor het weergeven van zijn zienswijze op concept versies van dit advies. financieel en juridische adviseurs, overkoepelende organisaties van (institutionele) beleggers en diverse andere deskundigen die hun opinie met ons hebben gedeeld. Allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit advies is NLFI zeer Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met een aantal zakenbanken, erkentelijk. Future HM Government Primary Share Disposals dat naar aanleiding van de privatisering van Royal Mail recent onder leiding van Lord Myners tot stand is gekomen. De waardevolle aanbevelingen uit het rapport neemt NLFI nadrukkelijk NLFI heeft met interesse kennis genomen van het rapport IPOs and Bookbuilding in mee in het verdere proces. Mei 2015 NLFI 4 van 56

5

6 Op 23 augustus 2013 heeft de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen, handelend onder de naam NLFI (hierna: NLFI), een exit advies uitgebracht. In de parlementaire behandeling van dit advies en de brief Toekomst plannen financiële instellingen, ASR en SNS REAAL van de minister van Financiën van 23 augustus 2013 is de exit van uitgebreid besproken. Naar betreffende Group N.V. (hierna: ) en ASR Nederland N.V. aanleiding hiervan heeft de minister gevraagd zich intern voor te bereiden op zonder daarbij onomkeerbare stappen te nemen, Met deze brief adviseert NLFI de minister over de exit strategie om de door NLFI gehouden aandelen in terug te brengen naar de private sector. Dit over met het verzoek aan NLFI om daarna een nieuw exit advies uit te brengen. een komstig de wettelijke doelstelling van NLFI zoals neergelegd in de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Wet NLFI).1 Indien de Nederlandse Bij het opstellen van dit advies heeft NLFI zijn statutaire doelomschrijving als leidraad genomen. Bij de uitoefening van de wettelijke taak en de aan de aandelen verbonden rechten richt NLFI zich primair naar het financieel-economische belang Staat NLFI daartoe machtigt zal NLFI deze strategie namens de Staat uitvoeren. van de Staat,2 daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap, de onder meer mee dat NLFI bij het opstellen van dit advies de belangen van de diverse stakeholders van in aanmerking heeft genomen. Over de exit mogelijkheden voor SNS Bank N.V. (SNS Bank), een dochtervennoot met haar verbonden ondernemingen en de daarbij betrokken werknemers. Dit brengt schap van SNS Reaal N.V., wordt u separaat geïnformeerd. De (timing van de) exit vanwege het feit dat SNS Bank een geheel andere soort bank is dan en kleiner is van omvang, alsmede gegeven het absorptievermogen van de markt. Zoals in 2011 met de Tweede Kamer is besproken en in de brief van de minister van 23 augustus 2013 is herhaald, kan terug naar de markt als de financiële van SNS Bank N.V. heeft geen invloed op de exit mogelijkheden voor. Dit sector voldoende stabiel is, er voldoende interesse is in de markt en de onderneming er klaar voor is. Het streven hierbij is zoveel als mogelijk van de totale kapitaal van 56 Artikel 3, tweede lid, onderdeel b, sub 1 van de Wet NLFI. Het financieel-economisch belang van de Staat is gekoppeld aan de door NLFI (handelsnaam) uitgegeven royeerbare certificaten tegenover het houden van de aandelen in de vennootschappen. uitgaven van de Staat terug te verdienen.

7 Aan deze voorwaarden wordt nu voldaan, hetgeen in dit advies nader wordt toege licht. Indien de minister van Financiën en de Tweede Kamer akkoord gaan met de door NLFI voorgestelde exit strategie dan kan de exit worden gestart vanaf het vierde De minister heeft in zijn brief van 23 augustus 2013 aangegeven dat in het onder kwartaal havige (vervolg)advies opnieuw zal worden bezien of de destijds beoogde vorm van verkoop nog steeds de meest geprefereerde is. NLFI heeft de eerder geadviseerde dual track benadering, waarbij (IPO; Initial Public Offering) het wordt opengehouden, in de afgelopen periode zorgvuldig nader onderzocht en beoordeeld op verwachte waarde realisatie. Serieuze interesse van strategische partijen en de mogelijkheden van deze partijen om een acceptabele prijs voor een basisscenario vormt en de optie van een onderhandse verkoop zo lang mogelijk overname te betalen en ook in strategisch opzicht voor waarde toe te voegen, is tot op heden niet gebleken. Naar het oordeel van NLFI is een beurs om de externe voorbereidingen voor een exit van ABN AMRO via een beurs introductie te starten zodat deze vanaf het vierde kwartaal 2015 daadwerkelijk kan plaatsvinden. introductie nog steeds de meest optimale exit optie voor. NLFI adviseert Ingeval de exit van wordt aangevangen door, treden zeggenschap van NLFI en de Staat in zal verminderen ten gunste van de nieuw toetredende aandeelhouders. Om het resterende belang van de Staat in deze nieuwe situatie adequaat te beschermen adviseert NLFI een statutair vereiste gekwalificeerde meerderheid in te voeren voor belangrijke besluiten in de aandeel vanaf dat moment nieuwe aandeelhouders toe. Dit betekent dat het belang en de houdersvergadering die betrekking hebben op het karakter en de identiteit van ABN NLFI adviseert voorafgaande aan van ter bescherming van de continuïteit van de bank een administratiekantoor in de vorm van een stichting op te richten waaraan de aandelen worden overgedragen die de AMRO. Staat via de beurs wil verkopen. De stichting (hierna: stichting continuïteit ABN aan beleggers die daarmee economisch eigenaar worden van de aandelen.3 De positie van certificaathouders verschilt niet wezenlijk van aandeelhouders. Het stemrecht op de aandelen zal automatisch bij de certificaathouders komen te rusten door stemvolmachtverlening. Certificaathouders kunnen vervolgens zelf hun stem uitbrengen, aangeven dat de stichting continuïteit het stemrecht AMRO) geeft voor deze aandelen met medewerking van certificaten uit mag uitoefenen of ervoor kiezen zich te onthouden van stemmen. Hierop bestaat één uitzondering: in bepaalde gevallen van ongewenst aandeelhoudersactivisme en bij bereikt, kan de stichting het stemrecht op alle gecertificeerde aandelen tijdelijk naar 3 7 van 56 Indien en voorzover ter bescherming van de continuïteit van definitief wordt gekozen voor certificering van aandelen, wordt daar waar het in dit exit advies gaat over beursgenoteerde aandelen bedoeld beursgenoteerde certificaten. een (dreigend) overnamebod waarover geen overeenstemming met is

8 zich toetrekken door beperking, uitsluiting of herroeping van verleende stem vol machten en op die manier tijdelijk bescherming bieden aan de continuïteit van ABN AMRO. Zolang het belang van de Staat groter is dan eenderde kan de stichting Als (systeem)bank dient rekening te houden met de samenleving als continuïteit dit alleen na goedkeuring van NLFI en de Staat. geheel. De wens van om bij aanvang verkoop deze maatschappelijke rol te verankeren in de statuten, onderschrijft NLFI. en regelgeving het maatschappelijk belang, het resterende financiële belang van de Staat en het belang van, de met haar verbonden ondernemingen en de daarbij betrokken werknemers, voldoende worden beschermd. NLFI is van oordeel dat met deze combinatie van maatregelen en de bestaande wet- Ten slotte gaat NLFI in dit advies in op de vraag of bij de exit van over de voordelen en de toepassing van loyaliteitsaandelen, terwijl er - ook volgens investeerders - aanzienlijke nadelen en risico s aan kleven, adviseert NLFI dit instrument niet in te voeren. loyaliteits aandelen zouden moeten worden ingevoerd. Omdat onduidelijkheid bestaat 8 van 56

9 1

10 1.1 Randvoorwaarden 1 als de financiële sector voldoende stabiel is, er voldoende interesse in de markt is en de onderneming er klaar voor is. Het streven hierbij is zoveel als mogelijk van de Zoals in 2011 met de Tweede Kamer besproken kan terug naar de markt totale kapitaaluitgaven van de Staat terug te verdienen. Deze randvoorwaarden zijn ook benoemd in het regeerakkoord van oktober.4 Voorts heeft de Staat in het staats een lange termijn investeerder in ABN AMRO te willen zijn.5 Dit streven heeft u ook verwoord in uw brief aan de Tweede Kamer van 23 augustus Genoemde rand voorwaarden heeft NLFI meegenomen in het onderhavige advies. Parlementaire behandeling exit advies 23 augustus 2013 In het exit advies van NLFI van 23 augustus 2013 is uitgebreid stilgestaan bij de exit mogelijkheden van. Ook de minister heeft in zijn brief van dezelfde datum zijn visie gegeven op de exit mogelijkheden. In de parlementaire behandeling van uw 1.2 steuntraject met de Europese Commissie aangegeven niet de intentie te hebben om brief is uitvoerig gesproken over de exit van (schriftelijk overleg overleg op 27 november 2013 en het VAO Toekomstplannen financiële instellingen, ASR en SNS REAAL op 12 december 2013). Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder meer alternatieven voor een IPO, de timing van een exit, de kosten verbonden aan een exit, diverse beschermingsmaatregelen en de mogelijk (2013D45598), beantwoording van de minister d.d. 25 november 2013, het algemeen heid van een loyaliteitsaandeel en een volksaandeel. Al deze onderwerpen worden In het VAO Toekomstplannen financiële instellingen, ASR en SNS REAAL (AO d.d. 27 november 2013) zijn enkele moties ingediend die betrekking hebben op. Dit betreft de moties Merkies (nr. 43, 32013), Van Hijum (nr. 44, 32013) en Nijboer (nr. 46, 32013). Stemming hierover vond plaats op 17 december van 56 6 kan pas terug naar de markt als de financiële sector stabiel is. Er moet voldoende interesse zijn in de markt, de onderneming moet er klaar voor zijn en zoveel mogelijk van de totale investering van de Staat moet terugverdiend kunnen worden. Tegen deze achtergrond onderzoeken we ook andere opties dan een volledige beursgang. Regeerakkoord VVD - PvdA, Bruggen slaan, 29 oktober Commission Decision of 5 April 2011 on the on the measures C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 and N 19/10) implemented by the Dutch State for Group NV (created following the merger between Fortis Bank Nederland and N), punt 87-88, OJ L 333/1, 15 December 2011 (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2011:333:0001:0046:en:pdf). Kamerstuk: Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar , , nr geadresseerd in dit advies.

11 Moties 43 en 44 werden verworpen en motie 46 (verankering in statuten van publieke belangen) werd aangenomen. Motie 46 is meegenomen in dit advies (hoofdstuk 5). bereiden op een exit, met als meest voor de hand liggende Na de parlementaire behandeling heeft u gevraagd zich intern voor te optie. De optie van een strategische verkoop zou worden opengehouden. 11 van 56

12 2

13 2.1 Behaalde resultaten en strategie 2 Nederlandse Staat (de Staat) in 2008 gekochte Nederlandse bedrijfsonderdelen van en Fortis Bank Nederland. Direct na de fusie is gestart met de integratie. in zijn huidige vorm is het resultaat van de fusie van de door de Sindsdien is de nodige voortgang geboekt. De integratie is op tijd (binnen 3 jaren) en binnen budget ( 1,6 miljard voor belastingen) verlopen en klanten hebben nauwelijks belasting per jaar zijn gerealiseerd. De kapitaalpositie is versterkt en het doorlopen van diverse programma s heeft op meerdere fronten geleid tot kostenbesparingen. De verwachting is dat de cost/income ratio van de bank in de toekomst stabieler wordt hinder hiervan ondervonden. De verwachte synergievoordelen van 1,1 miljard voor en verder zal verbeteren. behoort en op basis van een full service bank model7 in Nederland producten en diensten levert aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Voorbeelden hiervan zijn hypotheken, sparen, betaaldiensten, kredieten, handelsfinanciering, financieel De afgelopen jaren is de strategie van de nieuwe bank gedefinieerd en geïmplemen teerd. Het resultaat is een bank die tot de drie grootste banken van Nederland advies, e.d. Het overgrote deel van de inkomsten wordt in Nederland gerealiseerd. gerekend tot de kerncompetenties van de bank: private banking (diensten voor vermogende klanten), internationale kredietverlening in Energy, Commodities and Transportation ( ( ECT ), clearing van financiële transacties op beurzen wereldwijd ( Clearing ) en Asset Based Financing (zoals lease en commercial finance). De bank Daarnaast is de bank internationaal actief op een aantal gebieden die worden richt zich op de volgende strategische thema s: centraal stellen van klantbelang, internationale groei en verbeteren van de winstgevendheid. NLFI vertrouwt erop dat met het uitvoeren van de strategie ervoor zorg zal dragen dat het behalen van de financiële doelstellingen samengaat met het borgen van het centraal stellen van het klantbelang. investeren in de toekomst, aanhouden van een gematigd risicoprofiel, selectieve Voor 2017 heeft een aantal financiële doelstellingen geformuleerd: Return on Equity ( RoE - de rentabiliteit van de bank) van 9-12%; 7 13 van 56 Een full service bank model betekent dat een bank een divers product- en dienstenpakket aanbiedt, aan zowel zakelijke als particuliere klanten. doet dit door middel van haar onderdelen retail banking, private banking en corporate banking. Cost/income ratio ( C/I - de efficiëntie graadmeter voor de bank) van 56-60%; Common Equity Tier 1 ( CET1 - de solvabiliteit van de bank) van 11,5-12,5%.

14 De RoE laat sinds 2014 een stijgende lijn zien en de gemiddelde RoE van de afgelopen vier kwartalen bevindt zich sinds Q binnen de afgegeven target, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. ROE van jaar ROE van kwartaal 15% 4Q moving average 10% 8,2% 5,5% 10,9% 9,2% Q2 10,9% 10,9% Q1 12,7% -1,4% Q4 Q3 Q % 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Q Q is verbeterd. De cost/income ratio over geheel 2014 bevindt zich aan de bovenkant van de target voor 2017 van 56%-60%. Hierbij moet worden opgemerkt De resultaten van Q laten zien dat de kostenbeheersing ten opzichte van dat besparingen van operationele kosten deels teniet worden gedaan door sterk toegenomen kosten voor onder meer de bankbelasting en kosten voor de Asset in verband met nieuwe bijdragen aan het depositogarantiestelsel en het Europese resolutiefonds. De laatste kwartalen van 2014 laat ook een positieve kentering in de voorzieningen zien, evenals een continuering van de verbeterende rentemarge. 6% Bank tax 4Q moving average Q1 Q2 Q Q1 Q2 Q3 Q4 59% Q4 62% 61% Q4 57% Q % Q2 58% Q De CET1 ratio van de bank is solide en ligt boven de target van 11,5%-12,5%. De 50% 65% 57% 58% 2% 1% 1% 4% 64% C/I ex bank tax 71% Quality Review (AQR). De hiervoor getoonde percentages zijn gecorrigeerd voor de SNS resolutieheffing. Voor de komende jaren verwacht stijgende kosten uitkomst van de AQR en stress-test toont aan dat de balans en kapitaalpositie robuust zijn. De impact van de uitkomst van de AQR op het kernkapitaal per de uitkomst van de stress-testen kan met de huidige kapitaalpositie adequaat opvangen. 31 december 2013 was miniem, slechts 12 basispunten (0,12%). Ook de impact van De voortgang is geboekt ondanks dat het kernkapitaal in het tweede kwartaal van 56 negatief werd beïnvloed door de overstap naar een defined contribution-

15 pensioenregeling, ook wel beschikbare premiesysteem genoemd. De negatieve impact hiervan bedroeg circa 1,7 miljard op het kernkapitaal (Basel III phased-in Common Equity Tier 1 capital). heeft deze overstap gemaakt om de 16% volatiliteit in de resultaten als gevolg van gewijzigde boekhoudregels te mitigeren. 14% 14,5% 12,8% 13,0% 14,1% 14,1% 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 Fully Loaded 10% 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 Basel II 2Q13 3Q13 4Q13 12% Basel III dagingen voor de bank geformuleerd met het oog op de mogelijke exit door de Staat, waaronder benodigde resultaatverbeteringen bij enkele onderdelen van de bank. In het exit advies d.d. 23 augustus 2013 heeft NLFI een aantal strategische uit Het afgelopen jaar heeft hier de nodige voortgang op geboekt. De resultaat ontwikkeling bij private banking is verbeterd en de resultaten van de zakelijke Binnen de zakelijke divisie vinden geen equity derivatives activiteiten meer plaats, zijn de Nederlandse treasury desks gecentraliseerd en zijn de markets activiteiten in Azië gesloten. Hierdoor dalen de risico gewogen activa zodat, bij een gelijkblijvend divisies hebben in 2014 al een verbetering laten zien en zullen in de komende jaren naar verwachting verder verbeteren en hun kosten van eigen vermogen goedmaken. risico van de aanwezige activiteiten, in de komende jaren minder kapitaalbeslag De bank heeft een strategisch plan voor de jaren uitgewerkt dat een goede basis vormt voor de equity story van de bank (een samenvatting van het strategisch plan waarin wordt aangegeven waarom beleggers het aandeel nodig zal zijn. zouden moeten kopen). In het strategisch plan zet de bank een visie uiteen van een retail-, private- en corporate banking. Buiten Nederland wordt een selectieve groei voorzien vanuit de kerncompetenties van de bank in private banking, ECT, Clearing en Asset Based Financing. De positionering van wordt onderbouwd door een blijvende focus op efficiëntie en kostenbeheersing, een gematigd risicoprofiel en een sterke kapitaalspositie. universele bank met een top-3 positie in Nederland in haar drie kernactiviteiten: Het aandeel zou aan investeerders gepresenteerd kunnen worden als een 8 15 van 56 Een rendementsaandeel is anders dan een groei-aandeel. Ondernemingen die voor toekomstige jaren een sterke groei verwachten in omzet en/of winstgevendheid en weinig tot geen dividend kunnen uitkeren daardoor, worden een groei-aandeel genoemd. De toekomstige waarde van een dergelijke onderneming kan sterk toenemen, maar hier hoort wel een groter risico bij. zogenaamd rendementsaandeel.8 Van een dergelijk aandeel verwachten investeer

16 ders jaarlijks een aantrekkelijk dividendrendement. Het strategisch plan van ABN AMRO laat zien dat de bank in staat zal zijn om een stabiel of verder stijgend dividend uit te keren, met behoud van een sterke kapitaalpositie en verder toe Op het gebied van duurzaamheid heeft de bank in de afgelopen jaren meerdere nemende opbrengsten en rendementen. initiatieven ontwikkeld, waardoor de bank ook op dit gebied gereed is voor een exit. Deze kunnen in drie categorieën worden verdeeld: 1. klantbelang centraal, bouwen aan duurzame relaties en inzet van financiële 3. duurzame bedrijfsvoering. 2.2 expertise voor de maatschappij; 2. duurzame en verantwoorde financiering en advies; Interne gereedheid interne exit gereedheid van aan NLFI bevestigd. NLFI heeft voldoende vertrouwen in deze conclusie onder meer op basis van informatie verkregen uit de De raad van bestuur en de raad van commissarissen van hebben de continue dialoog die NLFI in de afgelopen periode van meer dan een jaar met de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de bank heeft gevoerd in het kader Indien u en de Tweede Kamer zouden instemmen met van ABN AMRO die dan vanaf het vierde kwartaal 2015 kan plaatsvinden, zal voorts het toekomstige syndicaat van zakenbanken dat de beursintroductie mag begeleiden de van de reguliere beheertaak van NLFI. definitieve exit gereedheid extern moeten valideren op basis van de actuele cijfers begeleidende banken verwezen als de (joint)-global co-ordinators ( gloco s ). Deze gloco s zullen mede namens de overige partijen die een bepaalde rol hebben toebedeeld gekregen in het syndicaat (zie bijlage 1) due diligence onderzoek uitvoeren naar de belangrijkste financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten van de en andere relevante omstandigheden van dat moment. Vaak wordt naar de onderneming, zowel met betrekking tot haar activiteiten in Nederland als daarbuiten. en financieel adviseurs. Dit geschiedt mede in samenwerking met de externe accountant van de onderneming. Aan genoemde adviseurs zal door het syndicaat van banken ook worden gevraagd de uitkomsten van de onderzoeksactiviteiten te bevestigen. Dit proces van due diligence dient er mede toe te bewerkstelligen dat wat redelijkerwijs belangrijk is voor een belegger om te weten voor het nemen van De begeleide banken worden daarbij geassisteerd door hun adviseurs, zoals juridisch een beleggings beslissing, in het prospectus wordt vermeld. Het is de bedoeling dat in het prospectus onder meer uitgebreid aandacht zal worden besteed aan de mogelijke de leden van het syndicaat te voorkomen. Het prospectus zal uiteindelijk ter risico s die verbonden zijn aan een investering in. Dit proces is ook ingegeven om mogelijke prospectusaansprakelijkheid van de vennootschap en van goedkeuring aan de AFM moeten worden voorgelegd. De vennootschap is primair verantwoordelijk voor de totstandkoming van een juist en op essentiële punten 16 van 56 volledig prospectus. NLFI zal vanuit haar rol als verkopende aandeelhouder met

17 behulp van zijn eigen adviseurs toezicht houden op het proces voor de totstand koming van het prospectus dat door de vennootschap en haar adviseurs samen met het syndicaat van zakenbanken en hun adviseurs wordt opgesteld. Naast het externe het syndicaat van zakenbanken, zullen de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank als de betrokken financieel toezichthouder (hierna de onderzoek van de interne gereedheid van om naar de beurs te gaan door toezichthouder 9) kort voor de eveneens een oordeel vellen over de exit gereedheid van. Dit gebeurt in het kader van de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar (vvgb). Onderdeel van dit traject is van interne controleregelingen. Met het oog op dit vvgb-traject hebben en NLFI in aanloop naar een exit regelmatig overleg gevoerd met de toezichthouder over de exit gereedheid van. DNB/ECB hebben aan onder meer de beoordeling van het systeem van risicobeheersing en de effectiviteit een aantal voorwaarden gesteld. In dat traject heeft inmiddels de nodige voortgang geboekt. Een aantal deeltrajecten loopt nog en wordt naar verwachting zal bij de beoordeling van de aanvraag van de vvgb toetsen of voldoet aan de uitgewerkte voorwaarden. De toezichthouder is reeds met in gesprek over het dan te volgen vvgb-traject. Prijsverwachting De waardering van financiële ondernemingen heeft tijdens de financiële crisis een duidelijke neerwaartse trend laten zien. Sinds 2012 is dit omgekeerd in een positieve trend, zoals blijkt uit onderstaande grafiek waarin de price-to-book multiples (op 2.3 van grotendeels in het eerste halfjaar 2015 afgerond. De toezichthouder basis van IFRS kapitaal) zijn weergegeven. Deze multiples geven weer hoe financiële instellingen worden gewaardeerd van 56 Vanaf 4 november 2014 is de ECB ingevolge het Single Supervisory Mechanisme (SSM) verantwoordelijk voor het toezicht op. Dit in nauwe samenwerking met DNB (Joint Supervisory Team).

18 banken, Swedbank, DNB ASA, Danske Bank, KBC Group, Commerzbank, Société Generale, RBS, BNP Paribas, UniCredit en ING Group. De European Banks Index is de STOXX Europe 600 Banks index. *D e peers in deze grafiek zijn: Lloyds, Nordea, Intesa Sanpaolo, Credit Agricole, Handels Ook de door behaalde financiële resultaten hebben in het afgelopen jaar geprognosticeerde resultaat- en kapitaalontwikkeling in de komende jaren geven aanleiding tot de verwachting dat een waardering van tenminste éénmaal de boek waarde haalbaar lijkt te zijn op basis van de huidige marktomstandigheden. Dit sluit aan bij de prijsambitie die NLFI in het exit advies van 2013 heeft geformuleerd. Voor een verbetering laten zien. De solide positionering, het strategisch plan en de 2014 zou dit een bedrag van circa 15 miljard betekenen, terwijl dit voor 2013 in lijn met de plannen voor de komende jaren. Ingeval van een IPO moet rekening gehouden worden met een zogenaamde IPO discount. Dit is een afslag op de prijs van het eerste deel van de aandelen dat verkocht wordt (eerste tranche) en is een gevolg van de omstandigheid dat het uitkwam op circa 13,6 miljard. heeft hiermee voortgang geboekt en ligt aandeel nog geen historische beurskoers heeft en de onderneming nog geen trackrecord als beursgenoteerde onderneming heeft opgebouwd. Deze onzekerheid voor discount van 10% - 15% aan. Hoe groot de discount bij zal zijn is vooraf nog niet te zeggen. Dit hangt sterk af van marktcondities, vraag naar (bank) beleggers vindt zijn weerslag in de prijs. Historische data tonen een gemiddelde aandelen, volatiliteit van de aandelenmarkten, uitkomsten van gesprekken met potentiële investeerders, geloof van potentiële investeerders in het strategisch plan 18 van 56 en financiële targets van en duidelijkheid over de politieke intenties

19 betreffende de toekomst van de bank (op welke termijn is de Staat bijvoorbeeld voornemens het belang in volledig te hebben afgebouwd). Een gebruikelijke methode om de IPO discount achteraf te berekenen is de IPO-prijs te relateren aan Het is pas duidelijk wat de totale opbrengst van de exit van is op het de koersontwikkeling op de eerste dag of week van de beurshandel in het aandeel. moment dat het volledige belang van de Staat is verkocht.10 Tegenover de opbrengst van een exit van staat het door de Staat in ABN De kapitaalkosten van de Staat zijn daarin niet meegerekend. Evenmin is rekening gehouden met dividenduitkeringen en andere ontvangen vergoedingen en (bank) belastingen. Datum Nationalisatie Fortis Nederland okt mln Herkapitalisatie dec mln Mandatory Convertible Note (MCN) I jul-2009 MCN II en omzetting leningen in EV dec mln Niet ontvangen couponbetaling MCN apr mln Resterende herkapitalisatie jun mln 800 mln mln tegenover de investering wel degelijk economische waarde staat, maar dat het niet aannemelijk was dat de totale investering terug zou komen. Het is uiteraard wel het streven en de wettelijke taakopdracht van NLFI om zoveel mogelijk van het geïnvesteerde vermogen terug te verdienen. Timing In het Algemeen Overleg van 27 november 2013 is uitvoerig gesproken over de timing van een exit; wat is het juiste moment, waarom niet nog wat langer wachten, zijn vragen die gesteld werden. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag wat 2.4 De Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel concludeerde11 al in 2012 dat Totaal uitgaven Beschrijving AMRO geïnvesteerde bedrag. Dit bedrag is opgenomen in onderstaande tabel. een geschikt moment voor een start van de exit is. verantwoord mogelijk terug zou gaan naar de markt. U en uw ambtsvoorgangers 19 van De privatisering van TNT (voormalig PTT) heeft bijvoorbeeld in totaal 17 jaar geduurd en van KPN 12 jaar. 11 Bevinding van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel, 11 april Al direct na de reddingsactie in 2008 was duidelijk dat zo snel als

20 hebben vanaf de reddingsactie in oktober 2008 aangegeven dat het tijdelijke karakter van de investeringen -gedaan ten behoeve van de stabiliteit van de financiële sector- altijd voorop heeft gestaan: terugkeer naar de private sector was diverse brieven van uw ambtsvoorgangers over de toekomst van kan worden opgemaakt dat in 2009 al politieke overeenstemming bestond over het op en is het uitgangspunt van het kabinet.12 Uit de parlementaire behandeling van afzienbare termijn weer privatiseren van.13 Dit sluit aan op de aanbeveling van de Commissie Structuur Nederlandse Banken om normaliseren door de banken in handen van de Staat te privatiseren zodra de omstandigheden dit toelaten. De Staat heeft ook in het staatssteun-traject met de Europese Commissie meermaals aangegeven niet de intentie te hebben om een ten behoeve van de concurrentie in het Nederlandse bankwezen de verhoudingen te lange termijn investeerder in ABN AMRO te willen zijn.14 inmiddels is afgerond. De gereedheid van zal zoals gezegd nog extern gevalideerd moeten worden door de begeleidende zakenbanken. Daarnaast zal de toezichthouder kort voor de beursgang een vvgb moeten afgegeven. Deze trajecten Uit paragraaf 2.1 (exit gereedheid) volgt dat de interne voorbereiding van neemt in de praktijk enkele maanden in beslag. Indien deze trajecten in positieve zin worden afgerond en de markt is tegen die tijd nog steeds stabiel (paragraaf 3.2) en plaatsvinden. NLFI acht dan niet alleen mogelijk, maar ook van belang omdat daarmee nieuwe aandeelhouders zullen toetreden die ook een nieuw perspectief aan de toekomstige resultaatontwikkeling van kunnen het absorptievermogen van de markt van voldoende niveau (paragraaf 4.3), dan kan naar het oordeel van NLFI vanaf het vierde kwartaal 2015 toevoegen. voorbereiding voor een mogelijke vanaf het vierde kwartaal Na instemming van u en de Tweede Kamer zullen NLFI en deze voor bereiding met zakenbanken uit het samen te stellen syndicaat aanvangen NLFI adviseert u om nu toestemming te geven voor het starten van de externe zodat vanaf het vierde kwartaal 2015 daadwerkelijk kan continu worden gemonitord of aan eerdergenoemde randvoorwaarden wordt voldaan. Mocht hier in de komende periode verandering in optreden, dan kan het exit proces on hold worden gezet. Daarnaast zal de toezichthouder de IPO van beoordelen, alvorens een vvgb kan worden afgegeven. 20 van Kamerstuk: Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar , hoofddossier 28165, nr Algemeen Overleg d.d. 2 juli 2009 over de brief van de minister van Financiën over Fortis Bank Nederland en d.d. 26 juni 2009 (31.789, nr. 12) en algemeen overleg d.d. 8 december 2009 over de brief van de minister van Financiën d.d. 19 november 2009 (31789, nr. 23). 14 Commission Decision of 5 April 2011 on the on the measures C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 and N 19/10) implemented by the Dutch State for Group NV (created following the merger between Fortis Bank Nederland and N), punt 87-88, OJ L 333/1, 15 december 2011 (http://eur-lex. europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2011:333:0001:0046:en:pdf) 15 Zoals het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij de toezichthouder en het inhuren van zakenbanken ter begeleiding van de beursintroductie, het schrijven van een prospectus waarvoor de goedkeuring van de AFM nodig is, etc. plaatsvinden. In deze fase zullen onomkeerbare stappen worden gezet.15 Er zal

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Advies verkoop REAAL en ASR NL Financial Investments

Advies verkoop REAAL en ASR NL Financial Investments Advies verkoop REAAL en ASR NL Financial Investments 1 van 37 Inhoud Voorwoord Samenvatting 1. Inleiding 1.1 Inhoud advies 1.2 Overzicht marktomstandigheden in de verzekeringssector 2. Verkoop REAAL 2.1

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 6 juni 2014

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 6 juni 2014 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

OKTOBER 2014 KOSTENONDERZOEK BEURSGANG ABN AMRO BANK NV MEMO INKOOP EIGEN AANDELEN

OKTOBER 2014 KOSTENONDERZOEK BEURSGANG ABN AMRO BANK NV MEMO INKOOP EIGEN AANDELEN OKTOBER 2014 KOSTENONDERZOEK BEURSGANG ABN AMRO BANK NV MEMO INKOOP EIGEN AANDELEN Samenvatting Dit rapport is het verslag van een onderzoek met als doel de kosten van een beursgang van ABN AMRO Bank te

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE. Datum 16 februari 2015 Betreft Voorwaardelijke verkoop REAAL

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE. Datum 16 februari 2015 Betreft Voorwaardelijke verkoop REAAL > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

2013D45598 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D45598 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D45598 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de Minister van Financiën d.d. 23 augustus 2013

Nadere informatie

1. Inleiding. NLFI Vestigingsadres: Lange Houtstraat 26 in Den Haag. Postadres: Postbus 45650, 2504 BB Den Haag Telefoonnummer: 070-20 50 600.

1. Inleiding. NLFI Vestigingsadres: Lange Houtstraat 26 in Den Haag. Postadres: Postbus 45650, 2504 BB Den Haag Telefoonnummer: 070-20 50 600. Jaarverslag 2013 1. Inleiding NLFI is een stichting met de statutaire zetel in de gemeente Den Haag. De volledige statutaire naam luidt: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen. NLFI

Nadere informatie

Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013

Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013 Notitie DNB over SNS REAAL 6 maart 2013 1. Inleiding Ten behoeve van de hoorzitting op 8 maart 2013 over de nationalisatie van SNS REAAL heeft de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer DNB uitgenodigd

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Factsheet Q&A s Beursgang ANB AMRO

Factsheet Q&A s Beursgang ANB AMRO Factsheet Q&A s Beursgang ANB AMRO Rust en vertrouwen In maart 2015 was er nog sprake van onrust en wantrouwen. Waarom komt nu het besluit over de beursgang van ABN AMRO naar buiten? Wat is er in zo'n

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, gevestigd te s-hertogenbosch, gehouden op woensdag 13 mei 2015 te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer De Swaan,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit. Thema s DNB toezicht 2014

Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit. Thema s DNB toezicht 2014 Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit Thema s DNB toezicht 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 4.7 Pensioenfondsen: beheersing marktrisico 21 4.8 Cross-sectoraal: complexe

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code rapport over de evaluatie en actualisering van de Nederlandse corporate governance code juni 2008 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE Den Haag www.corpgov.nl

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector HOOFDSTUK 3 OVER DE FINANCIËLE SECTOR 3. Inleiding De commissie heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die de Nederlandse overheid in 008 en 009 heeft genomen om de financiële sector op de been te

Nadere informatie

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving In Balans 2013 Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Outlook 7 3 Aandachtspunten uit reguliere desktopreviews 12 4 Aandachtspunten themaonderzoeken 2013

Nadere informatie