BYOD - Uitgangspunten versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BYOD - Uitgangspunten versie 1.0"

Transcriptie

1 Aan Van DGOBR DIR Contactpersoon BYOD - Uitgangspunten versie Inleiding In deze bestuurlijke notitie BYOD 1 zijn de uitgangspunten voor de implementatie van BYOD beschreven en worden ter vaststelling voorgelegd. De uitgangspunten vormen een tussenstap, omdat het op dit moment nog niet mogelijk is op een veilige manier volledig apparaatonafhankelijk te werken. Hiermee wordt, deels, een invulling gegeven aan realisatie van de I-strategie, waarbij rekening gehouden is met: ontwikkelingen m.b.t. mobiel werken en apparaatonafhankelijk werken ; lopende initiatieven binnen de rijksdienst; (beveiligings)eisen conform reeds bestaande kaders. De ICCIO heeft besloten: De ICCIO stelt de notitie vast en onderschrijft de beslispunten: Opdracht te geven aan de Supply Board voor het doen van een Uitvoeringstoets (zoals verwoord in hfd5 Vervolg) voor het leveren van BYOD als dienst; Opdracht te geven aan de SGI voor het doen van een Haalbaarheidsonderzoek (zoals verwoord in hfd5 Vervolg) naar apparaatonafhankelijk werken. 2. Aanleiding en achtergrond Bring Your Own Device (BYOD) is een logische stap binnen de strategische ontwikkelingen van de rijksdienst met TPAW (Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken). De invulling ervan wordt in de I-strategie met maatregel 8 (apparaatonafhankelijk werken) beschreven. In samenhang met TPAW en BYOD is het volgende qua beleid voor het gebruik van eigen, in privé aangeschafte middelen, op papier gezet: In bijlage I wordt overzicht gegeven van relevante BYOD kaders van de doelarchitecturen Digitale Werkplek Rijksoverheid (DWR), Gesloten Rijkscloud (GRC), Rijks Application Store (RAS) en Toegang. In bijlage II is er vanuit het TPAW-beleid een TPAW streefbeeld geformuleerd. In bijlage III wordt een afwegingskader gegeven ter ondersteuning van de manager of het gebruik van een eigen apparaat verstandig is. Ten einde BYOD rijksbreed te realiseren is met deze notitie aanvullend beleid geformuleerd. 1 BYOD: het inzetten van een, in privé aangeschaft, mobiel apparaat voor zakelijk gebruik Pagina 1 van 8

2 3. Uitgangssituatie; BYOD en apparaatonafhankelijk werken De besturingsystemen van de moderne mobiele apparaten van nu (IoS, Android, Windows phones en tablets) hebben de controle steeds meer in de handen van de eindgebruiker gelegd. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. De kans bestaat dat door de gebruiker zelf geïnstalleerde apps malware bevatten die de bedrijfsinformatie kunnen benaderen, veranderen of doorsturen naar derden. Het is daarom van belang dat ook op een eigen meegebracht apparaat, vanuit zakelijk oogpunt een unmanaged device, de bedrijfsgegevens voldoende worden afgeschermd. En daar zit ook het spanningsveld in het gebruik van BYOD; waarbij enerzijds de medewerker als eigenaar van zijn eigen apparaat streeft naar flexibiliteit en vrijheid in het gebruik, is anderzijds de werkgever vanuit juridisch oogpunt verplicht het gebruik van de zakelijke omgeving op een BYOD apparaat zo goed mogelijk te beveiligen. Er zit een verschil in eigenaarschap van het eigen apparaat en het door de werkgever verstrekte apparaat. Het beheer van door de werkgever verstrekte apparaat is eenvoudiger in te regelen. De werkgever reguleert de samenstelling van het productaanbod van apparaten en de toepassingen die een medewerker hierop wel en niet mag gebruiken. Het is hierdoor makkelijker te controleren of een apparaat voldoet aan alle eisen op het gebied van functionaliteit en beveiliging. Deze vorm wordt ook de managed device genoemd. In tegenstelling tot het managed device zijn de benodigde beveiligingsmaatregelen met BYOD alleen technisch af te dwingen door een beheerder, tenzij hiervoor bestemde beveiligingsapplicaties beschikbaar worden gesteld. Zonder dergelijke applicaties, zoals GOOD, JEP, MobileIron of andere telewerkvoorzieningen, is beveiliging niet mogelijk en is enige relevante scheiding van zakelijke en privé-informatie niet te maken. De hierboven beschreven situatie ligt in lijn met het rapport van de AIVD/NBV uit Dat rapport geeft een uiteenzetting van de dreigingen in het gebruik van eigen unmanaged device, en de organisatorische en technische maatregelen die men moet treffen om BYOD verantwoord in de organisatie toe te staan. Thans zijn deze dreigingen en benodigde maatregelen nog steeds opportuun. Mede door de vaak onveilige situatie die optreedt met het gebruik van een unmanaged device raadt de AIVD/NBV daarom nog steeds aan om niet te kiezen voor een unmanaged BYOD, maar voor het managed device. Vandaar dat het belangrijkste uitgangspunt bij de BYOD implementatie is dat het eigen apparaat gemanaged moet worden conform de eisen die gesteld worden aan de zakelijk verstrekte apparaten. Een uitdaging van zowel eigen als zakelijke verstrekte apparaten is dat we met het apparaatonafhankelijk werken (of te wel het loskoppelen van de functionaliteit van het apparaat) niet meer afhankelijk willen zijn van de leveranciers van het platform, de hardware en/of software. Een andere ontwikkeling is de verbreding van perimeter- en apparaat- beveiliging met de beveiliging van de informatie zelf. Ook dit vraagt, zoals eerder gesteld, tot een verregaande ontkoppeling van functionaliteit van het apparaat. Het huidige aanbod van functionaliteiten en commerciële dienstverleningsconcepten maakt volwaardig en volledig apparaatonafhankelijk veilig werken nog niet mogelijk. Door de grote verscheidenheid aan telewerkvoorzieningen, smartphones, tablets, laptops is dat een groot punt van aandacht. Inschatting is dat op de lange termijn een betere beveiliging in combinatie met apparaatonafhankelijk werken haalbaar is. BYOD geeft daarin een goede impuls aan de ontwikkeling van apparaatonafhankelijk werken. Echter apparaatonafhankelijk werken is niet alleen van toepassing op BYOD, maar ook op de door de werkgever verstrekte apparaten. Pagina 2 van 8

3 4. Uitgangspunten BYOD Ondanks dat volledig apparaatonafhankelijk werken nog geen feit is, kan BYOD wel gefaciliteerd worden. De stuurgroep BYOD onderschrijft het rapport van AIVD/NBV met de voorkeur voor het managed device, maar is van mening (en na overleg met het NBV) dat BYOD, voorzien van dezelfde beveiligingsmaatregelen als van een managed device', gecontroleerd en beheermatig kan worden ingevoerd. De uitgangspunten voor de implementatie van BYOD zijn: a) De Werknemer kan uit het assortiment van de werkgever zijn (mobiele) apparaat kiezen en (daarnaast) gebruik maken van eigen apparaten, indien deze overeenkomt met het standaard productaanbod van de werkgever. b) De zakelijke omgeving 2 is veilig gescheiden van de privéomgeving: De oplossing is in de vorm van een applicatie op het apparaat die ervoor zorgt dat de zakelijke gegevens verwerkt en opgeslagen worden binnen een beveiligde omgeving op het apparaat. De applicatie heeft de benodigde bescherming, zoals encryptie van gegevens en datacommunicatie met de backoffice in het datacenter. Op dit moment betekent dit dat het eigen apparaat wordt uitgevoerd met een gecertificeerde Mobile Device Management (MDM)-oplossing. Apparaten maken gebruik van telewerkvoorzieningen voor werken-opafstand. Telewerken op de thuiscomputer of elders gebeurt met een token (G-ON-stick, JEP-stick, Telestick, etc.). Het is hiermee mogelijk om de eigen virtuele managed/actief beheerder werkplekomgeving te gebruiken. Aanvullend is het mogelijk een SIM-kaart af te nemen, zodat in geval van een mobiele data verbinding met het mobiele apparaat (laptop, tablet) gebruik wordt gemaakt van de eigen access point naar het rijksweb. c) De werkgever beslist op basis van risicoafweging of verwerking van informatie in de zakelijke omgeving op het eigen apparaat is toegestaan. De werkgever gebruikt hiervoor een afwegingskader waarmee op basis van bedrijfscontinuïteit, functie, verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid van informatievoorziening (conform BIR) en kosten een besluit kan worden genomen. d) De huidige BYOD initiatieven worden gehandhaafd. Departementen (zoals MinFin, OCW en EZ) en andere overheidsorganisaties (zoals Belastingdienst en DUO) hebben het gebruik van BYOD met smartphone of tablet al ingevoerd voor bedrijfstoepassingen, of ze zijn bezig voorbereidingen te treffen voor een implementatie. e) Beheer en helpdeskondersteuning van BYOD is alleen van toepassing op de zakelijke omgeving op het eigen apparaat, en niet van het apparaat zelf. f) Voor BYOD is er een gebruikersovereenkomst met gebruiksvoorwaarden waarin de rechten, plichten en aansprakelijkheid van de werkgever en werknemer staan beschreven 3 : fiscale en juridische consequenties die BYOD met zich meebrengt; de aansprakelijkheid bij verlies, diefstal, beschadiging en buiten dienststelling; de vertaling van de arbeidsomstandigheden die in de ARBO-wet genoemd worden naar beleid voor apparaten; algemene gebruiksvoorwaarden voor TPAW. Wat zijn generieke voorwaarden en welke voorwaarden kunnen departementen specifiek opstellen; bepalingen voor het zakelijke en privégebruik van het apparaat; evt. vergoedingen (in het kader van WKR). 2 In de zakelijke omgeving wordt de bedrijfsinformatie verwerkt op een door de organisatie conform de BIR beheerde omgeving 3 Uitgangspunt e valt niet binnen het ICCIO-domein. Taskforce TPAW doet hiervan doorgeleiding naar ICOP. De Taskforce TPAW bewaakt actief de voortgang op betreffende punten. Pagina 3 van 8

4 5. Vervolg Voor het vervolg en daarmee de implementatie van BYOD wordt uitgegaan van een 2-tal aspecten: - de Uitvoeringstoets van BYOD op de korte termijn - en aanvullend een Haalbaarheidsonderzoek naar apparaatonafhankelijk werken voor de lange termijn. Uitvoeringstoets Om duidelijkheid te krijgen in de consequenties voor wat betreft invoering van BYOD conform de beschreven uitgangspunten zal de ICCIO opdracht geven aan de Supply Board voor het doen van een Uitvoeringstoets. De Uitvoeringstoets geeft antwoord op in hoeverre Uitvoering in staat is met de beschreven uitgangssituatie BYOD als dienst te leveren; wat is de impact op bestaande ICT voorzieningen, wat zijn de ontwikkel- en exploitatiekosten en mogelijke besparingen, welke maatregelen moeten extra worden getroffen in ICT infrastructuur, de softwarelicenties, beveiliging (BIR), functionaliteit, beheer en service levels, de haalbaarheid en kosten van het beheer en helpdeskondersteuning alleen voor de zakelijke omgeving, wat zijn de risico s voor de dienstverlening, en wat is de doorlooptijd (en roadmap) is voor invoering van BYOD als dienst? Het resultaat van de uitvoeringstoets wordt voorgelegd aan de ICCIO en zal eventueel leiden tot opdracht voor invoering van de BYOD-dienst. Haalbaarheidsonderzoek Zoals eerder in de notitie al werd beschreven is volledig apparaatonafhankelijk werken momenteel nog niet mogelijk. Het streven moet zijn dat er in de toekomst zoveel mogelijk apparaatonafhankelijk gewerkt moet kunnen worden. Het is daarom van belang onderzoek te doen naar de haalbaarheid op de lange termijn van apparaatonafhankelijk werken. ICCIO geeft opdracht aan de SGI voor het uitvoeren van een Haalbaarheidsonderzoek. De toets levert een rapportage met een advies op over de haalbaarheid van betreffende onderwerp en de manier waarop de implementatie van apparaatonafhankelijk werken tot een succes kan leiden. De rapportage met advies wordt voorgelegd aan de ICCIO ter besluitvorming. Pagina 4 van 8

5 Bijlage I - Relevante BYOD kaders ICCIO-domein Uit de DWR functionele doelarchitectuur (Vastgesteld door ICCIO: december 2012) Zero-footprint - Om mobiel werken en gastgebruik/interoperabiliteit mogelijk te maken is het noodzakelijk om een scheiding aan te brengen tussen devices (apparaten zoals pc s, laptops, tablets en smartphone) en de functionaliteit die via deze apparaten ter beschikking wordt gesteld. Apparaatonafhankelijkheid - DWR ondersteunt verschillende type devices en besturingssystemen. BYOD en CYOD dienen gefaciliteerd te worden. Connectivity - Hoogwaardige (mobiele) datacommunicatie is nodig voor een succesvolle DWR. Het door DWR gestelde kader hierbij is het toekomstige Rijksoverheidsnetwerk (RON2.0). Mobiel apparaat gebruiken bij ander departement - Het is voor medewerkers van andere departementen binnen de Rijksdienst mogelijk om gebruik te maken van meegebrachte mobiele apparaten. De organisatie biedt aan deze gasten de mogelijkheid om met hun laptop (bedraad of draadloos) en met tablets en smartphones (draadloos) een verbinding naar buiten te kunnen gebruiken. Synchronisatie - De DWR-Client biedt de mogelijkheid om , agenda, contactpersonen en taken veilig te synchroniseren met in de consumentenmarkt gangbare en populaire (privé) smartphones en tablets (i0s, Android, Blackberry en Windows Mobile). Uit de GRC doelarchitectuur (Vastgesteld door ICCIO: juni 2013): Mobiele platformen en desktops - Cloud diensten uit de GRC worden zoveel mogelijk platform en apparaat onafhankelijk aangeboden. Connectivity - Bij de ontwikkeling van het Rijksoverheidsnetwerk moet continuïteit van verbinding centraal staan, zodat cloud diensten uit de GRC te gebruiken zijn. DWR uit de GRC - De DWR-voorzieningen worden vanuit de GRC aangeboden zodanig dat voor de eindgebruikers geldt dat deze voorzieningen anyplace, anytime en op any device beschikbaar zijn. Uit de RAS doelarchitectuur (Vastgesteld door ICCIO: oktober 2012: Dienstgericht - De RAS is een Rijksbrede distributiedienst voor software naar Any Device. De dienst richt zich zowel op de eindgebruikers van de software als ook de aanbieders van software. Beschikbaar - Inrichting en ontwerp zijn afgestemd op de met afnemers afgesproken norm voor beschikbaarheid. Typisch voor de RAS is dat deze op elk willekeurig tijdstip moet zijn te gebruiken, ongeacht de locatie van de gebruiker. Uit de Toegang doelarchitectuur (Vastgesteld door ICCIO: januari 2012) Federatieve authenticatie - Toegangsbeheer wordt gebaseerd op het principe van federatieve authenticatie Logging - Handelingen met voorzieningen van het Rijk zijn te herleiden tot een verantwoordelijke persoon. Rijksmedewerker - Een Rijksmedewerker is in dienst van het Rijk (één werkgever), heeft binnen het Rijk een unieke digitale identiteit, heeft één adres, één Rijkspas, één of meerdere (eigen) mobiele devices en steeds vaker een flexibele werkplek. Rijkspas - De Rijkspas geldt als standaard authenticatiemiddel voor zowel fysieke als logische toegang. Met de Rijkspas heeft een medewerker toegang tot elk relevant rijkskantoor, logt daarmee ook in (ook thuis of elders) om toegang te krijgen tot relevante bestanden, systemen en informatiediensten en kan daarmee een elektronische handtekening zetten. Pagina 5 van 8

6 Bijlage II - TPAW streefbeeld (ICBR november 2013) De elementen uit het streefbeeld TPAW die betrekking hebben op BYOD vanuit werknemersperspectief zijn: In 2017 heb ik met mijn (eigen) mobiele apparaat op een veilige manier toegang tot de generieke voorzieningen van het Rijk. (blz. 4) Wat betreft de middelen waarmee ik werk... (blz. 5) Kan ik een (mobiel) apparaat kiezen uit een assortiment van de werkgever. Kan ik (daarnaast) gebruik maken van eigen apparaten, mits deze voldoen aan gestelde (veiligheids)eisen. Mijn leidinggevende en ik maken goede afspraken over... (blz. 3) Welke apparaten en (aangepaste) faciliteiten ik nodig heb om mijn werk goed te kunnen uitvoeren. Het veilig en effectief gebruiken van mijn verschillende (mobiele) apparaten (conform de eisen van ibewustzijn). De opleiding of training die ik eventueel nodig heb om mijn kennis, bewustzijn en vaardigheden op peil te brengen. Uitgangspunt van het streefbeeld dat het opgaat voor iedere medewerker die in dienst is bij een rijksorganisatie. Het is het meest van toepassing op kantoorfuncties, maar tegelijkertijd zijn onderdelen zeker ook van toepassing op medewerkers met andere werkzaamheden (met name uitvoering en toezicht). In de realisatie wordt rekening gehouden met fasering en differentiatie. Het tempo ligt niet overal gelijk. Pagina 6 van 8

7 Bijlage III Afwegingskader BYOD Het Afwegingskader BYOD is onderdeel van de bestuurlijke nota BYOD, d.d. 12 maart Deze biedt ondersteuning aan de manager om een goed onderbouwde (risico)afweging te doen voor het gebruik van eigen, in privé aangeschafte, apparaten (BYOD) voor zakelijk gebruik. De manager wordt geadviseerd alle onderstaande vragen te doorlopen en met ja of nee te beantwoorden. Indien een van de vragen met een nee wordt beantwoord, wordt afgeraden om BYOD toe te staan. Nr. Afweging Vraag Ja/Nee 1. Beschikbaarheid (bij verlies, diefstal en defecten) Is het acceptabel dat er minimaal support is op BYOD ten opzichte van support op de door de werkgever verstrekte apparaten? Denk hierbij aan: continuïteit van (bedrijfs)processen/afdeling; gebruik van BYOD in verschillende functies zoals beleidsmakers, ondersteunend personeel, inspecteurs, etc.; de mogelijkheid dat BYOD aanvullend is of in plaats van het door de werkgever verstrekte apparaat. 2. Informatiebeveiliging Is het informatiebeveiliging niveau van de BYOD-dienst voldoende voor het noodzakelijk gewenste informatiebeveiliging niveau van deze medewerker? Denk hierbij aan de informatie waarmee de medewerker in zijn functie werkt (hoger gerubriceerd dan departementaal vertrouwelijk 4 ). 3. Overeenkomst Is de medewerker bereid een BYOD gebruikersovereenkomst te ondertekenen en daarbij kennis genomen heeft van: 4. I-Bewustzijn Is de medewerker I-bewust? fiscale en juridische consequenties; de aansprakelijkheid bij verlies, diefstal, beschadiging en buiten dienststelling; bepalingen voor het zakelijke en privégebruik van het apparaat; arbo-wettelijke beperkingen; beheer en (helpdesk)ondersteuning beperkt tot de zakelijke omgeving op het BYOD apparaat. Denk hierbij aan het volgen van een I-Bewustzijn traject. 4 Informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van de lijnmanager. Gelet op de lijnverantwoordelijkheid van informatiebeveiliging dient de manager zich te laten informeren over het beveiligingsniveau van de aangeboden BYOD dienst/oplossong en dit te reflecteren op het noodzakelijke informatiebeveiliging niveau van de functie van de medewerker. Pagina 7 van 8

8 5. Financiën Zijn de (extra) kosten gedekt voor de inzet van BYOD binnen de organisatie? Denk hierbij aan: de mogelijkheid dat BYOD aanvullend is in plaats van het door de werkgever verstrekte apparaat; afnemen van de BYOD-dienst; eventueel een simkaart. Pagina 8 van 8

Streefbeeld TPAW 2015

Streefbeeld TPAW 2015 Streefbeeld TPAW 2015 Rijksbrede ambitie TPAW zoals verwoord in I-strategie en Hervormingsagenda De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 27 juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur

Nadere informatie

Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken"

Samenhang plannen/documenten Mobiel werken ICCIO DGOBR DIR Contactpersoon Helga Lobenstein / Jan Ploeg T 06-14150080 Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken" 1. Inleiding De discussie rondom samenhang is gestart bij o.a. het inbrengen bij de

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur voor de rijksambtenaar, zoals beschreven

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.02 Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.01 Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle 5 tools om zelf meegebrachte apparaten te beheren 12 maart 2013 Tanja de Vrede Het gebruik van eigen mobiele apparatuur

Nadere informatie

Management van mobiele apparaten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Management van mobiele apparaten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Management van mobiele apparaten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer

Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 30 oktober 2013 versie 1.0 titelpagina 1/14 INHOUDSOPGAVE Doelarchitectuur

Nadere informatie

we secure YOUR network

we secure YOUR network we secure YOUR network Secure Bring Your Own Device (SBYOD) Compumatica secure networks Introductie Petra van Schayik Eigenaar en CEO van Compumatica secure networks Compumatica opgericht in 1992 Hoofdkantoor

Nadere informatie

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Mobiele gegevensdragers Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf devices

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk

Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk Wat gaan we doen? Even voorstellen Hoe?Zo! Reeks BOYD (Wat? Waarom?) Welke vormen Invoering Risico s Juridische aspecten Tot slot Even

Nadere informatie

4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet

4. Eerder behandeld in: ICOP ICIA ICFH ICCIO CBIB Anders: Niet Aanbiedingsformulier Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (N.B. maximaal 2 A4) Agendapunt: 4d 1. Korte titel Rijksbrede ambities Tijd- Plaats en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW)

Nadere informatie

Juridische aspecten bij BYOD

Juridische aspecten bij BYOD 28 juni 2012 Juridische aspecten bij BYOD Seminar BYOD: employee IT outsourcing? Joost Linnemann joost.linnemann@kvdl.nl welke juridische issues spelen dan? arbeidsrechtelijk / afspraken met de medewerker

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Gebruik van eigen apparatuur en applicaties

Gebruik van eigen apparatuur en applicaties Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1018/khv Datum: 9 december 2013 Gebruik van eigen apparatuur en applicaties Consequenties voor de UT-werkplek Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 Rationale...

Nadere informatie

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten)

Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Visie van De Ictivity Groep op het Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) concept (onderdeel van De Ictivity Groep werkplekconcepten) Whitepaper Het Werkplek Concept VDI juli 2013 Pagina 1 van 5 INHOUD

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten 30 april 2014 v1.05 I-dienst (kolom 1): naam van (cluster)dienst, voorziening of product (veel gebruikte term is ook bouwsteen) die

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Ja Nee Toelichting Handreiking

Ja Nee Toelichting Handreiking Wilt u overtuigd worden over nut en noodzaak van printerloos werken of ziet u belemmeringen? Doe eerst de test en lees de business case voordat u dieper duikt in de materie! Ja Nee Toelichting Handreiking

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Visualisatie en Architectuur Praktijk Case: Digitale Werkruimte Belastingdienst en Gegevens Architectuur

Visualisatie en Architectuur Praktijk Case: Digitale Werkruimte Belastingdienst en Gegevens Architectuur Visualisatie en Architectuur Praktijk Case: Digitale Werkruimte en Gegevens Architectuur Robert van den Breemen Strategisch IT Architect 10 juni 2015 Even voorstellen Robert van den Breemen 17 jaar bij

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE BRING YOUR OWN DEVICE Waar moet ik aan denken? Hoe pak ik dit aan? Wat kan KPN voor mij betekenen? Arnold Hoogerwerf KPN Corporate Market arnold.hoogerwerf@kpn.com 1 BYOD Bring your own wine In Australië

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 Agenda Introductieronde: 10.00-10.30 Visie op MDM: 10.30-11.00 MDM grip op smartphones & tablets: 11.00-11.30 Demo MDM: 11.30-12.00 Lunch & sparringsronde: 12.00-13.00

Nadere informatie

Management special. BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn

Management special. BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn Management special BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn BYOD hulpmiddelen IT-managers grijpen betrekkelijk makkelijk naar technische hulpmiddelen om BYOD-apparatuur onder controle te krijgen. Dat kan echter

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD

DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD OZMO s videoconferentie oplossing DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD OZMO cloud video conferentie voor elk bedrijf dat efficiënter wil werken OZMO levert de beste en meest gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Productbeschrijving FileCloud

Productbeschrijving FileCloud Productbeschrijving FileCloud Productbeschrijving FileCloud Met behulp van sevenp FileCloud heeft u, vanaf elk apparaat, toegang tot uw centraal opgeslagen bestanden en kunt u deze delen met anderen. FileCloud

Nadere informatie

Connectivity/Magic of Mobility

Connectivity/Magic of Mobility Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Security in het MKB: Windows 10

Security in het MKB: Windows 10 Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Bedrijven zijn zich inmiddels bewust van de noodzaak om hun bedrijfsgegevens

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud!

ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud! ecumulus Uw digitale werkplek in de Cloud! 1. Gemak 2. Pluspunten 3. Kenmerken 4. Privacy & Veiligheid 5. Support 6. Computication INHOUDSopgave 2 ecumulus maakt automatisering een stuk makkelijker Belangrijkste

Nadere informatie

HOE BEVEILIG JE MOBIELE DEVICES EN DATA?

HOE BEVEILIG JE MOBIELE DEVICES EN DATA? HOE BEVEILIG JE MOBIELE DEVICES EN DATA? 7 securitytips voor het nieuwe werken DIT IS EEN UITGAVE VAN Het zakelijk gebruik van smartphones, tablets en laptops neemt enorm toe. Die inzet van mobiele apparaten

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be

Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? impakt.be Een veilige draadloze internet-en netwerkverbinding in uw gemeente, voor u en uw burgers. Hoe pakt u dit aan? IMPAKT Secure ICT IMPAKT is meer dan 25 jaar actief in België en Luxemburg als ICT beveiliging

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Whitepaper. Mobiele Internet Devices

Whitepaper. Mobiele Internet Devices Cam IT Solutions Edisonbaan 6 3439 MN Nieuwegein www.cam.nl Whitepaper Mobiele Internet Devices Visie en oplossing voor het veilig ontsluiten van applicaties en data aan mobiele gebruikers op Bring Your

Nadere informatie

Beveiliging van smartphones in de zorg

Beveiliging van smartphones in de zorg Beveiliging van smartphones in de zorg Spitsseminar Nictiz Pieter Ceelen Agenda Welke maatregelen kan een zorgorganisatie nemen om veilig met smartphones en tablets om te gaan? Beveiligingsrisico s Beveiligingsoplossingen

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015

VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Gregor Hendrikse, Joost van Lier en Marc Gill ard 6 juli 2015 VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Android Professioneel Gebruiken

Android Professioneel Gebruiken Android Professioneel Gebruiken Praktische Gids Dit document is toegespitst op een praktische implementatie van Android toestellen in een bedrijfsomgeving. Juni 2014 Ulrik Van Schepdael Mobco bvba Voorwoord

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Zakelijk Mobiel. Dienstbeschrijving Juni 2013

Zakelijk Mobiel. Dienstbeschrijving Juni 2013 Zakelijk Mobiel Dienstbeschrijving Juni 2013 INHOUD ONBEZORGD MOBIEL BELLEN EN INTERNETTEN 3 ZAKELIJK MOBIEL ABONNEMENTEN VOOR IEDEREEN 4 ZAKELIJK MOBIEL GROEP SIM VOOR LAPTOP/TABLET 4 DELEN VAN TEGOEDEN

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Register Your Own Device

Register Your Own Device Register Your Own Device Peter Jurg m7 12-3- 13 Even voorstellen security en IAM expert > 20 jaar ervaring bedrijfsleven, onderwijs en overheid co- auteur van een boek over idennty management ik heb meerdere

Nadere informatie

Smartphones onder vuur

Smartphones onder vuur Smartphones onder vuur Dominick Bertens Account Manager NAVO & NL Agenda Sectra Communications Bedreigingen Bring Your Own Device Panthon 3 Samenvatting Security Masterclass Vragen Sectra Communications

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Transformatie van de werkplek

Transformatie van de werkplek Transformatie van de werkplek In de traditionele situatie heeft een IT-afdeling veel grip op de werkplek. Hoe moet dat als straks iedereen met een apparaat naar keuze werkt? Dat kan alleen door de aandacht

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Digitale I-Signer Handleiding

Digitale I-Signer Handleiding Digitale I-Signer Handleiding Wat heeft u nodig Een smartphone of tablet met ios of Android als besturingssysteem. Internet verbinding om de DSB I-Signer app te downloaden uit de Google Play Store of de

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Mobiel e-mail en internet. Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie

Mobiel e-mail en internet. Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie Mobiel e-mail en internet Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie De tijd dat we alleen maar achter het bureau zaten ligt achter ons. We gaan flexibeler om met kantooruren en werken

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie