Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd."

Transcriptie

1 Stationsstraat Diepenbeek pssd.smartschool.be B V p r o f e s s i o n a l i s e r i n g Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. Eindredacteur: Kim Lenaerts Redactie: Yves Boermans Revisoren: Ellen Beunckens, Veerle Ernots, Luc Froyen, Daisy Hermans, Hilde Menten (pedagogisch adviseur POV), pedagogische raad, vakbondsafgevaardigden Inhoudsopgave 1 Doel beleidsvisie Schoolvisie Schoolmissie Visie op professionalisering Begrip Visie Onderwijs Vlaanderen Schoolvisie Niveaus van professionalisering Normen voor professionaliseringsinitiatieven Beslissingscriteria voor goedkeuring Registratie Deskundigheidsbevordering Bepaling opleidingsnoden en -behoeften Opleidingsnoden: schoolniveau en top-down Opleidingsbehoeften: werkgroepniveau en bottom-up Verplichte nascholing Functionerings- en evaluatiedossier Uitgangspunten Organisatie Aanbod Vormen van nascholing Aanvraag Procedure Disseminatieverplichting faciliteren Personeelsvergadering Werkgroepoverleg Digitaal schoolplatform Financiële regeling Evaluatie en bijsturing...9 BV professionalisering pagina 1 van 9

2 6.1 Evaluatie Sterke punten Zwakke punten Kwaliteitsindicatoren Doel beleidsvisie Met deze beleidsvisie willen we: een continue ontwikkeling van de deskundigheid bewerkstelligen; het engagement van het personeel op peil houden en versterken. 2 Schoolvisie Professionalisering kadert in een bredere beleidsvisie om de kwaliteit van de school en het onderwijs te verhogen, op niveau van de: leraar: uitbouw professionaliteit, vakinhoudelijke en vakdidactische veranderingen, nieuwe en aangepaste methodieken, leerlinggerichte aspecten. school: aanvangsbegeleiding, uitbouw efficiënte schoolteamwerking, personeelsbeleid, evaluatiebeleid... 3 Schoolmissie Onze school wil meegaan met de evoluties in het onderwijs. Professionalisering is hierbij een noodzaak. Maar ook om leerlingen studie- of vakbekwaam te maken dient ieder personeelslid zich te professionaliseren m.b.t. vakinhoudelijke, didactische, pedagogische thema's. 4 Visie op professionalisering 4.1 Begrip Professionalisering is een kwalitatieve verbetering van de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) van een personeelslid. Professionalisering is dus onlosmakelijk verbonden met kwaliteitszorg. Professionalisering omvat twee belangrijke deelgebieden: deskundigheidsbevordering: het competenter en deskundiger maken van personeel; aanvangsbegeleiding: specifieke opleiding/ondersteuning van beginnende personeelsleden. Deze beleidsvisie is opgebouwd rond het eerste thema 'deskundigheidsbevordering'. Aanvangsbegeleiding is uitgewerkt in BV aanvangsbegeleiding. De term 'nascholing' verwijst in deze beleidsvisie naar ieder initiatief in en buiten het onderwijs dat een personeelslid onderneemt om zijn of haar professionaliteit te bevorderen. 4.2 Visie Onderwijs Vlaanderen Om een gewenste toekomstige situatie te bereiken, worden jaaractieplannen (JAP) opgesteld. Het JAP professionalisering is zo een jaaractieplan en kadert dus in het professionaliseringsbeleid. Het JAP professionalisering: BV professionalisering pagina 2 van 9

3 1 is een instrument tot realisatie van de schoolvisie Het geeft aan welke nascholingsbehoeften er zijn en welke accenten er gelegd worden om daadwerkelijk nascholing te volgen of te organiseren. Het volgen of organiseren van nascholingsactiviteiten is niet vrijblijvend: nieuwe inzichten en ideeën dienen in het schoolgebeuren toegepast te worden. 2 heeft als doel de professionaliteit van een personeelslid te verhogen en het pedagogisch beleid van de school te verbeteren 3 is een administratieve verplichting Elke school is sinds 1 september 1996 wettelijk verplicht om een nascholingsbeleid te voeren en ontvangt hiervoor jaarlijks een apart budget. De besteding kan gaan naar inschrijvingsgelden, verplaatsingskosten of andere onkosten. De school dient dan ook jaarlijks een JAP professionalisering op te stellen. Dit wordt goedgekeurd door het lokaal (school) en hoog (scholengemeenschap) vakbondsoverleg. Het bevat prioriteiten op korte termijn. Het is hierbij belangrijk dat leraren, maar vooral de werkgroepen, hun nascholingsbehoeften tijdig doorgeven. 4.3 Schoolvisie Niveaus van professionalisering Om de schoolvisie te realiseren, heeft de school bekwame personeelsleden nodig. De professionalisering gebeurt op twee niveaus. 1 Schoolniveau Dit betreft professionalisering op het vlak van beleidsmatig en conceptueel denken. Voor ieder personeelslid wordt gestreefd het inzicht in de factoren die het individueel functioneren beïnvloeden te verhogen om zo het beleid als team te maken. Door dit inzicht kan er een actieve inbreng gedaan worden bij het tot stand komen en aanpassen van het schoolbeleid. 2 Werkgroep- en lerarenniveau Dit betreft de concrete nascholing met als doel de professionalisering van een personeelslid te verhogen. Het betreft competenties van de leraar als: begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, opvoeder, inhoudelijk expert, organisator, innovator en onderzoeker, lid van een schoolteam, partner van de ouders of verzorgers, partner van externen, lid van de onderwijsgemeenschap, cultuurparticipant. Deze competenties 1 : legde de Vlaamse overheid, samen met leraren en onderwijsinstellingen, vast; komen aan bod in functiebeschrijvingsgesprekken. 1 Bron: 'Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren', internet, , (http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=139). BV professionalisering pagina 3 van 9

4 4.3.2 Normen voor professionaliseringsinitiatieven Voor ieder personeelslid gelden volgende normen per schooljaar voor de eigen professionaliseringsinitiatieven: het aantal: het aantal initiatieven bedraagt minimum twee; de opleidingsduur: richtlijn voor de opleidingsduur is minimum acht uur (exclusief de duur van de pedagogische studiedag) voor een voltijdse opdracht; soorten initiatieven: minimum één in de gebieden: ICT, vakdidactiek of pedagogiek. Op deze manier kan de school speerpunten vastleggen in haar professionaliseringsbeleid Beslissingscriteria voor goedkeuring Een aanvraag wordt goedgekeurd naargelang aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 1 De nascholing is congruent aan de schoolvisie en taakrelevant. Nascholingen dienen aan te sluiten bij de visie op professionalisering van de school, de werkgroep of een individueel personeelslid, m.a.w. het initiatief heeft met de job te maken. 2 De afwezigheid van het personeelslid stelt geen grote organisatorische problemen. Wanneer een personeelslid een nascholing volgt binnen zijn/haar werkuren wordt er door onderwijzend personeel gestreefd naar een minimum aan verloren leertijd voor de leerlingen. Hiervoor bestaat een systeem van vervangopdrachten en lesruil. Binnen andere personeelscategorieën nemen de collega's de taken over. Het personeelslid op nascholing is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. 3 De nascholing is gemotiveerd. Het personeelslid motiveert de aanvraag tot nascholing, zodat de directie zicht krijgt op de relevantie ervan. 4 Er is disseminatieverplichting. Het personeelslid is verplicht om de opgedane inzichten van een nascholing te verspreiden binnen zijn werkgroep(en) of zelfs de hele personeelsgroep Registratie De school heeft een zelfontwikkelde applicatie 'professionalisering' waarmee iedere (goedgekeurde) nascholingsaanvraag wordt geregistreerd. Dit is een veelzijdig, uniek systeem waarmee betrouwbare gegevens over nascholingen in realtime beschikbaar zijn. 5 Deskundigheidsbevordering 5.1 Bepaling opleidingsnoden en -behoeften De school legt driejaarlijks de actiegebieden vast. Om deze te bepalen wordt er in twee richtingen navraag gedaan: top-down: professionaliseringsbehoeften vanuit de directieraad; bottom-up: professionaliseringsbehoeften vanuit de werkgroepen. De behoeften en bijhorende doelstellingen van de werkgroepen zijn na te lezen in de verslagen van de werkgroepen. BV professionalisering pagina 4 van 9

5 Deze behoeften worden opgemerkt door en bij verschillende actoren. 1 Behoeften bij een individueel personeelslid. Ieder personeelslid dient zijn eigen professionaliseringsbehoeften in te schatten. Op basis daarvan mag hij of zij voorstellen tot professionalisering doen. 2 Behoeften werkgroepen. De vak-, VOET- en andere werkgroepen kunnen hier n.a.v. hun professionaliseringsbehoeften concrete gevolgen aan geven, bv. door het volgen van nascholing (bottom-up). Daarnaast kan er vanuit de directie een aanbod tot professionalisering zijn (top-down) voor een bepaalde werkgroep. 3 Sectoren of de arbeidsmarkt. Vakleraren komen op stageplaatsen en kunnen van daaruit behoeften detecteren om te professionaliseren. Zo kan er worden ingespeeld op mogelijke behoeften, bv. leraren praktijk zijn verplicht een nascholing rond veiligheid en/of EHBO te volgen. Leraren kunnen ook een bedrijfsstage volgen. 4 Behoeften op schoolniveau. De behoeften aan professionalisering op schoolniveau bestaan uit de vastgelegde doelstellingen die in het jaaractieplan professionalisering zijn opgenomen. 5 Evoluties in het onderwijslandschap. Het onderwijs is een lerende organisatie waardoor het constant evolueert. Bijgevolg dient ook het personeel deze evoluties op te volgen (cfr. levenslang leren) Opleidingsnoden: schoolniveau en top-down Opleidingsnoden zijn door de directie vastgestelde of verwachte tekorten: aan specifieke kennis, vaardigheden, inzichten of attitudes; die de realisatie van de schoolvisie op korte termijn in de weg staan. voorbeeld de opleidingsnood om het personeel het beleidsmatig en conceptueel denken meer eigen te maken. Praktisch zijn dit nascholingen op initiatief van de school voor de volledige groep personeelsleden. De visie op opleidingsnoden en bijhorende te verwerven competenties wordt vastgelegd door de directieraad (top-down). Doel hiervan is dat bij het personeel deze competenties verworven/versterkt worden Opleidingsbehoeften: werkgroepniveau en bottom-up Een opleidingsbehoefte ontstaat als er een tekort ervaren wordt aan specifieke kennis, vaardigheden, inzichten of attitudes. De behoefte resulteert in een aanvraag tot nascholing bij de directie (bottom-up) Verplichte nascholing De nascholing heeft een verplichtend karakter wanneer: hieromtrent afspraken werden gemaakt in het functioneringsgesprek; de inrichtende macht of directie dit nodig acht voor de realisatie van de schoolvisie; die er is op aangeven van externe diensten (inrichtende macht, inspectie...); het EHBO en veiligheid betreft. BV professionalisering pagina 5 van 9

6 5.1.4 Functionerings- en evaluatiedossier Tijdens het functionerings- en evaluatiegesprek wordt gekeken naar de professionalisering van het personeelslid m.b.v. het aantal gevolgde en het soort nascholingen. Daarnaast worden in deze gesprekken hiaten in de competenties opgespoord. Wie niet (voldoende) over bepaalde competenties beschikt, wordt hierover aangesproken. Vervolgens wordt er een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld. Dit POP is onderdeel van het functionerings- en evaluatiedossier. 5.2 Uitgangspunten 1 Verantwoordelijkheid van het personeelslid. Het personeelslid is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (beroeps)bekwaamheid. Vanuit een bepaalde opleidingsbehoefte gaat hij/zij in op het nascholingsaanbod. Met de start van de functiebeschrijvingen voor personeelsleden sinds 1 september 2008 werd in het evaluatiedossier ook het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor het personeelslid ingevoerd. 2 Nascholing in de school (in-house training). De school streeft ernaar om zoveel mogelijk de nascholingen in de school zelf te organiseren. Praktische voordelen zijn: kostenbesparing (geen verplaatsingskost, geen verloning van de nascholer); tijdwinst voor personeel (geen reistijd...). 3 Nascholing in team. De school geeft er de voorkeur aan dat meerdere personeelsleden samen dezelfde nascholing volgen. Personeelsleden die dezelfde nascholing volgen, stimuleren elkaar bij het aanleren, maar ook bij het toepassen van het geleerde. Teamnascholingen stimuleren vanzelfsprekend de disseminatie binnen de school (niet-deelnemers). 4 Nascholing door en voor collega s. De school streeft ernaar om in-house nascholingen door eigen personeelsleden te laten geven aan de eigen collega s. Voordelen: kosteloos; praktisch; een schoolcultuur waarbij personeelsleden spontaan kennis met elkaar gaan delen; een concrete manier van sociaal-constructivisme bij personeel. 5 Financiële regeling. Door de uitgangspunten in-house training, teamnascholing en interne nascholing zijn er veel opleidingsmogelijkheden aan lage opleidingskosten. Niettemin worden er geen financiële beperkingen door de school ingeroepen om de deelname aan nascholingen te beperken. Iedere nascholingsaanvraag wordt op haar relevantie beoordeeld en niet op haar prijskaartje. 5.3 Organisatie Aanbod Een personeelslid kan de communicatiekanalen voor interne communicatie (cfr. dienstnota interne communicatie) raadplegen om meer informatie over het nascholingsaanbod te bekomen. Daarbij worden enkel nascholingen in een straal van 100 km rond Diepenbeek gepubliceerd. Daarnaast dient hij/zij zelf actief op zoek te gaan naar geschikte nascholingen buiten de communicatiekanalen voor interne communicatie. Binnen het werkgroepoverleg wordt het nascholingsaanbod besproken. BV professionalisering pagina 6 van 9

7 5.3.2 Vormen van nascholing Klassieke nascholing Onder de klassieke nascholing vallen workshops, voordrachten/lezingen... m.b.t. een bepaald thema Pedagogische studiedag De pedagogische studiedag wordt benut om er ook een echte pedagogische studiedag van te maken. We streven ernaar om deze dag intern te organiseren. Dit wil zeggen: op school; workshops bij voorkeur door eigen personeelsleden gegeven Hospiteren Hospiteren is het bijwonen van één of meerdere lessen bij een collega. Het zien functioneren van collega's in hun klas geeft stof tot nadenken over de eigen aanpak: wat doe ik? waarom doe ik dat? waarom denk ik dat dat goed is? Een nagesprek met de collega is een reflectiemoment om samen tot nieuwe en/of verrijkende inzichten te komen. Een les bijwonen kan enkel op uitnodiging Co-teaching Bij co-teaching geven twee of meerdere leraren op hetzelfde moment les aan dezelfde doelgroep Vakliteratuur Een personeelslid kan vakliteratuur doornemen om zich te professionaliseren. In de school is er een mediatheek die o.a. gratis losbladige uitgaven van vakliteratuur (bv. 'Klasse', 'Caleidoscoop' ) bevat die het personeel kan raadplegen. De mediatheek wordt in de loop der jaren uitgebreid met vakliteratuur Bedrijfsstage De leraar die in het werkveld (bedrijf, onderneming of organisatie gerelateerd aan de schoolopdracht) stage volgt, professionaliseert uiteraard ook Afstandsleren Personeelsleden kunnen aan afstandsleren (bv. een onlinecursus volgen) doen om zich te professionaliseren Collega's coachen Een personeelslid kan zowel beginnende personeelsleden wegwijs maken in de school als meer ervaren collega's coachen. Op die manier: BV professionalisering pagina 7 van 9

8 denkt het personeelslid na over zijn/haar eigen praktijk; wordt het personeelslid zich bewust van ongeschreven regels Projectgroep Personeelsleden kunnen zich vrijwillig engageren om te participeren aan een projectwerkgroep. Zulke werkgroep werkt op beleidsniveau bepaalde thematieken uit, alsook de implementatie en praktische uitwerking ervan. Voorbeelden van zulke werkgroepen zijn de projectgroep activerende werkvormen en de projectgroep Bring Your Own Device. 5.4 Aanvraag Procedure Een professionaliseringsvraag verloopt via het digitaal schoolplatform. De directie krijgt daarbij de nodige informatie om een beslissing voor goed- of afkeuring te nemen. Ook is het dankzij deze aanvraagprocedure makkelijk om de gegevens te verwerken (inventarisatie nascholing, betaling nascholing ). Concrete informatie m.b.t. de aanvraagprocedure is terug te vinden in een dienstnota voor personeel. 5.5 Disseminatieverplichting faciliteren Als de nascholingsactiviteit heeft plaatsgevonden, begint de transfer- en evaluatiefase. Hieronder staan de kanalen om aan disseminatie te doen Personeelsvergadering Tijdens een personeelsvergadering kunnen er methodieken gebruikt worden om opgedane ervaringen, kennis... uit te wisselen met het voltallige personeel Werkgroepoverleg Tijdens een werkgroepoverleg wordt er gerapporteerd over gevolgde nascholingen en het geleerde hieruit voor zover de nascholing relevant is voor de betreffende werkgroep Digitaal schoolplatform Documenten i.v.m. nascholing worden geüploaded in de werkgroepmap van de Smartschoolcursus. Op deze manier centraliseren we de verworven kennis en ontsluiten we deze kennis makkelijk. 5.6 Financiële regeling Zoals eerder vermeld, ontvangt de school jaarlijks een apart budget voor nascholing. De school moet gevolgde nascholingen kunnen aantonen en verantwoorden. Daarom worden gevolgde nascholingen goed geregistreerd en opgevolgd. Gemaakte kosten worden door de school terugbetaald, indien het personeelslid de aanvraagprocedure respecteert. Het uitgangspunt is dat de inschrijvingskosten op voorhand door de school worden betaald. BV professionalisering pagina 8 van 9

9 6 Evaluatie en bijsturing 6.1 Evaluatie Evaluatie is een basishouding. Dit laat toe het beleid op regelmatige tijdstippen te evalueren en aan te passen waar nodig. Dit gebeurt d.m.v. een evaluatie van de beleidsvisie op de directieraad, telkens in mei (vast agendapunt). 6.2 Sterke punten De sterke punten van ons professionaliseringsbeleid zijn: nadruk op nascholingen in groep en interne nascholingen; belang en invulling van de informatisering van het volledige nascholingsproces: aanvraagregistratie, evaluatie en rapportering; de pedagogische studiedag en de invulling ervan; de normering van de professionaliseringsinitiatieven; de sociaal-constructivistische aanpak van professionalisering; overtuiging dat professionalisering een kritische succesfactor is voor de school. 6.3 Zwakke punten De zwakke punten van ons professionaliseringsbeleid zijn: het nog niet gebruik maken van de mogelijkheid om internationale nascholingen te volgen; het nog niet volledig ingeburgerd zijn van disseminatie; het weinig gebruik maken van andere vormen van professionalisering buiten het volgen van de klassieke nascholing. 7 Kwaliteitsindicatoren Conform de BV kwaliteitszorg zijn er voor deze beleidsvisie kwaliteitsindicatoren van toepassing. # indicator minimum kwaliteitseis instrument meting 1 mate waarin het personeel voldoet aan de opgelegde normen 100 % van personeel voldoet app. professionalisering rapport De resultaten en bevindingen van de meting van deze kwaliteitsindicatoren staan elk jaar opnieuw omschreven in een jaarverslag. BV professionalisering pagina 9 van 9

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd.

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek 011 35 04 21 011 32 14 69 info@pssd.be www.pssd.be pssd.smartschool.be B V o p v o l g i n g o u d - l e e r l i n g e n Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen

Nadere informatie

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd.

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek 011 35 04 21 011 32 14 69 info@pssd.be www.pssd.be pssd.smartschool.be B V v a k g r o e p w e r k i n g Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen

Nadere informatie

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. KLAAR VOOR PUBLICATIE

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. KLAAR VOOR PUBLICATIE Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek 011 35 04 21 011 32 14 69 info@pssd.be www.pssd.be pssd.smartschool.be B V v a k o v e r s c h r i j d e n d e e i n d t e r m e n Ten opzichte van de vorige versie zijn

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd.

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek 011 35 04 21 011 32 14 69 info@pssd.be www.pssd.be pssd.smartschool.be B V o n d e r z o e k s c o m p e t e n t i e s Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen

Nadere informatie

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd.

Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen in het groen gemarkeerd. Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek 011 35 04 21 011 32 14 69 info@pssd.be www.pssd.be pssd.smartschool.be B V o r i ë n t e r i n g l e e r l i n g e n Ten opzichte van de vorige versie zijn wijzigingen

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

VTO-beleid CVO Panta Rhei de Avondschool

VTO-beleid CVO Panta Rhei de Avondschool VTO-beleid CVO Panta Rhei de Avondschool 1. Visie CVO Panta Rhei de Avondschool beklemtoont in haar visie dat het centrum een teamgericht onderwijsbeleid wil voeren waarin het welzijn en de ontplooiingskansen

Nadere informatie

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs De beginnende leerkracht in het basisonderwijs 1. Hoe pak je de aanvangsbegeleiding aan? 1.1 De taken en de aanpak van de aanvangsbegeleiding werden opgesteld en/of besproken met alle personeelsleden die

Nadere informatie

Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling

Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling Halle Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling 62 onderwijzend personeelsleden - klassentitularissen - 3 leermeesters LO / 5 leerkrachten levensbeschouwelijke

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

ProfS: doelenbevraging

ProfS: doelenbevraging ProfS: doelenbevraging Jaar: Diocees: We bevragen van elk van onderstaande deelgebieden telkens Heeft de ProfS opleiding jou ondersteund in het ontwikkelen van de nodige competenties om als directeur de

Nadere informatie

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen:

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De kijkwijzer kan gebruikt worden om een algemeen beeld van

Nadere informatie

Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012

Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012 Nascholing docenten vanaf schooljaar 2011-2012 2 Nog beter worden in je vak? Nieuwe inspiratie opdoen? Docenten GVO en HVO staan erom bekend dat ze gemotiveerd zijn voor hun werk en graag bij willen blijven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

98.02 Nascholing in Basisonderwijs en Secundair Onderwijs: follow-up onderzoek en ontwikkelen instrument Secundair Onderwijs

98.02 Nascholing in Basisonderwijs en Secundair Onderwijs: follow-up onderzoek en ontwikkelen instrument Secundair Onderwijs 98.02 Nascholing in Basisonderwijs en Secundair Onderwijs: follow-up onderzoek en ontwikkelen instrument Secundair Onderwijs Promotor: Dhr R. Vandenberghe K.U. Leuven Publicatie eindrapport: Maart 2001

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSLID MET DE OPDRACHT VAN MENTOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 24 Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

KENMERKEN EN TAAKOMSCHRIJVING VAN MENTOREN VOOR AANVANGSBEGELEIDING

KENMERKEN EN TAAKOMSCHRIJVING VAN MENTOREN VOOR AANVANGSBEGELEIDING KENMERKEN EN TAAKOMSCHRIJVING VAN MENTOREN VOOR AANVANGSBEGELEIDING DOMEINEN DOELEN COMPETENTIES MENTOR eigenschappen die de mentor tracht te verwerven en te optimaliseren ALGEMEEN Beginnende leraren laten

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen?

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? S-congres 5 juni 2015 Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? Dirk Lenaerts Inhoud 1. Kennismaking 3. PDCA op scholengemeenschapsniveau

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Het vormingsbeleid van CLB Poperinge

Het vormingsbeleid van CLB Poperinge Soort document Visietekst Gebruikt voor Bekendmaking Opgemaakt op 10.01.2010 Vervaldag Nvt Verantwoordelijke H. Vandelannoote Het vormingsbeleid van CLB Poperinge Een vormingsbeleid van een organisatie

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd.

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. Functiebeschrijving Directeur secundair onderwijs De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. 12 maart 2014 Instelling:.... Naam personeelslid:.... Inleiding Situering

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Checklist ICT-nascholingsbehoeften.

Checklist ICT-nascholingsbehoeften. Vakgroep Onderwijskunde Checklist ICT-nascholingsbehoeften. Instrument voor: directeurs - ICT-coordinatoren - nascholingscoordinatoren Promotor: Onderzoekers: Prof. Dr. Martin Valcke Isabel Rots Marjolein

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Inhoud. 21 oktober PSR verwerkt in een bevraging 'welbevinden op school' Studiedag 21 oktober Kader voor welbevinden in onderwijs

Inhoud. 21 oktober PSR verwerkt in een bevraging 'welbevinden op school' Studiedag 21 oktober Kader voor welbevinden in onderwijs PSR verwerkt in een bevraging 'welbevinden op school' Studiedag 21 oktober 2016 Inhoud 1. Kader voor welbevinden in onderwijs Kwaliteitsontwikkeling Pedagogische benadering Verantwoordingsperspectief 2.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN LERAAR NIET- CONFESSIONELE ZEDENLEER School: Instellingsnummer: Inrichtende macht: Nummer Scholengemeenschap: Scholengemeenschap: IDENTIFICATIE Naam personeelslid

Nadere informatie

Inleiding 1. 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid. In een schema gegoten 1

Inleiding 1. 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid. In een schema gegoten 1 INHOUD 1. Algemeen Inleiding 1 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid In een schema gegoten 1 Kwaliteitsvol personeelsbeleid kort samengevat 1 Personeelsbeleid is een onderdeel van kwaliteitsvol beleid

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator).

FUNCTIEBESCHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator). FUNCTIEECHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator). 1. Het personeelsbeleid / Adjunct Directeur egeleiden van het personeel om met een bekwaam en gemotiveerd team de doelstellingen van

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

VAN SCHOOLWERKPLAN OF KWALITEITSONTWIKKELINGSPLAN NAAR HET EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN

VAN SCHOOLWERKPLAN OF KWALITEITSONTWIKKELINGSPLAN NAAR HET EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN VAN SCHOOLWERKPLAN OF KWALITEITSONTWIKKELINGSPLAN NAAR HET EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN wim.simoens@telenet.be KENMERKEN VAN ERASMUS+ Geen individuele aanvragen meer, 1 aanvraag per jaar per school voor alle

Nadere informatie

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten.

De ouders De leermeester onderhoudt als leraar contacten met de ouders, ondermeer op specifiek daarvoor voorziene contactmomenten. FUNCTIEBESCHRIJVING School: Schoolbestuur: Instellingsnummer: Scholengemeenschap: Nummer scholengemeenschap: Personeelslid: Eerste evaluator: Tweede evaluator: Ambt: leermeester levensbeschouwelijk vakken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke

FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke Hoofdtaken De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Hij/zij vult een of meer toegewezen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE

VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE 17 jun 2017 VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE De vrije basisschool van Aartrijke is één van de elf basisscholen van de scholengroep Sint-Rembert vzw. De school heeft

Nadere informatie

Rol: Coördinerend directeur

Rol: Coördinerend directeur Doel van de functie Opzetten en vertalen van een overkoepelend ondersteuningsbeleid en strategie voor de scholengemeenschap, verlenen van advies en ondersteuning ten aanzien van het bestuur en de directies

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Eindredacteur: Redactie: Werkten ook mee: Inhoudsopgave Doel beleidsvisie Schoolvisie Schoolmissie Niveaus leerlingbegeleiding

Eindredacteur: Redactie: Werkten ook mee: Inhoudsopgave Doel beleidsvisie Schoolvisie Schoolmissie Niveaus leerlingbegeleiding Eindredacteur: Daisy Hermans Redactie: Ellen Beunckens, Yves Boermans, Veerle Ernots, Kim Lenaerts en Marina Mertens Werkten ook mee: coördinator leerlingbegeleiding SGPSOL Veerle Raymaekers, PCLB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Provinciaal Technisch Instituut Roze 131 9900 EEKLO Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Persoonlijke gegevens personeelslid Naam: Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch

Nadere informatie

Acis professionaliseringsplan

Acis professionaliseringsplan Acis professionaliseringsplan 1. Vooraf In de afgelopen jaren is er vanuit het bovenschoolse PAB budget (Personeels- en Arbeidsmarkt Beleid) van de Acis scholen geld besteed voor de bekostiging van schoolse

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Pedagogisch Bureau Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw

Pedagogisch Bureau Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Pedagogisch Bureau Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Leidraad bij het sjabloon voor aanvraag van een organisatie-gestuurd Europees nascholingsproject (KA1) Karine Van Thienen, stafmedewerker

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties 1.1 De opleidingen hebben een uitgeschreven en gedragen onderwijsvisie. 1.2 De opleidingen beschikken over een dynamisch competentieprofiel dat o.a. aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie

Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Datum: 2007-03-01 Functiebeschrijving, functioneringsgesprek en evaluatie 1 Functiebeschrijving 1.1 Tekst van

Nadere informatie

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK : OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN FORTIO-bedrijfsopleidingen staat al jaren bekend als partner voor opleidingen op maat, maar wist u dat wij ook experten in huis hebben om

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR (TAC)

FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR (TAC) FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH ADVISEUR-COÖRDINATOR (TAC) m/v Juli 2016 De technisch adviseur-coördinator (TAC) is verantwoordelijk voor de coördinatie en de opvolging van alle activiteiten met betrekking

Nadere informatie

VIRBO Seminarie Garderen Ondersteuning kwaliteit op de klasvloer Aan de slag met de DOKK-tool Yves Cohen (pedagogische begeleidingsdienst)

VIRBO Seminarie Garderen Ondersteuning kwaliteit op de klasvloer Aan de slag met de DOKK-tool Yves Cohen (pedagogische begeleidingsdienst) VIRBO Seminarie Garderen Ondersteuning kwaliteit op de klasvloer Aan de slag met de DOKK-tool Yves Cohen (pedagogische begeleidingsdienst) Verloop 1. Onderwijskundig leiderschap 2. Professionele ontwikkeling

Nadere informatie

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich.

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich. Functiebeschrijving leermeester/leraar (m./v.) levensbeschouwelijke vakken (Godsdienst - N.C. Zedenleer) goedgekeurd door alle Erkende Instanties/Vereniging Deze functiebeschrijving bevat een bijlage met

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie.

Dit moet gemotiveerd worden in het projectvoorstel en wordt mee beoordeeld bij de evaluatie. 0 OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ oproep 315 Innovatie door adaptatie Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit 1. Moeten de promotor en partners Vlaamse dienstverleners zijn? De promotor en

Nadere informatie

Functiebeschrijving DIRECTEUR BASISONDERWIJS

Functiebeschrijving DIRECTEUR BASISONDERWIJS VZW KATHOLIEK BASISONDERWIJS LOKEREN & MOERBEKE-WAAS Vrijheidsplein 25 9160 Lokeren Tel 09 348 13 00 Fax 09 339 08 36 codi@kabaolok.be instellingsnummer: 122333 nummer vereniging: 24623.2001 ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen?

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? 1. Hoe is het taalbeleid van de school? Infodossier van de school I 1.3.1 Nascholing/vakgericht I 1.3.2 Nascholing/algemeen pedagogisch

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Ervaren leerkracht Datum beoordeling: Naam medewerker: Beoordelaar: School: Gewerkt wordt met een driepuntsschaal: 1 = beneden gestelde eisen 2 = voldoet aan

Nadere informatie

Omgaan met diversiteit als sleutelcompetentie Omgaan met diversiteit als leerkrachtencompetentie Omgaan met diversiteit als doelstelling van een

Omgaan met diversiteit als sleutelcompetentie Omgaan met diversiteit als leerkrachtencompetentie Omgaan met diversiteit als doelstelling van een I II III Omgaan met diversiteit als sleutelcompetentie Omgaan met diversiteit als leerkrachtencompetentie Omgaan met diversiteit als doelstelling van een schoolbeleid I. Omgaan met diversiteit als sleutelcompetentie

Nadere informatie

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Doel van de functie : In lijn met het pedagogisch project van de school didactisch verantwoord bewegingsopvoeding geven, teneinde bij te dragen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Vragenlijst ICT-nascholingsbehoeften.

Vragenlijst ICT-nascholingsbehoeften. Vakgroep Onderwijskunde Vragenlijst ICT-nascholingsbehoeften. Instrument voor leerkrachten. Promotor: Onderzoekers: Prof. Dr. Martin Valcke Isabel Rots Marjolein Verbeke - INLEIDING - Sinds enkele jaren

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Voorbeeld van actieplan

Voorbeeld van actieplan Voorbeeld van actieplan Wat Wie Wanneer Ondersteuning Evaluatie Wat beogen we? Wat gaan we concreet doen? grondopties van de school realiseren door oa gebruik van voet in, projecten alle info omtrent voet

Nadere informatie

Werkplekopleidingsschool

Werkplekopleidingsschool Werkplekopleidingsschool Bijna alle scholen van stichting Proo bieden plaats aan studenten van verschillende Pabo s of ROC s. Onze school heeft o.a. studenten van de KPZ te Zwolle. We zijn een werkplekopleidingsschool

Nadere informatie

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

Functiebeschrijving VO Directeur

Functiebeschrijving VO Directeur Persoonlijke gegevens personeelslid Naam : Functiebeschrijving VO Directeur Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch project, het centrumreglement, het arbeidsreglement, het personeelsreglement

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van College van het Eucharistisch Hart te Essen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van College van het Eucharistisch Hart te Essen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie