Melk en melkproducten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Melk en melkproducten"

Transcriptie

1 Melk en melkproducten Controle van antibioticaresiduen in melk Geïntegreerd systeem Om een hoge technologische kwaliteit en veiligheid voor de consument te verzekeren, werd voor melk een geintegreerd systeem ontwikkeld dat 2 aspecten omvat: de toepassing van verschillende methoden en de bepaling van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de melkveehouder, de verwerkende industrie en de voedingsinspectie. Het systeem past elementen van het HACCP-concept (Hazard Analysis & Critical Control Points) toe om het aantal risico s te minimaliseren en veiliger voedsel te garanderen. In het geïntegreerd systeem (Fig. 1) heeft elk niveau zijn verantwoordelijkheid. Zo heeft de bedrijfsdierenarts zijn verantwoordelijkheid bij de diagnosestelling, het toedienen of afleveren van diergeneesmiddelen en het geven van juist advies aan de melkveehouder. De melkveehouder moet de voorgeschreven wachttijden voor de gebruikte geneesmiddelen respecteren. De geleverde rauwe melk moet op geregelde tijdstippen getest worden op de aanwezigheid van residuen van bacteriegroeiremmende stoffen met een microbiologische inhibitortest (penalisatiesysteem). De zuivelbedrijven zijn verplicht zelfcontrole uit te voeren (Art. 14 EEG Richtlijn 92/46) om zo te verzekeren dat de MRL-waarden (Maximumwaarden voor residuen, EU Verordening 47/2010) niet overschreden worden en dat de melk vrij is van verboden substanties zoals chlooramfenicol, dapson, nitrofuranen en nitro-imidazolen. Daarom wordt voorgesteld de melk op tankerniveau (RMO) regelmatig te testen op ß-lactamantibiotica (en tetracyclines) met een sneltest of de silomelk vόόr productie te testen met een microbiologische inhibitortest en in aanvulling testen toe te passen voor de opsporing van verbindingen die niet op gevoelige wijze microbiologisch kunnen gedetecteerd worden (vb. quinolones, aminoglycosiden, ) of verboden zijn (chlooramfenicol, dapson,...). Fig. 1 : Geïntegreerd systeem voor de controle van melk (naar HEESCHEN & SUHREN, 1996). Productie Zuivelfabriek Voedingsinspectie Behandelde dieren Eigen controle Wachtperiode respecteren Verzekeren dat Testen op MRL- niveau MRL-waarden niet (kwantitatieve bepaling) overschreden zijn Resultaat: indien (antibiotica en overschrijding sul fonamiden) MRL > sanctie: penalisatie/ verkoopsverbod Tankmelk Het afwezig zijn van chlooramfenicol, dapson, nitrofuranen, Testen op remstoffen Positief resultaat > prijsdaling 22

2 De voedingsinspectie of de bevoegde instanties dienen bij vaststelling van residuen deze te identificeren en te bepalen of de MRL al of niet overschreden wordt. Daarvoor worden fysico-chemische testen aangewend zoals HPLC of LC-MS/MS. Een dergelijk systeem is procesgeoriënteerd en kan gedefinieerd worden als een barrièresysteem. ANALYSES UITGEVOERD IN BELGIË Analyses in het kader van de officiële kwaliteitsbepaling De opsporing van antibioticaresiduen in melk is sedert 1966 één van de kwaliteitsparameters bij de officiële kwaliteitsbepaling van rauwe melk. Voor die officiële kwaliteitsbepaling wordt elke melklevering met een monsternamesysteem bemonsterd. Deze melkstalen worden bij de interprofessionele organismen voor de melkkwaliteit op inhoud geanalyseerd (berekening basisprijs) en op kwaliteit gecontroleerd. Sinds november 2000 wordt elke levering gecontroleerd op de aanwezigheid van bacteriegroeiremmende stoffen. Volgens het huidig opgelegd schema (Fig. 2) wordt de Copan Milk Test (DSM-Food Specialties, Delft, NL) als screeningstest gebruikt. De Copan Milk Test is een microbiologische breedspectrumtest met (sporen van) Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis als testorganisme. Bij afwezigheid van remstoffen in de melk tijdens de incubatie wordt zuur gevormd wat resulteert in een kleuromslag van de ph-indicator (broomcresolpurper) van paars naar geel. Bacteriegroeiremmende stoffen in de melk kunnen een dergelijke zuurvorming inhiberen zodat de kleur van het testmedium desgevallend paars blijft. Voor de reflectometrische kleuraflezing wordt gebruik gemaakt van een vlakbedscanner met specifieke software (C-scan). Fig. 2 : Schema voor het aantonen van melkvreemde bacteriegroeiremmende stoffen in hoevemelk bij de interprofessionele organismen. 23

3 De te hoge gevoeligheid van de screeningstest voor de meeste ß-lactamverbindingen wordt gecompenseerd bij de bevestiging. Daartoe wordt als eerste bevestigingstest de receptortest ßeta-s.t.a.r. 25 met een speciale cut-off ingezet. Een ratio testlijn/referentielijn onder de vooropgestelde cut-off resulteert in een bestraffing van de betreffende melkleveraar. Wordt daarentegen een ratio boven de cut-off gemeten, dan wordt overgegaan naar een tweede fase van bevestiging waarbij men nagaat of de groeiremming al dan niet te wijten zou zijn aan natuurlijke inhibitoren in de melk, zoals een verhoogd lactoferrine- of lysozymegehalte. Is dit niet het geval, dan wordt gecontroleerd of de groeiremming blijft na incubatie van de melk in aanwezigheid van penicillinase. Is dit het geval, dan wijst dit op de aanwezigheid van een niet-ß-lactamverbinding en wordt de melkleveraar alsnog beboet. Analyses op het zuivelbedrijf (autocontrole) Ter beveiling van de productie van gefermenteerde zuivelproducten (yoghurt, kaas, ) en ter respectering van EG-Verordening 853/2004 worden door de zuivelbedrijven ook tal van antibiotica-analyses uitgevoerd. Krachtens de voorschriften mogen exploitanten van levensmiddelenbedrijven in de zuivelsector geen rauwe melk in de handel brengen waarvan het gehalte aan antibioticaresiduen hoger is dan de MRL. Meer dan 90% van alle melkleveringen wordt bij ontvangst getest met een sneltest. Deze controle richt zich bijna uitsluitend tot de groep van penicillines en cefalosporines, de groep van de meest voorkomende residuen. Met een sneltest kan het feitelijke residugehalte echter niet kwantitatief worden bepaald. Dit kan enkel met een fysicochemische bevestigingstest. Indien zo n bevestigingstest niet wordt uitgevoerd, wordt ervan uitgegaan dat melk met een positieve screeningstest onveilig is. Melk met een residugehalte boven de MRL is niet geschikt voor humane consumptie en mag niet verder worden verwerkt. Verdunning van de residuen tot onder de norm is niet toegelaten. Naast ingangscontrole wordt soms silomelk (industriemelk) vόόr productie gecontroleerd op antibioticaresiduen met een breedspectrum microbiologische test. Analyses in het kader van MONIMILK of FAVV-monitoring Residuen van diergeneesmiddelen worden ook opgespoord in tal van zuivelproducten (individuele hoevemelk, RMO-melk, consumptiemelk, melkpoeders, schapen- en geitenmelk). Deze analyses worden uitgevoerd, deels in opdracht van BCZ-CBL in het kader van MONIMILK en deels in opdracht van het FAVV in het kader van het nationaal monitoringplan. Bij deze monitoring wordt getracht zoveel mogelijk substanties op MRL-niveau op te sporen en nadien te identificeren en te kwantificeren. Aldus wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld te bekomen van de problematiek van residuen van diergeneesmiddelen in de Belgische zuivel. Naast infectiewerende stoffen (antibiotica en chemotherapeutica) worden ook antiparasitaire stoffen (benzimidazolen en macrocyclische lactonen) en niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen opgespoord. Voor het onderzoek op antibioticaresiduen worden de zuivelproducten onderzocht met drie verschillende microbiologische inhibitortesten en een receptortest. Een deel van de monsters worden immunologisch gescreend op chlooramfenicol, (dihydro)streptomycine en 3-amino-2-oxazolidone (AOZ), metaboliet van furazolidone. 24

4 Analyses op de hoeve Steeds meer gaan de melkveehouders zelf ook antibioticatesten uitvoeren om na te gaan of de voorgeschreven wachttermijn volstaat. Daartoe wordt de melk van de behandelde dieren na het verstrijken van de wachttermijn getest met een microbiologische test (bijvoorbeeld Delvotest SP Mini of Single Copan Milk Test in ampullevorm) of een sneltest. Zeker na het aanwenden van droogzetpreparaten is het aangewezen om systematisch de melk van de behandelde dieren te (laten) testen. Bij een te vroeg afkalven is de voorgeschreven periode, waarbij men de melk dient apart te houden, vaak onvoldoende. Door preventief op deze wijze te verhinderen dat melk met antibioticaresiduen in de tank terechtkomt, zal de melkveehouder gespaard blijven van penalisaties op basis van remstoffen. Besluit Melk en zuivelproducten behoren inzake antibioticaresiduen tot de best gecontroleerde levensmiddelen. Niet alleen wordt in België elke melklevering gecontroleerd op remstoffen met een breedspectrum microbiologische inhibitortest, tevens passen de meeste zuivelbedrijven een sneltest toe bij de ingangscontrole op antibioticaresiduen. Daarnaast zijn er steekproeven waarbij de melk gecontroleerd wordt op een zeer breed gamma diergeneesmiddelen (antibiotica, chemotherapeutica, antiparasitaire stoffen, ) met tal van performante testmethoden. Op elk niveau in de keten heeft elkeen zijn verantwoordelijkheid. In een geïntegreerd systeem voor de controle op residuen hebben microbiologische, immunologische en receptortesten hun waarde en functie naast fysicochemische testen. Referenties Anonymous. Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis van melk. Publicatieblad van de Europese Gemeenschap L268: 1-32 (1992). Anonymous. Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Publicatieblad van de Europese Unie L139: (2004). Anonymous. Verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Publicatieblad van de Europese Unie L15: 1-72 (2010). HEESCHEN, W.H. & SUHREN, G. Principles of and practical experiences with an integrated system for the detection of antimicrobials in milk. Milchwissenschaft, 51, 3, (1996). Wim Reybroeck (T&V-ILVO, Melle) 25

5 Normatieve en wettelijke ontwikkelingen Nieuwe IDF- FIL (International Dairy Federation Fédération International de Laiterie) normen in 2009 (van 12 mei 2009 tot 2 november 2009): Normen: ISO IDF 075-1: Milk and milk products - Determination of residues of organochlorine compounds (pesticides) - Part 1: General considerations and extraction methods ISO IDF 075-2: Milk and milk products - Determination of residues of organochlorine compounds (pesticides) - Part 2: Test methods for crude extract purification and confirmation ISO IDF 128-1: Milk - Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis - Part 1: Analytical attributes of alternative methods ISO IDF 128-2: Milk - Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis - Part 2: Calibration and quality control in the dairy laboratory ISO IDF 128-3: Milk - Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis - Part 3: Protocol for the evaluation and validation of alternative quantitative methods of milk analysis ISO IDF 142-1: Dried skimmed milk - Determination of vitamin A content - Part 1: Colorimetric method ISO IDF 142-2: Dried skimmed milk - Determination of vitamin A content - Part 2: Method using high-performance liquid chromatography ISO IDF 152: Milk and milk products - Determination of fat content - General guidance on the use of butyrometric methods ISO IDF 167: Milk and dried milk - Determination of iodide content - Method using high-performance liquid chromatography ISO IDF 174: Instant whole milk powder - Determination of white flecks number ISO IDF 213: Milk products - Determination of the acidification activity of dairy cultures by continuous ph measurement (CpH) ISO/TS IDF/RM 225: Milk and milk products - Method for the enumeration of Pseudomonas spp. ISO/TS IDF/RM 228: Dried milk - Enumeration of the specially thermoresistant spores of thermophilic bacteria Andere nuttige IDF publicaties: Bulletin of the IDF No. 436/ Environmental/Ecological Impact of the Dairy Sector: - E-Form Bulletin of the IDF No. 437/ Effects of Foot-and-Mouth Disease on the Dairy Industry - E-Form Bulletin of the IDF No. 438/ The World Dairy Situation E-Form Bulletin of the IDF No. 439/ Interlaboratory Collaborative Studies on Reference Method ISO 1211 IDF 1 for the Determination of the Fat Content in Cow Milk, Sheep Milk and Goat Milk Koen De Reu (ILVO-T&V) Jessy Claeys (ILVO-T&V) 26

Labinfo. 10 Screening voor BVD-dragers bij pasgeboren kalveren in de Belgische rundveesector

Labinfo. 10 Screening voor BVD-dragers bij pasgeboren kalveren in de Belgische rundveesector HALFJAARLIJKS INFOBLAD - NR 12 JULI 2014 Labinfo Informatieblad voor de erkende laboratoria voedselveiligheid 4 Mycotoxine screening 10 Screening voor BVD-dragers bij pasgeboren kalveren in de Belgische

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal gentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 18/02/2014

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Labinfo HALFJAARLIJKS INFOBLAD - NR. 3 NOVEMBER 2009. Informatieblad voor de erkende laboratoria voedselveiligheid

Labinfo HALFJAARLIJKS INFOBLAD - NR. 3 NOVEMBER 2009. Informatieblad voor de erkende laboratoria voedselveiligheid HALFJAARLIJKS INFOBLAD - NR. 3 NOVEMBER 2009 Labinfo Informatieblad voor de erkende laboratoria voedselveiligheid Verantwoordelijke uitgever : Gil Houins p. 4 Ringonderzoeken p. 7 Microbiologie p. 16 Zware

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 10-05-2013 PB 07 FAQ INTERNET REV 16 2007-1/76 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 10-05-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf

Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids

Nadere informatie

terminologie inzake gevarenen risicoanalyse volgens de codex alimentarius

terminologie inzake gevarenen risicoanalyse volgens de codex alimentarius terminologie inzake gevarenen risicoanalyse volgens de codex alimentarius Opgesteld door het Wetenschappelijk Comité en het Wetenschappelijk Secretariaat van het FAVV Verantwoordelijke uitgevers André

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/40/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014 PB 07 FAQ INTERNET REV 17 2007-1/78 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 12-05-2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Gids voor de autocontrole in de slagerij

Gids voor de autocontrole in de slagerij Gids voor de autocontrole in de slagerij Dossier Nr: G-003 Versie: 1 Datum: 23/12/2005 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen GIDS VOOR DE AUTOCONTROLE IN DE SLAGERIJ INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Peter Vermaercke 1 All copy rights obtained by FAVV/AFSCA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door :

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 24-02-2015. Gecontroleerd door: Goedgekeurd door : PB 07 FAQ INTERNET REV 19 2007-1/80 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 24-02-2015 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 150. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 20 mei 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 150 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 20 mei 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009; Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieubeheer, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van., nr. DP/.

Nadere informatie

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen 2002L0057 NL 25.01.2005 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD van 13 juni 2002

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie