besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris"

Transcriptie

1 AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces Aanleiding Risicoanalyse, stakeholdersanalyse, analyse en voorstel Twynstra Gudde Advies 1. Het Dagelijks Bestuur aanwijzen als bestuurlijk opdrachtgever van de ontmanteling van het recreatieschap. 2. Het Dagelijks Bestuur mandateren om alle besluiten te nemen met betrekking tot de ontmanteling en de noodzakelijke juridische en financiële verplichtingen aan te gaan of te ontbinden binnen de navolgende kaders/uitgangspunten: - Het taakstellende budget voor de ontmanteling bedraagt 6,3 miljoen per ,- proceskosten; - Het streven is om de totale ontmantelingskosten en proceskosten zoveel mogelijk te beperken; - Iedere deelnemende gemeente betaalt tot en met het jaar 2017 haar reguliere financiële bijdrage aan het recreatieschap; - De deadline van 1 januari 2018 voor de opheffing (eindafrekening in het voorjaar van 2018); - De inhoudelijke uitgangspunten met betrekking tot openbare toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen, de borging van de kwaliteit van de voorzieningen en het stimuleren van vraaggerichte ontwikkeling (daar waar mogelijk); - De wens om RMN voor toekomstige beheertaken in te schakelen. 3. Het Dagelijks Bestuur opdragen om u elk kwartaal te informeren over de voortgang van de ontmanteling middels een bestuurlijke voortgangsrapportage. 4. Het Dagelijks Bestuur verzoeken u te informeren over het besluit over aanpassingen in het trekkerschap van de verschillende pakketten. Toelichting Eind maart 2015 heeft Twynstra Gudde opdracht gekregen om het ontmantelingsproces van het recreatieschap UHVK te begeleiden. In april is het bureau gestart met fase 1. Centraal daarin staan de stakeholderanalyse en de risicoanalyse voor het ontmantelingsproces. Parallel wordt door Twynstra Gudde gewerkt aan een voortgangsrapportage en een financieel sturingsmodel. In deze notitie worden eerst de uitgangspunten van de ontmanteling benoemd en vervolgens de belangrijkste bevindingen door Twynstra Gudde uit de stakeholderanalyse en de risicoanalyse op een rij gezet. De bevindingen zijn gebaseerd op: - Analyse van diverse documenten; - Gesprekken met DB-leden en vertegenwoordigers van RMN; - Ambtelijk overleg.

2 Op basis hiervan heeft Twynstra Gudde enkele voorstellen geformuleerd om de risico s beter te beheersen en het ontmantelingsproces efficiënt en effectief te laten verlopen. Het Dagelijks Bestuur heeft deze voorstellen besproken en op onderdelen aangepast. In deze notitie worden de voorstellen van Dagelijks Bestuur aan Algemeen Bestuur toegelicht. Uitgangspunten ontmanteling Op basis van onder meer het Buck-rapport en de koersnotitie is het Algemeen Bestuur van het recreatieschap eind 2013 tot de conclusie gekomen dat het recreatieschap moet worden ontmanteld. Begin 2014 hebben alle gemeenteraden en Gedeputeerde Staten het voorgenomen besluit besproken en, op één gemeente na, ingestemd met de ontmanteling. De volgende uitgangspunten zijn voor het ontmantelingsproces van belang: - Uiterlijk op 1 januari 2018 is het recreatieschap opgeheven; - Er is een taakstellend budget voor de ontmanteling van ca. 7,3 miljoen en daarnaast een budget gereserveerd voor onderzoekskosten van ,-. De gemeenten en provincie nemen ieder naar rato van hun jaarlijkse inbreng een deel van de ontmantelingskosten voor hun rekening. Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten. De onderzoekskosten hebben als doel om de afkoopsom van 7,3 miljoen fors te verlagen. - Inhoudelijke randvoorwaarden zijn:. De recreatiegebieden blijven openbaar toegankelijk;. De kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen moet worden geborgd;. Stimuleren van vraaggerichte ontwikkeling. - Daarnaast is de wens uitgesproken om RMN een rol te geven bij het toekomstig beheer van de gebieden en voorzieningen na opheffing van het schap Voor de uitvoering van het ontmantelingsproces is afgesproken dat elk pakket een bestuurlijke trekker heeft, die verantwoordelijk is voor het aan het AB voorleggen van een voorstel voor een oplossing: de overdracht van het betreffende pakket aan een rechtsopvolger. In totaal zijn er 10 pakketten. Belangrijkste bevindingen stakeholdersanalyse en risicoanalyse Voor de stakeholdersanalyse (bijlage 5a-2) zijn gesprekken gevoerd met de meeste DBleden van het recreatieschap. Daarnaast is de stakeholdersanalyse besproken in het ambtelijk overleg. Aan de hand van een risicoanalyse, met inschattingen van de kans dat een risico optreedt en de omvang van het gevolg voor het ontmantelingsproces, is een overzicht gemaakt van de zwaarste risico s. Tevens zijn beheersmaatregelen geformuleerd. De risico-analyse is door het Dagelijks Bestuur besproken en is, vanwege de marktgevoeligheid, niet openbaar. De belangrijkste bevinding uit de stakeholdersanalyse en risicoanalyse is dat het besluit tot ontmanteling van het recreatieschap vooral is ingegeven door het gebrek aan solidariteit tussen de deelnemende partijen. Bij het besluit waren er een paar duidelijke voorstanders en een enkele tegenstander; voor een handvol partijen had het besluit niet gehoeven maar ze volgen de lijn. De consequenties van het besluit tot ontmanteling, inhoudelijk en procesmatig, lijken niet voldoende doordacht. Dat komt tot uiting in: - De huidige stand van zaken in relatie tot de planning; - De rol van het Algemeen Bestuur; - Eigenaarschap en opdrachtgeverschap van de ontmanteling; - Het trekkerschap van de verschillende pakketten (dubbele petten-problematiek).

3 1. De huidige stand van zaken in relatie tot de planning Het besluit tot ontmanteling dateert van begin De voortgang van de ontmanteling is tot op heden niet groot, om uiteenlopende redenen. Er zijn plannen van aanpak gemaakt en er is procesgeld beschikbaar gesteld begin Een aantal pakketten moet nog steeds worden opgestart. Alleen voor het pakket Henschotermeer is er inmiddels een oplossingsrichting geformuleerd in samenspraak met de belangrijkste stakeholders. Hiertoe wordt separaat een voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. De beperkte voortgang betekent dat er nu meer tempo moet worden gemaakt om de opheffingsdatum van 1 januari 2018 te kunnen halen. Zorgen worden vooral uitgesproken over de voortgang van de pakketten Kwintelooijen en Routes&Paden. Het planningsrisico kan worden beheerst door enkele procesaanpassingen door te voeren. 2. De rol van het Algemeen Bestuur Het AB neemt in de huidige situatie als hoogste orgaan van het recreatieschap de uiteindelijke besluiten over de ontmanteling van het recreatieschap en de wijze waarop de pakketten worden overgedragen aan rechtsopvolgers. Mede als gevolg van de samenstelling van het AB worden agendapunten tijdens vergaderingen vooral besproken vanuit het perspectief van de individuele gemeente: als mijn gemeente er maar goed uitspringt. Dat is op zichzelf begrijpelijk en legitiem, maar is niet in het collectieve belang van de recreatie en het collectieve belang van een efficiënt ontmantelingsproces. Doordat alle besluiten moeten worden voorgelegd aan het AB bestaat het risico dat het proces stroperig wordt en concrete besluiten moeilijk worden genomen. Zie bijvoorbeeld de besluitvorming over de proceskosten. 3. Eigenaarschap en opdrachtgeverschap van de ontmanteling Mede uit het vorige punt blijkt, dat het eigenaarschap en opdrachtgeverschap van het ontmantelingsproces van het recreatieschap niet goed is belegd. Het belang van het recreatieschap is vertaald in de kwalitatieve en inhoudelijke voorwaarden waaraan de pakketten moeten voldoen, maar die voorwaarden zijn op verschillende manieren te interpreteren (maatwerk is mogelijk). Vaak onbewust blijkt het individuele eigen belang te prevaleren, ook al is iedereen van goede wil. Het zoveel mogelijk drukken van de kosten voor het recreatieschap (collectief belang) betekent voor een individuele gemeente als rechtsopvolger dat de kosten na opheffing zullen toenemen. En de deelnemende partijen die potentiële rechtsopvolger van het recreatieschap zijn (pakkettrekkers) zitten er natuurlijk anders in dan deelnemende partijen die niet als potentiële rechtsopvolger zullen optreden. Verschillende gemeenten wijzen naar de provincie als aangewezen partij om het bovengemeentelijke belang dat was de belangrijkste reden om het recreatieschap in de huidige vorm op te richten na opheffing te behartigen. De provincie hecht in haar recreatiebeleid aan recreatieve hoofdstructuren (coalitieakkoord ), maar moet dat nog concretiseren. 4. Het trekkerschap van de verschillende pakketten Het trekkerschap van de verschillende pakketten heeft twee aspecten: - Inhoudelijk ligt dat meestal bij een potentiële rechtsopvolger - Het is belegd op bestuurlijk niveau. De trekker is daarmee tegelijk vertegenwoordiger van de verkoper en van de potentiële koper. Dit geldt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. In het bijzonder de voorzitter heeft te maken met verschillende petten: als voorzitter van de verkopende partij, als wethouder in een gemeente die potentieel rechtsopvolger is en als lid van het bestuur van RMN. De dubbele petten-problematiek heeft risico s voor een soepele besluitvorming in het DB/AB over pakketten. Daarnaast heeft het beleggen van het trekkerschap op bestuurlijk niveau tot gevolg dat er niet echt een escalatieniveau meer is. Het DB/AB kan hierdoor in een ongemakkelijke positie terecht komen.

4 De regievoering vanuit de opdrachtgever (het recreatieschap) wordt bemoeilijkt door het trekkerschap op pakketniveau te leggen. Een voortgangrapportage zal de regie vanuit de opdrachtgever kunnen ondersteunen, maar de opdrachtgever kan daarmee nog niet goed richting geven/sturen op de gestelde voorwaarden en de planning en het budget. De regie is door deze werkwijze vooral reactief. Voorstellen voor een soepel ontmantelingsproces Gezien de bovenstaande bevindingen/risico s stelt het Dagelijks Bestuur voor de volgende risicobeheersende maatregelen door te voeren in de wijze waarop het ontmantelingsproces is georganiseerd: 1. Het Dagelijks Bestuur aanwijzen als bestuurlijk opdrachtgever van de ontmanteling van het recreatieschap; 2. Mandatering van het Dagelijks Bestuur door het Algemeen Bestuur en herbevestiging van de kaders/uitgangspunten; 3. Opstellen van een bestuurlijke voortgangsrapportage om te voorzien in de informatiebehoefte bij het Algemeen Bestuur en de colleges en gemeenteraden; 4. Nader bezien van het trekkerschap/opdrachtnemerschap van de pakketten. 1. Het Dagelijks Bestuur als bestuurlijk opdrachtgever van de ontmanteling Voorgesteld wordt om Dagelijks Bestuur als bestuurlijk opdrachtgever van de ontmanteling van het recreatieschap te laten fungeren. Als zodanig heeft het Dagelijks Bestuur tot taak de ontmanteling uit te (laten) voeren binnen de kaders die door het Algemeen Bestuur zijn geformuleerd. Het Dagelijks Bestuur wordt bij de uitvoering ondersteund door de secretaris, die daarbij optreedt als ambtelijk opdrachtgever en door Twynstra Gudde. 2. Mandatering van het DB door het AB en herbevestiging van kaders/uitgangspunten Voorgesteld wordt dat het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur mandaat verleent voor het nemen van alle noodzakelijke uitvoeringsbesluiten over de ontmanteling. Dit voorstel is nadrukkelijk niet bedoeld om het Algemeen Bestuur buiten spel te zetten, maar om het Algemeen Bestuur de kaders/uitgangspunten te laten bepalen en de uitvoering van de ontmanteling te delegeren en efficiënter te laten verlopen. Dit betekent dat het Dagelijks Bestuur gemachtigd wordt om alle noodzakelijke besluiten te nemen en juridische, contractuele en financiële verplichtingen namens het recreatieschap aan te gaan of te ontbinden. Wanneer het Dagelijks Bestuur besluiten wil nemen die buiten de kaders/uitgangspunten vallen, is goedkeuring door het Algemeen Bestuur vereist. De herbevestiging van de kaders/uitgangspunten achten wij noodzakelijk, omdat het besluit tot opheffing van het recreatieschap is genomen tijdens de vorige raadsperiode en omdat het Algemeen Bestuur de uitvoeringsbesluiten van het Dagelijks Bestuur op deze wijze goed kan toetsen. De herbevestiging van de kaders/uitgangspunten betreft: a. Het taakstellende budget voor de ontmanteling van 6,3 mln per k proceskosten. b. Iedere deelnemende partij in het recreatieschap betaalt tot en met het jaar 2017 haar reguliere financiële bijdrage aan het recreatieschap. c. Het streven om de totale ontmantelingskosten en proceskosten zoveel mogelijk te beperken. d. De deadline van 1 januari 2018 voor de opheffing (eindafrekening voorjaar 2018) e. De inhoudelijke uitgangspunten: openbare toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen, borging van de kwaliteit van de voorzieningen en stimuleren van vraaggerichte ontwikkeling (daar waar mogelijk). f. De wens om RMN voor toekomstige beheertaken in te schakelen.

5 Het taakstellende budget van 6,3 miljoen per is afgeleid van het budget van 7,3 miljoen per (daling door afschrijvingen via reguliere begroting en lagere afkoopkosten). Vervolgens is het aan het Dagelijks Bestuur om periodiek het Algemeen Bestuur, en tevens de colleges en gemeenteraden, te informeren over voortgang en te toetsen aan de gestelde kaders/-uitgangspunten. Het voorstel is daarom dat het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur opdraagt met een bestuurlijke voortgangsrapportage, 1 keer per kwartaal, te rapporteren over de voortgang van de ontmanteling. 3. Nader bezien van het trekkerschap/opdrachtnemerschap van pakketten Het Dagelijks Bestuur is zich bewust van de dubbele-petten-problematiek die zich bij de meeste pakketten voor kan doen. Ter voorkoming van deze dubbele-petten-problematiek kunnen de belangen worden ontrafeld door het trekkerschap van de verschillende pakketten niet meer te beleggen bij de potentiële rechtsopvolger, maar bij de provincie of een externe partij. Voorts is het een overweging om het trekkerschap niet op bestuurlijk niveau, maar op ambtelijk niveau te beleggen. De bestuurders houden in dat geval hun handen vrij namens de potentiële rechtsopvolger en richting de eigen gemeenteraad. Het afbreukrisico wordt op deze wijze sterk verminderd. Het aanpassen van het trekkerschap van pakketten kan evenwel niet generiek plaatsvinden. De specifieke situatie bij de verschillende pakketten speelt immers een rol bij de beoordeling of het aanpassen wenselijk is en op welk moment de aanpassing zou moeten worden doorgevoerd. Daarom stellen wij voor dat de secretaris een nader voorstel uitwerkt waarin het trekkerschap per pakket nader wordt bezien. In ieder geval is het belangrijk dat de voorstellen voor besluitvorming voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden geagendeerd via/door de secretaris, ondersteund door Twynstra Gudde, om zo de regie op het ontmantelingsproces te borgen. Het Dagelijks Bestuur zal over dit voorstel een besluit nemen en het Algemeen Bestuur daarover informeren. Resumerend stellen wij voor dat het Algemeen Bestuur de volgende besluiten neemt: 1. Het Dagelijks Bestuur aanwijzen als bestuurlijk opdrachtgever van de ontmanteling van het recreatieschap. 2. Het Dagelijks Bestuur mandateren om alle besluiten te nemen met betrekking tot de ontmanteling en de noodzakelijke juridische en financiële verplichtingen aan te gaan of te ontbinden binnen de navolgende kaders/uitgangspunten: - Het taakstellende budget voor de ontmanteling bedraagt 6,3 miljoen per ,- proceskosten; - Het streven is om de totale ontmantelingskosten en proceskosten zoveel mogelijk te beperken; - Iedere deelnemende gemeente betaalt tot en met het jaar 2017 haar reguliere financiële bijdrage aan het recreatieschap; - De deadline van 1 januari 2018 voor de opheffing (eindafrekening in het voorjaar van 2018); - De inhoudelijke uitgangspunten met betrekking tot openbare toegankelijkheid van recreatieve voorzieningen, de borging van de kwaliteit van de voorzieningen en het stimuleren van vraaggerichte ontwikkeling (daar waar mogelijk); - De wens om RMN voor toekomstige beheertaken in te schakelen. 3. Het Dagelijks Bestuur opdragen om u elk kwartaal te informeren over de voortgang van de ontmanteling middels een bestuurlijke voortgangsrapportage.

6 4. Het Dagelijks Bestuur verzoeken u te informeren over het besluit over aanpassingen in het trekkerschap van de verschillende pakketten. Bijlage 5a-2: stakeholderanalyse

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMABEGROTING 2015 PROGRAMMABEGROTING 2015 (inclusief meerjarenperspectief 2016-2018) Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 22 april 2014 VOORWOORD Goed noaberschap: samen aan zet Graag

Nadere informatie

Provinciale Audit op Toezicht Verslag Fase 3: Analyse en Ambities

Provinciale Audit op Toezicht Verslag Fase 3: Analyse en Ambities Provinciale Audit op Toezicht Analyse en Ambities TranspaRAbility BV Weerribben 26 Diemen 26 juni 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 aanleiding...1 1.2 doelstelling en opzet van ons onderzoek...1 1.3

Nadere informatie

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste elementen van de uitwerking van de Opdrachtgeverstafel kort samengevat. De uitgebreide

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie