4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet"

Transcriptie

1 Aanbiedingsformulier Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (N.B. maximaal 2 A4) Agendapunt: 4d 1. Korte titel Rijksbrede ambities Tijd- Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW) 2. behandeling ICBR 23 oktober Aard van de behandeling: Ter advies aan OR/MR Ter besluitvorming Ter bespreking Ter kennisname Anders:. 4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet Uitkomst behandeling in bovenstaand gremium: Overeenstemming (geen toelichting vereist) Geen overeenstemming: (toelichting geschilpunten vereist) Voorgeschiedenis / context: In april 2011 heeft de ICBR n.a.v. een ingebrachte notitie geconcludeerd dat het rijksbreed realiseren van tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) 1 een thema is dat de reikwijdte van de verschillende IC s overstijgt. Behoefte was om eerst een overall-beeld te krijgen. De ICOP is destijds verzocht om een coördinerende rol op zich te nemen. Deze rol is ingevuld vanuit de ICOP/programma het Nieuwe Werken. In 2011 is in samenwerking met ICCIO en ICFH een inventarisatie gedaan naar onderlinge afhankelijkheden in rijksbreed beleid mbt TPAW. In een reeks sessies is binnen DGOBR en vervolgens met de IC s gezocht naar richtinggevende uitspraken (die ruimte bieden) met waar nodig en zinvol concrete Rijksbrede afspraken (die uniformiteit en helderheid bieden). Dit heeft o.a. geresulteerd in een gezamenlijke IC-bijeenkomst (juni 2012). 6. Samenvatting/toelichting Tijd- plaats- en apparaatonafhankelijk werken is in eerste instantie een organisatie- en managementvraagstuk dat vanuit de bedrijfsvoering gefaciliteerd wordt. Het heeft enkel kans van slagen indien de ambtelijke top het voorbeeld en de ruimte geeft voor deze manier van werken en dit in de manier van be- en aansturen van de eigen organisatie tot uiting brengt. Een eenzijdige instrumentele benadering vanuit de bedrijfsvoering is daarbij onvoldoende. Voor een efficiënte implementatie over de bedrijfsvoeringskolommen heen is een gezamenlijke visie gewenst, om integraal te kunnen sturen op de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, facilitair, ICT en HRM. Deze gezamenlijke visie is uitgewerkt in richtinggevende uitspraken, op basis waarvan een uitvoeringsplan opgesteld kan worden. Daarbij is het vooral van belang dat de verschillende disciplines elkaar op de raakvlakken weten te vinden. De ICOP, ICCIO en ICFH verzoeken daarom ICBR om de sturing over de bedrijfsvoeringskolommen heen in te richten, in de vorm van een 1 Aanvankelijk sprak men over plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PLATO). Later is het apparaatonafhankelijk werken toegevoegd aan deze term.

2 sponsorgroep die toeziet op een efficiënte integrale implementatie van tijd- plaats en apparaatonafhankelijk werken. Deze sponsorgroep bestaat naast een ICBR-voorzitter uit leden vanuit ICCIO, ICOP en ICFH. De ontwikkeling van informatiebewustzijn en toetsing op de vereiste kennis en vaardigheden bij managers en medewerkers is randvoorwaardelijk voor het effectief en veilig tijd- plaats en apparaatonafhankelijk werken bij de Rijksoverheid. 7. Financiële consequenties Nee Ja: - omvang: (bedrag vereist). - dekking: (budget vereist) 8. Beslispunten/discussiepunten 1. Onderschrijft de ICBR de richtinggevende uitspraken van de IC's? 2. Stemt de ICBR ermee in om (nieuw) op te starten departementale initiatieven te bezien in het kader van deze richting? 3. De ICBR wordt gevraagd akkoord te gaan met het inrichten van een sponsorgroep en uit haar leden een voorzitter voor te dragen. 9. Contactgegevens Contactpersonen: Sibout Nooteboom, , (OPR) (coördinatie); Judith de Geus, , (FHIR); Kato Vierbergen, , (IR) Pagina 2 van 2

3 Aan: ICBR Contactpersoon Min BZK / DGOBR Sibout Nooteboom, Kato Vierbergen, Judith de Geus Rijksbrede ambities rondom Tijd- Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW) Tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken: Van ambitie naar realisatie Het Nieuwe Werken levert in de uitwerking van dit organisatievraagstuk concrete activiteiten, die in de bedrijfsvoering neerkomen op het ondersteunen van het tijdplaats- en apparaatonafhankelijk werken(tpaw). Het rijksbreed realiseren van TPAW overstijgt de reikwijdte van de verschillende IC s. De praktische ontwikkelingen op de departementen gaan hierin sneller dan er rijksbreed afspraken gemaakt kunnen worden. Toch is er duidelijk behoefte aan gemeenschappelijke kaders door samenwerking over de organisatiegrenzen heen, de toename van flexibele inzet van medewerkers, herhuisvesting en minder beschikbare kantoorruimte. Vaste werkplekken zullen steeds minder de norm zijn. Kenmerk Versie 1.0 Bijlagen 1 Deze ontwikkelingen zijn onomkeerbaar en moeten optimaal gefaciliteerd worden. In het opstellen van rijksbrede kaders is het daarom zaak om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen hoe rijksbreed te komen tot een heldere set van afspraken en kaders. In eerste instantie moet het helder zijn dat boven geschetst perspectief de gewenste richting is. Met die aanname moet ook helder worden dat het hier gaat om een andere kijk op de organisatie van de rijksdienst en dat het dan vooral aan het management van de organisaties binnen het Rijk is, hoe zij dit binnen hun organisatie willen inzetten en wie er voor welke voorzieningen in aanmerking komen. Wanneer medewerkers en leidinggevenden tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk willen werken, wordt hun eigen verantwoordelijkheid groter voor een effectief en veilig gebruik van die faciliteiten, de systemen en informatie van de Rijksoverheid. Met de toenemende mogelijkheden voor het delen van informatie, nemen ook de risico s toe op digitale inbraken en informatielekken en daarmee falende faciliteiten en dure reparatie acties. Managers en medewerkers zullen daarom een continu besef moeten hebben van het effect van deze keuze 1. Het gegeven dat de verantwoordelijkheid van gedeelde informatie en kennis bij medewerkers zelf ligt, zoals die ook in de ambtenaarseed staat geformuleerd, vraagt om een adequaat besef van de mogelijkheden en randvoorwaarden. Waar staan we nu? De ambitie tot tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken ligt er, aan de uitwerking op het niveau van de bedrijfsvoering wordt gewerkt. De ambitie past binnen de plannen omtrent de rijksbrede huisvesting 2, de ontwikkelingen op 1 Kabinetsreactie op het WRR rapport ioverheid. Den Haag okt.2011.p.2. 2 Kamerbrief Uitgangspunten concentratiebeleid rijkskantoren (11 november 2011) Pagina 1 van 9

4 facilitair gebied vanuit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en de rijksbrede personeelsvisie , die in het najaar naar de Kamer wordt gestuurd. De gezamenlijke ambitie voor tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken bij de Rijksoverheid is het meest concreet verwoord in de I-strategie, welke ook door de Tweede Kamer is goedgekeurd 4 : De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale samenwerking, op een veilige en vertrouwde manier mogelijk maakt. We zien dat tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken kan bijdragen aan een besparing op de kosten van huisvesting en facilitaire dienstverlening, aantrekkelijk werkgeverschap, een verbetering van de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van het werk, in het bijzonder over de grenzen van organisaties heen. Dit hangt samen met de modernisering van werkplekken en de nieuwe mogelijkheden die ICT biedt om het werken flexibeler en slimmer in te delen, wat weer bijdraagt aan een evenwichtige werk-privé balans van medewerkers. Tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken past ook goed in de context van de veranderende relatie tussen leidinggevende en medewerker (bijv. meer sturen op resultaat ipv aanwezigheid). De afgelopen paar jaar is tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken zichtbaar de norm is geworden. Zo is er een heldere strategie voor de informatisering en de huisvesting beschikbaar, en biedt de Checklist tijd-, plaats- en apparaatsonafhankelijk werken de nodige handvatten voor het in de praktijk omgaan met vragen van managers en medewerkers. Bij nieuwbouw en verhuizingen wordt standaard uitgegaan van het concept van (gedeeltelijk) flexibele werkplekken. Er bestaat een actief netwerk van projectleiders die samen werken aan kennisdeling en uitwisselen van ervaringen. Op dit moment wordt het echter nog niet optimaal vanuit de rijksbrede bedrijfsvoering gefaciliteerd. De samenhang in de aanpak, zeker op de raakvlakken tussen de verschillende bedrijfsvoeringsdiciplines, kan nog verbeterd worden. Bijvoorbeeld: besparingen kunnen mogelijk teniet gedaan worden doordat investeringen in de ICT-oplossingen onvoorziene kosten met zich meebrengen (fiscaal, arbo), of onvoldoende opgelijnd worden met herindeling- of verhuisbewegingen. Mede vanwege de grote verscheidenheid aan projecten op vele plekken binnen de Rijksdienst met ook ieder een eigen tijdspad, leven er veel vragen t.a.v. wat de medewerker en manager mag en moet, welke regelingen er gelden, en welke voorwaarden en faciliteiten t.a.v. ICT en huisvesting. Een integrale benadering is nodig om de faciliteiten efficiënt te realiseren en effectief en veilig gebruik ervan te ondersteunen. Welke actie wordt er ondernomen? In de primaire processen van het Rijk is er behoefte is aan ruimte voor maatwerkbedrijfsvoering. In een reeks sessies is binnen DGOBR en vervolgens met de IC s gezocht naar richtinggevende uitspraken (die ruimte bieden) met waar nodig en zinvol concrete Rijksbrede afspraken (die uniformiteit en helderheid bieden). Het overzicht vindt u hieronder. Het vormt een eerste aanzet naar een bedrijfsvoeringsbrede uitwerking van tijd-,plaats en apparaatonafhankelijk werken, waarin de onderlinge afhankelijkheden in samenhang nader kunnen worden uitgewerkt. De uitspraken zijn niet uitputtend en nog niet allemaal even concreet 3 Wordt in het najaar van 2012 definitief. Zie voor ICOP standpunt ook Checklist Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken (november 2011) 4 Kamerbrief nr. 216 (15 november 2011) Pagina 2 van 9

5 geformuleerd. Voor een deel liggen deze richtinggevende uitspraken al nagenoeg vast in beleid, of is er beleid in voorbereiding. Waar dit nog niet het geval is, willen de IC s deze richtinggevende uitspraken als basis van hun jaarplannen 2013 gebruiken, en daarin mijlpalen voor de daarop volgende jaren opnemen. Daarmee kennen deze richtinggevende uitspraken ook hun doorwerking naar de ICjaarplannen 2013 e.v. Wat is nu nodig? Natuurlijk moet de werkgever de faciliteiten kunnen bieden waarmee het tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken mogelijk gemaakt wordt. Voor een efficiënte implementatie over de bedrijfsvoeringskolommen heen is een integraal beeld nodig, over de losse strategieën heen, om zo de ICT strategie, de facilitair- en huisvestingsstrategie en personeelsstrategie tot een samenhangende strategie te maken. Daaruit kan een uitvoeringsplan opgesteld worden, met een planningsoverzicht/tijdlijn van rijksbrede kaders en de bemensing en financiering om tot die kaders te komen. De ICOP, ICCIO en ICFH vragen ICBR om integraal te sturen op de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, facilitair, ICT en HRM. In de ICOP, ICCIO en ICFH wordt dit in samenhang uitgewerkt. Tijd- plaats- en apparaatonafhankelijk werken is in eerste instantie een organisatieen managementvraagstuk dat vanuit de bedrijfsvoering gefaciliteerd wordt. Het heeft enkel kans van slagen indien de ambtelijke top het voorbeeld en de ruimte geeft voor deze manier van werken en dit in de manier van be- en aansturen van de eigen organisatie tot uiting brengt. Een eenzijdige instrumentele benadering vanuit de bedrijfsvoering is daarbij onvoldoende. Daarbij is de ontwikkeling van informatiebewustzijn en toetsing op de vereiste kennis en vaardigheden bij managers en medewerkers van de Rijksoverheid randvoorwaardelijk voor het effectief en veilig tijd- plaats en apparaatonafhankelijk werken. De IC s stellen daarom ICBR voor om: in te stemmen met de richtinggevende uitspraken zoals in dit document opgenomen, die de basis vormen voor verdere uitwerking in de jaarplannen 2013 (nieuw) op te starten departementale initiatieven te bezien in het kader van deze richtinggevende uitspraken; een integrale sturing in te richten door middel van een sponsorgroep, voorgezeten door een ICBR-lid, met deelnemers ICCIO, ICFH en ICOP, om te komen tot een efficiënte implementatie op het grensvlak van de bedrijfsvoeringskolommen. Pagina 3 van 9

6 Richtinggevende uitspraken Uitspraken die de IC s gezamenlijk doen Als uitgangspunt geldt: iedere rijksmedewerker mag tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken, mits het werk het toelaat. Dit zal in een kantooromgeving vaker het geval zijn; Tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken door de Rijksmedewerker is vrijwillig 5 ; Rijksmedewerkers worden hiervoor door hun werkgever gefaciliteerd (door P&O, ICT, Facilitaire diensten, Huisvesting). Het benodigde niveau van voorzieningen zal zo snel mogelijk op peil worden gebracht; Richtinggevende uitspraken mbt P&O 6 (ICOP) De beslissing over tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken ligt bij de leidinggevende. Het principe van individueel maatwerk gaat hierbij vóór het principe gelijke monniken gelijke kappen ; Er zijn géén nieuwe rijksbrede regels nodig om tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken te faciliteren. Er worden in principe ook géén nieuwe departementale regelingen meer opgesteld; Er worden géén vergoedingen (in geld) gegeven voor tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken, dus ook niet voor het inrichten van een thuiswerkplek. De huidige raamregeling telewerken wordt afgeschaft; De werkgever geeft goede voorlichting en voldoet daarmee aan de wettelijke ARBO-zorgplicht 7. Een medewerker die buiten kantoor werkt (incl. thuis) is zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de werkplek en eventuele kosten daarvan; Outputgericht werken geldt als basis om tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk te kunnen werken. Managers en medewerkers maken onderling afspraken over de te realiseren resultaten. De werkgever ondersteunt managers en medewerkers daarbij; Managers en medewerkers maken individuele afspraken over werktijden. Departementale werktijdenregelingen worden hierop aangepast (of afgeschaft) indien deze nu belemmerend werken; Managers en medewerkers maken onderling afspraken (en leggen deze vast) over de benodigde attitude (integriteit) kennis en vaardigheden (basis digivaardigheden of specifiek) om goed en veilig met de beschikbare middelen om te gaan. Richtinggevende uitspraken mbt ICT (ICCIO) Onderdeel van de Rijksbrede Informatie-Infrastructuur is het I-bewustzijn bij de Rijksambtenaar. De implementatie van de cloud strategie waaronder 5 Voor een aantal functies is tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken verplicht gesteld. Voor deze functies zijn reeds afspraken op maat gemaakt. 6 Deze uitspraken gaan over de sector Rijk. Ook het ministerie van Defensie wil hierbij zoveel mogelijk aansluiten en zal waar nodig een vertaalslag maken. 7 Zie toolkit HNWR op Rijksportaal, met o.a. verwijzing naar Arbocatalogus Pagina 4 van 9

7 choose your own device (zie AIVD-advies bring your own device 8 ), vraagt naast solide informatiebeveiligingsconcepten om kennis, eigen verantwoordelijkheid en I-vaardigheid: een goed opgeleide rijksambtenaar die het juiste gedrag vertoont (dankzij I-bewustzijn) en daarmee de informatie-infrastructuur weerbaar houdt. Daartoe voorziet het Rijk de rijksambtenaar van adequate middelen (lijst van toegestane middelen), heldere regels (instructies, digitale vaardigheidstrainingen) en adviezen. De ICT-infrastructuur wordt functioneel vraaggestuurd ontwikkeld, wat in de praktijk voor de medewerker die TPAW werkt het volgende betekent: 1. Apparaten: a. Iedere medewerker krijgt eigen keuzeruimte uit het type apparaten, welke naar het oordeel van de leidinggevende in voldoende mate de gewenste functionaliteit bieden; een beperkt aanbod per type wordt ter beschikking gesteld ( choose your own ); b. In plaats van het aanbod van de werkgever (of in aanvulling daarop) kan de medewerker beheerde ICT-basisdiensten op eigen apparaten gebruiken ( bring your own ), mits: i. Die apparaten voldoen aan Rijksbreed te stellen eisen met het oog op veiligheid, voortvloeiend uit de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR 9 ). ii. De medewerker de vaardigheden heeft om dit op veilige manier toe te passen 2. Connectiviteit: Iedere medewerker die naar het oordeel van de leidinggevende mobiel internet nodig heeft krijgt een SIM kaart of duo- SIMkaart ter beschikking gesteld die ook in toegestane apparaten gebruikt kan worden; 3. Toegang tot gegevens: a. Het Rijk maakt helder wat medewerkers aan basis digivaardigheden moeten bezitten om toegang te krijgen tot de ICT-infrastructuur voor TPAW en hoe het primaire proces dit kan borgen (samen met ICOP); b. ICT-diensten worden ingericht op basis van de BIR, waarbij de medewerker het i-bewustzijn heeft om vanaf departementaal vertrouwelijk gegevens gescheiden te houden van interne gegevens die niet noodzakelijk geheim hoeven te blijven, met lager vertrouwelijkheidniveau dan DepV; Dit i-bewustzijn is nodig om voor de minder vertrouwelijke informatie ruimte te scheppen om veiligheid mede afhankelijk te maken van de menselijke factor. Het volledig vertrouwen op de technische factor kan niet en maakt het onnodig lastig en duur om veel basis-ict-diensten goed te faciliteren in een TPAW-context; c. Door de Rijksmedewerker zelf meegebrachte mobiele apparaten (BYOD) en services (mobiele app s) kunnen alleen gebruikt worden wanneer deze veilig genoeg in te richten zijn en alleen voor 8 9 Baseline Informatiebeveiliging voor het Rijk Pagina 5 van 9

8 informatie tot en met het beveiligingsniveau corresponderend met WBP risicoklasse 2 10 (zie BIR), d. Voor deze door de medewerkers zelf meegebrachte mobiele apparaten en unmanaged services gelden specifieke minimum eisen. e. Voor het gebruik van zelf meegebrachte mobiele apparaten en unmanaged services gelden minimum standaarden 11 en wordt een overeenkomst gesloten met de medewerkers, f. Voor het goed en veilig gebruik van specifieke devices en services worden de benodigde digivaardigheden getoetst. Richtinggevende uitspraken m.b.t. Faciliteiten en Huisvesting (ICFH) Toegang naar gebouw, werkplek en algemene voorzieningen voor ieder pand (onafhankelijk van klant) wordt geregeld. - geen individuele verplichting om buiten kantoor te werken, alleen daar waar het zowel voordelen oplevert voor medewerker als leidinggevende (de verwachting is dat besparingen op huisvesting op deze wijze zonder dwang te realiseren zijn, waarbij de werkpleknorm deze ontwikkeling wel versnelt). Principes zijn: Voor toegang tot panden geldt: binnen zonder kloppen binnen het bestaande zoneringsmodel. In elk Rijkskantoor wordt dezelfde facilitaire ondersteuning geleverd door één van de Concerndienstverleners, op basis van de uniforme Productenen Diensten Catalogus (PDC) Voor toegang tot de werkplek geldt: a. een Rijkskantoor heeft herkenbare aanlandplekken b. iedere Rijksmedewerker kan zijn eigen kantoorautomatiseringomgeving in elk willekeurig Rijkskantoor benaderen c. in alle Rijkskantoren wordt minimaal in een deel van het gebouw gescheiden Wifi aangeboden, waardoor telewerken mogelijk wordt; Voor toegang tot bronnen geldt: openbaar, tenzij Implementatie Voor een deel liggen bovenstaande richtinggevende uitspraken al nagenoeg vast in beleid, of is er beleid in voorbereiding: IC s gezamenlijk a. Communicatie richting medewerkers zodat zij weten waar ze aan toe zijn mbt tijd-, plaats-, en apparaatonafhankelijk werken. Dit betekent vaker integraal en rijksbreed communiceren over de gekozen hoofdrichtingen, de voortgang en specifieke belemmeringen die aandacht nodig hebben. 10 Wet op de Bescherming Persoonsgegevens niveau 2 11 TBGI stelt minimum standaards vast (samen met NBV) Pagina 6 van 9

9 b. De IC s verzoeken Rijksorganisaties, die de nodige stappen zetten in de ontwikkeling van hun bedrijfsvoering, om gericht te zijn op het realiseren van deze richtinggevende uitspraken, en om vooraf de betreffende IC op de hoogte te stellen als er van wordt afgeweken. ICOP: ICCIO: ICFH: c. ontwikkeling en hergebruik van kennis, middelen en ervaringen in het primaire proces, zoals relevante pilots met resultaatgericht werken, BYOD, activiteitgerelateerde werkplekken, etc. a. een handreiking om departementen te ondersteunen in de toepassing van bestaande regelgeving in een context van TPAW. Een rijksbreed model ARBO-verklaring zal hier onderdeel vanuit maken (gereed najaar 2012); b. de fiscale (bij verstrekkingen) en juridische consequenties rondom de implementatie van bring en choose your own device (zodra beleidskader ICCIO gereed is) c. Afbouw van bestaande departementale regelingen en vergoedingen op het gebied van TPAW. d. Bestaande pakket aan managementopleidingen bezien op TPAWaspecten a. een rijksbreed beleidskader rondom bring of choose your own device (notitie in voorbereiding). Die kaders zullen betrekking hebben op het Rijksaanbod van apparaten (CYOD) vanuit de werkgever en hoe deze gebruikt (mogen) worden, de standaards die te stellen zijn aan BYOD-apparaten, en de wijze waarop connectiviteit ter beschikking wordt gesteld aan medewerkers. De fiscale afwikkeling hiervan - waarmee de medewerkers niet belast hoeven te worden - wordt in samenwerking met de ICOP georganiseerd. b. Implementatie van kader zoals genoemd bij a. Uiterlijk in het jaarplan 2013 zal de ICCIO een duidelijk tijdpad neerleggen voor de implementatie van deze kaders. c. Beleid tav i-bewustzijn, waaronder een basisdigivaardigheidstoets ism ICOP en een toets voor goed/veilig gebruik van specifieke devices en services (notitie in voorbereiding) d. Implementatie van beleid zoals genoemd bij c. a. Huisvestingsstrategie (masterplannen gereed eind 2014) b. Facilitaire en huisvestingskaders Het Nieuwe Rijkskantoor (gereed medio 2013) c. Samenwerking met LFMO in het realiseren van de uniforme PDC voor de rijkskantoren(gereed ultimo 2013). Pagina 7 van 9

10 d. Samenwerking met LFMO bij het opstellen van een uniform kostprijsmodel voor facilitaire en huisvestingskosten. e. Bijdragen aan een Rijksportaal met een nieuw uniform facilitair management informatiesyteem (FMIS) voor o.a. zaalreservering. f. Openstellen van het WiFi-netwerk. g. Pilots gastgebruik (aanlandplekken) (gereed medio 2013). N.B. als aanvulling op bovenstaand implementatieplan geeft de ICIA aan in te zetten op 1) regie op categoriemanagement waardoor via inkoop wordt bijgedragen aan invoering van standaarden voor TPAW en 2) het via categoriemanagement mobiliseren van kennis uit de markt die nodig is voor de realisatie van TPAW. Pagina 8 van 9

11 BIJLAGE: Negen vraagpunten rondom TPAW De ICOP is in april 2011 verzocht om een coördinerende rol op zich te nemen. Deze rol is ingevuld vanuit de ICOP/programma het Nieuwe Werken. In 2011 is in samenwerking met ICCIO en ICFH een inventarisatie gedaan naar onderlinge afhankelijkheden in rijksbreed beleid mbt TPAW. Dit heeft geresulteerd in een notitie over TPAW met onderstaande negen vraagpunten waarin onderlinge afhankelijkheden bestaan. Primaat bij ICOP: 1. Wat is Rijksbreed nodig om de transitie in het primaire proces Rijksbreed te blijven ondersteunen? 2. Op welke manier wordt de oude ARAR/Raamregeling telewerken gemoderniseerd? Primaat bij ICFH: 3. Hoe faciliteert de Rijkskantoorruimte dat medewerkers die er gehuisvest zijn tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk kunnen werken? 4. Hoe faciliteert de Rijkskantoorruimte medewerkers of gasten die daar niet primair zijn gehuisvest? Primaat bij ICCIO 5. Hoe wordt de toets op digivaardigheid / digibewustzijn vormgegeven? 6. Hoe krijgt de persoonlijke digitale werkruimte vorm, onafhankelijk van plaats, tijd en apparaat? 7. Hoe ziet het keuzemodel van de digitale plaatsonafhankelijke werkplek er uit voor directies en voor rijksmedewerkers: uit welke combinaties van ICTapparatuur en -diensten mag er gekozen worden? 8. Hoe wordt aanschaf en beheer geregeld van UMTS-abonnementen en mobiele apparaten? 9. Hoe wordt toegang geboden tot ICT-diensten, internet, en (vergader)ruimten, zodat veiligheidsgelaagdheid/zonering kan worden losgekoppeld van hiërarchische structuur, en departementen worden ontschot volgens het principe transparant, tenzij? Pagina 9 van 9

Streefbeeld TPAW 2015

Streefbeeld TPAW 2015 Streefbeeld TPAW 2015 Rijksbrede ambitie TPAW zoals verwoord in I-strategie en Hervormingsagenda De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken"

Samenhang plannen/documenten Mobiel werken ICCIO DGOBR DIR Contactpersoon Helga Lobenstein / Jan Ploeg T 06-14150080 Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken" 1. Inleiding De discussie rondom samenhang is gestart bij o.a. het inbrengen bij de

Nadere informatie

BYOD - Uitgangspunten versie 1.0

BYOD - Uitgangspunten versie 1.0 Aan Van DGOBR DIR Contactpersoon BYOD - Uitgangspunten versie 1.0 1. Inleiding In deze bestuurlijke notitie BYOD 1 zijn de uitgangspunten voor de implementatie van BYOD beschreven en worden ter vaststelling

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Generieke I Toets & Advies module functioneel

Generieke I Toets & Advies module functioneel module functioneel Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Inspiratiedag Externe Inhuur Sociale Verzekeringsbank Jolanda Molenaar Onderwerpen Wat is categoriemanagement?; Kracht van categoriemanagement; Speelveld

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten 30 april 2014 v1.05 I-dienst (kolom 1): naam van (cluster)dienst, voorziening of product (veel gebruikte term is ook bouwsteen) die

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Visie Vernieuwend Werken 2016 Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Met de visie Vernieuwend Werken wil Ymere haar medewerkers uitdagen zelf de verantwoordelijkheid te pakken om slimmer, effectiever

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.02 Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: 2015 1.3 Doel, scope, richting en marktbenadering Doelstelling en scope DCI ICT sourcing strategie De DCI ICT sourcing strategie ondersteunt bij het

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur voor de rijksambtenaar, zoals beschreven

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.01 Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

Zelfsturen of zelforganiseren. Introductie en valkuilen

Zelfsturen of zelforganiseren. Introductie en valkuilen Zelfsturen of zelforganiseren Introductie en valkuilen Zo werkt het niet: Zelfsturende teams worden nog al eens ingesteld als middel om iets anders te bereiken (zoals bezuinigingen, efficiëncy), En niet

Nadere informatie

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken Regeling telewerken Nummer: 09.0003271 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 10 februari 2011 Instemming COR d.d. 20 januari 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011

Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011 24 oktober 2011 Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011 Annelies Hermens John Pommer Agenda SWSR Platform SWSR B50 SWSR overview Doelstelling Platform SWSR B50 Programma B50 SWSR Thema s Doelstellingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Datum

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

BIR comply or explainprocedure

BIR comply or explainprocedure BIR comply or explainprocedure Datum: 7 januari 2014 Versie: 1.0 Inleiding In 2012 is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) van kracht geworden. De Baseline gaat uit van een comply or explain

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per

Datum 27 april 2009 Betreft Toetreding bedrijfseenheden bij de Werkmaatschappij per > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorziter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR BDGOBR Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Ja Nee Toelichting Handreiking

Ja Nee Toelichting Handreiking Wilt u overtuigd worden over nut en noodzaak van printerloos werken of ziet u belemmeringen? Doe eerst de test en lees de business case voordat u dieper duikt in de materie! Ja Nee Toelichting Handreiking

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Workplace Transformation

Workplace Transformation Workplace Transformation Workplace Transformation Ruimte om productief, creatief en inzichtelijk te werken Met een waardering van 10 miljard dollar is huisverhuurdienst Airbnb meer waard dan een aantal

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0)

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0) DGOBR Informatiseringsbeleid Rijk Contactpersoon L.P. de Rouw T 06-15 03 54 82 RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0) Lijnparaaf Medeparaaf Afschrift aan Inleiding In het kader van de Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting

Expeditie Tiel. Organisatie - Cultuur - Huisvesting Expeditie Tiel Organisatie - Cultuur - Huisvesting Informatie bijeenkomst Welkom en opening Expeditie Tiel het Hoe en Waarom! Huisvesting als instrument bij veranderingen Projectaanpak, uitgangspunten

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 18 Besluit van 20 januari 2011, houdende regeling inzake de bevoegdheden met betrekking tot de inrichting van de organisatie en bedrijfsvoering

Nadere informatie

HNW Voor iedereen? Aanleidingen Bezuinigingen De veranderende rol van de overheid en het strategisch personeelsbeleid. De vergrijzing en vergroening in combinatie met aantrekkelijk werkgeverschap. De aanloop

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw

Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw Inrichten projectstructuur liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw 1. Wat moet er gebeuren? De liquidatie Permar en transitie uitvoering Wsw wordt uitgevoerd aan de hand van drie sporen: 1. De afbouw

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door <naam en functie> <Plaats en datum> IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door HET PROCES AANLEIDING We weten niet exact hoeveel medewerkers OCW heeft. Voorzieningen zijn niet altijd gekoppeld

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1484 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Datacentervoorziening Rijk

Datacentervoorziening Rijk Programma Consolidatie Datacenters Algemene kaders consolidatie datacenters Rijk Datacentervoorziening Rijk Datum: 3 april 2012 Versie: 1.0 Versie Status Datum Verspreid naar Wijzigingen 0.1 concept 6-2-2012

Nadere informatie

Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk

Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk Wat gaan we doen? Even voorstellen Hoe?Zo! Reeks BOYD (Wat? Waarom?) Welke vormen Invoering Risico s Juridische aspecten Tot slot Even

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Opbouw van onderzoek & analyse

Opbouw van onderzoek & analyse Opbouw van onderzoek & analyse Aanpak De aanpak is pragmatisch en gericht op het analyseren en inventariseren van de kenmerken van de organisatie van werken, zonder dat de dagelijkse gang van zaken verstoord

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014)

Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014) Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014) Opgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK; opgave Wonen en Rijksdienst (WenR)) Aanpak van ICT door het rijk (21 maart 2013)

Nadere informatie