Visie op ICT in het onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op ICT in het onderwijs"

Transcriptie

1 Visie op ICT in het onderwijs IWOO, EKO Auteurs: Fanny Huijbregts, Carolien Kamphuis Versie Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

2 Inhoud 1. Inleiding Leren & onderwijs Rol ICT Stand van zaken Testvision Lectora Online Shakespeak Lime survey IWOO Portaal Wat is nog nodig? Het ontwikkelen, aanbieden en evalueren van leerinhouden en toetsen Apps en online tools Weblectures Kennisclips E-Books Ontwerpen van blended leertrajecten Het ondersteunen van de communicatie en samenwerking (op afstand) Online communiceren / samenwerken Het volgen en vastleggen van studievoortgang en competentieontwikkeling Portfolio Digitale infrastructuur van de leeromgeving Een flexibele DLWO Bring your own device Ondersteuning & professionalisering Docentprofessionalisering Ondersteuningsstructuur Ten slotte Bronnen Bijlage Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

3 1. Inleiding Het Radboudumc wil studenten opleiden tot excellente artsen en onderzoekers, die in staat zijn om door middel van zorg en/of wetenschappelijk onderzoek wezenlijk bij te dragen aan een verbetering van de menselijke gezondheid. Hierbij staat een leven lang leren centraal. Het Radboudumc motiveert en inspireert (beginnende) beroepsbeoefenaars om zich vakinhoudelijk te bekwamen in hun beroep, en daagt ze uit om zich te ontwikkelen tot professionals van de 21 ste eeuw. (Beginnende) beroepsbeoefenaars moeten kunnen omgaan met de dynamische ontwikkelingen in hun professionele domein en daar mede richting aan kunnen geven. Ook moeten zij hun weg zien te vinden in de zich snel ontwikkelende digitale samenleving. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, betreffen: samenwerken, communiceren, ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken, en probleemoplossingvaardigheden ( De onderwijsactiviteiten binnen het gehele opleidingscontinuüm dienen op een dusdanige manier te worden ingericht dat het expliciet aanspraak doet op het oefenen van deze vaardigheden. Hierbij speelt de inzet van ICT in het onderwijs in toenemende mate een belangrijke rol. De veranderingen in de maatschappij, het onderwijs en de technologische mogelijkheden dwingen tot het maken van beleidskeuzes ten aanzien van de inzet van ICT in het onderwijs. Op basis van een visie op onderwijs en leren en de wijze waarop ict hierin een rol speelt, worden deze beleidskeuzes gemaakt. In dit document schetsen we kort deze visie en geven concrete richting aan het beleid. 2. Leren & onderwijs Leren is een actief en constructief proces. De lerende koppelt op actieve wijze nieuwe informatie aan reeds bestaande kennis. Iedere lerende zal dit op een eigen manier doen, waarbij samen leren en leren van elkaar een belangrijke rol speelt. Zowel lerenden als docenten worden gezien als lerende professionals. De lerende heeft een actieve rol bij het plannen, monitoren en evalueren van het eigen leren. De lerende wordt als beginnende collega gestimuleerd om zelf richting te geven aan het eigen studeerprogramma. Ze worden hierin geholpen door de structuur in de opleidingen, het aanbod van studeer- en onderwijsactiviteiten en de eisen die in de onderwijs- en examenregelingen worden gesteld. Lerenden geven zelf aan hoe zij de eindtermen van hun opleiding kunnen realiseren en hoe ze dat kunnen aantonen. Dit vertalen ze naar persoonlijke leerdoelen en opleidingsplannen. Hierbij hoort de vrijheid om keuzes te maken ten aanzien van zowel de inhoud als de manier van studeren. Er worden tools aangereikt die dit ondersteunen. Assessment for learning (toetsen en beoordelen om het leren te sturen) speelt hierbij een belangrijke rol. Lerenden krijgen op deze wijze inzicht in leerresultaten, eigen leerstrategieën en de wijze waarop zij hun eigen leren kunnen evalueren en verbeteren. Leren is een interactief, collaboratief proces. Leren vindt veelal plaats binnen verschillende netwerken. Netwerkleren is het participeren in of creëren van relaties tussen lerenden, met als doel het uitwisselen en ontwikkelen van kennis en ervaringen rond leervragen om gezamenlijk praktijkproblemen op te lossen en de eigen vakbekwaamheid te verbeteren. Door samen te werken kunnen lerenden voortbouwen op elkaars kennis waardoor er een gedeeld begrip ontstaat. Vooral het samenwerkend leren in kleine groepen stimuleert wederzijdse interacties tussen lerenden, die aanzetten tot dieper nadenken en beter leren. Lerenden zetten samen projecten op en werken hierin samen in Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

4 projectgroepen. Ondersteuning wordt geboden in coachgroepen. Kennis en ervaringen worden gedeeld in communities of practices. Leren vindt plaats binnen betekenisvolle contexten. Dit wordt gerealiseerd in de eerste plaats door de verbinding met de praktijk een centrale plek te geven in het curriculum. Die verbinding wordt zoveel mogelijk gemaakt door lerenden daadwerkelijk te laten participeren in de authentieke beroepspraktijk. Vanaf het begin betrekken we de lerenden als beginnende collega s bij de zorg, het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De manier waarop we dat doen en de wijze van participeren is uiteraard afgestemd op de fase waarin lerenden zich bevinden. Leren vindt plaats in een blended leeromgeving waarin virtuele en andere onderwijsvormen met elkaar zijn geïntegreerd of elkaar afwisselen. Lerenden kunnen in een blended leeromgeving verschillenden leerpaden bewandelen c.q. verschillende blends samenstellen van virtuele componenten en andere onderwijsvormen om zo hun doelen te bereiken (Bachelorvernieuwing 2015, versie ). 3. Rol ICT ICT speelt in dit hele proces een belangrijk rol. Inzet van ICT in het onderwijs kent drie kernfuncties (R. Engbers, C. Kamphuis en N. van der Woert, 2010): 1) het ontwikkelen, aanbieden en evalueren van leerinhouden en toetsen, 2) het ondersteunen van de communicatie en samenwerking op afstand en 3) het plannen, volgen en vastleggen van studievoortgang en competentieontwikkeling. 1. Het ontwikkelen, aanbieden en evalueren van leerinhouden en toetsen Om vorm te geven aan de leerinhoud en toetsen worden diverse ICT middelen ingezet. ICT draagt bij aan het aanbieden van meer en rijker onderwijsmateriaal en nieuwe didactische werkvormen zoals e- learningmodules, digitale toetsen, draadloos stemmen, beeld / geluid opname en bewerkingsmogelijkheden, simulaties, gaming, mindmap-, diverse andere (online/gratis) applicaties en Open Educational Resources. Met een diversiteit aan leermiddelen kan er een leerroute worden gecreëerd die is afgestemd op de eigen behoefte van de lerende. 2. Het ondersteunen van de communicatie en samenwerking (op afstand) Samenwerking en communicatie tussen lerenden en docenten enerzijds en tussen lerenden onderling anderzijds, kan worden ondersteund met behulp van ICT. Er zijn diverse tools beschikbaar om digitale communicatie en samenwerking te stimuleren, naast het face to face onderwijs. Denk hierbij aan het gebruik van fora, blogs, wiki s, diverse social media, videoconferencing en chat. Door het gebruik van deze tools ontstaan er diverse communities of learners waarin zowel lerenden, als docenten en eventueel beroepsbeoefenaren en patiënten participeren. 3. Het plannen, volgen en vastleggen van studievoortgang en competentieontwikkeling. Het vastleggen van studievoortgang en competentieontwikkeling zijn zowel voor lerenden als voor de instelling belangrijke activiteiten. Middels ICT wordt deze informatie vastgelegd en gedistribueerd. Het is tevens mogelijk stuurinformatie te genereren. Lerenden dienen hun competentieontwikkelingen te borgen en presenteren in bijvoorbeeld een digitaal portfolio. Op basis van inzicht in studieresultaten kunnen lerenden hun eigen leerpad uitzetten. De instelling moet de kwaliteit van de opleiding borgen en verantwoorden dat zij competente Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

5 beroepsbeoefenaren aflevert. Lerenden moeten kunnen beschikken over overzichten van hun vorderingen en invloed kunnen uitoefenen op hun leerroute. Dat houdt in dat lerenden tot op zekere hoogte toegang moeten hebben tot systemen die secundaire onderwijsprocessen ondersteunen. Niet alleen voor het inzien van hun eigen leerprestatie maar ook voor het plannen en organiseren van hun onderwijs. Zij dienen bijvoorbeeld een eigen programma te kunnen samenstellen Om deze drie kernfuncties te faciliteren is een goede infrastructuur noodzakelijk. Voor het creëren van een optimale leeromgeving is zowel de inrichting van de fysieke leeromgeving als de digitale leeromgeving belangrijk. Beide omgevingen moeten goed op elkaar afgestemd en ingespeeld zijn, om het leren en het onderwijs optimaal te faciliteren. Dit rechtvaardigt dat een vierde kernfunctie aan de inzet van ICT in het onderwijs kan worden toegekend, namelijk de digitale infrastructuur van de leeromgeving 4. Digitale infrastructuur van de leeromgeving Denk hierbij aan: wifi-netwerk, printmogelijkheden, computers, smartboards, weblecturesysteem, oplaadpunten, software, communicatiemogelijkheden, inzage in studievoortgang, individuele onderwijsprogramma s, roosters, reserveren van ruimtes, inschrijven in cursussen, toegang tot onderwijssystemen enz. 4. Stand van zaken In het Radboudumc zijn de afgelopen jaren diverse ICT-projecten uitgevoerd om naast de mogelijkheden van Blackboard de visie op onderwijs te vertalen naar de praktijk. Deze projecten waren met name gericht op de aanschaf van systemen die het ontwikkelen, aanbieden en evalueren van leerinhouden en toetsen met behulp van ICT mogelijk maken. 4.1 Testvision TestVision is een digitaal toetssysteem met de mogelijkheid voor construeren, afnemen, rapporteren en analyseren van toetsen. Het gebruik van TestVision levert ten opzichte van de conventionele papieren methode veel voordelen op voor de docent, de student en voor de organisatie. Testvision maakt het volgende mogelijk; Het samenstellen van een databank voor het at random samenstellen van toetsen Het samenstellen van toetsen op basis van persoonlijke leerdoelen Gebruik van multimediamateriaal in een toets Toetsresultaten beschikbaar direct na afname Een uitgebreide toetsanalyse TestVision wordt ingezet voor zowel formatieve als summatieve toetsen. 4.2 Lectora Online Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

6 Lectora Online is een auteurstool. Auteurstools zijn tools waarmee digitaal leermateriaal ofwel e- learning kan worden vervaardigd. Een individueel persoon of een groep personen kan zonder programmeerkennis een interactieve educatieve cursus creëren die kan worden gebruikt als website of binnen een digitale leeromgeving zoals Blackboard. In de auteurstool kunnen verschillende media typen zoals tekst, afbeeldingen, audio, video, animatie, en zelfs gangbare internettechnologieën zoals Shockwave, Flash, HTML en Java(Script) worden opgenomen in een structuur die de gebruiker in de auteurstool kan definiëren. Ook kunnen verschillende soorten vraagtypen en opdrachten worden aangemaakt. Dit leidt uiteindelijk tot een pakket digitaal leermateriaal (E-learningmodule) met een duidelijke structuur en didactische aanpak. De gebruiker heeft tot in detail controle over de inhoud en vormgeving, type oefeningen en de manier waarop de lerende door het leermateriaal wordt gestuurd. De inzet van e-learningmodules in het onderwijs maakt onder andere het volgende mogelijk; studenten kunnen tijds- en plaatsonafhankelijk de leerstof bestuderen studenten krijgen persoonlijke leerpaden aangeboden op basis van de antwoorden die zij geven binnen de e-learningmodule studenten krijgen directe feedback het gebruik van diverse multimedia meer studenten worden bereikt interactiever onderwijs studenten kunnen op eigen tempo leren formatief toetsen 4.3 Shakespeak Shakespeak is een Powerpoint-plugin waarmee studenten tijdens een powerpointpresentatie kunnen stemmen via sms en / of internet. In een dia kan een docent een vraag of stelling plaatsen, waarna de studenten kunnen reageren met bijvoorbeeld een mobiele telefoon, tablet of laptop. De resultaten zijn direct zichtbaar in de presentatie. Inzet van shakespeak geeft diverse didactische mogelijkheden; Het bepalen en activeren van de voorkennis De student bewust maken van eigen kennis College op maat geven; op basis van kennishiaten wordt het college aangepast Opiniepeiling Interactie verhogen Voor en nameting 4.4 Lime survey Lime Survey is een enquêtetool waarmee je vragenlijsten kunt maken voor digitale afname. Via een link in een kan men respondenten uitnodigen om al dan niet anoniem deel te nemen aan de enquête. De data die met Lime Survey worden verzameld zijn in te lezen in bijvoorbeeld SPSS of Excel. Dit maakt het mogelijk om statistische analyses uit te voeren. Lime Survey biedt veel mogelijkheden, waaronder: Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

7 Anonieme of open vragenlijsten, maar ook besloten vragenlijsten Diverse vraagtypes Mogelijkheid tot het instellen van condities afhankelijk van vorige antwoorden (vertakken van de vragenlijst) Automatische verzending van uitnodigingen en herinneringen via Start- en eindtijd voor vragenlijsten Optie voor deelnemers om de antwoorden tussentijds op te slaan om later verder te kunnen gaan Uitgebreide importeer en exporteer functies naar o.a. tekst, SPSS, MS Excel formaat Momenteel wordt LimeSurvey ingezet voor het uitvoeren van onderzoek, of het evalueren van onderwijs. 4.5 IWOO Portaal Via het IWOO portaal krijgen docenten toegang tot informatie over onder andere co-schapindelingen, presentielijsten, deadlines voor het aanleveren toetsen, roosteractiviteiten, docentkwalificaties, mededelingen en kunnen zij onderwijsruimtes reserveren. Docentmentoren van het Radboudumc kunnen via het IWOO-portaal tevens de personalia, toetsresultaten en leertrajecten van studenten uit de eigen mentorgroep downloaden. 5. Wat is nog nodig? Naast de reeds gerealiseerde projecten, zijn er nog diverse projecten op het gebied van ICT om de visie te vertalen naar de praktijk. Hieronder worden deze projecten beschreven, gekoppeld aan de vier functies die ICT kent in het onderwijs (zie Hoofdstuk 3). 5.1 Het ontwikkelen, aanbieden en evalueren van leerinhouden en toetsen Apps en online tools Er bestaan diverse apps die een toegevoegde waarde bieden voor het onderwijs. Denk aan apps voor het maken van een mindmap, een poster of kennisclip. In het kader van de curriculumherziening wordt gekeken of deze apps / tools van meerwaarde kunnen zijn voor het onderwijs. Hiervoor wordt een project gestart. Projectdoelstelling en resultaat: Inventariseren van apps en tools die van meerwaarde kunnen zijn voor het onderwijs. - Geschikt voor zowel docenten als studenten - Toepasbaar in diverse onderwijsvormen en werkvormen Selectie van apps / tools om te piloten in de praktijk Beschrijving van de wijze waarop de apps kunnen worden toegepast in het onderwijs. PDCA cyclus inrichten Weblectures Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

8 Er wordt een systeem aangeschaft dat binnen alle faculteiten van de RU een weblecturefaciliteit biedt. Binnen het Radboudumc is per 1 september 2014 dit systeem ingericht in de Lammerszaal. In de loop van studiejaar zal ook de Hippocrateszaal en het Auditorium worden uitgerust met het weblecturesysteem. De volgende werkzaamheden moeten worden verricht: Pakket van eisen opstellen Workflow bepalen ten aanzien van opname van colleges: - Bepalen welke colleges moeten worden opgenomen - Wat zijn de consequenties hiervan voor roostering? - Proces inrichten van opname tot beschikbaar stellen van een college Rechten en rollen toekennen aan diverse gebruikersgroepen Privacybeleid bepalen Inrichten technische ondersteuning; bediening, apparatuur klaarzetten, koppeling met BB enz. Inrichten didactische ondersteuning; wijze van inzet, didactische features in het systeem enz. Docentprofessionalisering; trainen van docenten in het gebruik van het systeem, en vervaardigen van een instructie van do s and dont s tijdens de opname. Studenten informeren / instrueren over gebruik Software installatie (bewerken van videomateriaal) PDCA cyclus inrichten Kennisclips Kennisoverdracht kan plaatsvinden middels de inzet van kennisclips. Hiermee wordt het mogelijk contacttijd anders in te richten; van kennisoverdracht op de universiteit met verwerking middels zelfstudie naar kennisoverdracht middels zelfstudie en verwerking op de universiteit (flipping the classroom). Het dient mogelijk te zijn kennisclips laagdrempelig te kunnen produceren. Hiervoor is het volgende nodig: Inrichten / ingebruikname van opnamestudio Inrichten technische ondersteuning; opnemen en monteren Inrichten didactische ondersteuning; wijze van inzet (verschillende soorten kennisclips), didactische features invoegen enz. Docentprofessionalisering; trainen van docenten het maken van kennisclips Software installatie (bewerken van videomateriaal) E-Books Studenten leven in een gedigitaliseerde maatschappij waarin interactie en multimedia gemeengoed zijn. Dit opent de weg voor diverse leerstijlen, individuele leerwegen, en verdiepings-, herhalings- en verrijkingsstof: personalized education. Deze krachtige didactische mogelijkheden zijn bijvoorbeeld met E-learningmodules en E-books te realiseren. Hiervoor wordt een project gestart. Doel van dit project is inzicht verkrijgen in de didactische waarde, het produceren en het gebruiken van E-books in het medisch onderwijs. Projectresultaat is: 1. Een overzicht van voor welk type leerresultaten en doelgoepen e-books geschikt zijn en welke meerwaarde ze kunnen bieden. 2. Een lijst met auteurstools voor E-books met de daarbij behorende mogelijkheden ten aanzien van multimediale features 3. Een keuze voor de beste auteurstool om een E-book te produceren Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

9 4. Opzet van de distributie- en beheerssystemen 5. Onderzoeksresultaten ervaring en expertise ten aanzien van de didactische waarde, de productie en het gebruik van E-books. 6. Handleiding ontwerpen en ontwikkelen van een E-book voor docenten, blokcoördinatoren en opleiders die zelf een E-Book willen maken. 7. Een e-book Ontwerpen van blended leertrajecten Op basis van de onderwijslijnen vervaardigd door de lijnteams, dient het onderwijs te worden ontworpen en ontwikkeld volgens de principes van blended learning (waaronder flipping the classroom). Hierbij dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht: Vertalen van leerdoelen naar concrete werkvormen, en leermiddelen Vertalen van recente trends en ontwikkelingen op het gebied van ict in het onderwijs naar concrete onderwijsvormen en producten Geven van ondersteuning aan docenten bij het opzetten van blended opleidingsprogramma s. Begeleiden van inhoudsdeskundigen op het vlak van ontwerpkunde en didactiek Opzetten van pilots met nieuwe (digitale) onderwijsvormen 5.2 Het ondersteunen van de communicatie en samenwerking (op afstand) Online communiceren / samenwerken Samenwerking en communicatie tussen lerenden en docenten enerzijds en tussen lerenden onderling anderzijds, kan worden ondersteund met behulp van ICT. Er zijn diverse tools beschikbaar om digitale communicatie en samenwerking te stimuleren, naast het face to face onderwijs. Denk hierbij aan het gebruik van fora, blogs, wiki s, diverse social media, videoconferencing en chat. Door het gebruik van deze tools ontstaan er diverse communities of learners waarin zowel lerenden, als docenten en eventueel beroepsbeoefenaren en patiënten participeren. Projectdoelstelling en resultaat: Inventariseren van applicaties die het online communiceren en samenwerken mogelijk maakt. Selectie van applicaties om te piloten in de praktijk Keuze voor een applicatie Beschrijving van de wijze waarop deze applicatie kan worden toegepast in het onderwijs. 5.3 Het volgen en vastleggen van studievoortgang en competentieontwikkeling Portfolio Middels een portfolio kan een student zijn competenties en voortgang van de eigen ontwikkeling bijhouden en aantonen. De onderwijsinstelling moet de kwaliteit van de opleiding borgen en verantwoorden dat zij competente beroepsbeoefenaren aflevert. De wijze waarop een portfolio wordt ingericht en ondersteund dient te worden vastgesteld door de onderwijsinstelling. Functies van het portfolio zijn: 1. ondersteuning van het leren van de student (formatief) en 2. verantwoording van diplomering en tussentijdse voortgangsbeslissingen (summatief) Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

10 Er dient een e-portfoliosysteem te worden aangeschaft. Hierbij moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van de inrichting en ondersteuning van het portfoliosysteem. Op basis van deze keuzes dient het portfoliosysteem te worden vormgegeven en geïmplementeerd. Dit houdt in: Opstellen pakket van eisen Rechten en rollen beschrijven van diverse gebruikersgroepen Privacybeleid bepalen Inrichten technische ondersteuning Inrichten didactische ondersteuning; wijze van inzet, didactische features in het systeem Docentprofessionalisering; trainen van docenten in het gebruik van het systeem Studenten informeren / instrueren over gebruik Software installatie PDCA cyclus inrichten 5.4 Digitale infrastructuur van de leeromgeving Een flexibele DLWO Een basis Learning Management Systeem (LMS, definitie zie bijlage 1) dat simpel te gebruiken is met de mogelijkheid om er diverse applicaties en internettools aan te koppelen, om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de best beschikbare applicaties en tools. Dit geheel vormt gezamenlijk een flexibele digitale leer en werk omgeving (DLWO,definitie zie bijlage 1). Belangrijk hierbij is dat de infrastructuur op een dusdanige manier wordt ingericht dat de gebruiker maar één keer hoeft in te loggen. Het LMS in combinatie met de applicaties en tools is zo ingericht dat het een persoonlijke leeromgeving vormt voor de gebruiker die deels gevuld wordt met informatie uit de onderwijsinstelling. Deze omgeving is dynamisch en wordt telkens aangepast aan de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, het onderwijs, de didactiek en techniek. De gebruiker kan zelf instellen hoe hij/zij (online) informatie ziet en gebruikt. Hij/zij kan een persoonlijke webgebaseerde omgeving creëren die het leren en zijn sociale en professionele activiteiten ondersteunt. Er dient op RU-niveau een project te worden gestart om deze infrastructuur in te richten Bring your own device De consumentenmarkt brengt in zeer korte tijd een grote diversiteit aan devices op de markt. Lerenden en docenten nemen deze devices steeds vaker mee en gebruiken ze ten behoeve van de studie. Daarnaast is er een groeiend aanbod van diensten en applicaties dat op steeds meer verschillende mobiele apparaten beschikbaar is. Deze ontwikkeling staat bekend onder de noemer Bring Your Own Device (BYOD). Omdat de onderwijsinstellingen niet mee kunnen in de snelheid waarin de markt zich begeeft adviseren wij mee te gaan in het principe van Bring Your Own Device. BYOD heeft een impact op de benodigde ICT-voorzieningen en werkplekken. Het aantal compleet ingerichte werkplekken kan omlaag, omdat lerenden eigen apparaten meenemen. De capaciteit van het draadloze netwerk moet het gebruik van de grote hoeveelheid eigen devices aankunnen. 5.5 Ondersteuning & professionalisering Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

11 5.5.1 Docentprofessionalisering Het docentprofessionaliseringsaanbod op het gebied van de inzet van ict dient te worden aangepast aan de uitgangspunten van het nieuwe curriculum. Er moet een scholingsaanbod ontwikkeld worden en geïmplementeerd. Denk hierbij aan inspiratiebijeenkomsten, workshops, de opzet van een platform ten behoeve van kennisdeling en de promotie van al deze activiteiten op het gebied van de inzet van ICT in het onderwijs (bijvoorbeeld middels Yammer,Nieuwsbrief, Intranet, Posters IWOO portaal) Ondersteuningsstructuur Er dient ondersteuning te worden gegeven aan docenten met vragen over de inzet van de verschillende applicaties die worden ingezet. Denk hierbij aan korte handleidingen, helpdesk, informatievoorziening enz. 6. Ten slotte Met de uitvoering van de gedefinieerde projecten wordt de vertaling van de visie naar de onderwijspraktijk optimaal ondersteund. Echter de DLWO raakt het gehele ICT-landschap van de instelling met alle primaire en secundaire processen. Een aantal componenten van dit ICT-landschap wordt op instellingsniveau ingericht en een aantal componenten zal door de faculteiten zelf worden gefaciliteerd (managed applicaties). Het verdient daarom aanbeveling beleidsmatig naar ICT te kijken, in relatie tot het onderwijs en ondersteunende processen. Hierbij is het van belang in kaart te brengen welke componenten door de instelling en welke door de faculteiten worden gefaciliteerd en beheerd. Anderzijds dient beleid te worden ontwikkeld ten aanzien van de applicaties die binnen de DLWO door gebruikers kunnen worden ingezet maar waarop geen beheer plaatsvindt vanuit de instelling (unmanaged applicaties). De instelling is verantwoordelijk voor de opslag en distributie van informatie die voortkomt uit de managed applicaties, de gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de opslag van informatie die voortkomt uit de unmanaged applicaties. Hoe de gegevens worden opgeslagen, al dan niet in de cloud, en de wijze waarop met privacy gevoelige data wordt omgegaan moet onderdeel uitmaken van dit beleid. Bij het opstellen van het beleid verdient het de voorkeur alle stakeholders te betrekken. Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

12 Bronnen R. Engbers, C. Kamphuis, N. van der Woert. Beleidsadvies inzet van ICT in het onderwijs Bachelorvernieuwing 2015 versie 3 februari 2014 ELO RU acties-bb-dec_2012.pdf Bachelorvernieuwing 2015, versie df Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

13 Bijlage 1 Voor de digitale leeromgeving worden in praktijk diverse termen gebruikt. In tabel 1 zijn de diverse definities opgenomen. Leermanagementsysteem (LMS) Teleleerplatform Elektronische leeromgeving (ELO) Digitale leeromgeving (DLO) Digitale leer werk omgeving (DLWO) Virtuele leeromgeving Auteurssysteem Learning Content Management Systeem (LCMS) Software voor elektronische ondersteuning van zowel het primaire proces (onderwijs verzorgen en volgen) als secundaire processen (faciliterend, b.v. voortgangsadministratie) zie LMS LMS met uitsluitend functionaliteiten voor het primaire proces zie ELO De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het lerenden, onderzoekers, medewerkers en gasten van onderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten. zie DLWO Software om e-modules en e-toesting te ontwikkelen Software om onderwijsmateriaal efficiënt in op te slaan en hergebruik te faciliteren. Met eigenschappen zoals een zoeksysteem door middel van metadata, versiebeheer, rechtenbeheer, etc. Tabel 1: Overzicht gehanteerde terminologie ( Visie ICT in het onderwijs Radboudumc

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens

Elektronische leeromgeving en didactiek. Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Elektronische leeromgeving en didactiek Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Wat is een ELO? Voorbeelden Didactiek en ELO Voorbeelden leeractiviteiten in een ELO Functionaliteiten

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Beoordelen van competente mediawijze docenten en docentenopleiders

Beoordelen van competente mediawijze docenten en docentenopleiders Beoordelen van competente mediawijze docenten en docentenopleiders Uitgangspunten Fontys Kwaliteitsagenda (2011) Elke docent aantekening op gebied van Onderzoeksvaardigheden Didactiek en toetsen Mediawijsheid

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop?

Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Flipped classroom: hoger onderwijs op zijn kop? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com LEARNING LAB 1 Sessieleider: Wilfred Rubens 14.15 17.15 uur / zaal E-1.20 http://www.slideshare.net/wrubens http://www.wilfredrubens.com

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren

Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren Leermanagement Systeem 10 tips voor georganiseerd leren 1 Leermanagement Systeem Leermanagement Ondanks dat het vaak gedacht wordt, is een Leer management Systeem (LMS) geen leermanagement. Leermanagement

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Uitgebreidere informatie is online beschikbaar via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/docenten/pages/toetsing.aspx

Uitgebreidere informatie is online beschikbaar via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/docenten/pages/toetsing.aspx Inspiratiedocument Toetsinginhetnieuwecurriculum Augustus2014 Toetsservice EKO IWOO Het inspiratiedocument Toetsing is bedoeld voor betrokkenen bij de ontwikkeling van de nieuwe bachelorcurricula Biomedische

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 1 Inhoud Belangrijke definities en voorbeelden Middelen, techniek en ICT Opdracht in subgroepen Wat verwacht u van ons Afsluiting Contact gegevens 2 Belangrijke

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Trends in het nieuwe leren

Trends in het nieuwe leren Trends in het nieuwe leren Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Definitie Enkele waarschuwingen

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat

Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat Learning Analytics voor gerichte feedback en een beter leerresultaat NEXT LEARNING 2016 Jocelyn Manderveld Den Bosch, 19 april 2016 Van en voor het onderwijs en onderzoek In SURF werken instellingen samen

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo If we teach today s students as we taught yesterday we rob them of tomorrow Specialist Digitale Didactiek Leiding

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Projectleider, e-learning adviseur, blogger

Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Projectleider, e-learning adviseur, blogger Programma Blended learning? Vormen van blended learning Praktijkvoorbeelden blended learning De mix maken Blended

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 Interne notitie Hogeschool INHOLLAND in het kader van het project New Blends, in de praktijk.

Nadere informatie

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2)

HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) HOE VERSTERK JE HET ONDERWIJS MET DIGITALE MEDIA Emil Diephuis (DT) Ria Jacobi (O2) 1 ENKELE TRENDS (LEARNING TOMORROW) 1. De gestage groei van e-learning. Met name blended learning wordt de default manier

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? Plannen Student. Studiesucces bepalen

Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? Plannen Student. Studiesucces bepalen Waar moet de toekomstige DLO in voorzien? Welke van onderstaande gebieden moeten goed ondersteund zijn in DLO? - Plannen Student Orienteren Studie plannen Inschrijven vakken & toetsen Onderwijs ontwerpen

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

Digitale interactie. 1. Bepalen kennisniveau bij aanvang college

Digitale interactie. 1. Bepalen kennisniveau bij aanvang college Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Digitale interactie Wat is draadloos stemmen? Audience polling, zoals het officieel heet, vergroot de interactiviteit tussen een presentator en het

Nadere informatie

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Versendaal & Marijke Hezemans de opdracht Brandweer Gelderland-Midden

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de mbo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

Blended learning: van gaarkeuken tot sterrenrestaurant. Wilfred Rubens

Blended learning: van gaarkeuken tot sterrenrestaurant. Wilfred Rubens Blended learning: van gaarkeuken tot sterrenrestaurant Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Programma Voorstellen en doelen Blended learning? Modellen blended learning Blended learning = koken Voorbeelden

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren?

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? Green Shipping Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? & Welkom! Introductie De automobielsector als benchmark Tools, functionaliteiten en voordelen: Virtual Classroom Training - VCT Video-based

Nadere informatie

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens OpenU, DLWO en curriculum Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Ambitie OU Concept OpenU bij OLW Curriculum? Onderdeel OpenU als casus curriculum Demonstratie Open Universiteit: spin

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov Uitkomsten survey Hamptonga.gov Respons 27 ingevulde surveys Wat zou de belangrijkste meerwaarde van een SIG Blended Learning voor jou zijn? theorievorming onderzoeksresultaten uitwisselen gezamenlijk

Nadere informatie

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen.

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen. Inhoud Als er leerdoelen gehaald moeten worden moeten we als docent wel enige zekerheid hebben omtrend het effect van een interactieve multimediale applicatie. Allereerst moet de applicatie beken worden

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

(Gratis) digitaal leesaanbod. negatieve factoren digitaal lezen

(Gratis) digitaal leesaanbod. negatieve factoren digitaal lezen 1 (Gratis) digitaal leesaanbod 66,66 HELEMAAL NIET GOED EEN BEETJE GOED GOED TOT FANTASTISCH negatieve factoren digitaal lezen ONGEDEELDE VISIE ICT-COORDINATIE ICT-INFRASTRUCTUUR VISIE DIRECTIE EN MANAGEMENT

Nadere informatie

De elektronische leeromgeving in 2014

De elektronische leeromgeving in 2014 De elektronische leeromgeving in 2014 1 Wat is de ELO De elektronische leeromgeving is gericht op het ondersteunen, uitlokken en stimuleren van het leren en de leerprocessen van studenten en docenten door

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 3. DOELEN...4 4. PLAN VAN AANPAK...4 5. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING...5

ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 3. DOELEN...4 4. PLAN VAN AANPAK...4 5. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING...5 ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 2.1 ICT-VISIE...3 2.2 AMBITIE VAN DE RSG...3 3. DOELEN...4 3.1 LEREN OVER COMPUTER...4 3.2 WERKEN MET COMPUTER...4 3.3 LEREN DOOR MIDDEL VAN COMPUTER...4

Nadere informatie

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ De docent als ontwikkelaar Zelf ontwikkelen of niet? Screen casts als voorbeeld Screen casts distribueren, hoe verder Zelf ontwikkelen of niet? Om goed,

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Blended learning: waarom en hoe? #hanzeblended. Wilfred Rubens

Blended learning: waarom en hoe? #hanzeblended. Wilfred Rubens Blended learning: waarom en hoe? #hanzeblended Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Programma Blended learning? Waarom? Benaderingen en modellen Voorbeelden Gij zult aan blended learning doen Moses

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen?

Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen? Innovatieve vormen van leren, wat betekent dat voor toetsen? Dr. Mary Dankbaar programma manager e-learning, Erasmus MC Inhoud Ontwikkelen en beoordelen kennis Ontwikkelen en beoordelen van vaardigheden

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO).

Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO). Flexibel onderwijs en een flexibele digitale leeromgeving (DLO). Over dit thema werd op donderdag 29 september in de monumentale omgeving van de Leidse Faculty Club door ruim 40 aanwezigen een goed gesprek

Nadere informatie

Specialist Digitale Didactiek 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Specialist Digitale Didactiek 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Specialist Digitale Didactiek 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo If we teach today s students as we taught yesterday we rob them of tomorrow Specialist Digitale Didactiek Leiding

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 4 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO B1 Bewust zijn van de medialisering van de samenleving B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden Is zich niet bewust van de steeds belangrijker

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Teun Sanders 30 mei 2017

Teun Sanders 30 mei 2017 Teun Sanders 30 mei 2017 Beginsituatie Motivatie Module 1 Multimediaal onderwijs Module 2 Communicatie eigenschappen Module 3 Visie ontwikkeling Module 4 Instructievaardigheden aan volwassenen Module 5

Nadere informatie

Sociale media en didactiek (en pedagogiek)

Sociale media en didactiek (en pedagogiek) Sociale media en didactiek (en pedagogiek) Twitter: #smhuis Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Wie van u? Wie van u? Laptop/tablet/smartphone bij u? Wie van u? Laptop/tablet/smartphone bij u?

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

Module 5 Onderwijstechnologie

Module 5 Onderwijstechnologie Module 5 Onderwijstechnologie Onderwijstechnologie Het schoolbord.! Bedenk voor jezelf een lijst van minstens vijf voordelen van bordgebruik in de klas: 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Hodgins (1957) in zijn hoofdstuk

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") E-LEARNING. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) E-LEARNING. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") E-LEARNING Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1

Drillster B.V. Middenburcht 136 3452 MT VLEUTEN The Netherlands 1 Drillster algemeen Drillster is een innovatief e learning programma waarmee studenten op efficiënte manier kennis kunnen opdoen, vasthouden en testen. Met Drillster leer je sneller en onthoud je langer.

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding?

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding? Dag van de Trainer Gaat online leren ten koste van verbinding? Marion Reijerink 10 jaar ABN AMRO Trainer sinds 2005 Online trainer sinds 2010 Opleidingen in VS Nu: directeur atsync Trainer van het jaar

Nadere informatie

Blended Learning. Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016

Blended Learning. Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016 Blended Learning Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016 Who am I Curriculum Developer & Assistent Professor Interdisciplinary Programmes

Nadere informatie

Gepersonaliseerd leren op het Kennemer College mavo. de school die kansen biedt

Gepersonaliseerd leren op het Kennemer College mavo. de school die kansen biedt Gepersonaliseerd leren op het Kennemer College mavo de school die kansen biedt Stelling Als een arts elke patiënt dezelfde medicijnen zou voorschrijven ongeacht de kwaal, zou hij zijn baan kwijtraken Stelling

Nadere informatie

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL

i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL i3sync PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIE MIDDEL VERANDER DE MANIER WAAROP U VERGADERT Of geef presentaties met dit compacte en lichtgewicht presentatie device. De i3sync is eenvoudig te gebruiken en stelt

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

SURFACE BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? De Surface in het onderwijs

SURFACE BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? De Surface in het onderwijs BESCHRIJVING SURFACE Wat is het? De Surface is een liggend 30 inch beeldscherm op een tafel waaraan meerdere kinderen tegelijk kunnen werken. Zij bedienen de Surface met hun handen. Het apparaat kan 52

Nadere informatie