Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering."

Transcriptie

1 Notulen Aanwezig: Zoë, Sjoerd, Fenna, Anneke, Leo, Peter, Annelies, Rinke, Anne-Jan, Gepke, Pim, André K., Sybolt en Jan Steven Afmelding: Sarah en André Vellema Afwezig: Punt 1. Opening Fenna opent de vergadering. Punt 2. Agenda Rinke meldt dat er twee ingekomen stukken bijkomen: Een brief van het personeel in Joure en een mail van een leerling die de MR uitnodigt om op 9 juni een patatje te komen eten bij de actie dag voor Going Global. Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering. Anneke wil nog even terug komen op het adviesrecht van de MR omtrent het aanstellen van de interim-directeur. Punt 3. Notulen Geen vragen of opmerkingen over de notulen. Punt 4. Ingekomen stukken Geen vragen of opmerkingen over de notulen. Punt 5a. OPR en Passend Onderwijs Anneke vertelt dat de OPR een scholing gedaan heeft. Daaruit kwam onder andere dat het ondersteuningsplan gepaard dient te gaan met een jaarplanning en een financiële onderbouwing. Omdat deze twee zaken nog ontbreken is er formeel nog geen goedkeuring gegeven aan het ondersteuningsplan omdat dit alleen op het totale plan gebeurt. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog: Wat zijn de basisondersteuning, extra ondersteuning en zware ondersteuning? En hoe zit het met de indicaties en her-indicaties van leerlingen? De betaling geschiedt nu op basis van de oude rugzakjes. Als ouder loopt Anneke momenteel vast in het proces van Passend Onderwijs. Punt 5b. Visie, BYOD. Sjoerd spreekt zijn zorg uit over het principe van BYOD (Bring Your Own Device) omdat hier mogelijk verschillen ontstaan tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige leerlingen. Punt 5c. Extra puntjes Anneke vraagt naar het adviesrecht van de MR aangaande de aanstelling van een interimdirecteur. Jan Steven heeft contact gehad met iemand van de AOB. Deze meneer stelt duidelijk dat de WMS geen onderscheid maakt tussen een interimdirecteur of een directeur met een vaste aanstelling en dat er dus advies gevraagd had moeten worden.

2 We besluiten op dit moment om dit niet inhoudelijk uitgebreid te bespreken maar we geven aan Frits aan dat we dit een mogelijk volgende keer in overleg willen doen. Het DB kan als aanspreekpunt dienen wanneer de tijdsfactor een probleem wordt. Dat mag ons inziens niet een argument zijn om de MR te passeren. Leerlingenraad Anneke wil vragen of er beleid is aangaande leerlingen die niet mee gaan op schoolreis of kamp. Op het Junior is dit nu via de leerlingenraad of leerlingenklankbord gespeeld. Ingezonden Brief Het personeel van Joure wil graag met Frits in gesprek over de tevredenheidsonderzoeken en alles wat daarover gezegd is met betrekking tot die vestiging. Tevredenheidsonderzoeken De MR vraagt naar de tevredenheidsonderzoeken. Jan Steven geeft aan dat die van ouders en leerlingen te vinden zijn op SchoolVensters en dat die van het personeel eerst in de PMR besproken wordt. Punt 6. Stukken ter instemming Punt 6a. Jaarverslag Leo mist het slagingspercentage van gymnasium. Sjoerd mist bij communicate en PR de sociale media en wil vragen waarom hier niet meer mee gedaan wordt. Anneke voegt toe dat het bedrag dat voor PR is gereserveerd niet wordt uitgegeven. Punt 6b. Jaarrekening Er zijn geen vragen over de jaarrekening. Het ziet er financieel goed uit. Punt 6c. Afschrift Accountantsverslag 2014 Geen vragen over het accountantsverslag Punt 6d. Eerste trimesterrapportage 2015 Geen vragen over de trimesterraportage Punt 6f. Toelichting Eerste trimesterraportage 2015 Geen vragen over de toelichting. Punt 6g. Sjoerd geeft aan dat PV&O niet meer bestaat maar dat dit nog wel genoemd wordt in het concept transitieplan. Anneke mist de meerbegaafdheidslessen. Rinke wil vragen naar de mogelijkheid van het gebruiken van de 50 uren om een keer een week vrij te krijgen. Dit staat niet in het stuk vermeld. Sybolt wil graag toelichting op punt 6 op bladzijde 3, het aantal lessen per docent.

3 Punt 6h. Meerjarenformatiebeleidsplan Anneke vraagt naar het aantal directeuren. Hier lijken verschillende getallen genoemd te worden. Er wordt gesproken over 3 fte vast en 1 fte ad-interim. Dat is ondertussen achterhaald. Daarnaast wil Anneke vragen naar de aanmeldingen. Sybolt heeft een vraag over het aantal LC-functies. Betekent dit dat het solliciteren naar een LD-functie geen zin meer heeft? Sjoerd vraagt zich waarom het verzuim gestegen is en of dit wordt onderzocht. Anneke vraagt naar de vacatures die ontstaan op met name het lyceum. Punt 7. Vragen aan directie Sjoerd spreekt zijn zorg uit over het systeem van BYOD. Frits erkent het probleem van mogelijke verschillen tussen leerlingen. Hier wordt over nagedacht, maar er is nog geen oplossing. Rinke geeft aan dat de MR wel adviesrecht had bij het aanstellen van de interimdirecteur. Frits geeft aan dat hij niet van de wijziging in de wet op de hoogte was. Een volgende keer zal er met een afvaardiging gesproken worden waar er sprake is van een haastklus. Op de vraag naar de tevredenheidsonderzoeken geeft Frits aan dat die van ouders en leerlingen openbaar zijn. Die van werknemers wordt met de PMR besproken. Het zijn formeel geen stukken die in de MR behandeld moeten worden. De directie analyseert de onderzoeken en onderneemt stappen. Met de RVB wordt ook overlegd. Anneke vraagt naar het beleid aangaande leerlingen die niet op kamp gaan. Frits geeft aan dat dit per vestiging geregeld wordt. Rinke geeft Frits de brief uit Joure en licht deze kort toe. Frits gaat een afspraak met Joure maken. Punt 7a Jaarverslag Sjoerd vraagt waarom er weinig met sociale media gedaan wordt. Anneke voegt toe dat het PR-budget niet gebruikt wordt. Frits geeft aan dat er verschillende onderzoeken zijn naar het effect van sociale media. Voor scholen is dit effect erg klein. Er wordt binnen fricolore en pompebled zelfs gesproken over het mogelijk afschaffen van een PR-budget. Open Dagen en kennismakingsdagen zijn veel belangrijker en effectiever. Ook voorlichting op basisscholen is effectief. Punt 7c Accountantsverslag Anneke vraagt naar de startdatum van het samenwerkingsverband, dit is achterhaald. Daarnaast de vraag over de planning van de jaarstukken. Frits geeft aan dat de startdatum inderdaad achterhaald is, maar in het verslag over 2014 wel klopt. De kaderbegroting wordt komend jaar eerder verstrekt zoals aangegeven.

4 Punt 7g. Concept transitieplan modernisering onderwijstijd Sjoerd geeft aan dat PV&O niet meer bestaat en Anneke mist de meerbegaafheidslessen. Frits geeft aan dat dit een lijst is van 2012, het zijn de onderdelen die toen onder onderwijstijd vielen. Rinke vraagt naar de mogelijkheid om de 50 uur voor docenten in één keer op te nemen door een week vrij te nemen. Dit staat niet in het stuk. Frits antwoordt dat dat niet hoeft omdat het in de cao staat en daarom gewoon een recht is. Wel stimuleert hij dat docenten de tijd anders gebruiken omdat dat makkelijker te organiseren is. Rinke vraagt naar ontwikkelingen, mogen de uren uitbetaald worden bijvoorbeeld? Frits geeft aan dat dit in individuele gevallen soms mag. De cao-onderhandelingen zijn op dit moment vastgelopen. Anne-Jan vraagt naar de 0,68 fte die er voor het OOP extra wordt uitgegeven. Hoe wordt dit verdeeld? Frits legt uit dat in het werkgeversakkoord is afgesproken dat iedere instantie een aantal mensen uit de WSW moet opnemen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor het Bornego is dat 0,68 fte. Wat dit gaat betekenen is onduidelijk. Misschien dat iemand een klus van het OOP kan overnemen zodat die misschien weer ondersteuning voor het OP kan bieden. Sybolt vraagt naar de keuze op bladzijde 3, die is erg onduidelijk omschreven. Frits geeft aan dat het er op neer komt dat docenten een keuze hebben. Iets meer lesgeven kan, maar ook iets minder maar dan wel toezichthoudende taken. Fenna vraagt of dat laatste dan wel om zinvolle lessen gaat. Frits geeft aan dat we leerlingen meer verantwoordelijkheid willen geven maar dat daar wel begeleiding bij nodig is. Denk aan lespleinen, werkcolleges en dat soort dingen. Sybolt vraagt naar de mogelijkheid tot afstandsleren of leren op andere plekken. Frits geeft aan dat er nog allerlei vragen zijn over deze invulling. Het heeft met de visie op onderwijs te maken. Dit plan moet dingen mogelijk maken, maar de invulling is nog niet gereed. Punt 7h. Meerjaren formatiebeleidsplan Anneke vraagt naar de invulling van de directie, die is momenteel anders dan beschreven. Frits legt uit dat het stuk al geschreven was. Dingen veranderen soms per dag, het is een momentopname. Anneke vraagt naar de bekostiging van de maatschappelijke stage nu dit landelijk wordt afgeschaft. Fritts geeft aan dat dit uit de reguliere formatie moet komen. Het is een keuze van het Bornego om er mee door te gaan. Anneke vraagt naar de aanmeldingen. Frits legt uit dat het nog volop in beweging is, zo zijn er leerlingen die zich aangemeld hebben bij het OSG voor de speciale sportklas, maar er niet meer bij kunnen omdat de klas te groot wordt. Sommige leerlingen kiezen dan toch weer voor het Bornego College. Op 1 oktober is het definitief.

5 Sybolt vraagt naar de LD-functies. Aantallen lijken bekend. Heeft het nog zin om volgend jaar te proberen om aan de competenties te voldoen. Frits: dat heeft zeker zin. Er moet daarnaast wel vastgesteld worden wat de percentages op dit moment zijn en welke ruimte er voor het aantal LC s is. Sjoerd vraagt naar de verhoging van het verzuimpercentage in Is daar een verklaring voor? Het verschil is volgens Frits vooral te verklaren door het iets hoger aantal langdurig zieken door lichamelijke of geestelijke klachten. Dit is een vooral een kwestie van pech. Het cijfer van de verzuimfrequentie is eigenlijk interessanter. Punt 8. Mededelingen directie Frits vertelt dat er een lichting havo 5 leerlingen is dat de ipad moet inleveren of gaat houden. Diegenen die de ipad willen houden moeten nog iets bijbetalen omdat zij de ipad nog maar twee jaar hebben. Het derde jaar dat de school zou bijdragen moet dus vergoed worden. Hierover zijn klachten gekomen omdat het als verrassing komt, maar in verreweg de meeste gevallen hebben ouders begrip wanneer dit uitgelegd wordt. Daarnaast is het een tijdje stil geweest tussen het OSG in Joure en het Bornego daar. De nieuwe directeur van het OSG daar heeft nu wel weer gesprekken met het Bornego. Het formatieproces verloopt moeizaam maar gestaag. Er zijn meer vacatures ontstaan dan verwacht. Vervelend is dat scholen uit de beide onderwijskoepels afspraken die gemaakt zijn anders interpreteren waardoor collega s als het ware worden weggekocht. Voor tekortvakken zoals eerstegraads wiskunde treedt hier en daar marktwerking op. Het Bornego is hier geen voorstander van maar kan niet verzekeren dat ze hier op een bepaald moment niet aan mee moet doen om vacatures in te vullen. Tenslotte meldt Frits dat de eerste trimesterrapportage ter informatie is en niet ter advies voor de MR. Punt 9. Instemmingsronde 1. De jaarrekening krijgt unaniem een positief advies met de opmerking dat we de kaderbegroting komend schooljaar eerder willen ontvangen. 2. De eerste trimesterrapportage blijkt ter info, er wordt niet gestemd. 3. De wijziging van de startdatum voor samenwerking met het OSG krijgt een unaniem positief advies. 4. De MR stemt unaniem in met het concept tranistieplan. 5. Er wordt door de PMR ingestemd met het meerjaren formatiebeleidsplan Punt 10. Rondvraag Sjoerd wil volgende vergadering vragen wat er komend jaar met klas 3 gebeurt in verband met ipads. Annelies vraagt naar de vergaderdata voor komen jaar. Jan Steven vraagt of Frits een overzicht stuurt.

6 Leo vraagt waar de mededeling over het OSG en Joure vandaan komt. Anne-Jan geeft aan dat de nieuwe directeur van het OSG in Joure in het begin op de concurrentie-tour ging, maar dat beide scholen nu weer in gesprek zijn. André Kingma geeft aan dat we zo snel mogelijk aan Frits moeten duidelijk maken wie hij aanspreekt bij het beslissingen die snel genomen moeten worden. Punt 11. Sluiting Leo sluit de vergadering.

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A.

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45)

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) > VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > 1. Inleiding Inleidend

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d.

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld d.d. Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 26-11-2014 Tijd: 19.30 uur 21.47uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Afwezig m.k: prof.dr. R.A. van Santen. Gast:

Afwezig m.k: prof.dr. R.A. van Santen. Gast: Concept- Notulen van de 66e UR-vergadering d.d. 08 december 03 Aanwezig: - prof.dr. H.C.W. Beijerinck, P.E. de Jong, mw. I. Prohn en J.H. Mentink, ir. A.L.J. Geenen, dr.ir. C.F.J. Flipse, dr. J.M.L. Maubach,

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie