Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter?"

Transcriptie

1 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat Eric Pols Eric Pols MSc. (Studentnummer: ) Rotterdam, , Definitief IT Auditing, ESAA Rotterdam Begeleider: Jan Pasmooij RE RA RO

2 2 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

3 Voorwoord Data analyse.. veel collega s wisten het al. Ikzelf nog niet. Ik heb zelf lang nagedacht over mijn onderwerp. Veel collega s vonden het echter vanzelfsprekend dat ik mijn referaat over data analyse zou gaan schrijven. Binnen KPMG sta ik namelijk bekend als een gedreven dataanalist. Daarnaast word ik weleens EriQuery genoemd. Ik ben blij dat die collega s toen zo over mijn referaatonderwerp dachten en dit ook aan mij kenbaar maakten. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik er uiteindelijk zeker van was een goed bij mezelf passend onderwerp gekozen te hebben. Op dit moment, een aantal maanden later, ligt het eindproduct er. Ik ben er trots op! Dit heb ik echter niet volledig alleen gedaan. Ik wil daarom bij deze mijn begeleider van de Erasmus bedanken voor de constructieve feedback. Daarnaast mijn vriendin voor de mentale ondersteuning en het tekstueel reviewen. De geïnterviewden wil ik bedanken voor de tijd die ze er in gestoken hebben en de prettige gespreken. Als laatste wil ik nog mijn directe collega s bedanken voor de sparmomenten over dit onderwerp. Ik wens u veel leesplezier toe en hoop daarnaast dat het u handreikingen geeft om toe te passen in de praktijk. Wat mij betreft is het referaat nog interessanter en leuker geworden dan ik verwacht had! Eric Pols 14 oktober Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

4 4 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

5 Inhoudsopgave 1 Introductie Probleemstelling Onderzoeksdoelstelling Vraagstelling Reikwijdte Aanpak Structuur Motivatie keuze onderwerp Doel van dit referaat Terminologie Samenvatting Prijsdruk de baas Positive assurance Kwantificeren van kwalitatieve bevindingen Integrated audit Terugrelateren aan significiant accounts Inleiding data analyse Containerbegrip Type data analyses Voorwaarden data analyse Uitvoering Samenvatting Fases van de jaarrekeningcontrole Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Efficiëntievoordelen Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Rol van de accountant Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Aanpak Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

6 7.5 Samenvatting Additionele voordelen Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Continuous Auditing / Continuous Monitoring Planning Control evaluation Substantive procedures Conclusie & Afronding Samenvatting Modelvorming Fases jaarrekeningcontrole Impact per materiële post Voorbeelduitwerking Praktijktoetsing Prijsdruk Planningsfase Control evaluationfase Substantive proceduresfase Conclusie & Afrondingsfase Schema innovatieve aanpak Voorbeelduitwerking Conclusie Introductie Evaluatie praktijktoetsing Conclusie Aanbeveling Evaluatie doelstelling Vervolgonderzoek Mening auteur Literatuur Bijlage A: Interviewvragen Bijlage B: Geïnterviewden Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

7 1 Introductie 1.1 Probleemstelling De laatste jaren staan de tarieven voor een jaarrekeningcontrole enorm onder druk. Veel klanten beschouwen de jaarrekening namelijk als een uniform product (commodity). Dit argument voor een lager tarief wordt voornamelijk genoemd tijdens de tariefonderhandelingen. Accountantskantoren gaan daar deels in mee om belangrijke klanten niet te verliezen of nieuwe interessante klanten te winnen. Het Financieel Dagblad schrijft bijvoorbeeld op 18 juli 2011 dat de 25 Midkapfondsen in % minder betaald hebben voor de jaarrekeningcontrole [FDmk11]. Daarnaast heeft ook de Rabobank onderzoek gedaan naar de Accountancybranche. Zij schrijven in juli 2011: Klanten van accountancykantoren zijn sinds de recessie prijsbewuster geworden. Dit heeft geleid tot een onverminderde prijsconcurrentie die de gehele sector raakt. [Rabo11] Reden om hierin mee te gaan, is voor de accountantskantoren dat naast het kernproduct (de accountantsverklaring) vaak ook aanvullende diensten tegen een beter tarief geleverd kunnen worden. Idealiter zou echter ook het kernproduct winstgevender zijn. Data analyse wordt in vakliteratuur (zie literatuurlijst) aangedragen als één van de oplossingen om efficiënter te kunnen auditen. Het resultaat van data analyse biedt dan ook een meerwaarde aan de klant. [Tole10] Een theoretische onderbouwing daarvan in combinatie met empirisch onderzoek ontbreekt echter. 1.2 Onderzoeksdoelstelling De doelstelling is te onderzoeken in hoeverre en hoe data analyse de jaarrekeningcontrole efficiënter kan maken. 1.3 Vraagstelling Binnen het onderzoek worden onderstaande hoofd en deelvragen behandeld Hoofdvraag In hoeverre en hoe kan het gebruik van data analyse de jaarrekeningcontrole efficiënter maken? Deelvragen 1 Hoe kan data analyse ondersteunen per fase van de jaarrekeningcontrole? Per fase wordt een data analyse anders toegepast. Tijdens de planningsfase bijvoorbeeld, zal data analyse voornamelijk worden toegepast om de omvang van transactiestromen binnen een proces in kaart te brengen. Hiermee kan de focus worden bepaald. 2 Welke efficiëntievoordelen zijn met data analyse te behalen? 3 In hoeverre verandert de rol van de accountant? Het gebruik van data analyse binnen de jaarrekeningcontrole, niet alleen gericht op gegevensgericht onderzoek, zorgt ervoor dat de werkwijze van de accountant verandert. 7 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

8 4 Welke aanpak dient gehanteerd te worden? Om data analyse succesvol toe te passen binnen een jaarrekeningcontrole dient een gedegen aanpak gehanteerd te worden. 5 Brengt data analyse tijdens de jaarrekeningcontrole de klant additionele voordelen? De accountant kan wellicht waarde toevoegen door data analyseresultaten te delen met de klant. 6 Hoe verhoudt ad hoc data analyse zich tot Continuous Auditing / Continuous Monitoring? De laatste jaren passen steeds meer bedrijven Continuous Auditing / Continuous Monitoring systemen toe. Hierbij worden controles van de accountant overgenomen door Internal Audit (CA) en later door de organisatie zelf (CM). Het onderzoek richt zich niet op 1.4 Reikwijdte organisaties met dergelijke systemen. Dit onderzoek richt zich alleen op data analyse in het kader van de jaarrekeningcontrole. Daarnaast wordt bij dit onderzoek als uitgangspunt genomen dat de klant gebruik maakt van een gangbaar ERP systeem voor de belangrijkste ondersteunende processen. Dit zijn inkoop, boekhouding en verkoop. Tijdens het onderzoek zal SAP als voorbeeld gehanteerd worden. De klant heeft geen adequaat Continuous Auditing/Monitoringsysteem waar de accountant op kan steunen geïmplementeerd. Het onderzoek richt zich op zowel Business als op IT controls. 1.5 Aanpak De aanpak zal gebaseerd zijn op literatuuronderzoek in combinatie met kwalitatief empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek zal bestaan uit interviews met accountants en IT auditors die werkzaam zijn binnen de private sector en de Rijksoverheid. Fase Omschrijving Methodiek Introductie Vaststellen probleem Desk research Literatuurstudie Conceptmodel dataanalyse jaarrekening Interviews Praktijktoetsing uitwerken Wat beschrijft de literatuur over data analyse in de jaarrekeningcontrole Opstellen van een conceptmodel op basis van literatuur en persoonlijke good practices Interviewen van 9 accountants met enige IT achtergrond of IT auditors bij zowel grote accountantskantoren als internal audit afdelingen bij grote organisaties. In het interview bespreken van het conceptmodel, de visie van de geïnterviewden en praktijkervaringen Uitwerken praktijktoetsing van het model op basis van de interviewresultaten Desk research Desk research Interview Desk research Conclusie Conclusies opstellen Desk research Tabel 1: Aanpak onderzoek 8 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

9 1.6 Structuur De structuur van dit referaat is als volgt: Introductie: Uitwerking van probleemstelling en aanpak onderzoek; Samenvatting; Per hoofdstuk een uitwerking van de deelvragen op basis van literatuurstudie en ervaring van de auteur; Modelvorming: Bespreking van het gevormde model op basis van het onderzoek; Praktijktoetsing: Toetsing van het model op basis van interviews; Evaluatie praktijktoetsing en conclusie. 1.7 Motivatie keuze onderwerp Vanuit mijn werkzaamheden bij KPMG heb ik dagelijks te maken met data analyse op ERPsystemen. In het bijzonder heb ik te maken met SAP. Ongeveer een kwart van deze werkzaamheden voer ik uit in het kader van de jaarrekeningcontrole. Tijdens deze opdrachten merkte ik dat er steeds behoefte is aan efficiënter auditen, zoals ook in de probleemstelling beschreven is. 1.8 Doel van dit referaat De uitkomsten van dit onderzoek hoop ik in de praktijk toe te kunnen passen. Daarnaast hoop ik hiermee waardevolle informatie aan IT auditors en accountants te kunnen geven. Met name aan hen die te maken hebben met data analyse. Echter, ook aan mensen die op dit moment nog niet hiermee werken, maar wel willen weten wat de (on)mogelijkheden van data analyse tijdens de jaarrekeningcontrole zijn. 1.9 Terminologie In dit referaat worden termen gebruikt die mogelijk niet voor alle lezers bekend zijn. De belangrijkste termen zijn daarom in deze paragraaf toegelicht. Application controls: Beheersmaatregelen (controls) die in IT systemen zijn ingericht. Denk aan het vier ogen principe bij wijzigingen op crediteurenstamgegevens. Assertion Level Controls: Dit zijn beheersmaatregelen (controls) die bepaalde beweringen (bijvoorbeeld volledigheid, juistheid, bestaan en tijdigheid) over jaarrekeningposten ondersteunen en die in de organisatieprocessen zijn verankerd. Een beheersmaatregel kan handmatig, IT afhankelijk of volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd. Auditmatrix: In een auditmatrix zijn de processen van de klant gekoppeld aan risico s en bijbehorende beheersmaatregelen. Data analyse: Het gehele proces van verzamelen, modelleren en omzetten van data met als doel bruikbare informatie te genereren. Data analist: Medewerker die belast is met het uitvoeren van data analyses. Dit kan zowel een accountant of een IT auditor zijn zolang deze maar over de benodigde vaardigheden beschikt. 9 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

10 Entity Level Controls: Organisatiebrede beheersmaatregelen (controls) die op een hoger niveau liggen dan Assertion Level Controls. Bij de beoordeling van de Entity Level Controls wordt de beheersingsstructuur van een organisatie beoordeeld, zoals de organisatiebrede risicoanalyse door het management en de algehele controleomgeving. Fase Control evaluation : Jaarrekeningcontrolefase waarin opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen (controls) geëvalueerd worden. [Meul07] Fase Substantive procedures : Jaarrekeningcontrolefase waarin gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals cijferbeoordeling, verbandscontroles en steekproeven. [Meul07] Gegevensgerichte aanpak: Controle door individuele posten of documenten te beoordelen. Hierbij wordt niet gesteund op het interne controlesysteem van de klant. IT General Control (ITGC): Beheersmaatregelen (controls) die ingericht zijn om de ITomgevingen te beheersen. Denk aan wijzigingsbeheer en toegangsbeheer. Effectieve ITGC s zijn een basisvoorwaarde om te kunnen steunen op application controls. ITGC s zorgen er namelijk voor dat application controls niet onterecht (tijdelijk) uitgeschakeld kunnen worden. Significant account (materiële post / betekenisvolle grootboekrekening): Een grootboekrekening of een groep van grootboekrekeningen is betekenisvol indien het onjuistheden kan bevatten die een materieel effect op de jaarrekening hebben. Ook als deze niet materieel zijn, maar ervoor kunnen zorgen dat de reputatie van de klant of relatie met klanten, aandeelhouders en publieke opinie negatief beïnvloed kan worden, valt deze er onder. Factoren die in overweging genomen kunnen worden bij de bepaling van de significant accounts zijn als volgt: Omvang en samenstelling van de rekening Aard van de rekening Aard van de transacties die plaatsvinden Gevoeligheid van de rekening voor manipulatie of verlies Volume van transacties / activiteit op de rekening Veranderingen in de organisatie die van invloed zijn op de rekening Saldo op de rekening ten opzichte van de totale saldi Systeemgerichte aanpak: Controle door middel van toetsing of de administratieve organisatie en het systeem van interne controle voldoen aan de gestelde eisen. 10 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

11 2 Samenvatting 2.1 Prijsdruk de baas Accountants krijgen steeds meer te maken met prijsdruk op de jaarrekeningcontrole. Het Financieel Dagblad schreef bijvoorbeeld dat de 25 Midkapfondsen in 2010 hiervoor 6% minder betaald hebben. Uit dit uitgevoerde onderzoek blijkt dat data analyse als een oplossing gezien wordt om de prijsdruk de baas te kunnen. Niet alleen om daarmee de jaarrekeningcontrole efficiënter en effectiever uit te voeren, maar ook door toegevoegde waarde aan de klant te kunnen bieden. In dit onderzoek is een model gevormd en gevalideerd wat hierbij kan ondersteunen. Uitgangspunten inzake dit model zijn als volgt: 2.2 Positive assurance Door middel van data analyse kan positive assurance gegeven worden. Dit door posten geautomatiseerd te evalueren en aan te geven bij welke posten geen onjuistheden geconstateerd zijn. Routinematige transactionele processen kunnen op basis hiervan efficiënter worden gecontroleerd zodat de accountant meer tijd over heeft om zich te kunnen richten op niet routinematige posten. Daarnaast kan de accountant zich meer gaan richten op niet routinematige eigen werkzaamheden zoals het beoordelen van waarderingen. 2.3 Kwantificeren van kwalitatieve bevindingen Systeemgerichte onderzoeken resulteren veelal in kwalitatieve bevindingen. Deze bevindingen zijn in veel gevallen moeilijk te vertalen naar de impact op de jaarrekening. Data analyse kan hierbij ondersteunen door deze bevindingen te kwantificeren naar het financiële belang. 2.4 Integrated audit Om het maximale uit een data analyse te halen is het van belang dat de accountant, dataanalist en IT auditor nauw samenwerken. Dit zorgt ervoor dat alleen die data analyses die bijdragen aan het doel uitgevoerd worden en de resultaten juist geïnterpreteerd worden. Een data analyse krijgt pas zijn waarde bij een gedegen interpretatie. 2.5 Terugrelateren aan significiant accounts Om de drie bovenstaande uitgangspunten toe te passen worden in het ontwikkelende model de bevindingen teruggerelateerd aan de significiant accounts. Hierdoor wordt de kwantitatieve impact van een bevinding op de significiant accounts inzichtelijk. Uit dit onderzoek blijkt dat deze methode kan zorgen voor een efficiëntere jaarrekeningcontrole. Enerzijds door met minder manuren dezelfde zekerheid te kunnen geven, anderzijds door meer zekerheid met hetzelfde aantal manuren te kunnen geven. 11 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

12 12 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

13 3 Inleiding data analyse In dit hoofdstuk wordt beschreven wat data analyse inhoudt en wat de toepassingsmogelijkheden binnen audits zijn. Data analyse is een breed begrip, met deze reden wordt in dit hoofdstuk het begrip ingekaderd. 3.1 Containerbegrip Data analyse is een containerbegrip. Het neemt dan ook zowel in de theorie als in de praktijk verschillende vormen aan. Denk enerzijds aan eenvoudige, maar onbeheerste analyses in Excel tegenover geavanceerde analyses met een serveromgeving. Los van hoe de data analyse ingericht is, heeft het altijd tot doel om bruikbare informatie op te leveren. Binnen dit onderzoek definiëren we data analyse daardoor als volgt: Data analyse is het gehele proces van verzamelen, modelleren en omzetten van data met als doel bruikbare informatie te genereren. Van belang in deze definitie is dat het gaat om het gehele proces. Data analyse is niet alleen het technisch uitvoeren van de analyse, maar er komt meer bij kijken. Denk hierbij aan het opstellen van de eisen voorafgaand aan de analyse, maar ook de interpretatie achteraf. Onderstaande afbeelding (Figuur 1) geeft aan welke stappen bij een data analyse horen. Eisen opstellen Data opzoeken Data onttrekken Verwerken Interpreteren Figuur 1: Stappen binnen een data analyse 3.2 Type data analyses Voor de inzet van data analyses als onderdeel van audits wordt in dit onderzoek het volgende onderscheid gemaakt. Dit onderscheid geeft aan bij welk type werkzaamheden data analyse als tool kan ondersteunen (Figuur 2), in de subparagrafen wordt dit verder per type toegelicht. 1. Ondersteunen systeemgebaseerde aanpak 2. Ondersteunen procesanalyse 3. Ondersteunen gegevensgerichte aanpak 4. Beantwoorden specifieke vragen Figuur 2: Inzet van data analyses bij audits Ondersteunen systeemgebaseerde aanpak Dit type data analyse heeft tot doel om de werking van beheersmaatregelen te testen. Daarnaast kunnen eventuele restrisico s door niet effectief werkende beheersmaatregelen 13 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

14 verminderd worden. De focus ligt bij deze analyses op ingerichte application controls en user controls. De analyses worden uitgevoerd in de vorm van (key) control indicatoren waarbij de indicator (bijvoorbeeld een uitzonderingsrapportage) aangeeft in hoeverre de beheersmaatregelen effectief gewerkt heeft. Expliciet staat er in Ondersteunen systeemgebaseerde aanpak het woord Ondersteunen omdat met alleen data analyse geen systeemgebaseerde aanpak gehanteerd kan worden. Een degelijke proces, risico en beheersingsanalyse dient hieraan vooraf te gaan om de data analyse waardevol te laten zijn. Bij dit type data analyse horen bijvoorbeeld de volgende analyses: open crediteurenposten, facturen die buiten een workflow omgeboekt zijn en geblokkeerde facturen welke handmatig vrijgegeven moesten worden. Om deze analyses goed binnen de auditaanpak te kunnen plaatsen dienen deze altijd gekoppeld te zijn aan een auditmatrix. [Scho11] Zie hieronder een voorbeeld (Figuur 3). In de auditmatrix zijn de processen gekoppeld aan risico s en bijbehorende beheersmaatregelen. Met behulp van data analyse kunnen deze beheersmaatregelen getoetst worden op werking, voor zover nodig. Daarnaast blijft er mogelijk een restrisico over doordat controls niet effectief werken of dat de controls per definitie al niet het volledige risico mitigeren. Met data analyse kan dit restrisico verkleind worden door te analyseren in hoeverre dit daadwerkelijk tot onjuistheden geleid heeft in de periode waar de jaarrekening betrekking op heeft. Figuur 3: Audit matrix met de relatie tussen processen, risico's en controls 14 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

15 3.2.2 Ondersteunen procesanalyse Doel van dit type data analyse is om inzicht te geven in de processen en om te ondersteunen bij de scoping van audits (bijvoorbeeld in de planningsfase). De focus ligt hierbij op de relevante processen voor de jaarrekening, meestal financiële en primaire processen. De uitkomsten van dit type data analyse zijn vaak high level overzichten met daarin de omvang van de transactiestromen die door de processen heen zijn gegaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een overzicht van geboekte inkoopfacturen per afdeling, betalingen per crediteur en documenttypes die in gebruik zijn Ondersteunen gegevensgerichte aanpak Dit type data analyse heeft ten eerste het doel om de steekproefmassa te bepalen. De focus ligt hierbij op het genereren van totaallijsten met alle relevante boekingen die in een bepaalde periode plaats hebben gevonden. Daarnaast heeft dit type data analyse het doel om uitzonderingen in kaart te brengen in het proces. Op basis van specifieke karakteristieken worden (mogelijk) onjuiste posten geselecteerd. Voorbeelden hierbij zijn overzichten van aangemaakte bestellingen, geboekte facturen en uitgevoerde betalingen Beantwoorden specifieke vragen Doel van dit type data analyse is om specifieke vragen die tijdens een audit aan het licht komen te beantwoorden. Dit zijn veelal ad hoc vragen die niet direct aan een audit matrix of planning te koppelen zijn. Dit type data analyse dient wel zoveel mogelijk voorkomen te worden omdat de uitkomst pas goed geïnterpreteerd kan worden als deze gekoppeld is aan bijvoorbeeld een audit matrix. Daarnaast is het waarschijnlijk niet efficiënt, omdat een dergelijke analyse maar beperkt bedraagt aan de jaarrekeningcontrole. Een voorbeeld van een dergelijke analyse is: Is een gebruikersaccount gedurende de vakantie van de betreffende persoon misbruikt? Men heeft bijvoorbeeld het vermoeden dat gebruikersaccounts misbruikt worden en men wil hier graag dieper op ingaan. 3.3 Voorwaarden data analyse In deze paragraaf worden de eisen beschreven waaraan voldaan dient te worden om een dataanalyse uit te kunnen voeren. Met al deze eisen dient rekening gehouden te worden in de ontwerpfase van de audit waarbij data analyse toegepast gaat worden Eisen bron (IT systeem) De IT omgeving en de data representeren de werkelijkheid. Als buiten het systeem om nog lijsten bijgehouden worden zal een data analyse waarschijnlijk beperkt toepasbaar zijn. Met data analyse moet het mogelijk zijn de betreffende informatie te verkrijgen. Dataanalyse kan namelijk geen menselijke beoordeling uitvoeren op de gegevens. De context van de data (systemen en processen) moet duidelijk zijn. De relevante data kan bepaald worden. Te achterhalen moet zijn waar de relevante gegevens in het systeem staan (welke tabellen of rapporten). 15 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

16 De relevante data kan uit het systeem worden gehaald. De gegevens moeten te downloaden zijn ter verwerking in de data analysesoftware Eisen auditproces In de auditmethodologie wordt beschreven waar een auditmethode aan moet voldoen [Otten02]: Een methodologisch verantwoorde benadering, die moet waarborgen dat het auditresultaat relevant en deugdelijk (betrouwbaar en reproduceerbaar) is en dat de audit efficiënt wordt uitgevoerd. Dit is ook van toepassing op data analyse als onderdeel van een audit. Van belang is dat het data analyseresultaat relevant en deugdelijk is. In de ontwerpfase van de audit moeten dus al maatregelen genomen worden om deze relevantie en deugdelijkheid te waarborgen. De relevantie dient gewaarborgd te worden door continu de data analyse aan de auditdoelstelling te koppelen. De deugdelijk dient gewaarborgd te worden door voldoende validaties uit te voeren (betrouwbaarheid) en te zorgen voor een audit log (reproduceerbaarheid). In de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) wordt ook gesproken over dataanalysesoftware, hierin auditsoftware genoemd. Onder andere in HRA standaard staat [HRA110]: Gebruik van auditsoftware kan uitgebreider onderzoek van elektronische transacties en grootboekbestanden mogelijk maken. Dergelijke technieken kunnen worden gebruikt om transacties uit belangrijke elektronische bestanden te selecteren, om transacties met bepaalde kenmerken te selecteren of om de gehele populatie te onderzoeken in plaats van een selectie daaruit. Deze standaard zegt nog niets over de eisen die aan de auditsoftware gesteld worden, maar geeft wel aan dat het gebruik van auditsoftware toegestaan is. Daarnaast mag de documentatie ook digitaal vastgelegd worden, zie hiervoor HRA standaard [HRA110]: Controledocumentatie kan zijn vastgelegd op papier, in digitale vorm of op andere gegevensdragers. HRA Relevantie Inzake relevantie schrijft HRA standaard a het volgende voor [HRA110]: De documentatie van de accountant dient tot uitdrukking te brengen dat het financiële overzicht aansluit op de onderliggende administratie. Van belang is dus dat het resultaat van de dataanalyse (documentatie) aansluit op de financiële overzichten en daarmee relevant is. HRA Deugdelijkheid In HRA standaard wordt inzake betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid het volgende beschreven [HRA110]: De accountant dient de controledocumentatie zodanig te vervaardigen dat een ervaren accountant die voorheen niet betrokken was bij de controle in staat is om inzicht te verkrijgen in: a. de aard, de tijdsfasering en de omvang van de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd om te voldoen aan de Standaarden en de vereisten voortkomend uit de van toepassing zijnde wet en regelgeving; b. de uitkomsten van de controlewerkzaamheden en de verkregen controle informatie; 16 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

17 c. belangrijke onderwerpen die tijdens de controle aan het licht zijn gekomen en de daaruit getrokken conclusies. Daarnaast wordt inzake vastlegging in de HRA Besluit toezicht accountantsorganisaties Artikel 11 lid 3 en 5 het volgende beschreven [HRA110]: lid 3. In het controledossier worden ten minste de volgende gegevens en bescheiden schriftelijk of elektronisch vastgelegd: j. de overige relevante gegevens en bescheiden die van belang zijn voor de onderbouwing van de door de externe accountant afgegeven verklaring en voor het toezicht op de naleving van de bij en krachtens de wet en de Wet op de Registeraccountants onderscheidenlijk de Wet op de Accountants Administratieconsulenten gestelde regels Eisen auditor (data analist) Om als data analist een relevant en deugdelijk data analyseresultaat op te kunnen leveren moet je voldoen aan het volgende profiel: Kennis van de ERP functionaliteit (inzicht in transacties en procesgangen); de context van de analyse moet namelijk bekend zijn voor de data analist. Ervaring met data analysesoftware; foutief gebruik van de software zorgt er namelijk voor dat de resultaten onbetrouwbaar worden. HBO/WO werk en denkniveau; er wordt namelijk van de data analist verwacht dat deze niet alleen de technische uitvoering doet, maar ook functioneel meedenkt met de opdrachtgever. Affiniteit met databases; de technische uitvoering van data analyse bestaat namelijk vooral uit het koppelen van tabellen. Een database bestaat uit tabellen. Kennis van ERP datastructuren (tabellen en velden); kennis van de betekenis van de tabellen en velden is nodig om tot betrouwbare resultaten te komen. Communicatief vaardig; bij data analyse is het van belang goed de resultaten te valideren door interviews te houden om daarmee de betrouwbaarheid te verhogen Eisen accountant (opdrachtgever) Als enige specifieke vereiste voor de accountant voor data analyse geldt dat deze enige affiniteit met data analyse moet hebben. Hij of zij moet zich namelijk een voorstelling kunnen maken bij wat er binnen een data analyse gebeurt om het resultaat te kunnen interpreteren. Daarnaast gelden de eisen die normaal gesproken van een accountant, die betrokken is bij ITsysteemgerelateerde audits, verwacht worden. Denk hierbij aan het kennis hebben van de procesgangen rondom het IT systeem Eisen data analysetools De data analysetools dienen ook aan eisen te voldoen om een volgens de auditmethodologie deugdelijk resultaat te genereren. Zoals in de hierboven genoemde HRA standaard beschreven staat dient de controledocumentatie dusdanig vervaardigd te zijn, dat een ervaren accountant die voorheen niet betrokken was bij de controle in staat is de uitkomsten te 17 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

18 begrijpen. Daarnaast dient de uitkomst volgens de auditmethodologie reproduceerbaar te zijn. Om aan bovenstaande te voldoen dient de data analysesoftware te beschikken over een zogenaamde audit log. Dit houdt in dat alle stappen die plaatsvinden vanaf het bronbestand vastgelegd worden. Een ervaren accountant of data analist kan dan namelijk volgen wat er plaats heeft gevonden en kan de analyse opnieuw op dezelfde manier uitvoeren. De dataanalysesoftware biedt vaak geen mogelijkheid om vast te leggen waar het bronbestand vandaan komt en met welke selectiecriteria het verkregen is; dit dient dan in het dossier vastgelegd te worden. 3.4 Uitvoering Data analyse kan op vele manieren uitgevoerd worden. Echter dienen wel alle stappen zoals eerder genoemd in figuur 1 (de 5 data analysestappen) doorlopen te worden. Daarbij zijn vooral de stappen Eisen opstellen en Interpreteren van belang om waardevolle uitkomsten te kunnen bereiken. In de stap Eisen opstellen dient door de data analist met de opdrachtgever gedetailleerd afgestemd te worden wat exact verwacht wordt en of aan alle voorwaarden voor een data analyse voldaan wordt. Door dit vooraf goed af te stemmen wordt de kans op verrassingen achteraf of onbruikbare resultaten kleiner. Daarnaast is de stap Interpreteren van belang waarbij de data analist in overleg met de opdrachtgever of proceseigenaar de resultaten interpreteert. Dit is nodig om weging te kunnen geven aan de resultaten zodat het nut vergroot wordt. De technische uitvoering kan enerzijds eenvoudig in Excel, maar ook met geavanceerdere tools zoals IDEA, ACL of een SQL server. Bij alle methodes geldt wel dat voldaan moet worden aan de eisen die in de vorige paragraaf beschreven zijn. Bij gebruik van Excel is de kans groot dat niet aan alle voorwaarden voldaan wordt, denk bijvoorbeeld aan de auditlog. Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een data analyselandschap waarbij de auditor gebruik maakt van geavanceerdere tooling (Figuur 4). De auditor heeft in dit geval een eigen SQL database op een server staan binnen het accountantskantoor inclusief een analysetool. De auditor maakt gebruik van een standaard set van analyses, die per klant aangevuld worden met specifieke verzoeken. Dit landschap is gebaseerd op het uitvoeren van ad hoc analyses, deze omgeving wordt per klant bijvoorbeeld twee keer per jaar gebruikt ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. 18 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

19 Figuur 4: Voorbeeld data analyselandschap voor ad hoc analyses 3.5 Samenvatting Data analyse is een ruim begrip en wordt in dit onderzoek omschreven als het gehele proces van verzamelen, modelleren en omzetten van data met als doel bruikbare informatie te genereren. Data analyse kan op verschillende manier ingezet worden bij audits, namelijk ter ondersteuning van een systeemgebaseerde aanpak, een procesanalyse en een gegevensgerichte aanpak. Een audit zal nooit volledig bestaan uit data analyse, maar dataanalyse zal ondersteunend zijn. Om data analyse toe te kunnen passen dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Volgens de auditmethodologie is het belangrijk dat het auditresultaat en daarmee het data analyseresultaat relevant en deugdelijk is. Met de eisen dient al rekening gehouden te worden in de ontwerpfase van de betreffende audit om daarmee te waarborgen dat eraan voldaan wordt. 19 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

20 20 Data analyse: jaarrekeningcontrole efficiënter? Referaat IT Auditing Eric Pols

De Europese aanbestedingentool

De Europese aanbestedingentool De Europese aanbestedingentool Onderzoek naar het toepassen van Computer Assisted Auditing Tools and Techniques bij de controle op naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen Vrije Universiteit Faculteit

Nadere informatie

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions?

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Studenten: J. Jacobs en M. Hoetjes Studentnummers: 9981121 en 9981122 Teamnummer: 612 Afstudeerbegeleider: Drs. B.J. van Staveren RE

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Facts to Value. Data omzetten in toegevoegde waarde. Compact_ 2010_1. Inleiding

Facts to Value. Data omzetten in toegevoegde waarde. Compact_ 2010_1. Inleiding Compact_ 2010_1 43 Facts to Value Data omzetten in toegevoegde waarde Drs. Peter van Toledo RE RA, drs. Gideon Lamberiks RE en Quintra Rijnders MSc RA Drs. P.C.J. van Toledo RE RA is director KPMG Advisory.

Nadere informatie

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES De Pensioenwereld in 2015 kpmg.nl De Pensioenwereld in 2015 4 De Pensioenwereld in 2015 Voorwoord Stilstaand water gaat stinken, zo luidt een bekende wijsheid.

Nadere informatie

Technical Compliance van systeemsettings

Technical Compliance van systeemsettings Technical Compliance van systeemsettings Controlling the systemconfiguration VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 oktober 2010 Opgesteld door: Mustan Kurt, Mili Hadziomerovic Technical Compliance van systeemsettings

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

SAS70 en de internal auditor

SAS70 en de internal auditor SAS70 binnenwerk 17-01-2008 16:22 Pagina 1 Studio Mac_1 SAS70 en de internal auditor Practice Advisory IIA werkgroep SAS70 Mariska Baars (voorzitter) Rick Mulders Jan Ite Muller Nicolette Nuijs Han Zevenhuizen

Nadere informatie

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Compact 2005/2 Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Drs. P.A. Buur RE RA, drs. J.J. van Beek RE RA en drs. H.G.Th. van Gils RE RA De Sarbanes-Oxley Act (SOX) uit Amerika houdt een deel van het Nederlandse

Nadere informatie

Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Controleaanpak Belastingdienst (CAB) Belastingdienst Controleaanpak Belastingdienst (CAB) De CAB en zijn modellen toegepast in toezicht 1 Inleiding Doelstelling en doelgroep Deze notitie beschrijft de controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Adaptiviteit in Architectuur

Adaptiviteit in Architectuur Adaptiviteit in Architectuur Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie Afstudeerscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeernummer 45IK Auteur: ing. G.J.N.M. (Guido)

Nadere informatie

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling Windesheimreeks kennis en onderzoek Zeggen hoe het is Peter Epe Lectoraat Accountancy & Controlling Colofon Dr. P. (Peter) Epe RA (2012) Zeggen hoe het is ISBN/EAD: 978-90-77901-44-1 Dit is een uitgave

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie