HANDLEIDING Radboud Dysartrieonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING Radboud Dysartrieonderzoek"

Transcriptie

1 HANDLEIDING Radboud Dysartrieonderzoek Simone Knuijt en Bert de Swart

2 2007, UMC St Radboud Nijmegen (alle rechten voorbehouden) Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Deze publicatie kan als volgt worden geciteerd: Knuijt, S. & de Swart, B.J.M. Handleiding Radboud Dysartrieonderzoek. Nijmegen: UMC St Radboud, URL Deze tekst mag alleen worden gebruikt en vermenigvuldigd voor beroepsinhoudelijke activiteiten, studie en scholing, en alleen met correcte bronvermelding. Voor ieder ander gebruik van deze tekst is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het UMC St Radboud Nijmegen nodig. Voor een dergelijk verzoek kunt u contact opnemen met Simone Knuijt, Het UMC St Radboud Nijmegen geeft geen enkele garantie m.b.t. de inhoud van deze tekst en/of het gebruik daarvan. Ieder gebruik van deze tekst is voor eigen risico van de gebruiker(s). UMC St Radboud Nijmegen, Logopedie

3 Handleiding Radboud Dysartrieonderzoek Het Radboud Dysartrieonderzoek is ontwikkeld zodat op een standaard manier een kwalitatief oordeel gegeven kan worden over alle (deel)aspecten van de spraak (Knuijt & Kalf, 2007). In de praktijk wordt het oordeel subjectief gegeven en wordt er over het algemeen nog geen gebruik gemaakt van objectieve metingen. De ervaring en bekwaamheid van de luisteraar zijn echter van grote invloed op de beoordeling (Simmons & Mayo, 1997). Ook zal de werkomgeving het oordeel van de logopedist kleuren; een logopedist die veel dysartriepatiënten ziet zal een dysartrie wellicht minder snel ernstig noemen dan een logopedist die weinig patiënten beoordeelt (Kent, 1996). Objectieve, instrumentele metingen zouden een welkome aanvulling op de auditieve beoordeling zijn. Ondanks dat het gebruik van analyseprogramma s zoals PRAAT (Boersma & Weenink, 2005) niet moeilijk is, zal toch een korte scholing nodig zijn om het programma te leren kennen en de gegevens te kunnen interpreteren. Of zoals Baken & Orlikoff (Baken & Orlikoff, 2000) zeggen: because the sole value of a measurement is in its interpretation, measurements can be no better than the knowledge and skills of the clinician who chooses and obtains them. Het dysartrieonderzoek is in eerste instantie gericht op de auditieve beoordeling van dysartrische spraak. Echter, door zeer gestructureerd naar alle (deel)aspecten te kijken, aan de hand van een vast takenpakket, krijgt de subjectieve beoordeling meer gestalte. Daarnaast is bij het samenstellen van het takenpakket reeds rekening gehouden met een eventuele akoestische analyse. Aspecten/niveaus Dysartrische kenmerken kunnen zich voordoen op 5 niveaus, te weten: ademing, stemgeving, articulatie, resonans en prosodie. De resonans (als los onderdeel nasaliteit genoemd) is samen met de articulatie onder de noemer spraak geplaatst, terwijl de prosodie onder het kopje stem is geplaatst. Hieronder zullen de onderdelen op het scoreformulier worden toegelicht en zal worden besproken welke spreektaken afgenomen kunnen worden om een oordeel over het betreffende onderdeel te geven. Daarnaast worden waar mogelijk normen genoemd. Spraak De articulatie draagt het meest bij aan de verstaanbaarheid van de spraak (De Bodt et al., 2002) en is daarom een belangrijk aspect om te beoordelen. Lopende spraak, in de vorm van spontane spraak of hardop lezen, kan gebruikt worden ter beoordeling van de articulatie. Het wordt aanbevolen een standaard leestekst te gebruiken met daarin een diversiteit aan klanken en clusters. Het voordeel van een standaard tekst is dat prestaties goed kunnen worden vergeleken, of het nu gaat om subjectieve of objectieve beoordelingen. Diadochokinese is een taak waarmee de maximale prestatie van de articulatie beoordeeld kan worden (Kent et al., 1987d). Het richt zich met name op de maximale snelheid waarmee articulatiebewegingen gemaakt kunnen worden. De patiënt wordt gevraagd de syllaben /pa/, /ta/, /ka/ en /pataka/ zo snel mogelijk te herhalen op één adembeweging. De /pa/ geeft een indruk over de lipfunctie, de /ta/ over de tongpuntfunctie en de /ka/ over de functie van de tongbasis. De diadochokinesesnelheid is zonder computerprogramma moeilijk exact te berekenen. Wel kan met een stopwatch en een geluidsopname een grove berekening worden gemaakt. Bij de monosyllabische reeksen moeten ongeveer 6 syllaben per seconden worden uitgesproken en voor de trisyllabische reeks geldt een gemiddelde van 5 syllaben per seconde (Kent et al., 1987c). Wanneer alleen perceptueel wordt beoordeeld, kunnen als richtlijnen de volgende punten aangehouden worden; het tempo moet sneller zijn dan het spontane spreektempo, de reeks moet ritmisch uitgevoerd kunnen worden met een UMC St Radboud Nijmegen, Logopedie

4 voldoende pittige articulatie. Over het algemeen scoren alle dysartriepatiënten afwijkend op diadochokinesetaken (Ackermann et al., 1995). Niet alleen het aantal syllaben per seconde kan afwijkend zijn, maar ook de gemiddelde syllabeduur, de variabiliteit of het percentage incomplete glottissluitingen. Voor een dusdanige analyse is echter een akoestische analyse noodzakelijk. Het gemiddelde spreektempo is 5 tot 8 lettergrepen per seconde of 150 woorden per minuut. Het vaststellen van het spreektempo is lastig op basis van een perceptuele evaluatie (Nishio & Niimi, 2001). Het kan echter op een makkelijke manier iets objectiever worden bekeken; tijdens het lezen kan met een stopwatch het spreektempo bepaald worden wanneer genoteerd wordt welke tekst binnen een bepaald tijdsbestek wordt gelezen. Interessant om op te letten is of het spreektempo laag is door de trage articulatie of door verlenging van pauzes. Patiënten met een slappe of hypokinetische dysartrie hebben over het algemeen een lager articulatietempo (Nishio & Niimi, 2001), terwijl patiënten met een atactische dysartrie ook een verlengde pauzeduur laten zien (Kent et al., 2000). De resonantie wordt beoordeeld onder het kopje nasaliteit. Een bepaalde mate van nasaliteit kan samenhangen met geografische gegevens. Omdat het een moeilijk te beoordelen aspect is, is het zinvol om bij mensen met hypo- of hypernasaliteit te vragen of dit in ernst is toegenomen. Een objectieve meting kan plaatsvinden met behulp van de Nasometer ( 1994). Hiervoor zijn standaard tekstjes voorhanden met bijbehorende normen (van de Weijer & Slis, 1991). 0 = onmogelijk, 1 = duidelijk afwijkend, 2 = licht afwijkend of twijfel, 3 = normaal Spraak Lipbewegingen: O geperst O onnauwkeurig O asymmetrisch O klein O zwak/slap O traag O onwillekeurige bewegingen Kaakbewegingen: O kaakgeklemd O asymmetrisch O klein O onwillekeurige bewegingen Tongbewegingen: O gespannen O onnauwkeurig O ongecoördineerd O asymmetrisch O slap O onwillekeurige bewegingen Vocalen: O vervormd O verlengd Consonanten: O slap O verlengd O onnauwkeurig O geperst Clusters: O slap O gereduceerd O niet goed geassimileerd Diadochokinese: O slap O dysritmisch O langzaam O geperst Woorduitstempeling: O lettergreep/klankherhalingen O lettergreepreducties Spreektempo: O langzaam O snel O acceleraties O variërend Nasaliteit: O open O gesloten O variërend Opmerkingen Figuur 1: onderdeel spraak van het beoordelingsformulier. Stemgeving De stemkwaliteit wordt beoordeeld in lopende spraak en tijdens de maximale fonatieduur. Tijdens het aanhouden van een klank is er sprake van een stabiel signaal, wat de beoordeling relatief gemakkelijk maakt. Daarnaast wordt een aangehouden klank nauwelijks beïnvloed door individuele spraakkenmerken als dialect, intonatie en onregelmatigheden ten gevolge van coarticulatie (Parsa & Jamieson, 2001; Yiu et al., 2000). Meestal wordt de /a/ als UMC St Radboud Nijmegen, Logopedie

5 aangehouden klank gebruikt, omdat deze klank het minst gevoelig is voor afwijkingen in de tongmobiliteit (Robert et al., 1999). Wanneer een probleem op laryngeaal niveau wordt verwacht is het zinvol een stemloze en stemhebbende fricatief te onderzoeken (s versus z). Vervolgens kan de S/Z ratio berekend worden (Kent et al., 1987b). Hierbij wordt het aantal seconden dat de /s/ aangehouden kan worden gedeeld door het aantal seconden dat de /z/ aangehouden kan worden. De waarde ligt normaliter onder de 1, omdat een stemhebbende klank over het algemeen langer kan worden aangehouden dan een stemloze klank. Wanneer een stemloze klank langer kan worden aangehouden, is er hoogst waarschijnlijk een probleem op het niveau van de fonatie (Kent et al., 1987a). De S/Z ratio zal hierdoor stijgen tot boven de 1. Ook kan bij de beoordeling van fricatieven de articulatorische stabiliteit worden geobserveerd; een stabiele productie van een fricatief vereist een goede regulering van spierkracht waardoor de constrictie ontstaat. Ook om deze reden is het verstandig om naast een /a/ ook een fricatief te onderzoeken. Prosodie (intonatie) is een gecompliceerd verschijnsel dat moeilijk te onderzoeken is (Bunton et al., 2000). Prosodie is de mate van variatie in de F0 (grondtoon, oftewel de spreektoonhoogte). Disprosodie lijkt voor te komen bij alle soorten dysartrie (Le Dorze et al., 1998; Bunton et al., 2000). Er bestaat geen vaste procedure om de prosodie te onderzoeken, maar lopende spraak is het meest gevoelig voor prosodieproblemen (Lowit-Leuschel & Docherty, 2001). Het is zinvol dat in de te lezen tekst vraagzinnen en uitroepen voorkomen. De gemiddelde spreektoonhoogte voor vrouwen is 212 Hz. ( Hz), voor mannen 122 Hz. ( Hz) (De Bodt, 1997). Zonder apparatuur is dit echter niet vast te stellen. De spreektoonhoogte ligt grofweg 5 semitonen boven de laagste toon (Hirano, 1981). Dit is perceptueel erg moeilijk te boordelen, maar grofweg kan gezegd worden dat iemand een lagere toon dan de normale spreektoonhoogte moet kunnen produceren. Tijdens de spontane spraak kan geen volledige indruk worden verkregen over het stembereik. Glijtonen geven de maximale prestatie van de fonatie weer. De glijtonen worden zowel van beneden naar boven als van boven naar beneden gevraagd. Er is sprake van een kleine stem wanneer de toename van de luidheid maximaal 25 db is en het bereik 2 octaven bedraagt. Er is sprake van een grote stem wanneer het maximale bereik meer dan 35 db en 3 octaven bedraagt (Buekers et al., 1992). Een octaaf is over het algemeen perceptueel goed te beoordelen. Het meten van volume met een decibelmeter wordt in de praktijk nagenoeg niet gedaan. Mensen spreken gemiddeld tussen rond de 60 db en moeten tijdens roepen zo n 95 db kunnen halen (De Bodt, 1997). Tijdens roepen moet de stem dus flink luider kunnen klinken dan tijdens de spontane spraak. Of binnen lopende spraak voldoende dynamiek wordt gebruikt, blijft een subjectieve beoordeling. UMC St Radboud Nijmegen, Logopedie

6 0 = onmogelijk, 1 = duidelijk afwijkend, 2 = licht afwijkend of twijfel, 3 = normaal Stem Stemkwaliteit: O tremor O krakerig O schor O hees O onvast O geperst O afoon O ijl Luidheid: O hard O zacht O ongecontroleerd Dynamiek: O uitschieters O monodynamisch O ongecontroleerd Intonatie: O monotoon O onnatuurlijk Spreektoonhoogte: O hoog O laag O variërend Stembereik: O klein Volume: O klein Opmerkingen. Figuur 2: onderdeel stem van het beoordelingsformulier. Ademing Tijdens de spontane spraak en het lezen wordt gelet op de ademing. De plaats van de ademing moet costo-abdominaal zijn. Het aanhouden van een /a/ (maximale fonatieduur) zegt onder andere iets over het longvolume. De aanhoudingsduur daalt met de leeftijd (Kent et al., 1987e); volwassenen moeten een /a/ ongeveer 20 seconden kunnen aanhouden, ouderen houden de /a/ ongeveer 14 seconden aan. Uit een onderzoek bij patiënten met ALS bleek de vitale capaciteit minder dan 1 liter wanneer de klank niet langer dan 10 seconden aangehouden kon worden (Hillel et al., 1989). 0 = onmogelijk, 1 = duidelijk afwijkend, 2 = licht afwijkend of twijfel, 3 = normaal Ademing Plaats: O claviculair O costaal O costo-abdominaal O abdominaal Inademing: O hoorbaar O onregelmatig O stridor Adempatroon: O variërend O geperst O tekort aan ademsteun O verstoorde adem-stemkoppeling Ademspanne: O klein Opmerkingen.. Figuur 3: onderdeel ademing van het beoordelingsformulier. Taken In de bovenstaande tekst wordt aangegeven welke aspecten beoordeeld kunnen worden. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de taken die voor de beoordeling geschikt zijn. UMC St Radboud Nijmegen, Logopedie

7 Tabel 1. Beoordelingstaken Spontaan Maximale prestatie Taken articulatie stemgeving ademing articulatie stemgeving ademing Spontane spraak Lezen Diadochokinese Aanhoudingsduur Glijtonen Roepen De beoordeling van sommige aspecten leent zich goed voor een objectieve beoordeling, terwijl andere aspecten ook goed subjectief beoordeeld kunnen worden. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven. Tabel 2. Wijze van beoordeling van taken. Aspect Subjectief Objectief Articulatie () Diadochokinese Spreektempo Resonans Stemkwaliteit () Prosodie Spreektoonhoogte Stembereik Volume Dynamiek Ademing Ademspanne Afname Alle aspecten worden gescoord op ernst (schaaloordeel) en aard (aankruismogelijkheden). Bij een score van minder dan 3 moet ook de aard van het probleem aangegeven worden. Het wordt aangeraden een audio-opname te maken. Bij twijfel kan terug geluisterd worden en bij een vervolgopname kan een vergelijking tussen de opnamen plaatsvinden. Dankwoord Een speciaal woord van dank gaat uit naar Sandra van Eijk, student taal- en spraakpathologie, die voor haar verdieping Spraakkenmerken in dysartrie: hoe te kwantificeren? een belangrijk aandeel heeft gehad in het vinden van de juiste literatuur. UMC St Radboud Nijmegen, Logopedie

8 Literatuur (1994). Nasometer. Model 6200, Lincoln Park, NJ: Kay Elemetrics Corp. Ackermann, H., Hertrich, I., & Hehr, T. (1995). Oral diadochokinesis in neurological dysarthrias. Folia Phoniatr.Logop., 47, 1, Baken, R.J. & Orlikoff, R.F. (2000). Clinical Measurements of Speech and Voice. second edition, San Diego: Singular Publishing Group. Boersma, R.J. & Weenink, D. (2005). PRAAT: doing phonetics by computer , Buekers, R., Koten, J.W., & Houben, G. (1992). Arbeidsongeschikt door stemstoornis. Logopedie en Foniatrie, 64, Bunton, K., Kent, R.D., Kent, J.F., & Rosenbek, J.C. (2000). Perceptuo-acoustic assessment of prosodic impairment in dysarthria. Clinical Linguistics and Phonetics, 14, 1, De Bodt, M.S. (1997). Een onderzoeksmodel voor stemevaluatie. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. De Bodt, M.S., Hernandez-Diaz, H.M., & Van De Heyning, P.H. (2002). Intelligibility as a linear combination of dimensions in dysarthric speech. J.Commun.Disord., 35, 3, Hillel, A.D., Yorkston, K., & Miller, R.M. (1989). Using phonation time to estimate vital capacity in amyotrophic lateral sclerosis. Arch.Phys.Med.Rehabil., 70, 8, Hirano, M. (1981). Clinical examination of voice. Wien-New York: Springer-Verlag. Kent, R.D. (1996). Hearing and believing: some limits to the auditory-perceptual assessment of speech and voice disorders. American Journal of Speech-Language Pathology, 5, Kent, R.D., Kent, J.F., Duffy, J.R., Thomas, J.E., Weismer, G., & Stuntebeck, S. (2000). Ataxic dysarthria. J.Speech Lang Hear.Res., 43, 5, Kent, R.D., Kent, J.F., & Rosenbek, J.C. (1987a). Maximum performance tests of speech production. J.Speech Hear.Disord., 52, 4, Knuijt, S. & Kalf, H. (2007). Dysartrieonderzoek. Drie nieuwe instrumenten beschikbaar. Logopedie en Foniatrie, 79, 12, Le Dorze, G., Ryalls, J., Brassard, C., Boulanger, N., & Ratte, D. (1998). A comparison of the prosodic characteristics of the speech of people with Parkinson's disease and Friedreich's ataxia with neurologically normal speakers. Folia Phoniatr.Logop., 50, 1, 1-9. Lowit-Leuschel, A. & Docherty, G.J. (2001). Prosodic variation across sampling tasks in normal and dysarthric speakers. Logoped.Phoniatr.Vocol., 26, 4, Nishio, M. & Niimi, S. (2001). Speaking rate and its components in dysarthric speakers. Clinical Linguistics and Phonetics, 15, 4, Parsa, V. & Jamieson, D.G. (2001). Acoustic discrimination of pathological voice: sustained vowels versus continuous speech. J.Speech Lang Hear.Res., 44, 2, UMC St Radboud Nijmegen, Logopedie

9 Robert, D., Pouget, J., Giovanni, A., Azulay, J.P., & Triglia, J.M. (1999). Quantitative voice analysis in the assessment of bulbar involvement in amyotrophic lateral sclerosis. Acta Otolaryngol., 119, 6, Simmons, K.C. & Mayo, R. (1997). The use of the Mayo Clinic system for differential diagnosis of dysarthria. J.Commun.Disord., 30, 2, van de Weijer, J.C. & Slis, I.H. (1991). Nasaliteitsmeting met de nasometer. Logopedie en Foniatrie, 63, Yiu, E., Worrall, L., Longland, J., & Mitchell, C. (2000). Analysing vocal quality of connected speech using Kay's Computerized Speech Lab: a preliminary finding. Clinical Linguistics and Phonetics, 14, 4, UMC St Radboud Nijmegen, Logopedie

Spreken Wat is een dysartrie?

Spreken Wat is een dysartrie? Dysartrie 2 Dysartrie is de algemene term voor een motorische spraakstoornis als gevolg van neurologische problematiek. Deze folder is bedoeld voor patiënten met een dysartrie en hun omgeving. Er staat

Nadere informatie

HANDLEIDING Nijmeegse Dysartrieschaal

HANDLEIDING Nijmeegse Dysartrieschaal HANDLEIDING Nijmeegse Dysartrieschaal Simone Knuijt 2007, UMC St Radboud Nijmegen (alle rechten voorbehouden) Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Deze publicatie kan als volgt worden geciteerd: Knuijt, S.

Nadere informatie

Diadochokinesesnelheid

Diadochokinesesnelheid Diadochokinesesnelheid Een onderzoek naar de invloed van afstand van articulatieplaatsen op de diadochokinesesnelheid Emma van den Manacker s4144635, Radboud Universiteit, Nijmegen Abstract In dit onderzoek

Nadere informatie

Jitter als akoestische stemkwaliteitsparameter Naam student : Maaike de Kleijn Studentnummer : 3209849

Jitter als akoestische stemkwaliteitsparameter Naam student : Maaike de Kleijn Studentnummer : 3209849 Jitter als akoestische stemkwaliteitsparameter Naam student : Maaike de Kleijn Studentnummer : 3209849 Inleiding In dit essay worden een tweetal artikelen besproken waarbij jitter werd gebruikt als een

Nadere informatie

Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen

Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen Het effect van kortdurende, intensieve logopedische therapie op articulatie en resonantie bij patiënten met een lip-, kaak- en verhemeltespleet: een pilootstudie Kim Bettens Anke Luyten Andrew Hodges George

Nadere informatie

Spraakstoornis door een hersenbeschadiging

Spraakstoornis door een hersenbeschadiging Logopedie Spraakstoornis door een hersenbeschadiging www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl LOG006 / Spraakstoornis door een hersenbeschadiging

Nadere informatie

Verstaanbaar spreken. bij de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme 1. Logopedie en PLVT

Verstaanbaar spreken. bij de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme 1. Logopedie en PLVT Verstaanbaar spreken bij de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme 1 Logopedie en PLVT Voor wie is deze informatie bedoeld? U heeft de ziekte van Parkinson of een vorm van atypische parkinsonisme

Nadere informatie

DYSARTRIE & SPRAAKAPRAXIE

DYSARTRIE & SPRAAKAPRAXIE DYSARTRIE & SPRAAKAPRAXIE DYSARTRIE & SPRAAKAPRAXIE Wat is dysartrie? Dysartrie betekent letterlijk moeilijk kunnen articuleren. Dysartrie kan als symptoom optreden bij bepaalde neurologische aandoeningen

Nadere informatie

Stoornissen van het bewegingssysteem Bradykinesie Trager / kleinere bewegingsuitslag Verstoring in de timing Hypokinesie Minder automatische

Stoornissen van het bewegingssysteem Bradykinesie Trager / kleinere bewegingsuitslag Verstoring in de timing Hypokinesie Minder automatische Stoornissen van het bewegingssysteem Bradykinesie Trager / kleinere bewegingsuitslag Verstoring in de timing Hypokinesie Minder automatische bewegingen Akinesie Bevriezen Rigiditeit Verhoogde spiertonus,

Nadere informatie

Parkinsoncafe Breda 27-09-2013

Parkinsoncafe Breda 27-09-2013 Parkinsoncafe Breda 27-09-2013 Stoornissen van het bewegingssysteem Bradykinesie Trager / kleinere bewegingsuitslag Verstoring in de timing Hypokinesie Minder automatische bewegingen Akinesie Bevriezen

Nadere informatie

Dysartrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Dysartrie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Dysartrie Dysartrie is een spraakstoornis ten gevolge van een neurologische aandoening. Iemand met een dysartrie heeft moeite om verstaanbaar te spreken. In deze folder leest u wat dysartrie inhoudt en

Nadere informatie

HELDER! SPREKEN. Een praktische voorbereiding voor beroepssprekers. Marieke Dooper

HELDER! SPREKEN. Een praktische voorbereiding voor beroepssprekers. Marieke Dooper HELDER! SPREKEN HELDER! SPREKEN Een praktische voorbereiding voor beroepssprekers Marieke Dooper Dooper, Marieke Helder! Spreken: Een praktische voorbereiding voor beroepssprekers 2014 Marieke Dooper

Nadere informatie

Overige (Overig, ongespecificeerd) Stem en spraakfuncties

Overige (Overig, ongespecificeerd) Stem en spraakfuncties Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Dysphonia Severity Index (DSI) 14 oktober 2011 Review 1: T. Dassen, K. van Nes, N. van Wersch Review 2: M. Jungen Invoer: E. van Engelen 1 Algemene gegevens

Nadere informatie

De invloed van de plaats van articulatie op de diadochokinesesnelheid

De invloed van de plaats van articulatie op de diadochokinesesnelheid De invloed van de plaats van articulatie op de diadochokinesesnelheid. Ines Schiffer. s4784669. 16.06.2017. Bachelorwerkstuk. Esther Janse Abstract Uit eerder onderzoek is gebleken dat diadochokinesesnelheid

Nadere informatie

Verstaanbaar spreken Bij Parkinson of atypisch parkinsonisme

Verstaanbaar spreken Bij Parkinson of atypisch parkinsonisme Verstaanbaar spreken Bij Parkinson of atypisch parkinsonisme afdeling logopedie Deze folder is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson of een vorm van atypisch parkinsonisme. In deze folder vindt

Nadere informatie

Problemen rondom spreken

Problemen rondom spreken Parkinson Vereniging Landelijke Problemen rondom spreken Dr. Hanneke Kalf, logopedist-onderzoeker UMC St Radboud Nijmegen Zorg voor Parkinson ParkinsonNet richtlijnen slikstoornissen @hannekekalf UMC St

Nadere informatie

Dysartrie. Logopedie

Dysartrie. Logopedie Dysartrie Logopedie Inhoudsopgave 1 Wat is dysartrie?... 2 2 Gevolgen van dysartrie... 3 3 Behandeling van dysartrie... 4 Onderzoek... 4 Behandeling... 4 4 Richtlijnen voor een betere communicatie... 5

Nadere informatie

De ernst van een spraakproductiestoornis. Spraakkenmerken en de impact op het dagelijks leven. Dag van de Logopediewetenschap 2016

De ernst van een spraakproductiestoornis. Spraakkenmerken en de impact op het dagelijks leven. Dag van de Logopediewetenschap 2016 De ernst van een spraakproductiestoornis. Spraakkenmerken en de impact op het dagelijks leven. Dag van de Logopediewetenschap 2016 Anniek van Doornik- van der Zee Anniek.vandoornik@hu.nl 04-06-2016 Spraakontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

HELDER! SPREKEN. Basisoefeningen voor een expressieve stem en presentatie

HELDER! SPREKEN. Basisoefeningen voor een expressieve stem en presentatie HELDER! SPREKEN HELDER! SPREKEN Basisoefeningen voor een expressieve stem en presentatie M a r i e k e D o o p e r Dooper, Marieke Helder! Spreken: Basisoefeningen voor een expressieve stem en presentatie

Nadere informatie

Intrinsieke prosodie van klinkers. Constantijn Kaland Marie Postma

Intrinsieke prosodie van klinkers. Constantijn Kaland Marie Postma Intrinsieke prosodie van klinkers Constantijn Kaland Marie Postma Inhoud Introductie Leestaak Klinkerkeuze Data-collectie Conclusie en vervolgonderzoek Introductie Arbitraire relatie vorm ~ betekenis (De

Nadere informatie

Spraakontwikkeling en diagnostiek spraak bij schisis

Spraakontwikkeling en diagnostiek spraak bij schisis 27 mei 2014 Spraakontwikkeling en diagnostiek spraak bij schisis Refereeravond Kindergeneeskunde Maastricht MUMC+ Dr. LWJ. Baijens (KNO-arts/ Laryngoloog) 27 mei 2014 2 Schisis Meest frequent voorkomende

Nadere informatie

UITSPRAAKTRAINING BIJ JONGVOLWASSENEN COCO

UITSPRAAKTRAINING BIJ JONGVOLWASSENEN COCO UITSPRAAKTRAINING BIJ JONGVOLWASSENEN COCO I. Smits, A. Labaere: didactische implicaties W. Heeringa: technische uitwerking In samenwerking met VRT TAAL 1 UITSPRAAKTRAINING OP DE HOGESCHOOL Waarom? Voor

Nadere informatie

Informatiebrochure Dysartrie. [Geef tekst op] Pagina 1

Informatiebrochure Dysartrie. [Geef tekst op] Pagina 1 Informatiebrochure Dysartrie [Geef tekst op] Pagina 1 UZ Leuven 2 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen die uw familielid momenteel

Nadere informatie

Objectieve beoordeling van spraakproblemen bij sprekers met dysartrie

Objectieve beoordeling van spraakproblemen bij sprekers met dysartrie STEM-, SPRAAK- EN TAALPATHOLOGIE Vol. 20, 2015, pp. 94-119 32.8310/Special issue/2015-94 c University of Groningen Press Objectieve beoordeling van spraakproblemen bij sprekers met dysartrie Frits van

Nadere informatie

Logopedie. Dysartrie, een verworven spraakstoornis. Afdeling: Onderwerp:

Logopedie. Dysartrie, een verworven spraakstoornis. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Logopedie, een verworven spraakstoornis 1 Inleiding U (of uw partner/familielid) bent opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in verband met hersenletsel. Wanneer er sprake is van een taal-

Nadere informatie

Samenvatting (summary in Dutch)

Samenvatting (summary in Dutch) Samenvatting (summary in Dutch) 201 Samenvatting (summary in Dutch) Het doel van dit proefschrift is het ontwikkelen en valideren van spraakanalyse-technieken om de spraakkwaliteit van patiënten behandeld

Nadere informatie

Hypokinetische dysartrie

Hypokinetische dysartrie Hypokinetische dysartrie auteurs 08 hanneke kalf logopedist, klinisch epidemioloog bert de swart logopedist. taal-spraakpatholoog De kennis over de ziekte van Parkinson is de afgelopen tien jaar sterk

Nadere informatie

Dysartrie bij volwassenen

Dysartrie bij volwassenen Dysartrie bij volwassenen Inleiding U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen naar de logopedist voor de behandeling van uw spraakstoornis dysartrie. In deze folder wordt u uitgelegd wat dysartrie

Nadere informatie

Perceptuele versus instrumentele analyse van spraakverstaanbaarheid bij dysartriepatiënten. Véronique Rowies

Perceptuele versus instrumentele analyse van spraakverstaanbaarheid bij dysartriepatiënten. Véronique Rowies Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Perceptuele versus instrumentele analyse van spraakverstaanbaarheid bij dysartriepatiënten Véronique Rowies Promotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Ontwerp praktische test voor verstaanbaarheid van afwijkende spraak

Ontwerp praktische test voor verstaanbaarheid van afwijkende spraak Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Ontwerp praktische test voor verstaanbaarheid van afwijkende spraak Ine Van den Berghe Dorien Van der Kerken Promotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Akoestische analyses na interactieve gaming: dysartrische spraak versus gezonde spraak

Akoestische analyses na interactieve gaming: dysartrische spraak versus gezonde spraak Akoestische analyses na interactieve gaming: dysartrische spraak versus gezonde spraak Naam: Karleen van Dijk Studentnummer: s4835778 Datum: 15-06-2017 Vak: Bachelorwerkstuk Docent: E. Janse Abstract In

Nadere informatie

Het meten van verstaanbaarheid

Het meten van verstaanbaarheid Het meten van verstaanbaarheid Naam student : Maaike de Kleijn Studentnummer : 3209849 Inleiding In dit essay wordt eerst in het kort mogelijke pathologie van stoornissen in de verstaanbaarheid beschreven.

Nadere informatie

De invloed van intensiteit op akoestische stemkwaliteitsmetingen

De invloed van intensiteit op akoestische stemkwaliteitsmetingen STEM-, SPRAAK- EN TAALPATHOLOGIE Vol. 18, No. 01, 2013, pp. 1-8 32.8310/01/1813-1 c Groningen University Press De invloed van intensiteit op akoestische stemkwaliteitsmetingen Evy Lebbe 1, Jo Verstraete

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 15 DE NORMALE STEM

Inhoud WOORD VOORAF 15 DE NORMALE STEM Inhoud WOORD VOORAF 15 HOOFDSTUK 1 19 DE NORMALE STEM 1. Anatomie en fysiologie 19 Macroscopische anatomie van de larynx 19 Het larynxskelet 19 De larynxmembranen 19 De larynxspieren 23 De innervatie van

Nadere informatie

Logopedie bij Multiple Sclerose (MS) Paramedische afdeling

Logopedie bij Multiple Sclerose (MS) Paramedische afdeling Logopedie bij Multiple Sclerose (MS) Paramedische afdeling Door Multiple Sclerose (MS) kunnen verschillende klachten ontstaan die het voor u moeilijker kunnen maken om u goed te uiten. Dit gebeurt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Intensieve revalidatie van prosodie bij hypokinetische dysartrie door de ziekte van Parkinson. Heidi Martens, Gwen Van Nuffelen, Marc De Bodt

Intensieve revalidatie van prosodie bij hypokinetische dysartrie door de ziekte van Parkinson. Heidi Martens, Gwen Van Nuffelen, Marc De Bodt Intensieve revalidatie van prosodie bij hypokinetische dysartrie door de ziekte van Parkinson Heidi Martens, Gwen Van Nuffelen, Marc De Bodt 37 ste VVL-congres ICC Gent 20 mei 2016 Inhoud Prosodie bij

Nadere informatie

Het effect van Interactieve Gamingtherapie op de akoestische spraakkenmerken van dysartrie patiënten in vergelijking met een gezonde controlegroep.

Het effect van Interactieve Gamingtherapie op de akoestische spraakkenmerken van dysartrie patiënten in vergelijking met een gezonde controlegroep. Het effect van Interactieve Gamingtherapie op de akoestische spraakkenmerken van dysartrie patiënten in vergelijking met een gezonde controlegroep. Tamar van den Berg, 4812646 Samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Begeleiding bij Acoustic Voice Quality Index v.02.03

Begeleiding bij Acoustic Voice Quality Index v.02.03 Begeleiding bij Acoustic Voice Quality Index v.02.03 Youri Maryn De Acoustic Voice Quality Index (i.e., AVQI) werd recent volledig geïmplementeerd in het programma Praat (Boersma & Weenink, 2013) door

Nadere informatie

Hoortoestelaanpassing bij musici. Een lastige klus

Hoortoestelaanpassing bij musici. Een lastige klus Hoortoestelaanpassing bij musici Een lastige klus Inhoud Even voorstellen Problemen bij gehoorverlies Relatie met muziek Relatie met hoortoestel Aandachtspunten bij de akoestiek van de aanpassing Even

Nadere informatie

Afasie. Doel voorlichting. Voorbeeld 2. Voorbeeld 1. Inhoud 9-10-2013. Voorlichting RST Zorgverleners. Spraak- en taalproblemen bij ouderen

Afasie. Doel voorlichting. Voorbeeld 2. Voorbeeld 1. Inhoud 9-10-2013. Voorlichting RST Zorgverleners. Spraak- en taalproblemen bij ouderen Voorlichting RST Zorgverleners Inhoud Spraak- en taalproblemen bij ouderen Afasie Dysartrie Verbale apraxie Dysfagie Datum, Instelling Plaats Door Baukje Dijk, logopedist Doel voorlichting Na deze bijeenkomst

Nadere informatie

Akoestiek. Geluid zichtbaar gemaakt. Golfvormen. Geluid zichtbaar gemaakt. Golfvormen. Golfvormen. Overzicht

Akoestiek. Geluid zichtbaar gemaakt. Golfvormen. Geluid zichtbaar gemaakt. Golfvormen. Golfvormen. Overzicht Akoestiek Geluid zichtbaar gemaakt Overzicht 1. Geluid zichtbaar gemaakt 2. 3. Spectra, spectrogrammen en formanten Geluid zichtbaar gemaakt Oscillogram: weergave van de luchtdrukverstoringen (db) Spectrogram:

Nadere informatie

Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Dysartrie Informatie voor patiënten F0804-3060 augustus 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44 44

Nadere informatie

SMTA. Uitgangspunt SMTA. Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Symposium UNO-VUmc Martine Verkade en Joost Hurkmans 1

SMTA. Uitgangspunt SMTA. Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Symposium UNO-VUmc Martine Verkade en Joost Hurkmans 1 Madeleen de Bruijn, muziektherapeut Martine Verkade, logopedist SMTA SPEECH MUSIC THERAPY FOR APHASIA Speech Music Therapy for Aphasia Uitgangspunt SMTA Combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie

Nadere informatie

Registreren aan stem, spraak en taal

Registreren aan stem, spraak en taal Registreren aan stem, spraak en taal Registreren aan stem, spraak en taal Handboek Stem, Spraak en Taalpathologie 9 Houten 2014 Ó 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media Alle rechten

Nadere informatie

Logopedie bij Parkinson. Maril van Kimmenade, logopedist MUMC+ 14 juni 2016

Logopedie bij Parkinson. Maril van Kimmenade, logopedist MUMC+ 14 juni 2016 Logopedie bij Parkinson Maril van Kimmenade, logopedist MUMC+ maril.van.kimmenade@mumc.nl 14 juni 2016 Ziekte van Parkinson Moeite met verstaanbaar spreken ± 70% Moeite met slikken ± 40% Moeite met speekselbeheersing

Nadere informatie

De klinische toepasbaarheid van de Dysphonia Severity Index (DSI)

De klinische toepasbaarheid van de Dysphonia Severity Index (DSI) STEM-, SPRAAK- EN TAALPATHOLOGIE Vol. 18, No. 1, 213, pp. 9-2 32.831/1/1813-9 c Groningen University Press De klinische toepasbaarheid van de Dysphonia Severity Index (DSI) Marieke Hakkesteegt Afdeling

Nadere informatie

Het meten van luisterinspanning met cijfers in ruis

Het meten van luisterinspanning met cijfers in ruis Het meten van luisterinspanning met cijfers in ruis NvA-wintervergadering 27 januari 2012 Maaike van Doorn R. Houben, W.A. Dreschler Achtergrond Klinische praktijk Hoortoestelaanpassing Informatie van

Nadere informatie

DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA)

DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA) DE ROL VAN DE LOGOPEDIST BIJ NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN (NMA) Donderdag 13 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de sectie logopedie van de afdeling Revalidatie op 13

Nadere informatie

Evaluatie van de hoortoestelaanpassing

Evaluatie van de hoortoestelaanpassing Evaluatie van de hoortoestelaanpassing Niek Versfeld klinisch fysicus audioloog Universitair Audiologisch Centrum VUmc Amsterdam Casus: korte anamnese Vrouw 68 jaar, reuma Rechts matig hoge-tonenverlies

Nadere informatie

Inhoud. BEST-PRACTICE RICHTLIJNEN VOOR DE BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET STEMSTOORNISSEN 17 L. Heylen, M. De Bodt en F. Mertens

Inhoud. BEST-PRACTICE RICHTLIJNEN VOOR DE BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET STEMSTOORNISSEN 17 L. Heylen, M. De Bodt en F. Mertens Inhoud WOORD VOORAF 15 Marc De Bodt, F. Mertens en L. Heylen INLEIDING BEST-PRACTICE RICHTLIJNEN VOOR DE BEHANDELING VAN PATIËNTEN MET STEMSTOORNISSEN 17 L. Heylen, M. De Bodt en F. Mertens HOOFDSTUK 1

Nadere informatie

1. ONDERZOEK. Voorwaarden bij onderzoek:

1. ONDERZOEK. Voorwaarden bij onderzoek: Charter voor onderzoek en behandeling van spraak-, taal- en communicatieproblemen bij de ziekte van Huntington Versie voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en patiënten 1. ONDERZOEK Voorwaarden bij onderzoek:

Nadere informatie

minder goed intraorale druk opbouwen voor de productie van plosieve klanken te articuleren (met als doel de spraakverstaanbaarheid te verhogen)

minder goed intraorale druk opbouwen voor de productie van plosieve klanken te articuleren (met als doel de spraakverstaanbaarheid te verhogen) Meest storende factor. Bij personen met een ernstige dysartrie dient er eerst en vooral gewerkt te worden aan de meest storende factor, met andere woorden die factor die het meest impact heeft op de spraakverstaanbaarheid.

Nadere informatie

Spraak PROTOCOL VOOR LOGOPEDISCH ASSESSMENT BIJ VOLWASSENEN MET VERWORVEN DYSARTRIE

Spraak PROTOCOL VOOR LOGOPEDISCH ASSESSMENT BIJ VOLWASSENEN MET VERWORVEN DYSARTRIE PROTOCOL VOOR LOGOPEDISCH ASSESSMENT BIJ VOLWASSENEN MET VERWORVEN DYSARTRIE 1, 2, 3 Frank Paemeleire 1 Arteveldehogeschool 2 AZ Maria Middelares Gent 3 Postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen In

Nadere informatie

De aanzet. De plaats waar de punt van de tong tegen de achterzijde der boventanden geplaatst moet worden, is afhankelijk van:

De aanzet. De plaats waar de punt van de tong tegen de achterzijde der boventanden geplaatst moet worden, is afhankelijk van: De aanzet Een goed uitgevoerde aanzet is een combinatie van 3 factoren: a. voorbereiding van de juiste toonhoogte d.m.v. het embouchure b. dosering van de juiste hoeveelheid adem c. het gebruik van de

Nadere informatie

Reanimatiescores uitgelegd. Herzien op 19 november 2013

Reanimatiescores uitgelegd. Herzien op 19 november 2013 Reanimatiescores uitgelegd Herzien op 19 november 2013 Introductie Tijdens het gebruik van een Laerdal QCPR-oefenpop, worden de reanimatieprestaties gescoord van 0% tot 100%. Indien de reanimatie exact

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking Prof. Dr. Ir. Ad Snik, Klinisch Fysicus en Audioloog,

Nadere informatie

Afasie Vereniging Nederland Bakenbergseweg 125 6814 ME Arnhem Tel. 026-3512512 (werkdagen van 10.00-14.00 uur) Fax 026-3513613 E-mail: avn@afasie.

Afasie Vereniging Nederland Bakenbergseweg 125 6814 ME Arnhem Tel. 026-3512512 (werkdagen van 10.00-14.00 uur) Fax 026-3513613 E-mail: avn@afasie. D Y S A R T H R I E, V E R B A L E A P R A X I E E N D Y S FA G I E s p r e e k - e n s l i k p r o b l e m e n t e n g e v o l g e v a n h e r s e n l e t s e l Afasie Vereniging Nederland Bakenbergseweg

Nadere informatie

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra

Acoustics. The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Acoustics The perfect acoustics of a car. Jan Hoekstra Onderwerpen: Wat is geluid? Een stukje theorie. Acoustics. Toepassingen. Vragen? Bedankt. Wat is geluid? Geluid is een verstoring van de atmosfeer

Nadere informatie

De spraakbanaan. De spraakbanaan zoals ReSound hem neerzet

De spraakbanaan. De spraakbanaan zoals ReSound hem neerzet De spraakbanaan Tijdens een van mijn lessen Casuïstiek kreeg ik de opmerking dat ik wel erg makkelijk door de bocht ging door te stellen dat het spraakgebied van ± 300Hz tot ruim 4000Hz zou lopen. Omdat

Nadere informatie

Geluidsniveau s in/om klaslokalen

Geluidsniveau s in/om klaslokalen Geluidsniveau s in/om klaslokalen Nascholingsbijeenkomst 11 maart 2005 Jeroen Sol Audiologisch Centrum Amersfoort Prof J J Groen Stichting Gebruikte publicaties Bridget Shield, Julie Dockrell (2003) External

Nadere informatie

Vandaag. Programma (webshop afasienet.com) Even voorstellen Ontvangst

Vandaag. Programma (webshop afasienet.com) Even voorstellen Ontvangst Vandaag Programma (webshop afasienet.com) 14.15-14.30 Ontvangst Even voorstellen 14.30-15.15 Lezing over de klinische implicaties van het proefschrift 15.15-15.45 Discussie over toepassen van gebaren in

Nadere informatie

Gluren bij de Buren Spreken en slikken lijkt zo vanzelfsprekend. Anne Pross & Lindy Geerink Logopedisten bij Carintreggeland

Gluren bij de Buren Spreken en slikken lijkt zo vanzelfsprekend. Anne Pross & Lindy Geerink Logopedisten bij Carintreggeland Gluren bij de Buren Spreken en slikken lijkt zo vanzelfsprekend Anne Pross & Lindy Geerink Logopedisten bij Carintreggeland Inhoud 1. Carintreggeland 2. Wie zijn wij? 3. Het werkveld van de logopedist

Nadere informatie

SAMENVATTING Het doel van dit proefschrift is drieledig. Ten eerste wordt inzicht verschaft in het gebruik van directe-rede-constructies (bijvoorbeeld Marie zei: Kom, we gaan! ) door sprekers met afasie.

Nadere informatie

Berekening energiebehoefte en meting lichaamssamenstelling bij ALS, zinvol? Dea Schröder, Coby Wijnen, Ilse Batten 2016

Berekening energiebehoefte en meting lichaamssamenstelling bij ALS, zinvol? Dea Schröder, Coby Wijnen, Ilse Batten 2016 70 kg Berekening energiebehoefte en meting lichaamssamenstelling bij ALS, zinvol? Dea Schröder, Coby Wijnen, Ilse Batten 2016 Voedingstoestand Daling van het gewicht (BMI) en ALSFRS-R gerelateerd, wijst

Nadere informatie

Akoestiek in de kerk. De Dorpskerk De Protestantse Gemeente te Dinxperlo

Akoestiek in de kerk. De Dorpskerk De Protestantse Gemeente te Dinxperlo Akoestiek in de kerk Toepassing van het akoestisch rapport van Advies bureau van der Boom In de verbouwingsplannen van de kerk Uit het akoestisch rapport van Van der Boom: RESULTATEN EN CONCLUSIES Uit

Nadere informatie

Verbale en bucco-faciale apraxie

Verbale en bucco-faciale apraxie Verbale en bucco-faciale apraxie Inleiding De logopedist heeft bij u een verbale- of bucco-faciale apraxie geconstateerd (spraakstoornis). Spreken is bij gezonde mensen een activiteit die automatisch verloopt:

Nadere informatie

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers

Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Logopedische zorg in kaart gebracht: jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Gegevens in deze publicatie

Nadere informatie

Renal function? Landelijke standaardisatie nierfunctiemeting is nodig

Renal function? Landelijke standaardisatie nierfunctiemeting is nodig Renal function? Landelijke standaardisatie nierfunctiemeting is nodig Renal function = glomerular filtration rate (GFR) = volume of plasmawater that is filtrated per unit of time Prof.dr Jack F.M. Wetzels

Nadere informatie

Universiteit Utrecht Opleiding MSc Logopediewetenschap Clinical Language, Speech, and Hearing Sciences. Master s Thesis

Universiteit Utrecht Opleiding MSc Logopediewetenschap Clinical Language, Speech, and Hearing Sciences. Master s Thesis Universiteit Utrecht Opleiding MSc Logopediewetenschap Clinical Language, Speech, and Hearing Sciences Master s Thesis Bevriezen in het spreken van parkinsonpatiënten Sabine van Zundert 3569942 Supervisie:

Nadere informatie

Prevalentie en incidentie van dysartrie en spraakapraxie bij volwassenen

Prevalentie en incidentie van dysartrie en spraakapraxie bij volwassenen Prevalentie en incidentie van dysartrie en spraakapraxie bij volwassenen Jenta Sluijmers, Ingrid Singer, Lotte Versteegde, Inge Zoutenbier en Ellen Gerrits [1] Onderzoeksvraag: wat is de prevalentie en

Nadere informatie

PROMPT: articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input

PROMPT: articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input PROMPT: articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input Een nieuwe benadering voor spraakproductiestoornissen M.F. Raaijmakers, Sj. van der Meulen Deze in Canada en de Verenigde Staten gangbare

Nadere informatie

Een objectieve maat voor auditieve verwerking?

Een objectieve maat voor auditieve verwerking? Martijn Toll (Viataal, ErasmusMC) André Goedegebure (ErasmusMC) Karin Neijenhuis (Kon Auris groep) Hans Verschuure (ErasmusMC) Een objectieve maat voor auditieve verwerking? De latentie van de P3 piek

Nadere informatie

Uitgebreid stemonderzoek door de logopedist

Uitgebreid stemonderzoek door de logopedist Uitgebreid stemonderzoek door de logopedist 2 Uw KNO-arts heeft voorgesteld om vanwege uw stemklachten een uitgebreid stemonderzoek door de logopedist te laten verrichten. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

1. STANDAARD PROTOCOL

1. STANDAARD PROTOCOL Blz:1,van 6 Standaard Protocol Fonetogram Opname, Voice Profiler users Group, Copyright P.Pabon 1. STANDAARD PROTOCOL 1.1 Protocol Spreekstemgebied Laat de cliënt tellen vanaf 1. Ga hiermee zolang door,

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 19. MS en spraakproblemen ...! EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 19. MS en spraakproblemen ...! EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 19 MS en spraakproblemen...! EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Sommige mensen met MS krijgen last van spraakproblemen. Vaak gebeurt dat heel geleidelijk.

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument.

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument. Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel over een diagnostische test of screeningsinstrument. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 3. Toelichting bij de criteria voor

Nadere informatie

Lees voor meer informatie over de verschillende adem- en stemproblemen hieronder verder.

Lees voor meer informatie over de verschillende adem- en stemproblemen hieronder verder. 1 Problemen met adem en stem Mensen praten dan hees, schor, hebben pijn bij het praten of zijn de stem helemaal kwijt en kunnen alleen nog maar fluisteren. Zowel kinderen als volwassenen kunnen problemen

Nadere informatie

Parkinson en Logopedie

Parkinson en Logopedie Parkinson en Logopedie Inhoudsopgave 1. Logopedie en Parkinson... 3 2. Werkwijze van de logopedist... 3 Onderzoek... 3 Spreken... 3 De Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)... 4 De Pitch Limiting Voice

Nadere informatie

Bij het muzikaal spelen wordt gebruik gemaakt van dynamiek en articulatie.

Bij het muzikaal spelen wordt gebruik gemaakt van dynamiek en articulatie. Muzikaliteit en ritmiek Muzikaliteit is emotie toevoegen aan tonen en de verbanden van tonen. Emotie uit zich heel verschillend: van droevig tot agressief en van gevoelloos tot romantisch. Bij het muzikaal

Nadere informatie

Patient reported Outcomes in Cognitive Impairement (PROCOG)

Patient reported Outcomes in Cognitive Impairement (PROCOG) Patient reported Outcomes in Cognitive Impairement (PROCOG) Bowman, L. (2006) "Validation of a New Symptom Impact Questionnaire for Mild to Moderate Cognitive Impairment." Meetinstrument Patient-reported

Nadere informatie

DIAS: Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak

DIAS: Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak DIAS: Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak Judith Feiken, Centrum voor Revalidatie- UMCG, loc. Beatrixoord Roel Jonkers, Rijksuniversiteit Groningen Met dank aan: Stichting Afasie Nederland

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

B-FIT TRAININGSWIJZER. Appendix 2

B-FIT TRAININGSWIJZER. Appendix 2 B-FIT TRAININGSWIJZER Appendix 2 APPENDIX 2. SUB-MAXIMALE INSPANNINGSTEST. De sub-maximale inspanningstest zoals hieronder beschreven kan worden gebruikt worden om vast te stellen of de trainingsvorm geschikt

Nadere informatie

1) Bekijk spectrogram 1. Denk niet aan wat er gezegd wordt, maar identificeer minimaal drie in het oog springende patronen in het spectrogram.

1) Bekijk spectrogram 1. Denk niet aan wat er gezegd wordt, maar identificeer minimaal drie in het oog springende patronen in het spectrogram. OPDRACHT 1: Stappenplan opstellen voor het lezen van spectrogrammen. NODIG: Bijgeleverde spectrogrammen (zie bijlage), potloden, schaar, plakband. 1) Bekijk spectrogram 1. Denk niet aan wat er gezegd wordt,

Nadere informatie

Welkom. Wilbert Leenders

Welkom. Wilbert Leenders Welkom Wilbert Leenders Agenda T&M Systems BV Inleiding Spraak kwaliteit MOS/ E-model / R -factor PESQ/ POLQA Implementatie voorbeeld Conclusie Intrusieve spraak kwaliteit metingen voor moderne telecom

Nadere informatie

Verstaanbaar spreken (artikel) Margreet Verboog en Karolien Thio

Verstaanbaar spreken (artikel) Margreet Verboog en Karolien Thio Verstaanbaar spreken (artikel) Margreet Verboog en Karolien Thio Verstaanbaar spreken is een belangrijke voorwaarde om begrepen te worden. Karolien Thio en Margreet Verboog, bespreken in onderstaand artikel

Nadere informatie

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Mijn innovatie is beter dan de concurrentie Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op Bijvoorbeeld: Mortaliteit Kwaliteit

Nadere informatie

Dysartrie, een verworven spraakstoornis

Dysartrie, een verworven spraakstoornis Dysartrie, een verworven spraakstoornis Logopedie Beter voor elkaar 2 Inleiding U (of uw partner/familielid) bent opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in verband met hersenletsel. Wanneer er sprake is van

Nadere informatie

Slaap en de ziekte van Parkinson vijanden èn bondgenoten

Slaap en de ziekte van Parkinson vijanden èn bondgenoten Slaap en de ziekte van Parkinson vijanden èn bondgenoten Dr. Sebastiaan Overeem, arts-somnoloog Afd. Neurologie, Donders Instituut, UMC St Radboud, Nijmegen Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe,

Nadere informatie

Het voorkomen van stemstoornissen

Het voorkomen van stemstoornissen Het voorkomen van stemstoornissen Logopedie Beter voor elkaar 2 Preventie van stemstoornissen Stemhygiëne is de zorg voor een gezonde stem. Met stemhygiëne worden maatregelen bedoeld die de gezondheid

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

Niet-organische stem- en spraakstoornissen

Niet-organische stem- en spraakstoornissen Niet-organische stem- en spraakstoornissen Marika Voerman, logopedist KNO/Laryngologie 20 maart 2012, Heerhugowaard Niet-organische stemstoornissen = een a- of dysfonie zonder enige structurele of neurologische

Nadere informatie

Bevriezen in het spreken van parkinsonpatiënten. Sabine van Zundert, MSc Prof. dr. F. Wijnen Dr. H. Kalf

Bevriezen in het spreken van parkinsonpatiënten. Sabine van Zundert, MSc Prof. dr. F. Wijnen Dr. H. Kalf Bevriezen in het spreken van parkinsonpatiënten Sabine van Zundert, MSc Prof. dr. F. Wijnen Dr. H. Kalf Samenwerking onderzoek Freezing of Speech S. van Zundert, logopedist-logopediewetenschapper MSc.,

Nadere informatie

Inhoud. Woord Vooraf 13. De normale stem 15

Inhoud. Woord Vooraf 13. De normale stem 15 Inhoud Woord Vooraf 13 Hoofdstuk 1 De normale stem 15 1. Anatomie en fysiologie 15 Macroscopische anatomie van de larynx 15 Het larynxskelet 15 De larynxmembranen 15 De larynxspieren 19 De innervatie van

Nadere informatie

Spreken en Verstaan: Inleiding Fonetiek

Spreken en Verstaan: Inleiding Fonetiek 2011-2012, blok 2 Spreken en Verstaan: Inleiding Fonetiek Hugo Quené Taalwetenschap UU huishoudelijk webpagina: www.hugoquene.nl > Spreken en Verstaan 2011-12 docenten: Hugo Quené (colleges, coördinatie)

Nadere informatie

More than lung cancer: automated analysis of low-dose screening CT scans

More than lung cancer: automated analysis of low-dose screening CT scans Onno Mets More than lung cancer: automated analysis of low-dose screening CT scans Er zijn sterke aanwijzingen dat de sterfte als gevolg van longkanker zal afnemen wanneer zware rokers gescreend worden

Nadere informatie

Wat is het Revastraatje? Afspraak maken Het onderzoek Ergotherapeutisch / Fysiotherapeutisch onderzoek

Wat is het Revastraatje? Afspraak maken Het onderzoek Ergotherapeutisch / Fysiotherapeutisch onderzoek Revastraatje Uw kind is via de revalidatiearts aangemeld voor het Revastraatje op de polikliniek Kinderrevalidatie van het UMC St Radboud. Het Revastraatje is een multidisciplinair revalidatieprogramma

Nadere informatie

Stemmen meten met Praat

Stemmen meten met Praat Stemmen meten met Praat Paul Boersma, Universiteit van Amsterdam, 23 december 2004 Abstract Dit artikel beschrijft hoe het computerprogramma Praat gebruikt kan worden voor het meten van verscheidene soorten

Nadere informatie

Themanummer Parkinson

Themanummer Parkinson Themanummer Parkinson juni 2013 06 Sinds wanneer werk je als logopedist? In 1998 ben ik afgestudeerd als logopedist. Na mijn afstuderen kreeg ik vervangingswerkzaamheden aangeboden op de werkplek waar

Nadere informatie