Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter?"

Transcriptie

1 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat Eric Pols Eric Pols MSc. (Studentnummer: ) Rotterdam, , Definitief IT Auditing, ESAA Rotterdam Begeleider: Jan Pasmooij RE RA RO

2 2 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

3 Voorwoord Data analyse.. veel collega s wisten het al. Ikzelf nog niet. Ik heb zelf lang nagedacht over mijn onderwerp. Veel collega s vonden het echter vanzelfsprekend dat ik mijn referaat over data analyse zou gaan schrijven. Binnen KPMG sta ik namelijk bekend als een gedreven dataanalist. Daarnaast word ik weleens EriQuery genoemd. Ik ben blij dat die collega s toen zo over mijn referaatonderwerp dachten en dit ook aan mij kenbaar maakten. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik er uiteindelijk zeker van was een goed bij mezelf passend onderwerp gekozen te hebben. Op dit moment, een aantal maanden later, ligt het eindproduct er. Ik ben er trots op! Dit heb ik echter niet volledig alleen gedaan. Ik wil daarom bij deze mijn begeleider van de Erasmus bedanken voor de constructieve feedback. Daarnaast mijn vriendin voor de mentale ondersteuning en het tekstueel reviewen. De geïnterviewden wil ik bedanken voor de tijd die ze er in gestoken hebben en de prettige gespreken. Als laatste wil ik nog mijn directe collega s bedanken voor de sparmomenten over dit onderwerp. Ik wens u veel leesplezier toe en hoop daarnaast dat het u handreikingen geeft om toe te passen in de praktijk. Wat mij betreft is het referaat nog interessanter en leuker geworden dan ik verwacht had! Eric Pols 14 oktober Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

4 4 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

5 Inhoudsopgave 1 Introductie Probleemstelling Onderzoeksdoelstelling Vraagstelling Reikwijdte Aanpak Structuur Motivatie keuze onderwerp Doel van dit referaat Terminologie Samenvatting Prijsdruk de baas Positive assurance Kwantificeren van kwalitatieve bevindingen Integrated audit Terugrelateren aan significiant accounts Inleiding data analyse Containerbegrip Type data analyses Voorwaarden data analyse Uitvoering Samenvatting Fases van de jaarrekeningcontrole Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Efficiëntievoordelen Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Rol van de accountant Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Aanpak Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

6 7.5 Samenvatting Additionele voordelen Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Continuous Auditing / Continuous Monitoring Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Modelvorming Fases jaarrekeningcontrole Impact per materiële post Voorbeelduitwerking Praktijktoetsing Prijsdruk Planningsfase Control evaluationfase Substantive proceduresfase Conclusie & Afrondingsfase Schema innovatieve aanpak Voorbeelduitwerking Conclusie Introductie Evaluatie praktijktoetsing Conclusie Aanbeveling Evaluatie doelstelling Vervolgonderzoek Mening auteur Literatuur Bijlage A: Interviewvragen Bijlage B: Geïnterviewden Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

7 1 Introductie 1.1 Probleemstelling De laatste jaren staan de tarieven voor een jaarrekeningcontrole enorm onder druk. Veel klanten beschouwen de jaarrekening namelijk als een uniform product (commodity). Dit argument voor een lager tarief wordt voornamelijk genoemd tijdens de tariefonderhandelingen. Accountantskantoren gaan daar deels in mee om belangrijke klanten niet te verliezen of nieuwe interessante klanten te winnen. Het Financieel Dagblad schrijft bijvoorbeeld op 18 juli 2011 dat de 25 Midkapfondsen in % minder betaald hebben voor de jaarrekeningcontrole [FDmk11]. Daarnaast heeft ook de Rabobank onderzoek gedaan naar de Accountancybranche. Zij schrijven in juli 2011: Klanten van accountancykantoren zijn sinds de recessie prijsbewuster geworden. Dit heeft geleid tot een onverminderde prijsconcurrentie die de gehele sector raakt. [Rabo11] Reden om hierin mee te gaan, is voor de accountantskantoren dat naast het kernproduct (de accountantsverklaring) vaak ook aanvullende diensten tegen een beter tarief geleverd kunnen worden. Idealiter zou echter ook het kernproduct winstgevender zijn. Data analyse wordt in vakliteratuur (zie literatuurlijst) aangedragen als één van de oplossingen om efficiënter te kunnen auditen. Het resultaat van data analyse biedt dan ook een meerwaarde aan de klant. [Tole10] Een theoretische onderbouwing daarvan in combinatie met empirisch onderzoek ontbreekt echter. 1.2 Onderzoeksdoelstelling De doelstelling is te onderzoeken in hoeverre en hoe data analyse de jaarrekeningcontrole efficiënter kan maken. 1.3 Vraagstelling Binnen het onderzoek worden onderstaande hoofd en deelvragen behandeld Hoofdvraag In hoeverre en hoe kan het gebruik van data analyse de jaarrekeningcontrole efficiënter maken? Deelvragen 1 Hoe kan data analyse ondersteunen per fase van de jaarrekeningcontrole? Per fase wordt een data analyse anders toegepast. Tijdens de planningsfase bijvoorbeeld, zal data analyse voornamelijk worden toegepast om de omvang van transactiestromen binnen een proces in kaart te brengen. Hiermee kan de focus worden bepaald. 2 Welke efficiëntievoordelen zijn met data analyse te behalen? 3 In hoeverre verandert de rol van de accountant? Het gebruik van data analyse binnen de jaarrekeningcontrole, niet alleen gericht op gegevensgericht onderzoek, zorgt ervoor dat de werkwijze van de accountant verandert. 7 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

8 4 Welke aanpak dient gehanteerd te worden? Om data analyse succesvol toe te passen binnen een jaarrekeningcontrole dient een gedegen aanpak gehanteerd te worden. 5 Brengt data analyse tijdens de jaarrekeningcontrole de klant additionele voordelen? De accountant kan wellicht waarde toevoegen door data analyseresultaten te delen met de klant. 6 Hoe verhoudt ad hoc data analyse zich tot Continuous Auditing / Continuous Monitoring? De laatste jaren passen steeds meer bedrijven Continuous Auditing / Continuous Monitoring systemen toe. Hierbij worden controles van de accountant overgenomen door Internal Audit (CA) en later door de organisatie zelf (CM). Het onderzoek richt zich niet op 1.4 Reikwijdte organisaties met dergelijke systemen. Dit onderzoek richt zich alleen op data analyse in het kader van de jaarrekeningcontrole. Daarnaast wordt bij dit onderzoek als uitgangspunt genomen dat de klant gebruik maakt van een gangbaar ERP systeem voor de belangrijkste ondersteunende processen. Dit zijn inkoop, boekhouding en verkoop. Tijdens het onderzoek zal SAP als voorbeeld gehanteerd worden. De klant heeft geen adequaat Continuous Auditing/Monitoringsysteem waar de accountant op kan steunen geïmplementeerd. Het onderzoek richt zich op zowel Business als op IT controls. 1.5 Aanpak De aanpak zal gebaseerd zijn op literatuuronderzoek in combinatie met kwalitatief empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek zal bestaan uit interviews met accountants en IT auditors die werkzaam zijn binnen de private sector en de Rijksoverheid. Fase Omschrijving Methodiek Introductie Vaststellen probleem Desk research Literatuurstudie Conceptmodel dataanalyse jaarrekening Interviews Praktijktoetsing uitwerken Wat beschrijft de literatuur over data analyse in de jaarrekeningcontrole Opstellen van een conceptmodel op basis van literatuur en persoonlijke good practices Interviewen van 9 accountants met enige IT achtergrond of IT auditors bij zowel grote accountantskantoren als internal audit afdelingen bij grote organisaties. In het interview bespreken van het conceptmodel, de visie van de geïnterviewden en praktijkervaringen Uitwerken praktijktoetsing van het model op basis van de interviewresultaten Desk research Desk research Interview Desk research Conclusie Conclusies opstellen Desk research Tabel 1: Aanpak onderzoek 8 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

9 1.6 Structuur De structuur van dit referaat is als volgt: Introductie: Uitwerking van probleemstelling en aanpak onderzoek; Samenvatting; Per hoofdstuk een uitwerking van de deelvragen op basis van literatuurstudie en ervaring van de auteur; Modelvorming: Bespreking van het gevormde model op basis van het onderzoek; Praktijktoetsing: Toetsing van het model op basis van interviews; Evaluatie praktijktoetsing en conclusie. 1.7 Motivatie keuze onderwerp Vanuit mijn werkzaamheden bij KPMG heb ik dagelijks te maken met data analyse op ERPsystemen. In het bijzonder heb ik te maken met SAP. Ongeveer een kwart van deze werkzaamheden voer ik uit in het kader van de jaarrekeningcontrole. Tijdens deze opdrachten merkte ik dat er steeds behoefte is aan efficiënter auditen, zoals ook in de probleemstelling beschreven is. 1.8 Doel van dit referaat De uitkomsten van dit onderzoek hoop ik in de praktijk toe te kunnen passen. Daarnaast hoop ik hiermee waardevolle informatie aan IT auditors en accountants te kunnen geven. Met name aan hen die te maken hebben met data analyse. Echter, ook aan mensen die op dit moment nog niet hiermee werken, maar wel willen weten wat de (on)mogelijkheden van data analyse tijdens de jaarrekeningcontrole zijn. 1.9 Terminologie In dit referaat worden termen gebruikt die mogelijk niet voor alle lezers bekend zijn. De belangrijkste termen zijn daarom in deze paragraaf toegelicht. Application controls: Beheersmaatregelen (controls) die in IT systemen zijn ingericht. Denk aan het vier ogen principe bij wijzigingen op crediteurenstamgegevens. Assertion Level Controls: Dit zijn beheersmaatregelen (controls) die bepaalde beweringen (bijvoorbeeld volledigheid, juistheid, bestaan en tijdigheid) over jaarrekeningposten ondersteunen en die in de organisatieprocessen zijn verankerd. Een beheersmaatregel kan handmatig, IT afhankelijk of volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd. Auditmatrix: In een auditmatrix zijn de processen van de klant gekoppeld aan risico s en bijbehorende beheersmaatregelen. Data analyse: Het gehele proces van verzamelen, modelleren en omzetten van data met als doel bruikbare informatie te genereren. Data analist: Medewerker die belast is met het uitvoeren van data analyses. Dit kan zowel een accountant of een IT auditor zijn zolang deze maar over de benodigde vaardigheden beschikt. 9 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

10 Entity Level Controls: Organisatiebrede beheersmaatregelen (controls) die op een hoger niveau liggen dan Assertion Level Controls. Bij de beoordeling van de Entity Level Controls wordt de beheersingsstructuur van een organisatie beoordeeld, zoals de organisatiebrede risicoanalyse door het management en de algehele controleomgeving. Fase Control evaluation : Jaarrekeningcontrolefase waarin opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen (controls) geëvalueerd worden. [Meul07] Fase Substantive procedures : Jaarrekeningcontrolefase waarin gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals cijferbeoordeling, verbandscontroles en steekproeven. [Meul07] Gegevensgerichte aanpak: Controle door individuele posten of documenten te beoordelen. Hierbij wordt niet gesteund op het interne controlesysteem van de klant. IT General Control (ITGC): Beheersmaatregelen (controls) die ingericht zijn om de ITomgevingen te beheersen. Denk aan wijzigingsbeheer en toegangsbeheer. Effectieve ITGC s zijn een basisvoorwaarde om te kunnen steunen op application controls. ITGC s zorgen er namelijk voor dat application controls niet onterecht (tijdelijk) uitgeschakeld kunnen worden. Significant account (materiële post / betekenisvolle grootboekrekening): Een grootboekrekening of een groep van grootboekrekeningen is betekenisvol indien het onjuistheden kan bevatten die een materieel effect op de jaarrekening hebben. Ook als deze niet materieel zijn, maar ervoor kunnen zorgen dat de reputatie van de klant of relatie met klanten, aandeelhouders en publieke opinie negatief beïnvloed kan worden, valt deze er onder. Factoren die in overweging genomen kunnen worden bij de bepaling van de significant accounts zijn als volgt: Omvang en samenstelling van de rekening Aard van de rekening Aard van de transacties die plaatsvinden Gevoeligheid van de rekening voor manipulatie of verlies Volume van transacties / activiteit op de rekening Veranderingen in de organisatie die van invloed zijn op de rekening Saldo op de rekening ten opzichte van de totale saldi Systeemgerichte aanpak: Controle door middel van toetsing of de administratieve organisatie en het systeem van interne controle voldoen aan de gestelde eisen. 10 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

11 2 Samenvatting 2.1 Prijsdruk de baas Accountants krijgen steeds meer te maken met prijsdruk op de jaarrekeningcontrole. Het Financieel Dagblad schreef bijvoorbeeld dat de 25 Midkapfondsen in 2010 hiervoor 6% minder betaald hebben. Uit dit uitgevoerde onderzoek blijkt dat data analyse als een oplossing gezien wordt om de prijsdruk de baas te kunnen. Niet alleen om daarmee de jaarrekeningcontrole efficiënter en effectiever uit te voeren, maar ook door toegevoegde waarde aan de klant te kunnen bieden. In dit onderzoek is een model gevormd en gevalideerd wat hierbij kan ondersteunen. Uitgangspunten inzake dit model zijn als volgt: 2.2 Positive assurance Door middel van data analyse kan positive assurance gegeven worden. Dit door posten geautomatiseerd te evalueren en aan te geven bij welke posten geen onjuistheden geconstateerd zijn. Routinematige transactionele processen kunnen op basis hiervan efficiënter worden gecontroleerd zodat de accountant meer tijd over heeft om zich te kunnen richten op niet routinematige posten. Daarnaast kan de accountant zich meer gaan richten op niet routinematige eigen werkzaamheden zoals het beoordelen van waarderingen. 2.3 Kwantificeren van kwalitatieve bevindingen Systeemgerichte onderzoeken resulteren veelal in kwalitatieve bevindingen. Deze bevindingen zijn in veel gevallen moeilijk te vertalen naar de impact op de jaarrekening. Data analyse kan hierbij ondersteunen door deze bevindingen te kwantificeren naar het financiële belang. 2.4 Integrated audit Om het maximale uit een data analyse te halen is het van belang dat de accountant, dataanalist en IT auditor nauw samenwerken. Dit zorgt ervoor dat alleen die data analyses die bijdragen aan het doel uitgevoerd worden en de resultaten juist geïnterpreteerd worden. Een data analyse krijgt pas zijn waarde bij een gedegen interpretatie. 2.5 Terugrelateren aan significiant accounts Om de drie bovenstaande uitgangspunten toe te passen worden in het ontwikkelende model de bevindingen teruggerelateerd aan de significiant accounts. Hierdoor wordt de kwantitatieve impact van een bevinding op de significiant accounts inzichtelijk. Uit dit onderzoek blijkt dat deze methode kan zorgen voor een efficiëntere jaarrekeningcontrole. Enerzijds door met minder manuren dezelfde zekerheid te kunnen geven, anderzijds door meer zekerheid met hetzelfde aantal manuren te kunnen geven. 11 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

12 12 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

13 3 Inleiding data analyse In dit hoofdstuk wordt beschreven wat data analyse inhoudt en wat de toepassingsmogelijkheden binnen audits zijn. Data analyse is een breed begrip, met deze reden wordt in dit hoofdstuk het begrip ingekaderd. 3.1 Containerbegrip Data analyse is een containerbegrip. Het neemt dan ook zowel in de theorie als in de praktijk verschillende vormen aan. Denk enerzijds aan eenvoudige, maar onbeheerste analyses in Excel tegenover geavanceerde analyses met een serveromgeving. Los van hoe de data analyse ingericht is, heeft het altijd tot doel om bruikbare informatie op te leveren. Binnen dit onderzoek definiëren we data analyse daardoor als volgt: Data analyse is het gehele proces van verzamelen, modelleren en omzetten van data met als doel bruikbare informatie te genereren. Van belang in deze definitie is dat het gaat om het gehele proces. Data analyse is niet alleen het technisch uitvoeren van de analyse, maar er komt meer bij kijken. Denk hierbij aan het opstellen van de eisen voorafgaand aan de analyse, maar ook de interpretatie achteraf. Onderstaande afbeelding (Figuur 1) geeft aan welke stappen bij een data analyse horen. Eisen opstellen Data opzoeken Data onttrekken Verwerken Interpreteren Figuur 1: Stappen binnen een data analyse 3.2 Type data analyses Voor de inzet van data analyses als onderdeel van audits wordt in dit onderzoek het volgende onderscheid gemaakt. Dit onderscheid geeft aan bij welk type werkzaamheden data analyse als tool kan ondersteunen (Figuur 2), in de subparagrafen wordt dit verder per type toegelicht. 1. Ondersteunen systeemgebaseerde aanpak 2. Ondersteunen procesanalyse 3. Ondersteunen gegevensgerichte aanpak 4. Beantwoorden specifieke vragen Figuur 2: Inzet van data analyses bij audits Ondersteunen systeemgebaseerde aanpak Dit type data analyse heeft tot doel om de werking van beheersmaatregelen te testen. Daarnaast kunnen eventuele restrisico s door niet effectief werkende beheersmaatregelen 13 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

14 verminderd worden. De focus ligt bij deze analyses op ingerichte application controls en user controls. De analyses worden uitgevoerd in de vorm van (key) control indicatoren waarbij de indicator (bijvoorbeeld een uitzonderingsrapportage) aangeeft in hoeverre de beheersmaatregelen effectief gewerkt heeft. Expliciet staat er in Ondersteunen systeemgebaseerde aanpak het woord Ondersteunen omdat met alleen data analyse geen systeemgebaseerde aanpak gehanteerd kan worden. Een degelijke proces, risico en beheersingsanalyse dient hieraan vooraf te gaan om de data analyse waardevol te laten zijn. Bij dit type data analyse horen bijvoorbeeld de volgende analyses: open crediteurenposten, facturen die buiten een workflow omgeboekt zijn en geblokkeerde facturen welke handmatig vrijgegeven moesten worden. Om deze analyses goed binnen de auditaanpak te kunnen plaatsen dienen deze altijd gekoppeld te zijn aan een auditmatrix. [Scho11] Zie hieronder een voorbeeld (Figuur 3). In de auditmatrix zijn de processen gekoppeld aan risico s en bijbehorende beheersmaatregelen. Met behulp van data analyse kunnen deze beheersmaatregelen getoetst worden op werking, voor zover nodig. Daarnaast blijft er mogelijk een restrisico over doordat controls niet effectief werken of dat de controls per definitie al niet het volledige risico mitigeren. Met data analyse kan dit restrisico verkleind worden door te analyseren in hoeverre dit daadwerkelijk tot onjuistheden geleid heeft in de periode waar de jaarrekening betrekking op heeft. Figuur 3: Audit matrix met de relatie tussen processen, risico's en controls 14 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

15 3.2.2 Ondersteunen procesanalyse Doel van dit type data analyse is om inzicht te geven in de processen en om te ondersteunen bij de scoping van audits (bijvoorbeeld in de planningsfase). De focus ligt hierbij op de relevante processen voor de jaarrekening, meestal financiële en primaire processen. De uitkomsten van dit type data analyse zijn vaak high level overzichten met daarin de omvang van de transactiestromen die door de processen heen zijn gegaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een overzicht van geboekte inkoopfacturen per afdeling, betalingen per crediteur en documenttypes die in gebruik zijn Ondersteunen gegevensgerichte aanpak Dit type data analyse heeft ten eerste het doel om de steekproefmassa te bepalen. De focus ligt hierbij op het genereren van totaallijsten met alle relevante boekingen die in een bepaalde periode plaats hebben gevonden. Daarnaast heeft dit type data analyse het doel om uitzonderingen in kaart te brengen in het proces. Op basis van specifieke karakteristieken worden (mogelijk) onjuiste posten geselecteerd. Voorbeelden hierbij zijn overzichten van aangemaakte bestellingen, geboekte facturen en uitgevoerde betalingen Beantwoorden specifieke vragen Doel van dit type data analyse is om specifieke vragen die tijdens een audit aan het licht komen te beantwoorden. Dit zijn veelal ad hoc vragen die niet direct aan een audit matrix of planning te koppelen zijn. Dit type data analyse dient wel zoveel mogelijk voorkomen te worden omdat de uitkomst pas goed geïnterpreteerd kan worden als deze gekoppeld is aan bijvoorbeeld een audit matrix. Daarnaast is het waarschijnlijk niet efficiënt, omdat een dergelijke analyse maar beperkt bedraagt aan de jaarrekeningcontrole. Een voorbeeld van een dergelijke analyse is: Is een gebruikersaccount gedurende de vakantie van de betreffende persoon misbruikt? Men heeft bijvoorbeeld het vermoeden dat gebruikersaccounts misbruikt worden en men wil hier graag dieper op ingaan. 3.3 Voorwaarden data analyse In deze paragraaf worden de eisen beschreven waaraan voldaan dient te worden om een dataanalyse uit te kunnen voeren. Met al deze eisen dient rekening gehouden te worden in de ontwerpfase van de audit waarbij data analyse toegepast gaat worden Eisen bron (IT systeem) De IT omgeving en de data representeren de werkelijkheid. Als buiten het systeem om nog lijsten bijgehouden worden zal een data analyse waarschijnlijk beperkt toepasbaar zijn. Met data analyse moet het mogelijk zijn de betreffende informatie te verkrijgen. Dataanalyse kan namelijk geen menselijke beoordeling uitvoeren op de gegevens. De context van de data (systemen en processen) moet duidelijk zijn. De relevante data kan bepaald worden. Te achterhalen moet zijn waar de relevante gegevens in het systeem staan (welke tabellen of rapporten). 15 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

16 De relevante data kan uit het systeem worden gehaald. De gegevens moeten te downloaden zijn ter verwerking in de data analysesoftware Eisen auditproces In de auditmethodologie wordt beschreven waar een auditmethode aan moet voldoen [Otten02]: Een methodologisch verantwoorde benadering, die moet waarborgen dat het auditresultaat relevant en deugdelijk (betrouwbaar en reproduceerbaar) is en dat de audit efficiënt wordt uitgevoerd. Dit is ook van toepassing op data analyse als onderdeel van een audit. Van belang is dat het data analyseresultaat relevant en deugdelijk is. In de ontwerpfase van de audit moeten dus al maatregelen genomen worden om deze relevantie en deugdelijkheid te waarborgen. De relevantie dient gewaarborgd te worden door continu de data analyse aan de auditdoelstelling te koppelen. De deugdelijk dient gewaarborgd te worden door voldoende validaties uit te voeren (betrouwbaarheid) en te zorgen voor een audit log (reproduceerbaarheid). In de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) wordt ook gesproken over dataanalysesoftware, hierin auditsoftware genoemd. Onder andere in HRA standaard staat [HRA110]: Gebruik van auditsoftware kan uitgebreider onderzoek van elektronische transacties en grootboekbestanden mogelijk maken. Dergelijke technieken kunnen worden gebruikt om transacties uit belangrijke elektronische bestanden te selecteren, om transacties met bepaalde kenmerken te selecteren of om de gehele populatie te onderzoeken in plaats van een selectie daaruit. Deze standaard zegt nog niets over de eisen die aan de auditsoftware gesteld worden, maar geeft wel aan dat het gebruik van auditsoftware toegestaan is. Daarnaast mag de documentatie ook digitaal vastgelegd worden, zie hiervoor HRA standaard [HRA110]: Controledocumentatie kan zijn vastgelegd op papier, in digitale vorm of op andere gegevensdragers. HRA Relevantie Inzake relevantie schrijft HRA standaard a het volgende voor [HRA110]: De documentatie van de accountant dient tot uitdrukking te brengen dat het financiële overzicht aansluit op de onderliggende administratie. Van belang is dus dat het resultaat van de dataanalyse (documentatie) aansluit op de financiële overzichten en daarmee relevant is. HRA Deugdelijkheid In HRA standaard wordt inzake betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid het volgende beschreven [HRA110]: De accountant dient de controledocumentatie zodanig te vervaardigen dat een ervaren accountant die voorheen niet betrokken was bij de controle in staat is om inzicht te verkrijgen in: a. de aard, de tijdsfasering en de omvang van de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd om te voldoen aan de Standaarden en de vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet en regelgeving; b. de uitkomsten van de controlewerkzaamheden en de verkregen controle informatie; 16 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

17 c. belangrijke onderwerpen die tijdens de controle aan het licht zijn gekomen en de daaruit getrokken conclusies. Daarnaast wordt inzake vastlegging in de HRA Besluit toezicht accountantsorganisaties Artikel 11 lid 3 en 5 het volgende beschreven [HRA110]: lid 3. In het controledossier worden ten minste de volgende gegevens en bescheiden schriftelijk of elektronisch vastgelegd: j. de overige relevante gegevens en bescheiden die van belang zijn voor de onderbouwing van de door de externe accountant afgegeven verklaring en voor het toezicht op de naleving van de bij en krachtens de wet en de Wet op de Registeraccountants onderscheidenlijk de Wet op de Accountants Administratieconsulenten gestelde regels Eisen auditor (data analist) Om als data analist een relevant en deugdelijk data analyseresultaat op te kunnen leveren moet je voldoen aan het volgende profiel: Kennis van de ERP functionaliteit (inzicht in transacties en procesgangen); de context van de analyse moet namelijk bekend zijn voor de data analist. Ervaring met data analysesoftware; foutief gebruik van de software zorgt er namelijk voor dat de resultaten onbetrouwbaar worden. HBO/WO werk en denkniveau; er wordt namelijk van de data analist verwacht dat deze niet alleen de technische uitvoering doet, maar ook functioneel meedenkt met de opdrachtgever. Affiniteit met databases; de technische uitvoering van data analyse bestaat namelijk vooral uit het koppelen van tabellen. Een database bestaat uit tabellen. Kennis van ERP datastructuren (tabellen en velden); kennis van de betekenis van de tabellen en velden is nodig om tot betrouwbare resultaten te komen. Communicatief vaardig; bij data analyse is het van belang goed de resultaten te valideren door interviews te houden om daarmee de betrouwbaarheid te verhogen Eisen accountant (opdrachtgever) Als enige specifieke vereiste voor de accountant voor data analyse geldt dat deze enige affiniteit met data analyse moet hebben. Hij of zij moet zich namelijk een voorstelling kunnen maken bij wat er binnen een data analyse gebeurt om het resultaat te kunnen interpreteren. Daarnaast gelden de eisen die normaal gesproken van een accountant, die betrokken is bij ITsysteemgerelateerde audits, verwacht worden. Denk hierbij aan het kennis hebben van de procesgangen rondom het IT systeem Eisen data analysetools De data analysetools dienen ook aan eisen te voldoen om een volgens de auditmethodologie deugdelijk resultaat te genereren. Zoals in de hierboven genoemde HRA standaard beschreven staat dient de controledocumentatie dusdanig vervaardigd te zijn, dat een ervaren accountant die voorheen niet betrokken was bij de controle in staat is de uitkomsten te 17 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

18 begrijpen. Daarnaast dient de uitkomst volgens de auditmethodologie reproduceerbaar te zijn. Om aan bovenstaande te voldoen dient de data analysesoftware te beschikken over een zogenaamde audit log. Dit houdt in dat alle stappen die plaatsvinden vanaf het bronbestand vastgelegd worden. Een ervaren accountant of data analist kan dan namelijk volgen wat er plaats heeft gevonden en kan de analyse opnieuw op dezelfde manier uitvoeren. De dataanalysesoftware biedt vaak geen mogelijkheid om vast te leggen waar het bronbestand vandaan komt en met welke selectiecriteria het verkregen is; dit dient dan in het dossier vastgelegd te worden. 3.4 Uitvoering Data analyse kan op vele manieren uitgevoerd worden. Echter dienen wel alle stappen zoals eerder genoemd in figuur 1 (de 5 data analysestappen) doorlopen te worden. Daarbij zijn vooral de stappen Eisen opstellen en Interpreteren van belang om waardevolle uitkomsten te kunnen bereiken. In de stap Eisen opstellen dient door de data analist met de opdrachtgever gedetailleerd afgestemd te worden wat exact verwacht wordt en of aan alle voorwaarden voor een data analyse voldaan wordt. Door dit vooraf goed af te stemmen wordt de kans op verrassingen achteraf of onbruikbare resultaten kleiner. Daarnaast is de stap Interpreteren van belang waarbij de data analist in overleg met de opdrachtgever of proceseigenaar de resultaten interpreteert. Dit is nodig om weging te kunnen geven aan de resultaten zodat het nut vergroot wordt. De technische uitvoering kan enerzijds eenvoudig in Excel, maar ook met geavanceerdere tools zoals IDEA, ACL of een SQL server. Bij alle methodes geldt wel dat voldaan moet worden aan de eisen die in de vorige paragraaf beschreven zijn. Bij gebruik van Excel is de kans groot dat niet aan alle voorwaarden voldaan wordt, denk bijvoorbeeld aan de auditlog. Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een data analyselandschap waarbij de auditor gebruik maakt van geavanceerdere tooling (Figuur 4). De auditor heeft in dit geval een eigen SQL database op een server staan binnen het accountantskantoor inclusief een analysetool. De auditor maakt gebruik van een standaard set van analyses, die per klant aangevuld worden met specifieke verzoeken. Dit landschap is gebaseerd op het uitvoeren van ad hoc analyses, deze omgeving wordt per klant bijvoorbeeld twee keer per jaar gebruikt ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. 18 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

19 Figuur 4: Voorbeeld data analyselandschap voor ad hoc analyses 3.5 Samenvatting Data analyse is een ruim begrip en wordt in dit onderzoek omschreven als het gehele proces van verzamelen, modelleren en omzetten van data met als doel bruikbare informatie te genereren. Data analyse kan op verschillende manier ingezet worden bij audits, namelijk ter ondersteuning van een systeemgebaseerde aanpak, een procesanalyse en een gegevensgerichte aanpak. Een audit zal nooit volledig bestaan uit data analyse, maar dataanalyse zal ondersteunend zijn. Om data analyse toe te kunnen passen dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Volgens de auditmethodologie is het belangrijk dat het auditresultaat en daarmee het data analyseresultaat relevant en deugdelijk is. Met de eisen dient al rekening gehouden te worden in de ontwerpfase van de betreffende audit om daarmee te waarborgen dat eraan voldaan wordt. 19 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

20 20 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015

NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse. Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 NBC Audit Services BV NBC Van Roemburg & Partners BV Data analyse Drs. Ing. Niels Bond RE 11 maart 2015 Agenda NBC Voordelen en gebruik data analyse Gebruik auditfile Data analyse tool (ACL) vs Excel Stappenplan

Nadere informatie

Algemene toelichting Intern controleplan 2012

Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Algemene toelichting Intern controleplan 2012 Inhoudsopgave: 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten interne controleplan 2012 3 2.1 Waarom een intern controleplan? 3 2.2 Controleaanpak 3 2.3 Uitvoering van de

Nadere informatie

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S

Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Data-analyse in de praktijk D E T O E PA S S I N G B I J V I S S E R & V I S S E R A C C O U N TA N T S - B E L A S T I N G A D V I S E U R S Agenda Plaats in de praktijk Toepassing in audit De werkvloer

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 402 IN OVERWEGING TE NEMEN FACTOREN BIJ DE CONTROLE VAN ENTITEITEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN SERVICE-ORGANISATIES INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-3 Door de auditor in

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

XML Auditfile als start voor de controle van een jaarrekening

XML Auditfile als start voor de controle van een jaarrekening 8 XML Auditfile als start voor de controle van een jaarrekening Drs. Ronald van Langen RE RA, Dennis Serberie RA, ir. Hans Wim Tinholt en drs. Michael Sandifort Drs. R.J.M. van Langen RE RA is als senior

Nadere informatie

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem

De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem De logica achter de ISA s en het interne controlesysteem In dit artikel wordt de logica van de ISA s besproken in relatie met het interne controlesysteem. Hieronder worden de componenten van het interne

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Introductie Jacco Jacobs E-mail: jacco.jacobs@nl.ey.com Internet: www.ey.com Meta Hoetjes E-mail: meta.hoetjes@csi4grc.com

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4

1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4 1 Inhoudsopgave 2 REFL@CTION... 3 2.1 WIE ZIJN WIJ?... 3 2.2 WAT BIEDEN WE?... 3 2.3 WAAR VINDT U ONS?... 3 3 TRAININGSAANBOD... 4 3.1 MASTERCLASS IT-B@SED AUDIT... 4 3.2 QUICK START IT-AUDIT IN HET MKB...

Nadere informatie

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK 11 mrt 15 Anco Bruins Mazars Management Consultants 1 EVEN VOORSTELLEN Drs. Anco Bruins RA EMITA Manager IT Audit Mazars Management Consultants 14 jaar ervaring in de MKBaccountantscontrole

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Toepassing auditfile financieel. 2011 09 27 Presentatie XML- Platform

Toepassing auditfile financieel. 2011 09 27 Presentatie XML- Platform Toepassing auditfile financieel 1 XML- Samenwerking van: Software ontwikkelaars Samenwerkende Register Accountants (SRA) ABZ Business Services Nederland Belastingdienst Onderzoeksbureau GBNED Community

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Accountant en IT-auditor Samenwerking in de praktijk

Accountant en IT-auditor Samenwerking in de praktijk Compact 2007/3 Accountant en IT-auditor Samenwerking in de praktijk Drs. A.M. Meuldijk RE, drs. M.A. Broskij RA en drs. D.P. Neeteson Accountants en IT-auditors hebben al vele jaren ervaring in de samenwerking

Nadere informatie

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20

Inleiding 1. Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7. Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12. Dossier 13 t/m 16. Rapportage 17 t/m 20 INHOUDSOPGAVE Artikel Inleiding 1 Opdrachtaanvaarding 2 t/m 7 Planning en uitvoering professionele dienst 8 t/m 12 Dossier 13 t/m 16 Rapportage 17 t/m 20 Eindoordeel 21 t/m 24 B4.4 Vragenlijst Dossierreview

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Data-analyse en boekhoudsoftware voor de MKB-accountant in een breder perspectief

Data-analyse en boekhoudsoftware voor de MKB-accountant in een breder perspectief Data-analyse en boekhoudsoftware voor de MKB-accountant in een breder perspectief Wie ben ik Wat is data-analyse Plaats in de controle Schema Een netwerkmodel van de controle; Focus op en inkleuren van

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl

MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl MEER AMBACHT DAN FABRIEK Data-Analyse en Process Mining Support www.coney.nl DE TOOLS DIE WIJ GEBRUIKEN DATA- ANALYSE TOOLS DATA- ANALYSE SUPPORT PROCESS MINING TOOLS PROCESS MINING SUPPORT DATA- ANALYSE

Nadere informatie

ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S

ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 330, INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

De controle van de groepsjaarrekening

De controle van de groepsjaarrekening De controle van de groepsjaarrekening Frans de Groot en Victor Valckx, Assurance Organisaties reageren steeds sneller met overnames, herstructureringen, reorganisaties en internationalisering op de dynamische

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

De spreadsheet van het strafbankje

De spreadsheet van het strafbankje Artikel De spreadsheet van het strafbankje Een pragmatische aanpak voor End User Computing Trudy Onland Sinds de introductie van Sarbanes Oxley wet (SOx) ontbreken duidelijke en eenduidige richtlijnen

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN

Deloitte. 6 NOV, OTL BAR-org-anisatie INGEKOMEN Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Management letter

Gemeente De Bilt Management letter Gemeente De Bilt Management letter Boekjaar 2017 28 november 2017 ~AKER TILLY BERK An independent member of Baker Tilly International VERTROUWELIJK Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland

Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland Colofon Titel Uitgebracht aan Rapport bij Financieel

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012 IT-audit in vogelvlucht Jeanot de Boer 24 april 2012 Agenda Introductie Wat is IT-audit Hoe is IT-audit in Nederland geregeld? Het IT-audit proces Wat is de toegevoegde waarde van IT-audit Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Voldoende audit evidence?

Voldoende audit evidence? 51 Voldoende audit evidence? Drs. H.G.Th. van Gils RE RA In versterkte mate komt de laatste tijd weer de discussie opzetten over de diepgang van de controlewerkzaamheden van de accountant en IT-auditor.

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

Controleplan Bekostigings- gegevens. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Bekostigings- gegevens. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle s- gegevens Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) toetst in opdracht van het College van Bestuur de werking van de interne beheersingsmaatregelen.

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Copro 16118C Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Versie 2.0 Amsterdam, 30 november 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen Kader... 3 1.1 Bestuurlijke mededeling...

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening 20 december 2010 NBA-handreiking

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland

Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Delo itte. 1183 AS Amstelveen Postbus 175 1180 AD Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088288 9711 www.deloitte.nl Assurance rapport van de onafhankelijke accountant Rapportage aan: Achmea Divisie

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller

Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Digitalisering in de zorg en de rol van de controller Verbeter uw uitgangspositie bij toetsing door de Belastingdienst 16 februari 2016 Annette Pol Habing Marieke Herber AGENDA 1. Inleiding 2. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Perspectief voor de accountant in een digitale omgeving. Peter Eimers VUrORE 13 September 2016

Perspectief voor de accountant in een digitale omgeving. Peter Eimers VUrORE 13 September 2016 Perspectief voor de accountant in een digitale omgeving Peter Eimers VUrORE 13 September 2016 peter.eimers@nl.pwc.com De stellingen als de agenda voor vanochtend 1. Het wordt tijd voor verdere regulering

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren. 1. Algemeen. 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld?

Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren. 1. Algemeen. 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld? Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren 1. Algemeen 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld? 1-2 Hoe pas je de tolerantie van 2% toe op de verantwoorde indicatoren

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

Waarde toevoegen met standaard 4410

Waarde toevoegen met standaard 4410 Waarde toevoegen met standaard 4410 Charles Kock 8 juni 2016 1 8 juni 2016 2 8 juni 2016 3 Hoe past u 4410 toe in de samenstelpraktijk? Stelling Een accountant, die zoekt van nature naar zekerheid en houdt

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie