Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM"

Transcriptie

1 30/9, Simon Bolivarlaan 1000 BRUSSEL Bestek: Fedict/2015/M1016 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Opening van de offertes: e-tendering: verplicht Locatie: Fedict 30/ 9, Si mo n Bo liv arl aa n 1000 Brussel Zaal Tim

2 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Berners- Lee (10 de verdieping ) Tijdstip: donderdag 16 juli 2015 om 11:00 2

3 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels De algemene uitvoeringsregels die vastgesteld zijn in het KB van zijn de algemene contractuele bepalingen die van rechtswege op deze overheidsopdracht van toepassing zijn, ook al wordt er niet uitdrukkelijk naar verwezen in dit bestek. In toepassing van artikel 9, paragraaf 4 van het KB van 14 januari 2013 wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat er in dit bestek, omwille van de bijzondere eisen en de complexiteit van de betrokken opdracht, wordt afgeweken van: artikelen 19 t.e.m. 23 (intellectuele rechten): Omdat Fedict ten volle moet beschikken over de opgeleverde producten zelfs na de duurtijd van het contract en omdat deze producten volledig moeten kunnen worden onderhouden zonder dat de initiële producent daar aanspraak op kan maken, wijkt Fedict af van dit artikel (zie ook punt 13, Intellectuele eigendom, p.52) artikel 154 (vertragingsboetes): Fedict verhoogt het maximum niveau van de boetes op het totale bedrag van de interventies. De interventies hebben niet alleen een impact op Fedict maar zullen ook zichtbaar zijn doorheen de ganse publieke sector. Om deze reden wijkt Fedict af van de standaard clausules om een onberispelijke kwaliteit te kunnen waarborgen aan zijn klanten binnen de gestelde termijnen. Omdat de te bestellen werkpakketten op korte termijn niet meer dan 120 tot 150 mandagen zullen bereiken blijkt de boeteclausule van 0,1% per dag te klein om afdwingbaar te zijn. Daarom wijkt Fedict af van deze bepaling en legt de volgende boete vast: De overschrijding van de overeengekomen termijnen voor de uitvoering van een WP tegen vaste prijs is gekoppeld aan een malus (boete). Bedrag van de malus = (duur van de overschrijding) * 25 % * (bedrag van het WP) (duur van de initiële schatting) De malus beperkt zich echter tot een maximum van 25 % van het bedrag van het WP. De boetes betreffende het vaste takenpakket wordt berekend op basis van de penaliteiten beschreven in bijlage 1 Fedict IAM Service Level Agreement. Deze boetes gelden na de overdracht van de huidige dienstverlener vanaf 20/1/2016. De malus beperkt zich eveneens tot een maximum van 25 % van het bedrag van de maandelijkse prijs van de vaste taken. Vertrouwelijkheid van de informatie 3

4 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM De informatie in dit bestek blijft eigendom van Fedict en moet daarom als strikt vertrouwelijk behandeld worden. Dit bestek is enkel uitgegeven om offertes in te zamelen en de opdracht met de meest geschikte inschrijver te sluiten. Geen enkele informatie uit dit bestek mag aan derden toevertrouwd worden of voor enig ander gebruik worden aangewend, zonder de vooraf gegeven uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fedict. Alle documenten, ongeacht in welke vorm, die worden of werden uitgewisseld tussen Fedict en de inschrijver blijven op elk ogenblik vertrouwelijk en mogen niet worden verspreid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating van Fedict. Bijkomende prestaties Krachtens artikel 26, 1, 2, b van de wet van 15 juni 2006, behoudt Fedict zich de mogelijkheid voor om extra diensten van soortgelijke aard te bestellen. Nietigverklaring van de procedure In overeenstemming met artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 houdt deze procedure geen verplichting in om de opdracht te gunnen of te sluiten. Fedict kan bijgevolg afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. 4

5 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 1 AANBESTEDENDE OVERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (Fedict) Simon Bolivarlaan 30/ BRUSSEL Vertegenwoordigd door de heer Jan Deprest, Voorzitter van het Directiecomité. Fedict werkt voor de federale overheid aan de uitwerking en opvolging van e-government en staat hiertoe de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zo werkt Fedict onder andere actief mee aan de ontwikkeling en evolutie van software voor de elektronische identiteitskaart of eid en de promotie van het gebruik ervan. Fedict ontwikkelt ook zelf nieuwe elektronische diensten voor zowel burgers, ondernemingen als ambtenaren die via het federale portaal ter beschikking staan. Fedict is in deze de aanbestedende overheid en bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. Deze opdracht is strikt beperkt tot "Beheer van het Fedict platform" in de context van interbestuurlijke hergebruik van Fedict diensten met of via Fedict in zijn rol van federale dienstenintegrator. Om dit te faciliteren over overheden heen zal Fedict echter optreden als opdrachtencentrale. Dit heeft voor gevolg dat, telkens waar in de tekst Fedict staat, inderdaad Fedict dient te worden gelezen voor al hetgeen de gunning betreft of wat eraan voorafgaat, of hetzij Fedict hetzij een andere overheidsinstantie (federale en niet-federale diensten en administratieve overheden) voor hetgeen de uitvoering aangaat. Deze opdracht staat dus open, binnen het voorwerp ervan, voor alle Belgische aanbestedende overheden die onderworpen zijn aan de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Dit omvat met name: a) de Staat; b) de territoriale lichamen; c) de publiekrechtelijke instellingen; d) de personen, welke ook hun vorm en aard mogen zijn, die op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan: opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en rechtspersoonlijkheid hebben, en waarvan: o ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden of instellingen vermeld in 1, a, b of c; o ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of instellingen; o ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen; 5

6 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM e) de verenigingen bestaande uit een of meer aanbestedende overheden als bedoeld in a, b, c of d. De leidende ambtenaar is de heer Walter Van Assche, Directeur-generaal. 6

7 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 2 VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT Onderhavige opdracht betreft een overheidsopdracht voor diensten en meer bepaald voor informaticadiensten zoals beschreven in bijlage II, A.7 van de wet op overheidsopdrachten. De beschrijving van de te presteren diensten bevindt zich onder het punt 5 van dit bestek. Het betreft een overeenkomst van 1 jaar, die maximum drie keer met 1 jaar kan worden verlengd. De opdrachten binnen de overeenkomst zullen tijdens de duur van de overeenkomst elk afzonderlijk worden bepaald. De gekozen procedure is deze van open offerteaanvraag met Europese en nationale bekendmaking. 7

8 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 3 VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN DE INSCHRIJVERS Fedict verplicht de inschrijvers om hun offerte elektronisch in te dienen en maakt daarbij eveneens gebruik van het forum teneinde vragen inzake de inhoudelijke aspecten van deze opdracht, alsook met betrekking tot de procedure overheidsopdrachten, te laten stellen. De antwoorden op deze vragen worden eveneens via het forum verspreid. Alle informatie hieromtrent kunt u terugvinden op https://enot.publicprocurement.be. De modaliteiten voor het stellen van uw vragen vindt u terug in de handleiding e-notification - Ondernemers: HANDLEIDING E-NOTIFICATION - VOOR ONDERNEMERS Enkel de vragen die ten laatste tegen vrijdag 3 juli 2015 werden gesteld via dit forum, zullen worden beantwoord. Bijkomend zal Fedict op woensdag 3 juni 2015 om 14:00 een infosessie houden in de Zaal Tim Berners- Lee (Fedict, Simon Bolivarlaan 30/9 te 1000 Brussel, 10 e verdieping). Deelname wordt aangeraden. 8

9 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 4 INDIENING EN OPENING VAN DE OFFERTES INDIENING VAN DE OFFERTES (E-TENDERING) e-tendering is de module binnen de Belgische e-procurement omgeving, die het aanbestedende overheden mogelijk maakt elektronische offertes te ontvangen van ondernemingen. Fedict verplicht het gebruik van elektronische middelen voor het indienen van offertes. De inschrijver dient daartoe zijn offerte op te laden in e-tendering, in het Nederlands of in het Frans. De internetsite waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikelen 6 en 52 van het KB van 15 juli Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van de opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. Deze offertes dienen eveneens te beantwoorden aan de eisen van art. 6 1 en art. 52 van het KB van 15 juli https://eten.publicprocurement.be/ Er wordt in e-tendering geen gebruik gemaakt van de dubbele elektronische zending. Wat u als onderneming nodig hebt en hoe het systeem werkt, kan u terugvinden in onderstaande checklist e-tendering - Offertes Indienen - Ondernemer. OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET - E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN Opgelet: voor het ondertekenen van uw offerte hebt u een elektronische handtekening nodig. Hiertoe laadt de inschrijver alle relevante documenten op. Het indieningsrapport moet worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde, zo niet wordt de offerte als onregelmatig beschouwd. BELANGRIJK: bij elke wijziging van de offerte (terugtrekken van documenten, nieuwe documenten opladen) moet (een nieuwe versie van) het indieningsrapport opnieuw getekend worden. Indien de offerte door één of meerdere gevolmachtigden wordt ondertekend, moet vermeld worden namens welke entiteit deze gevolmachtigden handelen. De volmacht (kopij van de getekende volmacht, of ander officieel document dat volmacht bewijst) moet dan deel uitmaken van de offerte. OPENING VAN DE OFFERTES (E-TENDERING) De offertes worden elektronisch geopend tijdens de openingssessie. https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do 9

10 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Op donderdag 16 juli 2015 om 11:00 zal in de vergaderzaal Tim Berners-Lee (10 e verdieping) in de kantoren van Fedict, Simon Bolivarlaan 30/9, 1000 Brussel, in openbare zitting, worden overgegaan tot de opening van de offertes ingediend voor deze opdracht (zonder mededeling van prijzen). 10

11 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 5 BESCHRIJVING VAN DE TE PRESTEREN DIENSTEN 5.1 Algemene context Op 11 mei 2001 was Fedict een van de vier horizontale overheidsdiensten die bij de modernisering van de overheid (cf. Copernicushervorming) het levenslicht zag. Hij zal zich dan ook specifiek toespitsen op dit beleidsdomein. De belangrijkste kernopdracht van Fedict, de federale overheidsdienst ICT, wordt het uitwerken en opvolgen van een gemeenschappelijke e-governmentstrategie. Met deze strategie streeft Fedict naar één virtuele overheid voor alle klanten, met respect voor hun privacy en voor de eigenheid en bevoegdheid van elke betrokken overheidsdienst. Klanten zijn immers niet geïnteresseerd in de complexiteit van het overheidsapparaat of in de manier waarop verschillende overheidsdiensten met elkaar samenwerken. Ze willen via een enkel contactpunt en zonder te veel administratieve formaliteiten een oplossing voor hun probleem. Op 15 augustus 2012 werd Fedict aangeduid als federale dienstenintegrator voor alle federale overheidsdiensten buiten de Sociale Zekerheid en ehealth. Kerntaken De opdracht van Fedict is zesdelig: het uitwerken en ondersteunen van een gemeenschappelijke strategie inzake e-government en het opvolgen van de uitvoering ervan; het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en de consistentie van het beleid, in overeenstemming met die gemeenschappelijke strategie; het begeleiden van de federale overheidsdiensten bij de implementatie van de gemeenschappelijke strategie; het uitwerken van de nodige normen, standaarden en basisarchitectuur voor een efficiënte inzet van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van de strategie en het opvolgen van de naleving van die normen en standaarden; het uitwerken van projecten en diensten die federale overheidsdiensten overkoepelen en die de gemeenschappelijke strategie ondersteunen; het beheren van de samenwerking van de federale overheid met andere overheden inzake e- government en informatie- en communicatietechnologie. Stakeholders De klanten van Fedict zijn ambtenaren, ondernemingen en onrechtstreeks ook burgers. De leveranciers zijn publieke organisaties als Smals en BELNET enerzijds en privéondernemingen anderzijds. De partners zijn andere overheidsdiensten en privéondernemingen. De medewerkers van Fedict hebben een diepgaande professionele kennis en goede communicatievaardigheden en bezitten managementcapaciteiten of kunnen die ontwikkelen. 11

12 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM De publieke opinie omvat voor Fedict voornamelijk het parlement, de pers, de gebruikersorganisaties en -panels, de werkgeversorganisaties en vakbonden en de academische en wetenschappelijke wereld. Beleidsmakers en de regelgeving van het parlement en de regering zijn richtinggevend. Structuur en werking Fedict als entiteit is opgebouwd rond drie competentiegebieden. Voorheen waren dat de vier directoratengeneraal. Gezien de evolutie van competenties binnen Fedict werden deze vier directoraten-generaal omgevormd tot drie competence pools. Deze competence pools (CP) schakelen medewerkers in met het juiste profiel voor specifieke taken en voorzien waar nodig in de gepaste opleiding en omkadering. De competence pools worden aangestuurd door een directeur-generaal. CP PPSM verzorgt het Program, Project en Service Management. CP SASS concentreert zich op Systeemarchitectuur, Standaarden en Service Support. CP IBA is gespecialiseerd in Informatie- en Businessanalyse. Fedict beheert en levert geïntegreerde end-to-enddiensten inzake e-government en biedt diensten aan rond de generieke bouwstenen. Fedict werkt met afgelijnde programma s de businessdomeinen binnen de organisatie die de projecten en diensten van Fedict omvatten. Deze worden samen met de middelen vastgelegd in een masterplan. De programma's worden gesponsord door een Senior Responsible Owner (SRO). De SRO is een lid van het Directiecomité of de voorzitter in de hoedanigheid van business sponsor. De interne organisatie van Fedict is gebaseerd op een matrixstructuur waarbij de programma s een beroep doen op de competence pools voor de nodige expertise en competenties. Door die vernieuwende aanpak vormen de competence pools geen eilanden, maar werken ze binnen de programma s samen aan gemeenschappelijke projecten. De verschillende programma s van Fedict worden ondersteund door de competence pools. 12

13 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM De werking van Fedict situeert zich op drie niveaus Het strategische niveau: voorzitter en Directiecomité. Het Directiecomité en zijn voorzitter vertalen het beleid van de minister en zijn/haar beleidscel in strategische en operationele doelstellingen, programma s en andere activiteiten. De strategische aansturing zorgt ervoor dat de activiteiten van de drie entiteiten van Fedict in overeenstemming zijn met de strategische doelstellingen. Wanneer het beleid in tegenspraak is met de missie zal het Directiecomité via de voorzitter en de beleidscel lobbyen voor aanpassing van het beleid. Het tactische niveau: Opera. De leden van het Directiecomité en de voorzitter van Fedict treden, naast hun hoedanigheid van directeurgeneraal, stafdirecteur en voorzitter, op als Senior Responsible Owners (SRO s) van de initiatieven binnen Fedict. Samen vormen ze Opera, wat staat voor OPportunity, Evaluation and Recommendation of Actions. Opera beoordeelt opportuniteiten, beheert de catalogus van aangeboden diensten, coördineert de activiteiten en signaleert knelpunten en risico s die zich over de programma s heen kunnen manifesteren. In de vergaderingen van Opera worden alle opdrachten van Fedict op elkaar afgestemd om met de beschikbare middelen een maximaal rendement te behalen in functie van de gedefinieerde strategische en operationele doelstellingen. Het operationele niveau: de Program Management Teams. De operationele aansturing en de opvolging van initiatieven gebeurt per programma door een Program Management Team (PMT). Een PMT bestaat uit een program manager, een program service manager, een program business analyst en een program architect. Een programma is een geheel van projecten en diensten. De projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van project managers, de diensten onder die van service managers. Een programma bestaat uit meerdere projecten en diensten. Nota: In de nieuwe organisatie worden programma s vervangen door domeinen 13

14 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 5.2 Opzet van de opdracht Deze opdracht betreft: 1. De Transitie - bij de start van de opdracht dient tijdens een transitieperiode van 4 maanden de operationele uitbating en ondersteuning te worden overgenomen van de huidige dienstverlener voor het IAA ( Identification, Authentication and Authorisation, zie verder) domein; 2. De operationele uitbating - meer bepaald de verderzetting van de operationele uitbating en ondersteuning volgens de bestaande SLA en vervolgens aanvullende SLA afspraken te maken met Fedict; 3. De rol van strategische partner opnemen - door proactief verbeteringen voor te stellen inzake stabiliteit, beveiliging en verzekering van de toekomstige capaciteit. Fedict verwacht dat er in de toekomst synergiën kunnen worden gerealiseerd betreffende deze opdracht die het IAA domein overstijgen. (*) (*) De directie van Fedict heeft beslist om de operationele uitbating en ondersteuning van het platform af te splitsen van het Fedict domein IAA ( Identification, Authentication and Autorisation») en dit op te nemen in het Fedict domein IOS ( Infrastructure Operations and Support ) teneinde synergieën te realiseren betreffende de operationele uitbating van de platformen. Het IAA domein heeft zijn eigen applicatie omgeving (Silo) die wordt gehost in het Fedict datacenter. Elke Silo heeft een Web tier, een Application tier en een database tier. Een Silo bestaat steeds uit 3 gescheiden omgevingen: 14

15 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM TA: toegankelijk voor de development partner INT: QA omgeving en integratie-omgeving PR: productie Als eerste taak na sluiting van de opdracht wordt de opdrachtnemer geacht een overdracht van de applicatie-omgeving te organiseren zodanig dat alle benodigde informatie kan overgedragen worden door de huidige dienstverlener. De nieuwe dienstverlener zal op dat moment een inschatting maken van de kost van deze transitie (indien de nieuwe dienstverlener verschillend is van de huidige). De uitvoering zal gebeuren onder POST 3 in de vorm van een nieuw werkpakket. Vanaf 21 september tot en met 20 december 2015 is het operationeel beheer in handen van de huidige dienstverlener. Vervolgens wordt 1 maand in shadow mode gewerkt, dit wil zeggen dat de huidige dienstverlener stand-by is, maar dat de taken worden uitgevoerd door de nieuwe dienstverlener. Vanaf 21 september tot en met 20 januari 2016 is er een ondersteuning door 1 FTE van de huidige dienstverlener voor de kennisoverdracht. Tijdens de shadow periode blijft de huidige dienstverlener ter beschikking. De opdrachtnemer staat zelf in voor het organiseren van de overdracht en kan zelf beslissen of de huidige documentatie voldoende is, dan wel of er expertise opgedaan moet worden via Fedict of via externe kanalen van de inschrijver. Vanaf 21 december 2015 start de operationele verantwoordelijkheid van de nieuwe dienstverlener zodat de huidige SLA s en boetes (zie bijlage 1 Fedict IAM Service Level Agreement en paragraaf 11.3 Vertragingsboetes) worden toegepast op de nieuwe opdrachtnemer. Er dient aan de hand van de beschreven werkpakketten in hoofdstuk te worden aangetoond dat de documentatie voldoende is om de belangrijkste activiteiten uit te voeren. Fedict wenst af te stappen van het huidige model waar de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor Development én Onderhoud van het platform. In de toekomst zal de dienstverlener die verantwoordelijk is voor het Onderhoud van het platform worden beheerd door een nieuw horizontaal domein beschreven als Infrastructure Operations en Support (IOS) in onderstaand schema. 15

16 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM IOS ( Infrastructure Operations en Support ) is verantwoordelijk voor de support van de verschillende domeinen. De bestaande platform dienstverleners zullen worden ingeschakeld via IOS. In de toekomst wenst Fedict te evolueren naar een model waar een nauwe en vlotte samenwerking en synergie zal bestaan tussen de verschillende externe dienstverleners en domeinen. Concreet wil dit zeggen dat er een samenwerking moet zijn tussen: Infrastructuur dienstverlener Platform dienstverleners Fedict Application Support 2nd line (per domein) Fedict Service Desk Dienstverleners van de verschillende domeinen voor development activiteiten 5.3 Werking van de domeinen binnen Fedict Elk domein is verantwoordelijk voor zijn eigen budget inzake development en platformbeheer. Een domein bezit de nodige resources om volgende taken op te nemen: Program management Service Management Architecture & Business Analyse Project Management Hieronder de definities van de domeinen alsook van de ondersteunende diensten binnen IOS. Het domein Identification, Authentication and Authorisation (IAA) In het kader van de doelstelling om een gemeenschappelijk e-government uit te werken, heeft Fedict zijn domein Identification, Authentication and Authorisation ontwikkeld, ook IAA Domein genoemd. Het domein zet zich al verschillende jaren in om een IAM systeem te ondersteunen dat authenticatie- en autorisatieservices ter beschikking stelt van andere overheden. Dit betrouwbare IAM systeem waarborgt een veilige identificatie en authenticatie van de actoren en het beheer van hun rechten inzake toegang tot bepaalde resources: Mijn egov Login De aanmeldpagina Mijn egov Profile Persoonlijke instellingen en authenticatiemiddelen 16

17 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Mijn egov Roles Rollenbeheer voor ondernemingen en publieke instellingen inclusief alle ondersteunende applicaties die het beheer van deze oplossing mogelijk maken. Evolutie in gebruik van de IAM Services (eid, token en overige authenticatiemiddelen): Info: Het domein Dienstenintegrator (AIM) De Federal Service Bus (FSB) is een middleware gemaakt om gestructureerde berichten tussen heterogene applicaties binnen de overheidsdiensten uit te wisselen. Hij zorgt onder andere voor de validatie, de verrijking, de transformatie en de routage van deze berichten en is gebaseerd op open standaarden. Info: Het domein Procesgerichte toepassingen (PGA) Naast de meer klassieke persoons- en bedrijfsgegevens bezorgt Fedict bepaalde groepen ook de mogelijkheid om een combinatie van gegevens te raadplegen, aan te passen of uit te wisselen. ebirth, edepot en Vierde Weg werden al ontworpen voor gebruikers die een vaste combinatie van gegevens nodig hadden. Voor gebruikers die andere combinaties nodig hebben, kan Fedict een dienst op maat ontwikkelen. Info: Het domein Online toepassingen (Front) Diverse online toepassingen die door Fedict worden ter beschikking gesteld voor onder andere content management en het bouwen van websites en web toepassingen zoals Fast2web, eloket, epayment, WCMS en Digiflow. Fedict Infrastructuur 17

18 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Verantwoordelijk voor Hardware, OS, Database en netwerk. Fedict infrastructuur heeft een externe partner die het datacenter beheert. Zie: Service Desk 1st line - filter en dispatch incidents tussen domeinen. 18

19 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM Fedict Application Support 2nd line (per domein) De technische ondersteuning van een domein. Zijn taak is om kleine aanpassingen uit te voeren, en technische validatie te doen van de activiteiten van de development en de platform partner. Platform Partner 1 à 2 dedicated technische experts van een domein 2nd line - filter en dispatch incidents tussen platform partner en development partner per programma Momenteel is er een platform partner per domein die instaat voor het operationeel beheer van het platform. Deze dienst omvat: 2nd line voor het domein indien Fedict deze dienst niet kan leveren 3rd line voor het platform (dit bevat o.a. incidents & problem management) Issues & software support na de Early Live Support van de Development partner Monitoring Deployments CAB member Development Partner voor een domein De development partner is verantwoordelijk voor de uitvoering van de changes die door het domein worden gevraagd. Een werkpakket van de development partner heeft steeds een early live support van 6 maanden na deployment in productie en een garantieperiode van 1 jaar na deployment in productie, tijdens deze periode dienen tekortkomingen in de voorlopig opgeleverde diensten kosteloos te worden gecorrigeerd. Indien het werkpakket een Release van de software bevat, zal de dienstverlener tijdens deze periode van 6 maanden de 3rd line ondersteuning bieden in het kader van Early Life Support. Hij is verantwoordelijk voor: Bijkomende analyse Design & Implementatie Unit tests & test reports Early life support Systeemdocumentatie up to date houden User documentatie up to date houden Deployment scripts Faciliteren van acceptatietesten Overzicht van alle aanpassingen in de CMDB Build afleveren voor alle omgevingen (TA, QA, INT en PR) 19

20 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM 5.4 Missie en Taken Profielen SLA bepalingen Missie en taken De opdracht bestaat erin om, binnen het kader van de IAM ontwikkeling, een competentiekader te creëren zodanig dat Fedict in staat is zijn doelstellingen sneller te bereiken binnen gestelde termijnen en met uitstekende middelen. De volgende taken maken deel uit van deze opdracht: vervullen van de rol van platform beheerder als trusted partner van Fedict; mogelijkheid tot architectuurwijzigingen ter verbetering; mogelijkheid van onderhandelen van underpinning contracts; voldoen aan huidige SLA s zoals beschreven in bijlage 1 Fedict IAM Service Level Agreement; mogelijke ondersteuning bij uitwerken van langere termijn visie en strategie; toegevoegde waarde bieden bij de bepaling van de Fedict IAM Roadmap; uitvoeren van de nodige aanpassingen aan het helpplatform (FAQ s, etc.); om de prestatie van de bovengenoemde diensten te vergemakkelijken, moet Fedict ook in staat zijn de software- en/of hardwarelicenties te kunnen aankopen die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de dienstverlening, met inbegrip van de nodige onderhoudscontracten. Oplossingen van het type software as a service zullen ook in aanmerking komen; alg emene security maatregelen in acht nemen bij de uitvoering van de opdracht in volgende domeinen: o Program management and governance (beveiliging, confidentialiteit, ); o Security management (Access management); o Resource management (Rollen en verantwoordelijkheden); o Development environment (toegang 3de partijen); o Quality assurance & compliance practices (network, log, monitoring en threat detection); o Ge bruik van software based certificate, keys en keystore (PKI en certificate management) Profielen De dienstverlener moet verschillende kandidaten voor verscheiden profielen voorstellen om te kunnen voorzien in de behoeften m.b.t. de bovengenoemde taken. Fedict voorziet dat typeprofielen in dit domein voorgesteld worden (zie verder, punt 9.3.2), waarbij de dienstverlener deze typeprofielen kan aanvullen met complementaire profielen. Fedict verwacht van de inschrijver dat hij zowel een homogeen team als een aantal complementaire profielen voorstelt i.h.k.v. de gevraagde kennis die eventueel achteraf op afroep uitgenodigd kunnen worden. 20

21 Fedict/2015/M1016/Open offerteaanvraag: E-GOVERNMENT FEDICT PLATFORM De evaluatie zal voor een gedeelte gebeuren op basis van de homogeniteit en de complementariteit van het team ten opzichte van de eisen die gesteld worden in dit bestek. Tijdens de evaluatie van de kandidaten per (type)profiel zullen de volgende karakteristieken in overweging genomen worden: Basiskennis: Communicatievaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in beide landstalen (FR&NL) alsook technisch Engels; IT Opleidingsniveau (bv.: Master of batchelor in IT); Vaardigheden in standard frameworks (ITIL,...); In staat zijn problemen te analyseren en op te lossen; Resultaatgericht werken; Belangrijke analyse- en oplossingscapaciteiten; Kennis van volgende materie: o Kennis van IAM architectuur principes (IDP, PEP, PDP, ); o Algemene security principes (PKI, PKCS, OCSP ); o Kennis van authenticatiemiddelen (eid, token, certificaten, Stork, mobile ); o Best practices gelinkt aan de Identity and Access management; o Kennis van methoden voor access control (RBAC, ) en Access governance. Productkennis en frameworks: Application servers Tomcat, jboss, Weblogic, ; Apache, SSL configuratie van proxy servers; Gebruik van Java truststore, behandelen van certificaten; Testtools (unit testing, testing automation, ); IAM standaarden (SAML, OAuth, OpenID, ); Forgerock OpenAM, OpenDJ, Fedlet, Activit BPM Platform, ActiveMQ, Oracle Service Bus of gelijkaardige producten; Deployen van toepassingen vanuit Maven, Nexus, Jenkings (continuous integration). Technische kennis: Applicatie ondersteuning van toepassingen onder Linux die gebruik maken van Java application servers (Tomcat, jboss, Weblogic); Ervaring met deployment en monitoring van Java omgevingen; Scripting (Linux Shell, Perl,...); Lezen en onderzoeken van diverse logs (van Java applicatieservers, Oracle), interpreteren van Java stack traces; Gebruiken van data modellen, Oracle SQL om logging- en applicatiedata te begrijpen, en indien nodig extracts uitvoeren en log files parsen; Monitoring opzetten en tunen (Icinga, Nagios, Zabbix); Testtools (unit testing, test automation, load en performance test ); 21

FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT

FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT FEDICT IAM SERVICE LEVEL AGREEMENT Table of Content 1. Inleiding Dit ( SLA or Agreement ) is geldig voor de IAM Service tussen de klant (Fedict) en de nieuwe opdrachtnemer van het M1016 contract. Dit document

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A

Fedict/2013/M934/Webanalytics tools ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG WEBANALYTICS TOOLS Q & A Q & A 1. Onderaan pagina 17 van dit bestek staat dat wij op simpele aanvraag toegang kunnen krijgen tot een gereserveerde ruimte waar de te migreren rapporten kunnen worden geconsulteerd. Welke procedure

Nadere informatie

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 Fedict 2009. All rights reserved Agenda Beschrijving van de FAS Authenticatie Veiligheidsniveaus voor authenticatie

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

1 Algemene vragen... 2. 2 PDF en PadES... 3. 3 Archivering... 4. 4 Visualisatie... 5. 5 Signing... 6. 6 DSS als dienst... 7

1 Algemene vragen... 2. 2 PDF en PadES... 3. 3 Archivering... 4. 4 Visualisatie... 5. 5 Signing... 6. 6 DSS als dienst... 7 eid DSS Q&A Inhoudstafel 1 Algemene vragen... 2 2 PDF en PadES... 3 3 Archivering... 4 4 Visualisatie... 5 5 Signing... 6 6 DSS als dienst... 7 7 Installatie en support... 8 8 Timestamp Server... 9 9 Applet...

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax 1/ 12 BE001 03/06/2015 - BDA nummer: 2015-514269 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

1 Service Delivery Manager:

1 Service Delivery Manager: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Informatie Vlaanderen is Vlaanderen connect op zoek naar een: 1 Service Delivery Manager: 1 SDM MAGDA

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

ITIL komt van Mars, Agile van Venus

ITIL komt van Mars, Agile van Venus ITIL komt van Mars, Agile van Venus Frederick Winslow Taylor 2 Scientific Management 3 Werknemers zijn... 4 Denkwerk overlaten aan... 5 Dus Tayloriaans = Standaardisatie van zoveel mogelijk activiteiten

Nadere informatie

Het digitaal tekenplatform. 12 mei 2016 Martine Waeckens

Het digitaal tekenplatform. 12 mei 2016 Martine Waeckens Het digitaal tekenplatform 12 mei 2016 Martine Waeckens 1 Agenda DTP: 3 luiken SigningHub Nieuwe Europese regelgeving Digitaal Teken Platform DTP bestaat uit 3 luiken: 1. DTP V1 (huidige situatie) Tekenklaar

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Praktijkcasus Identity management. Bert Dondertman 14 september 2010

Praktijkcasus Identity management. Bert Dondertman 14 september 2010 Praktijkcasus Identity management Bert Dondertman 14 september 2010 Agenda Praktijkcasus: Waarom? Hoe? Score op de diverse dimensies OGh IAM presentatie juli 2010 2 Waarom? Centraal klantportaal waar mogelijkheden

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 SLA Interbel Managed Voice Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Responsibility Matrix... 4 2. Service Assurance...

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Monitoring & Rapportage

Monitoring & Rapportage Monitoring & Rapportage Meer grip op en begrip van de omgeving Door :Tauvic Ritter Waar staan we voor Doel voor AO - Services Monitoring Alles onder controlle hebben Incidenten effectief afhandelen Rustig

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd: Koen Palinckx

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. 1. Algemeen Principe CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding (Tekst goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26/01/2016

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Premium SLA Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Premium SLA... 3 3.1 Ordering & Levering... 3 3.1.1 Orderscenario 15: Premium Service Order... 3 3.1.2 KPI 1: reactiesnelheid...

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Conceptnota Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Versie 7.0 CD000551_Conceptnota_Software (RO) Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 01/08/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Luchtverkeersleiding Nederland 351981909 StationspleinZW

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie