De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd"

Transcriptie

1 mr. R-J. P. Lugard* De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd Sinds de invoering van de Wet toezicht trustkantoren ( ' lll(tt') zijn trustkantoren verplicht een vergunning 3 to hebben als zij trustdiensten aanbieden en dus optreden als trustkantoor. Na de verplichting tot identificatie van de client (Wet identificatie dienstverlening'wid') en de controle van transacties (Wet melding ongebruikelijke transacties 4 'Wet MOT') zijn er met de invoering van de Wtt ook verplichtingen gekomen ten aanzien van de bedrijfsvoering en clientacceptatie. De trustbranche krijgt te maken met steeds sneer wet- en regelgeving. Het begrip compliance, het naleven van wet- en regelgeving, heeft nu definitief zijn intrede gedaan ook in deze brancite. In dit artikel ga ik In op het ontstaan van de trustbranche binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de ontwikkelingen in de trustbranche en de rot van de compliance officer. Op 1 mart 2004 zijn de Wtt en in haar kielzog de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (Rib Wtt) in werking getreden. De Rib Wtt is een nadere uitwerking van de Wtt. In de Wtt heeft de Minister van Financien de mogelijkheid gecreeerd voor nadere prakti- sche regelgeving in geval van delegatie van het toezicht. De toezichthoudende taak is overgedragen aan De Nederlandsche Bank (DNB). De invoering van deze wet heeft voor enige commotie geleid in de trustbranche. Trustkantoren werden verplicht gesteld een vergunning 5 aan te vragen. Indien zij zich binnen een termijn van 8 weken na inwerkingtreding van de Wtt aanmelden bij DNB, op tijd de hierop toegezonden aanvraag indienen en blijven voldoen aan door de wet en DNB gestelde regels vallen de trustkantoren under een vrijstellingsregime s. Dit houdt in dat trustkantoren hun diensten mogen blijven aanbieden zonder vergunning tot het moment dat DNB heeft beslist over de vergunningaanvraag. Thans beschikken 40 trustkantoren 7 over een vergunning en wachten nog trustkantoren op een beschikking van DNB. Een van de belangrijkere verplichtingen uit de Rib Wtt is de verplichting als trustkantoor te beschikken over een procedurehandboek 9. In dit procedurehandboek moet het trustkantoor vastleggen, met betrekking tot een aantal T/dschrilr voor COMPLIANCE zoos 1 thema`s 10, op welke wijze zij procedures heeft ter waarborging van het gestelde in de Wtt en/of Rib Wtt. Op grond van het vergunningaanvraegformulier, waarvan het procedurehandboek deel uitmaakt, en de kwaliteit en integriteit van bestuurders, commissarissen en overige (mede) beleidsbepa(ers, bepaalt DNB of het trustkantoor in aanmerking komt voor een vergunning. Tevens is dit procedurehandboek de basis voor de controle die DNB uitoefent op trustkantoren. Voldoen trustkantoren aan hetgeen zij hebben beschreven? Gebleken is dat bij de vergunningaanvraag trustkantoren relatief de meeste moeite hebben (gehad) met het opstellen van dit procedurehandboek. Niet een aversie tegen het vastleggen van procedures of het niet-bestaan van bepaalde procedures meat de onbekendheid met de wijze van vastlegging van de administratieve organisatie en interne controle ('AO/IC'), de verwachtingen van DNB, en het gevoei je to moeten binden waren de grootste drempels. De Neder- ' Robbert-Jan Lugard is partner en consultant bij confiad, dienstvedener voor trustkantoren. Behalve het adviseren bij en over compliance vraagstukken verleant confiad diensten als meanie compliance officer. 1. Veer een overzichtelijke beschrijving van de Wet toezicht trustkantoren verwijs ik near het artikel 'De rol van de compliance officer en de WetToezicht Trustkantoren'van mr. H.C.H.R. Covers in TvCo 2004, nr Sib. 17 december 2003,9 3. Indien wordt gesproken over vergunning wordt hieronder ook verstaan een groepsvergunning. 4. Op grond van het Besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instefingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelilke transacties zijn trustkantoren gebonden aan de Wid on Wet MOT. 5. Art. 2 Wtt s. An 50, lid 1 Wtt. 7. Het aantal trustkantoren dot at staat ingeschreven in het register als zijnde trustkantoor in het bezh van een (groepsjvergunning. 8. Het aanta? kantoren dat wacht op een vergunning is gebaseerd op een geschat aantal van 150 trustkantoren dat in Nederland mu opereren minus het aantal trustkantoren dot at staat ingeschreven in het register. 9. Art. 7 Rib Wtt 10. Hieronden de bewustwording, bevordering en handhaving integriteit, personeelsleden, incidenten, clientacceptatie. 9

2 De Wtt en de Rib Wtt een blik in de tijd Iandsche Bank heeft trustkantoren met raad bijgestaan en staat open voor geluiden uit de trustbranche. Gezien het felt dat de wet- en regelgeving ook voor DNB nieuw is en het doe! dat men wil bereiken: een positief uitgangspuntl De komende tijd zal steeds duidelijker worden waar de trustbranche en de toezichthouder elkaar vinden bij de interpretatie en daaruit voortvloeiende naleving van de wet- en regelgeving. Wij gaan een spannende tijd tegemoetl 1.Ontstaan van de trusthranche t l Voordat ik inga op het ontstaan van de trustbranche is het goed om to weten dat het begrip 'trust' niet moet worden opgevat in de Angelsaksische zin. 72 De letterlijke vertaling van het woord trust is: vertrouwen. Zonder direct te grijpen naar de definitie van trustkantoor zoals gegeven in de Wtt 13, kan een trustkantoor worden omschreven als vertrouwenskantoor. Een kantoor dat op basis van een vertrouwensband met zijn client gemachtigd is voor en/of ten behoeve van de client verplichtingen aan te gaan. In het Engels wordt ook vaak gezegd dat een trustkantoor ' fiduciary services' aanbiedt. Daarnaast wordt een trustkantoor ook aangeduid met de term 'management services company'. Wanneer is de behoefte ontstaan om bepaalde diensten uit te besteden aan trustkantoren? Een eerste indicatie van trustactiviteiten gaat terug naar de Middeleeuwen. De moderne trustkantoren zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden ontstaan op Curacao. Reeds votr aanvang van de 20ste eeuw bestaan er al een paar trustkantoren. Het eerste Nederlands trustkantoor is opgericht in 1893: Amsterdamsch Trustee's Kantoor N.V. De geboorte van de trustbranche zoals wij die nu kennen vend plaats op Curacao veer de Tweede Wereldoorlog. De oorlogsdreiging in Europa heeft destijds multinatio - nals, die in Nederland hun statutaire zetel hadden, doen besluiten hun zetel te verplaatsen naar een ander Rijks - deel binnen het Koninkrijk op basis van de Wet Zetelverplaatsing. De ontwikkeling van de trustbranche op Curacao na de Tweede Wereldoorlog is grotendeels to danken aan de visie en hetinitiatief van notaris mr A.A.G. Smeets (op Curacao ook bekend als 'Papa Ton'), met name op basis van de uitbreiding van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten naar de Antillen. Als echte Hollandse koopman trek notaris Smeets door Amerika om de voordelen van de Antillen aan te prijzen. In de juridisch fiscale professie in Amerika sprak men zelfs van 'Smeets law'. Zijn zoon Chris heeft de trustactiviteiten van het door hem opgerichte 'Curacao International Trust Company' (Citco) voortgezet en zeer succesvol uitgebreid. Interessant is om te vermelden dat vela geslaagde trustondernemers zoals Eppo Koopmans (Holland Intertrust), Rene Rijntjes en Rob van der Voort (TMF) hun trustcarriere hier zijn begonnen. In Nederland is de trustbranche verder ontwikkeld door de banden met de Antillen en met name Curacao als hoofdeiland van de Antillen. Het unieke netwerk van be- Iastingverdragen, diverse fiscale regelingen en het rulingbeleid. wat inhoudt dat het mogelijk is afspraken to maken met de belastingdienst hebben stimulerend gewerkt. Wet betreft de fiscale regelingen noem ik het ontbreken van (bron)belasting op rentebetalingen en royalty's en de deelnemingsvrijstelling. Op dit moment zijn er in Nederland zo'n 150 zelfstandige trustkantoren of groepen van trustkantoren die een dusdanige eenheid vormen dat zij een groepsvergunning aanvragen. Een deel van de trustkantoren heeft zich aangesloten bij een van de twee brancheorganisaties. Allereerst de VIMS 14 die veel oudere en bankgerelateerde trustkantoren als leden heeft. De andere brancheorganisatie is de DFA 15 met vooral middelgrote en kleinere trustkantoren als leden. Het doe! van de DFA is het behartigen van de belangen van de leden-trustkantoren en het bevorderen van de verdere ontwikkeling van de trustsector in Nederland en in internationaal perspectief. In totaal werken er zo'n 2000 mensen in de trustbranche die meer dan doelvennootschappen bedienen. De Wtt spreekt niet over clienten maar over doelvennootschappen 15. Achter elke doelvennootschap zitten natuurlijke personen als uiteindelijk belanghebbende(n) 17. Hoeveel geld er door deze doelvennootschappen vloeit is niet vast te stellen. In mijn zoektocht naar hetjuiste antwoord ben ik wat dat betreft zeer uiteenlopende bedragen tegengekomen. De Minister van Financien heeft het in de Memorie van Toelichting op de Wtt over miljard en de DNB schat zo'n 800 miljard. Laat ik het daarom maar op een gemiddelde houden van 900 miljard. 11. Veer de beschrilving van de geschiedenis heb ik gebruk gemaakt van het beak Toezichttrustkantoren in Nederland' van mr. K. Frielink (2004, Kluwer, Deventer). Daamaast heb 1k dankbaar kennis genomen van verhalen uit bronnen rand notaris mr. A.A.6. Smeets. 12. Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en intake de erkenning van trusts ( Trb Art 1, onderdeel a Wtt een rechtspersoon, vennootschap of natuurbike persoon die, al dan niettezemen met andere rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen, beroeps- of bedrijfsmatig een of meer van de in onderdeel d genoemde diensten verleent in opdracht van een, niet tot dezelfde groep als waarvan het trustkantoor deal uitmaakt behorende, rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon. (do diensten ender d zijn under andere het zijn van bestuurder of vennoot van eon rechtspersoon of vennootschap en het ter beschikking stellen van het adres of het correspondentieadres in combinatie met het geven van advies of verlenen van blistand op privaetrechtelijk gebied of verstrekken van belastingadvies of het verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden of het verrichten van werkzaamheden in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van dejearrekening of het voeren van administrates. 14. Vereniging voor International Management Services. 15. Dutch FidicuaryAssociation I<www d-f-a.nl>). 16. Art. 1 onderdeel b Wtt Een rechtspersoon of vennootschap waaraan zogenaamde trustdiensten worden verleend. 17. Art. 1,onderdeel c Wtt De natuurlijke persoon die een gekwalificeerde deelneming houdt in een doelvennootschap, dan wel begunstigde is van ten minste tien procent van het vermogen van een stichting of van een trust als bedoeld in het Verdrag intake het recht dat toepasselijk is op trusts en intake de erkenning van trusts (Trb ). I 10 nidschriftvoor COMPLIANCE

3 De Wtt en de Rib Wtt een blik in de tijd 2. Ontwikkelingen in de trustbranche De Wtt en Rib Wtt zijn op 1 maart 2004 in werking getreden. Op grond van de Wtt zijn bedrijven die zogenaamde trustdiensten verlenen vanaf dat moment verplicht een vergunning te hebben voor de uitvoering van hun bedrijf. Trustkantoren die op 1 maart 2004 reeds trustdiensten verlenen, kunnen gebruik maken van een overgangsregeling. Indien trustkantoren voldoen aan bepaalde vereisten en de eventueef later opgelegde termijn niet overschrijden mogen zij doorgaan met de uitoefening van hun bedrijf. De eerste voorwaarde houdt in dat trustkantoren zich binnen 8 weken na inwerkingtreding van de Wtt moeten melden bij DNB. Nadat ze zich hebben gemeld ontvangen zij de vergunningaanvraag, de geldende wet- en regelgeving en een handleiding voor de beschrijving van de administratieve organisatie. Het aanvraagformulier voorzien van bijlagen moet binnen 8 weken worden teruggestuurd om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling. Het merendeel van de aanvragen is nog in behandeling. Deze kantoren vallen nog onder de overgangsregeling. Hetgeen niet inhoudt, wat sours wel eens wordt gedacht, dat men over een vergunning beschikt totdat wordt beslist over de aanvraagl Waar bestaat de vergunningaanvraag uit? De vergunningaanvraag bestaat uit een aantal vragen over het trustkantoor, zijn bestuurders, commissarissen en (mede)beleidsbepalers en over de bedrijfsvoering. Een vraag is het verzoek om een aantal documenten als bijiage mee te sturen. De documenten waarom wordt gevraagd zijn: een uittreksel van de Kamer van Koophandel; een overzicht van (mede)beleidsbepalers van het trustkantoor; de statuten van het trustkantoor; een overzicht van natuurlijke personen die een gekwalificeerde deelneming in het trustkantoor houden, de uiteindelijk belanghebbende(n); een aanvraagformulier betrouwbaarheidstoetsing inclusief referenties, C.V's en kopieen legitimatiebewijzen voor uiteindelijk belanghebbende(n), bestuurders, commissarissen en (mede)beleidsbepalers; een organisatieschema (op naam- en functieniveau, inclusief aanduiding van de integriteit- gevoelige functies); een overzicht van de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur en zeggenschapsverhoudingen van het trustkantoor en de groep waartoe het trustkantoor behoort; - een structuuroverzicht van de groep waartoe het trustkantoor behoort; - de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (het procedurehandboek); de vastgestelde jaarrekeningen over de afgelopen drie boekjaren dan wel de voorlopige jaarcijfers van het trustkantoor indien de jaarrekeningen nog niet zijn vastgesteld; en een historisch overzicht van de wijzigingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een behoorlijke papierwinkel dus. Een aantal van de bijlagen wil ik nader belichten. Het betrouwbaarheidsonderzoek DNB vindt het van een zodanig belang dat de houders van een gekwalificeerde deelneming, bestuurders, cornmissarissen en (mede)beleidsbepalers van trustkantoren voldoen aan minimale integriteiteisen en beschikken over kennis van zaken, dat deze personen een zogenaamd betrouwbaarheidsonderzoek ts moeten ondergean. Dit geldt niet alleen op het moment van het aanvragen van de vergunning maar ook later als er nieuwe personen in een dusdanige functie worden benoemd. Men karvmag zelfs niet benoemd, aangesteld, of in zo'n positie komen voordat DNB het groene licht heeft gegeven. Het aanvraagformulier betrouwbaarheidsonderzoek bevat vragen over de natuurlijke persoon, zijn verleden, met name in financieel opzicht, zowel in prive als zakelijk. Tevens client het C.V. to worden meegestuurd en moeten de namen van drie referenten op9egeven worden. Het is wet dat betreft een diepgaand onderzoek. Dat er een bepaalde mate van reserve met betrekking tot de diepgang van de vragen bestaat is niet geheel onbegrijpelijk. Een regelmatig terugkerende uitdaging is het aanleveren van referenten. De eisen waaraan de referenten moeten voldoen volgens het formulierzijn zo omvangrijk dat hieraan in sommige gevallen met de beste wil van de wereld niet voldaan ken worden. Zo zijn erfunctionarissen die reeds zolang in dienst van een trustkantoor zijn dat zij geen band meer hebben met eventuele eerdere werkgevers of niet eerder in de financieee wereld werkzaam zijn geweest en clawdoor niet aan de strenge eisen kunnen voldoen. In sommige gevallen heeft men zelfs nooit voor een andere werkgever gewerkt dan het betreffende trustkantoor. Gelukkig heeft DNB het probleem onderkend en zich flexibel opgesteld. Gebleken is dat de betrouwbaarheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd grondig zijn geweest. Er is diep gegraven in zowel het zakelijke ais prive verleden. Kleine dingen die men 'vergeten' was of niet van belang achtte kwamen boven tafel en in sommige gevallen moest een nadere uitleg hierover worden gegeven. Tot op heden zijn mij geen gevallen bekend waarin DNB heeft besloten tot weigering van een vergunning op grand van de uitkomst van het betrouwbaarheidsonderzoek. Naast het onderzoek naar de integriteit van personen wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de uiteindelijk belanghebbende(n), bestuurders, commissarissen en (mede)beleidsbepalers. Mijns inziens is de centrale vraag of men genoeg kennis van zaken heeft our de betreffende functie uit te oefenen. Aan welke criteria zij moeten voldoen is mij niet bekend maar wel heel interessant. Moet 18. Voor een wat meer inhoudelijke beschrijving kan de beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing die van toepassing is worden gedownload van de iotemetsite van DNB k< Tijdschriftvour COMPLIANCE

4 De Wtt en de Rib Wtt een bilk in de tijd een bestuurder minimaal een opleiding op WO-niveau hebben, mag hij bijvoorbeeld medicijnen gestudeerd hebben in plaats van rechten of economie, in hoeverre komt ervaring om de hoek kijken en is ervaring wellicht belangrijker dan het voltooid hebben van een opleiding? Allemaal vragen die (nog) niet zijn beantwoord. Ik wil verder niet inhoudelijk en speculatief ingaan op de werkwijze van de beoordelingscommissie, wel wil ik nog voor de volledigheid wijzen op de beleidsregel ten aanzien van het betrouwbaarheidsonderzoek welke te vinden is op de website van DNB. Er is mij een geval bekend waarin DNB haar twijfel had geuit over de geschiktheid van een bestuurder. Zowel de wijze van presenteren van kennis en kunde als het karakter van het trustkantoor blijken hierbij een rol to kunnen spelen. Het geven van openheid, helderheid en meer achtergrond, over het!even van de trustondernemer en het specifieke kantoor heeft in dit geval geleid tot het verkrijgen van een vergunning. Nadat het trustkantoor het aanvraagformulier heeft ingevuld en de benodigde documenten verzameld kan de aanvraag worden verstuurd. Hierop ontvangt men een ontvangstbericht en weet men dat de vergunningaanvraag in de molen zit. De eerste actieve stap die DNB ondemeemt is het controleren van de aanvraag op volledigheid. Interessant is om te vermelden dat menig trustkantoor het verzoek krijgt meer aanvraagforrnulieren betrouwbaarheidsonderzoek aan te leveren omdat DNB meant dat een grotere groep personen aan een onderzoek moet worden onderworpen. Dit zorgt voor extra werk bij de trustkantoren. Parallel aan dit betrouwbaarheidsonderzoek begint DNB met het inhoudelijk beoordelen van de aanvragen. Wat betreft de inhoudelijke beoordeling is een tendens te zien dat vooral over een tweetal zaken nadere vragen worden gesteld: de structuur van de organisatie en het procedurehandboek. Op beide wil ik nader ingaan. Het structuuroverzicht Allereerst de vragen over de structuur. In sommige gevallen behoren er meerdere vennootschappen tot een structuur. Vaak is echter niet duidelijk wat de rol van diverse vennootschappen is. Om een geed beeld to krijgen moet bekend zijn welke activiteiten de verschillende vennootschappen verrichten. Dit heeft voorzover bekend enkele malen geleid tot het omzetten van de vergunningaanvraag in een aanvraag voor een groepsvergunning. Een situatie die regelmatig voorkomt is dat het bestuur van een doelvennootschap wordt bekleed door vennootschap A en de uitvoering van de taken die een bestuurder heeft worden verricht door vennootschap B. Een variatie hierop is dat het personeel in dienst is bij vennootschap C en de administratie wordt gedaan door vennootschap D. Deze wirwar lijkt raadselachtig. Redenen voor deze ingewikkelde structuur kunnen zijn spreiding van risico's, fiscaliteiten of het gevoig zijn van een professionele samenwerking met andere organisaties. Afhankelijk van de concrete situatie moeten een of meer vennootschappen worden aangemerkt als trustkantoor. Uiteindelijk zal blijken dat door inzicht te geven in de wijze waarop de activiteiten worden verricht en hoe de juridische verhoudingen liggen, gemakkelijk antwoord is te geven aan DNB. Het procedurehandboek Een stuk moeilijker is het voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan het procedurehandboek. Naar het zich Iaat aanzien is de ontwikkeling die is ingezet, het procedurehandboek uitgebreider te maken, nog niet ten einde. Nader verkregen inzicht bij DNB ligt hieraan ten grondslag. In veel gevallen vindt DNB het procedurehandboek onder de maat, althans het voldoet niet aan de maatstaf die DNB heeft gesteld. Gebaseerd op mijn ervaring vait op te merken dat trustkantoren heel veel werk hebben gestoken in het samenstellen van het procedurehandboek. Hierdoor rijst de vraag: wat is er misgegaan? Hoe komt het dat DNB zoveel vragen heeft over het procedurehandboek? Er zijn grofweg twee manieren om een procedurehandboek op te zetten. De eerste is vaak toegepast door grotere organisaties. Deze methode houdt in dat alle procedures die in het trustkantoor worden gehanteerd worden beschreven en hiermee een weergave van de werking van het trustkantoor. Waar het echter DNB, mijns inziens, om gaat is het inzichtelijk krijgen waar en op welke wijze trustkantoren de eisen genoemd in de Wtt en Rib Wtt heeft geimplementeerd. Een voorbeeld is dat DNB ten aanzien van de Wet MOT; wil zien waar on op welke manier het trustkantoor voldoet aan de eisen van deze wet. Het gaat er dus om dit in het geheel van beschreven procedures naar voren te laten komen. De tweede methode is niet uitgaan van de procedures maarbeschrijven waar en op welke wijze de eisen uit de Rib Wtt worden gewaarborgd. Veal kantoren hebben zich niet voldoende gerealiseerd dat alle minimale eisen die worden gesteld in de wet ook moeten terugkomen in het procedurehandboek. Vaak wordt het thema wel behandeld echter de kern, de waarborg die DNB gehandhaafd wil zien, is niet gedetailleerd genoeg beschreven of ontbreekt. Het opstellen van een procedurehandboek dat voldoet aan de eisen van DNB heeft menig kantoor veal kopzorgen gegeven en tijd gekost. De administratieve lasten liggen een stuk hoger dan in de MvT ward geschat. In de Memorie van toelichting ward uitgegaan van 8 uur werk voor een medewerker daarbij opgeteld 4 uur secretariele ondersteuning en een 2 uur durende controle door een bestuurder. In totaal 14 uur werk waaraan de wetgever een prijskaartje hing van 960. De praktijk toont aan dat zowel het tijdsbeslag als de daaraan gekoppelde kosten verveelvoudigd kunnen worden. Stand van zaken Wat is nu de stand van zaken?. Van de ongeveer 150 vergunning aanvragen die zijn ingediend, zijn er helemaal afgehandeld. Althans 32 van de 150 trustkantoren 19. Situatie op moment van het schrijven van het artikel: Register 23 december fdschrifvoor COMPLIANCE

5 De Wtt en de Rib Wtt: een bilk in de tijd 0 0 hebben een (groeps)vergunning ontvangen 2 0. De rest van de kantoren wacht nu of op de inhoudelijke beoordeling, of zit in de fase dat zij antwoord aan het geven zijn op vragen van DNB, Of zit in de fase waarin zij antwoord hebben geven op de vragen en het moment dat zij uitsluitsel krijgen over het wel of niet verkrijgen van een vergunning. Het is vermeldenswaardig dat een aantal trustkantoren om diverse redenen hun vergunningaan - vraag hebben ingetrokken. Tenslotte zijn er vergunningen aangevraagd waarover onduidelijkheid bestaat of ze wel hadden moeten worden ingediend. Er zijn gevallen bekend waarin DNB verzocht heeft toch een aanvraag in te dienen ondanks het felt dat het niet zeker is of het kantoor zich kwaliflceert als trustkantoor. Op basis van de verstrekte informatie zal DNB bekijken of het kantoor wel of niet beschouwd dient te worden als trustkantoor. Het zal dus waarschijnlijk nog enige tijd duren totdat DNB alle vergunningaanvragen heeft beoordeeld. Het feit dat DNB nog geen uitsluitsel heeft gegeven over een vergunningaanvraag houdt echter niet in dat het betreffende trustkantoor niet reeds moet handelen in overeenstemming met de Wtt en de Wtt Rib! 3. De rol van de compliance officer In dit gedeelte ga ik in op de rol van de compliance officer. Het begrip compliance en daarmee de functie van compliance officer is relatief nieuw in de trustbranche. Er breekt een nieuw tijdperk aan. Veal is nog onbekend of in ieder geval nog niet uitgekristalliseerd. Dit deel van het artikel is een persoonlijke weergave van ervaringen, impressies en verwachtingen. De eerste vraag die gesteld kan worden is of het noodzakelijk is dat een trustkantoor een compliance officer in dienst heeft. Onder de Wtt bestaat er geen wettelijke verplichting tot het hebben van een compliance officer. De wet en de praktijk verschillen zo blijkt in de praktijk. De grote, met name bank gerelateerde trustkantoren hebben meestal reeds een compliance officer in dienst. De grotere niet bank gerelateerde trustkantoren vaak (nog) niet. Onze ervaring Ieert dat DNB bepaalde kantoren, waarbij naar onze mening het aantal personeelsleden en doeivennootschappen een rol speelt, aanraadt een aparte functionaris aan to stellen als interne compliance officer. Dit houdt in dat hettrustkantoor of iemand die reeds in dienst is vrij meet maken van andere taken of iemand hiervoor apart in dienst moeten nemen. Dit heeft nogal wat consequenties. Indien een persoon vanuit de organisatie wordt aangesteld kan er een gat vallen. Bovendien verandert de rol en positie binnen de organisatie voor de persoon die wordt benoemd. De positie ten opzicht van de directe collega's en het management zal veranderen. Waar de compliance officer eerst een vriendelijke joviale collega was, kan hij nu beschouwd worden als een bemoeizuchtige politieagent. Waar zij eerst een functie hadden ondergeschikt aan het bestuur, zullen zij nu kritisch moeten staan ten opzichte van ditzelfde bestuur. Het is inherent aan de functie van compliance officer dat deze zelfstandig moet kunnen opereren en het reilen en zeilen van het trustkantoor vanuit zijn optiek en verantwoordelijkheid zal moeten bekijken. Een extern aangetrokken compliance officer mist wellicht een bepaalde mate van bekendheid met de trustbranche rijdschriftvaor COMPLIANCE en is niet meteen vertrouwd met een organisatie maar heeft wel het voordeel van onpartijdigheid en objectiviteit. Hoe zit het dan met kleinere kantoren? Kantoren waarvan DNB niet verwacht dat zij vanuit de interne organisatie de mogelijkheid noch de financiele armslag hebben een persoon fulltime in deze functie te benoemen? Zoals eerder gezegd kan DNB deze kantoren niet verplichten tot het in dienst nemen of aanstellen van een compliance officer. Wei heeft DNB ook hier duidelijk gemaakt dat zij verwacht dat kleinere kantoren zichzelf ook laten bijstaan door een persoon die deze functie kan uitvoeren. Dit kunnen volgens DNB collega's zijn, bestuurders van andere kantoren of het inzetten van een externe onafhankelijke professionele compliance officer op parttime basis. Het inzetten van collega's als externe compliance officer kan het binnenhalen van het Paard van Troje zijn. Het laten zien van je interne bedrijfsvoering aan je collega's en zeker het geven van een kijkje in de keuken, het clientacceptatiebeleid, goat heel ver. Het is 'raj bekend dat twee trustkantoren bij elkaar:als compliance officer optreden. De relatie tussen beide kantoren moet echter wel heel speciaal zijn voordatdit gebeurt. Een andere mogelijkheid is het inzetten van een externe compliance officer. Het grote voordeel van het gebruik maken van een externe compliance officer is dat deze een vanzelfsprekende onafhankelijke positie inneemt. Hij of zij heeft geen betrokkenheid bij de dagelijkse bedrijfsvoering en kan vanuit een onafhankelijke positie van buitenaf goed naar de organisatie kijken en op een onafhankelijke wijze commentaar leveren op en/of de organisatie adviseren. Wat zijn de taken van een compliance officer binnen een trustkantoor? Als uitgangspunt voor beantwoording kan de definitie van compliance worden genomen: het naleven van de wet en regelgeving die van toepassing is op trustkantoren; oftewel de taak van de compliance officer is er voor zorg to dragen dat het trustkantoor de wet- en regelgeving waaraan zij onderworpen is op een juiste wijze naleeft. Hierbij moet de term 'voor zorg dragen' beperkt worden uitgelegd. De zorg hebben voor lets betekent met automatisch dat je ook verantwoordelijkheid draagt. Deze ligt wettelijk bij het bestuur. Wellicht een redelijk enge definitie van het begrip 'compliance', echter voor het dagelijks gebruik mijns inziens goed hanteer- en verdedigbaar 2l. Ondanks de bruikbaarheid in het algemeen geeft bovenstaande definitie nog geen concreet antwoord op de vraag naar de taken van de compliance officer. Uitgaande van de situatie dat de functie nog niet bestaat blijkt in de praktijk dat als een compliance officer wordt benoemd vaak een taakomschrijving en werkafspraken ontbreken. 20. Het is niet bekend dat trustkantoren een vergunning geweigerd is dus stet ik het aantal afgehandelde gelijk aan het aantal vergunningen. Daarnaasttel ik een groepsvergunning als edn vergunning. 21. Aan de term en inhoud van 'compliance' kan een uitgebreid artikel worden besteed. 13

6 De Wtt en de Rib Wtt: een bilk in de tijd Enerzijds komt dit door het karakter van de nieuwe functie. Anderzijds door de cultuuromslag die de bestuurder meet maken. Hij ziet zich liever niet beperkt in zijn bedrijfsvoering door de geldende wet- en regelgeving. De eerste uitdaging die er zal liggen na de aanstelling van een compliance officer is dan ook het vaststellen van de taken en daarbij horende bevoegdheden. Dit zal in het merendeel van de gevallen moeten gebeuren in samenspraak tussen de compliance officer en het bestuur. Een uitdaging voor beide partijen! De afspraken moeten helder en duidelijk zijn voordat aan de uitvoering van de functie kan worden begonnen. Trustkantoren zullen ongetwijfeld sterk verschillende invulling geven aan de taken en bevoegdheden van hun compliance officers. Op welke processen en procedures krijgt hij in welke mate invloed? Hierbij zullen het gegevon of een compliance officer in loondienst is bij het trustkantoor en de opstelling van beide partijen van invloed zijn. De compliance officer zal zoveel mogelijk onaf - hankelijk moeten en willen zijn ten opzichte van de organisatie wit hij in staat zijn de ultieme doelstelling 22 te bereiken. In het volgende stuk breng ik een aantal thema's ter sprake waar de compliance officer een rol in zou kunnen spelen. Het hangt, zoals reeds opgemerkt, af van de taakomschrijving wat de daadwerkelijke rol en functie van de compliance officer is. Het eerste thema: de rol van de compliance officer bij het bevorderen van de integriteit van het trustkantoor. De functie van compliance officer wordt vaak gezien als een toezichthoudende functie. In de ogen van velen wordt dit, onjuist, beschouwd als een relatief passieve of beter gezegd reactieve rol. Bij het bevorderen van de integriteit van het trustkantoor is zijn functie duidelijk pro-actief. Het is ook de taak van de compliance officer om het bestuur en via hen alle medewerkers op de hoogte te houden van al hetgeen dat op het gebied van wet- en regelgeving van belang is. De compliance officer is wat dat betreft de persoon die enerzijds de kennis heeft van de wet- en regelgeving anderzijds kan bepalen wat belangrijk is voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Behalve een toezichthoudende rol is er dus ook een sterk adviserende en ondersteunende taak. Is er nog een verschil tussen een interne en externe compliance officer? Ik denk van wet. Een interne compliance officer zal zich herhaaldelijk met dezelfde soort problemen zien worden geconfronteerd dat inherent is aan de kring van clienten van het kantoor. Een externe compliance officer zat vaak bij meerdere kantoren over de vloer komen en te maken krijgen met een grotere diversiteit aan problemen. De kennis opgedaan bij het ene kantoor kan ten positieve worden aangewend in het oplossen van uitdagingen bij het volgende kantoor. De externe compliance officer kan uit meer bronnen putten dan een interne compliance officer bij het oplossen van uitdagingen: des te meer je verzamelt des te meer je hebt en kunt delen! Het tweede thema waar de compliance officer een rol in kan spelen is bij het aannemen en/of aanstelling van personen in een bepaalde functie. Er bestaan drie groepen functionarissen: 1. functionarissen die het betrouwbaarheidsonderzoek van DNB moeten ondergaan namelijk de uiteindelijk belanghebbende(n), bestuurders, commissarissen en (mede)beleidsbepalers van het trustkantoor; 2. functionarissen die een integriteitgevoelige functie hebben maar geen betrouwbaarheidsonderzoek dienen te ondergaan en 3. overige functionarissen. In het geval dat een trustkantoor iemand aanneemt en/of aanstelt in een positie zoals genoemd in art. 3, onderdeel a en b Wtt of andere integriteitgevoelige functie stelt de wet dat er een onderzoek meet worden gepleegd naar de integriteit van de betreffende kandidaat. De compliance officer kan in dit proces een duidelijke rol spelen. Bij het overwegen iemand in dienst te nemen kunnen sterk subjectieve aspecten meespelen: hij is actief bij dezelfde sportvereniging, is lid geweest van dezelfde studentenvereniging en hij past 'perfect' in ons team. Dit kan vertroebelend werken. De wens iemand in dienst te nemen kan dusdanig sterk zijn dat het onderzoek naar de integriteit van de betreffende persoon niet objectief wordt uitgevoerd. Een externe compliance officer kan gevoeismatig makkelijker een grotere mate van objectiviteit aan de dag leggen. Volgend thema waar de interne en externe compliance officer een rol speelt zijn de incidenten. Op het moment dat een trustkantoor te maken krijgt met een incident is waakzaamheid geboden. Een incident is een reele bedreiging voor de integriteit van een trustkantoor. Een interne compliance officer heeft in zo'n geval ondanks een theoretisch onafhankelijke positie tech een dienstverband met het trustkantoor in tegenstelling tot de externe compliance officer. Ik denk dat juist bij de incidentenbehandelieg het buiten de organisatie staan van de compliance officer hem de mogelijkheid geeft de situatie afstandelijker te beoordelen. Hij staat buiten de politieke gevoeligheden die binnen een organisatie kunnen [even. Hij kan zonder vrees voor zijn carriere de situatie tegemoet treden. Het laatste thema dat ik hier aanstip is de clientacceptatie: het belangrijkste proces binnen een trustkantoor, immers zonder clienten geen trustkantoor. Het spanningsveld hier is het risico van het weigeren van een 'niet-solide' client en het commercieel belang. Idealiter wordt de compliance officer van het begin af aan betrokken bij het proces van de clientacceptatie. In dat geval kan de compliance officer in een vroegtijdig stadium advies geven over de opbouw en onderbouwing van het clientacceptatiedossier. Aangezien hij zich van meet af aan kan bezighouden met het maken van risicoanalyses is eerder duidelijk of er mogelijkerwijs een negatief advies uit kan rollen. De objectiviteit en onafhankelijke positie van een externe compliance officer zal eerder Ieiden tot een weloverwogen advies. 22. De ultieme doelstelling van een compliance officer is mijn ogen er zorg voor dragen dat zowel de wet als regelgeving wordt nageleefd, de integriteit gewaarborgd, de risico's beperkt terwijl het trustkantoor geen commercieel nadeel hiervan ondervindt T/dschrift voor COMPLIANCE

7 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek I Daarnaast zal een compliance officer die zich regelmatig bezig houdt met de acceptatie van clienten ook een steeds beter ontwikkeld gevoel krijgen inzake het wel of niet accepteren van een client. Hij zal betere procedures ontwikkelen. 4. Slotwoord Tot slot van dit artikel wil ik zowel de compliance officer als trustondernemer die zich geconfronteerd ziet met de huidige wet- en regelgeving, nog een aantal adviezen en overwegingen meegeven. Allereerst wordt niet alleen u maar ook DNB voor het eerst geconfronteerd met de Wtt en de Rib Wtt. Wat dat betreft zit u beiden in hetzelfde schuitje. Het is dus veel beter de situatiete zien als een gezamenlijk proses, een proses waar DNB en de trustbranche samen uit moeten komen. Daarnaast ben ik van mening dat de trustbranche de weten regelgeving en de daaruit voortkomende verplichting een vergunning aan te vragen niet als bezwarend moet zien. Ik denk eerder dat het een uitdaging is voor trustkantoren en dat de hele branche uiteindelijk gebaat zal zijn bij de exercitie die op het ogenblik aan de gang is. Zoals ik al eerder zei, is het een gezamenlijk proces. DNB heeft ook nog niet alle kennis in huis en is nog niet zo bekend met de dagelijkse praktijk van het trustwezen zoals u. Eigen initiatieven, initiatieven ondernomen door een trustkantoor om to voldoen aan de wet- en regelgeving, worden dan ook van harte toegejuicht door DNB. Behalve een controlerende functie hebben ze ook een sturende functie. Daarnaast is gebleken dat DNB trustkantoren te huip komt waar trustkantoren vragen hebben over de implementatie van wet- en regelgeving. Maak hiervan gebruik! Ervaring leert dat DNB absoluut hulpvaardig is. Ten slotte wil ik iedereen nogmaals attenderen op het felt dat de wet- en regelgeving al van toepassing is. Onafhankelijk van het feit of het betreffende trustkantoor wel of geen vergunning heeft verkregen. Ik raad trustkantoren dan ook aan niet een afwachtende passieve houding aan te nemen. Niet te wachten op een controle van DNB maar zeif stappen to ondememen; aan DNB te tones dat zij bezig zijn met implementatie van de wet- en regelgeving, dat er stappen worden ondernomen om de integriteit van de trustkantoren te vergroten. Het felt dat u dit artikel leest en dus op de hoogte bent van het Tijdschrift voor Compliance en er wellicht goabonneerd op bent, is ~n van de kleine zaken waardoor u aan DNB toont, net zoals zij, bezig te zijn met een vergroting van de integriteit en verdere professionalisering van de trustbranche.

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB.

Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB. 34 Trustkantoren leveren diensten aan Trusts. Trustkantoren beheren het vermogen van vermogende particulieren. De cliënten van trustkantoren zijn brievenbusmaatschappijen. Zie hier drie vaak gehoorde stellingen

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren C.A.B. Kooijman 1 1. Inleiding Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden (Stb. 2004, 9). De Wtt, die geldt voor rechtspersonen,

Nadere informatie

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR Om de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen en een bijdrage aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden via in Nederland gevestigde rechtspersonen en vennootschappen te leveren zal

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 mr. Robbert-Jan Lugard * 1. Ten geleide Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote

Nadere informatie

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Hoofdstuktitel Het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op geldtransactiekantoren is per 19 juli 2002 versterkt. Op 1 maart 2004 is DNB gestart

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur Op 1 januari 2002 is het zover: dan treedt in de Nederlandse Antillen de landsverordening toezicht

Nadere informatie

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij Beleid en procedures ten aanzien van screening De Bilt, 28 september 2010 1 INHOUD BLAD 1. DOELSTELLING SCREENINGSBELEID 2 2. DEFINITIES 2 3. TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

De Minister van Financiën;

De Minister van Financiën; De Minister van Financiën; Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren; Gelet op artikel 1 van het besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen

Nadere informatie

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Mr R-J.P. Lugard 1 ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Sinds 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)

Nadere informatie

Trustkantoren en complianc e

Trustkantoren en complianc e mr. R.-J. Lugard* Trustkantoren en complianc e Poortwachter en cultuuromsla g De trustbranche is volop in beweging. In relatief korte tij d is er veel veranderd. Sinds halverwege 2003 moete n trustkantoren

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. 92

AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. 92 AFKOND1GINGSBLAD CURASAO 2009 no. E1LANDSVERORDENNG van de 12de oktober 2009 hondende regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende de belrokkenheid van de openbare rechtspersoon het Eilandgebied

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014

IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014 IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014 www.confiad.nl INDEX Wij, Confiad Consultancy, zijn van mening dat de verschillen tussen de Regeling integere bedrijfsvoering

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs (de stichting), gevestigd te Rotterdam. Inleiding Blijkens artikel 2.1.

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/013121 2016/013370

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een trustkantoor,

Nadere informatie

Aan dtkv. 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: Willemstad, 11 november 2016

Aan dtkv. 2016/07245 Uw brief van: 19 oktober 2016 Ons nummer: Willemstad, 11 november 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/07245 Uw brief van:

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016

2016/ Uw brief van: 28 september 2016 Ons nummer: Willemstad, 31 oktober 2016 Aan De Raad van Ministers Dtkv: De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Mevr. R. Larmonie-Cecilia Prinsenstraat 86 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2016/038349 Uw brief

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, NRVT Profiel leden bestuur

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, NRVT Profiel leden bestuur Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, NRVT Profiel leden bestuur NRVT Bestuur De NRVT Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision Koninkrijk seminar 2016 Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision 1 Integriteit in de financiële sector Integere uitoefening van het bedrijf Richtlijn Integere Bedrijfsvoering Wat wordt

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

34_ :33 Pagina 4

34_ :33 Pagina 4 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 4 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 1 Algemene brochure over de Wet Bibob 34_1526 03-08-2004 14:33 Pagina 2 De Wet Bibob Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de Wet

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 1 van 5 Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 2 van 5 PROTOCOL INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE ACCOUNTANT AAN WORMERWONEN

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 31296 16 juni 2016 Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2016/ Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 20 juli 2016

Uw nummer (letter): 2016/ Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: Willemstad, 20 juli 2016 Aan De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): 2016/018577 Uw brief van: 29 juni 2016 Ons nummer: 20072016.01 Willemstad,

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE COMPLIANCE EN INTEGRITEIT 27 mei 2016 kenmerk: 3869804 (1) INLEIDING Dit Commissie Compliance en Integriteit Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

governance code kinderopvang preambule

governance code kinderopvang preambule governance code kinderopvang preambule Commissie Governance Kinderopvang in opdracht van NVTK en bdko Utrecht, oktober 2009 11 PREAMBULE Achtergrond Kinderopvangorganisaties zijn private ondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 34 definitie van gelieerde entiteiten Juni 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie