APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl/mbo"

Transcriptie

1 APS beroepsonderwijs Aanbod APS-talen mbo Schooljaar

2 Voorwoord APS-talen mbo begeleidt ook in het schooljaar docenten en teamleiders in het mbo bij de realisatie van goed, motiverend en effectief taalonderwijs. U kunt daarbij denken aan werken aan didactische samenhang gericht op het motiveren en presteren van studenten, of invoering van taalbeleid. Naast de begeleiding op de opleidingen organiseren we conferenties, cursussen en studiedagen. Deze brochure biedt u een overzicht van onze activiteiten in het schooljaar U treft eerst beknopte informatie aan over wat APS-talen mbo doet. Daarna volgt een overzicht van onze activiteiten. Actuele berichtgeving over ons aanbod kunt u vinden op Wij wensen u een inspirerend schooljaar toe! Alie Kammenga APS-talen mbo Kijk hier voor het complete APS-talenaanbod.

3 Inhoudsopgave APS-talen mbo APS-talen mbo 5 Nederlands Spelling en grammatica, eigentijds en praktisch 8 Schrijven en minder nakijken 9 Examentraining als project gericht voorbereiden op het centraal examen lezen en luisteren 10 Lezen en woordenschat bij Nederlands 11 Collega s betrekken bij taalbeleid 12 Als lezen moeilijk gaat motiveren voor beter lezen 13 Differentiëren in de taalles inspelen op verschillen 14 Van saaie monoloog naar spetterend spreekonderwijs 15 Leren met webtools en apps bij Nederlands 16 U werkt te hard in de taalles 17 Moderne vreemde talen Duits op de kaart in uw mbo! 20 Tweedaagse cursus: Quick and dirty, actief een vreemde taal leren met ICT 21 Spreek- en gespreksvaardigheid 22 Tweedaagse cursus Taalassessor Engels 23 Inspiratie voor de les Engels 24 Didactische week taal 25 Examentraining, centraal examen Engels lezen en luisteren 26 Aanmelden 28 APS-talen mbo werkt met mbo-opleidingen aan goed taalonderwijs in de lessen Nederlands en moderne vreemde talen en begeleidt de opleidingen bij taalbeleid. Onze basis: ervaring in het beroepsonderwijs en ontwikkelen met alle betrokkenen in de opleiding De medewerkers van APS-talen mbo hebben allemaal lange tijd voor de klas gestaan in het beroepsonderwijs. We werken wekelijks met docenten en studenten en zijn gesprekspartner voor taalcoördinatoren. teamleiders en andere betrokkenen bij veranderingen en professionalisering in de opleiding. APS-talen mbo biedt doorleefde kennis en ervaring. De kern van ons werk Het grootste deel van ons werk bestaat uit ondersteuning op maat van docenten, taalcoördinatoren en teamleiders. Daarnaast organiseren we cursussen en studiedagen. Die vindt u in deze brochure. Alle onderwerpen uit ons cursusaanbod voeren wij tevens als maatwerk op opleidingen uit. Nederlands Op het gebied van Nederlands zijn we gespecialiseerd in: doorlopende leerlijnen Nederlands en de inrichting van het curriculum in de beroepsopleidingen; taal in de Entree-opleiding; taalonderwijs voor studenten die doorstromen naar het hbo; activerende en motiverende didactiek bij alle domeinen van het vak Nederlands lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren, taalverzorging en taalbeschouwing (spelling en grammatica) en daarbij recht doen aan verschillen tussen studenten; ICT, webtools en betekenisvol en effectief taal leren met computer en tablet; examentraining en toetsen, als voorbereiding op zowel het CE als het instellingsexamen; het vak Nederlands en taalbeleid in de beroepsopleiding. Bij taalbeleid gaat het om taalbewuste docenten en taalgericht beroepsonderwijs, waarbij aandacht voor taal in lessen en beroepspraktijk het actief leren ondersteunt. Bij taalbeleid zijn alle niveaus in de opleiding betrokken: leiding, taalcoördinatoren, netwerk talen, docenten Nederlands en docenten van andere vakken. Bij de realisatie van taalbeleid gaat het erom dat aandacht voor taal voor de student in de klas zichtbaar moet zijn. We werken opbrengstgericht, dus taalbeleid moet aantoonbaar tot betere resultaten leiden. Moderne vreemde talen Voor alle mbo-4-studenten is nu ook Engels een verplicht examenonderdeel geworden. APS-talen mbo beschikt over een scala aan mogelijkheden om het onderwijs van moderne vreemde talen in het beroepsonderwijs te verbeteren, met als uitgangspunt: kleine ingrepen, grote effecten. Zo werken we op opleidingen onder meer aan: toepassen van activerende en motiverende werkvormen en samenwerkend leren; het Europees Referentiekader (ERK) bij het opstellen van leerlijnen (spreek-, gespreks-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid); de positie van het vak Duits in het mbo; meer recht doen aan verschillen tussen studenten in de les; toetsen en het opzetten van een effectieve en motiverende examentraining; deskundigheid als taalassessor voor de beoordeling van taalproducten van studenten; ICT en interactieve media in de lessen Engels en Duits. Taalbeleid APS-talen mbo begeleidt beroepsopleidingen bij het ontwikkelen en invoeren van taalbeleid. 4 Aanbod APS-talen mbo

4 Nederlands Ik heb handvatten gekregen om spelling en grammatica anders aan te pakken 6 7

5 Spelling en grammatica, eigentijds en praktisch Schrijven en minder nakijken Als studenten hun opleiding in het mbo beginnen hebben zij in ieder geval tien jaar onderwijs in spelling en grammatica achter de rug. Van de opbrengsten daarvan zien we vaak maar weinig terug. De verleiding is dan groot om weer van voor af aan te beginnen. Deze meer van hetzelfde - reflex zien we ook in de meeste methodes voor het mbo terug. De grote vraag is: hoe krijgen we studenten zover dat ze niet alleen weten hoe ze teksten moeten schrijven, maar dat ook willen? Daarvoor zijn eigentijdse en eigenwijze aanpakken nodig. Deze dag gaat over de volgende thema s: Wat zegt het referentiekader over taalverzorging en taalbeschouwing? Wat zijn uw eigen opvattingen over de plek van taalverzorging in het mbo? Wat zegt onderzoek over onderwijs in spelling? Hoe maak je onderwijs in spelling en grammatica betekenisvol, zodat studenten het geleerde echt gaan gebruiken? Wat zijn effectieve aanpakken en welke bronnen zijn daarbij naast de methode goed in te zetten? Docenten Nederlands in het Maandag 28 september 2015 Schrijven is een belangrijke vaardigheid. Met een goed geschreven tekst over een onderwerp laat een student zien dat hij de inhoud in de vingers heeft. Schrijven helpt om kennis en inzichten te verhelderen en voor anderen zichtbaar te maken. Maar veel docenten vinden echt werk maken van schrijfvaardigheid in de les Nederlands lastig. Het vele nakijken dat dit met zich meebrengt is vervelend en tijdrovend. Bovendien is het de vraag of al dat nakijken effect heeft op de ontwikkeling van het schrijven van studenten. Deze studiedag gaat over hoe je de lessen zo organiseert, dat studenten niet alleen veel schrijven, maar ook bewust en gericht werken aan verbetering van hun schrijfvaardigheid. En, niet te vergeten, over de vraag hoe je de studenten hiertoe kunt motiveren. Wij presenteren succesvolle werkwijzen van verschillende opleidingen. U kunt met de aangereikte tips en adviezen aan de slag om in uw eigen praktijk het schrijfonderwijs een positieve stimulans te geven. Aan de orde komen: praktische adviezen naar aanleiding van recent onderzoek naar schrijfdidactiek; de opbouw van een inhoudelijk doorlopende leerlijn schrijfvaardigheid van 1F naar 4F; integratie van schrijfonderwijs en beroepsgerichte schrijftaken bij andere vakken; minder nakijken door ruim baan voor feedback en revisie; beoordeling van schrijfproducten op een haalbare manier. Docenten Nederlands in het Maandag 23 november Aanbod APS-talen mbo

6 Examentraining als project gericht voorbereiden op het centraal examen lezen en luisteren Lezen en woordenschat bij Nederlands Het centraal examen (CE) Nederlands voor lezen en luisteren komt eraan. Hoe bereidt u uw studenten daarop zo goed mogelijk voor? U kunt ze helpen door de examentraining aan te pakken als project binnen een afgeperkte tijd. Tijdens deze studiedag maakt u kennis met het vijfstappenplan examentraining als project van APS: 1. Een motiverende start. 2. Een sterkte-zwakteanalyse maken. 3. Deelvaardigheden oefenen: volledige instructies rond probleemgebieden. 4. Proefexamen maken: niet alleen nog een keer oefenen. 5. Het examen. Hierbij krijgt u mogelijkheden en werkvormen gepresenteerd om de examentraining voor studenten effectief en uitdagend te maken. U werkt met diverse webtools en digitale bronnen die ingezet kunnen worden bij het oefenen voor het CE. Deze studiedag levert u concrete voorbeelden en werkvormen om van de examentraining een maatwerktraject te maken voor uw studenten. Zo vergroot u de kans op een beter resultaat. Docenten Nederlands in het Woensdag 2 december 2015 Neem uw tablet of laptop mee! Goede lezers leren beter. Goede lezers bouwen al lezend kennis op en breiden hun woordenschat spelenderwijs uit. Uit allerlei onderzoek blijkt echter dat het leesniveau van nogal wat studenten onvoldoende toereikend is om het onderwijs met succes te kunnen volgen. Dat speelt bij alle vakken, maar bij Nederlands wordt de basis gelegd voor een actieve en wendbare leesvaardigheid. Ook als het gaat om digitale teksten en digitale geletterdheid. Om dat te bereiken moeten studenten flink wat leeskilometers maken. Niet alleen door teksten te lezen en vragen te maken, maar vooral door lezen in een rijke en motiverende context te plaatsen. Tijdens deze studiedag krijgt u te horen wat er allemaal mogelijk is en wat een goede kans op succes geeft. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Hoe hangen begrijpend lezen, woordenschatverwerving en leren met elkaar samen? Wat werkt en is motiverend voor studenten? Onderzoek en praktijkervaring in het De rol van fictie lezen bij begrijpend lezen. Verschillende voorbeelden van activerende leesdidactiek met een rijke context. Digitale geletterdheid. Uitbreiding van de woordenschat: wat werkt? De doorlopende leerlijn lezen. Docenten Nederlands in het Vrijdag 11 december Aanbod APS-talen mbo

7 Collega s betrekken bij taalbeleid Als lezen moeilijk gaat motiveren voor beter lezen De meeste opleidingen hebben een taalbeleidsplan. Een belangrijke pijler van het taalbeleid in het mbo is de aandacht voor taal in de taalles en de beroepsgerichte vakken. De grote vraag voor veel taalcoördinatoren is daarbij hoe je collega s bij het taalbeleid kunt betrekken. Tijdens deze studiemiddag laten we zien hoe je in een opleiding tot een succesvolle en duurzame implementatie van het taalbeleid kunt komen en wat de valkuilen daarbij zijn. Daarbij maakt u steeds de koppeling met uw eigen praktijk: wat kunt u hiervan gebruiken op uw opleiding? Ook laten we u activiteiten zien en ervaren die u op uw opleiding kunt inzetten om collega s te motiveren voor het taalbeleid. We maken daarbij gebruik van succesvoorbeelden uit onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling van taalbeleid op verschillende opleidingen. We gaan praktisch te werk, zodat u het geleerde direct kunt koppelen aan uw eigen taalbeleid. Taalcoördinatoren, taalcoaches en docenten Nederlands in het Maandag 29 februari 2016 van uur in Utrecht. 150,- inclusief materiaal Als je kunt lezen, kun je leren. Uit het vmbo en het praktijkonderwijs stromen veel studenten op niveau 1 en 2 het mbo in met een grote achterstand op het gebied van (begrijpend) lezen. Deze studenten hebben daardoor moeite met het begrijpen van teksten bij de praktijkvakken en in de beroepspraktijk. Vaak hebben ze een hekel aan lezen: waar je veel moeite mee hebt, dat doe je ook niet graag. Gelukkig zijn er de laatste jaren materialen en werkwijzen ontwikkeld om het lezen aantoonbaar te verbeteren en het leesplezier te vergroten. Over die mogelijkheden tot succes gaat deze studiedag. Aan de orde komen: Beter worden in lezen wat helpt echt? - Activerende leesdidactiek, zoals duo-lezen en expert-lezen. - Begrijpend leren lezen aan de hand van actuele teksten, zoals de aanpak van o.a. Nieuwsbegrip. - Verbeteren van technisch lezen met de RALFI-methode. Manieren om plezier in lezen te vergroten gericht op het maken van leeskilometers, zoals vrij lezen en interactief voorlezen. Motiveren: - Levensechte opdrachten geven. - Studenten betrekken bij hun leesontwikkeling en vorderingen volgen en meten. - Differentiëren: niet de docent differentieert, maar de deelnemer. Docenten Nederlands en taalcoaches in het mbo die werken met studenten voor wie begrijpend lezen een obstakel is. Woensdag 9 maart 2016 van uur in Utrecht. Tijdens deze dag krijgt u informatie, bekijkt u beelden van lessen en oefent u zelf met een aanpak. 12 Aanbod APS-talen mbo

8 Differentiëren in de taalles inspelen op verschillen Van saaie monoloog naar spetterend spreekonderwijs Hoe speel ik in op de verschillen tussen studenten in mijn les Nederlands? Hoe zorg ik ervoor dat ieder op zijn niveau voortgang boekt en uiteindelijk goede resultaten behaalt? Vaak zijn docenten in de les hard aan het werk, terwijl studenten zich niet al te druk maken. Inspelen op verschillen betekent in ieder geval: de boel omdraaien en iedere student activeren in de taalles. Docenten Nederlands in het Maandag 14 maart 2016 van uur in Utrecht. Spreken en gesprekken voeren bij Nederlands Spreek- en gespreksvaardigheid vinden docenten een belangrijke vaardigheid in het beroepsonderwijs. Toch blijven ze in de praktijk vaak een sluitpost in de lessen. Het belangrijkste obstakel lijkt: Hoe kan ik spreken en gesprekken voeren oefenen met alle studenten tegelijk? Docenten Nederlands in het Donderdag 14 april 2016 van uur in Utrecht. Onderwerpen die deze dag aan de orde komen zijn onder andere: Kleine ingrepen en praktische werkvormen om studenten actief te laten werken aan het ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Samenwerkend leren op een effectieve manier inzetten. Studenten leren hun succes en falen aan de juiste oorzaken toe te schrijven. Directe feedback om van te leren. Gebruik van leerlijnen en rubrics, ook voor taaltaken in de beroepspraktijk en BPV. Er wordt in verhouding weinig tijd aan besteed, terwijl presentaties geven en gesprekken voeren niet altijd vanzelf goed gaat. Tijdens deze studiedag gaan we samen aan de slag met spreekopdrachten van 1F tot 4F. We kijken naar mogelijkheden om het beroep erbij te betrekken en integreren andere taalvaardigheden om iedereen beter te leren spreken. Ook gaan we aan de slag met de presentaties in het kader van de instellingsexamens die door studenten vaak als saai worden ervaren. We bekijken mogelijkheden om spreekonderwijs opleidingsbreed toe te passen, ook bij de beroepsgerichte vakken. Tijdens deze studiedag maakt u op een praktische manier kennis met een scala aan mogelijkheden en werkvormen om iedere student in de groep actief aan het werk te krijgen en daarbij gericht individuele taalontwikkeling mogelijk te maken. Tijdens deze studiedag komen vragen aan de orde als: Hoe werk je aan een doorlopende leerlijn spreken en gesprekken voeren, wat doe je per opleiding en wat leren de studenten daarvan? Welke didactische principes passen bij goed onderwijs in mondelinge taalvaardigheid? En hoe ziet dat eruit in een klas van 30 studenten? Hoe maak je gebruik van andere taalvaardigheden om gespreksvaardigheid te versterken? Hoe beoordeel je de voortgang en hoe worden studenten zich bewust van hun eigen voortgang? 14 Aanbod APS-talen mbo

9 Leren met webtools en apps bij Nederlands U werkt te hard in de taalles Webtools en apps beginnen een plek te veroveren in het onderwijs. Ook bij het vak Nederlands kunnen ze het leren ondersteunen. Bij de verschillende vaardigheden kunnen apps en webtools ingezet worden om de studenten gemotiveerd en op een activerende manier aan het werk te zetten en te houden. Tijdens deze dag maakt u kennis met zeer verschillende apps en webtools die inzetbaar zijn bij leeractiviteiten van verschillende vaardigheden, zowel in als buiten uw les. Daarvoor hoeft u geen IT-expert te zijn. Docenten Nederlands in het Maandag 23 mei 2016 van uur in Utrecht. Hoe kan ik mijn studenten actief aan het werk zetten? Tijdens deze studiedag gaat u aan de slag met uitdagende werkvormen waarmee u uw studenten actief aan het werk zet. Uit ervaring blijkt dat de motivatie van studenten hiermee wordt verhoogd en de werkhouding aanzienlijk verbetert. Afwisseling en spannende lessen bieden uiteindelijk ook betere resultaten. Gedurende de studiedag spelen de studenten zelf een belangrijke rol. Samen met de docenten reflecteren we op de lessen en de rol van de student en die van de docent. Docenten Nederlands en mvt in het Maandag 16 november 2015 Tijdens deze studiedag: werkt u met een aantal apps en webtools voor Nederlands die niet in uw repertoire mogen ontbreken; leert u welke inhoud eraan gekoppeld kan worden; krijgt u kant-en-klare lesideeën; ervaart u hoe motivatieverhogend het gebruik van deze apps en webtools kan zijn in lesactiviteiten en bij beroepstaken; kunt u creativiteit en samenwerken van studenten stimuleren met behulp van ICT; heeft u een aantal concrete lesideeën vormgegeven rond webtools of apps. Docenten Nederlands en mvt in het mbo die: meer betrokkenheid van hun studenten willen en daarvoor hun didactisch repertoire willen uitbreiden; hun eigen expertise en daarmee zichzelf sterker willen inzetten; willen werken aan het verbeteren van hun ambachtelijke vaardigheden. Deze training stelt u in staat om met nieuwe kennis, nieuw elan en beproefde praktijkervaringen uw taallessen te verrijken, studenten beter te activeren en efficiënter met uw tijd om te gaan. 16 Aanbod APS-talen mbo

10 Een leerzame en praktische cursus Moderne vreemde talen

11 Duits op de kaart in uw mbo! Tweedaagse cursus: Quick and dirty, actief een vreemde taal leren met ICT Het sluipende proces dat zorgt dat het vak Duits in het mbo steeds minder wordt aangeboden is een halt toegeroepen. Het besef dat in verschillende beroepen ook kennis van Duits nodig is en de interesse voor Duitse stages zorgen ervoor dat opleidingen Duits weer als keuzemogelijkheid aanbieden. Om nu het vak Duits binnen uw opleiding ook steviger op de kaart te zetten organiseert APS-talen mbo een speciale studiedag voor docenten Duits in het Tijdens deze praktisch ingerichte dag gaan we aan de slag met diverse aspecten van ons vak, met het doel het vak Duits uitdagender te maken voor docenten en studenten. Daarnaast bieden we u handreikingen om meer uit uw studenten te halen. Dit doen we door aan de slag te gaan met: Spreek- en gespreksvaardigheid met zo veel mogelijk studenten tegelijk. U ervaart deze dag spannende werkvormen die u morgen in de les kunt toepassen. De hele taak eerst. Bij dit onderdeel maakt u kennis met ideeën voor motiverende beroepsgerichte taaltaken. Doeltaal-voertaal. Uw doeltaalgebruik is een van de rijke bronnen tijdens de les waar studenten vaak ongemerkt veel van opsteken. Toch is het voor veel docenten geen automatisme. Vragen zijn: wanneer doe ik het wel en wanneer niet, en vooral: hoe houd ik het vol? Activeren en differentiëren. Hoe geef ik ruimte aan de verschillen tussen de studenten? U maakt kennis met kleine ingrepen die grote effecten teweegbrengen. Uitwisseling met collega s. Tijdens de dag wisselt u ervaringen uit met docenten Duits van andere mboopleidingen. Toetsen en beoordelen. Naast de rol van het ERK worden ideeën aangereikt voor motiverende vormen van toetsen en beoordelen. Docenten Duits in het Woensdag 18 november 2015 Laptops en tablets zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven van onze studenten. Ze gaan ermee om alsof ze ermee geboren zijn. Ook horen we steeds meer over gamification als een onderdeel van het leerproces. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de mogelijkheden die apps bieden bij het leren van een vreemde taal. Alle apps die we bespreken zijn inzetbaar bij leeractiviteiten van de verschillende taalvaardigheden, zowel in als buiten uw les. Ook bespreken we de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van gamification. We bespreken de voor- en nadelen en ook praktische en motiverende werkvormen waarbij gamification een rol kan spelen. Daarnaast gaan we aan de slag met de nieuwste tools die het leren van een vreemde taal op een smartphone ondersteunen. U gaat naar huis met een aantal praktische, kant-enklare opdrachten voor mobile learning. Na deze cursus: heeft u ervaring met verschillende apps en webtools voor taalleren die niet in uw repertoire mogen ontbreken; weet u welke inhoud eraan gekoppeld kan worden; kunt u creativiteit en samenwerken van studenten stimuleren met behulp van ICT; ervaart u hoe apps en webtools de motivatie van studenten tijdens lesactiviteiten en huiswerktaken kunnen verhogen; heeft u een aantal concrete lesideeën vormgegeven rond webtools of apps; heeft u inzicht gekregen in de meerwaarde van gamification in het taalonderwijs; heeft u een aantal werkvormen ervaren waarbij mobile learning het uitgangspunt vormt, werkvormen die u morgen direct kunt inzetten in uw eigen lespraktijk. Docenten Frans, Duits, Engels en Spaans in het Data, tijd en plaats Donderdag 19 november 2015 en woensdag 23 maart ,- inclusief materiaal Bring your own device! 20 Aanbod APS-talen mbo

12 Spreek- en gespreksvaardigheid Engels Tweedaagse cursus Taalassessor Engels Alle 30 studenten tegelijk actief in gesprek! Deze praktische studiedag levert u concrete voorbeelden op van spreek- en gespreksoefeningen met 30 studenten tegelijk. Spreek- en gespreksvaardigheid vinden we als docenten moderne vreemde talen belangrijke, zo niet de belangrijkste, vaardigheden. Toch blijft het spreken en gesprekken voeren in de praktijk vaak de sluitpost in de lessen. Als grootste obstakel wordt genoemd: Hoe kan ik spreken en gesprekken voeren oefenen en beoordelen met 30 studenten tegelijk? Tijdens deze dag werken we onder andere aan: uitbreiden van uw repertoire door kennismaken met en oefenen van uitdagende en leerzame werkvormen, waarbij 30 studenten tegelijkertijd in de vreemde taal spreken; inzetten van ICT in de spreeklessen en dit gebruiken om te differentiëren; gebruikmaken van andere vaardigheden, zoals lezen, schrijven en luisteren, om de gespreksvaardigheid kwalitatief te versterken; inzetten van de doeltaal en het ontdekken van het belang daarvan; combineren of aanpassen van de opdrachten in de methodes die leiden tot meer actieve en spontane gepreksvaardigheid; kennismaken en werken met goedgekeurde beoordelingsmodellen; een instellingsexamen (her)formuleren of aanscherpen; een laatste onderzoek m.b.t. spreek- en gespreksvaardigheid en de vertaling daarvan naar de eigen praktijk. Docenten Engels in het : Donderdag 3 december 2015 Bring your own device! In deze praktische cursus wordt u opgeleid tot taalassessor Engels, zodat u deskundig en bekwaam bent om kwalificerende taalexamens schrijven, gesprekken voeren en spreken te beoordelen. Tijdens de eerste dag wordt uw kennis van het Europees Referentiekader (ERK) opgefrist. Wat zijn de kenmerken van de verschillende niveaus A2, B1, B2, et cetera? Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt om op een zo objectief mogelijke manier de taalprestaties van de studenten te kunnen beoordelen. Aan de hand van concrete mondelinge en schriftelijke taalprestaties van mbo-studenten oefent u in het beoordelen van deze prestaties op het juiste niveau. Er wordt gebruikgemaakt van de beoordelingsmodellen voor instellingsexamens moderne vreemde talen zoals die door Cito/Cinop zijn ontwikkeld. De tweede dag staat vooral in het teken van het beoordelen van verschillende taalprestaties van uw eigen studenten in actieve assessmentrondes in een setting van samenwerkend leren. Verder zal aandacht besteed worden aan de rol van de gesprekspartner tijdens een mondeling taalassessment. Welke vragen moet je stellen om het gevraagde taalniveau uit te kunnen lokken? Uw resultaat: u bent in staat om op een zo objectief mogelijke manier te komen tot een betrouwbare beoordeling van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. En u bent bekwaam in het beoordelen aan de hand van het Europees Referentiekader (ERK/CEF). Docenten Engels in het mbo die kwalificerende taaltoetsen moeten afnemen. Data, tijd en plaats Woensdag 27 januari en donderdag 10 maart 2016 van uur in Utrecht. 545,- inclusief materiaal 22 Aanbod APS-talen mbo

13 Inspiratie voor de les Engels Didactische week taal Van taaleisen naar inspirerende lesactiviteiten Voor alle mbo-4-studenten die per 1 augustus 2012 met een opleiding zijn gestart is Engels een verplicht examenonderdeel geworden. En het is daarnaast een meerwaarde in de steeds internationaler wordende economie. Docenten Engels in het Datum, tijd, plaats Donderdag 18 februari 2016 Coaching-on-the-job De didactische week is een traject waarbij u gedurende een volle week de gehele dag intensieve begeleiding krijgt van een APS-expert. De trainer begeleidt gedurende een week zes docenten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van lessen. Docenten taal en talen in het Naast de beroepsspecifieke eisen Engels zijn er nu de generieke eisen Engels waaraan de studenten moeten voldoen. Opleidingsteams en docenten staan voor de taak om het leren van de Engelse taal een (hernieuwde) plaats te geven in de opleiding. Dit vraagt van mbo-instellingen een herijking van het curriculum Engels in de opleidingen. Tijdens deze studiedag kunt u inspiratie opdoen en vanuit verschillende invalshoeken de mogelijkheden voor de praktische inrichting van uw lessen Engels onderzoeken. Aan de orde komen onder andere: Engels in mbo-4, wat moet en wat mag? Kader en regelgeving. Wat moet mijn student kunnen? De taaleisen. Omgaan met verschillen: klassenmanagement en differentiatie; gebruik van ICT-tools. Activerende taaldidactiek voor met name de productieve vaardigheden. Praktische voorbeelden om reproducerende vaardigheden in te zetten om kwalitatiever het produceren te beïnvloeden. Bring your own device! Docent en trainer werken met elkaar aan de meest effectieve didactiek en pedagogiek voor studenten. APS werkt sinds enkele jaren met dit concept, dat een geschikte en efficiënte methode is gebleken met een goed en blijvend resultaat. Kenmerken: een week lang intensieve en persoonlijke begeleiding in het team: coaching-on-the-job door APS-experts taal op vakinhoudelijk en didactisch gebied; per docent minimaal drie lessen voorbereiden, uitvoeren en nabespreken; vooraf: kennismaking met het team en concrete afspraken over doelen; na afloop: rapportage met bevindingen en aanbevelingen waarop u kunt voortbouwen. Uw resultaat Uitbreiding van uw didactisch en pedagogisch repertoire, zodat u dit op effectieve wijze kunt inzetten voor studenten in het U gaat naar huis met praktische handvatten voor de inrichting van uw onderwijs. Lerarenregister De didactische week is als professionaliseringsactiviteit opgenomen in het lerarenregister en gewaardeerd met 20 RU (registratie-uren). U ontvangt na afloop van de didactische week een digitaal certificaat waarmee u de activiteit kunt registreren. 24 Aanbod APS-talen mbo

14 Examentraining, centraal examen Engels lezen en luisteren Het centraal examen (CE) Engels voor lezen en luisteren komt eraan. Hoe bereidt u uw studenten daarop zo goed mogelijk voor? U kunt ze helpen door examentraining aan te pakken als project binnen een afgeperkte tijd. Tijdens deze studiedag maakt u kennis met het vijfstappenplan examentraining als project van APS: 1. Een motiverende start 2. Een sterkte-zwakteanalyse maken. 3. Deelvaardigheden oefenen: volledige instructies rond probleemgebieden. 4. Proefexamen maken: niet alleen nog een keer oefenen. 5. Het examen. Docenten Engels in het Maandag 2 november 2015 van uur in Utrecht. Neem uw tablet of laptop mee. Hierbij krijgt u mogelijkheden en werkvormen gepresenteerd om de examentraining voor studenten effectief en uitdagend te maken. U werkt met diverse webtools en digitale bronnen die ingezet kunnen worden bij het oefenen voor het CE. Deze studiedag levert u concrete voorbeelden en werkvormen om van de examentraining een maatwerktraject te maken voor uw studenten. Zo vergroot u de kans op een beter resultaat. Prettige, duidelijke visie op taalonderwijs in het mbo 26 Aanbod APS-talen mbo

15 Aanmelden U kunt zich aanmelden via onze website: Nadat u zich heeft opgegeven, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk één week voor aanvang van de betreffende activiteit ontvangt u een uitnodiging met concrete gegevens en een routebeschrijving. Minimum- en maximumaantal deelnemers Voor het beschreven aanbod geldt steeds een minimum- en een maximumaantal deelnemers. Dat betekent dat een activiteit waarvoor te weinig belangstelling is, niet door zal gaan. Wanneer voor een activiteit het aantal belangstellenden groter is dan wij kunnen plaatsen, kan het gebeuren dat wij u moeten teleurstellen. Het is daarom van belang dat u zich tijdig aanmeldt. Certificaat Bij alle cursussen en studiedagen wordt aan de deelnemers een certificaat van deelname uitgereikt. U dient daartoe de gegevens op het inschrijfformulier volledig en correct in te vullen. Annuleringsvoorwaarden Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij APS-talen mbo binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn de volgende: - bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de conferentie, cursus of studiedag worden 20,- administratiekosten gerekend; - bij annulering vanaf 4 weken tot 10 dagen vóór aanvang van de conferentie, cursus of studiedag wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht; - bij annulering binnen 10 dagen vóór aanvang van de conferentie, cursus of studiedag wordt 100% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht. U kunt zich in alle gevallen zonder kosten laten vervangen door een collega. De medewerkers van APS-talen mbo zijn Geppie Bootsma Alie Kammenga Johan Keijzer Hella Kroon Masja Mesie Guus Perry Colofon Om optimaal aan te sluiten op de actualiteit en de behoefte van scholen en beroepsopleidingen, is ons aanbod van adviestrajecten, conferenties en trainingen permanent in ontwikkeling. Deze brochure hebben wij met de grootste zorg samengesteld. Door omstandigheden kunnen data en/of inhoudelijke aspecten echter worden aangepast. Kijk voor actuele informatie en details ook op Vormgeving APS Zwarte Woud SJ Utrecht Postbus AL Utrecht Volg APS Marieken Pronk Patricia Rose 28 Aanbod APS-talen mbo

16 30 Aanbod APS-talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Een sterk staaltje Engels

Een sterk staaltje Engels DOORLOPENDE LEERLIJNEN VO Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs Judith Richters Maartje Visser 1 Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht

Partnerschap. www.hu.nl. van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT LOCATIES van Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie Locatie Utrecht / De Uithof Padualaan 97 3584 CH Utrecht Partnerschap LOONT Locatie Amersfoort De Nieuwe Poort 21 3812 PA Amersfoort

Nadere informatie

Inspiratie voor taal en rekenen

Inspiratie voor taal en rekenen Inspiratie voor taal en rekenen Geachte lezer, Taal en rekenen zijn de zuurstof van ons onderwijs. Taal is niet alleen de expressie, maar ook de essentie van begrip. Er is zoveel meer mogelijk als je je

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie