Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM"

Transcriptie

1 30/9, Simon Bolivarlaan 1000 BRUSSEL Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Opening van de offertes: e-tendering: verplicht Locatie: Fedict 30/ 9, Si mo n Bo liv arl aa n 1000 Brussel Zaal Tim

2 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Berners- Lee (10 de verdieping ) Tijdstip: donderdag 16 juli 2015 om 11:00 2

3 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels De algemene uitvoeringsregels die vastgesteld zijn in het KB van zijn de algemene contractuele bepalingen die van rechtswege op deze overheidsopdracht van toepassing zijn, ook al wordt er niet uitdrukkelijk naar verwezen in dit bestek. In toepassing van artikel 9, paragraaf 4 van het KB van 14 januari 2013 wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat er in dit bestek, omwille van de bijzondere eisen en de complexiteit van de betrokken opdracht, wordt afgeweken van: artikelen 19 t.e.m. 23 (intellectuele rechten): Omdat Fedict ten volle moet beschikken over de opgeleverde producten zelfs na de duurtijd van het contract en omdat deze producten volledig moeten kunnen worden onderhouden zonder dat de initiële producent daar aanspraak op kan maken, wijkt Fedict af van dit artikel (zie ook punt 13, Intellectuele eigendom, p.52) artikel 154 (vertragingsboetes): Fedict verhoogt het maximum niveau van de boetes op het totale bedrag van de interventies. De interventies hebben niet alleen een impact op Fedict maar zullen ook zichtbaar zijn doorheen de ganse publieke sector. Om deze reden wijkt Fedict af van de standaard clausules om een onberispelijke kwaliteit te kunnen waarborgen aan zijn klanten binnen de gestelde termijnen. Omdat de te bestellen werkpakketten op korte termijn niet meer dan 120 tot 150 mandagen zullen bereiken blijkt de boeteclausule van 0,1% per dag te klein om afdwingbaar te zijn. Daarom wijkt Fedict af van deze bepaling en legt de volgende boete vast: De overschrijding van de overeengekomen termijnen voor de uitvoering van een WP tegen vaste prijs is gekoppeld aan een malus (boete). Bedrag van de malus = (duur van de overschrijding) * 25 % * (bedrag van het WP) (duur van de initiële schatting) De malus beperkt zich echter tot een maximum van 25 % van het bedrag van het WP. De boetes betreffende het vaste takenpakket wordt berekend op basis van de penaliteiten beschreven in bijlage 1 Fedict IAM Service Level Agreement. Deze boetes gelden na de overdracht van de huidige dienstverlener vanaf 20/1/2016. De malus beperkt zich eveneens tot een maximum van 25 % van het bedrag van de maandelijkse prijs van de vaste taken. Vertrouwelijkheid van de informatie 3

4 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM De informatie in dit bestek blijft eigendom van Fedict en moet daarom als strikt vertrouwelijk behandeld worden. Dit bestek is enkel uitgegeven om offertes in te zamelen en de opdracht met de meest geschikte inschrijver te sluiten. Geen enkele informatie uit dit bestek mag aan derden toevertrouwd worden of voor enig ander gebruik worden aangewend, zonder de vooraf gegeven uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fedict. Alle documenten, ongeacht in welke vorm, die worden of werden uitgewisseld tussen Fedict en de inschrijver blijven op elk ogenblik vertrouwelijk en mogen niet worden verspreid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating van Fedict. Bijkomende prestaties Krachtens artikel 26, 1, 2, b van de wet van 15 juni 2006, behoudt Fedict zich de mogelijkheid voor om extra diensten van soortgelijke aard te bestellen. Nietigverklaring van de procedure In overeenstemming met artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 houdt deze procedure geen verplichting in om de opdracht te gunnen of te sluiten. Fedict kan bijgevolg afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. 4

5 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 1 AANBESTEDENDE OVERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (Fedict) Simon Bolivarlaan 30/ BRUSSEL Vertegenwoordigd door de heer Jan Deprest, Voorzitter van het Directiecomité. Fedict werkt voor de federale overheid aan de uitwerking en opvolging van e-government en staat hiertoe de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zo werkt Fedict onder andere actief mee aan de ontwikkeling en evolutie van software voor de elektronische identiteitskaart of eid en de promotie van het gebruik ervan. Fedict ontwikkelt ook zelf nieuwe elektronische diensten voor zowel burgers, ondernemingen als ambtenaren die via het federale portaal ter beschikking staan. Fedict is in deze de aanbestedende overheid en bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. Deze opdracht is strikt beperkt tot "Beheer van het Fedict platform" in de context van interbestuurlijke hergebruik van Fedict diensten met of via Fedict in zijn rol van federale dienstenintegrator. Om dit te faciliteren over overheden heen zal Fedict echter optreden als opdrachtencentrale. Dit heeft voor gevolg dat, telkens waar in de tekst Fedict staat, inderdaad Fedict dient te worden gelezen voor al hetgeen de gunning betreft of wat eraan voorafgaat, of hetzij Fedict hetzij een andere overheidsinstantie (federale en niet-federale diensten en administratieve overheden) voor hetgeen de uitvoering aangaat. Deze opdracht staat dus open, binnen het voorwerp ervan, voor alle Belgische aanbestedende overheden die onderworpen zijn aan de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Dit omvat met name: a) de Staat; b) de territoriale lichamen; c) de publiekrechtelijke instellingen; d) de personen, welke ook hun vorm en aard mogen zijn, die op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan: opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en rechtspersoonlijkheid hebben, en waarvan: o ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden of instellingen vermeld in 1, a, b of c; o ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of instellingen; o ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen; 5

6 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM e) de verenigingen bestaande uit een of meer aanbestedende overheden als bedoeld in a, b, c of d. De leidende ambtenaar is de heer Walter Van Assche, Directeur-generaal. 6

7 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 2 VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT Onderhavige opdracht betreft een overheidsopdracht voor diensten en meer bepaald voor informaticadiensten zoals beschreven in bijlage II, A.7 van de wet op overheidsopdrachten. De beschrijving van de te presteren diensten bevindt zich onder het punt 5 van dit bestek. Het betreft een overeenkomst van 1 jaar, die maximum drie keer met 1 jaar kan worden verlengd. De opdrachten binnen de overeenkomst zullen tijdens de duur van de overeenkomst elk afzonderlijk worden bepaald. De gekozen procedure is deze van open offerteaanvraag met Europese en nationale bekendmaking. 7

8 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 3 VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN DE INSCHRIJVERS Fedict verplicht de inschrijvers om hun offerte elektronisch in te dienen en maakt daarbij eveneens gebruik van het forum teneinde vragen inzake de inhoudelijke aspecten van deze opdracht, alsook met betrekking tot de procedure overheidsopdrachten, te laten stellen. De antwoorden op deze vragen worden eveneens via het forum verspreid. Alle informatie hieromtrent kunt u terugvinden op https://enot.publicprocurement.be. De modaliteiten voor het stellen van uw vragen vindt u terug in de handleiding e-notification - Ondernemers: HANDLEIDING E-NOTIFICATION - VOOR ONDERNEMERS Enkel de vragen die ten laatste tegen vrijdag 3 juli 2015 werden gesteld via dit forum, zullen worden beantwoord. Bijkomend zal Fedict op woensdag 3 juni 2015 om 14:00 een infosessie houden in de Zaal Tim Berners- Lee (Fedict, Simon Bolivarlaan 30/9 te 1000 Brussel, 10 e verdieping). Deelname wordt aangeraden. 8

9 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 4 INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTES INDIENING VAN DE OFFERTES (E-TENDERING) e-tendering is de module binnen de Belgische e-procurement omgeving, die het aanbestedende overheden mogelijk maakt elektronische offertes te ontvangen van ondernemingen. Fedict verplicht het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van offertes. De inschrijver dient daartoe zijn offerte op te laden in e-tendering, in het Nederlands of in het Frans. De internetsite waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikelen 6 en 52 van het KB van 15 juli Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van de opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. Deze offertes dienen eveneens te beantwoorden aan de eisen van art. 6 1 en art. 52 van het KB van 15 juli https://eten.publicprocurement.be/ Er wordt in e-tendering geen gebruik gemaakt van de dubbele elektronische zending. Wat u als onderneming nodig hebt en hoe het systeem werkt, kan u terugvinden in onderstaande checklist e-tendering - Offertes Indienen - Ondernemer. OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET - E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN Opgelet: voor het ondertekenen van uw offerte hebt u een elektronische handtekening nodig. Hiertoe laadt de inschrijver alle relevante documenten op. Het indieningsrapport moet worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde, zo niet wordt de offerte als onregelmatig beschouwd. BELANGRIJK: bij elke wijziging van de offerte (terugtrekken van documenten, nieuwe documenten opladen) moet (een nieuwe versie van) het indieningsrapport opnieuw getekend worden. Indien de offerte door één of meerdere gevolmachtigden wordt ondertekend, moet vermeld worden namens welke entiteit deze gevolmachtigden handelen. De volmacht (kopij van de getekende volmacht, of ander officieel document dat volmacht bewijst) moet dan deel uitmaken van de offerte. OPENING VAN DE OFFERTES (E-TENDERING) De offertes worden elektronisch geopend tijdens de openingssessie. https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do 9

10 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Op donderdag 16 juli 2015 om 11:00 zal in de vergaderzaal Tim Berners-Lee (10 e verdieping) in de kantoren van Fedict, Simon Bolivarlaan 30/9, 1000 Brussel, in openbare zitting, worden overgegaan tot de opening van de offertes ingediend voor deze opdracht (zonder mededeling van prijzen). 10

11 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 5 BESCHRIJVING VAN DE TE PRESTEREN DIENSTEN 5.1 Algemene context Op 11 mei 2001 was Fedict een van de vier horizontale overheidsdiensten die bij de modernisering van de overheid (cf. Copernicushervorming) het levenslicht zag. Hij zal zich dan ook specifiek toespitsen op dit beleidsdomein. De belangrijkste kernopdracht van Fedict, de federale overheidsdienst ICT, wordt het uitwerken en opvolgen van een gemeenschappelijke e-governmentstrategie. Met deze strategie streeft Fedict naar één virtuele overheid voor alle klanten, met respect voor hun privacy en voor de eigenheid en bevoegdheid van elke betrokken overheidsdienst. Klanten zijn immers niet geïnteresseerd in de complexiteit van het overheidsapparaat of in de manier waarop verschillende overheidsdiensten met elkaar samenwerken. Ze willen via een enkel contactpunt en zonder te veel administratieve formaliteiten een oplossing voor hun probleem. Op 15 augustus 2012 werd Fedict aangeduid als federale dienstenintegrator voor alle federale overheidsdiensten buiten de Sociale Zekerheid en ehealth. Kerntaken De opdracht van Fedict is zesdelig: het uitwerken en ondersteunen van een gemeenschappelijke strategie inzake e-government en het opvolgen van de uitvoering ervan; het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en de consistentie van het beleid, in overeenstemming met die gemeenschappelijke strategie; het begeleiden van de federale overheidsdiensten bij de implementatie van de gemeenschappelijke strategie; het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van de strategie en het opvolgen van de naleving van die normen en standaarden; het uitwerken van projecten en diensten die federale overheidsdiensten overkoepelen en die de gemeenschappelijke strategie ondersteunen; het beheren van de samenwerking van de federale overheid met andere overheden inzake e- government en informatie- en communicatietechnologie. Stakeholders De klanten van Fedict zijn ambtenaren, ondernemingen en onrechtstreeks ook burgers. De leveranciers zijn publieke organisaties als Smals en BELNET enerzijds en privéondernemingen anderzijds. De partners zijn andere overheidsdiensten en privéondernemingen. De medewerkers van Fedict hebben een diepgaande professionele kennis en goede communicatievaardigheden en bezitten managementcapaciteiten of kunnen die ontwikkelen. 11

12 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM De publieke opinie omvat voor Fedict voornamelijk het parlement, de pers, de gebruikersorganisaties en -panels, de werkgeversorganisaties en vakbonden en de academische en wetenschappelijke wereld. Beleidsmakers en de regelgeving van het parlement en de regering zijn richtinggevend. Structuur en werking Fedict als entiteit is opgebouwd rond drie competentiegebieden. Voorheen waren dat de vier directoratengeneraal. Gezien de evolutie van competenties binnen Fedict werden deze vier directoraten-generaal omgevormd tot drie competence pools. Deze competence pools (CP) schakelen medewerkers in met het juiste profiel voor specifieke taken en voorzien waar nodig in de gepaste opleiding en omkadering. De competence pools worden aangestuurd door een directeur-generaal. CP PPSM verzorgt het Program, Project en Service Management. CP SASS concentreert zich op Systeemarchitectuur, Standaarden en Service Support. CP IBA is gespecialiseerd in Informatie- en Businessanalyse. Fedict beheert en levert geïntegreerde end-to-enddiensten inzake e-government en biedt diensten aan rond de generieke bouwstenen. Fedict werkt met afgelijnde programma s de businessdomeinen binnen de organisatie die de projecten en diensten van Fedict omvatten. Deze worden samen met de middelen vastgelegd in een masterplan. De programma's worden gesponsord door een Senior Responsible Owner (SRO). De SRO is een lid van het Directiecomité of de voorzitter in de hoedanigheid van business sponsor. De interne organisatie van Fedict is gebaseerd op een matrixstructuur waarbij de programma s een beroep doen op de competence pools voor de nodige expertise en competenties. Door die vernieuwende aanpak vormen de competence pools geen eilanden, maar werken ze binnen de programma s samen aan gemeenschappelijke projecten. De verschillende programma s van Fedict worden ondersteund door de competence pools. 12

13 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM De werking van Fedict situeert zich op drie niveaus Het strategische niveau: voorzitter en Directiecomité. Het Directiecomité en zijn voorzitter vertalen het beleid van de minister en zijn/haar beleidscel in strategische en operationele doelstellingen, programma s en andere activiteiten. De strategische aansturing zorgt ervoor dat de activiteiten van de drie entiteiten van Fedict in overeenstemming zijn met de strategische doelstellingen. Wanneer het beleid in tegenspraak is met de missie zal het Directiecomité via de voorzitter en de beleidscel lobbyen voor aanpassing van het beleid. Het tactische niveau: Opera. De leden van het Directiecomité en de voorzitter van Fedict treden, naast hun hoedanigheid van directeurgeneraal, stafdirecteur en voorzitter, op als Senior Responsible Owners (SRO s) van de initiatieven binnen Fedict. Samen vormen ze Opera, wat staat voor OPportunity, Evaluation and Recommendation of Actions. Opera beoordeelt opportuniteiten, beheert de catalogus van aangeboden diensten, coördineert de activiteiten en signaleert knelpunten en risico s die zich over de programma s heen kunnen manifesteren. In de vergaderingen van Opera worden alle opdrachten van Fedict op elkaar afgestemd om met de beschikbare middelen een maximaal rendement te behalen in functie van de gedefinieerde strategische en operationele doelstellingen. Het operationele niveau: de Program Management Teams. De operationele aansturing en de opvolging van initiatieven gebeurt per programma door een Program Management Team (PMT). Een PMT bestaat uit een program manager, een program service manager, een program business analyst en een program architect. Een programma is een geheel van projecten en diensten. De projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van project managers, de diensten onder die van service managers. Een programma bestaat uit meerdere projecten en diensten. Nota: In de nieuwe organisatie worden programma s vervangen door domeinen 13

14 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 5.2 Opzet van de opdracht Deze opdracht betreft: 1. De Transitie - bij de start van de opdracht dient tijdens een transitieperiode van 4 maanden de operationele uitbating en ondersteuning te worden overgenomen van de huidige dienstverlener voor het IAA ( Identification, Authentication and Authorisation, zie verder) domein; 2. De operationele uitbating - meer bepaald de verderzetting van de operationele uitbating en ondersteuning volgens de bestaande SLA en vervolgens aanvullende SLA afspraken te maken met Fedict; 3. De rol van strategische partner opnemen - door proactief verbeteringen voor te stellen inzake stabiliteit, beveiliging en verzekering van de toekomstige capaciteit. Fedict verwacht dat er in de toekomst synergiën kunnen worden gerealiseerd betreffende deze opdracht die het IAA domein overstijgen. (*) (*) De directie van Fedict heeft beslist om de operationele uitbating en ondersteuning van het platform af te splitsen van het Fedict domein IAA ( Identification, Authentication and Autorisation») en dit op te nemen in het Fedict domein IOS ( Infrastructure Operations and Support ) teneinde synergieën te realiseren betreffende de operationele uitbating van de platformen. Het IAA domein heeft zijn eigen applicatie omgeving (Silo) die wordt gehost in het Fedict datacenter. Elke Silo heeft een Web tier, een Application tier en een database tier. Een Silo bestaat steeds uit 3 gescheiden omgevingen: 14

15 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM TA: toegankelijk voor de development partner INT: QA omgeving en integratie-omgeving PR: productie Als eerste taak na sluiting van de opdracht wordt de opdrachtnemer geacht een overdracht van de applicatie-omgeving te organiseren zodanig dat alle benodigde informatie kan overgedragen worden door de huidige dienstverlener. De nieuwe dienstverlener zal op dat moment een inschatting maken van de kost van deze transitie (indien de nieuwe dienstverlener verschillend is van de huidige). De uitvoering zal gebeuren onder POST 3 in de vorm van een nieuw werkpakket. Vanaf 21 september tot en met 20 december 2015 is het operationeel beheer in handen van de huidige dienstverlener. Vervolgens wordt 1 maand in shadow mode gewerkt, dit wil zeggen dat de huidige dienstverlener stand-by is, maar dat de taken worden uitgevoerd door de nieuwe dienstverlener. Vanaf 21 september tot en met 20 januari 2016 is er een ondersteuning door 1 FTE van de huidige dienstverlener voor de kennisoverdracht. Tijdens de shadow periode blijft de huidige dienstverlener ter beschikking. De opdrachtnemer staat zelf in voor het organiseren van de overdracht en kan zelf beslissen of de huidige documentatie voldoende is, dan wel of er expertise opgedaan moet worden via Fedict of via externe kanalen van de inschrijver. Vanaf 21 december 2015 start de operationele verantwoordelijkheid van de nieuwe dienstverlener zodat de huidige SLA s en boetes (zie bijlage 1 Fedict IAM Service Level Agreement en paragraaf 11.3 Vertragingsboetes) worden toegepast op de nieuwe opdrachtnemer. Er dient aan de hand van de beschreven werkpakketten in hoofdstuk te worden aangetoond dat de documentatie voldoende is om de belangrijkste activiteiten uit te voeren. Fedict wenst af te stappen van het huidige model waar de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor Development én Onderhoud van het platform. In de toekomst zal de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het Onderhoud van het platform worden beheerd door een nieuw horizontaal domein beschreven als Infrastructure Operations en Support (IOS) in onderstaand schema. 15

16 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM IOS ( Infrastructure Operations en Support ) is verantwoordelijk voor de support van de verschillende domeinen. De bestaande platform dienstverleners zullen worden ingeschakeld via IOS. In de toekomst wenst Fedict te evolueren naar een model waar een nauwe en vlotte samenwerking en synergie zal bestaan tussen de verschillende externe dienstverleners en domeinen. Concreet wil dit zeggen dat er een samenwerking moet zijn tussen: Infrastructuur dienstverlener Platform dienstverleners Fedict Application Support 2nd line (per domein) Fedict Service Desk Dienstverleners van de verschillende domeinen voor development activiteiten 5.3 Werking van de domeinen binnen Fedict Elk domein is verantwoordelijk voor zijn eigen budget inzake development en platformbeheer. Een domein bezit de nodige resources om volgende taken op te nemen: Program management Service Management Architecture & Business Analyse Project Management Hieronder de definities van de domeinen alsook van de ondersteunende diensten binnen IOS. Het domein Identification, Authentication and Authorisation (IAA) In het kader van de doelstelling om een gemeenschappelijk e-government uit te werken, heeft Fedict zijn domein Identification, Authentication and Authorisation ontwikkeld, ook IAA Domein genoemd. Het domein zet zich al verschillende jaren in om een IAM systeem te ondersteunen dat authenticatie- en autorisatieservices ter beschikking stelt van andere overheden. Dit betrouwbare IAM systeem waarborgt een veilige identificatie en authenticatie van de actoren en het beheer van hun rechten inzake toegang tot bepaalde resources: Mijn egov Login De aanmeldpagina Mijn egov Profile Persoonlijke instellingen en authenticatiemiddelen 16

17 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Mijn egov Roles Rollenbeheer voor ondernemingen en publieke instellingen inclusief alle ondersteunende applicaties die het beheer van deze oplossing mogelijk maken. Evolutie in gebruik van de IAM Services (eid, token en overige authenticatiemiddelen): Info: Het domein Dienstenintegrator (AIM) De Federal Service Bus (FSB) is een middleware gemaakt om gestructureerde berichten tussen heterogene applicaties binnen de overheidsdiensten uit te wisselen. Hij zorgt onder andere voor de validatie, de verrijking, de transformatie en de routage van deze berichten en is gebaseerd op open standaarden. Info: Het domein Procesgerichte toepassingen (PGA) Naast de meer klassieke persoons- en bedrijfsgegevens bezorgt Fedict bepaalde groepen ook de mogelijkheid om een combinatie van gegevens te raadplegen, aan te passen of uit te wisselen. ebirth, edepot en Vierde Weg werden al ontworpen voor gebruikers die een vaste combinatie van gegevens nodig hadden. Voor gebruikers die andere combinaties nodig hebben, kan Fedict een dienst op maat ontwikkelen. Info: Het domein Online toepassingen (Front) Diverse online toepassingen die door Fedict worden ter beschikking gesteld voor onder andere content management en het bouwen van websites en web toepassingen zoals Fast2web, eloket, epayment, WCMS en Digiflow. Fedict Infrastructuur 17

18 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Verantwoordelijk voor Hardware, OS, Database en netwerk. Fedict infrastructuur heeft een externe partner die het datacenter beheert. Zie: Service Desk 1st line - filter en dispatch incidents tussen domeinen. 18

19 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Fedict Application Support 2nd line (per domein) De technische ondersteuning van een domein. Zijn taak is om kleine aanpassingen uit te voeren, en technische validatie te doen van de activiteiten van de development en de platform partner. Platform Partner 1 à 2 dedicated technische experts van een domein 2nd line - filter en dispatch incidents tussen platform partner en development partner per programma Momenteel is er een platform partner per domein die instaat voor het operationeel beheer van het platform. Deze dienst omvat: 2nd line voor het domein indien Fedict deze dienst niet kan leveren 3rd line voor het platform (dit bevat o.a. incidents & problem management) Issues & software support na de Early Live Support van de Development partner Monitoring Deployments CAB member Development Partner voor een domein De development partner is verantwoordelijk voor de uitvoering van de changes die door het domein worden gevraagd. Een werkpakket van de development partner heeft steeds een early live support van 6 maanden na deployment in productie en een garantieperiode van 1 jaar na deployment in productie, tijdens deze periode dienen tekortkomingen in de voorlopig opgeleverde diensten kosteloos te worden gecorrigeerd. Indien het werkpakket een Release van de software bevat, zal de dienstverlener tijdens deze periode van 6 maanden de 3rd line ondersteuning bieden in het kader van Early Life Support. Hij is verantwoordelijk voor: Bijkomende analyse Design & Implementatie Unit tests & test reports Early life support Systeemdocumentatie up to date houden User documentatie up to date houden Deployment scripts Faciliteren van acceptatietesten Overzicht van alle aanpassingen in de CMDB Build afleveren voor alle omgevingen (TA, QA, INT en PR) 19

20 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 5.4 Missie en Taken Profielen SLA bepalingen Missie en taken De opdracht bestaat erin om, binnen het kader van de IAM ontwikkeling, een competentiekader te creëren zodanig dat Fedict in staat is zijn doelstellingen sneller te bereiken binnen gestelde termijnen en met uitstekende middelen. De volgende taken maken deel uit van deze opdracht: vervullen van de rol van platform beheerder als trusted partner van Fedict; mogelijkheid tot architectuurwijzigingen ter verbetering; mogelijkheid van onderhandelen van underpinning contracts; voldoen aan huidige SLA s zoals beschreven in bijlage 1 Fedict IAM Service Level Agreement; mogelijke ondersteuning bij uitwerken van langere termijn visie en strategie; toegevoegde waarde bieden bij de bepaling van de Fedict IAM Roadmap; uitvoeren van de nodige aanpassingen aan het helpplatform (FAQ s, etc.); om de prestatie van de bovengenoemde diensten te vergemakkelijken, moet Fedict ook in staat zijn de software- en/of hardwarelicenties te kunnen aankopen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de dienstverlening, met inbegrip van de nodige onderhoudscontracten. Oplossingen van het type software as a service zullen ook in aanmerking komen; alg emene security maatregelen in acht nemen bij de uitvoering van de opdracht in volgende domeinen: o Program management and governance (beveiliging, confidentialiteit, ); o Security management (Access management); o Resource management (Rollen en verantwoordelijkheden); o Development environment (toegang 3de partijen); o Quality assurance & compliance practices (network, log, monitoring en threat detection); o Ge bruik van software based certificate, keys en keystore (PKI en certificate management) Profielen De dienstverlener moet verschillende kandidaten voor verscheiden profielen voorstellen om te kunnen voorzien in de behoeften m.b.t. de bovengenoemde taken. Fedict voorziet dat typeprofielen in dit domein voorgesteld worden (zie verder, punt 9.3.2), waarbij de dienstverlener deze typeprofielen kan aanvullen met complementaire profielen. Fedict verwacht van de inschrijver dat hij zowel een homogeen team als een aantal complementaire profielen voorstelt i.h.k.v. de gevraagde kennis die eventueel achteraf op afroep uitgenodigd kunnen worden. 20

21 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM De evaluatie zal voor een gedeelte gebeuren op basis van de homogeniteit en de complementariteit van het team ten opzichte van de eisen die gesteld worden in dit bestek. Tijdens de evaluatie van de kandidaten per (type)profiel zullen de volgende karakteristieken in overweging genomen worden: Basiskennis: Communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in beide landstalen (FR&NL) alsook technisch Engels; IT Opleidingsniveau (bv.: Master of batchelor in IT); Vaardigheden in standard frameworks (ITIL,...); In staat zijn problemen te analyseren en op te lossen; Resultaatgericht werken; Belangrijke analyse- en oplossingscapaciteiten; Kennis van volgende materie: o Kennis van IAM architectuur principes (IDP, PEP, PDP, ); o Algemene security principes (PKI, PKCS, OCSP ); o Kennis van authenticatiemiddelen (eid, token, certificaten, Stork, mobile ); o Best practices gelinkt aan de Identity and Access management; o Kennis van methoden voor access control (RBAC, ) en Access governance. Productkennis en frameworks: Application servers Tomcat, jboss, Weblogic, ; Apache, SSL configuratie van proxy servers; Gebruik van Java truststore, behandelen van certificaten; Testtools (unit testing, testing automation, ); IAM standaarden (SAML, OAuth, OpenID, ); Forgerock OpenAM, OpenDJ, Fedlet, Activit BPM Platform, ActiveMQ, Oracle Service Bus of gelijkaardige producten; Deployen van toepassingen vanuit Maven, Nexus, Jenkings (continuous integration). Technische kennis: Applicatie ondersteuning van toepassingen onder Linux die gebruik maken van Java application servers (Tomcat, jboss, Weblogic); Ervaring met deployment en monitoring van Java omgevingen; Scripting (Linux Shell, Perl,...); Lezen en onderzoeken van diverse logs (van Java applicatieservers, Oracle), interpreteren van Java stack traces; Gebruiken van data modellen, Oracle SQL om logging- en applicatiedata te begrijpen, en indien nodig extracts uitvoeren en log files parsen; Monitoring opzetten en tunen (Icinga, Nagios, Zabbix); Testtools (unit testing, test automation, load en performance test ); 21

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING PG1044-00382 18/07/2012 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING LAATSTE AANPASSING IN DIT DOCUMENT: 4 JULI 2012 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie