ICT beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT beleidsplan 2014-2017"

Transcriptie

1 ICT beleidsplan Met instemming van de medezeggenschapsraad op I Stand van zaken (juni 2014) Het Christelijk Gymnasium heeft de afgelopen jaren flinke investeringen gedaan in de hardware en de netwerk infrastructuur om het onderwijs met behulp van ICT verder te kunnen ondersteunen. In het gehele schoolgebouw is een draadloos netwerk geïnstalleerd, dat leerlingen en medewerkers op verschillende devices zoals smartphones, tablets en laptops van internet voorziet. Een glasvezelverbinding voorziet het schoolnetwerk van internet. Er is nieuwe randapparatuur aangeschaft in de vorm van een systeem van centrale printers, scanners en copiers, waarmee documenten gedigitaliseerd en gearchiveerd kunnen worden. Alle docenten beschikken over een door de school beschikbaar gestelde laptop (macbook). Alle lokalen zijn standaard voorzien van een zogenaamd smartboard. Ten behoeve van een nieuw in de brugklas geïntroduceerd vak media is een klassenset met Ipads aangeschaft. Ten behoeve van een pilot met het gebruik van tablets in de klas is ook een klassenset met android based tablets aangeschaft. De school beschikt daarnaast over een mediatheek met 80 vaste computerwerkplekken en drie computerlokalen met in totaal 80 werkplekken ten behoeve van de leerlingen. Ook is flink geïnvesteerd in software. Er is een elektronische leeromgeving (ELO) It s Learning, een leerlingvolgsysteem (LVS) Magister en ondersteunde software voor o.a. rooster en formatieplanning (Zermelo, Foleta). Verder wordt Googleapps op het eigen CGU domein gebruikt voor mail, communicatie en een gedeelde werkomgeving. De website tenslotte is voorzien van een content management systeem (CMS) waardoor verschillende gebruikers de content op de site kunnen beheren. Bijna al deze software staat zogenaamd in the cloud, dat wil zeggen op servers buiten de school. Naast deze extra middelen is ook geïnvesteerd in de interne organisatie en de scholing. De school beschikt inmiddels over een ICT coördinator die ondersteuning biedt aan docenten bij het gebruik van ICT in de les. Er is een schoolbrede cursus Kleppen Dicht geweest waarin het gebruik van ICT in de les op verschillende manieren is uitgeprobeerd. Er is een ict experimenteergroep bestaande uit 20 docenten uit diverse vaksecties geformeerd die in het schooljaar experimenten hebben gedaan met het gebruik van tablets in de klas. Al deze acties hebben geleid tot een groter gebruik van ICT door docenten en door leerlingen. Het gebruik van ICT in de les blijft echter nog achter. De belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken

2 van een device voor iedere leerling in de les. Ook de digitale content is nog beperkt universeel beschikbaar en is van diverse kwaliteit. II Waarom inzetten op ICT? Het Christelijk Gymnasium vindt het belangrijk om het gebruik van ICT in de les te stimuleren. ICT als leerdoel ICT is niet meer uit de maatschappij weg te denken. 50% van de leerlingen komt terecht in een baan waarvan we de inhoud nu nog niet kennen en waarin hoog gekwalificeerd ICT gebruik vanzelfsprekend is, in het bijzonder het gebruik van ICT als presentatie - en communicatiemiddel. ICT als differentiatiemiddel ICT als middel voor onderwijs op maat. Met digitale content kan de docent makkelijker differentiëren en kan de leerling individuele trajecten volgen en individuele begeleiding krijgen. ICT voor onderwijsvariatie ICT als middel om gevarieerder en daardoor aantrekkelijker onderwijs aan te bieden. ICT als ondersteuning ICT als middel om de werkdruk van docenten terug te brengen, door eenvoudige taken te automatiseren (b.v. herhaling, toetsing en beoordeling in bepaalde gevallen). Het gebruik van ICT in de les verrijkt het onderwijs, leidt tot meer variatie en differentiatie en ondersteunt zowel de docent als de leerling en verhoogt daarmee kwaliteit van het onderwijsproces. III Aanbevelingen vanuit de werkgroep gebruik tablets in de klas (juni 2014) Leerlingen zouden de beschikking moeten hebben over een eigen laptop/tablet. Experimenten met de tablets het afgelopen jaar hebben duidelijk gemaakt dat tablets bij uitstek als persoonlijk device zijn ontworpen en in de praktijk niet in een multiuseromgeving te gebruiken zijn. De keuze voor het apparaat moet vrij zijn (Bring Your Own Device) met een aantal minimumeisen op het gebied van internettoegang, snelheid, besturingssysteem (ios, Android of Windows) en schermgrootte (minimaal 10 inch; of toch groter?) Een gefaseerde invoering, beginnend met leerjaar 1 komend schooljaar. In de andere leerjaren nodigen we alle leerlingen uit een tablet/laptop mee naar school te nemen en nodigen docenten uit deze apparaten in te zetten in de les. De aangeschafte klassensets tablets (Ipad en android) blijven beschikbaar voor experimenten in de andere leerjaren. Docenten en leerlingen gaan in dit leerjaar verplicht gebruikmaken van de digitale agenda in de ELO en het delen van materialen, zoals studiewijzers en teksten die niet geprint hoeven te worden, via de ELO. De ELO wordt hiertoe gekoppeld aan Zermelo.

3 Wat is er nodig om dit te bereiken? Docenten De secties moeten worden voorbereid, geleid door het sectielid dat aan de ICT- groep meedoet. Elke sectie maakt een overzicht van hoe zij het tablet in de lessen gaan inzetten. Natuurlijk kan dit per docent verschillen, maar een minimumgebruik moet worden afgesproken. Ook dient iedereen die lesgeeft in leerjaar 1 voorbereid te worden op het gebruik van de ELO op de voorgestane manier (inclusief het gebruik van de agenda). Leerlingen Via de leerlingenraad wordt overlegd en geluisterd naar de ideeën over het gebruik van tablets/laptops in de klas. Het lijkt erop dat ook bij de leerlingen een aantal zorgen leven die mogelijk weggenomen kunnen worden. Het is bijvoorbeeld niemands bedoeling om leerlingen al te lang achter het scherm te hebben in de lessen. Ouders De invoering in leerjaar 1 levert kosten op voor de ouders die nog niets geschikts voor hun kind hebben liggen. Er moet worden gezocht naar een geschikt aanbod voor deze ouders. Mogelijk kunnen we hiervoor de Samsung tablets van de school gebruiken. Ouders zouden dan misschien alleen kunnen opdraaien voor een verzekering voor deze apparaten. Voor ouders die het zich wel kunnen veroorloven liggen de prijzen nu als volgt: er zijn 12 inch Acer laptops voor 250 euro. Een Samsung Galaxy Tab 3 kost ongeveer 220 euro. Netwerk/infrastructuur De huidige draadloze infrastructuur kan nog niet een probleemloze continu functionerende internetverbinding garanderen. Experimenten dit jaar hebben aangetoond dat de internetverbinding niet altijd stabiel is, de snelheid te wensen overlaat en de inlogtijden soms onaanvaardbaar hoog zijn. Deze problemen moeten met ingang van het schooljaar verholpen zijn, anders heeft het uitbreiden van ICT binnen school geen zin. IV invoeringsplan Schooljaar In het schooljaar willen we bereiken dat alle leerlingen in leerjaar 1 vanaf 1 januari 2015 over een eigen device beschikken. De keuze van het apparaat is (binnen zekere grenzen) vrij (Bring Your Own Device). Wij stimuleren ouders en leerlingen om een apparaat naar eigen keuze zelf aan te schaffen (indien nodig). Voor ouders die dat niet willen of niet kunnen betalen zal de school een huur/leenapparaat ter beschikking stellen tegen een nog vast te stellen tarief. Ook zal de school leveranciers benaderen voor een lease constructie. Voor de leerlingen en ouders uit de andere leerjaren geldt dat zij op vrijwillige basis mee kunnen doen, dat wil zeggen de school stimuleert ook hen om een eigen device mee te nemen en/of aan te schaffen. Per vaksectie wordt een plan gemaakt voor het gebruik van de devices in de klas (in ieder geval voor leerjaar 1). Daarnaast zal de ELO structureel worden ingezet voor de planning (studiewijzers,

4 (huiswerk)agenda en individuele roosters) Er zal hiervoor een koppeling met het roosterprogramma worden gemaakt. Per vaksectie zal ook de scholingsbehoefte in de vorm van een scholingsplan worden geïnventariseerd. De ICT- werkgroep zal hiervoor de ICT- competenties nader benoemen. Per vaksectie zal er ook leermiddelenplan worden gemaakt voor de komende vier jaar. Het contract met de huidige leermiddelenleverancier expireert op 1 januari Er zal een klankbordgroep van leerlingen (leerjaar 1) worden samengesteld waarmee regelmatig overleg zal worden gevoerd over de onderwijspraktijk. De netwerk infrastructuur zal worden verbeterd. Hiervoor zijn de volgende plannen gemaakt: De internet bandbreedte (Lomboxnet) zal worden vergroot naar 500 mbps met een extra lijn (Ziggo)) van 150 mbps die als backup dient. De accespoints zullen vervangen worden door apparaten die tenminste 100 verbindingen tegelijk kunnen afhandelen. De architectuur van de internettoegang zal zodanig worden aangepast dat de mobiele telefoons een lagere prioriteit in de toedeling van de bandbreedte zullen krijgen zodat de beschikbare bandbreedte optimaal ingezet kan worden voor het onderwijs. De docentenlaptops zullen worden geupgrade met een SSD (solid state disk) en een nieuwe accu. Docenten die in de brugklas lesgeven zullen indien gewenst over een aanvullende tablet kunnen beschikken. Schooljaar )* Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 beschikken nu over een eigen device. In de overige leerjaren beschikt een deel van de leerlingen hierover. Naast het traditionele leermiddelen wordt in de les ook regelmatig de device gebruikt voor differentiatie, (diagnostische) toetsing en planning en organisatie. Van de beschikbare leermethodes is een volumelicentie beschikbaar d.w.z. de leerling beschikt zowel over de boeken als de digitale content. De school heeft een definitief financieringsmodel gevonden waarin de bijdrage van leerlingen en de bijdrage van school in de kosten is geregeld. Schooljaar )* Alle leerlingen beschikken over een eigen device. )* met de medezeggenschapsraad is afgesproken om de plannen voor de schooljaren en pas definitief vast te stellen op basis van de opgedane ervaringen in het schooljaar

5 V Kosten investering aantal eenheid bedrag tijdstip internet lombox (jaarlijks) internet ziggo (jaarlijks) accespoints firewall installatie netwerkcontroller monitorsoftware docentenlaptops SSD /2015 docentenlaptops accu /2015 docentendevice brugklas leerlingen licenties leerlingen devices brugklas leerlingen devices brugklas totaal Opmerkingen: De huidige kosten van het internet (juni 2014) bedragen ongeveer 1800 euro per jaar. De leerlingenlicenties dienen van geen extra kosten meer met zich mee te brengen maar zijn onderdeel van de nieuwe aanbesteding leermiddelen. Voor de eerste twee jaren is uitgegaan van een investering van maximaal 50% van de totale kosten van de aanschaf van devices. Wij hopen uiteraard dat dat aandeel geringer zal zijn. In het definitieve model voor de hele school zal het aandeel voor de school wel minder moeten zijn. De upgrade van de docentenlaptops kan desgewenst wachten tot 2015 ivm de spreiding van investeringskosten. Scholing is hier niet apart genoemd, maar wordt gefinancierd uit het scholingsbudget. Idem, ontwikkelingskosten in tijd worden gefinancierd uit het taakbeleid. Onduidelijk is nog of uiteindelijk alle docenten ook over een aparte tablet moeten beschikken, of dat toch de al beschikbare laptop de voorkeur heeft. VI scholing en professionalisering De bovengenoemde ambities kunnen alleen gerealiseerd worden indien er voldoende expertise op het technisch en onderwijskundig (pedagogisch- didactisch) gebruik van ICT in de les wordt ontwikkeld. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de ICT- vaardigheden bij de diverse docenten en vaksecties divers zijn. Een en ander betekent dat bij - en nascholing en verdere professionalisering op het gebied van het gebruik van ICT in de les noodzakelijk is. In het schooljaar is een enquête gehouden waarin de scholingsbehoefte rondom het gebruik van het smartboard en de ELO is geïnventariseerd. Vanaf het schooljaar zal een jaarlijks geactualiseerde checklist

6 moeten worden gemaakt waarin docenten hun eigen vaardigheden kunnen toetsen en de eigen scholingsbehoefte kunnen vaststellen. De leden van de stuurgroep ICT en de ICT- coördinator kunnen hier de kaders voor bedenken en tevens de contactpersonen voor ICT- zaken van de vaksectie zijn. De individuedele scholingsplannen van de docenten dienen integraal te worden opgenomen in het schoolbrede plan van scholing en professionalisering.

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Projectleider & Contactpersoon Leden projectgroep Beekdal Lyceum Debby Verhoeve Tom Berends, John Chantrel, Hélène de Saxcé, Debby Verhoeve, (kerngroep), Caroline Herbermann,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

ICT-plan. Anne Frankschool Den Haag 2014-2018

ICT-plan. Anne Frankschool Den Haag 2014-2018 De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Investeringen gericht op vervanging zijn een rem op de innovatie. Investeren in nieuwe technologieën en toepassingen kunnen het onderwijs op een hoger

Nadere informatie

Advies Dunamare ICT functie 2014-2018

Advies Dunamare ICT functie 2014-2018 Advies Dunamare ICT functie 2014-2018 - Op weg naar een nog betere toepasbaarheid van ICT binnen ons onderwijs - Bastiaan Groeneveld, Hoofd ICT De leerling centraal binnen het ICT-landschap Anytime-Anyplace

Nadere informatie

ICT beleidsplan 2014-2016

ICT beleidsplan 2014-2016 ICT beleidsplan 2014-2016 16-04-2014 INHOUDSOPGAVE INHOUD Inleiding 3 Missie en visie van Fortior 4 Externe invloeden op het ICT beleid 5 De onderwijsmarkt 5 Wet en regelgeving 5 Technologie 6 SWOT analyse

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit:

In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit: PROJECTPLAN TABLETPROJECT DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het schoolplan 2012-2016 heeft het Dominicus College zijn onderwijskundige uitgangspunten beschreven. Een kleine greep daaruit: Ons onderwijs is

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M. Gebruik van

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Business Case VO-contentschool. Gebruik Ipads en VO-content in VMBO-BK 1 Engels versie 0.4

Business Case VO-contentschool. Gebruik Ipads en VO-content in VMBO-BK 1 Engels versie 0.4 Business Case VO-contentschool Gebruik Ipads en VO-content in VMBO-BK 1 Engels versie 0.4 Inhoud 1. INLEIDING... 4 2. WERKWIJZE... 4 3. CASUS... 5 3.1. Achtergrond... 5 3.2. Doelstelling... 5 3.3. Omschrijving...

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

www.derolfgroep.nl Vergroot het leerrendement en het plezier in leren: Haal meer uit digitaal

www.derolfgroep.nl Vergroot het leerrendement en het plezier in leren: Haal meer uit digitaal Vergroot het leerrendement en het plezier in leren: Haal meer uit digitaal QL-Online Onderwijs & 21st century skills Digitale presentatiemiddelen Hardware Infrastructuur & netwerkbeheer Professionalisering

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Skool. Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4

Skool. Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4 Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4 Skool Het afgelopen schooljaar is de directie @ Land van Cuijk verschillende keren in overleg geweest met het management van Skool. Zoals jullie allemaal wel weten gaan de vernieuwingen

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2015

Meerjarenplan 2013-2015 Meerjarenplan 2013-2015 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.2 11-09-2012 Eerste concept met hoofdlijnen ambities 0.5 16-10-2012 Wijzigingen n.a.v. IT-Panel 0.8 22-10-2012 Versie voor bespreking bestuur

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Bestemmingsplan ICT INOS

Bestemmingsplan ICT INOS Bestemmingsplan ICT INOS Bestemmingsplan ICT INOS Colofon In opdracht van : College van Bestuur INOS Contactpersoon : Bart Heijne Auteurs : Expanding Visions B.V. Bert van de Bovenkamp, Pieter Roovers

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Papierloos vergaderen binnen gemeenten

DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Papierloos vergaderen binnen gemeenten DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Over deze publicatie Papierloos vergaderen is een actueel thema. Is de ipad een trendy gadget, of een goed middel om papierloos vergaderen ook op langere termijn

Nadere informatie